فهرست مطالب

بیمارستان - سال پانزدهم شماره 2 (1395)
 • سال پانزدهم شماره 2 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/07
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سهیلا رشادت، علیرضا زنگنه*، شهرام سعیدی، الهام صوفی، نادر رجبی گیلان، رامین قاسمی صفحات 9-22
  زمینه و هدف
  توزیع نامتناسب خدمات درمانی باعث نابرابری در دسترسی به این خدمات در شهرهای کشورهای در حال توسعه شده است. هدف این پژوهش، بررسی نابرابری در دسترسی به امکانات درمانی در کلانشهر کرمانشاه بود.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق پژوهش، توصیفی تحلیلی و کاربردی است. با توجه به ماهیت فضایی مکانی این پژوهش، از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. داده های مورد نیاز تحلیل دسترسی، مراکز بیمارستانی موجود و اطلاعات جمعیتی بلوک های آماری سال 1390 شهر کرمانشاه بود که با استفاده از قابلیت تحلیل همسایگی و هم پوشانی در نرم افزار GIS/Arc جمعیت، خانوار دارای دسترسی و فاقد دسترسی به مراکز بیمارستانی محاسبه شد. همچنین تخصیص تخت بیمارستانی به نسبت جمعیت برای هر هزار نفر نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  شهر کرمانشاه تا سال 1393 در مجموع دارای 13 بیمارستان با 2342 تخت بیمارستانی است که بیشترین تخت ها (1755) مربوط بیمارستان های عمومی می باشد. آمارها نشان داد که در شرایط موجود تعداد بیمارستان های موجود، تنها 51/48% از افراد شهر کرمانشاه را تحت پوشش قرار می دهند و 49/51% از خانوارها فاقد دسترسی هستند. تعداد بیمارستان های موجود نمی تواند از منظز خدمات رسانی نیاز شهروندان را برآورده کند. تعداد تخت بیمارستانی به نسبت جمعیت نیز 35/2 بوده است.
  نتیجه گیری
  آنچه از نتایج می توان استنباط نمود این است که تمام ساکنان شهر به مراکز بیمارستانی دسترسی یکسانی ندارند و توزیع مراکز بیمارستانی متناسب با توزیع جمعیت و خانوارها نبوده است. بی عدالتی در دسترسی به امکانات درمانی (بیمارستان) در کلانشهر کرمانشاه وجود دارد.
  کلیدواژگان: نابرابری، مدیریت، سلامت، دسترسی، بیمارستان، GIS
 • بختیار استادی *، اسرین نویدی صفحات 23-40
  زمینه و هدف
  از آنجاکه مصرف انرژی به ازای هر متر مربع در بیمارستانها بیشتر از انواع دیگر موسسات خدماتی است، در این تحقیق با تعریف و اولویت بندی پروژه های بهبود مصرف انرژی در بیمارستان، اقداماتی در راستای بهینه سازی آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  لزوم بهینه سازی مصرف انرژی بر اساس شاخص های میانگین مصرف و هزینه آب، برق و گاز به ازای تخت روزاشغالی و تخت فعال تشریح شده و در بیمارستان مورد مطالعه این شاخص ها محاسبه گردید. سپس، اقدامات بهبود با کمک ممیزی انرژی، مصاحبه با خبرگان بیمارستان و تحقیقات انجام شده در بیمارستانها شناسایی شد. در ادامه، پروژه های بااهمیت بالا براساس میزان تاثیر بر روی شاخص های مصرف انرژی، نظر خبرگان، تجمیع پروژه ها، امکان پذیری و محدودیت های پیش نیازی، همزمانی و پس نیازی مشخص گردید. درنهایت، معیارهای خاص در سه بعد معیارهای تاثیر بر میزان مصرف انرژی، تلاش برای اجرای پروژه و ریسک شناسایی و پروژه ها با استفاده از پرسشنامه و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد مصرف انرژی در بیمارستان مذکور بالاتر از استاندارد جهانی بوده و لزوم بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی در بیمارستان مذبور ثابت شد. براساس نتایج اولویت بندی پروژه های با رتبه های اول تا چهارم مشخص شدند.
