فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 19 (پاییز 1395)
 • پیاپی 19 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یونس بادآورنهندی، مهدی زینالی، الهه نیکویان* صفحات 1-16
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می گردد. از بین سازوکارهای مختلف حاکمیت شرکتی، چهار معیار شامل مالکیت نهادی، سهام شناور آزاد، استقلال اعضای هیات مدیره و تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی انتخاب و تاثیر آن ها بر کارایی اطلاعاتی، مورد آزمون قرار گرفته است. کارایی اطلاعاتی نیز بدین معنی است که اگر اطلاعات جدیدی به اطلاع عموم برسد، قیمت ها نیز متناسب با اطلاعات جدید تغییر خواهند کرد. در این پژوهش از مدل رگرسیون به عنوان مدل پژوهش استفاده شده است که برای محاسبه کارایی اطلاعاتی از آزمون نسبت واریانس با بازده های ماهانه استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر کارایی اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوسی دارد. اما سازوکارهای دیگر حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش از جمله سهام شناور آزاد، استقلال اعضای هیات مدیره و تمرکز مالکیت بر کارایی اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ندارند.
  کلیدواژگان: استقلال اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، سهام شناور آزاد، کارایی اطلاعاتی، مالکیت نهادی
 • بهمن بنی مهد *، حدیثه درویش صفحات 17-26
  این مقاله رابطه ی اعتماد اجتماعی و نگرش حسابرسان درباره ی استقلال را بررسی می نماید. در این پژوهش تعداد 148 پرسشنامه بین حسابرسان حرفه ای شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شیوه تصادفی توزیع و داده های استخراج شده از آن ها با استفاده از مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش متغیر مستقل، اعتماد اجتماعی و متغیر وابسته نگرش حسابرسان درباره ی استقلال می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد، اعتماد اجتماعی و رتبه ی شغلی حسابرس از جمله عوامل تاثیر گذار بر نگرش حسابرسان درباره ی استقلال است. همچنین یافته های این پژوهش بیانگر آن است که جنسیت و محل اشتغال حسابرس بر نگرش حسابرسان درباره ی استقلال از جمله عوامل تاثیر گذاری محسوب نمی شود.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، استقلال حسابرس، جامعه حسابداران رسمی ایران
 • نازنین بشیری منش، علی رحمانی صفحات 27-46
  افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع می باشد و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسانل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی مناسب افشای اختیاری با بررسی متون و ادبیات حوزه افشای اختیاری، مدلی متشکل از ده بعد در233 آیتم طراحی نمود که روایی و پایایی آن برحسب نظر خبرگان مورد تائید واقع شد. سپس مدل در بین 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 92-88 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها بیانگر همبستگی بالای آیتم های تعیین شده در هریک از ابعاد با نمره کل آن بعد و همچنین همبستگی بالای نمره هر یک از ابعاد با نمره کل افشای اختیاری می باشد. همچنین ضریب پایایی ابزار طراحی شده 0.8 می باشد. براین اساس الگوی تدوین شده از منظر خبرگان و تحلیل همبستگی از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده و می تواند توسط مدیران شرکتها در راستای بهبود شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افشای اختیاری، شفافیت اطلاعاتی، تحلیل محتوا
 • زهره حاجیها، حسین حقیقی صفحات 47-60
  امروزه نظر به تاثیر تغییرات و عوامل محیطی، افزایش اطلاع رسانی و استقبال بسیاری از سازمان ها در استفاده از خدمات حسابرسی داخلی به خصوص صلاحیت حرفه ای حسابرس داخلی در کنار گزارش های حسابداری مدیریت، شناسایی رابطه ی صلاحیت حرفه ای حسابرسی داخلی و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی استاندارد، هزینه یابی بر مبنای هدف و... بسیار ضرورت دارد.
