فهرست مطالب

خشک بوم - سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)

نشریه خشک بوم
سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/10/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی اکبر احسانپور *، هدی اسکندری صفحات 1-9
  امروزه مهم ترین مشکل در مناطق خشک و نیمه خشک، شوری خاک است که منجر به کاهش رشد گیاهان می شود. بتاکاروتن یک آنتی اکسیدان غیر آنزیمی است که قادر به سرکوب گونه های منفرد اکسیژن است. در این مطالعه، گیاهان گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در غلظ های صفر، 60 و120 میلی مولار نمک (NaCl) تحت تیمار صفر، 6 و 16 میلی گرم در لیتر بتاکاروتن به عنوان یک آنتی اکسیدان غیر آنزیمی در شرایط کشت در شیشه در محیط کشت MS رشد داده شدند. پس از گذشت سه هفته از اعمال تیمارها وزن تر، وزن خشک و غلظت سدیم و پتاسیم ریشه و اندام هوایی، طول و تعداد ریشه و غلظت پرولین اندام هوایی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در غلظت بالای NaCl (120 میلی مولار) افزودن 6 میلی گرم در لیتر بتاکاروتن به محیط کشت منجر به افزایش معنی دار وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه می شود. با افزودن بتاکاروتن در هر دو غلظت نمک، طول و تعداد ریشه ها افزایش یافت. هم چنین بتاکاروتن تاثیر معنی داری بر غلظت پرولین و نسبت پتاسیم به سدیم گیاه داشت. بنابراین، می توان گفت بتاکاروتن قابلیت افزایش تحمل به شوری گیاه گوجه فرنگی را با افزایش ریشه دهی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، بتاکاروتن، تنش شوری، رشد ریشه
 • مریم تاتاری*، رضا فتوحی قزوینی، اصغر موسوی، نعمت الله اعتمادی صفحات 11-27
  یکی از چالش های اصلی در مدیریت چمن، محدودیت منابع آب جهت آبیاری است.استفاده از گونه ها و ارقام مقاوم به خشکی، مهم ترین ابزار در کاهش میزان آب مورد استفاده در زمین های چمن کاری شده است.این پژوهش به منظور بررسی برخی پاسخ های مورفولوژیک شاخساره و ریشه چمن های آگروپایرون دزرتوروم (Agropyron desertorum Fischer)، پوآ پراتنسیس (Poa pratensis L.) رقم«باریمپالا» و بروموس اینرمیس (Bromus inermis Leyss) به قطع آبیاری انجام شد. بذرهای چمن در گلدان های استوانه ایی در فضای آزاد کشت شدند و آبیاری به نحوی انجام شد که آب به آرامی از انتهای زهکش گلدان خارج شود. پس از استقرار کامل گیاهان، آبیاری قطع شد تا بیشتر گیاهان به حدود 80 درصد خشکیدگی برسند. پس از آن آبیاری مجدد انجام شد. با قطع کامل آبیاری به ترتیب چمن های بروموس اینرمیس، پوآ پراتنسیس و آگروپایرون دزرتوروم به حدود 80 درصد خشکیدگی رسیدند. پس از انجام آبیاری مجدد درصد خشکیدگی ابتدا در آگروپایرون دزرتوروم و سپس در پوآ پراتنسیس کاهش یافت و پس از مدتی مشابه گیاهان شاهد شدند، هر چند آبیاری مجدد اثری روی بروموس اینرمیس نداشت و این گونه چمن به خشکیدگی کامل رسید. تنش خشکی ارتفاع رشد و ماده خشک حاصل از سربرداری را کاهش داد. میزان این کاهش در آگروپایرون دزرتوروم کم تر از دو گونه دیگر بود. کیفیت چمن نیز در اثر تنش خشکی کاهش یافت، اما کاهش کیفیت در آگروپایرون دزرتوروم کندتر از دو گونه دیگر بود. نتایج بررسی خصوصیات ریشه نشان داد که آگروپایرون دزرتوروم در مقایسه با دو گونه دیگر چمن از طول و وزن خشک ریشه بیشتری برخوردار بود. بروموس اینرمیس و پوآ پراتنسیس اختلاف معنی داری در این دو صفت نداشتند. طول ریشه در گیاهان با آبیاری مناسب به طور معنی داری بیش از گیاهان در معرض تنش خشکی بود. در آگروپایرون دزتوروم و پوآ پراتنسیس نسبت ریشه به شاخساره در گیاهان تحت تنش بیش از گیاهان با آبیاری مناسب بود، درحالی که در بروموس اینرمیس نسبت ریشه به شاخساره در این دو تیمار اختلاف معنی داری را با یکدیگر نشان نداد.
