فهرست مطالب

روان شناسی و دین - سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1395)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا احمدی، رحیم میردریکوندی، جعفر علی گلی فیروزجایی* صفحه 5
  این پژوهش با هدف ساخت آزمون اولیه مهارت حل مسئله، بر اساس مبانی نظری اسلامی انجام گرفت. همچنین از روش تحلیل محتوا و از روش پیمایشی با انتخاب تصادفی طبقه ای، نمونه 100 نفری از میان طلاب علوم دینی بهره گرفت. ساختار متغیرهای به دست آمده از منابع اسلامی برای حل مسئله عبارتند از: کنترل هیجان، شناخت و تعریف مسئله، شناسایی اهداف و موانع، تفکر خلاق و مشورت، تصمیم گیری، توکل و توسل، ارزیابی فرایند، سبک های ناکارآمد عجله ای و اجتنابی، اعتقاد به آزمایش یا تهدید دانستن مسائل و خوش بینی یا بدبینی. روایی این ساختار از نظر کارشناسان دین و روان شناسی، طبق ساختار لیکرت چهار گزینه ای با میانگین کل 62/3 و واریانس 2/0 محاسبه شد. روایی گویه ها با میانگین 51/3 و واریانس 37/0 به دست آمد. نتیجه همبستگی 88/0 با معناداری 01/0 را نشان داد. اعتبار آزمون بواسطه بررسی همسانی درونی پرسش نامه، با ضریب آلفای کرونباخ در سطح 96/0 به دست آمد. دونیمه سازی نیز اعتباری در حد 93/0 و 95/0 برای دونیمه را نشان داد، که بیانگر اعتبار و روایی مناسب این آزمون است.
  کلیدواژگان: حل مسئله، ساختار اسلامی، مهارت، آزمون، روایی و اعتبار
 • محمدرضا سالاری فر*، سیدجلال یونسی، محمدحسین شریفی نیا، حمیدرضا حسن آبادی صفحه 27
  این تحقیق درصدد مقایسه کارآمدی مداخلات اسلامی در زوج درمانی با زوج درمانی شناختی رفتاری توسعه یافته در افزایش رضایت زناشویی زوج هاست. تدوین زوج درمانی اسلامی بر اساس روش اجتهادی رایج در علوم اسلامی صورت گرفته است. روش «شناختی رفتاری» از آثار اپشتاین و باکوم برگرفته شده است. در مقایسه آماری دو رویکرد، از آزمون تحلیل «واریانس مکرر یا اندازه های وابسته» استفاده شد. زوج درمانی اسلامی در پنج بخش مداخله های شناختی، عاطفی، رفتاری، ساختاری (توزیع قدرت، حقوق زوجین و مرزها بر اساس فقه اسلامی) و معنوی (توصیه های اعتقادی، اخلاقی و عبادی) ارائه گردید. بررسی آماری نشان داد که هر دو روش تاثیر معناداری در افزایش رضایت زناشویی زوج ها دارند، ولی تفاوت معناداری بین کارآمدی دو روش به دست نیامد. همچنین زیرمقیاس های سازگاری شخصیتی، ارتباط همسری، تعارض، و اوقات فراغت در اثر دو روش تغییر معنادار داشتند، ولی بین دو روش تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: زوج درمانی اسلامی، روش شناختی، رفتاری توسعه یافته، رضایت زناشویی
 • محمدیاسین سیفی گندمانی *، مسعود جان بزرگی، احمد علیپور، مهناز علی اکبری دهکردی صفحه 51
  روان درمانگری/ آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی با هدف افزایش غنای درونی، بهزیستی روان شناختی و ارتقا رضایت از زندگی تدوین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تدوین الگوی اسلامی روان درمانگری مبتنی بر کیفیت زندگی سامان یافته است. روان درمانگری مبتنی بر کیفیت زندگی، برای ارتقای آن در هر عرصه زندگی، از مدل پنج راهه CASIO استفاده می کند. بر اساس یافته های این پژوهش، در الگوی اسلامی روان درمانگری/ آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی، با تغییر نگرش های فرد با جهت گیری توحیدی (A)، تغییر در معیارهای زندگی در هر حوزه از زندگی، با جهت گیری توحیدی (S)، تغییر اولویت های فرد در زندگی و اتخاذ اولویت های توحیدی (I) و تمرکز بر حوزه های مغفول زندگی (O)، و در نهایت، هماهنگ سازی آنها با واقعیت های توحیدی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی، رضایتمندی و شادکامی فرد فراهم می گردد.
