فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال دوم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد مهدی مظفری* صفحه 364
  در این مطالعه به منظور برآورد کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوئین زهرا از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی (SDEA) استفاده شد. برای اولویت بندی مشکلات پیش روی تعاونی های کشاورزی این شهرستان در فرآیند مدیریت و نظام بازاریابی، رهیافت تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و معیار آنتروپی مورد استفاده قرارگرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 92-1391 بود که با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 43 نفر از اعضای تعاونی ها جمع آوری شد. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول عمومی کوکران و جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تنظیمی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی تصادفی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا در سطح پایینی (79 درصد) قرار دارد و واحدهای دامداری کمترین میزان کارایی را دارا می-باشند. همچنین، نتایج نشان داد که سیاست های نامناسب در قیمت گذاری و نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی، خدمات پایین در زمینه بسته بندی، فرآوری، بازاریابی و توزیع محصولات و نبود برنامه ریزی جامع بلند مدت از سوی مدیران به ترتیب اولویت های اول، دوم و سوم را در نا کارآمدی فرآیند مدیریت و نظام بازاریابی تعاونی های منطقه دارند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، انجام مطالعات مکان یابی پیش از تاسیس تعاونی ها، ارائه تسهیلات و وام های با نرخ بهره کم به واحدهای دامداری، انتقال تجارب و تخصص تعاونی های موفق به تعاونی های ناکارآمد و تقویت و حمایت از نظام بازاریابی جهت مرتفع نمودن مشکلات پیش روی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و افزایش کارایی آن ها پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: بوئین زهرا، تعاونی های تولید کشاورزی، کارایی تصادفی، نظام بازاریابی
 • صالح شاهرخی ساردو *، موسی محموذی برام، علی سینا مولایی، ناصر آقا عباسی صفحه 383
  درک بهتر پدیده های جغرافیایی و شناخت علمی مکان های جغرافیایی مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی جامع از مکان های مورد نظر است. همچنین آگاهی از پراکنش فضایی و سطوح توسعه یافتگی پیش نیاز طرح ها و برنامه های توسعه روستایی محسوب می گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ بود. جامعه آماری پژوهش، نواحی روستایی بالای ده خانوار شهرستان کوهرنگ بودند (132 روستا). داده های مورد نیاز از نوع داده های ثانویه بودند، که به وسیله ی طراحی چک لیستی با عنوان شناسنامه ی روستا با مراجعه به سالنامه ی آماری شهرستان کوهرنگ در سال 1390 تکمیل گردید. در پژوهش حاضر برای سنجش توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه از روش ترکیبی VIKOR-AHP بهره گرفته شده است. همچنین به منظور تعیین توزیع بهینه ی شاخص ها، ضریب جینی به کار رفت. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزارهای MATLAB 7.10 و Expert Choice انجام گرفته است. نتایج بررسی درجه ی توسعه یافتگی نشان می-دهد، روستای «قلعه علی آباد» با درجه 994/0 بالاترین و روستای «دزک چشمه» با درجه 005/0 پائین ترین درجه ی توسعه یافتگی را داشته اند . فزون بر آن، نتایج حاکی از وضعیت نامطلوب توسعه یافتگی در منطقه ی مورد مطالعه (با میانگین 217/0 در دامنه ی صفر تا یک) بود به نحوی که اغلب روستاها (21/46 درصد) با درصد جمعیتی 53/39 در سطح کاملا توسعه نیافته قرار گرفتند. فزون بر آن نتایج ضریب جینی و ضریب پراکندگی نشان داد که شاخص های متعارف توسعه روستایی به صورت مناسب توزیع نشده اند. بنابراین، پیشنهاد می شود که بازنگری ویژه ای، نسبت به تعیین مراکز و کانون های اصلی خدمات رسانی بر اساس نظام سلسله مراتبی سکونت گاه ها شود.
