فهرست مطالب

مطالعات قرآنی - پیاپی 11 (پاییز 1391)

نشریه مطالعات قرآنی
پیاپی 11 (پاییز 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/09/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اعظم پرچم صفحات 11-35

  در عصر حاضر، مهجوریت تفسیر قرآن در محافل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و... به نوعی حضور پیدا کرده است. از یک سو در جامعه شبهات و اعتراض هایی علیه قرآن در رسانه های مختلف عرضه می شود و ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و... قرآن را به چالش می کشاند و از سوی دیگر، شخصیت مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی، روز به روز از تجلی فرهنگ قرآن دور می شود؛ در چنین شرایطی، شایسته است برای بازسازی شخصیت مسلمان امروزی و کرامت او، فرهنگ قرآن متناسب با نیازها و درخواست های زمانه ارایه شود. از طلایه داران این روش، شهید صدر است، البته دیگرانی چون ملاصدرا، علامه طباطبایی و... نیز با ارائه متدها و راهکارهای متفاوت کوشیده اند تا از مهجوریت قرآن بکاهند. آنچه این مقاله بر آن است که در پرتو روش تفسیری شهید صدر، تاحد زیادی رنگ مهجوریت از چهره تابناک قرآن زدوده شود، همچنان که دیگر متدها نیز سهمی در ارایه تصویر به هم پیوسته معارف قرآنی دارند.

  کلیدواژگان: قرآن، مهجوریت، تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی، شهید صدر، عقل، اجتهاد
 • محمدحسین توانایی*، فرحناز اسحق تیموری صفحات 37-62

  به تحریک هیجانی فرد همراه با نگرانی و ترس، اضطراب و استرس گفته می شود و از دغدغه های اساسی جوامع امروزی است. در این نوشتار سعی شده است با بهره گیری از آیات قرآن کریم و نظرات مفسران و دیدگاه های مکاتب مختلف روان شناسی، ماهیت و نشانه های اضطراب شناسایی و روش های مدیریت آن بررسی شود. روان شناسان با توجه به مکاتب مختلف روان شناسی مانند: روان کاوی، رفتارگرایی، و دیدگاه شناختی و با ارائه راهکارهای عملی مانند: تداعی آزاد، تفسیر، انتقال، مقاومت، همچنین رفع حساسیت منظم و درمان نقش ثابت به مدیریت اضطراب پرداخته اند. قرآن کریم این موضوع را در ضمن متناظرهایی مانند: زلزال، رجفه، رهبه، وجل، خوف، خشیه و... بیان کرده و برای ایجاد آرامش و مدیریت اضطراب به راهکارهای اعتقادی و رفتاری همچون: ایمان، یاد خدا و انس با محبوب، استمداد از نیروی بیکران غیب، توکل، عدم دلبستگی به دنیا و... اشاره داشته است.

  کلیدواژگان: اضطراب، اطمینان، ایمان، خوش بینی، یاد خدا، روان شناسی، قرآن کریم
 • حسین شمس آبادی، مهدی ممتحن * صفحات 63-85

  به کارگیری زبان به عنوان پدیده ای اجتماعی و یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی، یکی از ویژگی های انسان اجتماعی به شمار می آید. مطالعات زبانی نیز در دنیای عرب تنها با نزول قرآن کریم پدیدار شد. واژه بخشی از زبان و مطالعه و بررسی چگونگی پیدایش، رشد و دگرگونی، معنا و نیز کارکردهای گوناگون واژه هم بخشی از دانش زبانشناسی است. در این پژوهش برآنیم تا جایگاه قرآن کریم، این پدیده بی همتا را از نظر زبانی در میان دیگر پدیده های زبانی مشخص کنیم. کاربرد این واژه نشان از دیدگاه فراگیر قرآن کریم داشته و گونه ای اعجاز سبکی و متنی ویژه قرآن به شمار می رود. بر این پایه، از دید زبانشناسی نگاهی به توانش زبانی قرآن کریم می اندازیم و کاربرد واژه امت و مظاهر برتری آن را بر فرد از لحاظ وظیفه و تکلیف، و پذیرش از سوی مردم، و سرانجام بزرگترین مفسران بررسی خواهیم کرد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، زبانشناسی، توانش، تفسیر، امت، معناشناسی، شمول گرایی
 • علی ذاکری صفحات 87-105

