فهرست مطالب

 • Volume:13 Issue: 1, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/03/18
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سمیه اکبری فارمد، سلیمان احمدی، محمد علی حسینی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  آموزش پزشکی به عنوان بخشی از نظام آموزش عالی در دهه های اخیر، با سرعت زیادی در حال توسعه و گسترش می باشد. با توجه به پیچیدگی های موجود در آموزش بالینی، تاثیرپذیری آن از عوامل مختلف محیطی، تغییرات اخیر در محیط بالینی، اهمیت پاسخگو بودن نسبت به بیماران و جامعه و چالش هایی که در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو وجود دارد، به نظر می رسد که تبیین ادراک اعضای هیات علمی در رابطه با چالش های موجود در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو که هدف این مطالعه بود، ضروری می باشد.
  روش کار
  این مطالعه به روش تحقیق کیفی با رویکرد سنتی تحلیل محتوا در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1393 انجام گردید. دانش تولید شده در این رویکرد، بر اساس دیدگاه واحد و منحصر به فرد شرکت کنندگان و ریشه گرفته از داده های واقعی متن به دست آمد. مشارکت کنندگان، 8 نفر از اعضای هیات علمی بودند که بیشترین اطلاعات را در مورد عوامل زمینه ای اثرگذار بر آموزش پزشکی پاسخگو، بازگو نمودند (نمونه گیری هدفمند). مصاحبه های نیمه ساختارمند با آن ها صورت گرفت و از آن ها خواسته شد تا به توصیف تجربیات و ادراکات خود در خصوص آموزش پزشکی پاسخگو بپردازند. به این ترتیب، جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. همزمان با جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آن ها نیز، ضمن در نظر داشتن معیارهای قابلیت اعتماد (Trustworthiness) انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها شامل 4 درون مایه اصلی «آموزش معیوب و جامعه محور نبودن آن، مشکلات مدیریتی و کمبود منابع، عدم تعهد کافی در استادان به عنوان الگو (Role model) و بی انگیزگی دانشجو» بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ضرورت تغییرات و تحول بنیادین و همه جانبه در برنامه های آموزشی و ارتقای روند آن ها، به نحوی که نیازهای جامعه به صورت برجسته تری در آن ها نمایان باشد، به خوبی احساس شد. همچنین، راهکارهایی جهت افزایش انگیزه در استادان و دانشجویان ارایه گردید.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوای کیفی، آموزش پزشکی پاسخگو، پاسخگویی، چالش ها
 • سید رضا مظلوم، مریم قربان زاده، طیبه ریحانی، مهری یاوری، حسن بسکابادی صفحات 10-19
  زمینه و هدف
  با وجود اهمیت استانداردهای آموزشی بومی برای اجرا و ارزشیابی صحیح برنامه های درسی آموزش عالی، بررسی ها نشان می دهد که چنین استانداردهایی در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان وجود ندارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف کلی تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود و به روش Delphi در سال 1393 انجام گرفت. تعداد 20 صاحب نظر شامل متخصصان نوزادان و آموزش پزشکی، مدیران گروه آموزشی، استادان گروه کودکان، سرپرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان و دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. در مرحله اول، گویه های مرتبط با استانداردهای آموزشی پایه از طریق مرور گسترده پایگاه های اطلاعاتی استخراج گردید. در مرحله دوم با تشکیل سه جلسه حضوری صاحب نظران در دو دور، استانداردهای آموزشی پایه در حوزه ارزشیابی برنامه برای دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بر اساس اتفاق نظر تدوین شد. شاخص های اعتبار محتوا و نسبت اعتبار محتوا جهت تحلیل نظرات مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  در نهایت، 20 گویه به عنوان استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان پیشنهاد گردید. بدین ترتیب که در دور اول از مجموع 41 گویه، 25 گویه مورد توافق صاحب نظران قرار گرفت. نتایج آماری در دور دوم نشان داد که شاخص اعتبار محتوا در قسمت بیان واضح بودن، اهمیت داشتن و قابلیت دستیابی به ترتیب 94/0، 92/0 و 87/0 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که چک لیست استانداردهای حاضر با نظرسنجی از صاحب نظران رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان تهیه شد، امید است از مقبولیت بالایی برخوردار باشد و بتواند به عنوان الگوی مناسبی برای ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان در دانشکده های مجری آن مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استاندارد آموزشی پایه، ارزشیابی برنامه، کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، روش Delphi
 • خدیجه جمشیدی مقدم، احمدرضا نصر، سید ابراهیم میرشاه جعفری صفحات 20-33
  زمینه و هدف
  دانشجویان خارجی در حین تحصیل با مشکلات آموزشی مختلفی مواجه می شوند که ادامه تحصیل در کشور میزبان را برای آن ها دشوار می سازد. با توجه به اهمیت مشکلات آموزشی دانشجویان خارجی و شناسایی عوامل موثر در کاهش مشکلات آنان، پژوهش حاضر به بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت.
