فهرست مطالب

سیاست متعالیه - پیاپی 11 (زمستان 1394)
 • پیاپی 11 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • داود مهدوی زادگان صفحه 7
  غیبت و انتظار فرج از آموزه های رئیسه ی مذهب امامیه است که به انضمام طولانی شدن غیبت امام زمان(عج) برانگیزاننده ی پاره ای از شبهات در اندیشه ی سیاسی امامیه شده است. این سوال مهم همواره در این دوران مطرح بوده که آیا امامیه در دوره ی غیبت از فلسف هی سیاسی خاصی دفاع می کند، یا منکر هرگونه فلسف هی سیاسی است؟ التفات و پاسخ امام خمینی به این پرسش اساسی را ن ه تنها با تاسیس نظام جمهوری اسلامی، بلکه پیش از شروع نهضت 15 خرداد و با نگارش کشف اسرار در سال 1323 ه.ش باید ملاحظه کرد. فلسفه ی » بنابر عقیده ی ایشان، امامیه اساسا با هرگونه تفکر آنارشیستی مخالف است و از دفاع می کند؛ فلسفه ای که منحصر به دوره ی حضور معصوم(ع) نیست و در « سیاسی امامت دوره ی غیبت نیز قابل اجراست. مشروعیت ولایت فقیه در دور هی غیبت نیز از فلسفه ی سیاسی امامت ناشی می شود. بنابراین، برمبنای اصل امامت، ولایتفقیه را باید معادل فلسفه ی سیاسی انتظار و دولت انتظار عصر غیبت کبری دانست.
  کلیدواژگان: امام زمان، غیبت، انتظار فرج، امام خمینی، ولایت فقیه، فلسفه ی سیاسی امامت
 • احمد بیگلری، ابراهیم برزگر صفحه 27
  در امتداد مساله نسبت دین و عقل درحوزه دانش های عملی، به ویژه سیاست، بحث جایگاه عقل و شرع در تنظیم سلسله مراتب دانش ها اهمیت فراوانی دارد. به نحوی که هرگونه تلقی از این رابطه، تاثیر انکارناپذیری بر طبق هبندی و جایگا هشناسی دانش ها از خود به جای می گذارد. با شکل گیری نهضت ترجمه و انتقال اندیشه ی یونانی به جهان اسلام، برخی از اندیشمندان برجست هی تمدن اسلامی، بر اساس مبانی و مفروضات شان طبقه بندی های جدیدی از دانش های عصر خویش ارائه داد هاند که ناشی از پذیرش اقتدار بوده است. طبیعتا در چنین نگرشی، دانش فقه به مثابه « فقه » شریعت و دانش مبین آن یعنی بنیادی شرعی و مدنی برای سیاست تلقی می شود. اب نرشد اندلس ، ی فیلسوف مشائی و فقیه برجسته ی قرن ششم ه.ق یکی از اندیشمندان اسلامی است که اگرچه همانند فارابی احصاءالعلوم ننوشته، اما می توان با استناد به برخی آثارش به جایگاه شناسی دانش سیاسی در نظر وی دست یافت. مقاله ی حاضر در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه اب نرشد دانش سیاسی از چه جایگاهی در سلسله مراتب علوم برخوردار است، این فرضیه را دنبال می کند که حکمت عملی (اخلاق و سیاست) و دانش فقه، به خاطر اشتراک در غایت بودن فضیلت ذیل علم مدنی قرار میگیرد.
  کلیدواژگان: ابن رشد، بومی سازی دانش سیاسی، حکمت عملی، دانش سیاسی اسلامی، علم مدنی، فقه
 • علیرضا صدرا صفحه 47
  دفاع یا صیانت از موجودیت، با دفع تهاجم و بلکه رفع تهدید صورت می پذیرد. یعنی لازمه ی حفاظت از کشور، بازدارندگی از تجاوز و وادارندگی به عق بنشینی و تضمین امنیت و ثبات و صلح است. اما ازآ نجایی که هرگونه دفاعی مرهون قدرت است؛ و به تعبیری قدرت و اقتدار ملی روح دفاع ملی و جان مایه ی آن است، دفاع و قدرت و امنیت را می توان به دو شکل متعالی یا متدانی مورد مطالعه قرار داد. قدرت متعالی، دفاع متعالی را ایجاب کرده و ایجاد م ینماید. دفاع متعالی نیز قدرت و اقتدار مطالعاتی نظامی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی متعالی م یطلبد. در این اثر به بن مایه ی دفاع متعالی و هندسه قدرت در مقیاس ملی می پردازیم. عنوان، موضوع، مساله و فرضی هی اصلی مقاله: مراتب، وجوه و جهات سه گانه ی هندسه قدرت متعالی است که معادل مراتب، وجوه و جهات سه گانه ی هندسه ی دفاع متعالی بوده و بن مایه ی آن به شمار می آید. طبیعتا ماهیت این بحث، حکمت و فلسفه ی سیاسی قدرت و امنیت و دفاع متعالی خواهد بود.
