فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال هجدهم شماره 5 (پیاپی 104، اردیبهشت 1395)
 • سال هجدهم شماره 5 (پیاپی 104، اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نیر سلمانی*، خدیجه دهقانی چم پیری صفحات 7-12
  سابقه و هدف
  پدران یک جزء مهم در هر خانواده ای محسوب شده و مشارکت شان در مراقبت از نوزاد نارس چالش بزرگی محسوب می شود.شناسایی احساسات آنان درباره مراقبت از کودکشان موضوعی برجسته بشمار می آید هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مراقبت آغوشی بر میزان تنش پدران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه شبه تجربی در مورد25 زوج پدر و نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 انجام شد. مراقبت آغوشی به مدت دو هفته، بصورت روزانه یکبار بعد از شیردهی نوزاد و تعویض پوشک نوزاد به مدت 60 دقیقه انجام شد. پدر، گان پوشیده و در وضعیت راحتی روی صندلی با زاویه 60-45 درجه می نشست، پرستار، نوزاد را در حالت عمودی زیر گان در وسط سینه پدران و به صورت سینه به سینه قرار می داد. پرسشنامه تنش والدی قبل از شروع مطالعه و بعد از اتمام مداخله توسط پدران تکمیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره تنش پدران قبل از مداخله 11/55±122/64 و بعد از مداخله 13/04±90/72 بود(0/001p<). همچنین بین میانگین نمره تمام خرده مقیاس ها قبل و بعد از مداخله اختلاف اماری معنی داری وجود داشت (0/001p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که انجام مراقبت آغوشی می تواند در کاهش میزان تنش پدران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه موثر باشد.
  کلیدواژگان: مراقبت آغوشی، تنش، بخش مراقبت ویژه نوزادان
 • علی اصغر قدس، محسن عمادی خلف، مجید میرمحمدخانی، نعمت ستوده اصل* صفحات 13-19
  سابقه و هدف
  اختلالات خواب در پرستارانبه دلیل چرخش و تنوع در زمان کار، از شیوع بالایی برخوردار است یکی از روش های بهبود کیفیت خواب، آروماتراپی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آروماتراپی اسطوخودوس بر کیفیت خواب پرستاران بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی تهران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 78 نفر از پرستاران که به طور تصادفی در دو گروه اسطوخودوس و روغن کنجد (پلاسبو) قرار گرفتند، انجام شد. شرکت کنندگان به مدت دو ساعت در ساعات اولیه شیفت و طی مدت چهار هفته از رایحه اسطوخودوس یا روغن کنجد استفاده کردند. کیفیت خواب هر دو گروه در قبل از مداخله و همچنین پایان هفته دوم و چهارم با استفاده از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ تعیین و مقایسه گردید. 4N201407176342IRCT:
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان در گروه اسطوخودوس4/85±34/87 سال و پلاسبو 5/38 ±36/49 سال بود. همچنین میانگین قد، وزن و اضافه کاری، شرکت کنندگان در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. از نظر جنس، تاهل نوبت کاری، بخش و مدرک تحصیلی نیز دو گروه مشابه بودند. میانگین کیفیت خواب قبل از مداخله در گروه اسطوخودوس و روغن کنجد (3/78±7/79، 4/24±7/44) تفاوت معنی داری با هم نداشت. در انتهای هفته دوم و چهارم نیز میانگین کیفیت خواب در گروه اسطوخودوس و کنجد اختلاف معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که رایحه اسطوخودوس بر کیفیت خواب پرستاران بی اثر می باشد.