  این پژوهش در قلمرو مکانی 57 شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 که دارای دایره فعال حسابرسی داخلی بودند انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی استاندارد بوده که با ضریب کرونباخ 1/83 درصد معنی دار می باشد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه مستقل حسابرسان داخلی و حسابداران مدیریت (114 نفر) بوده است. تکنیک های آماری برای تایید فرضیه ها، آزمون میانگین تک متغیره، آزمون مقایسه ی میانگین دو جامعه، آزمون رتبه ای فریدمن، ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون خطی بوده است.
  نتایج پژوهش نشان می دهد با اطمینان 99 درصد کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت با صلاحیت حرفه ای حسابرسی داخلی رابطه مستقیم و معنی داری دارد، به طوری که با یک واحد افزایش صلاحیت حرفه ای حسابرسی داخلی 51/0 واحد کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت افزایش خواهد داشت. همچنین بین نظرات حسابرس های داخلی و حسابداران مدیریت تفاوت معنی داری در کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت با صلاحیت حرفه ای حسابرسی داخلی مشاهده نشده است و هر دو گروه بر اهمیت صلاحیت حرفه ای برای کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت تاکید داشتند.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، صلاحیت حرفه ای، حسابداری مدیریت، کارآیی و بورس اوراق بهادار
 • آرزو جلیلی، عزیزاله منتقمی صفحات 61-76
  سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، سطح نوینی از سیستم مدیریت هزینه می باشند که بر ردیابی هزینه به فرآیندها یا خروجی ها تاکید دارند. نتایج حاصل از اطلاعات ارائه شده در این سیستم، با هدف نظارت بر عملکرد مدیریت و کنترل مراکز مسئولیت موجب تسهیل در جریان اطلاعات درون سازمانی می گردد. در این راستا هزینه یابی بر فعالیت همسو با اهداف مذکور از طریق تجزیه و تحلیل فرآیندهای واحد اقتصادی موجب شناسایی فعالیتهای دارای ارزش افزوده سازمان به عنوان عامل اصلی ایجاد هزینه می گردد.
  مقاله حاضر سعی در تشریح هزینه یابی برمبنای فعالیت با رویکرد سنجش مسئولیت در سیستم های یکپارچه دارد تا از یک سو گامی جهت نشان دادن کاربرد مفاهیم تئوریک در عمل و از سویی دیگر با توجه به تغییرات کاربردی و عملیاتی مفاهیم تئوریک در سیستم های یکپارچه، زمینه ای جهت ارتقاء و گسترش مفاهیم تئوریک حاصل گردد. در بخش اول مقاله به تشریح جریان اطلاعات و ارتباطات در سیستم های یکپارچه می پردازیم. بخش دوم مقاله را به بررسی سیستم هزینه یابی مبتنی بر حجم در مقایسه با هزینه یابی مبتنی بر فعالیت اختصاص داده ایم. در بخش سوم مقاله، به تفضیل اجزا و مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سیستم های یکپارچه ارائه خواهد شد. در بخش پایانی به نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود سیستم های موجود می پردازیم.
