فهرست مطالب

طب نظامی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 19، بهار 1383)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 19، بهار 1383)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/03/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا پورحیدری، ناصرخدایی، علیرضا شهریاری، هدایت صحرایی، علی نوروززاده، مهدی صابری، ژیلا پیرزاده جهرمی، علی خوش باطن صفحه 1
  یکی از اثرات سمی عوامل اعصاب جنگی و حشره کش های ارگانوفسفره فلج عضلات اسکلتی است که اغلب پس از فلج عضلات تنفسی حادث می گردد. از طرف دیگر، اکسایم ها تنها آنتی دوت هایی هستند که می توانند مانع از بروز این اثرات سمی بر روی عضلات مخطط گردیده و یا این اثرات را برگشت دهند. در این تحقیق یک روش ساده جهت بررسی اثرات آنتی کولین استرازهای ارگانوفسفره بر عملکرد عضلات مخطط و نیز اثرات آنتی دوتی اکسایم ها در برگرداندن این اثرات ارایه شده است. زیرا، این مطالعه آنزیماتیک قادر است، اطلاعات بیشتری را در اختیار قرار دهد.
  بر همین اساس پاراکسون به عنوان یک آنتی کولین استراز ارگانوفسفره و پرالیدوکسایم به عنوان یک اکسایم با اثرات ثابت شده و عضله دو سرگردن جوجه به همراه عصب مربوطه به عنوان یک عضله مخطط مناسب انتخاب و چند سری آزمایش صورت گرفت. مجموعه این آزمایشات نشان داد که پاراکسون به صورت وابسته به غلظت موجب افزایش قدرت انقباضی عضله می گردد، به نحوی که پاراکسون با غلظت 1/0 میکرومولار پاسخ عضله را به تحریک الکتریکی عصب به بیش از دو برابر افزایش داد. یافته قابل توجه این پژوهش آن بود که پرالیدواکسایم نیز به صورت وابسته به غلظت قادر به برگرداندن این افزایش پاسخ بود، به نحوی که در غلظت 100 میکرومولار و بالاتر این افزایش پاسخ را تقریبا به طور کامل برگشت داد.
  در مجموع، این مطالعه نشان داد که روش به کار گرفته شده، روش مناسبی جهت ارزیابی اثرات آنتی کولین استرازی مواد بر روی عملکرد عضلات مخطط و نیز ارزیابی آنتی دوت ها در برگرداندن این اثرات می باشد.
  کلیدواژگان: پاراکسون، پرالیدوکسایم، عضله مخطط، جوجه
 • حسنعلی محبی، فرزاد پناهی، سید مرتضی موسوی نایینی، علی کبیر صفحه 7
  آپاندیسیت حاد شایع ترین علت شکم درد حاد است که نیاز به عمل جراحی دارد. علیرغم شیوع قابل توجه، تشخیص آن در برخی موارد بسیار مشکل است. به علت عدم قطعیت علایم بالینی و آزمایشگاهی، بررسی این مسئله در نیروهای نظامی و به خصوص نیروهای وظیفه اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی گذشته نگر پرونده های 455 بیمار که همگی در حال خدمت سربازی بوده و با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد تحت آپاندکتومی قرار گرفته بودند با 142 بیمار مذکر 14 تا 26 ساله غیرنظامی به عنوان گروه شاهد در بیمارستان بقیه ا... «عج» مورد بررسی قرار گرفتند. نشانه ها، علایم بالینی و آزمایشات پاراکلینیک بین دو گروه با استفاده از آزمون های آماری Chi-Square، T و one way ANOVA مقایسه گردید.
  میانگین سنی بیماران 08/0 ± 4/20 سال بود که در گروه مورد و شاهد تفاوتی نداشت. دو گروه از نظر: علایم و نشانه های بالینی، کیفیت و مدت درد، علایم حیاتی و یافته های آزمایشگاهی تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشتند. میزان آپاندکتومی منفی در نیروهای وظیفه 7/21% و در گروه شاهد 3/16% بود ، این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار نبود.
