فهرست مطالب

پژوهش های تجربی حسابداری - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، بهار 1395)

فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، بهار 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/03/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جواد مرادی *، هاشم ولی پور، مهرداد صالحی صفحات 1-14
  هدف این پژوهش بررسی روابط میان چرخه عمر شرکت و مربوط بودن ارزش دارایی های نامشهود می باشد. در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی های نامشهود مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به بررسی مربوط بودن این دارایی ها در هر یک از مراحل چرخه عمر پرداخته شده است و داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد، آزمون گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های 25 شرکت طی دوره ی زمانی 1382 تا 1391 نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سودباقیمانده و ارزش دفتری دارایی های نامشهود با ارزش بازار سهام وجود دارد؛ همچنین، نتایج نشان داد از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، دارایی های نامشهود در مرحله بلوغ و افول، بیشتر مربوط هستند.
  کلیدواژگان: مربوط بودن، دارایی های نامشهود، رشد، بلوغ، افول
 • احمد احمدپور، سعید پاکدلان* صفحات 15-32
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه اهرم مالی با تصمیمات سرمایه گذاری و نقش فرصت های رشد در این زمینه می باشد. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 97 شرکت طی دوره 1381تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش اهرم مالی از دو شاخص استفاده شده است: نسبت بدهی بر دارایی و نسبت بدهی های بلند مدت بر دارایی ها. شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه منفی و معنی دار، شاخص دوم اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنادار دارد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد رابطه ی منفی شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد کمتر قوی تر از شرکت های با فرصت رشد بیشتر است.
  کلیدواژگان: تصمیمات سرمایه گذاری، اهرم مالی، فرصت های رشد، تجزیه و تحلیل داده تابلویی
 • آرزو آقایی چادگانی، نوشین احمدی* صفحات 33-52
  نداشتن انگیزه و تمایل به گزارش اشتباهات کشف شده باعث کاهش کیفیت کار حسابرسان و منجر به ورشکستگی موسسه حسابرسی می شود. در این پژوهش، تاثیر تعامل بین ویژگی های فردی حسابرسان، فرهنگ اخلاقی در موسسه حسابرسی و هنجارهای تیم حسابرسی بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش تاثیر تعاملی متغیرها، روش تعاملی کاوشگر (MODPROBE) به کار گرفته شده است. رابطه بین متغیرهای پژوهش و فرضیه ها با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده توجیه می شود. جامعه آماری این پژوهش را شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی تشکیل می دهند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود فرهنگ اخلاقی در موسسه حسابرسی و هنجارهای تیم حسابرسی باعث تعدیل رابطه بین ویژگی های فردی حسابرسان و انگیزه آنها به گزارش اشتباهات کشف شده می شود. به این ترتیب که با وجود فرهنگ اخلاقی قوی و هنجارهای اخلاقی در تیم حسابرسی، حسابرسان با هر ویژگی شخصیتی تمایل بیشتری برای گزارش اشتباهات کشف شده دارند.
  کلیدواژگان: انگیزه گزارش اشتباهات، تیپ شخصیتی حسابرس، کنترل درونی و بیرونی، فرهنگ اخلاقی در موسسه حسابرسی، هنجارهای تیم حسابرسی
 • غریبه اسماعیلی کیا*، مهناز ملانظری صفحات 53-80
  هدف این مطالعه بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی و شناسایی ابعاد آن است. بنابراین ضمن پذیرش نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی به عنوان یک سیستم متشکل از خرده نظام های مختلف، به دنبال شناسایی ابعاد و تعیین برخی از ویژگی های این ابعاد است. بررسی مذکور از طریق اخذ دیدگاه های 40 نفر از خبرگان در حوزه تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه ها و 90 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش حسابداری دانشگاه های دولتی تهران صورت گرفته است. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون دوجمله ای و آزمون t انجام شده است. نتایج حاصل از دیدگاه های هر دو گروه نشان داد که تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی ضروری بوده و از دیدگاه خبرگان به دلیل استقلال دانشگاه ها، ابعاد تحول متفاوت با سایر نهادهای بخش عمومی خواهد بود. تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی مستلزم تحول در سیستم حسابداری مالی آن، استقرار سیستم حسابداری مدیریت و تحول حسابرسی از سطح مالی و رعایت به حسابرسی عملکرد است.