  کلیدواژگان: خواب، اسطوخودوس، پرستاران
 • منصوره فتحانی، منور افضل آقایی، موسی الرضا تدین فر* صفحات 20-25
  سابقه و هدف
  بیماری های مزمن مانند نارسایی قلبی علاوه بر بیمار تاثیر قابل توجهی بر خانواده می گذارند. مسئولیت مراقبت از بیمار تنش زیادی برای مراقب ایجاد می کند و سلامت جسمانی و روانی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. مداخلات آموزشی، کیفیت مراقبت از بیمار را بهبود بخشیده و موجب ارتقاء سلامت جسمی و روانی مراقب می گردد. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی مدون بر ارتقاء کیفیت زندگی مراقبین بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 120 نفر از مراقبین بیماران مبتلا به نارسایی قلب در بخش قلب بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال 93 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند، انجام گردید. مداخله آموزشی مدون تدوین شده و به روش چهره به چهره برگزار گردید. و برای گروه کنترل آموزش های روتین بخش اجرا شد. پرسشنامه کیفیت زندگیSF-36 در ابتدا و یک ماه پس از اجرای مداخله آموزشی توسط هر دو گروه تکمیل گردید. 1N2014072118552IRCT:
  یافته ها
  بین دو گروه در بدو مطالعه از نظر مشخصات دموگرافیک و ابعاد 8 گانه کیفیت زندگی تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. یک ماه پس از اجرای مداخله آموزشی مدون، میانگین نمره کلی کیفیت زندگی گروه مداخله (2/75±81/82) و گروه کنترل (4/36±75/97) از نظر آماری معنی دار بود (0/001p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که آموزش مدون به مراقبین منجر به بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می شود.
  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، مراقب، کیفیت زندگی، آموزش
 • موسی احمدپور کچو، یدالله زاهد پاشا، محمود حاجی احمدی، معصومه تقی زاده *، طاهره جهانگیر صفحات 26-30
  سابقه و هدف
  آموزش کارکنان درمانی در زمینه احیاء نوزاد می تواند از بسیاری موارد مرگ ومیرهای حوالی زایمان جلوگیری کرده و میزان ناتوانی را در بازماندگان از آسیفکسی زمان تولد کم کند. از آنجائیکه همیشه امکان شرکت حضوری پرستاران در کارگاه برای تجدید اعتبار گواهینامه احیاء فراهم نیست. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر خودآموزی درسنامه جدید در بهبود دانش و مهارت احیاء در پرسنل پرستاری انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی 58 پرستار بیمارستان های بابل که کمتر از دو سال قبل گواهی احیاء نوزادان دریافت کرده بودند، کتاب درسنامه احیاء نوزادان چاپ جدید (2011) را دریافت و آن را مطالعه نمودند. تمرین عملی در Skill Lab تحت نظر مربی آموزش دیده انجام شد. سپس 8 هفته بعد آزمون دانش از کتاب درسنامه و امتحان مهارت مگا کد بر اساس چک لیست ارزیابی مهارت، موجود در درسنامه احیای نوزاد گرفته شد. نمرات پایینتر از 17 کمتر از حد انتظار، 17 تا 19 در حد انتظار و بالای 19 خوب تعریف گردیدند. میانگین نمرات کارگاه قبلی و خودآموزی با هم مقایسه گردید.
  یافته ها
  مقایسه نمرات دانش به ترتیب کارگاه قبلی و روش خودآموزی در محدوده خوب 39/4% در مقابل56/9% (0/27=p) در محدوده انتظار 10/4% در مقابل 36/2% (0/05=p) و در محدوده کمتر از حد انتظار 44/8% در مقابل 6/8% (0/0002=p) بوده است. مقایسه نمرات عملی به ترتیب کارگاه قبلی و روش خودآموزی در محدوده خوب 48/3% در مقابل 34/5% (0/33=p)، در محدوده انتظار 34/5% در مقابل 43/1% (0/052=p) و درمحدوده کمتر از حد انتظار 17/2% در مقابل 2/3% (56/0=p) بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که روش خودآموزی دربهبود اطلاعات تئوری در مقایسه با مهارت عملی موثرتر است. برای بهبود مهارتهای عملی برگزاری و حضور در کارگاه توصیه میشود.
  کلیدواژگان: احیاء، ارزیابی دوره، کارگاه، نوزاد، آموزش
 • مهتاب عسگری نعمتیان، سعید محمدی* صفحات 31-37
  سابقه و هدف
  استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان درد و التهاب در طب سنتی ایران نوعی رسم و عادت می باشد. گیاه خوشاریزه یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که تاکنون اثرات ضد سرطانی، ضد میکروبی و ضد قارچی آن به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه خوشاریزه در موش صحرایی نر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر در 6 گروه شامل گروه های: کنترل، گروه های تیمار شده با عصاره (100،300 و 80 میلی گرم بر کیلو گرم درون صفاقی)، مورفین (1میلی گرم بر کیلو گرم درون صفاقی) و نیز نالوکسان (1میلی گرم بر کیلو گرم) بهمراه دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره استفاده شد. به منظور ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره از آزمون های ریتینگ، تیل فلیک و فرمالین استفاده شد.