  کلیدواژگان: مناطق روستایی، کوهرنگ، توسعه روستایی، تحلیل سلسله مراتبی، ضریب جینی
 • نسیبه زارعی *، حسین مهرابی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی صفحه 401
  در این پژوهش، تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری در سال زراعی 90-1391 بررسی شده است. داده ها بر اساس روش نمونه گیری دو مرحله ای خوشه ی و 208 پرسشنامه از کشاورزان و صاحبان مزارع در استان های کردستان و همدان جمع آوری گردیده است. در این مقاله برای محاسبه تاثیر نظام بهره برداری از متغیرهای موهومی در تابع تولید استفاده شد. جهت انتخاب تابع تولید مناسب تابع های انعطاف پذیر و غیرانعطاف پذیر بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تابع تولید کاب-داگلاس مناسب تر و بهتر از دیگر توابع آزمون شده، می باشد. همچنین یافته های دیگر پژوهش بیانگر آن است که تاثیر نظام بهره برداری ملکی بر روی بهره وری عوامل تولید در منطقه ی مورد مطالعه مثبت و تاثیر دیگر نظام های بهره برداری بر بهره وری منفی می باشد. لذا بهترآنست که، سازمان جهاد کشاورزی در منطقه طی یک برنامه ی بلندمدت، کشاورزان و صاحبان مزارع را با دادن وام و تسهیلات با بهره پایین تشویق به خرید زمین های اجاره ای، اشتراکی و چاه های مشاع کنند.
  کلیدواژگان: بهره وری عوامل تولید، کردستان، محصول سیب زمینی، نظام بهره برداری، همدان
 • مسعود خوران *، ریحانه سلطانی مقدس صفحه 415
  دهستان سرکل، به دلیل استقرار در مناطق کوهستانی، با مشکلات توسعه فیزیکی و کشاورزی مواجه است. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود، شرایط مناسبی برای کشت انگور دیم فراهم شده است. هدف تحقیق شناخت توانمندی ها و پتانسیل های محیطی و قابلیت ها و مزیت های تولیدی محصول انگور دیم جهت برنامه ریزی متناسب با امکانات بالقوه و بالفعل این دهستان است. به این منظور در سال زراعی 1392 پرسشنامه ای تهیه شد و با استفاده از فرمول کوکران 343 بهره بردار مورد پرسش گری قرار گرفتند. پژوهش با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به ارائه راهبردهای در جهت ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم پرداخته است. درگام بعد، راهبردهای ارائه شده با استفاده از ماتریس(QSPM) اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد راهبردهای برنامه ریزی کشت انگوردیم از نوع تهاجمی است. در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، نمره های نهایی52/2 صدم ، نشان می دهد که توسعه کشت و تولید انگوردیم دهستان سرکل ازنظر عوامل درونی(داخلی) دارای قوت است . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی با مجموع امتیاز44/3 صدم نشان دهنده آن است که در وضعیت موجود، توسعه کشت و تولید انگوردیم دهستان سرکل می تواند با تقویت فرصت ها در مقابل تهدیدها به خوبی عمل کند. درنهایت با استفاده از ماتریس(QSPM) راهبرد (SO6) با عنوان«احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت ذخیره انگور و کاهش ضایعات» انتخاب و معرفی شد.