  نتیجه گیری
  صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق اجرای پروژه های بهبود در بیمارستانها ضروری به نظر می رسد. اما با توجه به تعداد و محدودیت منابع، بیمارستانها می توانند با متد پیشنهادی براساس اولویت و بودجه موجود، هر ساله تعداد پروژه هایی با ریسک و دوره بازگشت سرمایه کمتر جهت اجرا انتخاب نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت مصرف انرژی، پروژه های بهبود، فرایند تحلیلی سلسله مراتبی فازی، بیمارستان
 • لیلا عظیمی*، نادر مرکزی مقدم، خلیل رستمی، عاطفه طالبی، آتوسا اسکندری کیا، عبدالله میرزایی، محمد اسماعیل عظیمی صفحات 41-48
  زمینه و هدف
  امروزه یکی از مفاهیم اساسی در سیستم ارائه خدمات سلامت، ایمنی بیمار است بنابر این شناسایی عوامل موثر نظیر ناخوانا بودن دستورات، اشتباه در نوشتن دوز دارو و طریقه مصرف دارو، ممکن است بتواند عوارض جدی که منجر به مرگ، ناتوانی یا طولانی شدن زمان بستری بیمار می شود را کاهش دهد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی به شیوه مقطعی انجام شد. نمونه ای به میزان 1800 پرونده بیماران بستری یکسال در یک بیمارستان آموزشی انتخاب و اولین دستور پزشک توسط چک لیستی خودساخته از نظر مشخصات پزشک، شیفت و متغیرهایی نظیر خوانایی، نوشتن دوز دارو بررسی شدند و داده ها با نرم افزار spss و روش های آماری توصیفی(فراوانی و...) و آماری تحلیلی(کای دو و...) تحلیل شدند.
  نتایج
  از میان 1800 پرونده بستری، 3/66% از آنها توسط مردان، 6/17% از دستورات ناخوانا، 2/3% بدون مهر، 2/8% بدون امضا، 9/11% بدون ساعت و 9/4% بدون تاریخ بودند.23% از دستورات پزشکان از نظر پیوستگی نامطلوب و 5/69% از آنها بدون اشاره به اجزای اولیه، 8/17% بدون اشاره به دوز دارو، 8/21% بدون ثبت فرم دارو، 5/11% بدون ثبت زمان مصرف دارو، 9/25% بدون روش مصرف دارو، 3/14% دارای خط خوردگی و 13% فاقد شماره گذاری بودند. همچنین بین مشخصات دموگرافیک و برخی از خطاهای ثبت پزشکی رابطه معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  اهتمام پزشکان بیمارستان در ارتقاء مستندسازی پرونده ها ضروری بوده و برای این منظور، می توان از راهکارهایی نظیر، آموزش اولیه برای دستیاران تازه وارد، روش های تشویقی و ارزیابی دوره ای پرونده ها بهره جست.
  کلیدواژگان: پرونده پزشکی، دستورات پزشکی، خطای پزشکی، بیماران بستری، پزشک معالج
 • راضیه بیرانوند، فربد عبادی فرد آذر، سارا امامقلی پور، محمد عرب* صفحات 49-58
  زمینه و هدف
  امروزه بیمارستانها با چالش کمبود منابع و افزایش هزینه ها مواجه هستند، بنابراین اطلاعات هزینه ای و قیمت تمام شده خدمات بیمارستانی می تواند در تخصیص بهینه منابع، اصلاح بودجه و نرخ تعرفه کارساز باشد. هدف این پژوهش،محاسبه قیمت تمام شده خدمات و درآمد واحد فیزیوتراپی بیمارستان سینا و مقایسه آنها با تعرفه های سال 92 می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، فرم های مربوط به فهرست هزینه های خدمات فیزیوتراپی و مراکز فعالیت مرتبط در سال 92 بود.
  نتایج
  مقایسه هزینه و درآمد واحد فیزیوتراپی بیمارستان سینا نشان داد که این واحد برای بیمارستان بخشی سودآور بوده است. قیمت تمام شده 13 خدمت ارائه شده در این واحد کمتر از تعرفه های سال 92 بود. از مجموع هزینه های منتسب به واحد فیزیوتراپی، هزینه های پرسنلی و هزینه استهلاک تجهیزات و ساختمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
  نتیجه گیری
  بین قیمت واقعی خدمات واحد مورد مطالعه و تعرفه ها تفاوت وجود دارد که این تفاوت خود را به صورت سود مالی نشان داد، لیکن با توجه به دولتی بودن بیمارستان بهتر است نرخ تعرفه به قیمت واقعی نزدیک گردد. با توجه به سهم بالای هزینه های پرسنلی و سرمایه ای، توجه ویژه به این منابع، استفاده صحیح و مناسب از آنها و شناسایی و حذف هزینه های هرز می تواند گام های موثری در افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینه ها باشد
  کلیدواژگان: قیمت تمام شده، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، بیمارستان، بخش فیزیوتراپی، تعرفه
 • فاطمه عربی، محمدرضا مبینی زاده، علیرضا اولیایی، مرتضی عرب زوزنی* صفحات 59-66
  مقدمه
  تصویر برداری داخل عروقی ابزاری جهت تشخیص تنگی عروق کرونر قلب است که بعنوان مکمل آنژیوگرافی، نقش مهمی را در تعیین میزان گرفتگی رگ و پاتولوژی پلاک ایفا می نماید.