  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)، سیستم های یکپارچه، برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، حسابداری سنجش مسئولیت
 • یحیی حساس یگانه، مصطفی منصوری صفحات 77-88
  هدف این تحقیق ارزیابی فاصله انتظاراتی میان حسابرسان و دو گروه استفاده کننده در درک پیام های منتقل شده توسط گزارش حسابرسی استاندارد است. سودمندی گزارش های حسابرسی نزد استفاده کنندگان از آن، به طور قابل توجهی وابسته به درک مناسب ایشان نسبت به اهداف و محدودیت های حسابرسی و همچنین تفسیر مناسب اصطلاحات تخصصی مورد استفاده در گزارش حسابرسی می باشد. در همین راستا با بهره گیری از ادبیات پژوهشی و مطالعات کتابخانه ای دو سطح فاصله انتظاراتی خرد و کلان تعریف و سوالاتی در قالب پرسشنامه به منظور ارزیابی فاصله انتظاراتی میان سه گروه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و حسابرسان، تهیه گردیده است. نتایج حاصل از توزیع 196 پرسشنامه نشان از آن دارد که فاصله انتظاراتی در سطوح خرد و کلان میان گروه های مختلف وجود دارد. با این حال در برخی از موضوعات سطح کلان همچون سودمندی گزارش حسابرس در تصمیمات سرمایه گذاری، عاری از تقلب بودن صورت های مالی و فرض تداوم فعالیت و در برخی موضوعات سطح خرد فاصله انتظاراتی مشاهده نشده است. نتایج تحقیق همچنین بیانگر آن است که نوع فاصله انتظاراتی در اکثر موارد به نحوی است که کاهش فاصله انتظاراتی از طریق آموزش برای استفاده کنندگان امکان پذیر بوده و نیازمند تغییر در استانداردها نمی باشد.
  کلیدواژگان: فاصله انتظاراتی، گزارش حسابرسی استاندارد، حسابرسان و استفاده کنندگان و اصطلاحات فنی
 • مرضیه بیات، نرمین قادری صفحات 89-104
  پژوهش حاضر به جهت بررسی قیمت مرجع و اثرات حسابداری ذهنی بر عملکرد پرتفوی در بورس اوراق ی هادار تهران انجام شده است. محقق با جمع آوری داده های مورد نیاز از طریق بازدهی سهام، بازدهی بازار، آلفا،قیمت فروش،قیمت میانگین رابطه بین این متغیرها را مورد ارزیابی قرار داده است. حسابداری ذهنی، مطالعه موضوع، چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم بر اساس تجزیه و تحلیل آنها از تاثیر حوادث رخ داده در ذهنشان می باشد که ممکن است از اصل عمومی منطقی بودن تخطی شود. حسابداری ذهنی شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است. محقق با استفاده از اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات را جمع آوری کرده است. جامعه آماری این تحقیق 50مشتری حقوقی و50مشتری حقیقی بودند که در بازه زمانی 1390و1391 تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاری کرده اند. داده های تحقیق کاملا قضاوتی استخراج شده است. پس از استخراج داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد قیمت فروش با قیمت میانگین ارتباط دارد و سرمایه گذاران با آلفای منفی سوگیری رفتاری بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: حسابداری ذهنی، پرتفوی سرمایه گذاری، اثر تخصیص، سوگیری رفتاری، آلفا مثبت، آلفا منفی
 • حلیمه رحمانی، حسین رجب دری*، اعظم روستا میمندی صفحات 105-116
  کایزن یکی از الگوهای بهبود مستمر است که فلسفه آن جلوگیری از سکون و تلاش مداوم برای رسیدن به اهداف است. این مقاله با هدف بررسی التزام عملی مدیران صنعتی استان فارس به الگوی مدیریتی کایزن، نگارش یافته است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی-کاربردی است. بررسی موضوع از طریق تبدیل اصول بیست گانه مدیریت کایزن به پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده، از 52 نفر از مدیران صنعتی استان فارس صورت گرفته است. برای تحلیل نتایج پس از بررسی نرمال بودن داده ها توسط نرم افزار spss، در قالب 1 فرضیه اصلی و 20 فرضیه فرعی از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که طبق ادعای مدیران پایبندی به مولفه های کایزن در وضعیت مطلوبی قرار دارد. این موضوع دلالت بر تمایل مدیران به اجرای مولفه های کایزن دارد.