  روش کار
  این مطالعه از نوع کمی- کیفی بود که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. در بخش کیفی، با 14 نفر از دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی نیز 56 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه، انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش مقوله بندی، آمار توصیفی، آزمون های تعقیبی، ANOVA، t تک متغیره و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مشکلات آموزشی دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بخش کیفی شامل «ضعف در فهم زبان فارسی، متفاوت بودن نظام آموزشی، نامناسب بودن روش تدریس استادان و نارضایتی از کتاب های درسی» بود. در بخش کمی، مشکلات آموزشی در سطح 05/0 معنی دار نبود. همچنین، مشکلات دانشجویان بر حسب فرهنگ و طول اقامت در ایران تفاوت معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مربوط به عوامل پیش بینی کننده مشکلات آموزشی نشان داد که مواردی مانند عدم تشابه فرهنگی و حضور کمتر در ایران، پیش بینی کننده می باشد. بر این اساس، با آشنا کردن دانشجویان خارجی با آداب و رسوم ایرانی و برگزاری کلاس های توجیهی در معرفی نظام آموزشی ایران، می توان به ایجاد انگیزه یادگیری و در نتیجه کاهش مشکلات آموزشی آن ها کمک کرد.
  کلیدواژگان: دانشجویان خارجی، کشور میزبان، مشکلات آموزشی، علوم پزشکی، ایران، مطالعه کیفی و کمی
 • محمد مهدی حیاتبخش عباسی، غلامرضا سپهری، حبیبه احمدی پور، سینا بخشایی صفحات 34-40
  زمینه و هدف
  تجویز منطقی داروها توسط پزشکان، از مهم ترین عوامل موثر در درمان صحیح و کامل بیماران است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی نسخه نویسی کارورزان در شرف فارغ التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  روش کار
  در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، طی یک آزمون کتبی، 50 نفر از کارورزان در شرف فارغ التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر الگوی نسخه نویسی در خصوص 30 مورد بالینی شایع مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین اقلام دارویی، 07/2 قلم برای هر نسخه بود. 8/96 درصد داروها با نام ژنریک و بقیه با نام تجاری تجویز شده بودند. 1/97 درصد از داروهای تجویز شده، از لیست داروهای اساسی سازمان بهداشت جهانی انتخاب شده بودند. 6/5 درصد نسخه ها تداخلات دارویی داشتند. داروهای ضد میکروبی، تزریقی و کورتیکواستروئیدها به ترتیب در 2/47، 3/9 و 5/6 درصد از نسخه ها تجویز شده بودند. همچنین، شایع ترین گروه های دارویی در میان اقلام تجویز شده، به داروهای ضد میکروبی و سپس داروهای ضد درد اختصاص داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس استانداردهای پیشنهاد شده توسط سازمان بهداشت جهانی، مطالعه حاضر بیانگر تجویز نابه جای داروهای ضد میکروبی توسط کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد. از این رو، جهت بهبود الگوی نسخه نویسی، باید مداخلات آموزشی لازم برای کارورزان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: الگوی نسخه نویسی، کارورزان پزشکی، آنتی بیوتیک، سازمان بهداشت جهانی
 • ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، روح الله مهدیون، پریسا زارع زاده، فاروقه آرغده صفحات 41-48
  زمینه و هدف
  گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به کیفیت، پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد. دانشجویان مشتریان اصلی دانشگاه ها هستند و تعیین ادراک آن ها از کیفیت خدمات آموزشی، می تواند اطلاعات با ارزشی را جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل SERVQUAL از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت.