  کلیدواژگان: مناطق کوهستانی، کشاورزی، انگور، تهاجمی، ماتریس(QSPM)
 • عادل سلیمانی*، حسن افراخته، رفعت سلیمانی صفحه 435
  تبیین و شناسایی مناطق دارای پتانسیل های اقتصادی، به ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری هدفمند در مناطق روستایی، یکی از مباحث مهم برنامه ریزی روستایی و منطقه ای محسوب می شود که نقش ارزنده ای در افزایش اشتغال، درآمد، بهره وری و بهبود معیشت روستائیان کشور ایفا می کند. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر اولویت بندی مکان استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی غرب کشور با استفاده از تکنیک TOPSIS است. به این منظور یکی از مهمترین شاخص های موثر بر استقرار تعاونی ها در مناطق روستایی غرب کشور، یعنی دسترسی به مواد اولیه انتخاب گردید و برای تعیین وزن شاخص ها ضمن بررسی ادبیات تحقیق، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و روش نمونه گیری هدفمند، 11 نفر از استاتید، خبره گان و کارشناسان صنایع فرآوری محصولات کشاورزی انتخاب و از نظرات آنان بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مناطق روستایی استان های کرمانشاه و همدان براساس شاخص دسترسی به مواد اولیه این صنایع ، از بالاترین رتبه استقرار تعاونی ها براساس روش تاپسیس برخوردار بودند و مناطق روستایی استان های لرستان، کردستان و ایلام به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، تعاونی فرآوری محصولات کشاورزی، مکان یابی
 • معصومه عالمیان، فرشید اشراقی*، رامتین جولایی صفحه 447
  بخش کشاورزی در ایران از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه برای برنامه ریزی دقیق در بخش کشاورزی، باید عوامل موثر بر رشد این بخش شناخته شوند، در این تحقیق تلاش شده تا با رویکردی مناسب، اجزای تشکیل دهنده این رشد تجزیه و تحلیل شوند. بدین منظور، با استفاده از رویکردی ناپارامتری به نام روش تجزیه تکاثری و بر اساس داده های سری زمانی دهه های 70 و 80 محصولات کشاورزی استان گلستان، رشد ارزش این محصولات به رشد قیمت ، رشد سطح زیر کشت، رشد عملکرد و تغییر در الگوی کشت تفکیک شده و تاثیر هر کدام از این عوامل تعیین گردید. نتایج نشان می دهد رشد ارزش محصولات کشاورزی در استان گلستان معادل 16 درصد رشد متوسط سالانه بوده است، در حالیکه ارزش محصولات مشابه در کشور رشد متوسط سالانه ی 18 درصدی را نشان می دهد. هر چند ارزش تولید محصولات کشاورزی طی دوره مورد مطالعه رشد مثبتی داشته است، اما عامل اصلی این رشد، افزایش قیمت می باشد. پس از این عامل، مهمترین عامل ایجاد رشد مذکور الگوی کشت بوده است. در مجموع این نتایج بیانگر عدم بهبود مناسب در رشد بهره وری زمین و نیز الگوی کشت منطقه بوده است.
  کلیدواژگان: استان گلستان، تجزیه تکاثری، رشد کشاورزی
 • محمود احمدپور برازجانی *، هادی نیکویی دستجردی صفحه 455
  به موازات افزایش روز افزون جمعیت جهانی، یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جامعه بشری در دهه های اخیر مساله امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی بوده است. این امر سبب استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی و آثار زیان بار آن شده است. در سال های اخیر اقداماتی در جهت بازگشت به سمت کشاورزی ارگانیک آغاز شده است. مبنای پژوهش حاضر، برنامه ریزی زراعی به نحوی است که در آن مدیر واحد زراعی علاوه بر آرمان های اقتصادی، جنبه زیست محیطی را بوسیله تولید محصولات ارگانیک مد نظر قرار دهد. برای دست یابی به این اهداف، از روش های برنامه ریزی آرمانی و ترکیب آن ها در قالب مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی تعمیم یافته، بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره در شهرستان های بردسیر و ارزوئیه استفاده شد. اطلاعات لازم با استفاده از 567 پرسش نامه و مصاحبه حضوری با بهره برداران زراعی و بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1392 به دست آمد. در تحقیق حاضر، شش آرمان بیشینه سازی سود، بیشینه سازی اشتغال نیروی کار، کمینه سازی آب آبیاری، ساعات کار ماشین آلات، مصرف کود و سموم شیمیایی در اولویت های مختلف در مدل قرار گرفتند، نتایج نشان داد که با بهینه سازی الگوی کشت، می توان بدون نقصان در تولید و سود واحد زراعی میزان استفاده از نهاده های زیان آور را کاهش داد. بنابراین آگاه کردن بهره برداران از مزایای کشاورزی ارگانیک و حمایت دولت می تواند گامی موثر در حرکت به سمت پایداری تولید باشد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، برنامه ریزی آرمانی، سم، کود، محصولات ارگانیک