  کلیدواژگان: نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی، دانشگاه های دولتی، تحول، سیستم حسابداری مدیریت
 • ناصر ایزدی نیا، مسعود طاهری* صفحات 81-102
  اعتبار تجاری یکی از مهمترین منابع تامین مالی کوتاه مدت می باشد. عوامل گوناگونی بر میزان اعتبار تجاری تاثیرگذار است که از جمله مهمترین آنها کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. از این رو، بررسی در مورد رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: همواربودن سود، محافظه کاری و مدیریت سود. از تغییرپذیری سود نسبت به جریان های نقد عملیاتی به عنوان معیاری برای همواربودن سود و از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای مدیریت سود استفاده گردیده است. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل جونز تعدیل شده (1995) و محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتس (2009) محاسبه گردید. متغیر وابسته پژوهش نیز اعتبار تجاری می باشد که برای اندازه گیری آن با توجه به پژوهش پیترسن و راجان (1997) و جیانتی و همکاران (2011) از نسبت حساب های پرداختنی به کل دارایی ها استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که بین همواربودن سود و محافظه کاری با اعتبار تجاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین مدیریت سود و اعتبار تجاری رابطه منفی و معنادار مشاهده شد.
  کلیدواژگان: اعتبار تجاری، همواربودن سود، محافظه کاری، مدیریت سود
 • محسن اکبری*، غلامرضا محفوظی، رضوان هوشمند صفحات 103-126
  نیروی انسانی عامل اصلی موفقیت بسیاری از شرکت های خدماتی از جمله موسسات حسابرسی است. بدون نیروی انسانی خبره، عملکرد و کارآمدی این موسسات نیز ضربه اساسی خواهد خورد، چراکه اکثر دارایی ها و سرمایه این موسسات را نیروی خبره آن ها تشکیل می دهد. لذا، این موسسات به رفتار کارآمد حسابرسان خود و همچنین ماندگاری آن ها در موسسه اهمیت زیادی می دهند. از طرف دیگر رفتار ناکارآمد و تغییر شغل نیروی انسانی در این موسسات، ضربه بزرگی به آنها خواهد زد. این پژوهش سعی بر این دارد که با بررسی عوامل موثر بر رفتار ناکارآمد در سطوح گوناگون (شامل پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، فشار بودجه زمانی و اهمیت مشتری) به این سوال پاسخ دهد که آیا رفتار ناکارآمد می تواند بر تغییر شغل حسابرسان در موسسات حسابرسی تاثیرگذار باشد یا خیر. برای این منظور نظرات 160 نفر (شامل مدیر فنی، سرپرست ارشد و سرپرست) طی فرآیند اجرای پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در پایان نتایج حاصل از تحلیل صورت گرفته با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس حاکی از آن بود که پیچیدگی کار، استقلال حسابرس و فشار بودجه زمانی بر رفتار ناکارآمد و این رفتار بر تغییر شغل در موسسات حسابرسی تاثیر دارد. ضمن اینکه نقش اهمیت مشتری بر رفتار ناکارآمد در این موسسات مورد تایید قرار نگرفته است.
  کلیدواژگان: رفتار ناکارآمد، تغییر شغل، استقلال حسابرس، فشار بودجه زمانی، پیچیدگی کار
 • شهناز مشایخ *، سپیده سادات نصیری صفحات 127-154
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری است. برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی در تحقیق حاضر از سه مورد از ویژگی های مهم اطلاعات حسابداری و به ویژه سود که براساس مطالعات پیشین سبب بهبود شفافیت گزارشگری مالی می گردد، استفاده شده است. این ویژگی ها شامل عدم هموارسازی، قابلیت پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی می باشد. به منظور اطمینان از نتایج هر یک از معیارها و ارائه نتیجه کلی در مورد شفافیت گزارشگری، شاخصی ترکیبی ایجاد شده است. برای اندازه گیری مربوط بودن ارزش سود حسابداری از الگوی کالینز و همکاران (1995) استفاده گردید. نمونه آماری این پژوهش 78 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 می باشد. نتایج نشان داد که شفافیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری دارد. این نتیجه می تواند مدیران و تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری را که علاقه مند به جذب سرمایه بیشتر با هزینه کمتر هستند، به افزایش شفافیت گزارشگری ترغیب نموده و از این طریق به حفظ اعتماد سرمایه گذاران و افزایش تعداد سرمایه گذاران خرد در بازار کمک کند و نهایتا رشد و رونق اقتصادی برای جامعه را به همراه آورد.