  روش کار
  جامعه آماری این مطالعه را 3084 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل دادند که 200 نفر از آنان به صورت تصادفی با استفاده از روش توصیفی- همبستگی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد SERVQUAL شامل ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات آموزشی (فیزیکی، پاسخگویی، همدلی، اطمینان و تضمین) که دارای 27 سوال بود، استفاده گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha مورد تایید قرار گرفت. داده های حاصل شده به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از ارزیابی مثبت دانشجویان پژوهش حاضر از ابعاد فیزیکی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان و همدلی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد، کیفیت در هر پنج بعد خدمات آموزشی، بالاتر از میانگین بود. کمترین و بیشترین میانگین به ترتیب در بعد پاسخگویی و اطمینان مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ادراک، کیفیت، خدمات آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مدل SERVQUAL
 • مهرگان حیدری هنگامی، نادره نادری، بهجت ناصری صفحات 49-60
  زمینه و هدف
  جو آموزشی در کیفیت و کارایی آموزش نقشی اساسی دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی دیدگاه کارآموزان و کارورزان در خصوص محیط آموزشی چهار بخش اصلی بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393 بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، فضای حاکم بر محیط آموزشی با استفاده از پرسش نامه استاندارد (Dundee Ready Educational Environment Measure یا DREEM) سنجیده شد. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام گرفت و جامعه پژوهشی شامل تمام دانشجویان مقطع بالینی (184 نفر)، در بخش های اصلی داخلی، جراحی، اطفال و زنان سه بیمارستان آموزشی دانشگاه بود. اطلاعات با استفاده از آزمون های تعقیبی Tukey و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین امتیاز کسب شده از مجموع 200 امتیاز پرسش نامه، 83/104 بود (4/52 درصد). اگرچه تفاوت معنی داری بین امتیازهای کسب شده بخش های اصلی بالینی وجود نداشت، اما بخش های اطفال و زنان به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. در حیطه استادان، تفاوت معنی داری بین بخش های بالینی به دست آمد (001/0 > P). بین مقطع تحصیلی و جنسیت با حیطه های محیط آموزشی، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  محیط آموزشی بخش های بالینی اصلی از دیدگاه دانشجویان، خوب بود. با این وجود، مشکلات قابل توجهی در تمامی حیطه های مورد مطالعه وجود داشت. اطلاعات به دست آمده از این تحقیق می تواند برای شناخت بهتر و حل مشکلات محیط آموزشی دانشکده پزشکی بندرعباس به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: بخش های بالینی، پرسش نامه DREEM، دانشجویان پزشکی، محیط آموزشی، جو آموزشی
 • مرضیه کریمی، بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی، محمدرضا بهرنگی صفحات 61-74
  زمینه و هدف
  اهمیت داشتن کارکنانی با رفتارهای زیست محیطی مناسب به ویژه در سازمان های صنعتی و توجه به دانش و آموزش زیست محیطی آنان بر کسی پوشیده نیست، اما با این وجود، اولویت ندادن به این امر مهم، یکی از عوامل موثر در روند کاهشی بهبود عملکرد زیست محیطی کارخانجات صنعتی می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی دانش زیست محیطی پزشکان و پرستاران شاغل در سازمان پارس جنوبی و شیوه های مناسب آموزش زیست محیطی به آنان انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه پزشکان و پرستاران شاغل در سازمان پارس جنوبی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 135 نفر طبق جدول Morgan انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته دانش زیست محیطی بر مبنای دیدگاه Frick و همکاران بود. در نهایت، داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های t، Independent t، Freadman و 2c مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان دانش زیست محیطی پزشکان و پرستاران از دیدگاه خودشان در بعد دانش درباره نظام های زیست محیطی نزدیک به حد میانگین بود (به ترتیب 1/3 و 3/3). میزان دانش عمل زیست محیطی پزشکان تا حدودی در اندازه میانگین (2/3) و پرستاران پایین تر از حد میانگین (6/2) به دست آمد. میزان دانش اثربخشی پزشکان و پرستاران بالاتر از میانگین بود (به ترتیب 8/3 و 3/4). به طور کلی، پزشکان میزان دانش زیست محیطی خود را کمی بالاتر از میانگین (6/3) و پرستاران در حد میانگین (2/3) بیان نمودند. همچنین، بین میانگین دانش زیست محیطی پزشکان و پرستاران با میانگین معیار در سه بعد مذکور، تفاوت معنی داری وجود داشت. علاوه بر این، تفاوت معنی داری بین میانگین دانش زیست محیطی پزشکان و پرستاران در سه بعد مذکور مشاهده شد. همچنین، رتبه بندی و اولویت دهی پزشکان و پرستاران به روش های مناسب آموزش زیست محیطی با یکدیگر تفاوت داشت. در نهایت، استفاده از آزمون 2c و آمار توصیفی نشان داد که 76 نفر (61 درصد) از افراد مورد مطالعه با آموزش زیست محیطی به صورت اجباری و 48 نفر (39 درصد) نیز با آموزش زیست محیطی به صورت اختیاری موافق بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان دهنده احساس نیاز پزشکان و پرستاران سازمان پارس جنوبی به کسب بیشتر دانش زیست محیطی به طور کلی و دانش عمل زیست محیطی به طور خاص می باشد، پیشنهاد می شود مسوولان ذی ربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مقدمات لازم جهت آموزش زیست محیطی پزشکان و پرستاران این سازمان متناسب با روش های آموزشی رتبه بندی شده توسط هر گروه، فراهم گردد.