  کلیدواژگان: آگروپایرون دزرتوروم، پوآ پراتنسیس، بروموس اینرمیس، شاخساره، ریشه
 • احمد فتاحی*، سمانه قرایی منش، علی قرایی منش صفحات 29-39
  تحقق برنامه های مدیریتی در یک منطقه بدون توجه به مسایل اقتصادی – اجتماعی نه تنها نتایج مطلوبی را به همراه ندارد بلکه اثرات منفی آن به مراتب بیشتر خواهد بود. برای تخصیص اعتبارات و منابع میان این مناطق، شناسایی جایگاه و رتبه مناطق از نظر برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. جهت رتبه بندی، بر اساس کلیه شاخص ها روش های متفاوتی وجود دارد که الزاما جواب های یکسانی را در پی ندارد. در میان روش های گوناگون، روش های تاکسونومی عددی که با تلفیق نمودن شاخص های مختلف توسعه، جهت تعیین درجه توسعه یافتگی منطقه آب جاغ جاغ استفاده شد. نتایج این تحقیق مشخص می سازد که هر منطقه می تواند در عوامل مختلف دارای رتبه بندی هایی به غیر از رتبه کل باشد. اولین رتبه مربوط به منطقه شهری، رتبه دوم مربوط به منطقه عشایرنشین و رتبه سوم به مناطق روستایی تعلق گرفته است. این رتبه بندی ها می تواند به عنوان یک پایه و مبنا جهت برنامه ریزی مناطق در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، رتبه بندی، تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی، منطقه آب جاغ جاغ
 • طیبه شاه آبادی، مصطفی ترکش اصفهانی، حسین بشری*، محمدرضا مصدقی صفحات 41-50
  پیامدهای کاربرد پساب شهری بر پوشش گیاهی، خاک و تنوع گیاهی در ایستگاه بیابان زدایی سگزی اصفهان بررسی شد. شش مکان با توجه به نوع گیاه دست کاشت (تاغ و تاغ-قره داغ) و نوع آبیاری (بدون آبیاری به عنوان شاهد، غرقابی و شیاری) با حداقل 4 تا حداکثر 12 تکرار انتخاب شد. تعداد 47 نمونه خاک سطحی برداشت و بافت، ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، کلسیم و منیزیم محلول، و پایداری ساختمان خاک اندازه گیری شد. با استفاده از 47 پلات تو در تو، درصد تاج پوشش گونه های گیاهی هر مکان اندازه گیری و غنای گونه ای (شاخص مارگالف)، تنوع گونه ای (شاخص شانون) و یکنواختی سیمپسون محاسبه شد. ارتباط بین پوشش گیاهی و ویژگی های خاک با استفاده از تجزیه مولفه های اصلی و تجزیه واریانس بررسی شد. بر اساس نتایج، پساب شهری باعث افزایش معنی دار درصد پوشش تاجی شد( حدود 81/24 تا 3/31 درصد) شد، ولی بر تنوع گیاهی تاثیر معنی داری نداشت. میزان ماده آلی خاک و به در پی آن پایداری خاکدانه ها نیز درنتیجه استفاده از پساب افزایش یافته و موجب کاهش رس قابل پراکنش و افزایش پایداری ساختمان خاک شد. بنابراین استفاده از پساب شهری در طرح های احیای مراتع می تواند راه کار مناسبی برای جلوگیری از روند بیابان زایی در عرصه های طبیعی باشد.