  کلیدواژگان: روان درمانگری، کیفیت زندگی، روان شناسی مثبت نگر، اسلام، واقعیت های توحیدی
 • منیژه احیاءکننده*، محمد مزیدی شرف آبادی صفحه 69
  این پژوهش با هدف بررسی نقش دلبستگی به خدا در سلامت روان و هدف در زندگی دانشجویان پسر دانشگاه اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود. برای انجام پژوهش، 172 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسش نامه دلبستگی به خدا، پرسش نامه سلامت عمومی و پرسش نامه هدف در زندگی بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین دلبستگی دانشجویان به خدا با سلامت روان و هدف در زندگی آنها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان نیز نشان داد که 17 درصد از واریانس سلامت روان و 29 درصد از واریانس هدف در زندگی به وسیله متغیر دلبستگی به خدا تببین می شود.
  کلیدواژگان: دلبستگی به خدا، سلامت روان، هدف در زندگی، دانشجویان
 • علی حسین زاده، فریبرز صدیقی ارفعی، علی یزدخواستی، محمد نورمحمدی نجف آبادی* صفحه 85
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با سلامت روان و میزان تاب آوری دانشجویان دانشگاه کاشان بود. از میان جامعه آماری دانشجویان، 364 نفر به عنوان نمونه آماری، به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سبک زندگی اسلامی کاویانی ILST، پرسش نامه سلامت روان GHQ-28 و پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون CD-RIS بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی با سلامت روان و میزان تاب آوری دانشجویان دانشگاه کاشان، رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه های جزیی این پژوهش نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان و میزان تاب آوری دانشجویان، با جنسیت آنان رابطه وجود دارد، از سوی دیگر، بین سبک زندگی اسلامی، سلامت روان و تاب آوری دانشجویان با تاهل و تجرد آنها نیز رابطه معنادار مشاهده شد. ازاین رو، با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت: سبک زندگی اسلامی موجب ارتقا سلامت روان و میزن تاب آوری دانشجویان می شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، سلامت روان، تاب آوری، درخت سبک زندگی، دانشجویان
 • شهرام نوری ثمرین* صفحه 107
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل 340 نفر بود که به روش تصادفی چندمرحله ا ی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه هوش معنوی، هوش هیجانی و خودکارآمدی عمومی استفاده شد. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون به شیوه گام به گام و واریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که هوش معنوی، رابطه مثبت و معناداری با خود کارآمدی دارند. بین هوش هیجانی و چهار مولفه آن (خودآگاهی، خودکنترلی، مهارت ها ی اجتماعی و خود انگیزی)، با خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مولفه های خودکنترلی و مهارت های اجتماعی، رابطه مثبت و معنا داری با هوش معنوی داشتند، اما بین مولفه های هوش معنوی با هوش هیجانی، رابطه معناداری وجود نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب، مولفه های خودآگاهی، خودکنترلی، تفکر وجودی انتقادی، مهارت های اجتماعی، معناسازی شخصی بهترین پیش بینی کننده خودکارآمدی هستند و بین دختران و پسران به لحاظ همدلی و خودکنترلی تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، هوش هیجانی، خودکارآمدی
 • فرزانه میکائیلی منیع *، زینب بابایی، محمد حسنی صفحه 123
  هدف این پژوهش مطالعه رابطه هوش معنوی، دینداری و بخشندگی با سازگاری اجتماعی دانشجویان سال اول است. نمونه پژوهش 327 نفر از دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه ارومیه هستند که به صورت نمونه گیری «تصادفی خوشه ای» از بین جامعه دانشجویان سال اول انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس «سنجش دینداری» سراج زاده، مقیاس «سنجش هوش معنوی» بدیع و همکاران، مقیاس «سنجش بخشش» والکر و گارسوخ، مقیاس «سنجش سازگاری اجتماعی» بیکر و سیریاک استفاده شد. داده های به دست آمده با بهره گیری از ضریب همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد هوش معنوی، دینداری، بخشش و مولفه های آنها با سازگاری اجتماعی رابطه ای مثبت معنادار داشته، قادرند سازگاری اجتماعی را پیش بینی و تبیین کنند (37/0=R2 و 01/0=P). بر این اساس، می توان نتیجه گرفت متغیرهای دینداری، هوش معنوی و بخشندگی نقش تعیین کننده ای در تطابق دانشجویان سال اول با محیط دانشگاه و مسائل و مشکلات آن دارند. از این رو، می توان با تمرکز بر متغیرهای پیش بین این تحقیق برنامه هایی کارآمد برای ارتقای سازگاری اجتماعی فراهم کرد.