  کلیدواژگان: دانش، آموزش، محیط زیست
 • زینب شبونی، عصمت نوحی، مریم اخوتی صفحات 75-83
  زمینه و هدف
  آموزش و یادگیری تیمی روش موثری در کسب مهارت های بین فردی است که در مقایسه با سایر روش ها، موجب لذت بیشتر دانشجو از یادگیری می شود. همچنین، مشارکت در امر یادگیری موجب بروز مهارت های حل مساله، رفع مشکلات یادگیری و تفکر انتقادی می گردد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش تیمی درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی بر تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع مداخله ای نیمه تجربی با روش پیش آزمون و پس آزمون بود و در مدت زمان دو ترم تحصیلی انجام گردید. جامعه آماری مطالعه را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل دادند. نمونه ها (30 نفر به عنوان گروه مداخله و 30 نفر به عنوان شاهد) به صورت سرشماری و هدفمند و تخصیص گروه های مورد و شاهد به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از انجام مداخله، داده ها جمع آوری گردید و در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  همه دانشجویان ورودی سال 1392 بودند. محدوده سنی نمونه ها 46-23 سال و میانگین سنی آنان، 1/4 ± 29 سال بود. 0/55 درصد آن ها را زنان و 7/61 درصد را افراد مجرد و خوابگاهی تشکیل دادند. میانگین نمره تفکر انتقادی در پایان مداخله از 76/28 ± 262 به 9/24 ± 271 ارتقا یافت و این تفاوت معنی دار بود (013/0 > P). اختلاف آماری معنی داری میان میانگین نمره پایانی دانشجویان در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (001/0 = P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه، بیانگر موثرتر بودن به کارگیری روش آموزش تیمی در افزایش مهارت های یادگیری، ارتباطی و تفکر انتقادی دانشجویان و بالاتر بودن میزان رضایت دانشجویان از روش تدریس ارایه شده در مقایسه با روش سخنرانی است. این یافته بر تمایل دانشجویان به یادگیری مشارکتی و فعال در مقایسه با روش های منفعل و یک سویه سنتی تاکید نمود. آموزش تیمی نقش موثری در ارتقای سطح تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دروس ارایه شده در مقایسه با روش های معمول سخنرانی دارد.