  روش
  مطالعات نوع دوم از طریق پایگاه های کاکرین، پاپمد و مرکز انتشارات و مرور دانشگاه یورک بدون محدودیت زمانی، مورد جستجو قرار گرفتند. جستجو توسط دو نفر مستقل و با استفاده از کلیدواژه هایی مانند انژیوگرافی و تصویربرداری داخل عروقی انجام شد. مطالعاتی که فناوری سونوگرافی داخل عروقی را با آنژیوگرافی مقایسه می کرد، بررسی گردید و نتایج مطالعات یافت شده تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  برمبنای گزارشات مطالعه شده درمطالعاتی که میزان خونرسانی مجدد به بافت هدف (تی ال آر) را پس از یک سال پیگیری گزارش کردند تفاوت آماری معنی داری بین گروه با تصویربرداری داخل عروقی و گروه آنژیوگرافی مشاهده شد. به نظر می رسد میزان خونرسانی مجدد به بافت با تصویربرداری داخل عروقی کمتر بوده است (P=0/2). از لحاظ هزینه اثربخشی به ازای هر تی ال آر پیشگیری شده کالی بدست آمده 48/. بود، که نشان دهنده 54 هزار دلار صرفه جویی به ازای هر کالی است.
  نتیجه گیری
  اگرچه سونوگرافی داخل عروقی قادراست به طور دقیق تر و با احتمال بیشتر، آسیب های درون عروق کرونر و محیط رگ را به تصویر بکشد و به پزشک در انتخاب درمان مناسب تر کمک نماید ولی به دلیل هزینه بالای تصویربرداری داخل عروقی در حال حاضر آنژیوگرافی گزینه انتخابی پزشکان و بیماران در انجام مداخلات کرونری است.
  کلیدواژگان: تصویربرداری داخل عروقی، آنژیوگرافی، بیماری های عروق کرونر
 • علی اصغر آیت اللهی، رضا کاظمی درسنکی، ابوالفضل امینی*، سمیه رحیمی، محمد علی وکیلی، سارا حسین زاده صفحات 67-73
  زمینه و هدف
  عفونت های بیمارستانی به دلیل مرگ و میر و هزینه اقتصادی، یکی از مهم ترین چالش های قرن حاضر به حساب می آیند. باسیل های گرم منفی عامل عفونت های اکتسابی از بیمارستان ها هستند و محیط بیمارستان یکی از مهم ترین جایگاه های اقامت و انتشار این نوع باکتری ها است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی باسیل های گرم منفی در محیط و تجهیزات بیمارستان های غرب استان گلستان در سال 1394 است.
  روش کار
  طی این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 1210 نمونه به صورت سرشماری و با سوآب استریل از محیط و تجهیزات مورد استفاده در بخش های مختلف 7 بیمارستان آموزشی و درمانی غرب استان گلستان جمع آوری شد. پس از شناسایی نمونه ها با تست های بیوشیمیایی استاندارد، نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از نمونه های جدا شده، 352 نمونه (1/29%) دارای آلودگی با باسیل های گرم منفی بودند که بیشترین آلودگی مربوط به انتروباکتر (7/10%) بود. در بین بخش های بیمارستان بالاترین آلودگی در (32/19%) ICU مشاهده شد و در بین تجهیزات و سطوح مورد بررسی نیز بیشترین آلودگی مربوط به لارنگوسکوپ و تیغه آن (51/10%)، گوشی تلفن (10/7%) و دستگاه ECG سنسور و رابط مانیتورینگ آن (25/6%) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی باسیل های گرم منفی در بیمارستان های غرب استان گلستان قابل توجه است. ارزیابی های دوره ای می تواند در پیشگری از عفونت های بیمارستانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: باسیل گرم منفی، عفونت بیمارستانی، تجهیزات و محیط بیمارستانی، گرگان
 • حبیب ابراهیم پور، نورمحمد یعقوبی، سید سعید زاهدی صفحات 75-83
  زمینه و هدف
  یادگیری سازمانی در نظریه ها و مدلهای مختلف در بعد نظری و تجربی تاثیر زیادی در تحولات سازمانها داشته است و زمینه مساعدی برای تسهیل هر نوع تغییر و تحولی فراهم می کند. این قابلیت می تواند در اجرای حاکمیت بالینی نیز نقش اساسی ایفا نماید.
  موارد و
  روش ها
  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی بود و به شیوه مقطعی در شش ماه اول سال 93 انجام شد. جامعه آماری کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل بود. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد نمونه 170 نفر به دست آمد. از پرسشنامه 16 سوالی گومژ و همکاران برای سنجش قابلیت یادگیری در چهار بعد و از پرسشنامه 35 سوالی محقق ساخته برای سنجش حاکمیت بالینی در هفت بعد استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 18 انجام شد.