  کلیدواژگان: هندسه، قدرت، زور، متدانی، متعالی، مراتب، وجوه، جهات
 • شریف لکزایی، نجمه کیخا، صدیقه لکزایی صفحه 69
  با توجه به رونق گفت وگوهای علمی حول الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله ی حاضر بر آن است تا با توجه به دستگاه حکمت متعالیه و با تاکید بر اندیشه و آثار صدرالمتالهین شیرازی، مبانی این الگو را در چارچوب دستگاه فلسف هی صدرایی بررسی نماید. از این رو پرسش اصلی مقاله ی حاضر این است که الگوی حکمت متعالیه مستنبط از آثار صدرالمتالهین برای توسعه و پیشرفت چیست؟ این مقاله ضمن تبیین مبانی شش گانه، مطرح « توسعه ی متعالیه » مدعی است که الگوی مورد نظر ملاصدرا را میتوان تحت عنوان کرده و مورد بررسی قرار داد. مقاله ی حاضر بر این فرض استوار است که لازمه ی هر الگوی پیشرفت، برخورداری از یک مکتب و پشتوانه ی فلسفی است؛ از این رو با توجه به مطرح شدن حکمت متعالیه به عنوان پشتوان هی فلسفی انقلاب اسلامی، الگوی پیشرفت نیز باید بر روی مبانی این دستگاه استوار گردد. مهمترین پیامد بحث حاضر این است که الگوی تولید شده با پشتوان هی نظری دستگاه حکمت متعالیه میتواند الگویی مستحکم، قابل دفاع و دارای پشتوانه فلسفی باشد که ابعاد نظری آن را برای همگان روشن و شفاف نماید.
  کلیدواژگان: توسعه، پیشرفت، حکمت متعالیه، صدرالمتالهین
 • محمد ستوده آرانی صفحه 89
  روابط بین الملل را می توان از منظر ها و دیدگاه های متفاوتی مطالعه کرد. گاهی مطالعه روابط بین الملل » صرفا ناظر بر روندها و اهداف اقتصادی و دنیوی است که از آن به یاد می شود. زمانی قلمرو مطالعه ناظر بر منافع و اهداف حیوانی است که در این « متعارف نامیده می شود. گاهی نیز روابط شامل اهداف الهی و انسانی « روابط بین الملل متدانی » حالت یاد کرد. در این مقاله تلاش « روابط بین الملل متعالیه » است که می توان از آن تحت عنوان را با توجه به منابع و مبانی، کارگزاران، ساختارها و « روابط بی نالملل متعالیه » کرده ایم تا اهداف و غایت آن تبیین کنیم.
  کلیدواژگان: روابط بین الملل متعالیه، منابع، مبانی، کارگزار، ساختار، اهداف
 • مرتضی توکلی محمدی، مرتضی مطهری فرد صفحه 115
  آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی از شخصیت های تاثیرگذار در حفظ و پویایی اسلام شیعی است؛ لذا مطالعه ی رفتار و آرای فقهی و سیاسی آن بزرگوار و هم چنین نحوه ی مواجهه ی علمی و عملی ایشان در امر سیاست و حکوم تداری مورد توجه پژوه شگران اندیشه ی سیاسی اسلام بوده است. مساله ی اصلی تحقیق حاضر، کشف اندیشه ی فقهی سیاسی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی است. این مساله همواره محل بحث بوده که حق حکومت در دوران غیبت از آن » یا «؟ رویکرد ایشان به حکومت اسلامی چیست » تناقضات موجود در اندیشه و رفتارهای سیاسی ایشان چگونه قابل توجیه » و یا «؟ کیست در این نوشتار به خوانشی از رویکرد سیاسی موسس حوزه ی علمیه ی قم خواهیم «؟ است پرداخت که در آن، رویه ی سیاسی شیخ عبدالکریم بر اساس مصالح و مفاسد و تدبیر دورنگرانه و با هدفی کاملا متعالی دنبال شده است. در واقع ایشان در وهله ی اول به دنبال حفظ اصل دین بوده و در گام بعدی به امور مسلمین اهتمام داشته اند. هم چنین نشان خواهیم داد که چگونه نظرات ایشان در باب ولایت و حکومت اسلامی، در سیر تطور و پیشرفت نظریه ی ولایت فقیه تاثیر گذاشته است. این پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی سیاسی به تبیین این موارد خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: شیخ عبدالکریم حائری یزدی، اندیشه ی سیاسی اسلام، حکومت اسلامی، ولایت فقیه
 • محمد ملکزاده صفحه 133
  قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، در اهمیت یافتن مولفه هایی ریشه دارد که کیفیت تعامل نظام اسلامی با بازیگران منطق های و فرامنطقه ای را در عرصه ی دیپلماسی و سیاست خارجی ارتقا می بخشد. موقعیت این قدرت، زمانی تثبیت می گردد که جمهوری اسلامی بتواند زمینه ی نفوذ و پذیرش آن را برای بازیگران منطقه ای و یا بازیگران فرامنطق های تاثیرگذار در منطقه فراهم نماید. این هدف می تواند در قالب هنجارها، اصول و قواعدی تحقق یابد که از منظر افکار عمومی دارای مقبولیت بی شتری است. در این نوشتار بر اساس رویکرد سیستمی به عنوان روش تحقیق و شیوه ی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ابعاد نظری و عملی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران را در منطقه ی مورد به کنکاش دربار هی « ماکس شومان » اشاره بررسی کرده و سپس در قالب تئوری راه کارهای تثبیت و تقویت این قدرت خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: رویکرد سیستمی، قدرت منطقه ای، قدرت نرم، قواعد و هنجارها، نظام اسلامی
 • ترجمه: _ضیاء زهاوی_ صفحه 155
|
 • Davood Mehdi, Zadegan Page 7