  در این مطالعه بین تظاهرات بالینی، آزمایشگاهی و میزان صحت تشخیص بیماری آپاندیسیت حاد بین نیروهای وظیفه و افراد غیروظیفه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بنابراین، پزشکان نظامی می توانند در هنگام برخورد با بیمار وظیفه مشکوک به آپاندیسیت حاد، بین آن ها و سایرین فرقی نگذارند.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، نیروی وظیفه، صحت تشخیص، آپاندکتومی منفی
 • عباس ریاضی، خسرو جدیدی، مصطفی نادری، علی اکبر کریمی زارچی، محمود بابایی صفحه 13
  در سال های اخیر بسیاری از جانبازان شیمیایی اظهار می دارند که چشم شان قبلا ضعیف نبوده و حالا ضعیف شده است و این موضوع را به اثرات دیررس گاز خردل نسبت می دهند در حال حاضر در این خصوص اطلاعات جزیی موجود می باشد.
  نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم شایع ترین عیوب انکساری چشم می باشند. شیوع این عیوب برحسب نواحی جغرافیایی و جوامع مختلف متفاوت است. مهمترین علل بروز این عیوب در چشم عبارتند از: خصوصیات ژنتیکی، جنس، نژاد، سن، شغل، کار نزدیک، قد، وزن و هوش.
  گاز خردل عوارض چشمی متعددی را ایجاد می نماید که برحسب شدت مسمومیت متفاوت می باشند و عمدتا قرنیه چشم را تحت تاثیر قرار می دهد. این عوارض زودرس و در همان زمان مسمومیت اتفاق می افتد. عوارض دیررس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
  در این بررسی وضعیت انکساری تعداد 2252 چشم جانباز شیمیایی و 2228 چشم نمونه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. این کار با دستگاه اتورفراکتومتر مدل 2300 تاپکن صورت گرفت و نتایج حاصله توسط آزمون آماری T - test مورد مقایسه و موارد ذیل مشخص گردید.
  1- به طور کلی عیب انکساری نزدیک بینی در گروه جانبازان کمتر از گروه شاهد می باشد 2- آستیگماتیسم تنها عیب انکساری است که در جانبازان بیشتر از جامعه نرمال است.
  3- شیوع آستیگماتیسم نزدیک بین در جامعه جانبازان بیشتر از دیگر انواع آستیگماتیسم ها است که جهت تبیین این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: عیوب انکساری، سولفورموستارد، عوارض دیررس
 • سید محسن تولیت کاشانی، محمدرضا کلانتر معتمدی، سید مرتضی موسوی نایینی، فرزاد پناهی، حسنعلی محبی، مرتضی رجایی صفحه 19
  بررسی مسایل و رفع مشکلات درمانی مجروحین جنگی یکی از مهمترین وظایف مدیران درمانی نیروهای نظامی است و اصلاح نواقص آن یکی از اولویت های بهداشت و درمان هر جامعه ای می باشد.
  در این مطالعه با بررسی مجروحین جنگی سال های 63 تا 65 که به بخش جراحی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدا ارجاع گردیده اند، وضعیت خدمات پزشکی ارایه شده و پرونده آنان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  از 151 پرونده ای که مورد ارزیابی قرار گرفت، بالغ بر 374 مورد ضایعات متعدد قفسه سینه، شکم، اندام، سر و گردن یافت شد. مواردی که منجر به شهادت، جراحی مجدد یا عوارض پس از درمان شده اند، در حالی که قابل پیشگیری بوده اند، بنابراین، به عنوان درمان نامناسب قلمداد شده اند.
  در 222 ضایعه (60 درصد از کل ضایعات) درمان مناسب و 128 مورد ضایعه (34 درصد) درمان نامناسب دریافت داشتند. بیشترین ضایعات درکولون و رکتوم64 مورد (38/42%) نسبت به کل مجروحین بوده که 28 مورد (44%) آن درمان مناسب انجام شده است. آسیب پانکراس در 2 مورد (32/1%) کمترین ارگان شکمی آسیب دیده بود که به طور مناسب درمان شده بود. با بررسی ثبت اطلاعات درمانی قبل از ورود به بیمارستان شهداء مشخص شد که 3/54% پرونده ها غیرقابل استفاده (نامناسب) بودند. در 7/45% اطلاعات کافی جهت ارزیابی موجود بود. در نتیجه تهیه و تدوین دستورالعمل های درمانی ترومای جنگی و ملزم ساختن پزشکان به رعایت آن و طراحی پرونده و ثبت اطلاعات مجروحین از جمله ضروریات درمان مجروحین جنگی می باشد.