  کلیدواژگان: مربوط بودن ارزش، شفافیت گزارشگری مالی، قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود
 • احمد مدرس*، حسین ابراهیمی، محسن عزیزخانی صفحات 155-180
  هدف از این تحقیق شناسایی عواملی در جهت تقویت استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین فهرستی از عوامل موثر بر استقلال حسابرسان استخراج و به منظور دستیابی به یک توافق نظر از طریق پرسش نامه، نظر صاحب نظران جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد، کلیه عوامل استخراج شده از ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین شامل شهرت، اندازه موسسات حسابرسی، تخصیص کارهای موجود در بازار حسابرسی از طریق مراجع قانونی (حرفه ای)، برقراری نظام های تنبیهی مناسب در ازای تخلفات حسابرسان، بررسی همپیشگان، افزایش سطح دانش استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی نسبت به گزارش های مالی، شفافیت حوزه مسوولیت حسابرسان مستقل از دید استفاده کنندگان خدمات حسابرسی، الزام به برقراری ارتباط با حسابرسان پیشین، مسوولیت تضامنی شرکا با موسسه حسابرسی، محدود کردن نسبت حق الزحمه دریافتی از یک صاحبکار، الزام به افشای دلایل تغییر حسابرسان توسط صاحبکاران و تغییر ادواری حسابرسان، بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی موثر است. اما این عوامل در وضعیت کنونی حرفه حسابرسی در ایران به نحو مناسبی به کار گرفته نشده است.
  کلیدواژگان: استقلال حسابرس، حفاظ های استقلال حسابرس، عوامل خطرزای استقلال
 • حمید محمودآبادی*، نوید رضا نمازی صفحات 181-202
  هدف این پژوهش تعیین شرکت های برتر با استفاده از الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در این پژوهش با توجه به متون، مجموعا 6 معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران شامل تعداد 3 معیار نقدی (سود تقسیمی، جریان نقد عملیاتی و جریان نقدی آزاد) و 3 معیار تعهدی (سود عملیاتی، سود هر سهم و سود انباشته) به کار گرفته شد. داده های مربوط به نمونه پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین برای دوره 13 ساله پژوهش طی سال های 1380 تا 1392 استخراج گردید. سپس، شرکت های مورد مطالعه با استفاده از عوامل نقدی، تعهدی، و کل عوامل، با تکنیک TOPSIS و نرم افزار اکسل، رتبه بندی شدند. معنادار بودن اختلاف شاخص نزدیکی نسبی با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرکب، وجود رابطه بین معیارهای نقدی و تعهدی مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شاخص نزدیکی نسبی شرکت های مورد مطالعه، اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین، برای امر تصمیم گیری و تعیین شرکت های برتر، باید هم از معیارهای نقدی و هم از معیارهای تعهدی استفاده نمود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در عمل سرمایه گذاران از الگوهای علمی و تکنیک های تصمیم گیری، به نحو احسن بهره نمی برند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، مبنای نقدی، مبنای تعهدی، تصمیم گیری، TOPSIS
 • ابراهیم نوروزبگی*، علی ثقفی، مهدی مرادزاده فرد صفحات 203-228
  ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی به شمار می رود که در نهایت در قالب هزینه سرمایه تجلی می یابد. هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری، نقش اساسی ایفا می کند و همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی بوده است. در این تحقیق تلاش شده است تا بر اساس مدلی بنیادی، هزینه سرمایه اندازه گیری و سپس همبستگی آن با هزینه سرمایه ضمنی با هزینه سرمایه برآورد شده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل فاما و فرنچ مقایسه شود. نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که هزینه سرمایه به دست آمده از مدل مبتنی بر متغیرهای حسابداری در مقایسه با هزینه سرمایه برآوردی از دو مدل مذکور همبستگی بیشتری با هزینه سرمایه ضمنی دارد و از این رو می تواند به استفاده کنندگان یاری بسیاری در ارزیابی و اتخاذ تصمیم نماید. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.
  کلیدواژگان: معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه، بتای مازاد بازده حقوق صاحبان سهام، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ
|
 • Javad Moradi*, Hashem Valipour, Mehrdad Salehi Pages 1-14
  This study is aimed to investigate the relation of company life cycle with intangible assets relevance. In this research, first, intangible assets relevance has been investigated and then, the relevance of these assets is examined during each of the stages of firm's life, and finally, utilizing correlation analysis, multivariable regressions and Wald test the hypotheses are examined. The analysis of 25 firms during the period of 2004 to 2012 show that there is a positive and significant relation of book value of firm, abnormal earning and book value of intangible assets with the equity market value. Also the results show that among the life cycle stages of firm, the relevance of intangible assets is higher in maturity and decline stages.