  کلیدواژگان: پساب، پوشش گیاهی، تنوع گیاهی، رج بندی، بیابان زدایی، پایداری ساختمان خاک
 • مجید رضایی، هادی معماریان* صفحات 51-67
  پیش بینی خشکسالی به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی است که به برنامه ریزان کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی صحیحی برای استفاده از منابع محدود آب و خاک فراهم کنند. خراسان جنوبی بویژه در دهه اخیر به یکی از کانون های اصلی بحران خشکسالی در کشور تبدیل شده که این امر تاثیر بسزایی در کاهش تولید مواد غذایی، خطر گرسنگی، افت سطح آب زیرزمینی، تخریب خاک و اراضی داشته است. در این مطالعه با ترکیب سیگنال های اقلیمی بزرگ مقیاس با میزان بارش و مقادیر پیشین شاخص خشکسالی SPI، به بررسی کارآیی شبکه های عصبی-فازی CANFIS در پیش بینی خشکسالی منطقه اقلیمی بیرجند پرداخته شده است. از شاخص SPI به منظور تعریف و پایش خشکسالی در گام زمانی ماهانه استفاده شد. در این تحقیق و با مرور منابع انجام شده 9 شاخص اقلیمی بزرگ مقیاس جهت پیش بینی خشکسالی انتخاب شد. از بین شاخص ها، الگوهای NINO 1+2، NINO 3، MEI، TSA، AMO و NINO 3.4 به کمک روش رگرسیون گام به گام و بررسی ماتریس همبستگی، موثر بر خشکسالی شهر بیرجند تشخیص داده شدندکه در مدل سازی از آن ها بهره گرفته شد. طول دوره آماری 41 سال (2010-1970) می باشد که 60 درصد از این دوره جهت آموزش، 15 درصد جهت اعتبار سنجی متقابل و 25 درصد باقیمانده جهت آزمون شبکه مورد استفاده قرار گرفتند. الگوریتم مورد استفاده در آموزش شبکه، مومنتم و نوع تابع عضویت فازی، تابع گوسی انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام، 12 مدل استخراج شد. ولی با توجه به محدودیت شبکه CANFIS در اجرای مدل های با تعداد ورودی های بیش از 5 متغیر، فقط 8 مدل اول توسط شبکه CANFIS شبیه سازی گردیدند. نتایج آنالیز حساسیت شبکه نشان داد که تقریبا در کلیه مدل های مختلف، شاخص های NINO و بارش بیشترین تاثیر را بر عملکرد شبکه داشته اند. در مدل شماره 4 (بعنوان مدلی که کمترین میزان خطا را در فرآیند آموزش و آزمون نشان داد)، شاخص NINO 1+2(t-5) با متوسط حساسیت 7/0 بیش ترین تاثیر را بر عملکرد شبکه داشت. پس از آن متغیرهای بارش، NINO 1+2(t)و NINO 3(t-6) به ترتیب با حساسیت 59/0، 28/0 و 28/0 توانستند خروجی شبکه را بیش از همه تحت تاثیر تغییرات خود قرار دهند. بر اساس محاسبات آماری و شاخص های ارزیابی شبکه مشخص شد که همبستگی با تاخیر شاخص های اقلیمی نتایج قابل قبول تری بین خشکسالی و ENSO را ارائه داد. در مجموع مدل چهارم با ترکیبی از پارامترهای ورودی NINO 1+2 (با پنج ماه تاخیر و بدون تاخیر)، بارش ماهانه و NINO 3 (با 6 ماه تاخیر) و ضریب همبستگی 903/0 (بین مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده) به عنوان مناسب ترین مدل جهت پیش بینی خشکسالی در منطقه اقلیمی بیرجند با استفاده از شبکه CANFIS ارائه شد.