  کلیدواژگان: ترومای متعدد شکمی، بیمارستان های خطوط مقدم، مجروحین جنگی، ترومای جنگی، تریاژ
 • علی مهرابی توانا، مهدی خوبدل، رضا میرنژاد، علی اکبر کریمی زارچی، مهدی مهرابی توانا صفحه 25
  عراق یکی از کشورهای مهم و استراتژیک در منطقه خاورمیانه است که جمعیت آن بالغ بر 23 میلیون نفر می باشد. با توجه به مرز مشترک طولانی بین ایران و این کشور و نیز تردد گسترده افراد، ضرورت شناخت جغرافیای پاتولوژیک آن سرزمین نقش به سزایی در حفظ سلامت و پیشگیری از ابتلاء به بیماری های عفونی دارد.
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که به جمع آوری اطلاعات موجود در زمینه بیماری های عفونی و شاخص های بهداشتی درمانی کشور عراق پرداخته است. در این بررسی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد شامل: کتب، مجلات و سایت های مختلف اینترنت به ویژه سایت های WHO، PubMed، Rose-net و CDC استفاده گردید.
  براساس نتایج حاصل از این مطالعه بیماری های مختلفی از قبیل: مالاریا، لیشمانیوز، سل، وبا، سرخک، دیفتری، حصبه، سیاه سرفه و هپاتیت E در کشور عراق شیوع بیشتری دارد و سالانه شاهد گزارش موارد متعددی از اپیدمی(Outbreak) و شیوع گاه و بیگاه بیماری های مذکور در این کشور هستیم. لازم به ذکر است که جنگ های متعدد سال های گذشته، وضعیت بهداشتی مردم این کشور را بیش از پیش آشفته نموده است، به طوری که حتی گزارش دهی وضعیت بهداشتی درمانی عراق نیز همانند سایر امور این کشور دچار اختلال گشته است. این وضعیت زندگی مردم به ویژه اوضاع بهداشتی درمانی آن را تحت تاثیر قرار داده است. به علاوه مردم عراق در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از وضعیت بهداشتی و معیشتی بسیار نامطلوبی برخوردار هستند. این شرایط به طور جدی سلامت مردم عراق و افرادی که به این کشور سفر می کنند و نیز ساکنین شهرهای مرزی همسایه این کشور را به خطر انداخته است. لذا، شناخت بیماری های شایع در این کشور می تواند دست اندرکاران امور بهداشت و درمان شهرهای مرزی و نیز نیروهای نظامی مستقر در آن مناطق را نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه تجهیز نموده و از خسارات ناشی از ورود این بیماری ها به داخل کشور پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: عراق، بیماری های عفونی، پاتولوژی جغرافیایی
 • مرتضی خاقانی زاده، مسعود سیرتی صفحه 33
  جانبازان اعصاب و روان به جهت حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل بهترین فرصت های شغلی، تحصیلی و اجتماعی اقتصادی خود را از دست داده اند. جوانی و سلامت جسمی و روانی خویش را بدون هیچ چشم داشتی به پیشگاه خداوند تبارک و تعالی تقدیم نموده اند.
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر علایم روان پریشی بیماران اعصاب و روان جنگ می باشد. نمونه پژوهش، 138 نفر از جانبازانی است که بیش از یکبار سابقه عود بیماری را داشته اند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که در سه بعد عوامل فردی، خانوادگی و عوامل اجتماعی و اقتصادی تنظیم شده است.
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که در اکثر واحدهای مورد پژوهش 37 درصد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه هستند و 4/1 درصد اختلال روان پریشی تشخیص داده شده است. در رابطه با عوامل مؤثر در تشدید علایم بیماری، 85 درصد مصرف نامرتب دارو، 9/64 درصد موارد ناشی از عدم مراجعه به پزشک معالج و 3/97 درصد از دست دادن شغل را در تشدید علایم خود مؤثر دانسته اند. از میان عوامل مؤثر خانوادگی، عدم سازش و همفکری و احترام متقابل پدر و مادر 2/72 درصد، همسر 3/91 درصد و فرزندان را 85 درصد در تشدید علایم روان پزشکی خود مؤثر دانسته اند و از میان عوامل اجتماعی، اقتصادی 8/97 درصد عدم برخورداری از تسهیلات رفاهی و امکانات تفریحی و 6/94 درصد مضیقه مالی را در تشدید علایم بیماری خود مؤثر دانسته اند و 8/81 درصد بدرفتاری همسایگان و دوستان را مؤثر دانسته اند.