  کلیدواژگان: کایزن، بهبود مستمر، حسابداری مدیریت استراتژیک، مدیران صنعتی، استان فارس
 • محسن رحیمی*، حسین ایزدی، حمید جمشیدی صفحات 117-128
  مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم در مدیریت مالی و مدیریت سازمان ها به حساب می آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اهمیت اهمیت مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی می باشد. قلمرو زمانی دوره پنج ساله بین سال های 1388 تا 1392 می باشد و تعداد 50 شرکت بعد از انجام فرایند نمونه گیری انتخاب شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه، می تواند منجر به افزایش فروش گردد .موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد،می تواند باعث افزایش فروش گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت سرمایه در گردش، مدت زمان وصول مطالبات کالا، مدت زمان نگهداری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی، چرخه نقدینگی
 • سحر سپاسی*، مهدی اسدی وصفی صفحات 129-138
  در این پژوهش رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و حق الزحمه حسابرسی و همچنین اثر قدرت کمیته حسابرسی روی این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. مدیران بیش اعتمادتمایل دارند توانایی خود و پرداخت های آتی پروژه ها را بیش از حد برآورد کنند و احتمال و رویدادهای ناسازگار را ناچیز پندارند. در نتیجه ممکن است حسابرسان به منظور تلاش های حسابرسی اضافی بابت افزایش ریسک حسابرسی، حق الزحمه بیشتری مطالبه کنند. در مقابل ممکن است مدیران بیش اعتماد به دلیل غرور در گزارشگری مالی شرکت خود یا تمایل به کاهش رسیدگی دقیق به حسابداری تهاجمی، خدمات حسابرسی کمتری را تقاضا کنند. یک کمیته حسابرسی قوی می تواند ریسک حسابرسی مرتبط با بیش اعتمادی مدیران را کاهش دهد یا مانع کاهش خدمات حسابرسی از طریق مدیران بیش اعتماد شوند، بنابراین رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و بیش اعتمادی مدیران را تعدیل می کند. بررسی 73 شرکت بورس اوراق بهادار در طی سال های 1384 تا 1393نشان می دهد که رابطه منفی بین بیش اعتمادی مدیران و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. به علاوه کمیته حسابرسی قوی نیز نمی تواند این اثر منفی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: بیش اعتمادی مدیران، حق الزحمه حسابرسی، کمیته حسابرسی
|
 • Younes Badavar Nahandi, Mehdi Zeynali, Elahe Nikooyan* Pages 1-16
  The purpose this study is examines the impact of corporate governance mechanisms on informational efficiency of listed companies in Tehran Stock Exchange. Among the various mechanisms of corporate governance, determine the four criteria include institutional ownership, Free float, Independent board members and Ownership concentration as the mechanisms of corporate governance and we test their effect on the informational efficiency. In this study, the regression model as research model was used that for calculate of Informational efficiency was used monthly return variance ratio test. The study sample is consisted of 95 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2008 to 2012. The results of this study indicate that Institutional investors have opposite effect on the Informational efficiency of companies listed in Tehran Stock Exchange. However, other mechanisms of corporate governance used in this study, including the Free float, Independent board members and Ownership concentration on the Informational efficiency in Tehran Stock Exchange have any effect on Informational efficiency
  Keywords: Independent Board Members, Ownership Concentration, Free Float Stock, Informational Efficiency, Institutional Ownership
 • Bahman Banimahd*, Hadiseh Darvish Pages 17-26
  The present study investigated the relationship between social trust and auditor’s attitudes towards independence. To this end, a total number of 148 questionnaires were distributed randomly among auditors working in the Iranian Auditing Organization and auditing firms as members of the Iranian Association of Certified Public Accountants. The collected data were analyzed using regression model. Social trust was taken as the independent variable and auditor’s attitudes towards independence as the dependent variable in this study. The results showed that social trust and auditor vocational rank are among factors affecting respondents’ attitudes towards independence. It was also found that the auditor’s gender and place of employment have no effect on auditors’ attitudes towards independence.