 • ابوذر پرهیزکاری *، مهدی خدادادی حسینی، حسین تقی زاده رنجبری، ابوالفضل محمودی صفحه 477
  دشت قزوین یکی از دشت های مستعد کشور برای تولید محصولات کشاورزی است که حفر چاه های بیش از حد و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی طی دو دهه اخیر سبب افت سطح آبخوان ها و منفی شدن بیلان آب زیرزمینی در آن شده است. برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی این دشت نیاز است که راه کارها و برنامه های سیاستی مناسبی در این زمینه به کارگرفته شوند. لازمه این امر شناخت بیشتر رفتار کشاورزان می باشد. به همین منظور، در مطالعه حاضر برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از آب های زیرزمینی و تعیین راه کار مناسب برای حفاظت از منابع آب دشت قزوین، از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. راه کارهای مورد بررسی شامل افزایش قیمت آب آبیاری، کاهش منابع آب در دسترس و استراتژی کم آبیاری بودند که هر یک تحت سناریوهای مختلف بررسی و ارزیابی شدند. داده های موردنیاز این مطالعه از نوع اسنادی و مربوط به سال 1391-1390 بودند که از طریق مراجعه به ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شدند. حل مدل در نرم افزار GAMS 23/5 صورت گرفت. نتایج نشان داد که هرسه راه کار مورد بررسی منجر به صرفه جویی در مصرف آب آبیاری شده، اما میانگین تغییرات بازده برنامه ای با افزایش قیمت آب آبیاری، کاهش منابع آب در دسترس و اعمال کم آبیاری به ترتیب 13/3، 61/8 و 54/5 درصد کاهش می یابد. در پایان، سیاست قیمت گذاری آب آبیاری با توجه به کاهش کمتر بازده برنامه ای، برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین پیشنهاد شد و تکنیک کم آبیاری پس از آن در اولویت قرار گرفت.
  کلیدواژگان: الگوی کشت، راه کار مدیریتی، مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی، منابع آب زیرزمینی
|
 • Mohammadmehdi Zafari* Page 364
  In this study to estimate the economic efficiency of agricultural cooperatives in the Buinzahra city from the Stochastic Data Envelopment Analysis method was used. To prioritization the agricultural cooperatives problems of this city in management and marketing system the Analytical Hierarchy Process method and Entropy criteria were used. The required dates were related to year 2012-2013 that with interviewing and completing the questionnaires from 43 members of cooperatives were collected. To determination Sample from Random Sampling method and Cochran formula and also to evaluation the validity and reliability of regulatory questionnaire from the Cronbach's Alpha method were used. The results showed that the random efficiency average of agricultural cooperatives in Buinzahra city is at the low level (79 Percent) and animal husbandry units have the lowest level of the efficiency. Also the results showed that inappropriate policies in the pricing and price volatility of agricultural products, the bottom services of the packaging, processing, marketing and distribution of products and the lack of long-term comprehensive planning by managers have priorities first, second and third in the inefficiency of the management process and the marketing system of cooperatives in the study area respectively. Finally, according to the obtained results the locating studies before the establishment of cooperatives, providing facilities and loans with low interest rates to animal husbandry units, transfer the experiences and expertise of successful cooperatives to cooperatives inefficient and strengthening and supporting the marketing system in order to resolve the problems facing the agricultural cooperatives of city Buinzahra were proposed.
