فهرست مطالب

پژوهشنامه تربیتی - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 21، زمستان 1388)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 21، زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریدون آزما، جواد آقایی صفحه 1
  در سازمان های نوین استقرار تفکر کارآفرینی و استفاده از آن امری اجتناب ناپذیر است. و بینش و توانایی موسسان است که عامل تولد و مرگ سازمان هاست. پرورش و تقویت روحیه کارآفرینی در سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب است و یکی از بسترهای لازم ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب می باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن و شناسایی ابعادی از ساختار سازمانی که می توانند با کارآفرینی سازمانی رابطه داشته باشند انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی – پیمایشی از انواع همبستگی بوده و نیز از لحاظ ماهیت مساله و هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل 193 نفر از کارکنان و کارشناسان دارای تحصیلات دانشگاهی می باشد که تعداد 130 نفر از آنها به وسیله فرمول های آماری به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید تا فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت فرضیات مورد تایید قرار گرفت و نتایج پژوهش حاکی از این بود که پیچیدگی و رسمیت و تمرکز با کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس (منفی) دارند. و در بین سه متغیر تمرکز بیشترین ارتباط و پیچیدگی کمترین ارتباط را با کارآفرینی سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرین سازمانی
 • سلیمان ایرانزاده، شورش اک، فرهاد مهرگان صفحه 27
  بدون شک نیروی انسانی درهر جامعه و سازمانی مهم ترین سرمایه آن محسوب می شود. همچنین بدون توجه به انگیزه ها و تمایلات درونی افراد درون یک سازمان، نیل به اهداف سازمانی نیز مشکل خواهد بود. لذا این تحقیق بر آن است که میزان رابطه بین برخی عوامل اجتاعی را با خود اثربخشی افراد (که عبارت از تصور و برداشت هر فرد از خودش در رابطه با اثر بخش بودن در محیط کار می باشد) در سازمان در مورد کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای مهاباد و ارومیه بررسی نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیر جنسیت تاثیری روی خوداثر بخشی کارکنان نداشته ولی عامل تحصیلات بر روی خود اثربخشی آنها موثر است. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار آماری بین متغیرهای میزان تطابق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی، علاقه کارکنان به شغل مورد تصدی، حقوق و مزایا، میزان تبعیض در محیط کار، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان، آزادی عملکرد کارکنان، رضایت شغلی و بهره وری سازمان می باشد.
  کلیدواژگان: خوداثر بخشی، خود اثربخشی سازمانی، رضایت شغلی، بهره وری و
 • محمد علی توکلی، نسرین چینی ساز، مریم علی پور صفحه 43
  هدف
  این پژوهش به منظور بررسی سلامت روانی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ورودی سال تحصیلی 86-85 انجام شده است.
  روش
  در این بررسی مقطعی – توصیفی، 554 دانشجو (366 زن، 188 مرد) که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی – 28 (GHQ-28) مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه در یک بررسی جداگانه (شامل 80 نفر دانشجو)، و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرنباخ محاسبه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t، تحلیل واریانس، و آزمون شفه صورت گرفت.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد 5/55% از زنان، 4/34% از مردان، و در کل 7/47% از آزمودنی ها احتمالا از سلامت روانی برخوردار نیستند. طبق نتایج به دست آمده بین زنان و مردان، مجردها و متاهل ها، علاقه مندی به رشته تحصیلی و بی علاقگی به رشته تحصیلی، و دانشجویان گروه های سنی مختلف، از نظر سلامت روانی تفاوت معنی دار وجود دارد. اما بین دانشجویان بومی و غیربومی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. همچنین داده های بدست آمده بیانگر روایی و پایایی مناسب برای GHQ-28 است.