  Keywords: Relevance, Intangible Assets, Growth, Maturity, Decline
 • Ahmad Ahmadpour, Saeed Pakdelan* Pages 15-32
  This study examines the relation between financial leverage and investment decisions and role of growth opportunities in this field. 97 firms listed in Tehran Stock Exchange during the 10 year period from 2002 to 2011 were reviewed. Two measures of financial leverage have been used: debt to asset ratio and long term debt to asset ratio. The relation between the first financial leverage ratio (debt to assets) and investment was negative and significant and the relation between the second financial leverage ratio (long term debt to assets ratio) and investment were positive and significant. The results show a stronger negative relationship between the first financial leverage ratio and investment in firms with fewer growth opportunities than firms with more growth opportunities.
  Keywords: investment decisions, financial leverage, growth opportunities, panel data analysis
 • Noushin Ahmadi * Pages 33-52
  Lacking intention to report detected errors by independent auditors reduces the quality of their work and leads to audit firm failure. This study investigates the effects of interaction among auditors personality type, audit firm ethical culture and audit team norms on auditors’ intention to report detected errors. To investigate the interaction effects of the variables, the MODPROBE regression is used. The relation between variables and hypotheses is justified by Theory of Planned Behavior. The sample consists of audit firms, certified auditors in audit organization, and audit firms partners. Data are collected using questionnaire. The results indicate that the existing of audit firm ethical culture and audit team norms moderate the relation between auditors personality type and auditors’ intention to report errors. Thus, in audit firms with strong ethical culture and audit team norms, auditors with any personality type have more intention to report detected errors and misstatements.
  Keywords: intention to report errors, auditor's personality type, locus of control, ethical culture in audit firm, audit team norms
 • Gharibeh Esmaelikia*, Mahnaz Mollanazari Pages 53-80
  The study is aimed to investigate the necessity of changes in the financial and operational accountability systems of public universities and to identify its dimensions while accepting financial and operational accountability system as a system consisting of various subsystems. This investigation is made through obtaining views of 40 experts in the field of financial and operational accountability system changes in universities and 90 professors and graduate students of Tehran 's accounting department of public universities. To test the hypotheses, the study uses Binomial test and T-test. The results show that in the views of both groups, changes in financial and operational accountability system are necessary. In view of experts, for independence of universities, development dimensions in the bodies are different from those of other public sectors. Changes in financial and operational accountability system in public universities require a change in its financial accounting system, management accounting system establishment, and development of the financial and compliance audit to performance audit.
  Keywords: financial, operational accountability system, public universities, change, management accounting system
 • Naser Izadi Nia, Masoud Taheri* Pages 81-102
  Trade credit is one of the most important resources for short term financing. Several different factors affect trade credit one of the most important of which is accounting quality. Therefore, this paper examines the relation between a firm’s amount of trade credit and its accounting quality. Earnings smoothness, conservatism and earnings management are independent variables being used to proxy for accounting quality, and the dependent variable is trade credit. Earning to operating cash flow ration and discretionary accruals are criteria for earning smoothness and earning management respectively. Discretionary accruals are adjusted by Jones model (1995) and conservatism is calculated by Khan& Watts model (2009). Also, trade credit is calculated using payable accruals to total assets ratio. The sample consists of 127 firms listed in Tehran stock exchange from 2008 to 2013. The ordinary least square method is used to test hypotheses. Results show that there is no significant relation between amount of trade credit and earnings smoothness as well as conservatism while there is a significant negative relation between the amount of trade credit and earnings management. In other words, increasing in earnings management decreases trade credit.
  Keywords: Trade credit, Earnings smoothness, Conservatism, Earnings Management
 • Mohsen Akbari*, Gholamreza Mahfoozi, Rezvan Houshmand Pages 103-126
  The main factor in the success of many service companies, including auditing institutions, is manpower. Without expert manpower, performance and effectiveness of these institutions will be essentially affected, because human resource is the most important asset of the institutions. Therefore, functional behavior and also durability of auditors have great importance to these institutions. In the other hand, the dysfunctional behavior and turnover of employees in these institutions will be a big blow. This study aims to examine the factors affecting the dysfunctional behavior at various levels (Including task complexity, auditor independence, time budget pressure and client’s importance) in order to answer the question whether dysfunctional behavior can influence the turnover of auditors in auditing institutions or not. So, 160 people (including technical managers, senior directors and supervisor) in the process of implementation of the study were surveyed using a questionnaire. The results of the analysis carried out using structural equation modeling and Smart PLS indicates that task complexity, auditor independence and time budget pressure impact dysfunctional behavior and this behavior has an effect on turnover in auditing institutions, while the role of the client’s importance on dysfunctional behavior is not supported.