  کلیدواژگان: آموزش تیمی، تفکر انتقادی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • میترا حنانی، حمیده خرم آبادی آرانی، مهلا رستگار، مسعود مطلبی کاشانی صفحات 84-91
  زمینه و هدف
  یکی از وظایف اصلی دانشگاه ها، ارزیابی برنامه های آموزشی می باشد و میزان توانمندی شغلی دانش آموختگان جهت ارایه خدمات مناسب به افراد جامعه، به میزان تحقق اهداف و برنامه های آموزشی بستگی دارد. این تحقیق با هدف تعیین انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل در منطقه کاشان در سال 1393 انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر به روش توصیفی- مقطعی بر روی 56 نفر از دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای شاغل در منطقه کاشان انجام گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته، اطلاعات مورد نیاز در مورد جنبه های عملکردی سرفصل های آموزشی این رشته جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده به روش های آمار توصیفی ارایه گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  کاربرد محتوای دروس تخصصی و پایه این رشته در محیط کار به ترتیب بسیار زیاد و متوسط بود. محتوای 1/71 درصد دروس پایه و 0/30 درصد دروس تخصصی در حیطه دانش علمی و محتوای 7/15 درصد دروس پایه و 5/54 درصد دروس تخصصی در حیطه مهارت عملی ارایه گردید. درس ارگونومی بیشترین کاربرد را در حیطه مهارت عملی و درس مدیریت کمترین کاربرد را در حیطه دانش علمی به خود اختصاص داد. در مجموع، دانش آموختگان از برنامه دوره آموزشی خود رضایت نسبی داشتند.
  نتیجه گیری
  محتوای دروس و برنامه های آموزشی با نیازهای شغلی دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای تا حدی مطابقت دارد، اما کافی به نظر نمی رسد. انجام اصلاحات منظم برنامه های آموزشی این رشته متناسب با نیازهای شغلی دانش آموختگان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بهداشت حرفه ای، سرفصل های آموزشی، دانش آموختگان، نیازهای شغلی
 • عباس آقایی افشار، سید حسن افتخار واقفی، حسین صافی زاده صفحات 92-95
  برخی از دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه به دلیل مشاوره های نادرست در انتخاب رشته، اجبار والدین برای انتخاب رشته ای خاص، عدم علاقه به رشته پذیرفته شده، جدا شدن از خانواده و تغییر نحوه زندگی و عادت نداشتن به محیط جدید، ممکن است در ترم های اول موفقیت چندانی نداشته باشند تا جایی که دچار افت تحصیلی شدید شده و نهایتا از دانشگاه اخراج شوند. این پژوهش به وضعیت تحصیلی یک دانشجوی پزشکی می پردازد که با پیشینه علمی عالی و رتبه بسیار خوب پس از انصراف از رشته قبلی در رشته پزشکی قبول می شود، در بدو ورود به تحصیل به دلیل اینکه با خانواده قطع ارتباط می کند جهت تامین مخارج دانشگاه مجبور به کار کردن می شود و در ادامه دچار افت تحصیلی شدید و چند ترم مشروطی متوالی و نهایتا اخراج می شود. با توجه به اهمیت سال اول ورود به دانشگاه، مرکز مشاوره دانشگاه باید چنین دانشجویانی را شناسایی کرده و با کمک خانواده آنها را حمایت و پشتیبانی کند تا این مرحله حساس از تحصیل را با موفقیت پشت سر بگذارند.
  کلیدواژگان: افت تحصیلی، اخراج از دانشگاه، مشاوره تحصیلی، دانشجوی رشته پزشکی
 • فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری صفحات 96-97
 • امین بیگ ز اده_فریبا حقانی صفحات 107-113
|
 • Somayeh Akbari, Farmad, Soleiman Ahmady, Mohammad Ali Hoseini Pages 1-9
  Background and Objective
  In recent decades, medical education has been expanding as part of the higher education system in the world. Due to the complexities of clinical education, the effect of various environmental factors on and changes in clinical environment, the importance of accountability to society and patients, and socially accountable medical education (SAME) challenges, the exploration of faculty members’ perceptions about SAME challenges is necessary.
  Thus, the aim of this study was to explore faculty members’ perceptions on the challenges of SAME.
  Methods
  This qualitative study was conducted using qualitative content analysis in Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran, in 2014. Knowledge obtained through qualitative content analysis is based on the unique views of the participants and actual data of the text. The participants were 8 faculty members who provided the most data on the fundamental factors effective on SAME (purposive sampling). Semi-structured interviews were conducted with the participants and they were asked to describe their experiences of and views on SAME. Data collection was continued until achieving data saturation. Data collection and analysis were carried out simultaneously through consideration of trustworthiness.
  Results
  The main themes extracted in this study were "defective education which is not community-based", "lack of adequate commitment of teachers as role models", "lack of motivation in students", and "management problems and lack of resources".
  Conclusion
  The results of the present study illustrate the necessity for fundamental and comprehensive modification of training programs and improvement of their processes, so that they can accommodate the community’s requirements. Moreover, there is need for strategies to increase motivation among teachers and students.