  Keywords: Agricultural Production Cooperatives, Random Efficiency, Marketing System, Buinzahra
 • Saleh Shahrokhi Sardo*, Mosa Mahmoodiberam Page 383
  A better understanding of geographic phenomena and scientific comprehending of geographical locations requires comprehensive information about these areas. Also, the awareness of the spatial distribution and development levels is the prerequisite of plans and programs of rural development. Therefore, the aim of this study was to evaluate the development level of rural areas in Koohrang County. Research population was selected among rural areas in Koohrang County which were over ten households (132 villages). Data were collected and designed from the statistical yearbook of Koohrang County in 2011. In this study, a combination method of VIKOR-AHP was used to measure level of development in villages. In addition, in order to determine the optimal distribution of indices, the Gini coefficient was used. Data processing was conducted using MATLAB7.10 and Expert Choice software. Results showed that the highest degree of development (0.994) belonged to the village of "Castle of Ali-Abad" and the village of "Dezak-Cheshmeh" had a lower degree of development (0.005). Moreover, results indicated that there was the unfavorable development in the study area (with average of 0. 217 in the range 0-1) in a way that most of the villages (21.46%) with 53.39% of the population in the area were completely undeveloped. Furthermore, the results based on Gini coefficient and coefficient of variability revealed that the conventional indices of rural development werent distributed properly. Therefore, it is necessary that a special review and reconsider to determine the main centers of the service based on a hierarchical system of settlements.
  Keywords: Rural areas, Koohrang, rural development, Analytic Hierarchy Process, Gini coefficient
 • Nasibeh Zarei*, Hossein Mehrabi Boshrabadi, Hamid Reza Mirzaei Khalil Abadi Page 401
  In the study, the effects of farming systems surveyed on the productivity in the 2011-12. The data collected 208 Questionnaires by two stage cluster sampling in the Koredestan and Hamedan. The efficacy of farming system computed with dummy variable, and for selection the best produce function, checked by flexible and non-flexible functions. by two stage cluster sampling in the Koredestan and Hamedan. The efficacy of farming system computed with dummy variable, and for selection the best produce function, checked by flexible and non-flexible functions. Results indicate that production function Cobb - Douglas is better than the other tested functions. Also the effect of ownership farming system is positive on the production factors productivity in the case study. And the effect of other farming system is negative. So, Agriculture of Jahad Organization can encourage the farmers for bought the rent, common and joint of lands, with low interest rate loan for farmers.
  Keywords: Farming System, Hamedan, Kordestan, Potato production, Production factor productivity
 • Masoud Khoran*, Reyhana Soltani Page 415
  Located in mountainous regions, Sarkal county has not developed much either physically or agriculturally. However, the same climatic circumstances have provided it with opportunities for growing irrigated grapes. Attempting to identify the environmental potentials and the benefits of growing irrigated grapes, this paper counts on appropriate practical plans to make further vintage. A questionnaire was prepared in 2013-2014 following which 83 grapes raisers in 31 villages and some associated managers as well were interviewed according to 343 Kookran formula .Applying the measurement method, case studies, and also enumerating the pros and cons, and opportunities as well as threats based on SWOT, the research offers solutions for the development of growing capability irrigated grapes. Next, the provided solutions are prioritized based on QSPM matrix. The research results show that the offered solutions for growing irrigated grapes are of aggressive type. In the Matrix of the assessment of internal factors, the final score 2.52 shows that developing the production and growing of irrigated grapes based on internal factors in Sarkal will be fruitful. Moreover, the matrix of the assessment of external factors with a total score of 3.44 shows that in the present conditions, the development of the production and growing of irrigated grapes in Sarkal reinforces the opportunities as well. Lastly, the offered solution based on QSPM matrix is So6 which reads “constructing Agro-processing industries to save the vintage and cut down the damages”.
  Keywords: Mountainous Regions, Agriculture, Grapes, Aggressive, QSPM Matrix
 • Adel Sulaimany Page 435
  Determination and identification of areas with economic potential, particularly in the production and processing of agricultural products and targeted investments in rural, urban and regional planning, one important issue is the clinical role to increase the employment, income, of rural productivity and improve livelihoods, country plays. In this context, the aim of this study establish priority locations for processing agricultural cooperatives in rural areas of the West provinces (Kermanshah, Kurdistan, Ilam, Lorestan and Hamedan) is using TOPSIS. For this purpose, one of the most important factors affecting the establishment of cooperatives in rural areas of the West Country, the availability of raw materials were selected and used to determine the weights while studying literature, by using the snowball proposly sampling method, 11 instructor,experts from industries processing agricultural selected and their comments were used. The results showed that based on the availability of raw materials to industries, rural areas of Kermanshah and Hamadan, had the highest level of TOPSIS method is based cooperatives and rural areas in the provinces of Lorestan, Kurdistan, and third to the fifth were ranked Ilam .