  یافته ها
  در تست ریتینگ دوزهای100 و300 mg/kg عصاره توانستند تعداد ریتینگ را از 3/61±43/22 واحد در گروه کنترل به ترتیب به 2/34±27/31(0/05p<) و 0/91±29/67(0/01p<) واحد کاهش دهند. در تست تیل فلیک نیز تزریق دوز 300 mg/kg عصاره توانست پاسخ تاخیری پرش دم را از 0/67±2/84 ثانیه در گروه کنترل به 1/88±5/25 ثانیه برساند(0/05p<). در تست فرمالین نیز دوز 300 mg/kg عصاره توانست در هر دو فاز حاد و مزمن، امتیاز درد را از0/22±2/18 در گروه کنترل به 0/13±0/74 کاهش دهد(0/01p<).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، عصاره هیدروالکلی برگ گیاه خوشاریزه دارای اثرات ضد دردی مرکزی و محیطی می باشد
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، ضد درد، خوشاریزه، گیاهان دارویی
 • سهراب کاظمی، آزاده شیروانی، ماریا هاشمی، علی اکبر مقدم نیا صفحات 38-43
  سابقه و هدف
  درد، احساس ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک قوی به عنوان یک مکانیسم دفاعی ایجاد می شود. با توجه به وجود ترکیبات فلاونوئیدی در گیاهان خانواده چلیپائیان از جمله گیاه کلزا با نام علمی brassica napus و نقش این ترکیبات در ساخت پروستاگلاندین ها که گزارشاتی نیز مبنی بر دخالت پروستاگلاندین ها در القا اثرات ضد دردی برخی از گیاهان دارویی وجود دارد در این مطالعه اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی گیاه کلزا بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 54 سر موش سفید آزمایشگاهی نژاد آلبینو با محدوده وزنی 18 الی 26 گرم استفاده شد. حیوانات بطور تصادفی به 9 گروه 6تایی دریافت کننده دوزهای 500، 250، 50 mg/kg مرفین با یا بدون نالوکسان و سالین تقسیم شدند. مدت زمان (ثانیه) تحمل هر موش به صفحه داغ (C◦54) در ابتدا اندازه گیری گردید و جهت بررسی اثرات ضد دردی از تست هات پلیت استفاده و مدت زمان تحمل حیوان 15، 30، 45، 60، 75 و 90 دقیقه پس از آخرین تزریق اندازه گیری شد.
  یافته ها
  درمان با دوز 10 میلی گرم در کیلوگرم وزن موشها از عصاره کلزا سبب افزایش تحمل به درد ناشی از صفحه داغ در مقایسه با کنترل شد. تزریق همزمان مرفین (20mg/kg) و کلزا (250 mg/kg) سبب افزایش تحمل به درد در مقایسه با مرفین تنها گردید. همچنین تزریق همزمان کلزا و مرفین 10 دقیقه پس از تزریق نالوکسان (1mg/kg) نیز سبب افزایش تحمل به درد شد. بالاترین زمان تحمل به درد پس از دریافت نالوکسان، مرفین و کلزا در دوز 250 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن در دقیقه 30 با میانگین (2±) 32 ثانیه به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی کلزا قادر به القا اثرات ضد دردی است
  کلیدواژگان: کلزا، فلاونوئید، مورفین، نالوکسان، التهاب، ضد درد
 • الهه اربابی، سید علیرضا طلایی، غلامعلی حمیدی، ابوالفضل اعظمی، نسترن افسرده، محمود سلامی* صفحات 44-52
