فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت عمومی - پیاپی 30 (زمستان 1394)
  • پیاپی 30 (زمستان 1394)
  • تاریخ انتشار: 1394/11/11
  • تعداد عناوین: 7
|
  • علی اصغر پور عزت*، مینا سادات هاشمی کاسوایی صفحات 5-31
    بحث از هویت رشته اداره امور دولت، دانش پژوهان را در میانه تنوع مفاهیم میان رشته ای، چندرشته ای، و چالش خرده پارادایم ها و شبه پارادایم ها سرگردان می گذارد. سرشت و هویت اداره امور دولت، به علت وجودی تشکیل دولتها وابسته است و به تبع آن، سرشت این رشته علمی با مباحث عدالت اجتماعی تنیده می شود و موضوع اصیل آن، مساله و مشکل عمومی تلقی می شود و می توان گفت که علت منطقی تشکیل دولتها نیز همین است.
    در این پژوهش، ضمن ارائه مدل و چارچوبی منسجم درباره هویت رشته اداره امور دولت و موضوع شناسی آن، به انواع مسائل و مشکلات عمومی، به منزله موضوع اصلی اداره امور دولت، پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: هویت اداره امور دولت، موضوع شناسی، مساله عمومی، عدالت اجتماعی
  • زهرا سرگزی، ناصر ناستی زایی*، عبدالوهاب پورقاز صفحات 33-52
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شایستگی های محوری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری آن کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیم سال اول تحصیلی 95-1394 بودند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای در دسترس تعداد 183 نفر از طریق دو پرسشنامه: ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی و شایستگی های محوری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزارSPSS21 استفاده شد. بر اساس یافته ها میانگین عملکرد شغلی (614/0±41/3) و شایستگی های محوری (593/0±59/3) بود، ضرایب همبستگی میان شایستگی های میان فردی، ذهنی-فکری، اجرایی، شخصیتی و محوری با عملکرد شغلی به ترتیب 629/0، 611/0، 57/0، 518/0، و 725/0 است (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد شایستگی های محوری 4/54 درصد از واریانس عملکرد شغلی را تببین می کنند. از بین ابعاد شایستگی های محوری، به ترتیب، شایستگی های میان فردی با مقدار β (373/0)، شایستگی های فکری-ذهنی با مقدار β (264/0)، شایستگی های اجرایی با مقدار β (15/0) و شایستگی های شخصیتی با مقدار β (139/0) بیش ترین تاثیر را بر عملکرد شغلی داشته است (05/0p<). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که شایستگی های محوری می توانند عملکرد شغلی مدیران گروه های آموزشی را بهبود ببخشند.
    کلیدواژگان: شایستگی های محوری، عملکرد، مدیران گروه های آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • طاهره علی حیدری بیوکی*، حسن خادمی زارع، حسن حسینی نسب صفحات 53-74
    مدیریت صحیح منابع محدود بانک ها با وجود متقاضیان فراوان تسهیلات یکی از مسایل پیچیده ای است که عدم توجه کافی به آن، باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان می شود. روش ها و تکنیک های بسیاری در زمینه کمک به مدیریت منابع، توسط محقیقن به کارگرفته شده است. مبحث رتبه بندی اعتباری که خود شامل مدل های متنوعی است، از جمله این تکنیک ها به شمار می رود. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از پرکاربردترین روش های ناپارامتری در بحث رتبه بندی است. هر چند که استفاده از این روش برای رتبه بندی بسیار مورد استقبال محققان قرار گرفته است لکن پیش شرط متجانس بودن «واحدهای ارزیابی شونده» باعث شدهتا کمتر در رتبه بندی واحدهای گروه بندی شده به کارگرفته شود. از این رو در این مقاله روش تحلیل پوششی داده ها به گونه ای توسعه داده شده است که بتوان با استفاده از آن، شرکت های حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی که در صنایع و صنف های مختلفی قرار گرفته اند را هم در بین صنایع (بخش های اقتصادی) و هم بین کل شرکت ها رتبه بندی نمود. به عبارت دیگر در این مقاله یک مدل ریاضی گروه محور جدید ارائه شده است که با استفاده از آن بتوان به صورت همزمان اثرات بین گروهی و کل داده ها مورد سنجش قرار گیرد. نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی نشان داد که مدل، قدرت بالایی در رتبه بندی واحدهای گروه بندی شده دارد.