  کلیدواژگان: پیش بینی خشکسالی، سیگنال های اقلیمی، SPI، شبکه CANFIS، ENSO
 • حسن فتحی زاد*، مهدی تازه، سعیده کلانتری صفحات 69-82
  نقشه کاربری اراضی، از ابزارهای پایه برای مدیران و برنامه ریزان در راستای توسعه پایدار مناطق مختلف است. روش های مختلفی برای تهیه نقشه کاربری اراضی ارائه شده است. تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با بهره گیری از تکنیک های مختلفی از جدیدترین و مهم ترین این روش ها است. هدف از این تحقیق انجام، بررسی کارایی روش های طبقه بندی پیکسل پایه (روش های شبکه عصبی آرتمپ فازی و تصمیم گیری درختی) و روش طبقه بندی مبتنی بر شی های تصویری (شیءگرا) با استفاده از داده های ماهواره ی لندست 8 مربوط به سال 2013 جهت تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه میمه، استان ایلام است. پس از انجام تصحیحات لازم برروی تصاویر ماهواره ای، طبقات مختلف کاربری اراضی تعریف و نمونه های آموزشی انتخاب شد. نتایج طبقه بندی با استفاده از سه روش شبکه عصبی آرتمپ فازی، تصمیم گیری درختی جینی و شیءگرا نشان می دهد روش شیءگرا، دقت کل 30/95 و ضریب کاپای 88/90 درصد و روش های تصمیم گیری درختی جینی و شبکه عصبی آرتمپ فازی، به ترتیب دقت کل 32/80 و 20/72 و ضریب کاپای 75/68 و 18/36را ایجاد کرده است از این رو، روش طبقه بندی شیءگرا با اختلاف دقت کل 98/14% و 1/23% و ضریب کاپای 13/22% و 7/54% نسبت به روش های تصمیم گیری درختی جینی و شبکه عصبی آرتمپ فازی، در این مطالعه از دقت بالاتری برخوردار است. با مقایسه مساحت نقشه های حاصل از سه روش طبقه بندی، مساحت کاربری های کشاورزی، مرتع فقیر و اراضی مسکونی تقریبا نزدیک هم هستند. همچنین بیشترین اختلاف مساحت مربوط به کاربری مرتع متوسط و کمترین اختلاف نیز مربوط به کاربری اراضی مسکونی بود.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، پیکسل پایه، آرتمپ فازی، جینی، شیءگرا، میمه
 • سیده انیس صادقیان دهکردی*، علی تدین، محمودرضا تدین، علی صفار صفحات 83-93
  به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و کود های زیستی ازتوبارور1 و ازتوبارور2 و کود شیمیایی (ازت و فسفر) بر تعدادی از صفات بزرک ازجمله میزان پرولین، پتاسیم و کلسیم و روند سرعت رشد محصول تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 1392 انجام گرفت.کرت های اصلی شامل چهار تیمار تنش خشکی بدون تنش با پتانسیل3/0 اتمسفر، تنش ملایم با پتانسیل 5/3 اتمسفر، تنش متوسط با پتانسیل 5/6 اتمسفر و تنش شدید با پتانسیل 5/9 اتمسفر و کرت های فرعی شامل پنج تیمار کودی (بدون کود، کود شیمیایی نیتروژن+ فسفر، کود زیستی نیتروژن دار ازتوبارور1، کود زیستی فسفاته ازتوبارور2 و کود زیستی تلفیق نیتروژن دار ازتوبارور1 + بارور2) بودند. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی، تیمار های کودی و اثر متقابل آن ها بر صفات غلظت پرولین، غلظت کلسیم و پتاسیم در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود (01/0>P). حداکثر غلظت پرولین(24/19 میلی گرم بر گرم وزن خشک) و پتاسیم (10/3 درصد)، در تیمار تنش شدید تحت کود تلفیقی ازتوبارور1 و ازتوبارور 2 و حداکثر کلسیم (10/2درصد) در شرایط تنش شدید و تیمار بارور2حاصل شد. در بررسی روند تغییرات سرعت رشد محصول حداکثر آن در 65 روز پس از ظهور گیاه در سطح خاک در هر دو تیمار بدون تنش و کود شیمیایی (ازت+فسفر) مشاهده شد. بدلیل عوارض محیط زیستی مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای زیستی ازوتوبارور 1 و ازتوبارور 2 توجیح پذیر است.