  سابقه و هدف
  اختلال در حافظه و یادگیری از عوارض بیماری پارکینسون می باشد. همچنین کاهش هورمون استروژن در دوران یائسگی باعث بروز اختلال در حافظه می گردد. با توجه به اینکه جنیستئین دارای اثرات استروژنی و محافظت نورونی می باشد. بنابراین این مطالعه جهت بررسی اثر جنیستئین بر یادگیری و حافظه در موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 48 سر از موشهای صحرایی ماده نژاد ویستار که به شش گروه 8تایی تقسیم شدند، انجام گردیدکه گروه ها شامل گروه کنترل و پارکینسونی دریافت کننده حلال دی متیل سولفوکساید و چهار گروه پارکینسونی-اواریکتومی شده دریافت کننده حلال دی متیل سولفوکساید، جنیستئین (mg/kg10)، تاموکسیفن (mg/kg20) و مخلوط جنیستئین (mg/kg10) و تاموکسیفن(mg/kg20) به صورت پیش درمان به مدت یک هفته بودند. مسیر نیگرواستریاتال توسط 8 میکروگرم 6-هیدروکسی دوپامین تخریب شد. یادگیری و حافظه فضایی با آزمون ماز آبی موریس مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در هر دو مرحله یادگیری و بازخوانی اختلاف معنی داری بین گروه کنترل با گروه های پارکینسونی و پارکینسونی-اواریکتومی (0/0001p<) وجود دارد. همچنین گروه های پارکینسونی-اواریکتومی 0/26±4/21 ثانیه و پارکینسونی 0/61±5/94 ثانیه در ربع هدف مانده اند که در مقایسه با گروه کنترل کمتر (0/33±12/15 ثانیه)بوده است. بعلاوه اواریکتومی باعث افزایش مدت زمان یادگیری (0/002p=) و کاهش مدت زمان بازخوانی (0/034p=) در موش های پارکینسونی شد. جنیستئین (0/46±11/85 ثانیه) در مقایسه با دریافت کننده جنیستئین و تاموکسیفن(0/86±6/37 ثانیه)مدت زمان بیشتری را در ربع هدف طی کرده است (0/0001p=).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که جنیستئین یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده را بهبود می بخشد
  کلیدواژگان: جنیستئین، یادگیری، حافظه، اواریکتومی، پارکینسون
 • منوچهر اشرف پور، علیرضا قربانی پاشاکلایی، علی اصغر سفیدگر، حامدحسین کاظمی، علی اکبر مقدم نیا، سهراب کاظمی، ملیکا مزلقانی، محمود برادران* صفحات 53-60
  سابقه و هدف
  کاندیدیازیس شایعترین عفونت قارچی است و اغلب با نیستاتین درمان می شود. با توجه به مشکل مقاومت دارویی و عوارض مربوط به این داروها، مطالعه با هدف بررسی خواص ضد قارچی چای سیاه و سبز بر کاندیدا آلبیکنس انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی ابتدا عصاره متانولی و متیلن کلرایدی چای سبز و سیاه تهیه شد. عصاره متانولی با دوزهای 2، 4، 6، 8 و 10 میلی گرم و عصاره متیلن کلراید نیز با غلظت های 0/2، 0/4، 0/6، 0/8 و 1 میلی گرم به ازای هر دیسک بکار برده شد و از روش انتشار دیسک و اندازه گیری قطر هاله عدم رشد برای تعیین خاصیت ضد قارچی عصاره ها علیه کاندیداآلبیکنس استفاده گردید. نتایج 24 و 48 ساعت بعد مقایسه گردیدند.