  نتایج
  نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت یادگیری با اجرای حاکمیت بالینی با ضریب 507/0 رابطه معنی داری دارد این ضریب برای تعهد مدیریت 644/0، دید سیستمی 498/0، فضای باز و آزمایشگری 446/0 و انتقال و یکپارچگی دانش 261/0 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش تاثیرگذار قابلیت یادگیری در اجرای حاکمیت بالینی پیشنهاد می شود زمینه لازم برای تقویت قابلیت یادگیری سازمانی در چهار بعد بویژه در بعد حمایت مدیریتی و دید سیستمی فراهم شود تا حاکمیت بالینی با اثربخشی بیشتر اجرا گردد.
  کلیدواژگان: حاکمیت بالینی، قابلیت یادگیری سازمانی، بیمارستان تامین اجتماعی
 • حسین درگاهی *، علی اکبر رازقندی، زینب رجب نژاد صفحات 85-94
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت یادگیری تیمی و تغییر فرآیندها، لازم است تا کارکنان آزمایشگاه های بالینی با فرایند یادگیری سازمانی آشنا شوند. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی و تعیین قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 93-1392 بر روی 85 نفر از کارکنان آزمایشگاه های بالینی که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار پژوهش در این مطالعه، پرسشنامه Gomez و همکاران در چهار بخش و 17 گویه بود. جهت رتبه بندی پرسشنامه از مقیاس لیکرت و نمرات 1 تا 5 بهره برداری شد. جهت جمع آوری و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل های آماری از آزمون های T-test و Pearson و Welch استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین کلی یادگیری سازمانی نزد کارکنان آزمایشگاه های مورد مطالعه برابر 67/54 از 75/63 بود که نشان دهنده وضعیت نامطلوب در این زمینه است. هم چنین مشخص شد که بین آزمایشگاه ها از نظر قابلیت تعهد مدیریت اختلاف معنی داری وجود داشت)002/0(P=. بین سطح تحصیلات کارکنان با بعد انتقال و یکپارچه سازی دانش نیز ارتباط معنی داری دیده شد(04/0(P=.
  نتیجه گیری
  فرایند قابلیت یادگیری سازمانی در آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران وضعیت مطلوبی ندارد. لذا استقرار نظام ایمنی بیمار، راه اندازی نظام ثبت خطا و اشتباهات، و تشویق کارکنان به گزارش خطا از اهم عناصری است که باید به منظور استقرار کامل نظام یادگیری سازمانی در آزمایشگاه های بالینی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، آزمایشگاه بالینی، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارکنان
 • سید حسام سیدین، روح الله زابلی *، زینب مالمون، فاطمه رجبی فرد صفحات 95-102
  مقدمه
  امروزه به علت تنوع در ساختار و فرهنگ هر سازمان، اصل تنوع در مدیریت بحران یکی از اصول اساسی است. تنوع مدیریت بحران شش مولفه شامل انعطاف پذیری، شمول،اعتماد، درک ریسک، انصاف و سازگاری است. هدف این پژوهش بررسی ادراک مدیران از مولفه های مدیریت بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران بود.
  روش پژوهش: این مطالعه از نوع مقطعی بود. گردآوری داده ها با پرسش نامه مولفه های مدیریت بحران و در مقیاس لیکرت بصورت 5 گزینه ای انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ با ضریب اطمینان 5% محاسبه شد. تعداد کل پرسشنامه های جمع آوری شده شامل 66 پرسشنامه بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و از آزمون های آنالیز واریانس، تی مستقل استفاده شد.
  یافته های پژوهش: بالاترین میزان ادراک مدیران از مولفه انصاف و برابری با میانگین و انحراف معیار 51/0 ±19/3 و پایین ترین میزان از مولفه انطباق پذیری با میانگین و انحراف معیار 75/0±73/2 می باشد. بین میانگین امتیازات مولفه های مدیریت بحران ومتغیر های جنسیت و نوع مشاغل از لحاظ آماری تفاوت معنی دار وجود دارد. بالاترین میزان اهمیت مربوط به دامنه شمول و فراگیری برنامه و میزان اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران و کمترین میزان، انطباق پذیری برنامه های مدیریت بحران در بیمارستان بود.
