فهرست مطالب

نشریه زبان شناخت
سال پنجم شماره 10 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آزیتا افراشی*، محمد مهدی مقیمی زاده صفحات 1-20
  مقاله حاضر تحلیلی از استعاره های مفهومی شرم، با استناد به اشعار کلاسیک فارسی قرن ششم تا دهم قمری، به دست می دهد. چهارچوب نظری این پژوهش، کتاب استعاره و عواطف: تاثیر زبان، فرهنگ و بدن در احساس نوشته زولتان کووچش (2010) است. سوال اصلی مقاله این است که در زبان فارسی استعاره های مفهومی شرم بر مبنای کدام حوزه های مبدا ساخته می شوند؟ هدف از پاسخ گویی به این سوال، یافتن مفهوم کانونی شرم در زبان فارسی با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی است. به این منظور، ابتدا، درج 3 (کتاب خانه الکترونیک شعر فارسی)، «پیکره زبانی گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، و تارنمای گنجور (آثار سخن سرایان پارسی گو) با کلیدواژه های «شرم» و «حیا» جست وجو شد. در نتیجه این جست وجو ابیاتی که در آن ها مفهوم شرم در قالب استعاره مفهومی دریافت می شد گردآوری گردید. بر اساس روشی که توضیح داده شد، 220 شاهد به دست آمد. در مرحله بعد، با تحلیل استعاره های مفهومی حوزه های مبدا استخراج شد. در نتیجه این بررسی، ده اسم نگاشت برای استعاره مفهومی شرم به دست آمد که در قالب یک شبکه با هم در ارتباط اند و مفهوم شرم را در زبان فارسی می سازند.
  کلیدواژگان: استعاره های مفهومی، حوزه عواطف، شرم، شعر کلاسیک فارسی، نگاشت استعاری
 • محمود جعفری دهقی صفحات 21-29
  کتیبه پهلوی «آذرشب»، مشهور به «نیروگاه سیکل ترکیبی (کازرون چهارده)»، یکی از سنگ مزارهای بازمانده از اواخر دوره ساسانی (یعنی سال 6 یزدگردی برابر با ششمین سال جلوس یزدگرد، آخرین شاه ساسانی) است که در سال 1384، هنگام خاک برداری از اطراف برج نیروگاه سیکل ترکیبی در شرق کازرون، کشف شد. محتوای این گونه کتیبه ها بیش تر معرفی آرامگاه یا دخمه درگذشته و ذکر نام او و پدر او یا کسی که دخمه را برای او سفارش داده و نیز طلب آمرزش برای متوفا است. کتیبه مذکور به شکل ستونی مکعب مستطیلی است و نوشته های پهلوی در دو طرف ستون و در عرض آن نگاشته شده است. در این مقاله، پیش نهادی تازه برای عنوان کتیبه (آذرشب به جای سیکل ترکیبی!) و خوانش و ترجمه آن ارائه شده است. هم چنین، خوانشی برای چند واژه که پیش از این خوانده نشده پیش نهاد شده است.
  کلیدواژگان: کتیبه، سنگ مزار، پهلوی، آذرشب، کازرون چهارده
 • احمد رمضانی*، آتوسا رستم بیک تفرشی، خدیجه واسو جویباری صفحات 31-50
  هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد زبان های فارسی و مازندرانی در بافت های تعاملی مختلف در میان گویش وران مازندرانی شهر جویبار است. پرسش اصلی این است که کاربرد زبان مازندرانی و فارسی، با توجه به متغیرهای سن و جنسیت در بافت های مختلف اجتماعی، چه تفاوت هایی دارند. نمونه آماری پژوهش حاضر 100 گویش ور جویباری (50 مرد و 50 زن) می باشند که خود به دو گروه 25 نفره، والدین (میانگین سنی 39 سال) و فرزندان (میانگین سنی 16 سال)، تقسیم و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته در سال 1388 گردآوری شده و از آزمون های آماری غیر پارامتریک «کولموگورف اسمیرنوف» و «خی دو» برای مقایسه استفاده شده است. بررسی پاسخ های ارائه شده نشان می دهد که به طور کلی گرایش به کاربرد زبان فارسی در میان مادران بیش تر از پدران و در میان دختران بیش تر از پسران است. بررسی تاثیر متغیر جنسیت در مجموع داده ها با استفاده از آزمون آماری خی دو نشان می دهد که تفاوت بین مردان و زنان در کاربرد زبان فارسی و مازندرانی در سطح P≤0/001 است. تفاوت کاربرد فارسی و مازندرانی بین والدین و فرزندان در سطح P≤0/001 معنادار است. در نمونه مورد بررسی در این پژوهش، تاثیر بافت بر کاربرد زبان معنادار نیست.