  کلیدواژگان: بزرک، تنش خشکی، ازوتوبارور، پرولین، پتاسیم، کلسیم، سرعت رشد
 • محمدحسین مبین*، اعظم غلام نیا، حمید سودایی زاده، عباس میرحسینی صفحات 95-102
  برآورد تابش خورشیدی روزانه (Rs) برپایه ی پارامتر های هواشناختی اندازه گیری شده در سطح افقی زمین به صورت گسترده در زمینه های مختلف به کار برده می شود. به دلیل مشکلات اقتصادی و فنی، اندازه گیری تابش در همه مناطق ممکن نیست و باید بر اساس مدل های ریاضی به گونه ای آن را تخمین زد. یکی از روش های متداول برای تخمین تابش خورشیدی رسیده به زمین، استفاده از متغیرهای دمایی و جغرافیایی در هر مکان است. مدل هایی که بدین منظور در جهان و به ویژه در ایران پیشنهاد شده اغلب وابسته به یک نقطه خاص بوده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده تا یک مدل عمومی جدید برای تخمین Rsبرای مناطق خشک و نیمه خشک ایران معرفی گردد. برای دستیابی به این هدف با استفاده از داده هایی چون دما (حداقل و حداکثر) در مقیاس روزانه، مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) و ارتفاع از سطح دریا در دوره آماری 2010-1970 مربوط به ایستگاه های همدیدی اصفهان، کرمان، مشهد، طبس و خور و بیانک که در سامانه طبقه بندی کوپن دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک هستند، چندین مدل رایج جهانی وابسته به مکان، جهت برآورد Rs بررسی و پس از مقایسه کارآیی آن ها با توجه به شاخص های آماری، برازنده ترین مدل معرفی شد. برای ارائه مدل عمومی و بسط معادله آن، بین ضرایب برازنده ترین مدل وابسته به مکان و ویژگی های جغرافیایی هر مکان (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا) در هر ایستگاه، روابط رگرسیونی خطی چندگانه ایجاد و بررسی، و سپس بر اساس محاسبات فوق یک معادله عمومی استنتاج شد. نتایج حاکی از آن است که مدل عمومی معرفی شده در این تحقیق، با میانگین کارآیی مدل 80/0، میانگین خطای معیار 01/0- ، میانگین جذر مربعات خطا 5/6 و میانگین ضریب مجموع باقی مانده ها 069/0 برازنده ترین مدل عمومی برآورد تابش خورشیدی روزانه (Rs) در مناطق خشک و نیمه خشک ایران می باشد.
  کلیدواژگان: مدل عمومی، تابش خورشیدی، مناطق خشک، متغیرهای دمایی، ایران
 • محمدحسین حکیمی میبدی*، سمیرا حسین جعفری صفحات 103-110
  گیاه برگ گندمی افزون بر خواص دارویی، دارای اهمیت زیادی در تثبیت تپه های ماسه ای، حفاظت خاک و تغذیه دام است. با توجه به مشکل جوانه زنی بذر این گونه، از این تحقیق بهبود جوانه زنی آن با استفاده از تکنیک های سرمادهی و هالوپرایمینگ بررسی می شود. بدین منظور، بذور بعد از اعمال تیمارهای مختلف سرمادهی شامل شاهد، منجمد کردن بذور، 20 روز سرمای مداوم، سرمای متناوب به صورت 5 روز یکبار و سرمای شبانه، در 3 تکرار 50 تایی در ژرمیناتور قرار گرفت. هم چنین این آزمایش با چهار سطح غلظت KNo3 (0، 50، 100 و 200 میلی مولار) و چهار سطح زمانی آغشتگی (0، 24، 48 و 72 ساعت) با 3 تکرار با طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار سرمادهی بر روی درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، شاخص جوانه زنی و متوسط زمان لازم برای جوانه زنی (01/0p<) و شاخص بنیه بذر در سطح 5% دارای تاثیر معنی دار است. تیمار سرمای شبانه در ارتباط با درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، شاخص بنیه بذر و شاخص جوانه زنی دارای افزایش معنی داری نسبت به بقیه تیمارها بود. همچنین اثر غلظت نیترات پتاسیم بر سرعت جوانه زنی و متوسط زمان لازم برای جوانه زنی معنی دار است (05/0p<). بنابراین، با اعمال تیمار سرمادهی، به ویژه سرمای شبانه، به عنوان یک شیوه کاربردی در راستای بهبود صفات جوانه زنی این گیاه، می توان به افزایش تولید، توسعه و احیای رویشگاه های کم بازده مناطق خشک، حفاظت خاک و تثبیت تپه های ماسه ای و در آخر توسعه پایدار این مناطق گام برداشت.