  کلیدواژگان: علایم روان پزشکی، عوامل مؤثر فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، جانبازان اعصاب و روان جنگ (جانبازان)
 • سیدعباس تولایی، علی فیروزآبادی، مریم خادم صفحه 39
  از مجموع تحقیقاتی که سلامت روانی اسرای جنگی را بررسی کرده است، تعداد بسیار کمی از آن ها در زمان اسارت انجام گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی علایم روانی اسرای عراقی مقیم اردوگاه های ایران و تعیین ارتباط احتمالی علایم روانی با برخی متغیرهای حین و پیش از اسارت انجام گرفت. در این تحقیق تعداد 60 نفر اسیر عراقی ساکن اردوگاه های ایران در سال های 1377-1376 و با استفاده از تست SCL-90 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ بیشترین و کمترین علایم روانی به ترتیب مربوط به افسردگی و روان پریشی بود. معیارهای SCL-90 با طول مدت اسارت یا دارا بودن فرزند مرتبط نبوده است. میزان تحصیلات بالاتر با شکایات جسمی، وسواس، افسردگی و اضطراب کمتری همراه بوده است. عدم عهده داری مسئولیت با میزان اضطراب و خصومت بیشتر همراه بود. سابقه ابتلاء به بیماری جسمی با شکایت جسمی و حساسیت در روابط متقابل و ضریب کلی علایم مرضی بیشتر همراه بود. به علاوه، سابقه اختلال روان پزشکی پیش از اسارت، با شکایات جسمی و اضطراب و ضریب کلی علایم مرضی بیشتر همراه بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تحصیلات بالاتر یک عامل حفاظتی در برابر اختلالات روانی بوده است، حال آن که سابقه بیماری جسمی یا روانی با افزایش برخی از علایم روانی همراه بوده است. با وجود پایین بودن حجم نمونه در تحقیق حاضر، ارتباطی بین علایم مختلف روانی با برخی از متغیرهای پیش یا حین اسارت مشاهده گردید، که توجه به آن ها برای سیستم های بهداشتی مسئول می تواند حایز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: اسرا، علایم روانی، SCL، 90
 • خدابخش احمدی صفحه 45
  بحران نوعی پاسخ به خطرزایی یک حادثه است که خود به صورت یک شرایط دردناک تجربه می شود، بحران می تواند به چند ساعت محدود شود و یا هفته ها طول بکشد. در بحران اقدامات گسترده ای برای کمک به فرد در کاهش ناراحتی به حرکت در می آید تا شخص را از نظر تعادل هیجانی به حالت با ثبات قبلی برگرداند. زمانی که شخص به تعادل هیجانی دست پیدا کرد، بحران رفع می شود. واکنش های سازگارانه نسبت به بحران، نیرو های بالقوه فرد را به حرکت درمی آورد و برعکس واکنش های ناسازگارانه باعث عمیق تر شدن بحران، انحطاط، واپس گرایی و بروز علایم اختلالات روانی می شود.
  بحران انواع مختلفی دارد و براساس ملاک هایی چون شدت، نوع منبع ایجادکننده، ماهیت بحران و شیوه های مواجهه با آن طبقه بندی می شود. یکی از آن ها بحران های ناشی از حوادث طبیعی است. بحران ها علایمی از قبیل: جدایی، فقدان یا از دست رفتگی، عذاب درونی، مجروحیت، آسیب ناشی از استرس، از دست دادن دارایی، آوارگی، مهاجرت و غیره، از جمله علایمی هستند که بیشتر ناشی از بحران های حوادث طبیعی است. بحران ها از هر نوعی که باشند دارای علایم، مراحل و شیوه های مداخله ای تقریبا یکسانی دارند. در این مقاله سعی شده است با تکیه به منابع علمی و با استفاده از تجارب بالینی، مهم ترین و اساسی ترین اصول و روش های مداخله روان شناختی در بحران با تاکید بر شرایط بحران ناشی از حوادث ارایه شود. در تدوین مطالب سعی شده است، شیوه های مداخله ای با شرایط فرهنگی جامعه انطباق داده شود.