  کلیدواژگان: زبان مازندرانی، زبان فارسی، بافت اجتماعی، جنسیت، شهر جویبار، کاربرد زبان
 • زهره زرشناس*، فاطمه شمسی صفحات 51-77
  ایران و هند تمدن هایی کهن با ریشه های عمیق و مشترک اند، که بی شک حضور و گستردگی آیین ها در این دو تمدن نقش مهمی ایفا می کند. درباره پیدایش خاستگاه نمایش در ایران پیش از اسلام تا کنون بحث ها و نظریات مختلفی بیان شده است. در میان نظریات مختلف در این باب، دیدگاه خاستگاه آیینی اساس نظرگاه ما را در این بحث تشکیل خواهد داد. در این پژوهش، ابتدا به اختصار، نظر این گروه از پژوهندگان بیان می شود. آن گاه با فرض پیشینگی خیمه شب بازی بر نمایش انسانی و با اتکا به شواهد باستان شناختی از تمدن های کهن جیرفت و شهر سوخته و مقایسه آن ها با یافته های مشترک از تمدن کهن سند، و امتزاج وسیع فرهنگی در این مناطق، در هزاره سوم پیش از میلاد، دیدگاه نگارندگان درباره منشا نمایش در ایران ارائه خواهد شد.
  کلیدواژگان: نمایش، عروسک، ایران، هاراپا، رقص، آیین
 • احمد صفارمقدم*، آتوسا رستم بیک تفرشی صفحات 79-102
  هدف مقاله حاضر بررسی و امکان سنجی کاربرد فیلم سینمایی به عنوان منبعی برای تهیه و تدوین مواد درسی در دوره های آزوفا (آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی زبانان) است. در مقاله به این پرسش پاسخ داده می شود که چگونه می توان بر مبنای یک فیلم سینمایی ایرانی طرحی درسی ارائه داد که نکات زبانی و فرهنگی مورد نظر در برنامه های آزوفا را داشته باشد (زرودا، 2006؛ گارن، 2012). این پژوهش که از نوع کتاب خانه ای است، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان آموزش واژگان، مهارت های شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن و نیز معرفی فرهنگ ایرانی به غیرفارسی زبانان را بر اساس فیلم سینمایی رنگ خدا ساخته مجید مجیدی (1997)، ارزیابی می کند. در این راستا نقش فرهنگ و اهمیت توانش بینافرهنگی در آموزش زبان (میر، 1991؛ بایرام، 1997) مبنای نظری پژوهش قرار گرفته است. بررسی نشان می دهد که فیلم سینمایی به درستی می تواند به عنوان منبعی غنی برای آموزش کارآمد زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به غیرفارسی زبانان به کار گرفته شود. بدین منظور، انتخاب فیلم و رویکرد آموزشی مناسب باید با توجه به ویژگی های ساختاری و محتوای فیلم و نیازهای زبان آموزان صورت پذیرد. علاوه بر این، ضرورت دارد که تعداد محدود مدرسان توانای ایرانی در خارج از کشور و نبود مجموعه ای ارزیابی شده و در دسترس از فیلم های سینمایی ایرانی در طراحی برنامه درسی فیلم محور به دقت مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، غیرفارسی زبان، فیلم سینمایی، فرهنگ، توانش بینافرهنگی