  کلیدواژگان: برگ گندمی باریک، بهبود جوانه زنی، سرمادهی، هالوپرایمینگ
|
 • A.A. Ehsanpour*, H. Eskandari Pages 1-9
  Tomato is an important medicinal and nutritional plant. In this study tomato ( Lycopersicon esculentum Mill.)seedlings were cultured in MS medium containing 0, 60 and 120 mM NaCl under 0,6 and 16 mg/ L beta carotene treatment as a non enzymatic anti oxidant in tissue culture conditions. After 3 weeks, the effect of beta carotene on fresh and dry weight, Na K content, the length and the number of the roots and proline content were measured. Adding beta carotene to the culture medium containing salt resulted in the significant increase in the fresh and dry weight and the length and the number of roots. It also reduced a proline and the ratio of K/Na significantly. Betacarotene could mprove the salt tolerence of tomato by increasing of the root growth. it can be sugsted that application of beta caroten might be used for increasing of salt stress in tomato and possibly other useful plants.
  Keywords: Tomato, beta carotene, salt stress, Root growth
 • Maryam Tatari Pages 11-27
  Restriction of water resources is one of the main challenges in turf management and the most important tool in reducing of the water requirement in turf land is using drought resistant species. This study was carried out to evaluate some morphological responses of Agropyrondesertorum, Poapratensiscv. Barimpala and Bromusinermis subjected to withholding irrigation. Turf grass seeds were cultured in cylindrical pots in outdoor conditions. Plants were irrigated daily until drainage occurred. After establishment of plants, irrigation was withheld until leaf wilting of the most plants reached to 80%, and then re-watered. After irrigation withholding, leaf wilting of B. inermis, P. pratensis and A. desertorum reached to 80% respectively. Leaf wilting of A. desertorum and P. pratensis decreased during re-watering and finally became similar to control plants; whereas B. inermis was completely wilted. Height growth and shoot dry matters were decreased due to drought stress, that this decrease in A. desertorum was less than two other species. Turf quality under drought conditions declined but decreased quality in A. desertorumoccurred later. Results of root characteristics shown that A. desertorum had higher root length and root dry weight than other species. B. inermis, P. pratensis had not significant difference in two traits. Root length in control plants significantly was higher than plants under drought stress. In A. desertorum and P. pratensis root to shoot ratio in grass subjected to drought stress was higher than control grass while the root to shoot ratio in B. inermis did not show significant difference between these treatments.
  Keywords: Agropyrondesertorum, Poapratensis, Bromusinermis, Shoot, Root
 • A. Fattahi *, S. Gharaei Manesh, A. Gharaei Manesh Pages 29-39
  The implementation of the development plan in a region, without considering of the economic and social issues, not only reaches to the desired results, but also it will have more negative effects. For allocations of resources between the regions, identifying of the position and areas of Endowments development is necessary.there are different ways that essentially the same answers by ranking according to the all indicators.From among the various methods, this study uses the approach of the numerical taxonomy methods that with integrating the different indicators of development show development degree of the Ab-Jagh- Jagh region. The results of this study show that any region has ranks in various factors that are different with total rank. Rating shows that urban, rural and assayer area has first, second and third rank, respectively. Finally, the ratings can be suggested as a basis for region planning.
  Keywords: Development, Ranking, Factor Analysis, Numerical Taxonomy, Ab, Jagh, Jagh Region
 • T. Shahabadi, M. Tarkesh Isfahani, H. Bashari *, M.R. Mossadeghi Pages 41-50
  The effects of using urban wastewater on vegetation and plant diversity indices and surface soil properties were evaluated in combating desertification station of Segzi in east part of Isfahan. Six sites with respect to the planted species (Haloxylon persicum and Nitraria schoberi) and irrigation types (control or no irrigation, water-logged and furrow irrigation methods) were selected with 4 -12 replications. Forty seven surface soil samples were collected and soil texture, organic matter content, acidity, electrical conductivity, calcium and magnesium concentrations, and structure stability were measured. Cover percentage of the species was measured in 47 nested plots. The species richness, diversity and evenness in all replications were calculated by Margalef, Shannon and Simpson indices, respectively. Principal Component Analysis (PCA) and one-way ANOVA were used to interpret the relationships between soil and vegetation properties. Results showed that using urban wastewater significantly increased vegetation cover (about 24.81 to 31.3 %) but plant diversity was not statistically affected. Soil organic matter content and as a consequence of aggregate stability, were significantly increased by irrigating the sites with wastewater. Dispersible clay was decreased (i.e. soil structural stability was increased) as a result of irrigating with wastewater. Therefore, urban wastewater might be used as a source of water for range restoration projects to prevent desertification in natural ecosystems.