  کلیدواژگان: بحران، حوادث طبیعی، مداخله روان شناختی
 • رمضانعلی عطایی، علی مهرابی توانا صفحه 53
  پس از کشف میکروب ها، مواد ضدعفونی و رفع کننده آلودگی وارد عرصه های مختلف پزشکی گردید و با گذشت زمان نیاز به استفاده از این مواد بیشتر شد. به طوری که پزشکان، شیمیدان ها و دست اندرکاران امور بهداشتی درصدد برآمدند؛ ضدعفونی کننده ای بسازند که با داشتن خاصیت سمیت انتخابی (selective toxicity) قادر باشد، علاوه بر اثر میکروب کشی، اسپورکش نیز باشد. همچنین، بتوان از آن هم به عنوان ضدعفونی کننده و هم آنتی سپتیک استفاده نمود. با آن که تاکنون مواد شیمیایی مختلف ساخته شده و به منظور کنترل آلودگی های سطحی به کار رفته اند. با این حال وقایع سال های آخیر ضرورت ساخت ترکیبات جدید ضدعفونی کننده و رافع آلودگی های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو را ایجاب کرده است. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله مروری بررسی و نحوه ساخت و کاربرد مواد ضدعفونی کننده جدید می باشد.
  معروف ترین، جدیدترین و مؤثرترین ترکیب ضدعفونی کننده جدید فوم (foam) نام گذاری شده است. این ترکیب اغلب تشکیل شده است از یک ماده تولیدکننده کف مثل پراکسید هیدروژن و یک ماده پاک کننده مانند یک دترجنت که در حالت برهم زدن تحت شرایط بازی ساخته شده است.
  نتایج بررسی ها نشان داده است، فوم به عنوان یک ماده میکروب کش و نیز یک اسپورکش قابلیت کاربرد به عنوان رفع آلودگی در سطوح بی جان (سطح اشیاء) و جاندار (سطح بدن جانداران) را دارد. این ترکیب از قدرت ضدعفونی کنندگی بسیار بالایی برخودار بوده و در عرض چند دقیقه اسپور های باسیلوس آنتراسیس (Bacillus anthracis) را نابود می کند. همچنین قادر است، عوامل شیمیایی از جمله: سارین، سومان، تابن و خردل را خنثی نماید. همچنین با ایجاد تغییرات در ترکیب شیمیایی آن می توان از آن به عنوان رافع آلودگی های رادیواکتیو استفاده کرد. علاوه بر این ها، پایداری این ترکیب در حد مطلوب گزارش شده است.
  در هر حال، فوم از ترکیباتی می باشد که قابلیت کاربرد سه گانه را دارا می باشد. از این رو، این مقاله ضمن بررسی ویژگی های فوم راه کار های لازم برای تهیه و کاربرد آن را ارایه می نماید.
  کلیدواژگان: ضدعفونی کننده، فوم، رفع آلودگی و اسپورکش
 • علی کرمی، سید رضاحسینی دوست، مسعود حاجیا، سعید مروتی صفحه 63
  گسترش عرصه های علمی مانند شناسایی مشخصات ملکولی سلول ها، تعیین ردیف ژنوم موجودات زنده، از جمله عوامل عفونی، کشف فرآیندهای ملکولی سیستم دفاعی بدن همراه با فنآوری نوترکیبی ژن ها سبب تحول در عرصه های مختلف تحقیقاتی، پیشگیری، تشخیص و درمان شده است.
  همانند سایر پیشرفت های علمی این فنآوری ها نیز می تواند جهت کاربردهای غیر صلح آمیز نظامی مورد سوء استفاده واقع شود.
  در دو دهه گذشته توجه به تهدیدات بیولوژیک و شیمیایی گسترش یافته و مراکز تحقیقات متعددی در کشورهای توسعه یافته مشغول فعالیت هستند تا از آخرین فنآوری های علوم مختلف بیولوژی برای تهیه عوامل جدید شیمیایی و بیولوژیک بهره برداری نمایند. اغلب این عوامل نوین تهدیدی برای سلامت بشر محسوب می گردند.
  دستکاری ژنتیکی ویروس آبله موشی و تولید ویروسی بسیار خطرناک تر از نوع وحشی آن، سنتز آزمایشگاهی ویروس فلج اطفال، تهیه باکتری های جدید با استفاده از فنآوری و اطلاعات ژنوم و همچنین دستکاری ژنوم ویروس آبله و سایر عوامل بسیار خطرناک دیگر از جمله مواردی است که در نشریات معتبر علمی منتشر شده است.
  توسعه و تولید عوامل بیولوژیک به شدت بیماری زا، عوامل مقاوم به چند دارو، تولید عوامل نژادی و یا ژنتیکی، افزایش قدرت بیماریزایی عوامل بیولوژیک باکتریال و ویروسی و همچنین تهیه عوامل جدید بیوشیمیایی خطرناک توسط دو کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک و شیمیایی منع گردیده است.