  نتیجه گیری
  وجود بسیار بالای مشکلات بهداشت روانی در جمعیت جوان دانشجویی با توجه به نقش آنان در آینده جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین برنامه ریزی جهت ارتقاء بهداشت روانی آنان یک ضرورت است.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، دانشجویان، پرسشنامه سلامت عمومی - 28، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان
 • نادر سلیمانی، مجید محمدی صفحه 73
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان در سال تحصیلی87-1386 انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان سمنان با تعداد 5629 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 361 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری خوشه ایو تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز (1996) و مدیریت کیفیت فراگیر موسسه فدرال کیفیت (1990) استفاده شد. ضرایب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 80% و برای پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر 95 % به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان در سطح 000/0p< رابطه معنادار نشان دادند. هم چنین ترکیب مولفه های فرهنگ سازمانی به عنوان متغیرهای پیشایند با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر همبستگی چندگانه داشتند. از دیگر نتایج تحقیق آنکه متغیرهای مقطع تحصیلی، جنسیت و محل مدرسه در رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس و استقرار مدیریت کیفیت مدارس تاثیرگذار نیستند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت فراگیر
 • محمد صالحی، علی اصغر قربانی آهنگر کلایی صفحه 99
  یکی از نیازمندی های سازمان های امروزی، لزوم داشتن یک برنامه ریزی استراتژیک است تا با توفیق در آن تغییر اساسی در نحوه اجرای امور روزمره سازمان ایجاد شود. بنابراین لازم است تا هر سازمان و موسسه ای با بکارگیری مدل برنامه ریزیSWOT [1] فرصتها و تهدید های محیطی خود را شناخته و به خوبی تحصیل کند، سپس نقاط قوت و توانمندی ها و نقاط ضعف خود را شناخته، سعی کند از طریق نقاط قوت و توانمندی ها، زمینه استفاده از فرصتها را فراهم کند و آمادگی برخورد با تهدیدهای محیطی را بدست آورد، از سوی دیگر نقاط ضعف خود را به حداقل برساند.
  در این مقاله ضمن بیان مفهوم swoT، ابعاد و شاخص های آن در بیمارستان های خدمات درمانی استان مازندران مورد بررسی و چالش قرار گرفته و در نهایت میزان اهمیت و اولویت هر یک از شاخص ها در عملکرد سازمان تعیین گردید. این تحقیق توصیفی و جامعه آماری آن کلیه مدیران و مسوولین واحد های بیمارستان های خدمات درمانی استان مازندران به تعداد 209 نفر و حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان، 135 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به دست آمده است. برای گرد آوری داده ها از یک پرسشنامه دو بخشی چهار درجه ای باضریب پایایی 84/0 و برای تجزیه و تحلیل سوال ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون آنوا و دانکن) استفاده شده است. و نتیجه این که تمامی حوزه ها یا ابعاد ماتریس نقش یکسانی در دستیابی به اهداف سازمان ندارند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، SWOT، عملکرد مدیران
 • سهراب عبدی زرین، علیرضا آقایوسفی، غلامرضا قائدامینی، الهام محمدی، عباس کهالی صفحه 119
  هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم است. جامعه مورد مطالعه شامل 16813 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 87-1386 است و نمونه مورد مطالعه شامل260 دانش آموز می باشد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک های هویت برزونسکی(1989)، چک لیست بهداشت روانی کومار و پرسشنامه افسردگی بک (1999) بود. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج در سطح 99/. اطمینان نشان داد که رابطه بین سبک هویت اطلاعاتی با موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار به دست آمد و از سوی دیگر بین سبک هویت اطلاعاتی با سبک هویت سردرگم، تعهد هویت، مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه منفی و معنادار به دست آمد. هم چنین رابطه موفقیت تحصیلی با مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه منفی و معنادار بود. بین سبک هویت سردرگم با مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه مثبت و معنادار به دست آمد. بالاترین میزان تعهد هویت در سبک هویت هنجاری مشاهده شد و جالب آنکه تعهد هویت با مشکلات روانی دوران بلوغ رابطه مثبت و معنادار داشت یعنی دانش آموزانی که میزان تعهد هویت بالاتری داشتند از مشکلات روانی دوران بلوغ بیشتری برخوردار بودند. نتایج به دست آمده در این تحقیق با اکثر تحقیقات صورت گرفته پیشین از جمله تحقیقات برزونسکی همسو است.