  Keywords: rural development, agricultural processing cooperatives, Locating
 • Farshid Eshraghi Page 447
  In Iran, the agricultural sector enjoys a special position and importance. Regarding to that for accurate planning in agricultural sector, the effective factors of growth of this sector should be known; in this research, in was attempted to analyze the components of this growth by an appropriate approach. For this purpose, using of a non-parameteric approach named as multiplicative decomposition method and based on the data of time-series during 1991/92 – 2010/2011 , for the agricultural products in Golestan province, the growth of the agri-products value were decomposed to price growth, area growth, yield growth and changing cropping pattern and the effect of each factors were determined.The results show that the value of total agricultural production in the Golestan province is average annual growth of 16 percent, while the value of the same products in country show average annual growth of 18 percent. However, the value of agricultural production during the studied period had positive growth, but the main factor of this growth is the price growth. After this, the most important factor of growth was cropping pattern in total agricultural products. In sum, these results represent lack of an appropriate improvement in land productivity growth as well as the cropping pattern of the region in Golestan province.
  Keywords: Agricultural growth, Golestan province, Multiplicative decomposition
 • Mahmoud Ahmadpour Borazjani*, Hadi Nikoee Dastjerdi Page 455
  Along with increasing world population, one of the biggest challenges that human society is confront it in the recent decades is food security and increasing agricultural products. This necessity leads to overuse from pesticides and fertilities and those harmful consequences. In the resent years started actions for return to organic agriculture. The current study attempt to represent a cropping pattern that decision maker beside of economy goals, scarp environment aspects by production organic products. To achieve this goal, were used goal programming and its components in Extended Lexicographic Goal Programming framework, based on multiple criteria decision making methods in Bardsir and Orzoyeh districts. The requirement data collected by 567 questionnaire and interview with beneficiaries with random sampling method in 2013. In current study, six goals included profit maximization, employment of labor maximization, minimization of irrigation water, working machinery, fertilizer and pesticides at difference priorities inters in model, results indicated by optimization the cropping pattern; we can without decreasing in yield and profit of firms, decreasing consumption of harmful inputs. Therefore, advice farmers from advantages of organic agriculture and government supports can be an effective step toward sustainable production.
  Keywords: Fertilizers, Goal programming, Optimization, Organic products, Pesticides
 • Abazar Parhizkari* Page 477
  Qazvin plain is one of the country's capable plains to product of agricultural products. During two last decades the level of groundwater decreased in the Qazvin plain and water balance has been negative because of inordinate shafts digging and irregular use of groundwater. To conservation of groundwater resources in this plain need to the strategies and appropriate policy that will apply in this context. Its prerequisite is more recognition of farmer's behavior. Therefore, in present study used of positive mathematical programming and production function with constant elasticity of substitution to investigate farmer's behavior in using of groundwater and determination appropriate strategy to conservation of groundwater resources in Qazvin plain. The investigated strategies were including increase of the water price, decrease of the availability water and deficit irrigation strategy that were investigated under the various scenarios. The required data are registry information and related to year 2011-2012 that by referral to the relevant departments in Qazvin province were collected. The model was solved in the GAMS 23/9 software. The results showed that all the investigated strategies in this study leads to water saving but the average of gross profit changes decreases 3/13, 8/61 and 5/54 percent respectively with increase of the water price, decrease of the availability water and deficit irrigation. Finally, the irrigation water pricing policy was proposed to conservation of groundwater resources of Qazvin plain according to the less reduction in the average of gross profit changes and the deficit irrigation strategy put in the premiership after it.
  Keywords: Cropping Pattern, Groundwater Resources, Manageable Strategy, Positive Mathematical Programming Model