  کلیدواژگان: عوامل نوین ژنومیک، مهندسی ژنتیک، تهدیدات، بیولوژیک
|
 • Poorheidari Gh. R., Khodaei N., Shahriary A. R., Sahraei H., Noroozzadeh A., Saberi M. *, Pirzad G., Khoshbaten A. Page 1
  One of the most toxic effects of organophosphate (OP) poisoning is the paralysis of skeletal muscles, which can lead to paralysis of respiratory muscles and death. However, in this regard, oximes are the only antidotes available to reverse or prevent such toxic effects of OP insecticides and nerve chemical warfare agents. In the present work, effect of different concentrations of paraoxon (as an OP) on the function of skeletal muscle and reversal of these effects by an oxime (Pralidoxime, 2-PAM) were studied in chick biventer cervices nerve-muscle preparation using twitch tension recording technique. Twitches of the biventer cervices were evoked by stimulating the motor nerve at 0.1 Hz with pulses of 0.2 msec duration and a voltage of greater than that required to produce the maximum response. Twitches and contractors were recorded isotonically using Narco Biosystems. Paraoxon (0.1 µM) induced a highly significant increase (more than 100%) in the twitch height, while higher concentrations (0.3 and 1 µM) could induce partial or total contractors. Therefore, Paraoxon at 0.1 µM was used to examine the capability of Pralidoxime to reverse its effects. Pralidoxime at 100 µM, or higher, could almost fully reverse the effect of paraoxon. While, oxime at 30 and 10 µM could only partially reverse this effect concentration-dependently. These results suggest that the method used is of high value in studying the functional effects of OPs on skeletal muscle tissues and the reversal effects of antidotes.
 • Mohebbi H. AÝ, Panahi F., Moussavi Naieni S. M., Kabir A Page 7
  Acute appendicitis (AA) is the most common cause of surgical acute Abdomen. Despite its considerable prevalence, true diagnosis of AA is very difficult in some cases. Because of indefinite clinical and laboratory findings, evaluating of AA in patient’s especially military personnel such as duty soldiers is important. In this analytic cross-sectional study, files of 455 duty soldiers suspicious to AA (cases) were compared with 142 non-duty males aged 14 to 26 years (controls) during a period of two years. Symptoms, signs and laboratory findings were compared between two groups using t-test, chi square test and one-way ANOVA. Mean age (± SE) was 20.4 ± 0.08 years, which had no statistical significant difference between cases and controls. There were no statistical significant difference between cases and controls in percentage of different symptoms and signs, quality and duration of pain, vital signs, and laboratory findings. Negative appendectomy (NA) in cases and controls were 21.7% and 16.3% respectively. It has not a statistical significant difference. In this study. There is no difference between duty soldiers and others in presentation, clinical and laboratory findings and accuracy of the diagnosis of AA. It seems that military physicians can approach duty soldiers suspicious to AA as like as other patients.
 • Riazi A., Jadidi Kh., Naderi M., Karimi A. A., Babaei M Page 13
  Aims. During the recent years many victims of chemical weapons (VCW) express the appearance of some degree of refractive errors, which none of them felt this before and assume it persumably as a long -term (delayed) effect of sulfur mustard exposure and no related study has been found. Myopia, hyperopia and astigmatism are the refractive errors of the eye. Prevalence of these errors depends on several factors. These factors include: genetics, age, job, working in closed distance and also some geographical factors. The effect of sulfur mustard on the eye could be very complexed and related to intensity of injury. Cornea is the main target in the eye for sulfur mustard. These effects are produced in early stages of contact. The delayed effects will be discussed in this study Methods. In this study, refractive errors were accounted as one of delayed effects of sulfur mustard in VCW. 2252 eyes of VCW and 2228 eyes of normal cases as control were chosen. Both groups went through an optometric and ophthalmic examination. The refractive errors were measured by autorefractometer (Topcon RM 2300). Results were analyzed using student T-test. The significant level was P<0.05. Results and Conclusion. 1- prevalance of refractive error in VCW group was higher than the control group. 2- Astigmatism was the main refractive error in VCW groups, and it’s prevalence was higher than the control group. 3- The type of astigmatism that mentioned above was mostly Against the Rule and Oblique astigmatism. However, with the rule astigmatism had also a significant prevalence. 4- Prevalance of myopic astigmatism in VCW groups was also higher than the other type of astigmatisms. More studies may be needed to be carried out to reach to conclusive result.