  کلیدواژگان: افسردگی، بهداشت روانی بلوغ، دانش آموزان پسر دبیرستانی، سبک های هویت، موفقیت تحصیلی
 • همایون موتمنی، رضا یوسفی، سیده خدیجه معافی، ابوالقاسم بریمانی صفحه 135
  واژه ی هویت در دنیای امروز ذاتا در بحران است. از یک طرف به لحاظ گسترش ارتباطات، فراوانی ایده ها و از سوی دیگر به لحاظ جابجایی های جمعیتی، التقاط فرهنگها و تمدن ها. عصر جدید را عصر انقلاب در ارتباطات نامیده اند و روشن ترین نشانه این قرن، انفجار اطلاعات است. اما آیا این انفجار، لزوما دربردارنده ی انرژی مثبت و بالنده برای رشد و تعالی انسان است و یا حاوی سموم خطرناک و تخریب گر؟ اکثر استفاده کنندگان از اینترنت و فناوری های نوین در ایران را، جوانان تشکیل می دهند و حجم بالایی از مشترکان تلفن همراه نیز جوانان هستند. به این دلیل مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت دانشجویان می تواند، بخشی از پیامدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را آشکار سازد. بنابراین، مساله اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که: آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند تاثیری بر هویت دانشجویان داشته باشد؟ این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای تنکابن، چالوس، آمل، بابل و ساری تشکیل می دهند و از بین آن ها تعداد 381 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب بر اساس جدول آماری کرجسی مورگان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، هویت ایرانی، هویت اسلامی، هویت قومی، هویت جنسی
 • زهرا یزدان پناه، مریم حصاری صفحه 153
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال 88-87 صورت پذیرفته است. که پایه نظری پژوهش حاضر تئوری مسیر- هدف رابرت هاوس از تئوری های اقتضایی می باشد به همین منظور سبک مدیریت به عنوان متغیر پیش بین و مدیریت زمان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که محقق در شرایطی کاملا طبیعی به مشاهده و گردآوری اطلاعات و سپس به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته است. جامعه آماری، مدیران مقطع متوسطه شهر بجنورد اعم از دولتی، غیرانتفاعی و شاهد شامل 49 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری طبق جدول کرچسی مورگان 44 نفر از آنان انتخاب گردیده است. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته سبک مدیریت با ضریب اعتبار 92/0 و از پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان ( کرمی مقدم، 1377) با اعتبار 86/0 و روایی محتوایی بالا استفاده شده است و به منظور توصیف فرضیات این پژوهش از جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های آماری (میانگین، انحراف استاندارد، نمودارهای ستونی و دایره ای) و همچنین به منظور استنباط نتایج از آزمونهای آماری ( همسبتگی گشتاوری پیرسون، نمودار پراکنش، آزمون تی تست، آلفای کرونباخ و جداول افقی ) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان در سطح اطمینان 95% رابطه وجود دارد. همچنین نتایج فرعی پژوهش بیانگر آن است که رابطه سبک آمرانه، حمایتی، مشارکتی و توفیق گرا با مدیریت زمان مدیران معنی دار می باشد.
  کلیدواژگان: سبک، سبک مدیریت، مدیریت زمان، مدیریت آموزشی
|
 • Feridoun Azma, Javad Aghaei Page 1
  In modern organizations, entrepreneurship mentality and its application is inevitable. What makes an organization successful or not is the capability of its founders. To enhance entrepreneurship, there should be an appropriate basis. An efficient organizational structure is one of the requirements for such a basis. The study was motivated to identify aspects of organizational structure that are related to organizational entrepreneurship. It is a correlational descriptive- survey research; in terms of research questions and the nature of the problem, the research is of applied type. The statistical society consists of 193 employees and experts with higher education degrees. Of these, 130 were statistically chosen and were given a questionnaire. The results confirm the hypotheses. They show that complexity, formality and centralization are negatively correlated to entrepreneurship. Centralization has the highest correlation, while complexity has the lowest complexity.
  Keywords: Organizational structure, entrepreneurship, Organizational Entrepreneurship
 • Soleiman Erannezhad, Shouresh Ak, Farhad Mohregan Page 27
  Human resource is considered as the most important part of every society and organization. It would be difficult to achieve organizational goals without taking into account the employees’ internal motives and desires. The study aims to investigate the relationship between some social factors and employees’ self-efficacy (each individual’s attitude towards his/her efficacy) at Islamic Azad University, Mahabad and Orumie Branches. Results indicate that gender variable has no significant effect on self-efficacy. Education has an effect on it. There is also a significant relationship between the homogeneousness of employees’ fields of study and their positions, their interest in the positions, salary and benefits, the amount of discrimination, employees’ participation in decision making, their freedom to act, job satisfaction, and organizational productivity
  Keywords: human resource, Job satisfaction, Self, efficacy, motives
 • Mohammadali Tavakoli, Nasrin Chinisaz, Maryam Alipour Page 43
  Objectives
  This study was carried out to determine mental health of the university students in Islamic Azad University, Abadan branch who were admitted in the academic year 2006-2007 .
  Method
  In this cross-sectional and descriptive study , 554 students (366 femal,188 male) were randomly selected and evaluated on the basis of the General Health Questionnair-28 (GHQ-28) . The reliability of the Questionnaire was computed , and the validity was also determined in a separate study including 80 students . Data was analyzed using T-test, ANOVA, and Scheffe test .
  Results
  The study showed that 55.5% of females, and 34.4% of males ,and overall 47.7% of all of the subjects had probably mental health problems . The results also indicated a significant difference in mental health status between men and women , single and married , interested and uninterested in their fields of study , and different age groups. However, it was found that there was no significant difference between indigenous and non-indigenous students . Also, the data yielded appropriate validity and reliability for GHQ-28 .
  Conclusion
  The high mental health problems in the young population of university students is very important because of their future role in the society . Therefore, we need to come up with plans in order to improve students mental health status .