  یافته ها
  عصاره متیلن کلرایدی هر دو چای تاثیر ضد قارچ بیشتری نسبت به عصاره متانولی بوجود آورد. حداکثر فعالیت ضد قارچ24 ساعت اول توسط غلظت 1 میلی گرم بر دیسک عصاره متیلن کلرایدی حاصل شد و در این غلظت با تشکیل هاله عدم رشد4/4±30/57 و2/7±34/25 میلی متر بترتیب برای عصاره متیلن کلرایدی چای سبز و سیاه اثر ضد قارچ بیشتری نسبت به نیستاتین (1/06±20 میلی متر) بوجود آمد(0/01p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که عصاره برگ های چای سبز و سیاه می توانند فعالیت ضد قارچ در مقابل کاندیداآلبیکنس بوجود آورند که این اثر وابسته به غلظت بوده و در 24 ساعت اول بیشتر از 48 ساعت بعد ایجاد می گردد.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، چای سیاه، چای سبز، عصاره متانولی، عصاره متیلن کلرایدی
 • علی اکبر مقدم نیا، محمد علی جهانی*، علی بیژنی، موسی یمین فیروز، علی نقشینه، کامران محمدنیا صفحات 61-69
  سابقه و هدف
  شاخص های بیمارستان، ابزاری جهت برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی خدمات بیمارستانی در محدوده جغرافیایی و بهره برداری از تسهیلات بیمارستانی در جمعیت تحت پوشش می باشد. این مطالعه به منظور بررسی شاخص های عملکردی و بار مراجعات بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کاربردی گذشته نگر اطلاعات 9513 پرونده بیماران بستری شده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392، به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و با استفاده از فرم های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیمارستان آیت الله روحانی بالاترین (82%) و شهیدرجایی پایین ترین سطح اشغال تخت (55%) را داشتند. میانگین سن مراجعه کنندگان به بیمارستان ها، 23/56±40/61 سال بود. 26/4% از بیماران محل سکونت دائمی شان خارج از شهرستان بابل بود، که بیمارستان شهید رجایی بیشترین سهم (79/4%) و شهید یحیی نژاد کمترین سهم (8/7%) را داشتند. بین نحوه ترخیص بیماران در بیمارستان ها و نوع بیمه مراجعین به بیمارستان ها تفاوت معنی داری وجود داشت(0/000p=). اما بین نحوه مراجعه به بیمارستان ها تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه بخش قابل توجهی از بار مراجعات به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل از شهرستان های اطراف می باشد که این امر مستلزم پیگیری برای اختصاص امکانات، تجهیزات و بودجه لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص های عملکردی، بار مراجعات، بیمارستان ها، بودجه، اشغال تخت
 • محمد رحیمی، محمد هادی یدالله پور، غلامعلی جورسرایی، ثریا خفری صفحات 70-76
  سابقه و هدف
  سقط جنین در تمام ادیان، مذاهب مختلف و همچنین جامعه پزشکی و مکاتب مختلف بحث انگیز است. از دیدگاه اسلام، سقط جنین جنایی گناه بوده و به جز در موارد پزشکی، آن هم در شرایط خاص، مورد قبول نمی باشد. این مطالعه به منظور بررسی میزان باورهای مذهبی و نوع نگرش به سقط جنین در بین دانشجویان و کارکنان بخش زنان، بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 186 نفر از دانشجو پزشکی در مقطع کارورزی، دانشجویان مامایی، دستیاران زنان و زایمان و کارکنان بهداشتی مرتبط با موضوع سقط جنین در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. نوع نگرش به سقط جنین و میزان باورهای مذهبی، متغیرهای دموگرافیک همچون سن، جنس، قومیت، تاهل، رشته و مقطع توسط دو پرسشنامه جداگانه استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. میانگین نمره کمتر از 2/5 به عنوان نگرش نامطلوب، بین 5/2 الی 5/3 به عنوان متوسط و بیشتر از 5/3 به عنوان مطلوب در نظر گرفته شد. همچنین میانگین نمره پایینتر از 5/2 به عنوان باور مذهبی نامناسب و بالاتر از 5/2 به عنوان باور مذهبی مناسب در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه ها 7/57±28/24 سال بود. 30نفر (16/6%) مرد و 151نفر (83/4%) زن بودند. میانگین نمره کل نوع نگرش به سقط جنین و باورهای مذهبی در رشته پزشکی (0/43±2/89) به طور معنی داری پایین تر از سایر رشته ها (0/52±3/24)بوده است (0/001p<). رابطه مستقیم و متوسطی از نظر قدرت بین نوع نگرش به سقط جنین و میزان باورهای مذهبی دیده شد (0/537=r، 0/001p<). از میان تمامی متغیرهای مورد مطالعه تنها متغیر میزان باورهای مذهبی از عوامل موثر بر ارتقاء نگرش نسبت به سقط جنین بوده است (0/001p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که میزان باورهای مذهبی می تواند عاملی برای ارتقا نوع نگرش به سقط جنین به حساب آید. لذا می توان با افزایش میزان باور مذهبی ، نوع نگرش مطلوب تر به سقط جنین را انتظار داشت.