  تمدن بشری که امروز ما وارث آن هستیم حاصل هزاران سال کار و کوشش ملل و اقوام مختلفی است که هر یک برای مدت کوتاه یا طولانی مسئولیت زنده نگاه داشتن مشعل تمدن انسانی را بر عهده داشته اند و این سکان را به دیگری سپرده اند و به قول شاعر هر که آمد عمارتی نو ساخت و پس از مدتی این صحنه را برای هنرمندی و ایفای نقش به دیگری سپرد. آنچه گم شده بشر در تمام این دوران بوده است، مفهوم و مصداق سعادت ابدی است که هدف از آفرینش انسان در آموزه های قرآنی می باشد. بازشناسی عوامل عقب ماندگی تمدن اسلامی می تواند از اصلی ترین تکالیف محققان جامعه شده و مقدمه فتح مجدد قله های رفیع تمدن بشری باشد. در این مقاله تلاش شده که با معرفی اجمالی این تمدن ها و بیان نگرش قرآن از مفهوم و مصداق تمدن، به نحوه عملی آموزه های قرآنی، که همان تمدن انسان ساز اسلام می باشد، پرداخته شود.

  کلیدواژگان: قرآن، تمدن، بشر، انبیا، عوامل عقب ماندگی، مفهوم، مصداق
 • سید محمد رضوی صفحات 107-121

  تکاثر در واقع افزون طلبی، برتری جویی و پیشی گرفتن از دیگران در جمع مال و کثرت فرزندان و دیگر تعلقات دنیوی است که این حس موجود در آدمی حجم وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است. این حس سیری ناپذیر در انسان، اگر در مجرای صحیح قرار نگیرد و به شایستگی کنترل نشود؛ علاوه بر اینکه سرمایه عمر را تباه می کند و درد و رنج های فراوان با خود دارد، سرانجام سخت و ناگواری را برای آدمی رقم می زند. تکاثر و افزون خواهی و برتری جستن از دیگران، یکی از بزرگترین عوامل سقوط و غفلت آدمی از یاد خدا و بی توجهی به دین و دیانت و سر پیچی از انجام اوامر و پرهیز از نواهی الهی می باشد. این مقاله سعی بر آن دارد که ضمن ارایه تصویری روشن از این موضوع، عوامل بروز و آثار و پیامدهای این رفتار آدمی را بررسی کند.

  کلیدواژگان: تکاثر، اموال، اولاد، تفاخر، لهو، لعب، ابیات قرآنی
 • باقر کارگر *، گردافرین محمدی، lمجید خزاعی صفحات 123-141

  علوم معانی، بیان، ادب، تفسیر و لغت از جمله علومی است مسلمانان از دیرباز به آنها توجه کرده اند و تالیفات و تصنیفات متعددی در این زمینه داشته اند. یکی از ادبایی که به علوم اسلامی خدمات شایانی ارزانی داشته ابو عبیده صاحب کتاب مجاز القرآن است. این مقاله در پی آن است که ضمن بیان مختصری از حیات و ادب ابوعبیده و دیدگاه ادبا حول مجاز در قرآن و سبب و انگیزه تالیف مجاز القران، سبک و شیوه ابوعبیده را در این کتاب معرفی کند. با مطالعه این مقاله خواهید دانست که مجاز مورد نظر ابی عبیده مجاز قسیم الحقیقه نیست، بلکه آن چیزی است که ما را به درک الفاظ قرآنی و مفردات آن رهنمون می کند، چرا که مجاز مورد نظر ایشان مجاز مستعمل امروزی نیست و وی راه هایی را که قرآن مجید برای بیان و تعابیر خود به کار بسته است را مجاز نامیده و معانی ثانویی الفاظ و تراکیب قرآنی را مجاز محسوب کرده است.