  Absence and waiting for coming of prosperity (Faraj) is among the lessons of the leader of Imamiah sect which, in appendix with thelengthening of the absence of Imam-e-Zaman, has caused some doubts in the political thought of Imamiah. The important question has always been around in that age whether Imamiah defends a special political philosophy at the time of absence or it denies any political philosophy? The notice and response of Imam Khomeini to this question can be observed not only by the establishment of Islamic Republic political system but also before the 15th of Khordad movement and with the authorship of Kashf-e-Asrar (Discovering the Myths) in 1323 A.H.. According to him, Imamiah is basically opposed to any kind of anarchistic viewpoint and defends Imamah (leadership of Imam) political philosophy; a philosophy which is not restricted to the age of Ma’soum (the one without any sin or mistake) and which can, also, be performed at the time of absence. The legitimacy of Velayat-e-Faqih in the absence period is, also, derived from the political philosophy of Imamah. Henceforth, on basis of Imamah principle, Velayat-e-Faqih should be known as similar to political philosophy and the government of Intizaar (waiting) in the long absence period.
  Keywords: Imam, e, Zaman, Absence, Waiting (Intizaar) for Prosperity (Faraj), Imam Khomeini, Velayat, e, Faqih, Political Philosophy, Imamah
 • Ahmad Biglari, Ibrahim Barzegar Page 27
  In continuance of the topic of “the relation between intellect and religion” in the realm of practical sciences – specially Politics, the issue of “place of intellect and Shar’ (Religious Law) in setting the hierarchy of sciences” is of high importance in such a way that any interpretation of this relationship leaves an undeniable effect on categorization and of various knowledge and knowing their position. With formation of translation movement and transition of Greek knowledge to the Islamic world, some of the noticeable thinkers of Islamic civilization, have proposed new categorizations of their various contemporary knowledge on basis of their principles and hypotheses which has been due to the mastery of Shariah and its explaining knowledge; Fiqh. Naturally, in such a viewpoint, the science of Fiqh is considered a religious and civil foundation for the politics. Ibn-e Rosh Andulusi, the Masha’i philosopher and the 6th century great jurist is one of the Islamic thinkers who, although didn’t write Ehsa-Al Olum like Al-Farabi, but we can arrive at typology of political science for him with referring to some of his works. With seeking for response to the question “what is the place of Political knowledge for Ibn-e Roshd in the hierarchy of sciences?”, this paper follows the hypothesis that practical Hikmah (Ethics and Politics) and the science of Fiqh are considered “civil knowledge” because of their sharing of “Fazilah” (superiority) being the end.
  Keywords: Ibn, e Roshd, Localization of Political Knowledge, Practical Hikmah, Islamic Political Knowledge, Civil Science, Fiqh
 • Alireza Sadra Page 47
  Defense, or protection of existence, is done with pushing up the attack and lifting of the threat. It means that the requirement of protection from the country is deterrence from attack and guaranty of security, stability and peace. But due to the fact that every defense requires power; and in one sense, national power and authority are the nature and soul of the national defense, defense and power and security can be studied with two forms of “supreme” and “earthly”. Supreme power necessitates and creates the supreme defense. Supreme defense itself needs studied military, political, cultural and even economical power and authority. In this paper, we consider the basis of the supreme defense and geometry of power in national dimension. The topic, issue, problem and main hypothesis of the paper is: hierarchy, aspects and triple sides of geometry of supreme power which are the equivalents of hierarchy, aspects and triple sides of geometry of supreme defense and its nature. Naturally, the essence of the present discussion would be Hikmah and political philosophy of the power and security and supreme defense.