 • Towliat Kashani S. M., Kalantarmotamedi M. H., Moosavi Naeeni S. M., Panahi F., Mohebbi H. AÝ., Rajaee M Page 19
  One of the most important duties of military forces is to treat the wonders of war and to solve their medical problems. In this study we reviewed the war trauma patients that were admitted in surgical ward of Shohada Hospital between 1984 and 1986 Retrospectively 151 patients were studied which there were 374 traumatic injuries in chest, abdomen, extremities, head and neck. Treatment of the patients who died underwent reoperation or developed complication were interpreted as mismanaged patients Overall 222 (60%) of the patients injuries had appropriate managements, 128 (34%) cases were mismanaged and data of 24 (6%) cases were not available, the most frequent injuries were 64 (42.38%) cases of colorectal injuries, with 36 (56.25%) mismanaged and the less frequent injury was pancreatic injury 2 cases (1/32 %) With 0% mismanagement One of the most important points in our study was about the validity of medical records of patient before arrival at Shohada Hospital. Unfortunately 82 cases (54.3%) had invalid and unusefull records, 45.7% of records were good enough to evaluate. Thus, we have to revise the medical guidelines in our military forces and make the physicians to manage the victims. Although standard documents is one of necessities.
 • Mehrabi Tavana A., Khobdel M., Mirnejad R., Karimi Z. A., Mehrabi Tavana M Page 25
  Iraq with a population of around 23 million people is an important and strategic country in the Middle East. Regarding it’s long border line with Iran and the great number of people traveling between the two countries, the necessity of knowleged about geographical pathology of Iraq plays an important role in keeping health standards and preventing infectious disease. The current study is a descriptive-transactional study in which the data in the filed of infectins disease were collected and analyzed. for this analysis, various sources such as books, magazines, Internet sites particularly afficial site of WHO, Pub Med., Rose-net and CDC were used. Based on the collected information and the results of this study, different diseases such as Malaria, Measles, Typhoid fever, Hepatitis type E, Pertussis, Cholera and Diphtheria were considered widespread in Iraq and every year we winess innumerous outbreaks of the aforementioned diseases in Iraq. Necessary to mention that over the past years several wars has agitated the health condition of the Iraq people evermore and this has also effected and disturbed the health and treatment reporting procedures like other affairs of Iraq. This living condition of people has especially effected their health and treatment status in a way comparing to other countries in the region, Iraqi people are in a very desirable health and treatment condition. The present condition is critically threatening to Iraqi people, the people traveling to the country and the neighboring countries. Therefore, the recognition of the epidemic diseases in Iraq would health and treatment personel in border cities and the military forces in the mentioned regions in executing preventive actions and can prevent damages caused by mentioned disease to Iran.
 • Khaghanizadeh M., Sirate Nir M Page 33
  Mental veterans, due to participation in war, have lost their occupational, educational and socioeconomic opportunities. They have given their physical and mental health for Allah without any expectancy. The aim of the present study was to investigated the impact of individual, familial and socioeconomic factors of mental veterans on their psychiatric symptoms. Subjects: Sample size Was 138 Patients with a history of recurrence disease, The data collecting instrument was a questionnaire in which included three aspects included individual factors, familial factors and Socioeconomic factors.
  Results
  According to findings of the present study, 37% of the patients were diagnosed to have PTSD and 1.4% diagnosed to the psychiatric. With regard to the individual factors affecting their mental symptoms the results indicated that 85% of them stated that they have taken their drugs regularly and visited by their physician and 64.9% have taken their drugs irregular and 97.3% lost their job. Among the familial factors that they reported, 72.2% had parental- adjustment problem. 91.3% had spouse- adjustment problem and 85% children- adjustment problem. Regarding to socioeconomic factors, 97.8% without welfare facilities and recreates, 94.6% economic problems, 81.8% with neighbor’s misbehavior influenced on severity of psychiatric symptoms.