  Keywords: Dysfunctional behavior, Turnover intention, Independence, Time budget pressure, Task complexity
 • Shahnaz Mashayekh*, Sepideh Sadat Nasiry Pages 127-154
  The main purpose of the paper is to examine the relation between financial reporting Transparency and value relevance of accounting information. In order to measure financial reporting transparency in this paper, three important qualitative of accounting information, specially earning is used which improve financial reporting Transparency. These proxies are unsmoothing, earning predictability, accrual quality. In order to make assurance of results on each proxy, component index is made. The study used the Ohlson valuation model (1995) to examine value relevance of accounting information. After adjusting for outliers, a sample consists of 78 firms over 2006 to 2013 were studied. The findings indicate that financial accounting transparency has significant and positive effect on value relevance of accounting information. The results could encourage managers, who are interested in attracting more capital at lower costs, to improve the level of financial reporting transparency. This may lead to store investor confidence and increase the number of investors in Tehran Security Exchange and ultimately, bring growth and prosperity for the community.
  Keywords: financial reporting Transparency, value relevance of accounting information, earning predictability, accrual quality
 • Ahmad Modares*, Hossein Ebrahimi, Mohsen Azizkhani Pages 155-180
  The purpose of this study is to identify strengthening factors of auditor independence against the displacement threat of clients. In order to achieve a consensus, regarding prior literature, a list of affecting factors on auditor’s independence was extracted and then, thoughts of the experts gathered through questionnaire. The findings showed that all factors extracted from the literature and prior research, including reputation, growing audit firms, the allocation of current audit market by legal authorities, establishing appropriate punishment system in turn of auditors faults, peer review, increasing the knowledge of users of audits service in financial reporting, transparency about the responsibility of independent auditors, requiring auditors to communicate with former auditors partners, mutual responsibilities of partners and audit firms, restriction of the ratio of fees received from a specific client, requiring client to disclose the reasons for auditors change and periodically change of auditors and the lack of change possibility during a period by the clients, affect the independence of auditor’s opinion against the displacement threat of clients, but these factors haven’t been applied properly in the current state of Iranian CPAs yet.
  Keywords: independence safeguard, independence threats, auditor independence
 • Hamid Mahmoodabadi*, Navid Reza Namazi Pages 181-202
  The main goal of this paper is determination of premier companies according to investor's decision making model. Based on previous studies, this study applies 6 factors for investors decision making, 3 of which are cash basis (dividend per share, operational cash flow and free cash flow) and 3 others are accrual basis (operational income, earning per share and retained earnings). Data from 109 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) is collected using Rahavard Novin software for a 13 years period from 2000 to 2013. Then, the firms are ranked based on cash basis, accrual basis and total factors using TOPSIS technique and Excel software. To test the first hypothesis, that is relative proximity index difference, the Friedman test and SPSS and to the second hypothesis, that is the relation between cash and accrual criteria, Spearman correlation and multiple regression tests are used. The first hypothesis test findings show that there is no significant difference between two relative proximity indexes. To determine premier companies, the study uses both cash and basis factors. The results of the second hypothesis test show that investors do not use efficiently scientific models and decision-making techniques.
  Keywords: Investment, Cash criteria, Accrual criteria, Make decision, TOPSIS
 • Ebrahim Noruzbeigi*, Ali Saghafi, Mahdi Morad Zadeh Fard Pages 203-228
  Risk and return in is counted as one of the main tools in Finance literature which at the end will be presented as cost of capital. Cost of capital has a direct and important role in investment and finance decisions and always has been the main challenge for investors and finance decision makers. In this research we have tried to measure the cost of capital based on fundamental model and to compare it with employed cost of capital and Fama&French models. The result of investigation which was taken in 2011 among more than 88 TSE firms indicated that accounting based cost of capital in relation to financial variables has more correlation in compare with Fama&French and CAPM.As to this matter cost of capital can be a better help to users in evaluating and decision makings.
  Keywords: Accounting, based risk measures, Cost of capital, Excess return on equities Beta, capital asset pricing model, Fama, French model