  نتیجه گیری
  افراد شاغل در جایگاه های گوناگون کاری تعاریف متعددی از انطباق پذیری در بحران ها دارند. ضروری است تا با تحقیقات بیشتر در این زمینه آموزش های متناسب با مدیران بیمارستان در مشاغل گوناگون صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، ادراک، مولفه های بحران، بیمارستان
 • امیر اشکان نصیری پور *، زهرا معبود مژدهی، پوران رئیسی صفحات 103-109
  زمینه و هدف
  های نرم افزاری ارائه خدمات (ASPتحقیق حاضر باهدف تعیین رابطه کیفیت سیسمتهای نرم افزاری ارائه خدمات بارضایت کاربران در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران که دارای سیستم های اطلاعات بیمارستانی مشابه بودند انجام گردیده است.
  این پژوهش یک مطالعه تحلیلی وتوصیفی،از نوع مطالعات همبستگی میباشدروش کار بصورت سرشماری و با استفاده ازپرسشنامه کیم و همکاران انجام گردید. برای تحلیل داده ها از آمارتوصیفی مانند توزیع فراوانی،درصدومیانگین و از آمار استنباطی همچون آزمون کلموگراف اسمیرنوف وهمبستگی پیرسون استفاده گردید.
  بین تمامی متغیر های کیفیت سیستم های نرم افزاری ارائه خدمات و رضایتمندی کاربران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد که شدت آن بترتیب شامل: کیفیت سیستم(01/0 =، P 734/0= r) وکیفیت اطلاعات(01/0 =، P 521/0= r)بطوریکه ملاحظه میگردد کیفیت سیستم تاثیر بیشتری روی رضایت کاربران دارد.
  بین کیفیت برنامه های نرم افزاری ارائه خدمات با رضایت کاربران در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران رابطه معنی داری وجود دارد، هرچند کلیه متغیرهابا رضایت کاربران رابطه مثبت و معنادار دارند لیکن میانگین آنها کمترازحد متوسط می باشد لذا شایسته است مدیران عرصه سلامت در روش های مدیریتی خویش به این مسا ئل توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، کیفیت، رضایت، کاربر
 • علیرضا عرب، آرمین منیرعباسی، باقر دستیار* صفحات 111-122
  مشارکت بخش دولتی و خصوصی همکاری بین نهادهای این دو بخش بوده که جهت تحقق اهدافی مشترک و از میان برداشتن محدودیت های آشکار انجام می گیرد. برپایه مطالعات و نمونه نظرسنجی های انجام گرفته مقامات دولتی دارای نقش اساسی در قالب بندی سیاست های سلامت و برنامه های مخصوص شرایط هر کشور می باشند.
  درسالهای اخیر، هزینه ارائه ی مراقبتهای بهداشتی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به صورت نمایی افزایش یافته است. دولت ها در سراسر جهان به دنبال مکانیزم های جایگزین برای کاهش هزینه ها هستند در حالی که افزایش ظرفیت برنامه های اجتماعی با سرمایه گذاری های قابل توجه در زیرساخت هاست. تعدادی از مراکز قدرت شروع به استفاده از مشارکت های عمومی وخصوصی به عنوان ابزاری برای رسیدن به این اهداف کرده اند. به طور کلی، موفقیت پروژه های مشارکت بخش دولتی و خصوصی بر اساس نتایج کیفی پروژه، اغلب در آنالیز ارزش-برای-پول، مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله به بررسی تجربه به کارگیری انواع مختلف این مدل می پردازد. هرچند هنوز تجربه به کارگیری آن بسیار محدود است و ارزیابی دقیقی از آن وجود ندارد، با این حال چهار معیار هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و پیچیدگی در این مدل وجود دارد که لازم است با دقت بیشتری به آنها پرداخته شود.
  کلیدواژگان: مشارکت بخش خصوصی و عمومی، احداث بیمارستان، تجهیز و بهره برداری بیمارستان
|
 • Sohyla Reshadat, Alireza Zangeneh *, Shahram Saeidi, Elham Sufi, Nader Rjabi, Gilan, Ramin Ghasemi Pages 9-22
  ◦: Improper distribution of medical care in developing countries creates access inequality to these services in cities. The purpose of this study was to investigate inequalities in access to medical facilities in the metropolitan Kermanshah.
  Materials
  Methods
  The method of this applied study was descriptive – analytical. Due to the spatiotemporal nature of the research, geographic information systems (GIS) were used. Research data included hospital addresses and demographic data from statistical blocks of Kermanshah based on Iran’s 2011 census report. Using the neighborhood and overlap analysis in Arc/GIS software, the numbers of population/ households that had or had not access to medical centers were calculated. Also, the allocation of hospital beds for the population was evaluated.
  •: In total, Kermanshah city has 13 hospitals with 2342 bed till 2014 that most of beds were in general hospitals. The statistics showed that the existing hospitals cover only 48.51% of population and 51.49% of households have no standard access. The number of existing hospitals cannot response to the citizen's needs. The ratio of hospital beds to population was 2.35.