    کلیدواژگان: مدیریت تسهیلات بانکی، توسعه تحلیل پوششی داده ها، رتبه بندی اعتباری
  • نورمحمد یعقوبی* صفحات 75-98
    هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش مولفه های رهبری معنوی مدیران در پیش بینی و تبیین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی – همبستگی است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در سال 1392 به تعداد 280 نفر بود که تعداد 162 نفر به روش طبقه ای- نسبتی به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق دو پرسشنامه ی رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی جمع آوری و از طریق آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، بوسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان رابطه رهبری معنوی مدیران و رفتار شهروندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در حد متوسط بود. بالاترین مقدار رابطه ی مثبت و معنی داری بین مولفه های تعهد سازمانی و ادب و ملاحظه (0.377R=) وجود دارد.
    کلیدواژگان: رهبری معنوی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی
  • حسن فارسیجانی، احمد بکلری* صفحات 99-120
    یکی از عمده ترین ریسک های تجاری بنگاه های تولیدی و خدماتی درکلاس جهانی، ریسک عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا، تغییر ظرفیت یکی از راهکارهای پرهزینه ای است که برخی سازمان ها درپیش می گیرند. افزایش ظرفیت درمواقع افزایش تقاضا ضمن اینکه مستلزم تحمیل هزینه های ایجادی می شود، باکاهش تقاضا منجر به ظرفیت بلااستفاده و سرمایه راکد خواهد شد. کاهش ظرفیت در مواقع کاهش تقاضا نیز مستلزم فروش دارایی های سازمان گردیده و با افزایش تقاضا موجب تحمیل هزینه فروش ازدست رفته خواهد شد. برای مواجهه با این چالش پیش روی سازمان های تولیدی کلاس جهانی، انعطاف پذیری ترکیب تولید، به مفهوم ایجاد امکان تولید همزمان بیش از یک محصول در یک بنگاه یا خط تولیدی، راهکاری با هزینه اثربخش است که می تواند تا حدود زیادی ریسک عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را جذب نماید. دراین مقاله راهکارهای ایجاد انعطاف پذیری باهزینه اثربخش در بنگاه های تولیدی کلاس جهانی مورد بررسی قرار گرفته و مدلی ریاضی برای این منظور پیشنهاد می گردد. بعنوان مطالعه موردی، انعطاف پذیری تولید درگروه خودروسازی سایپا تحلیل شده و با استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی و نرم افزار شبیه سازی، راهکارهایی جهت افزایش انعطاف پذیری تولید درگروه خودروسازی سایپا پیشنهاد می گردد.
    کلیدواژگان: تولید درکلاس جهانی، تعادل عرضه و تقاضا، انعطاف پذیری، تولید ترکیبی، هزینه اثربخش
  • حبیب الله سالارزهی، آرمینا میرزاده* صفحات 121-144
    امروزه گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از مسائل مهم در شناساندن پتانسیل های یک منطقه و جذب سرمایه های داخلی و خارجی در کشورهای جهان مطرح است. در واقع گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار و تدوین استراتژی و راهبردهای مطلوب و همچنین اولویت بندی این استراتژی ها می باشد. در پژوهش حاضر، روش تحقیق بر اساس نوع هدف، کاربردی و بر اساس نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را 30 نفر از مدیران عالی و میانی، کارشناسان ارشد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران و صاحب نظران فعال بخش گردشگری تشکیل می دهند. برای تحلیل داده ها از روش ترکیبی SWOT با AHPاستفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از میان راهبردهای تدوین شده، «فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری برای ورزش های ساحلی و آبی»، «معرفی چابهار به عنوان قطب گردشگری زمستانی» و «ایجاد مراکز گردشگری زمستانی و تابستانی برای جذب گردشگر در تمام فصول سال» از مهمترین استراتژی ها برای توسعه سرمایه گذاری گردشگری در حوزه چابهار می باشند.