 • فرزانه گشتاسب* صفحات 103-118
  درباره واحد های اندازه گیری در ایران باستان اطلاعات کمی در دست است. مهم ترین متنی که از ایران باستان باقی مانده است، یعنی اوستا، آگاهی چندانی در این باره به دست نمی دهد. خوش بختانه یکی از فصول فرهنگ نامه ای کهن، مشتمل بر واژه های اوستایی و ترجمه پهلوی آن ها، دربردارنده تعدادی از واحدهای سنجش طول در دوران باستان است. در فصل بیست و هفتم فرهنگ اویم، نام واحدهای اندازه گیری طول و نسبت آن ها با یک دیگر به زبان اوستایی و پهلوی آمده است. نام برخی از این مقیاس ها در متون اوستایی تک آمدند و تنها در این فرهنگ باقی مانده است. به این ترتیب، می توان این متن را مهم ترین منبعی دانست که درباره واحدهای اندازه گیری در ایران باستان اطلاعاتی به دست می دهد. در این مقاله، واحدهای اندازه گیری طول، که در فصل بیست و هفتم فرهنگ اویم نام برده و تعریف شده است، به کمک بخش های دیگر اوستا و منابع پهلوی و زند طبقه بندی و بررسی شده است. نتیجه این بررسی و طبقه بندی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:uz-ašti = 8 ǝrǝzu، dišti = 10 ǝrǝzu، paδa = 16 ǝrǝzu، vībāzu = 2 frabāzu = 4 frarāθni = 8 vitasti = 96 ǝrǝzu، vībāzu = 2 gāiia = 4 frarāθni، gāiia = 3 paδa = 4 vitasti = 48 ǝrǝzu ، yujiiasti = 2 daxšmaiti = 4 snaiiasti = 8 tacar = 16 hāθra.
  کلیدواژگان: فرهنگ اویم، واحدهای اندازه گیری طول، هاسر
 • فاطمه مدرسی*، فرزانه وزوایی، ثانیه مخبر صفحات 119-130
  تکیه واژه برجستگی ای است که به یکی از هجاهای واژه داده می شود. تکیه، در زبان فارسی، با برخورداری از ابزار لازم (شدت، زیر و بمی) و جای گاه دستوری خاص، در جهت تبیین و تفهیم مطالب نقش دارد و در کنار آهنگ حاصل از برجستگی نمود خاص می یابد. آهنگ از تکیه جدا نیست. هر جا که تکیه هست ارتفاع صوت بیش تر می شود و در هیچ موردی یکی را جدای از آن دیگری نمی توان یافت. مقالات شمس تبریزی به عنوان مجموعه ای ارزنده از گفتارها و خطابه های شمس تبریزی دربردارنده مطالب گرانبهایی است که درک و تفهیم آن تا حدی با دشواری همراه است. نگارندگان به بررسی تکیه و آهنگ به عنوان ویژگی دستوری خاص گفتار و خطابه، که در سخنان شمس نمود بارزی دارد، پرداخته و نشان داده اند که توجه به این عامل سهولت درک و تفهیم مطالب این مجموعه باارزش را در پی دارد و نیز این امر نشان از آن دارد که شمس در مقالات، که مجموعه ای از سخنان خطابی و تعلیمی است، از تکیه و آهنگ به عنوان عوامل آوایی سخن، به منظور تاثیر بر مخاطب، به نحو احسن بهره برده است.