  •: What can be inferred from the results is that all residents have not equal access to medical care and also distribution of hospital centers was not proportionate with households and population distribution. There is injustice in access to medical facilities of Kermanshah city.
  Keywords: inequalities, Management, Health, Accessibility, Hospital, GIS
 • Dr Bakhtiar Ostadi * (Ms) Asrin Navidi Pages 23-40
  Background
  Since, energy consumption per square meter in hospitals is much higher than that of other types of service institutions, in this study, effort was made to define and prioritize energy consumption improvement projects in hospitals in order to take measures and optimize its.
  Materials And Methods
  The necessity of optimizing energy consumption in hospitals according to some scales including the average consumption and cost of water, electricity and gas for bed days and active bed were described, and calculated in the case. Then, improvement actions were identified using energy audit, interviews with hospital experts and conducted studies in hospitals. Also, projects with high importance were extracted regarding to impact on energy consumption indexes, expert opinion, aggregation, feasibility, and limitations such as prerequisite, synchronicity and post-requisite. Finally, specific criteria were identified in three dimensions, i.e., factors affecting the level of energy consumption, trying to execute project and risk and the projects were prioritized using questionnaire and FAHP.
  Results
  The results showed that energy consumption in the studied hospital was higher than the world standards, this confirmed the necessity of optimizing energy consumption and using energy management systems. The results of prioritization also showed the first four priorities.
  Conclusion
  It seem necessary to use methods for saving energy consumption through the implementation of improvement projects in the hospitals. As the large number of such projects, as well as limited financial and capital resources, proposed method can be used by hospitals to select improvement projects with low risk and payback period.
  Keywords: energy consumption management, improvement projects, fuzzy Analytic hierarchy process, Hospitals
 • Leila Azimi *, Nader Markazimoghaddam, Khalil Rostami, Atefe Talebi, Atoosa Eskandari, Abdallah Mirzaiy, Mohammad Esmail Azimi Pages 41-48
  Background
  Nowadays, Patient Safety is considered as a fundamental concept of the healthcare system. Hence, recognizing the effective factors such as: illegible orders, dosage errors, and drug usage can contribute to reducing the serious side effects leading to the patient's disability, prolonged hospitalization, and even death.
  Methods
  as a descriptive-analytical study, this research was cross-sectionally conducted with a sample of 1800 inpatient records in a teaching hospital during one year. The primary physician orders were examined through a self-managed checklist, including the items, such as: physicians’ ID and workshifts, and variables of legibility and recorded dosage. Data were processed via SPSS, regarding the descriptive statistics (like: frequency, …) and analytical statistics (like: chi-square, …).
  Results
  of 1800 inpatient's records, 66.3% recorded by male, 17.6% records were illegible, 3.2% without stamping, 8.2% without signing, 11.9% without time, 4.9% without dating, 23% were not coherence and logical sequence 69.5% had not indicated to the 7 primary items, 17.8% without medicine dosage, 21.8% without pharmaceutical forms, 11.5% without usage time, 25.9% without usage method, 14.3% had scribbles and 13% lacked numbering also there were relation between demographic variables and medical recording errors .
  Conclusion
  it seems necessary for the physicians to try to improve the documentation of the patient records, such as: educating the newly arrived resident, considering commendatory techniques, and evaluating the records periodically.
  Keywords: Medical Record, Medical Order, Medical error, Inpatient, Therapeutic Physicians
 • Raziye Beyranvand, Farbod Ebadi Fard Azar, Sara Emamgholipour, Mohammad Arab* Pages 49-58
  Background
  Today, hospitals are facing with shortage of resources and increasing costs challenge. So cost informations and cost calculation of hospital services can be effective in the efficient allocation of resources and budget and tariff rates reforming. The purpose of this study is calculating the cost of services and incom of physiotherapy department of Sina hospital and comparison them with approved tariffs in 2013-2014.
  Materials and Methods
  This was a descriptive retrospective study. Data collection tool was forms related to costs of physiotherapy services and another related activity centers in 2013-2014.
  Results
  Comparison of costs and revenues of physiotherapy unit revealed that this unit has been profitable segment for hospital. The costs of 13 provided services was less than tariffs. From total attributed costs to physiotherapy unit, workforce costs and depreciation of buildings and equipment costs had largest portions.
  Conclusion
  There are differences between real cost of services and approved tariffs in this study, that this difference showed itself in the form of financial profit, but with considering that this hospital is governmental, that is better tariff rate be closer to the real costs. Due to the high share of personnel and capital costs, pay special attention to these resources and their appropriate use and identifying and deletion the wasted costs can be effective in increasing efficiency and saving costs.