  Keywords: Qualitative content analysis, Socially accountable medical education (SAME), Accountability, Challenges
 • Seyed Reza Mazloum, Maryam Ghorbanzadeh, Tayebeh Reyhani, Mehri Yavari, Hasan Boskabadi Pages 10-19
  Background and Objective
  Despite the importance of local educational standards for the correct implementation and evaluation of higher education programs, studies show such standards do not exist for the master’s degree in neonatal intensive care nursing. Therefore, the purpose of the present study was to develop basic educational standards for program evaluation and accreditation of the master of sciences course in neonatal intensive care nursing.
  Methods
  This study was a descriptive survey conducted using the Delphi survey method in 2014. A total of 20 experts, including infants and medical education specialists, administrators of the department of education, faculty members of the department of pediatrics, nursing administrators of neonatal intensive care units, and students and graduates of the neonatal intensive care nursing course were selected through purposive sampling. First, items related to basic educational standards were extracted through an extensive review of databases. Subsequently, 3 sessions in 2 rounds were held with the experts and basic educational standards for the evaluation of the master of sciences course in neonatal intensive care nursing were developed on the basis of consensus.
  Results
  This study led to the proposal of 20 items as basic educational standards for the evaluation of the master of sciences course in neonatal intensive care nursing. In the first round, 25 items, of the total 41 items, were agreed upon by experts. Statistical results showed the content validity index in clear expression, importance, and availability in the second round was 0.94, 0.92, 0.87, respectively.
  Conclusion
  Considering that the checklist of basic educational standards was developed by experts, it is hoped it will gain high acceptability and be an efficient model for the evaluation of the master’s program in neonatal intensive care nursing.
  Keywords: Basic educational standards, Program evaluation, Master of sciences in neonatal intensive care nursing, Delphi technique
 • Khadijeh Jamshidi, Moghaddam, Ahmad Reza Nasr, Seyed Ebrahim Mirshah, Jafari Pages 20-33
  Background and Objective
  Foreign students encounter educational problems which make studying in the host country difficult. Given the importance of the educational problems of foreign students, and identifying the factors which alleviate these problems, this study examined the educational problems of international students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran.
  Methods
  This was a quantitative-qualitative study with a descriptive-analytical design. In the qualitative section, interviews were conducted with 14 foreign students, and in the quantitative section, 56 students were selected through random sampling proportional to sample size. Semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire were used to collect information. Data analysis was conducted using categorization methods, descriptive statistics, univariate t-test, ANOVA, post hoc test, and multiple regression in SPSS software.
  Results
  In the qualitative section, the foreign students’ educational problems included weakness in understanding Persian, different educational system, the professors’ inappropriate teaching method, and dissatisfaction with textbooks. In the quantitative section, the educational problems were not significant at a 0.05 level. Moreover, the student's problems in terms of culture and the length of stay in Iran showed significant differences.
  Conclusion
  The results of predictor factors of educational problems revealed that cultural dissimilarity and short presence in Iran are the main predictor factors. Therefore, in order to motivate learning in foreign students, and thereby, decrease their educational problems, it is necessary to familiarize them with Iranian customs and hold classes to introduce them to the Iranian educational system.
  Keywords: Foreign students, Host country, Educational problems, Medical sciences, Iran, Qualitative, quantitative study
 • Mohammad Mahdi Hayatbakhsh, Abbasi, Gholam Reza Sepehri, Habibeh Ahmadipour, Sina Bakhshaei Pages 34-40
  Background and Objective
  Rational prescription of medicine by physicians is one of the most important factors in the correct and complete treatment of patients. The aim of this study was to evaluate prescription writing patterns of graduating interns for common illnesses in Kerman University of Medical Sciences, Iran, in 2013.
  Methods
  In this descriptive, cross-sectional study, the prescription writing pattern of 50 interns of Kerman University of Medical Sciences were evaluated. A written exam assessing prescription writing on 30 common clinical cases was held. Data were analyzed using SPSS software.
  Results
  The average number of items per each prescription was 2.07. The frequency of medicines prescribed by their generic name and from the World Health Organization (WHO) list of essential medicines was 96.8% and 97.1%, respectively. Drug interaction was observed in 5.6% of prescriptions. The frequency of prescriptions containing antibiotics, injectable medicines, and corticosteroids was 47.2%, 9.3%, and 6.5%, respectively. The most common groups prescribed were antibiotics and analgesics.