  Keywords: Wastewater, Vegetation, Species diversity, Ordination, combating desertification, Soil structural stability
 • M. Rezaei, H. Memarian* Pages 51-67
  Drought forecasting is an important tool for managers for exploitation of the limited resources of soil and water. Recently, Southern Khorasan has become one of the main centers in the country which suffers from severe drought. This study was aimed to assess the capability of CANFIS for drought forecasting of Birjand area through the combination of global climatic signals with rainfall and previous values of Standardized Precipitation Index (SPI). SPI was used to define and monitor the drought event in monthly time scale. In this study, nine global climatic indices were selected for drought simulation. Using stepwise regression and correlation analyses, the signals NINO 1, NINO 3, MEI, TSA, AMO and NINO 3.4 were recognized as the effective signals on the drought event in Birjand. In this work, for modeling, 41 years of climatic data records (1970-2010) were collected in which 60%, 15%, and 25% of them were extracted to be used in training, cross validation and testing processes, respectively. The momentum algorithm with Gaussian fuzzy membership function was utilized in network training process. Based on the results from stepwise regression analysis, 12 models were extracted for further processing by CANFIS. However, due to the limitation of CANFIS in the execution of training process with the inputs higher than 5, only 8 models were analyzed using CANFIS. Sensitivity analysis showed that for all models, NINO indices and rainfall variable had the largest impact on network performance. In model No. 4, as the model with the lowest error during training and testing processes, NINO 1(t-5) with an average sensitivity of 0.7 showed the highest impact on network performance. After that, the variables rainfall, NINO 1(t) and NINO 3(t-6) with the average sensitivity of 0.59, 0.28 and 0.28, respectively could have the highest effect on network performance. According to network performance metrics, it was established that the global indices with a time lag represented a better correlation with ENSO. Finally, the fourth model with a combination of the input variables NINO 1 (with 5 months of lag and without any lag), monthly rainfall and NINO 3 (with 6 months of lag) showed a correlation coefficient of 0.903 (between observed and simulated SPI) and was selected as the most accurate model for drought forecasting using CANFIS in the climatic region of Birjand.
  Keywords: Drought forecasting, Climatic signals, SPI, CANFIS, ENSO
 • Hassan Fathizad*, Mehdi Tazeh, Kalantari Pages 69-82
  Land use mapping is the basic tools for administrators and land planners. Severd methods have been proposed for land-use mapping. The latest and most important methods is using remotey sensed data for Land-use mapping. The aim of this study was performance evaluation of the pixel-based classification. (Fuzzy ARTMAP neural network and decision tree Methods) and object-oriented classification methods and using Landsat 8 image of 2013 for land-use mapping of arid and sem-iarid regions of Meimeh Ilam. Different land use classes were difined using training samples comperison of classification results of three different methods of fuzzy ARTMAP neural network, Gini decision tree and Object-oriented Show that the object-oriented approach, has overall accuracy of 95.30 and Kappa coefficient of 90.88 , and Gini tree decision and Fuzzy ARTMAP Neural Network methods has overall accuracy of 80.32 and 72.20 and Kappa coefficient of 68.75 and 36.18, respectively thus, object-oriented classification method having a difference in overall accuracy 14.98% and 23.1% and Kappa coefficient of 22.13% and 54.7% has a higher accuracy compared with the Gini decision tree and fuzzy ARTMAP neural network. Map area defined by the three methods of classification, are similar in farmlands, poor rangeland, and urban area. The greatest differences were observed in area of medium rangeland and minimum differences were related to the urban area.