  Keywords: Social Trust, Auditor Independence, Iranian Association of Certified Public Accountants
 • Nazanin Bashirimanesh, Ali Rahmani Pages 27-46
  Voluntary disclosure is one of the most important management tool to transfer the data on financial performance of companies to investors, creditors and other stakeholders. One of the main reasons for the request for voluntary disclosure, agency and asymmetric information. This study to develop a suitable model of voluntary disclosure study the scope of the voluntary disclosure literature and have designed a model consisting of ten dimensions of 233 items that The validity and reliability were approved by the experts. the model were evaluated among the 146 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 92-88 . The findings indicate a high correlation between the items specified in dimensions with the total score of dimensions. The high correlation of the total score of voluntary disclosure with each dimension total score represents the construct validity of model. The reliability coefficient of a designed tool is 0.8 . developed model from the perspective of experts and correlation analysis has high reliability and validity and can be used by managers to improve the information Transparency.
  Keywords: voluntary disclosure, transparency, content analysis
 • Zohreh Hajiha, Hossein Haghighi Pages 47-60
  Nowadays, with regard to impact of changes and environmental elements, increased communication and enthusiastic acceptance of utilizing internal audit services, especially internal audit professional competence by organization besides management accounting reports, the recognition of the relationship between internal audit professional competence on with application of management accounting tools, such as activity-based costing, standard costing, target costing and etc are very essential. This research has been conducted in the realm of locality of 57 manufacturing corporations which were actively present in Tehran Stock Exchange in 2014-15 which had active internal audit departments. Data collection tool has been the standard questionnaire which significant with Cronbach's coefficient is 89/4 percent. The population consists of two independent groups of internal auditors and management accountants (114 persons. To confirm the hypotheses, tee following statistical techniques of single variable mean test, two populations mean comparison test, Friedman rank test, Pearson correlation and linear regression have been employed.
  The research Results with 99 percent of confidence intend that the application of management accounting tools has a positive (direct) and significant relation with internal audit professional competence, in the way that with a one unit increment in internal audit professional competence, the employment of management accounting tools will increase by 0/51unit. In addition no significant has been observed between internal auditors opinions and management accountants discretion on the relationship of application of management accounting tools with internal audit professional competence and both of these two groups emphasized on the importance of the internal audit professional competence in the application of management accounting tools.
  Keywords: internal audit, professional competence, management accounting, efficiently, stock exchange
 • Arezoo Jalili, Azizollah Montaghami Pages 61-76
  Enterprise resources planning system is a new level of cost management system, which insist on tracking cost processes or outputs. The results of the information provided in this system, with the aim of monitoring the performance of management and cost centers cause to facilitate the information flow within the organization. In this context, costing the activities in line with the objectives through the analysis of economic processes cause to identified activities added value cause to create the main factor of cost.
  This paper tries to describe the activity-based costing with approach of responsibility accounting in integrated systems from one hand, step to demonstrate the application of theoretical concepts in practice and on the other hand, according to practical and operational changes of theoretical concepts in integrated systems is obtained platform for the promotion and development of theoretical concepts. The first section of paper describes the flow of information and communication in integrated systems. The second part of the paper-based allocated to the volume-based measurement compared to activity-based costing. In the third section of paper will provide integrated activity-based costing in detail. The last section provides a conclusion and suggested strategies to improve existing systems as mentioned above.
  Keywords: Activity, Based Costing (ABC), Integrated Systems, Enterprise Resources Planning (ERP), Responsibility Accounting
 • Yahya Hassas Yeganeh, Mostafa Mansouri Pages 77-88
  The purpose of this study is evaluating the expectation gap among auditors and users in understanding the messages transmitted by Standard Audit Report(SAR). Usefulness of audit reports to users significantly related to their proper understanding of the audit objectives and constraints, as well as proper interpretation of the terms that used in the audit reports. In this regard and using research literature, tow micro and macro level of expectations defined. In the same way a questionnaire to evaluate the expectation gap between the three groups of investors, creditors, auditors, have been prepared. The results of 196 questionnaires show that expectation gap at micro and macro levels exist among different groups. However, in some macro-level issues such as the Usefulness of the auditor's report on investment decisions, freedom financial statements from fraud, going concern postulate and in some micro-level issues, we couldn’t find any expectations gap. The results also indicated that the expectations gaps in most cases, could be reduced by education for users and change in auditing standards is not required.