  Conclusion
  Based on the WHO recommended standards, the prescription of antibiotics by interns of Kerman University of Medical Sciences was irrational and inappropriate. Therefore, educational interventions are necessary to improve prescription writing patterns among interns.
  Keywords: Prescription writing pattern, Interns, World Health Organization, Antibiotics
 • Abolfazl Ghasemzadeh, Alishahi, Rouholah Mahdiuon, Parisa Zarezadeh, Farougheh Arghadeh Pages 41-48
  Background and Objective
  The quantitative development of higher education, regardless of quality, will lead to undesirable consequences. The main clients of universities are students. Determination of their perception of educational services’ quality can provide policy maker with valuable information in order to improve educational services quality. This study was conducted in order to investigate educational services quality based on the SERVQUAL model from the perspective of students of Tabriz University of Medical Sciences, Iran.
  Methods
  The statistical population of this study included 3084 students of Tabriz University of Medical Sciences. In order to perform this descriptive-correlational study, 200 students were randomly selected. For data collection the SERVQUAL questionnaire was used. This questionnaire consists of five dimensions (tangibility, reliability, empathy, responsiveness, and assurance) of educational services quality with 27 questions. The validity of the questionnaire was approved through content validity methods and its reliability using Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed using descriptive statistics and one sample t-test.
  Results
  The study results indicated students’ positive evaluation of tangibility, responsiveness, reliability, and empathy dimensions of educational services quality.
  Conclusion
  The results showed that, in general, in all dimensions of educational services, quality of service was higher than average. The lowest and highest means were observed in the responsiveness and reliability dimensions, respectively.
  Keywords: Perception, Quality, Educational services, Tabriz University of Medical Sciences, SERVQUAL model
 • Mehregan Heidari Hengami, Nadereh Naderi, Behjat Nasery Pages 49-60
  Background and Objective
  The educational environment has a fundamental role in the quality and efficiency of education. The present study was undertaken to identify the perceptions of students on the educational environment in 4 major clinical wards at teaching hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences, Iran, in 2014.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, educational environment was evaluated using the Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM). Sampling was conducted through census and the study population included all medical students (n = 184) passing their clinical courses in the internal, pediatrics, surgical, obstetrics and gynecology wards in 3 hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences. Data were analyzed using ANOVA and Tukey’s tests.
  Results
  The mean score achieved from the total 200 scores of the questionnaire was 104.83 (52.4%). Although there was no significant difference between total scores of major clinical wards, the pediatrics and obstetrics and gynecology wards obtained the highest lowest scores, respectively. No significant correlation was found between education and gender, and the subscales of educational environment. A significant difference was observed between major clinical wards in the subscale of teachers (P
  Conclusion
  The educational environment at clinical wards was considered as "good" by students. Nevertheless, problematic areas exist in all subscales of educational environment. The obtained results can be utilized to better understand and resolve educational environment issues in Hormozgan University of Medical Sciences.
  Keywords: Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM), Educational environment, Educational atmosphere, Clinical wards, Medical students
 • Marziyeh Karimi, Bijan Abdollahi, Hasan Reza Zeinabadi, Mohammad Reza Behrangi Pages 61-74
  Background and Objective
  Having employees with appropriate environmental behaviors and paying attention to their environmental knowledge and training is an important issue especially for industrial companies. However, the lack of prioritization of this important issue is one of the effective factors in the declining trend ofþ environmental performance improvement of industrial companies. Therefore, the main purpose of the present study was to evaluate the environmental knowledge of physicians and nurses working at Pars-e-Jonoubi Company, Iran, and propose appropriate methods for their environmental training.
  Methods
  This research was a descriptive survey. The statistical population included all physicians and nurses working at Pars-e-Jonoubi Company, from among which 135 individuals were selected through random stratified sampling method and based on the Morgan Table. The data collection tool was a researcher-made environmental knowledge questionnaire based on the view of Frick et al. Data was analyzed using descriptive statistics, t, independent t, Friedman, and chi-square tests.