  کلیدواژگان: مجاز، مجاز القرآن، تعبیر، آیه، مدلول، لفظ، ثانوی
 • محمد مهدی مشکاتی صفحات 143-159

  صلح و همزیستی در پناه امنیت، از بنیان های اصلی هر تمدن و ملتی است و از دیرباز تئوری پردازان به عنوان یکی از آرمانی ترین شاخصه های «مدینه فاضله» به آن پرداخته اند. امروز نیز آنچنان مورد توجه است که حقوق دانان و سیاستمداران را، در حیطه بین المللی یا منطقه ای، برانگیخته تا به لوازم قانونی و اجرایی آن بیاندیشند و راه کارهایی را جهت تحقق آن ارایه کنند. اما باید دانست که آنچه در این تلاش ها مغفول مانده، توجه به تعالیم وحیانی است. در وضع موجود جهانی، رویکرد منفی به اندیشه دینی، در هر دو گستره روابط فردی و تعاملات اجتماعی، حس های نازل بشری را بر حس های متعال او چیره کرده و اعمال انگیزه های طبیعی نظیر: حب ذات، استخدام منافع دیگران در خدمت نفع خود و میل عبور از محدودیت ها را لجام گسیخته کرده است؛ در صورتی که اگر باور دینی در نخبگان حقوقی و سیاسی نهادینه بود، آثار فراوانی در تمام زمینه ها را به مثابه یک پیکر واحد به همراه داشت، چیزی که اکنون چون حلقه مفقوده ای است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، همزیستی، صلح، امنیت، دیدگاه جامع نگر، نظریه استخدام، حب ذات
 • مجید وزیری صفحات 161-184

  با توجه به جایگاه ویژه روش شناسی در فهم معیارها و شیوه های صحیح کشف معرفت از منابع مربوط در هر علمی و با توجه به جایگاه قرآن در استنباط احکام شرعی به عنوان اصلی ترین منبع و اهمیت تفسیر فقهی به عنوان دانشی میان رشته ای، این مقاله با طرح ایده روش شناسی تفسیر فقهی شیعه، ضمن بر شمردن ویژگی های کلی تفسیر فقهی شیعه، به تقسیم بندی، بررسی و مطالعه مصداقی روش های متنوع استخراج احکام فقهی از آیات الاحکام در مذهب شیعه می پردازد. در این راستا روش های اصلی و فرعی شامل استناد به اصول عقلایی محاوره، روش تفسیر فقهی قرآن به قرآن (مشتمل بر هفت روش فرعی)، روش تفسیر فقهی قرآن به سنت پیامبر(ص)و اهل بیت(ع) (مشتمل بر دو روش فرعی تبیین، با نه زیر مجموعه، و تمسک)، روش استناد به قراین عقلی، استناد به اجماع، استناد به قواعد اصولی، فقهی، تفسیری، منطقی و استناد به شان نزول و قرائات، تفکیک و طبقه بندی شده اند.

  کلیدواژگان: روش شناسی، تفسیر، فقه، آیات الاحکام، منابع فقهی، احکام فقهی، اصول عقلایی محاوره
 • پروین نبیان صفحات 185-212

  در این مقاله دو مکتب مهم تفسیری روایی و اجتهادی و دلایل آنها نقد و بررسی شده و نهایتا درباره مکتب تفسیری که می تواند تبیین جدیدی از روش اجتهادی در نظر گرفته شود و مورد تایید آیات و روایات نیز باشد، سخن گفته شده است که براساس آن معلوم می شود امر تفسیر و تبیین قرآن وظیفه ای الهی است که بر دوش مفسرین حقیقی قرآن (انسان کامل)، در درجه اول پیامبر اکرم و حضرات معصومین(ع) و در درجات بعدی علمای ربانی و فقهای واجد شرایط د زمان گذاشته شده هستند، که بدون اتصال به ایشان و استفاده از محضرشان و سوال کردن و به محک زدن فهم خود نزد ایشان (و نه تنها استفاده از روایات شان)، منظور نظر حق تعالی در آیات قرآن کریم به نحو یقین آور شناخته نشود به طوری که در صورت عدم شناخت و استفاده از محضر این انسان های کامل، گاهی بین برداشت های مختلف از قرآن به دلیل بشری شدن فهم نمی توان رجحانی قایل شد و چه بسا در بسیاری از موارد موجبات سرگشتگی و گمراهی در فهم از آیات فراهم شود.