  کلیدواژگان: شمس تبریزی، مقالات، تکیه، آهنگ
 • یحیی مدرسی، ندا اسدی* صفحات 131-146
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ساخت های دروغ در زبان فارسی است و در این راستا، به بررسی رابطه بین میزان استفاده از «نشان گرهای احتیاط»، «نشان گرهای نفی»، «کلمات حسی»، «کلمات مجزاگر» و «ضمایر» با کذب جملات پرداخته شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در یک جامعه آماری فارسی زبان شامل 28 نفر مرد و زن و در دو گروه سنی به انجام رسیده و برای نشان دادن معناداری ارقام از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین میزان استفاده از «نشان گرهای احتیاط» و «کلمات مجزاگر» با کذب جملات رابطه ای معکوس و معنادار برقرار است، بدین سان که هر چه میزان استفاده از «نشان گرهای احتیاط» و «کلمات مجزاگر» در جملات بیش تر باشد، احتمال کذب جملات کاهش می یابد. از سوی دیگر، بین میزان استفاده از «نشان گرهای نفی»، «کلمات حسی» و «ضمایر» با کذب جملات رابطه ای مستقیم و معنادار برقرار است؛ بدین معنا که هر چه میزان استفاده از «نشان گرهای نفی»، «کلمات حسی» و «ضمایر» در جملات بیش تر باشد، احتمال کذب جملات نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: کلمات حسی، جملات کذب، ضمایر، کلمات مجزاگر، نشان گر احتیاط، نشان گر نفی
 • مهین ناز میردهقان*، محمد نوری، نیلوفر حسینی کارگر صفحات 147-166
  مقاله حاضر با هدف توصیف واکه های ساده در گویش لکی نورآبادی در تقابل با فارسی نوشتاری معیار نگاشته شده است. بر این مبنا، به دنبال مقدمه ای کوتاه مشتمل بر جای گاه این گویش در خانواده زبان های ایرانی، به ارائه مجموعه ای از تحلیل های ساختاری در آن می پردازیم. تحلیل فوق، با تاکید بر نقش واجی کشش واکه ای در گویش، واکه های ساده در آن را در چهار دسته: 1. پسین و گرد [/u/، /:ɔ/، /ɔ/، /:ɑ/، /ɑ/]، 2. پیشین و گسترده [/i/، /:I/، /I/، /ε/، /a:/، /a/]، 3. پیشین و گرد [/У/، /:ø/، /ø/] و 4. مرکزی [/ә/، /ɜ/] ارائه و توصیف می نماید. تقسیم بندی فوق مجموعه ای مشتمل بر 16 واکه ممیز را در نظام واکه ای گویش در مقابل نظام 6 واکه ای فارسی برمی شمرد.
  کلیدواژگان: گویش لکی نورآبادی، نظام واکه ای، طبقه بندی واکه ها، کشش واکه ای، واکه های ساده
 • سیروس نصرالله زاده* صفحات 181-195
  کتیبه حاضر از مجموعه کتیبه های مزارنوشته به خط و زبان پهلوی ساسانی است. این کتیبه در ماموریت اینجانب به سال 1382 در حوالی روستای حاجی آباد، حد فاصل میان تخت جمشید و نقش رستم، دراستخر باستانی دیده شده بود. این کتیبه در 7 سطر نوشته شده است و بر بالای آن هم دخمه یا استودانی وجود دارد که محل دفن صاحب قبر بوده است. در آغاز، تصور بر این بود که کتیبه تازه یافته شده است اما، در جست وجوهای نگارنده، مشخص شد که هرتسفلد این کتیبه را دیده و از آن قالب هم تهیه کرده بود. این کتیبه از آن شخصی به نام «پورگ» پسر «روشن آدر» است. در این مقاله، بازخوانی تازه ای هم از کتیبه «تنگ جلو» (سمیرم 1) شده است.
  کلیدواژگان: سنگ مزار، حاجی آباداستخر، تخت جمشید، تنگ جلو، دخمه
 • مهشید میرفخرایی* صفحه 183
  درباره تعیین زمان زردشت و دین هخامنشیان توافق هایی نسبی به دست آمد، اما آن چه هم چنان مورد بحث است دین ایرانیان پیش از زردشت است. عمده ترین مسئله در بررسی تاریخ دین زردشتی، ناپیوستگی میان سه پیکره اساسی منابع است که عبارت اند از: اوستا، سنگ نبشته های هخامنشی، و ادبیات زردشتی که هیچ یک انعکاس دهنده دین عامه مردم نیست و گه گاه پاره ای از عقاید مردم در آن ها بازتاب یافته است. اما به هر حال منطقی تر آن است که از خلال همین آثار مبهم و غیرصریح محتوای فکری آغازین مردم ایران را، که پایه های اصلی دین آنان را تشکیل می دهند، بشناسیم. به طور کلی، در بررسی دین پیش زردشتی ایران سه رویکرد به نظر می رسد: 1. تاریخ دین را منحصرا بر اساس گاهان تعیین می کند و ابزار کار تفسیری است از اشارات گاهانی به جای مانده و انطباق آن ها بر سنت ودایی؛ 2. بر هم سازی و ترکیب شواهد اوستا و کتاب های پهلوی تاکید دارد و ارزش این مواد را در آن می داند که بازتاب دهنده مجموعه آموزه های زردشت و نمودار روند طبیعی رشد هستند و تغییرات حاصل شده در آن را موجب گسست در سنت و نفوذ ادیان دیگر نمی داند؛ 3. شواهد ترکیب شده از اوستا و کتاب های پهلوی را متنوع و انعطاف پذیرمی شمارد و آن را دستگاه اعتقادی خشک نمی داند و مزدیسنای ساسانیان را دینی پویا و کارآمد توصیف می کند.