    کلیدواژگان: گردشگری، منطقه آزاد چابهار، رویکرد ترکیبی SWOT، AHP
  • محمد قاسمی *، مهتا جودزاده، الهام بیگی راد صفحات 145-164
    در محیط های به شدت متغیر، متلاطم، غیرقابل پیش بینی و مملو از عدم اطمینان، سازمان ها برای حفظ بقا، تضمین رشد و کسب موفقیت بایستی از توان و قابلیت یادگیری سازمانی مستمر، مولد و خلاق برخوردار باشند تا بتوانند برای همه ذینفعان، به ویژه مشتریان، ارزش برتر تولیدکنند. توان و قابلیت یادگیری سازمانی و توسعه مستمر آن، به عوامل متعددی از جمله هوشمندی سازمان و مدیریت استعداد بستگی دارد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه آزاد واحد زاهدان به تعداد 460 نفر بودندکه بر اساس جدول مورگان از210 پرسشنامه توزیع شده 200پرسشنامه به صورت کامل برگشت داده شد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی است و آلفای کرونباخ حاصل از پایایی کل پرسشنامه ها برابر 0.937 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم افزارSPSS 19 و Lisrel صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که الف) مدیریت استعداد بر هوش سازمانی، و قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد ب) هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد ج) هوش سازمانی، رابطه مدیریت استعداد و قابلیت یادگیری سازمانی را میانجی گری می کند. د) مدیریت استعداد به طور مستقیم و نیز به طور غیر مستقیم از طریق هوش سازمانی، بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر معنی داری دارد.
    کلیدواژگان: مدیریت استعداد، یادگیری سازمانی، هوش سازمانی
|
  • Ali Asghar Poor Ezzat*, Minasadat Hashemi Kasvaie Pages 5-31
    Speaking about public administration field’s identity makes researchers confused about variety of some interdisciplinary, multidisciplinary and quasi/sub paradigms concepts. Nature and identity of public administration is dependent on reason of governments’ establishment so nature of this scientific field intertwined with social justice concepts and it is interpreted that its pure theme is public question/ problem and it can be said that this is the main cause of governments’ establishment.
    In this study we show a coherent model and framework about public administration field’s identity and its theme and therewith we pay attention to its main subject defined as different public questions/ problems.
    Keywords: Public Administration Identity, Public Administration Subject, Public Problem, Social Justice
  • Zahra Sargazi, Naser Nastiezaie*, Abdolvahab Pourgaz Pages 33-52
    The objective of the present study was to examine the relationship core competencies with performance of educational group’s managers university of Sistan and Baluchestan. This descriptive study followed a correlation design. The population was faculty members of Sistan and Baluchestan University in the first half of the academic year 2015-2016. Using stratified convenience sampling method, 183 faculty members of Zahedan University of Medical Sciences were selected and studied through applying two questionnaires: Evaluation of performance of educational group’s managers and core competencies. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis were used via SPSS21. Mean score of job performance (3/41±0/614), and core competencies (3/59±0/593) were all higher than the theoretical mean (3). Correlation coefficients of interpersonal, mental-intellectual, administrative, personality and core competencies with job performance were respectively 0/629, 0/611, 0/57, 0/518, and 0/725 (p
    Keywords: Core Competencies, Performance, Educational Group's Managers, University of Sistan, Baluchestan
  • Tahere Aliheydari Biuki*, Hasan Khademi Zare, Hasan Hosseyni Nasab Pages 53-74
    Proper resource management with many applicants for banking facilities includes lack of attention to the issues that have caused major problems for the managers of these institutions. To help resource managers, many techniques have been used by researchers. Credit rating methods, which include a variety of models, can help managers. Data envelopment analysis is one of the most widely used nonparametric methods in credit rating. Although, using this method for ranking decision-making units (DMU) have been very well received by researchers, the homogeneity condition of DMUs is one of the most important rules in applying this technique. Therefore, in this paper we develop and improve DEA to apply for ranking firms in different industries and classes are also among industries (sectors) and among all companies. In other words, the main purpose of this paper is to resolve this key weakness in such a way that makes it possible to simultaneously consider the heterogeneous companies or DMUs. The results of this proposed method show that this model is high power useful to rank grouped units.