  Keywords: Geometry, Power, Force, Earthly, Hierarchy, Aspects, Sides
 • Sharif Lakzaee Najmeh Keikha Seddigheh Lakzaee Page 69
  Due to flourishing of scientific debates around the Islamic-Iranian development pattern, the present paper aims at analyzing this pattern in Sadrai Hikmah system according to Transcendent Theosophy (Alhikmah Al-muta’liyah) and with emphasis on thought and works of Mulla-Sadra. Henceforth, the main question of the paper is: What is Transcendent Theosophy pattern drawn from works of Mulla-Sadra to advance and have development? In addition to explaining the sextet bases, this paper claims that the pattern by Mulla-Sadra can be raised and analyzed under the name of “Transcendent Development” ( Tose’e Muta’liyah). The hypothesis of the present paper is that having philosophical school and background is the requirement of any development pattern. Consequently, due to the fact that Transcendent Theosophy is raised as the philosophical grounding of the Islamic Revolution, the advancement pattern should, also, be set on this paradigm. The main consequence of the current debate is that the pattern produced by the theoretical background of Transcendent Theosophy system can be a firm and defendable pattern and the one with philosophical basis whose theoretical bases are clear for everyone.
  Keywords: Development, Advancement, Transcendent Theosophy (Alhikmah Al mutaliyah), Mulla, Sadra
 • Mohammad Sotoodeh Arani Page 89
  International Relations can be studied from various viewpoints and perspectives. Sometimes, the study just looks at economical and earthly goals which is entitled “standard International Relation”. Sometimes, the scope of the study looks at earthly advantages and aims which is entitled “earthly International Relations”. Still, in some other cases, relations include divine and humane goals which can be entitled “supreme International Relations”. In the present paper, we tried to explain the supreme International Relations according to resources and bases, brokers, structures and goals, and its fate.
  Keywords: Supreme International Relations, Resources, Bases, Brokers, Structure, Goals, Fat
 • Morteza Tavakoli Mohammadi, Morteza Motahari Fard Page 115
  Ayatollah Sheikh Abdol-Karim Haeri Yazdi is one of the influential persons in protection and dynamicity of Shia Islam. So, studying the behaviors and juridical and political views of him, and also his theoretical and practical ways of confrontation in politics and governing have been always noticed by the Islamic political thought researchers. The main question of the present study is discovering the juridical-political thought of Ayatollah Sheikh Abdol-Karim Haeri Yazdi. The questions always under debate were “what is his approach towards Islamic government?” or “to whom the right of governance belong in the time of absence?” or “how can contradictions in his political thought and behaviors be justified?”. In the present paper, we will review the political viewpoint of the founder of Qom Hawzah, in which the political procedure of Sheikh Abdol-Karim are followed based on benefits and disadvantages andinsightful plans and with completely supreme aims. In fact, he was firstly after protecting the religion and after that, peoples’ affairs. Also, we will show how his views on Velayat and political government have affected the evolution and advancement of Velyat-e-Faqih (governance of the jurist) theory. This study is based on library sources and its method is descriptive-analytical. It will explain these matters with juridical-political approach.
  Keywords: Sheilkh Abdol, Karim Haeri Yazdi, Political Thought of Islam, Islamic Government, Velayat, e Faqih (Governance of the Jurist)
 • Mohammad Malekzadeh Page 133
  The soft power of the Islamic Republic of Iran is rooted in growth of the parameters which enhance the quality of the interaction of the Islamic system with the regional and supra-regional players in realms of diplomacy and foreign policy. The condition of this power would be boosted when the Islamic Republic can prepare the grounds needed for penetration and acceptance of that for the regional players or the supraregional players who are influential in the region. Such a goal can be met in form of norms, principles and regulations which are more acceptable by the public opinion. In this paper, on basis of Systemic approach – as the methodology of the study, and data collection and data analysis methods – the theoretical and practical aspects of the soft power of the Islamic Republic of Iran would be analyzed in the pointed region and then according to the theory of Max Schumann, we will probe into strategies for stabilization and strengthening of such a power.
  Keywords: Systemic Approach, Regional Power, Soft power, Regulations, Norms, Islamic System