  کلیدواژگان: تاریخ دین زردشتی، دین پیش زردشتی، سنت ودایی، سنگ نبشته های فارسی باستان، اوستا، آثار فارسی میانه، ادبیات زردشتی
 • شهرام همت زاده*، علی مداینی اول صفحات 197-212
  تغییر معنایی واژه ها، ضمن غنی سازی گنجینه لغات هر زبان، به شعرا و ادبا این امکان را می دهد که به کلمات جان ببخشند و ابداع و خلق هنرمندانه ای از خویش باقی گذارند. غنی سازی گنجینه لغات زبان ها و از جمله زبان های روسی و فارسی به شیوه های گوناگون انجام می پذیرد. بر این اساس، در این نوشتار سعی بر آن است که با روش تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که چه فرایندهایی در روند تغییر معنایی واژگان در مفهوم سازی و غنی سازی گنجینه لغات در زبان روسی و فارسی وجود دارد؟ بررسی نمونه های موجود موید آن است که، استفاده از ابزارها (پیشوند گذاری، پسوند گذاری، ترکیب ریشه ها و غیره) و عناصر گوناگون، یعنی تکواژ ها، بر اساس الگوهای مشخص در واژه سازی، یکی از مهم ترین شیوه ها در این روند است. افزون بر شیوه اصلی واژه سازی، کلمات موجود در زبان، در روند استفاده ، به غیر از مفهوم اولیه خود برای بیان مفاهیم دیگر نیز استفاده می شوند. گاه تغییراتی نیز، به دلیل هم نشینی و مجاورت تکواژ های زبان، در زمان واژه سازی سازی، در کلمات ایجاد می شود. در نتیجه مفهوم سازی و غنی سازی گنجینه لغات در زبان فقط معلول خلق واژه نیست بلکه، با کمک واژه های موجود در زبان، گویشو ر می تواند نیاز واژگانی خود را با تغییرات معنایی واژه های موجود برطرف کند.
  کلیدواژگان: تغییرات معنایی، واژه سازی، مجاز، استعاره، مجاز مرسل، بلاغت
|
 • Azita Afrashi*, Mohammadmahdi Moghimizadeh Pages 1-20
  This paper surveys the conceptual metaphors of shame in Persian classical poetry of Iraqi style. The theoretical framework of this research is based on Metaphor and Emotion: Language, culture and body in human feeling (Kovecses 2010). Main question of the research is: What are the source domains of the conceptual metaphors of shame in Persian? The research aim is to find the core metaphor of shame in Persian with reference to Persian classical poetry. In doing so the DORJ 3 and Language Corpus of the Department of Lexicography in the Academy of Language and Literature were searched with the keywords of “sharm” and “haya”. Instances of Persian classical Poetry were found in which “shame” was understood in a conceptual metaphor. In this way 220 metaphorical structures were found and analyzed. As the result 10 name of the mappings were found for the conceptual metaphor of shame and a network was presented which apparently constitutes the concept of shame in Persian.