  Results
  The knowledge of physicians and nurses, in their own view, regarding environmental systems was near average (3.1 and 3.3, respectively). Physicians’ and nurses’ knowledge on environmental action was near average (3.2), and below average (2.6), respectively. Their knowledge of effectiveness was higher than average (physicians: 3.8, nurses: 4.3). Generally, physicians estimated their environmental knowledge as slightly higher than average (3.6) and nurses as nearly average (3.2). Moreover, there was a significant difference between theþþ average of the three aforementioned dimensions of their environmental knowledge and the criterion average. In addition, there was a significant difference between the average of the three dimensions of environmental knowledge of physicians and nurses. They also ranked environmental training methods differently. Descriptive statistics and chi-squared test showed that 76 subjects (61%) preferred the compulsive environmental training method and 48 subjects (39%) preferred the optional method.
  Conclusion
  The results of this research indicated that physicians and nurses working at Pars-e-Jonoubi Company felt the need for obtaining, generally, more environmental knowledge, and specifically, more action-related knowledge. Thus, it is suggested that the necessary requirements be provided for the environmental training of physicians and nurses working at this company according to each group’s preferred training method.
  Keywords: Knowledge, Training, Environment
 • Zeinab Shabouni, Esmat Nouhi, Maryam Okhovati Pages 75-83
  Background and Objective
  Team-based learning (TBL) is an effective method of interpersonal skills training, which results in the higher satisfaction of students with learning. Moreover, cooperative learning results in attainment of problem solving skills, resolving of learning issues, and critical thinking. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effect of TBL of medical information systems course on academic achievement in postgraduate students of Kerman University of Medical Sciences, Iran.
  Methods
  This quasi-experimental interventional study was conducted using pre-test and post-test method during two semesters. The study population consisted of graduate students of Kerman University of Medical Sciences. The participants (30 subjects in the intervention group and 30 in the control group) were selected through census and purposive sampling. The subjects were randomly allocated to the intervention and control groups. The collected data were analyzed using SPSS software.
  Results
  All subjects were admitted to the postgraduate program in 2014. The mean age of participants was 29 ± 4.1 years in the range of 23-46. Moreover, 55.0% of the participants were women, and 61.7% were single and living in the dormitory. The mean critical thinking score before and after the intervention was 262 ± 28.76 and 271 ± 24.9; the difference was statistically significant (P
  Conclusion
  The results illustrate that TBL is more effective in the increasing of training skills, communication techniques, critical thinking, and satisfaction among students in comparison to the lecture method. These results illustrate the students’ tendency toward active and cooperative learning in comparison to traditional unilateral and passive teaching methods. TBL is effective in promoting critical thinking and academic achievement among students in comparison with conventional methods.
  Keywords: Team, based learning (TBL), Critical thinking, Postgraduate students, Medical information systems
 • Mitra Hannani, Hamideh Khoramabadi, Mahla Rastgar, Masoud Motalebi, Kashani Pages 84-91
  Background and Objective
  Evaluation of curriculum content is one of the main responsibilities of universities. The graduates’ occupational competency to provide appropriate services to society depends on the achievement of education goals. This study was carried out to verifying the compliance of curriculum content of the B.Sc. course in occupational health with performance aspects expected of graduates working in Kashan, Iran, in 2013.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was carried out on 56 occupational health course graduates working in Kashan. The subjects were selected randomly. An author-developed questionnaire was used to collect data on the performance aspect of the curriculum content of this course. Data were presented and analyzed using descriptive statistical methods.
  Results
  The application of the content of specialized courses and foundation courses in the workplace were high and moderate, respectively. The content of 71.1% of foundation courses and 30.0% of specialized courses were scientific knowledge. Moreover, the content of 15.7% of foundation courses and 54.5% of specialized courses were practical skills. Ergonomics course had the highest application in practical skills and the management course had the lowest application in scientific knowledge. The graduates expressed partial satisfaction with the course curriculum.
  Conclusion
  The curriculum content of the occupational health course is somewhat consistent with occupational requirements of its graduates. However, this does not seem sufficient. Regular revision and modification of the occupational health curriculum in accordance with occupational requirements of its graduates is necessary.
  Keywords: Occupational health, Curriculum, Undergraduates, Occupational requirements
 • Abbas Aghaei Afshar, Seyed Hassan Eftekhar Vaghefi, Hossein Safizadeh Pages 92-95