  کلیدواژگان: دانشجویان سال اول، دینداری، هوش معنوی، بخشش، سازگاری اجتماعی
 • علیرضا رشیدی، فاطمه ملک محمدی، سارا شریفی* صفحه 143
  این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت. 373 دانشجوی (194 زن و 179 مرد) این دانشگاه با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت (ROS)، پرسش نامه شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسش نامه کیفیت زندگی، جمع آوری و توسط ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی و کیفیت زندگی و شادکامی رابطه مثبتی وجود دارد، همچنین بین جهت گیری مذهبی کلی، با شادکامی و کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی، با شادکامی و کیفیت زندگی رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد. بنابراین، می توان گفت: که افراد با جهت گیری مذهبی درونی، از شادکامی و کیفیت زندگی بالاتری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، شادکامی، کیفیت زندگی
|
 • Mohammad Reza Ahmadi, Rahim Mir Derikvandi, Jafar Ali Goli Firozjai* Page 5
  This research aims at developing an initial test on problem-solving skill based on theoretical Islamic principles. A content analysis method and scaling method are used in this research in which 100 people were randomly chosen from among religious students. The structure of the variables foe problem-solving drawn from Islamic sources is based on controlling excitement, identifying and defining the problem, recognizing the aims and impediments, creative thought and counselling, decision-making, trust and supplication, evaluating the process of inefficient, hasty and rejected styles , belief in testing or considering problems as threats and optimism or pessimism. Religious scholars and psychologists see that, the validity of this structure is calculated according to Likert Scale multiple choice with the overall average of 3.62 and variance of ./2. The research result shown that the average of validity of the statements is 3.51, the variance is 0.37, the correlation is 0.88 and the significance is 0.01. The validity of test was known as a result of investigating the identity of questionnaires with Cronbach's alpha coefficient at 0.96 level. Half-splitting, gives the two halves a validity of 0.93 and 0.95, which confirms the great reliability and validity of this test.
  Keywords: problem, solving, Islamic structure, skill, test, reliability, validity
 • Mohammad Reza Salarifar*, Seyyed Jalal Yunesi, Mohammad Hossein Sharifiniya, Hamid Reza Hassan Abadi Page 27
  This research seeks to compare between the effects of Islamic interventions in couple therapy and that of the developed cognitive-behavioral couple therapy on increasing the couples’ marital satisfaction. Islamic couple therapy is based on the method of independent judgment which is used in the Islamic sciences. The cognitive-behavioral method is drawn from the works of Epstein and Baucom. In the statistical comparison between the two approaches, the analysis-based test of ‘’frequent variance or related measures’’ was used. The Islamic couple therapy consists of the five sections: cognitive, emotional, behavioral, structural interventions (power distribution, conjugal rights and limits according to Islamic fiqh) and spiritual interventions (doctrinal, moral and ritual instructions). The statistical investigation shows that both methods have significant effects on increasing the couples’ marital satisfaction but no significant differences are detected between the efficiency of each of the two methods. Similarly, the sub-scales of personality adaptation, marital relations, conflict, and leisure time have significant change in the two methods but no significant difference is detected between the two methods.
  Keywords: Islamic couple therapy, developed cognitive, behavioral method, marital satisfaction
 • Mohammad Yasin Seifi Gandomani*, Masood Jan Bozorgi, Ahmad Alipor, Mahnaz Ali Akbari Dehkordi Page 51
  The psychotherapy/ education based on the quality of life is intended to increase essential richness and psychological wellbeing and promote one’s contentment in life. Using a descriptive analytical method, this research aims at providing an Islamic pattern of psychotherapy based on the quality of life. The psychotherapy based on the quality of life uses the five-way CASIO model for promoting all aspects of life. The findings of this research show that the Islamic pattern of psychotherapy/ education based on improving the quality of life contributes to promoting one’s quality of life, contentment and happiness by orientating individual views towards monotheism(A), orientating the standards of living in every aspect of life towards monotheism (S), changing one’s priorities in life, adopting the monotheistic order of priorities(I), concentrating on the neglected aspects of life(O) and, finally, coordinating them with the monotheistic realities.
  Keywords: psychotherapy, quality of life, positive psychology, Islam, monotheistic realities
 • Manijheh Ehya Konandeh*, Mohammad Mazidi Sharaf Abadi Page 69
  This research aims to investigate the role of devotion to God in university students’ sanity and aim in life. The research is of correlative kind and the population sample consists of all the BA male students of Behbahan Islamic Azad University. 172 students were chosen for this survey through a staged cluster sampling method. A questionnaire on devotion to God, a questionnaire on public health and a questionnaire on the aim in life were used in this survey. The data were analyzed by Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of Pearson’s correlation coefficient showed that there is a significant relationship between students’ devotion to God, on one hand, and their sanity and aim in life on the other. Furthermore, the results of the simultaneous regression analysis show that 17 percent of the variance in mental health and 29% of the variance in the aim in life are explained by the variable of attachment to God.