  Keywords: conceptual metaphors, emotion, shame, Persian classic poetry, metaphorical mapping
 • Mahmoud Jaafari Dehaghi* Pages 21-29
  The Pahlawi Inscription of Azarshab known as Niroogahe Sicle Tarkibi (Kazeroon fourteen) is one of the late Sasanian gravestones (iethe year 6 of Yazdgerdi, according to the sixth year of Yazdegerd reign,the last Sassanid king). It have been discovered in the year 1384 (H.) during the excavation near the combined cycle power plant tower In East Kazeroon. The content of the such inscriptions are to in troduce the Dakhma orgravestonesof the deceased and his father and the name of person who ordered to build the gravestones and asked forgiveness for the deceased. The inscription is in the form of a rectangular cube of side columns and the Pahlawi text is written on either side of it. In this paper, first I have proposed a new reading for the title "Azarshab" instead Sicletarkibi!, then I have suggeste dreading of a few words that were not previously read.
  Keywords: inscription, gravestone, Pahlawi, Azarshab, Kazeroon fourteen
 • Ahmad Ramezani*, Atoosa Rostambeik Tafreshi, Khadijeh Vasoo Jouybari Pages 31-50
  This study aimes at investigating the use of Jouybari Dialect, a local dialect of Mazandarani, and Farsi among Parents and Children in different social contexts. The effect of gender and age on the use of these languages has been studied. The informants were 100 Jouybari parents and children (50 parents and 50 children), each group consisted of two subgroups (25 males and 25 females), whom were selected through convenience sampling. A researcher-made questionnaire was used for data gathering. Non-parametric analyses (Kolmogorov-Smirnov and Chi-Square were used to compare the data. Findings show that in general the use of Persian among female members of each group is more than males, and Chi-Square analysis shows that the difference between males and females is meaningful (P≤0/001). Also, regarding the age variable the analysis reveals that the difference in language use between parents and children is meaningful (P≤0/001). The context does not have any significant effect on language use.
  Keywords: Mazandarani, Farsi, Social Contexts, gender, Jouibar, Language Use
 • Zohreh Zarshenas*, Fatemeh Shamsi Pages 51-77
  Many theorists hold that theater derives from rituals. Iran and India are two ancient civilizations with deep and joint origins in which rituals have an important role. There are many debates about the origins of drama in ancient Iran. In this research we will concentrate on a view which holds "ritual origin" for drama. First we will shortly introduce the related theories .Then according to the theory of puppetry's priority over drama and depending on the archeological evidences from ancient civilizations of Jiroft and Shahr-I Sukhta and comparing them with similar findings from the civilization of Indus valley and their broad intercultural relations during the third millennium BC, we will express a new perspective about the background of drama in Iran.
  Keywords: Drama, puppet, Iran, Harappa, Dance, Ritual
 • Ahmad Saffar Moqaddam*, Atoosa Rostambeik Tafreshi Pages 79-102
  The present article aims at studying the feasibility of using films as a source to provide teaching material for Azofa (teaching Persian language and Iranian culture to non-Persian speakers). The question which the present article seeks to answer is how, based on an Iranian film, a syllabus may be designed which includes the linguistic and cultural points required by the Azofa program (Zoreda, 2006; Garn, 2012). This library-based research (which uses the analytical-descriptive method) assesses the possibility of teaching vocabulary and the skills of listening, speaking, reading and writing, as well as of introducing Iranian culture, to non-Persian speakers, based on the film “Colour of Paradise”, directed by Majid Majidi (1997); thus, the role of culture and the importance of intercultural competence in language teaching (Meyer, 1991; Byram, 1997) constitutes the theoretical basis for the research. Studies show that films may be properly used as a rich resource for the efficient teaching of Persian language and Iranian culture to non-Persian speakers. To this end, appropriate films and teaching approaches should be chosen with respect to the structural features and content of the films and the learners’ needs. In addition, the limited number of proficient Iranian teachers abroad and the absence of evaluated and accessible collections of Iranian films should be carefully taken under consideration when designing a film-based syllabus.