    Keywords: Credit Facilities Management, Development DEA, Credit rating
  • Noormohammad Yaghoubi* Pages 75-98
    This research aims to investigate the role of managers’ spiritual leadership components in predicting and explaining the employees’ organizational citizenship behavior components. In terms of purpose, this is an "applied" research. Due to the nature of the research, the data-collection method, the method used in this research is "descriptive survey". Population of this study includes the employees of Iranshahr University of Medical Sciences in 2013 which they were 280 people. 162 people of them were selected as sample using ratio stratified sampling methods. Research datawas collected by spiritual leadership questionnaire organizational citizenship behavior questionnaireand was analyzed by Pearson correlation test, multiple regression and Spss software.The results showed that the level of managers’ spiritual leadershipand employees’ organizational citizenship behavior was moderate. The highest positive and significant value is between the components of organizational commitment to politeness and consideration (r=0.377).
    Keywords: Spiritual Leadership, Organizational Citizenship Behavior, organizational commitment
  • Hasan Farsijani, Ahmad Beklari* Pages 99-120
    One of the major business risks in the world-class manufacturing and services firms is the risk of imbalance between supply and demand. To respond to fluctuations in demand, changing the capacity is an expensive strategy that some of organizations adopt it. Developing in capacity in times of increasing the demand, while requiring expenditures can be caused by a decrease in demand leads to stagnant investment and capacity will be unusable. Reducing in capacity when demand decline, requires the sale of assets and the increase in demand will lead to lost sales costs. To face to this challenge, Mix production flexibility as concept of possibility to produce of multi production in a same facility is a cost-effective solution that can absorb imbalance risk between supply and demand. In this paper, managing of flexibility with cost-effective solutions in the world-class manufacturing firms studied and a mathematical model is proposed for this purpose. As a case study, production flexibility in SAIPA group analysis and using the proposed mathematical model and simulation software, solutions to increase manufacturing flexibility in SAIPA group recommended.
    Keywords: World, class manufacturing, Imbalance between supply, demand, Production capacity, Mix production, Cost, effective
  • Habiboallah Salarzehi, Armina Mirzadeh* Pages 121-144
    Today tourism and tourist attraction has become one of the important factors in introducing the potential of a region and attracting domestic and foreign investment. In fact, tourism is becoming one of the main pillars of the world business economy. The purpose of this study is to identify factors affecting the development of tourism industry in Chabahar Free Zone and appropriate strategy formulation and prioritizing these strategies. In the present study, considering the objective the research method is applied and considering methodology type it is descriptive-analytic. The study population consists of 30 individuals among active high and middle managers, senior investment experts and investors and pundits in the tourism industry. In order to analyse the data SWOT method combined with AHP is used. The results of the analysis indicate that among the formulated strategies “providing investment context for beach and water sports”, “Introducing Chabahar as a winter tourism hub” and “creating summer and winter tourism centres for attracting tourists in all seasons” are the most important investment strategies for development of tourism in the Chabahar area.
    Keywords: Tourism, Chabahar, Hybrid SWOT, AHP Approach
  • Mohammsd Ghasemi*, Mahta Joodzadeh, Elham Beigi Rad Pages 145-164
    In a rapidly changing environment, turbulent, unpredictable and full of uncertainty, organizations should have a productive, creative and continuous learning capability and potential in order to survive, grow, and accomplish goals in order to create superior value for all their stakeholders, especially customers. Such a learning capability of organization and its continuous development depends on numerous factors, including organizational intelligence and talent management. The research method is descriptive of Correlational. The statistical population consists In staff of Azad university of Zahedan (460), 210 questionnaires were distributed ,of which 200were returned completed questionnaires. So The sample size, 200.Simple random sampling method was used in this study . Data collected by a questionnaire, That kind of content validity Cronbach,s alpha which is related to reliability of the questionnaire obtained .Collected data analyzed in two different levels of descriptive and inferential statistics by SPSS 19 software and lisrel were used . The research findings showed that; talent management has significant, positive and direct effect on organizational intelligence, and learning capability while organizational intelligence has a significant, positive and direct impact on organizational learning capability. The results also showed that organizational intelligence is mediation the relationship between the talent management and organizational learning capability. The results of path analysis showed that the talent management has a significant and indirect impact on organizational capability through intelligence.
    Keywords: Talent management, Organizational Learning, Organizational Intelligence