  Keywords: attachment to God, mental health, aim in life, students
 • Ali Hossein Zadeh, Fariborz Sedighi Arfai, Ali Yazd Khasti, Mohammad Noor Mohammadi Najaf Abadi* Page 85
  The aim of this research is to investigate the relationship of Islamic lifestyle with mental health and degree of resilience among Kashan University students. The population sample consists of 364 students who were chosen by using a cluster sampling method. Kaviani’s lifestyle test ILST, a questionnaire about good mental health GHQ-28 and Conner and Davidson’s questionnaire about Resilience CD-RIS were used in this survey. Regression Analysis was used for analyzing the data. The findings of research show that there is a significant relationship between Islamic lifestyle of Kashan University students and their mental health and degree of resilience. Also, the results of the particular propositions of this research show that there is relationship between the students’ Islamic lifestyle, mental health and degree of resilience and their sex. On the other hand, a significant relationship is detected between the students’ Islamic lifestyle, mental health and degree of resilience and their marital status. Considering the results of this research, we can conclude that Islamic lifestyle contributes to the promotion of the students’ mental health and degree of resilience.
  Keywords: Islamic lifestyle, mental health, resilience, pedigree lifestyle, students
 • Shahram Nouri Samarin* Page 107
  This research aims to investigate the relationship of spiritual intelligence and emotional intelligence with self-efficiency among the students of Dezful Islamic Azad University. The population sample consists of 340 students who were randomly chosen by using a multi-stage method. A questionnaire about spiritual intelligence, emotional and general self-efficacy was used for collecting the data. The data Pearson’s correlation coefficient, step-by step Regression and multi-variable variance were used for analyzing the data. The results show that spiritual intelligence has a positive and significant relationship with self-efficacy. Emotional intelligence and its four elements (self-awareness, self-control, social skills, and self-motivation) have a positive and significant relationship with self-efficacy. Similarly the components of self-control and social skills have a positive and significant relationship with spiritual intelligence, but no significant relationship is detected between the components of spiritual intelligence and emotional intelligence. The results of Regression analysis shows that self-awareness, self-control, critical existential thought, social skills, and personal meaning-making, respectively, are the best predictors of self-efficacy, and there is a significant difference between males and females in terms of empathy and self-control.
  Keywords: spiritual intelligence, emotional intelligence, self, efficacy
 • Farzaneh Mikaeili Mani'*, Zaynab Babai, Muhammad Hassani Page 123
  This research aims to investigate the relationship of spiritual intelligence, religiosity and forgiveness with social harmony among first year students. The sample consists of 327 BA students who were randomly chosen by cluster sampling form among first year student in Uroomiya University. Seraj Zadeh’s ‘’religiosity scale’’ Badi’a and colleagues’ ‘’measure of spiritual intelligence’’ Walker and Gorsuch’s, ‘’forgiveness scale’’, and Baker and Siryk’s ‘’measure of social harmony scale were used for collecting the data. Correlation Coefficient and Hierarchical Regression were used for analyzing the data. The results of this paper show that spiritual intelligence, religiosity, forgiveness and their components have a significant relationship with social harmony, and they can predict and explain social harmony (P=0.01 and R2= 0.37). Therefore, we can conclude that the variables of religiosity, spiritual intelligence and forgiveness have a decisive role in ensuring conformity between first year students and university environment, and its affairs and problems. Hence, concentration on the predicting variables of this research can contribute to developing efficient programs for promoting social harmony.
  Keywords: first year students, religiosity, spiritual intelligence, forgiveness, social harmony
 • Ali Reza Rashidi, Fatemeh Malek Mohammadi, Sara Sharifi* Page 143
  This study aims to investigate the relationship of religious orientation with happiness and quality of life among the students of Razi University in Kermanshah. 373 students (194 females and 179 males) were randomly chosen by using a sampling method. The data were collected from Alport’s Religious Orientation Scale (ROS), Oxford Happiness Inventory (OHI) and the questionnaire about quality of life, and simple correlation coefficient and Multiple Regression were used for analyzing the data. The findings show that the relationship of interior religious orientation with quality of life and happiness is positive, and the relationship of general religious orientation with happiness and quality of life is positive and significant. But, statistically, the relationship of outer religious orientation with happiness and quality of life is not significant. Therefore, we can say that the happiness and quality of life of those with inner religious orientation is greater.
  Keywords: religious orientation, happiness, quality of life