  Keywords: Mental health, students, GHQ, 28, Islamic Azad University, Abadan
 • Nader Soleimani, Majid Mohammadi Page 73
  The purpose of the study was to explore the relationship between Organizational Culture and implementation of Total Quality Management (TQM)The participant in this study were 357 teachers at school in Semnan province. Robins Organizational Culture questionnaire (1996) and the Total Quality Management questionnaire of Quality Federal Institute (1990) were used for collecting data. In order to appoint the validity and reliability of these questionnaires, supervisors confirmed the contents and Cronbach alpha showed 0.80 for Organizational Culture and 0.95 for quality management questionnaire .Use of statistical methods of regression and Pearson coefficient correlation showed that organizational culture had a meaningful relationship with performance of TQM in P
  Keywords: organizational culture, Total quality management, schools, teachers
 • Mohammad Salehi, Aliasghar Ghorbani Page 99
  It is crucial that modern organizations have a strategic plan through which it would be possible to achieve a dramatic change in the organizations . Therefore, it is required that every organization or institution make use of SWOT plan to understand imminent threats , opportunities , strengths and weaknesses to promote its applicability.
  In this paper, SWOT was studied from several perspectives, that is , its function and efficiency were examined in hospitals provided with medical services in Mazandaran. Also, the significance of each factor relevant to function and applicability was determined.
  The conducted research was a descriptive type carried out among 209 hospital administrators . Meanwhile, sample volume based on Krejcie & Morgan tables was 135 subjects selected randomly. A two-part four angular questionnaire with a reliability coefficient of 0.84 was used for data collection. Descriptive and inferential statistics methods (ANOVA and DUNKEN) were applied for analysis.
  Keywords: Strategic plan, SWOT, performance the managers
 • Sohrab Abdi, Alireza Aghaysefi, Gholamreza Ghaedamini, Elham Mohammadi, Abbasi Kahale Page 119
  The aim of this study was to determine the relationship between identity styles, puberty mental health, depression and education success in high school boys in Qom. All high school boys in Qom were 16813 that of them 260 boys was selected by cluster sampling as subject. Berzonsky’s identity styles inventory (1989), check list of Kumar in mental health and depression Questionnaire of Beck(1999) was used in this study. Pearson correlation was used to analysis of data. The result of this study show that there is a significant direct relationship between informative identity style with education successfully and between informative identity style with normative identity style, confuse identity style, identity commitment, mental problem of puberty and depression was negative significant relationship. And too the relationship between education successfully with mental problem of puberty and depression was negative significant relationship (p
  Keywords: depression, education successfully, high school boys, identity styles, puberty mental health
 • Homauon Motemeni, Reza Yusefi, Khadijeh Moafi, Abolghasem Barmani Page 135
  Identity in modern world is innately in crisis. On the one hand, because of vast communications and the proliferation of ideas and on the other hand because of dense population, different cultures and civilization, the modern age is called the age of communications. Information explosion is one of the signs of this age. But the question is whether this information explosion has a positive or negative effect on man’s life. As the young are the main users of Internet and modern technology and cell phones in Iran, the study of the ICT effect on student identity can reveal some aspects of ICT.
  This study intends to investigate the influence of ICT on students’ identity. The method used in this study is survey. The statistical population of this research is students at Islamic Azad University, Tonkabon, chaloos, Amol, Babol and Sari branches. From among these students, 381 were chosen according to stratified sampling using KREJCIE-Morgan table.
  The data were collected through questionnaire and were analyzed by SPSS. The findings of the research delineate that ICT has a positive effect on identity.
  Keywords: ICT, Iranian identity, Islamic identity, sexual identity, racial identity
 • Zahra Yazdanpanah, Maryam Hesari Page 153
  The present research has been done to investigate the relationship between management style and time management of managers in Bojnord Highschool level within 2008-2009 academic year. It is theoretically based on Robert Houoe's theory of path-aim, which is one of the contingency theories. For this reason, management style is considered as a predictor variable and time management as a norm variable.
  A descriptive correlational study has been employed to gather data and examine the relationship between variable in a non-experimental situation. The statistical population consists of 49 high school managers, including private and state run schools. They were randomly selected using KREJCIE-Morgan test. To gather data on management styles, a researcher-made questionnaire with a reliability index of 0.92 was used. Time Management Questionnaire(Karamy, 1999) was employed. It has a reliability index of 0.86 and is highly content valid. Frequency table, standard deviation, bar graph and pie charts are used to describe the data. To infer results, Pearson correlation test, scatter diagram, t-test, Cronbach alpha, and horizontal tables along with SPSS software were employed. The results show that there a relationship between management style and time management at 95 percent confidence level. There is also a significant relationship between authoritative, supportive and participatory styles and time management.
  Keywords: style, management style, Time Management, educational management