 • Marziyeh Bayat, Narmin Ghaderi Pages 89-104
  The present study has been conducted to examine reference price and effects of mental accounting on the portfolio Stock Exchange in Tehran. The researcher evaluated the relationship between the variables of the return of stock, market returns, alpha, sales price and average price through the required collected data. The main issue of this study is ‘mental accounting’ which means the way individuals interpret information to make decisions based on their analysis and the impact of events in their minds which this may violate the general principles of rationality. Mental accounting is a better understanding of ‘psychology of choice’. The author collected the data using information from the Tehran Stock Exchange. The populations of this research were 50 legal customers and 50 real customers which had invested in Tehran Stock Exchange from 1390 to 1391. The data extraction is completely judgmental. Then, the obtained data were analyzed. The results showed that the sales price relates to the average price and investors have more behavioral biases with negative alpha.
  Keywords: mental accounting, investment portfolios, disposition effect, behavioral biases, positive alpha, negative alpha
 • Halimeh Rahmani, Hossein Rajabdoory*, Azam Roosta Meymandi Pages 105-116
  Kaizen is one of the continuous improvement patterns that avoiding stagnation and encouraging continuous efforts to achieve the goals are its purpose. This paper aims to review the Fars province industrial management willingness to applying kaizen management model. This study is a survey-functional research. Twenty- kaizen principles were used to designing the questionnaire. The sample comprised of 52 Industry managers of Fars province. The SPSS software was used for analyzing the results of the study,. The hypotheses were tested using t-student test with a p-value of 95%. The results show that the Fars province industrial managers adhere to the twenty- kaizen principles. The conclusions indicate that managers intend to implement the kaizen.
  Keywords: kaizen, continuous improvement, strategic management accounting, industrial management, Fars Province
 • Mohsen Rahimi*, Hossein Izadi, Hamid Jamshidi Pages 117-128
  Working capital management is one of the most important areas in financial management and management of organizations to be considered, because it directly affects the liquidity and profitability of companies. The aim of this study was to investigate the importance of working capital management and its components in the profitability of small and medium enterprises are non-exchange firms. In this study territory was five-year period between 1388 to 1392, and 50 companies were selected after performing the sampling process. As well as for analysis and regression analysis was used to test research hypotheses. The results show the index constituents on working capital management and profitability of small and medium non-exchange firms and there was a significant inverse relationship. Firms can have the optimal level of capital that maximizes the value they provide. Being abundant and generous credit policy can lead to increased sales and reduced inventory shortages Available high risk and trade credit because the evaluation of product quality to provide payment to customers can lead to increased sales.
  Keywords: : working capital management, average collection period, maintenance of inventory, accounts payable payment period, liquidity cycle
 • Sahar Sepasi*, Mahdi Asadi Vasfi Pages 129-138
  We investigate the association between managerial overconfidence and audit fees, as well as the effect of a strong audit committee on this relation. Overconfident managers tend to overestimate their ability and the future payouts of projects but underestimate the likelihood and impact of adverse events. Auditors may therefore charge a fee premium to compensate for the additional audit effort due to the increased audit risk. Conversely, overconfident managers may demand less audit services due to either hubris in their companies’ financial reporting or a desire to reduce auditor scrutiny over aggressive accounting. A strong audit committee can alleviate the audit risks associated with managerial overconfidence or prevent overconfident managers from reducing audit services thus mitigating the relation between audit fees and managerial overconfidence. We survey 73 companies in Stock Exchange in the year’s 1384 to 1393 find that a negative relation is between managerial overconfidence and audit fees. In addition, a strong audit committee also can’t reduce this negative effect.
  Keywords: Overconfidence, Audit Fees, Audit Committee