  Keywords: teaching Persian language, non, Persian speaker, film, culture, intercultural competence
 • Farzaneh Goshtasb* Pages 103-118
  There is little information about the units of measurement in ancient Iran. From Avesta, the most important text of ancient Iran, we can’t deduce so much information about this subject. Fortunately, one of the chapters of an old Avestan-Pahlavi lexicon i.e. Farhang ī Ōim includes a list of measurement units. We can find the name of the units of length measurement in chapter 27 of the lexicon. Some of these names are hapax legomenon and are only preserved in Farhang ī Ōim. In this paper these units of length, are studied and compared according to the other parts of Avesta and the Pahlavi texts. These results can be summarized as follows: uz-ašti = 8 ǝrǝzu, dišti = 10 ǝrǝzu, paδa = 16 ǝrǝzu, vībāzu = 2 frabāzu = 4 frarāθni = 8 vitasti = 96 ǝrǝzu, vībāzu = 2 gāiia = 4 frarāθni, gāiia = 3 paδa = 4 vitasti = 48 ǝrǝzu , yujiiasti = 2 daxšmaiti = 4 snaiiasti = 8 tacar = 16 hāθra. uz-ašti = 8 ǝrǝzu, dišti = 10 ǝrǝzu, paδa = 16 ǝrǝzu, vībāzu = 2 frabāzu = 4 frarāθni = 8 vitasti = 96 ǝrǝzu, vībāzu = 2 gāiia = 4 frarāθni, gāiia = 3 paδa = 4 vitasti = 48 ǝrǝzu , yujiiasti = 2 daxšmaiti = 4 snaiiasti = 8 tacar = 16 hāθra.
  Keywords: Farhang ī Ōim_Units of length measurement_Hāsar
 • Fatemeh Modarresi*, Farzaneh Vezvaee, Saniyeh Mokhber Pages 119-130
  Stress is the prominence given to a particular syllable in a word. In Persian language, stress, benefiting from intensity and pitch, once used in the appropriate part of speech, clarifies the purpose and along with intonation, produced by prominence, becomes distinguished. Both, stress and into nation, normally come together as stress creates a high pitch and consequently derives attention. Maghālāt-e-Shams-e-Tabrīzī, comprising Shams’ acclaimed speeches, is difficult to understand to a certain extent. This article is engaged with discussing how Shams has devised the stress and intonation as a special grammatical character in Maghālāt, a compilation of his sermons and educational advice, to strongly influence his audience.
  Keywords: Shams, e, Tabrīzī Maghālāt, stress, intonation
 • Yahya Modarresi, Neda Asadi* Pages 131-146
  People lie in their everyday life, and this is a deniable fact. Like any other language, Persian has true and false structures. This research aims to study and analyze lying structures in Persian language. For this purpose, the relation of the application rate of “caution markers”, “negation markers”, “emotional words and verbs”, “exclusive words” and “pronouns” with the falsehood of sentences is studied. For this purpose, a descriptive-analytical research design has been employed, and a sample of 28 male and female Persian-speaking individuals has been taken from the statistical population. To study the significance of the relation, Pearson correlation coefficient (PCC) and T-test have been applied.
  The results of this research show that there is a reverse and significant relation between the use of caution markers, and exclusive words and the falsehood of sentences. That is, the more the number of caution markers, and exclusive words in a sentence is, the probability of the falsehood of that sentence is decreased. However, the relation of the negation markers, sense words and verbs, and pronouns with the falsehood of the sentences is direct and of significance. That is, the increase in the use of negation markers, sense verbs and words, as well as pronouns in a sentence increases its falsehood.
  Keywords: caution markers, emotional verbs, words, exclusive words, false sentences, pronouns, negation markers
 • Mahinnaz Mirdehghan*, Mohammad Nuri, Niloufar Hoseini Kargar Pages 147-166
  The present research is aimed to present a description of the Monophtongs in the dialect of Laki Nurabadi in comparison to that of Standard written Persian language. Accordingly, following a brief dialectal introduction including the typological classification of the dialect within the Iranian language family, vocalic structural analyses of the two systems have been presented comparatively, in regard to the research topic; i.e monophtongs. The investigation is made with an emphasis on the distinctive function of vowel length, and the analysis results classify Laki simple vowels into four types of, 1. back and round [/u/, /:ɔ/, /ɔ/, /:ɑ/, /ɑ/], 2. front and spread [/i/, /:I/, /I/, /ε/, /a:/, /a/], 3. front and round [/У/, /:ø/, /ø/], and 4. central [/ә/, /ɜ/] vowels. The matter illustrates an inclusion of sixteen simple vowels within the dialectal vocalic system, in comparison to that of Persian’s system containing six vowels.