  Keywords: Cost price, Activity based on costing, Hospital, Physiotherapy unit, Tariff
 • Morteza Arab.Zozani Pages 59-66
  Introduction
  Intravascular imaging is the tool for the detection of coronary artery atherosclerosis in the coronary intervention procedure as the supplement of invasive angiography plays the major role in determining the degree of vessel stenosis and plaque pathology.
  Methods
  For retrieving second type studies, the Cochrane Library and Centre for Review and Dissemination (CRD) were searched. Studies which compared intravascular ultrasound technology with invasive angiography were included. Results of included studies were synthesized via qualitative method.
  Results
  According to included studies the rate of target lesion revascularization after one year of follow-up, reported a statistically significant difference between intravascular ultrasound and angiography invasive alone, it seems that the rate of TLR was lower with intravascular ultrasound (P = 0/02). In terms of cost effectiveness, per prevented TLR, 0.48 QALY was obtained, which indicates a savings of 54, 000 US dollars per QALY.
  Conclusions
  Although intravascular ultrasound could be able to detect the damages of coronary arteries and will be aided physician in selecting the most appropriate treatment, but due to the high cost of an ultrasound catheter intravascular, the invasive angiography, coronary intervention is the choice of doctors and disease. It is suggested according to the cost savings per obtained QALY from prevented TLR, the use of intravascular ultrasound in coronary interventions, at least for the younger age group should be considered.
  Keywords: Intravascular ultrasound, angiography, coronary artery disease
 • Dr Ali Asghar Ayatollahi, Reza Kazemi Darsanaki, Abolfazl Amini*, Somayeh Rahimi, Dr Mohammad Ali Vakili, Sara Hoseinzadeh Pages 67-73
  Background and Objectives
  Nosocomial infections due to mortality and economic cost, are one of the causes of mortality in hospitalized patients. Gram-negative bacilli infections acquired in hospitals and hospital environment is one of the most important places of residence and publication of this type of bacteria. This study aimed to investigate the prevalence of gram-negative bacilli from the equipment of hospital in West of Golestan, 2015.
  Methods and Materials: This Descriptive study was carried out on 1210 devices and equipments used in various wards of 7 teaching hospitals of Golestan province. Identification of the isolated colonies were based on biochemical standard tests.
  Results
  352 positive microbial cultures (29.1%) were for the presence of gram-negative bacilli. The highest bacterial contamination is related to Enterobacter (10.7%). The among different hospital wards highest bacterial contamination is related to ICU (19.32%). The equipment under test, the highest contamination is related to laryngoscope blades (10.51%), phone (7.1%) and ECG sensor device and the monitoring interface (6.25%).
  Conclusion
  The findings of this research showed that microbial contamination with gram-negative bacilli of hospitals equipment is high in West of Golestan. Periodic assessments can be effective in the prevention of nosocomial infections.
  Keywords: Gram Negative Bacilli, Nosocomial Infection, hospital equipments, Gorgan
 • Dr Habib Ebrahimpour*, Dr Nourmoohammad Yaghubi, Seyd Saied Zahedi Pages 75-83
  Background
  The organizational learning in different theories and models in theoretical and practical dimensions has been influenced in organizations development. Learning provide good context for changing and development. Organizational learning capacity could be create good context for implementing clinical governance.
  Materials and Methods
  The kind of research was descriptive- Analitical and cross-sectional that it studied in during the first six month of 93 year. The statistical population was employees of Social Security hospital of Ardabil and samples was selected through method of random sampling that it was 170 samples. Tools were included: standard questionnaire of Gumeje et. al. for examining of organizational learning capacity in 4 dimensions and 4 questions for every dimension and questionnaire for clinical governance was questions 35, it was 7 questions for every dimension. Pierson correlation and enter regression analysis were used in order to analysis of data. Data is analyzed by SPSS18 software.
  Results
  The result showed that the components organizational learning capacity has positive and significant effect on the implementation of clinical governance(R= 0/507) and it determine 0/44 of changes in clinical governance. Among the components of organizational learning capacity, management commitment with 0/644, and systematic approach with 0/498, open climate 0/446 and knowledge transfer with 0/261 have effected on implementing clinical governance.
  Conclusion
  According to main role of organizational learning on implementing clinical governance are suggested components of organizational learning especially management commitment and systematic approach develop for implementing its in hospital.
  Keywords: Clinical Governance, Organizational Learning Capacity, Social Security Hospital
 • Dargahi.H. *, Razghandi.Ak, Rajab Nezhad.Z Pages 85-94
  Background and Aim
  With attention to importance of the best transfer of practice, team learning, and process change, the clinical laboratories employees should be familiar with organizational learning. This research was aimed to assess and determine the capability of organizational learning among the clinical laboratories employees of Tehran University of Medical Sciences hospitals.