  کلیدواژگان: تفسیر، تدبر، روش اجتهادی، روش روایی، عالم ربانی، قرآن، انسان کامل
 • احمد رضا یلمه ها صفحات 213-230

  قرآن کریم از زمان نزول تا کنون، تاثیر عظیمی بر ذهن و زبان شاعران و نویسندگان ادب فارسی گذاشته است. ادبا و شعرای زبان فارسی، در بسیاری از مضامین و مفاهیم، از قرآن و معارف قرآنی استشهاد جسته اند و با تلمیح، تضمین، اقتباس، حل و درج، سعی کرده اند آیات و پاره هایی از سوره های قرآن را در کلام خود بگنجانند. علاوه بر آن، برخی از سرایندگان به ترجمه و یا تفسیر آیه، سوره و یا پاره هایی از قرآن به نظم فارسی مبادرت کرده و بدین ترتیب سعی کرده اند تا فهم قرآن مجید را آسان کنند. این پژوهش بر آن است تا ضمن معرفی مختصری از تفسیرهای منظوم قرآنی در ادب فارسی و نیز تفاسیر منظوم سوره یوسف، به معرفی نسخه ای مجهول القدر از تفسیر سوره یوسف بپردازد. این تفسیر به شعر فارسی است و سراینده آن سید مرتضی دزفولی است که از خود با تخلص راجی یاد می کند. از جهت تعداد ابیات، طولانی ترین تفسیری است که به شرح و تفسیر تک تک آیات این سوره پرداخته و از تفاسیر ارزنده ادب فارسی است.

  کلیدواژگان: قرآن، شعر فارسی، تفسیر، تفاسیر منظوم، سوره یوسف، نسخه خطی، تلمیح
|
 • Azam Parcham Pages 11-35

  Today, the renunciation of the Interpretation of the Quran appears, to some extent, in various communities such as social, political, cultural society and the others. On the one hand, doubts and protests against Quran is presented in different media that challenge various aspects of the Quran like social, economic, political ones. And on the other hand, the character of Muslims in Islamic countries gets far from the effects of the Koran day by day. In such circumstances, it is appropriate to present the culture of the Quran commensurate with the needs and requirements of the time to reconstruct the personality and dignity of Muslims today. Among the pioneers of this approach is the martyr Sadr. However, others such as Mulla Sadra, Allameh Tabatabai and ... have also tried to reduce the renunciation of the Quran with different methods and strategies. This article aims to remove slightly the effect of the renunciation from the brilliant face of the Quran in the light of the martyr Sadr’s techniques of interpretation. As other methods have also a part in the presentation of the unique picture of the Quranic teachings.

  Keywords: The Quran, Renunciation, Sequential interpretation, thematic interpretation, The martyr Sadr, Wisdom, Ejtehad
 • Mohammad Hossain Tavanayi *, Farahnaz Eshagh Teymouri Pages 37-62

  The emotional arousal associated with fear is known anxiety and stress that is of the major concerns of modern societies.
  In this article, using the verses of the Holy Quran and the opinions and views of the interpreters and different schools of psychology, we try to identify the nature and symptoms of anxiety and to review its management.
  Psychologists have practiced the anxiety management regarding the different schools of psychology such as psychoanalysis, behaviorism, and cognitive perspectives and deliver practical solutions such as free association, interpretation, transference, resistance, and removing regularly sensitivity and treatment of stable role.
  The Holy Quran has expressed this issue through symmetries such as: earthquake, tremble, awe, fear, fright, scare and ... and for relaxation and anxiety management has noted feeling and behavioral strategies such as: faith, remembrance of God and intimacy with the beloved one, the appeal of the unseen infinite power, trust, non-attachment to the world and .... .