  Keywords: Laki Nurabadi Dialect, Vocalic System, Vowel Classification, Vowel Length, Monophtongs
 • Cyrus Nasrollahzadeh* Pages 181-195
  The present inscription is among funerary inscriptions in Pahlavi language of the Sasanids. This inscription had caught my attention during a duty trip in 1382š. To and around Haji-ābād village, located in a district between Taxt-e Jamšid (Persepolis) and Naqš-e Rostam in ancient Estaxr. The inscription appears in 7 lines and over it there stands a Astōdan/ Daxmag which had been the resting place of its proprietor. At first it was believed that the inscription had been newly discovered but as further research was performed, it was revealed that Ernest Herzfeld had had already seen this inscription and had even prepared a mold of it. This inscription belonged a person called Pūrag son of Rōšn-Ādur. In this paper also appears a new revising of Tang-e Jelo Inscription (Semirom 1).
  Keywords: : Funerary Inscription, Haji, ābād, Estakhr, Persepolis, Tang, e Jelo, Daxmag
 • Mahshid Mirfakhraie* Page 183
  There appears to be virtual agreements on the date of Zoroaster and on the fact that the religion of the Achaemenian dynasts is part of the history of Zoroastrianism. The subject which remains hotly debated is the reconstruction of a pre-Zoroastrian Iranian religion. The main problem in the study of Zoroastrian history is discontinuity between three distinct corpora of textual sources, namely: the Avesta, the Old Persian inscriptions and Zoroastrian literature, since none of them reflect the religion of the ordinary people.
  In the academic discussions of the history of Zoroastrianism, three different approaches are observed: The first approach (fragmentizing) rejects the notion of a single Zoroastrian tradition and concentrates on the Gāthās as the only source of information for Zarathustra's teachings, and compares its notions and references with the Vedic tradition. The second approach (harmonizing) emphasizes on the combined evidence of Avesta and Pahlavi books. Its main attitude is the recognition of the fact that the three different collections basically reflect the teaching of Zarathustra and developments are not due to ruptures and breaks in the tradition or because of influence of other religions. The third approach (diversifying) regards the combined evidence of Avesta and Pahlavi books as a variegated elastic tradition rather than a strict doctrinal system, and describes the Mazdeism of Sasanian as an active efficient religion.
  Keywords: The History of Zoroastrianism, Pre, Zoroastrain Religion, Vedic Tradition, The Old Persian Inscriptions, Avesta, Pahlavi Books, Zoroastrian Literature
 • Shahram Hemmatzadeh*, Ali Madayeni Aval Pages 197-212
  Semantic changes in words, enriching the vocabulary of each language, make it possible for poets and literary experts to enliven the lexis and create an artistic piece of work. Enriching the vocabulary of languages, including Russian and Persian, is done in different ways, one of the most important one being the use of tools such as suffixing, prefixing, root combinations, etc., based on the specific patterns of word-making in the language. In addition to this main method, the lexis of a language can be used for other concepts apart from its original meaning. (cf. Bear: Animal; Bear: Human, Irony of the clumsy). Due to the proximity and juxtaposition of morphemes in word-making, some changes may occur in words.
  Accordingly, in this article, by analyzing semantic changes in lexis in Russian and Persian, it is established that conceptualization and enrichment of a vocabulary is due not only to the effect of word creations, but also to the help of lexis in language, by which speakers can take care of their needs for words by semantic changes of the lexis.
  ect the teaching of Zarathustra and developments are not due to ruptures and breaks in the tradition or because of influence of other religions. The third approach (diversifying) regards the combined evidence of Avesta and Pahlavi books as a variegated elastic tradition rather than a strict doctrinal system, and describes the Mazdeism of Sasanian as an active efficient religion.
  Keywords: semantic changes, word, making, metaphor, metonym, eloquence