  Methods
  This study was a descriptive-analytical and cross-sectional research that induced among 85 employees of clinical laboratories of 5 hospitals with sampling by Cochran formula of general-teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences. The research tool was Gomez et al. questionnaire consisted of 4 sections and 17 questions. Likert scale was used for ranking of the questions. The data was analyzed using SPSS, T- test, Pearson and Welch method.
  Findings: The average score of organizational learning among the employees of studied clinical laboratories was 3.11 which showed relative desirable situation. Also, management commitment as an element of organizational learning had significant difference among the clinical laboratories(p=0.002). Moreover, a significant correlation was found between employees, degree with knowledge transfer and integration capability(p=0.04).
  Conclusion
  The capability of organizational learning of the studied clinical laboratories is not desirable. Therefore, establishment of patient safety system, prevention and prediction of making errors by initiation of error registration system, efficient utilization of previous experience and events, using of opportunities, and promotion of the employees to report the errors are suggested by the researchers for improvement of organizational learning in these laboratories.
  Keywords: Organizational learning, Clinical laboratory, Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Employees
 • Seyedin H., Zaboli R.*, Malmoon Z., Rajabifard F Pages 95-102
  Introduction
  Today, due to the diversity of organizational structure and culture, the diversity in crisis management is the basic principle of crisis management. Crisis management consists of six components of flexibility, inclusion, trust, risk perception, adaptability and equity. This study aimed to investigate the perception of diversity in crisis management among hospital managers affiliated to Tehran and Iran University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive cross-sectional study. A questionnaire was used to collect the data with five likert scale. Validity of the questionnaire was tested by some experts and for reliability Cronbach's alpha coefficient was used. Spss software was used to analyze the data using the ANOVA, one sample t-test.
  Findings: The highest level of perception of managers was regarded to inclusion and equity with the mean and SD of 3.19 ± .51 and the lowest level was adaptability with mean and S.D 2.73 ± 75. There was a statistically significant difference between the variables of sex job and position with different crisis management variables. The highest level of importance was regarded to inclusion and trust among the personnel and the lowest level is related to flexibility.
  Discussions
  Employees working in different positions have different definitions of adaptability in crisis. It is necessary to perform further research and educate hospital manager’s duties.
  Keywords: Crisis Management, Diversity, Perception, Hospital
 • Amir Ashkan Nasirirour *, Zahra Maebood Mojdehi, Pouran Raeissi Pages 103-109
  Background
  Medical centers and hospitals need to expand internet and Application Service Providing (ASP) and to convert that in to a competitive, long-lasting choice. The present study was carried out with the aim of determining the relationship between the quality of service providing software systems and customer satisfaction in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences using similar hospital information systems.
  Materials and Methods
  This research is a correlation, descriptive analysis. The statistical group includes employees in the hospital revenue and clearance unit and the study was carried out through census and using Kim et al questionnaire. To analyze the data, descriptive statistics such as : frequency distribution percentage and average, inferential statistics like KS and Pearson tests were used.
  Results
  There is a significant positive correlation between all the variable quality of aplication system provider and users satisfaction, that The severity of age include:system quality (r = 0.734 , P = 0.01 ) , service quality( r=0.721 , P = 0.01) and information quality(r = 0/521 , P = 0.01).So that is the more significant impact on the quality of the system, consent of the users.
  Conclusion
  there is a significant relationship Between the quality of Application Service Providing (ASP)with the Satisfaction of users in selected hospitals of Tehran University of medical sciences Although all variables have positive and meaningful relationship with user satisfaction, their average is less than moderate limit. so the health managers are advised to consider these issues in their management methods.
  Keywords: System Quality, Information Quality, Hospital Information Systems, Satisfaction, User
 • Alireza Arab, Armin Monirabbasi, Bagher Dastyar* Pages 111-122
  Partnership between public and private sectors is cooperation between organizations in these two sectors with common goal and elimination of restrictions. Governmental forces have an important role for public health policy framing and applying special programs for any country which are based on studies and preliminary interviews. In recent years the costs of health care services in developed and developing countries has grown exponentially. Public sector in all over the world are looking for alternative mechanisms for cost reduction. On the other hand an increase in capacity of social programs require a great amount of investment in infrastructures. Some of power centers began to use public- private partnership as a tool for reaching these goals. Generally the success of public- private partnership projects is estimated based on qualitative results of project like value for money analysis. This article studies the experience of applying different kinds of this model. Although its implementation experience is limited and there is no clear evaluation about it but four criteria of cost. Quality, flexibility and complexity is available in this model which should be investigated more carefully.
  Keywords: public, private partnership (PPP), hospital construction, equipping, utilization of hospital