  Keywords: Anxiety, Confidence, faith, optimism, God, psychology, Quran
 • Hossain Shams Abadi, Mehdi Momtahen * Pages 63-85

  Use of language as a social phenomenon and a social life necessity, is a feature of socialized human. Linguistic studies in the Arab began to appear world with the revelation of the Quran. Terms are a part of language and to study the emergence, growth and transformation, meaning and function of words is a part of linguistic knowledge. In this research we aim to clarify the position of the Holy Quran as a unique phenomenon among other linguistic phenomena from the perspective of linguistics. Use of this term presents the widespread view of the Holy Quran and it is considered a miracle in style and text that is special to the Holy Quran. On this basis, from the perspective of linguistic we look at the linguistic competence of the Holy Quran and we will study the use of the word “Ummah” and the symbols of its superiority in terms of its obligations and duties, and acceptance by the people, and eventually great commentators.

  Keywords: Quran, Linguistic competence, Commentary, Community, Semantics, Inclusion
 • Ali Zakeri Pages 87-105

  The civilization we are the inheritors today is the result of thousands of years of labor in different nations, and each has been in charge of keeping the torch of civilization for a short or long time, and has handed the helm to another, and according to the poet everyone came to build a new building, and after a while became the stage for the artist and the other roles. What man has been missing in all times is the true meaning of eternal bliss that is the purpose of the creation of man in the Quranic teachings.
  Recognition the factors of backwardness of Islamic civilization can be of the main tasks of the researchers in the society and the introduction to re-conquest the lofty peaks of human civilization.
  In this article we have tried to introduce these civilizations briefly and to express the attitude of the Quran towards the concept and evidence of the true civilization, and to practice the teachings of the Koran, the human-making civilization of Islam.

  Keywords: Quran, Civilization, mankind, Prophets, retardation factors, the concept of evidence
 • Seyyed Mohammad Razavi Pages 107-121

  PROLIFERATION is indeed the increasing ambition, dominance and outshining others in gathering wealth and multiplicity of children and other worldly attachments, and a wide range of Hadiths and verses is devoted to this human sense. If this insatiable sense of human isn’t put on the right way and is not controlled, it causes a hard and unpleasant end for human and ruins the wealth of the life and carries a lot of pain and suffering with it. PROLIFERATION and increasing ambition and outshining others are of the biggest factors in the decline and neglect of man's mind to God, defiance of the commandments and neglect of religion and faith and of avoiding divine taboo. This paper tries to present a clear picture of this subject and study its causes and effects and consequences of this human behavior.

  Keywords: PROLIFERATION, property, Children, pride, play, Quranic verses
 • Bagher Kargar *, Gerdafarin Mohammadi, Majid Khazayi Pages 123-141

  Semantics, rhetoric, literature, interpretation and philology are among the sciences to which the Muslims had a great attention for a long time and they had many works in this field.
  One of the literary men who had great services to the Islamic sciences was Abu Obaydah, the author of the book “Majaz-al-Qoran”.
  The following article provides a brief overview of Abu Obaydah’s life and literature as well as the scholars’ view around image in the Quran and the motive of compilation of the “Majaz-al-Qoran”, and it aims to introduce Abu Obaydah’s style in this book.
  By reading this article, you will know that is the image intended by Abu Obaydah isn’t a truth subdivision, but that is what leads us to understand the Koranic words and its vocabulary, as the his intended image isn’t the image that is used today; And he has called the ways the Quran uses to its expressions and interpretations, and he has considered the secondary meanings of the Quran’s terms and compositions as images.