 • Tavallaii S. A., Firozabadi A., Khadem M Page 39
  From the pool of studies assessing mental health of prisoners of war (POWS) a small proportion is related to former prisoners. The aim of this study was to estimate the psychiatric symptoms and their association with some personal characteristics of POWS before and during of imprisonment. We evaluated 60 Iraqi prisoners of war, living in Iranian camps, between 1997 and 1998. We used SCL-90 questionnaire. Based on SCL-90 test, the most and least signs were related to depression and psychosis, respectively. There was no relationship between SCL-90 test scales and duration of imprisonment or having children. More physical complaints, compulsive, depression and anxiety in prisoners with lower educational levels, more anxiety and aggression in prisoners who had no responsibilities in the camp, more physical complaints, interpersonal reactions, and GSI score in who suffered from a physical disease and more physical complaints, anxiety and GSI in prisoners who suffered from a previous psychiatric disorder were seen. Although the sample size was small in our study, there was a significant correlation between some personnel characteristics of before and during imprisonment POWS and psychiatric symptoms, which can be important for health care providers for prisoners.
 • Ahmadi Kh Page 45
  Crisis is a kind of response to the risky events and is actually a response to the risk of each event, which is experienced in the form of a trauma and painful situation. Crisis can be limited to a few hours or lasts till many weeks. Crisis tends to activate the powerful reflections in order to help the person in diminishing the problem and brings the person back to the previous stable position in terms of excitement balance. When the person reaches the excitement balance the crisis is removed. The adjective reflections against crisis activate the potential of crisis growth, but the non-adjective responses or reflections result in deepening of the crisis, degeneration repression and appearance of psychological disorders symptoms. There are different types of crisis. Crisis is classified to different types based on factors like, intensity, type of source, nature and the methods of confronting crisis. One of them is crisis caused by natural disasters. The crisis like divorce, loosing a beloved person, internal torture or punishment, stress, loosing properties, homelessness and immigration are among the types that are mostly caused by natural disasters. Psychological effects of accident crisis are lose, guilt – ulcering, stress and migration. Regardless of the type of crisis they have nearly common specifications, symptoms, phases and confrontation methods (intervention methods). In this article we have tried to compile and supply the most important and basic psychological principles and methods strategies of intervention in crisis with the emphasis on the crisis caused by events and accidents, through relying on scientific resources and utilizing clinical experiences. The method of collecting information is library and clinical. We have tried to recognize, discuss and analyze the inter-venture methods in crisis that are in compliance with the society’s cultural situation and related to the crisis caused by events and accidents.
 • Ataee R. A., Ehrabi Tavana A Page 53
  Since many years ago, after the discovery of microbes in the early 19th century, different disinfectants and decontaminates has been used in human life. During recent years necessity of applying such materials have been raised. However, physicians, chemists and health researchers attempted to find out a specific chemical disinfectant with low toxicity for human and highly selective toxicity against microbes, particularly spore form of bacteria, which are very resistant to many physical and chemical agents. In addition, such selective disinfectant must have antiseptic too. Based on these characteristics, many disinfectant materials became available in market for decontamination purposes. After recent events, because of possible nuclear, biological and chemical threats, which may be declared by enemies, scientists have considered the preparation of new disinfectants. The newest, most famous, and most effective disinfectant is called " Foam" which consists of hydrogen peroxide and a detergent, formed through mixing in basic condition. The results of studies reveal that, "Foam" as a disinfectant and sporicidal agent could be applied for decontamination of animate and inanimate materials with high efficacy. It should be mentioned that the new disinfectant could damage Bacillus anthracis spores within a few minutes. In addition, this new disinfectant could also destroy different chemical agents such as Sarin, Soman, Tabun and Mustard gas. The recent studies reported that its stability is at a suitable level. Consequently, Foam is a material with three abilities which mentioned above. Therefore, this article discusses the characteristics of new disinfectant explains how it could be made and finally its application for different purposes.
 • Karami A., Hosseini Doust S. R., Hajia M., Morovvati S Page 63
  The scientific developments in the areas like molecular characterization of cell components, sequencing of living organisms and infectious agents, discovery of molecular characteristics of immune defense mechanism along with genetic engineering technology have revolutionized major areas in research, prevention, diagnosis and treatment. However like other scientific developments these technologies could be misused for military or unpeaceful applications. In the next two decades chemical and biological threats have been carefully considered and civil and military research institutes in developed countries are doing research with advanced technologies on new biological and chemical agents. Most of these novel agents are defined as dangerous for human health. Generation of super virulent Mouse pox virus by genetic manipulation procedures, laboratory synthesis of Polio virus, development of new bacteria using advanced genome information and analysis and genetic recombination of Smallpox virus are examples published in scientific Journals. Development and production of super pathogens, multiple drug resistant agents, ethnic agents, making virulent bacteria and viruses and development of novel biochemical agents are prohibited by two international conventions of biological and chemical weapons.