  کلیدواژگان: سقط جنین، باور های مذهبی، دانشجویان، نگرش
|
 • N. Salmani *, Kh Dehghani Champiry Pages 7-12
  Background And Objective
  Involvement of fathers, as important members of every family, in the care of premature infants is a major challenge. Therefore, it is essential to understand the feelings of fathers towards infant care. The aim of this study was to determine the effects of kangaroo care on tension in fathers of premature infants hospitalized in a neonatal intensive care unit.
  Methods
  This quasi-experimental study was carried out in 2015 on 25 pairs of fathers and premature infants, hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit of Shahid Sadoughi Hospital of Yazd, Iran. Kangaroo care was applied for 60 min every day over two weeks after feeding the infants and changing their diaper. After wearing a hospital gown, fathers sat on a chair in a comfortable position (angle of 45-60°). Then, the nurse placed the infant under the father's gown in a vertical position on the father's chest (chest-to-chest placement). The fathers completed the parental stress scale before and after the intervention.
  FINDINGS: The mean total score of tension in fathers was 122.64±11.00 before the intervention and 90.72±13.04 after the intervention (p
  Conclusion
  The results of the present study showed that kangaroo care could be effective in reducing tension in fathers of premature infants, hospitalized in neonatal intensive care units.
  Keywords: Kangaroo care, Tension, Neonatal Intensive Care Unit
 • Aa Ghods, M. Emadi Khalaf, M. Mirmohamadkhani, N. Sotodehasl* Pages 13-19
  Background And Objective
  Sleep disorders in nurses due to rotational shiftwork and diversity of the working time are highly prevalent, which can be improved by aromatherapy. In this study, we aimed to evaluate the effect of aromatherapy with lavender essential oil on sleep quality of nurses covered by social security.
  Methods
  This clinical trial study was conducted in 78 nurses randomly divided into two groups of lavender and sesame oil (placebo). The participants used lavender essential oil and sesame oil for two hours in early hours of their shift for four weeks. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was employed to evaluate sleep quality of both groups pre-intervention and at the end of the second and fourth weeks of the intervention (IRCT: 201407176342N4).
  FINDINGS: According to the results, mean ages of the lavender and placebo groups were 34.87±4.85 and 36.49±5.38 years, respectively. Moreover, there was no significant difference between the two groups regarding anthropometric variables (i.e., the mean height, weight, and overtime working hours). In addition, the groups were homogenous in terms of gender, marital status, work shift, department, and educational level. The results indicated no significant difference between the lavender and sesame groups regarding the mean scores of sleep quality (7.79±3.78 vs. 7.44±4.24); this mean was not significantly different between the groups at the end of the second and fourth weeks, as well.
  Conclusion
  In this study, lavender essential oil had no significant impact on sleep quality of the nurses
  Keywords: Sleep, Lavender, Nurses
 • M. Fathani, M. Afzal Aghaee, M. Tadayonfar* Pages 20-25
  Background And Objective
  Chronic diseases, such as heart failure, have an adverse impact on the life of the patients and their families. Responsibilities of patient care may give rise to tension and anxiety, affecting the mental and physical health of caregivers. Educational interventions have been shown to enhance the quality of care, as well as the mental and physical health of patient caregivers. This study aimed to evaluate the effects of a designated educational intervention on the improvement of quality of life in caregivers of patients with chronic heart failure (CHF).
  Methods
  This randomized clinical trial was conducted on 120 family caregivers of CHF patients admitted to the Cardiac Care Unit of Ghaem Hospital of Mashhad, Iran in 2014. Participants were selected via available sampling and randomly allocated to two groups of intervention and control. Designated educational program consisted of face-to-face interviews with the participants in the intervention group, while control subjects only received routine care and training. Data were collected using the Short-Form Health Survey (SF-36) to assess the quality of life in both groups before and one month after the intervention (IRCT: 2014072118552N1).