  Keywords: Land use, Pixel, based, ARTMAP fuzzy, Ginny, object, oriented, Ilam
 • Seyed Anis Sadeghian Dehkordi *, Ali Tadayyon, Mahmudreza Tadayon, Ali Saffar Pages 83-93
  In order to evaluate the effects of drought stress, bio-fertilizers and chemical fertilizer (N) treatments on some traits of linseed, include percent of proline, potassium and calcium and the pattern of CGR, a field experiment was conducted as split-plot in RCBD design with three replications at Shahrekord University in 2013.Drought stress at four levels of without stress (with potential of 0.3 atmosphere), light stress(with potential of 3.5 atmosphere), moderate stress(6.5 atmosphere) and severe stress (9.5 atmosphere) as main factors and five fertilizer treatments of control (no ferlilizer), chemical fertilizer (N), bio-fertilizer of Azotobarvat 1, Azotobarvar2 and combination of Azotobarvar 1 Azotobarvar 2 as minor factors were used. Results showed that the effects of drought stress, fertilizer and their interaction on the characteristics of proline, calcium and potassium concentrations were significantat 1percent level (P≤0.01).The maximum proline (19.24 mg/g dry weight) and potassium (3.10%) obtained under severe drought stress and Azotobarvar 1 Azotobarvar2 treatments and maximum calcium obtained under severe drought stress and Azotobarvar2 treatments. Analyzing of the trend of crop growth rate the maximum CGR observed at65days after seedling emergence in soil in both control treatment of without stress and chemical fertilizers(N P).Because ofthe side environmental effects of using chemical fertilizers, using bio-fertilizers of azotobarvar 1, Azotobarvar 2 is recommended.
  Keywords: Azotobarvar, Calcium, Crop growth rate, Linseed, Water deficite, Potassium, Proline
 • M.H. Mobin*, Azam Gholamnia, H. Soudaiezadeh, S.A. Mirhosani Pages 95-102
  Estimated daily solar radiation (Rs) based on meteorological parameters measured at surface of the Earth is widely used in various fields. Due to the economic and technical limitations, measurement of this parameter is not possible in all areas. Therefore, daily solar radiation should be estimated based on mathematical models. One of the conventional methods for estimating solar radiation received at the earth surface, is using proposed site-depending models for this purpose in the world. The aim of this study is introducing a new general model to estimateRs in arid and semi-arid regions of Iran. To achieve this goal, climatic data such as daily minimum and maximum air temperatures, in the period of 1970-2010, geographical coordinates (latitude and altitude) of synoptic stations of Isfahan, Kerman, Mashhad, Tabas and Khorobiabanak were collected. Then several global common site – dependent models for Rs estimation were evaluated and, comparing their efficiencies with respect to the statistical indicators, most graceful model was introduced. To provide a general model, between the coefficients of the most profit site - dependent model and characteristics of each location (latitude and altitude) in any station, multiple linear regression relationships were created and analyzed, on the basis of the above calculations, a new general equation was derived.
  Results showed that the general temperature-dependent model proposed in this study, with an ME of the 0.80, MBE of -0.01, RMSE of 6.50, and mean of 0.690 is the most profit model for estimating of daily solar radiation (Rs) in arid and semi-arid regions of Iran.
  Keywords: General model, solar radiation, Arid lands, Thermal parameter, Iran
 • M.H. Hakimi*, S. Hoosainjafari Pages 103-110
  In addition to medicinal properties, Agriophyllum minus plant is so important in sand dunes fixation, soil conservation and livestock feeding. According to the germination difficulties, thisstudy investigates seed germination of this plant undercold and halopriming techniques. For this purpose, after applying different cold treatments like control, seed freeze, 20 days continuous cold, alternative cold every 5 days and night cold, the seeds were placed in 3 repeats of 50 seeds in germinator. This experiment was also done with 4 concentration levels of KNO3 (0, 50, 100 and 200 mmol) and 4 time levels (0, 24, 48, 72 hours)with 3 replications using factorial experiments in the form of completely randomizeddesign. Results showed that the cold treatment had a significant effect on germination percentage, daily germination mean, germination index, time of germination mean (p
  Keywords: Agriophyllum minus, Germination improvement, Cold treatment, Halopriming