  Keywords: Images, Majaz, al, Quran, Interpretation, Verse, Signified, Word, Secondary
 • Mohammad Mehdi Meshkati Pages 143-159

  Coexist in peace and security protection is of the core foundation of any civilized nation. And from a long time theorists have dealt with it as one of the most ideal indicators "utopia". Today also, it is such an attractive matter that excites the lawyers and politicians in the international or regional area to think about its legal and administrative instruments and to present strategies for realizing it. But it is to be known what has been neglected in these efforts, is considering the revealed teachings. In the current global situation, negative approach to religious thought, both in the range of interpersonal relationships and social interaction, has made the human cheap senses overcome his eminent senses, and has caused unbridled status in natural impulses such as individualism, exploiting the others’ interests in the service of one’s benefits and the desire to exceed the restrictions. If the belief was institutionalized in law and political elite, it would lead to numerous works in all areas as a unit something that is now as a missing loop.

  Keywords: The Holy Quran, Coexistence, peace, security, Holistic Perspective, The notion of exploiting, individualism
 • Majd Vaziri Pages 161-184

  Due to the special place of the methodology in understanding the standards and the correct ways of the scientific exploration from the relevant sources in each knowledge, and due to the position of the Quran in inferring the religious commandments as the main source of legal interpretation as an interdisciplinary science, this paper studies and practices the division of various methodologies in extracting jurisprudence rulings from the ruling verses in Shiite school as well as it mentions the general characteristics of the jurisprudence interpretation in Shiite religion.
  In this regard, major and minor procedures, including reference to the principles of rational conversation, the legal interpretation of the Quran to Quran (consisting of seven sub-methods), the legal interpretation of the Quran to the Sunnah of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (AS) (consisting of two sub-accounts, with nine sub-categories, and attachment), referring to the correlates of mental methodology, referring to a consensus, referring to the rules, jurisprudence, interpretation, logic and referring to the dignity of the verses and their interpretations are separated and classified.

  Keywords: Methodology, Interpretation, Jurisprudence, Verses of rulings, Jurisprudence resources, theology, the Principles of rational dialog
 • Parvin Nabian Pages 185-212

  In this paper, two major schools of interpretation,i.e. justifiability and Ijtihad are reviewed and their reasons are criticized and reviewed. And eventually the school of interpretation has been spoken about that can be considered a new explanation of the Ijtihad method and that could also be affirmed by the verses and narrations and on its base it could be clarified that the interpretation and explanation of the Quran is a divine duty that has been burdened on real commentators of the Quran (the perfect man), the first and leaders infallible Prophet (PBUH) and then divine scholars and jurists who are eligible for the time being, those that without connection with them and without taking use of their presence by asking them and examining one’s understanding of their sight (and not only use their accounts), the view of God in the Holy Quran would not be clarified as the great certainty. So that in the absence of their cognition and without using their views, one cannot sometimes get a preference among diverse concepts of the Quran that is due to the humanization of the realization and it often causes puzzlement and seduction in understanding the verses.

  Keywords: Interpretation, Reflection, Ijtihad method, Narrative methods, Divine Scholar, The Quran, The perfect man
 • Ahmad Reza Yalmeha Pages 213-230

  The revelation of the Quran has ever since a huge impact on the minds and tongues of poets and writers in Persian literature.
  Scholars and poets of the Persian language, in many of the themes and concepts have adduced the Quran and Quranic teachings, and they tried to incorporate parts of the verses and Suras from the Quran through allusions, embodiment, and quotations.
  In addition, some of the poets attempted to translate or interpret the verse or verses from the Koran into Persian poems.
  And so they have tried to make it easy to understand the Holy Quran.
  This study aims to present a brief introduction to the interpretations of the Quranic verses in Persian literature and rhymed interpretations of the Surat of Yusuf, and to introduce a version of interpretation of the Surat of Yusuf which value is unknown.
  This interpretation is in the Persian poetry and its poet is Seyyed Morteza Dezfuli who chose “Raji” as the pseudonym.
  With the number of verses it is the longest interpretation that explains and interprets every single verse in the Quran and it’s of the valuable commentaries in Persian literature

  Keywords: Quran, Persian poetry, the interpretation, versified interpretations, Sura of Yusuf, a written copy, allusion