  FINDINGS: In this study, no statistically significant difference was observed between the groups in terms of demographic characteristics and eight domains of SF-36 at the beginning of the study. One month after the designated educational intervention, total mean score of quality of life was 81.82±2.75 in the intervention group and 75.97±4.36 in the control group, which had a statistically significant increase compared to before the intervention (p
  Conclusion
  According to the results of this study, implementation of designated educational programs could improve the quality of life of the caregivers of CHF patients.
  Keywords: Chronic heart failure, Caregiver, Quality of life, Education
 • M. Ahmadpour, Kacho , Y. Zahed Pasha, M. Hajiahmadi, M. Taghizadeh*, T. Jahangir Pages 26-30
  Background And Objective
  Neonatal resuscitation training for healthcare workers can prevent pregnancy-related mortality and reduce disability among birth asphyxia survivors. Since the participation of nurses in workshops is not always possible for recertification, in this study, we aimed to investigate the impact of self-learning, using the new edition of neonatal resuscitation textbook on the improvement of nurses’ skills and knowledge in this area.
  Methods
  In this cross-sectional study, 58 nurses at Babol hospitals, who had received the neonatal resuscitation certificate less than two years ago, were provided with the new edition of neonatal resuscitation textbook (published in 2011). Practical training was performed under the supervision of a trained instructor at the skill laboratory. After eight weeks, a knowledge test was performed based on the textbook, and Megacode skill test was carried out, using the skill assessment checklist in the textbook. The scores were rated as follows: poor ( 19). Afterwards, the mean scores of the previous workshop and self-learning were compared.
  FINDINGS: The comparison of knowledge scores revealed that 39.4% and 56.9% of the subjects obtained favorable scores in the previous workshop and self-learning (p=0.27), 10.4% and 36.2% obtained acceptable scores (p=0.05), and 44.8% and 6.8% had poor scores (p=0.0002), respectively. Moreover, the comparison of skill scores showed that 48.3% and 34.5% of the subjects obtained favorable scores in the previous workshop and self-learning (p=0.33), 34.5% and 43.1% had acceptable scores (p=0.052), and 17.2% and 22.3% obtained poor scores (p=0.56), respectively.
  Conclusion
  Based on the obtained results, self-learning is more effective in improving theoretical knowledge rather than practical skills. Therefore, participation in skill workshops is recommended for the improvement of neonatal resuscitation skills.
  Keywords: Resuscitation, Course assessment, Workshop, Neonate, Training
 • M. Asgari Nematian, S. Mohammadi* Pages 31-37
  Background And Objectives
  In traditional Iranian medicine, use of medicinal herbs is prevalent for the treatment and alleviation of pain and inflammation. Echinophora Platyloba is one of the major medicinal herbs with confirmed anti-cancer, anti-microbial, and anti-fungal effects. Therefore, in this study, we aimed to evaluate the analgesic effects of E. platyloba hydroalcoholic extracts in male rats.
  Methods
  In this experimental study, 42 rats were divided into six groups, i.e., control group, extract groups (80, 100, and 300 mg/kg via intraperitoneal injection), morphine group (1 mg/kg via intraperitoneal injection), and naloxone group (1 mg/kg of naloxone along with 300 mg/kg of the extract). To evaluate the analgesic effects of the extracts, rating, tail flick, and formalin tests were performed.
  FINDINGS: In the writhing test, doses of 100 and 300 mg/kg of the extracts could decrease the rating score from 43.3±22.61 to 27.31±2.34 (p
  Conclusion
  According to the present results, E. platyloba hydroalcoholic extracts have central and peripheral analgesic effects.
  Keywords: Hydroalcoholic Extract, Analgesic, Echinophora Platyloba, Medicinal Herbs
 • E. Arbabi, Sar Talaei, Ga Hamidi, A. Azami, N. Afsordeh, M. Salami* Pages 44-52
 • M. Ashrafpour, A. Ghorbani, Aa Sefidgar, Hh Kazemi, Aa Moghaddamnia, S. Kazemi, M. Mazleghani, M. Baradaran* Pages 53-60
 • Aa Moghadamnia, Ma Jahani*, A. Bijani, M. Yaminfirooz, A. Naghshineh, K. Mohammadnia Pages 61-69