فهرست مطالب

 • پیاپی 143 (اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی رنجبران *، محبوبه خورسندی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  الگوی خواب دانشجویان به دلیل استرس ناشی از تحصیل و حجم کار آموزشی با سایر همسالان غیر دانشجو متفاوت است. هدف این مطالعه تعیین شیوع کیفیت خواب نامطلوب در دانشجویان ایران بر اساس یک مطالعه متاآنالیز می باشد تا بتواند به عنوان یک معیار نهایی راهنمای سیاستگذاران در این زمینه باشد.
  روش کار
  در این مطالعه متا-آنالیز بانک های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، Scopus،Google Scholar، همچنین بانک های اطلاعاتی داخلی بدون محدودیت زمانی تا 15 آبان 1393 مورد بازبینی قرار گرفت. از بین مطالعات انجام شده با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج، تعداد 15 مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Stata نسخه 11 انجام گرفت. از آزمون های Begg و Egger برای تعیین تورش انتشار و آزمون Q و شاخص I2 جهت بررسی عدم تجانس استفاده شد. جهت بررسی اثرات عوامل بالقوه موثر در ناهمگونی از متارگرسیون استفاده گردید.
  یافته ها
  تعداد کل نمونه در 15 مطالعه بررسی شده 3260 نفر بود. آزمون های Begg وEgger با مقدار P-value به ترتیب برابر 88/0 و 15/0 نشان دهنده عدم وجود سوگرایی انتشار بود. آزمون کوکران و شاخص I2 نشان دهنده عدم تجانس بین نمونه های مورد مطالعه بود (26/975Q=، 001/0>p و 6/98I2=). شیوع کلی کیفیت خواب نامطلوب در دانشجویان ایران بر مبنای مدل تصادفی0/56 درصد با فاصله اطمینان95% (7/68–2/43) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای کیفیت خواب نامطلوب در دانشجویان و افزایش آن در سال های گذشته، تشخیص عوامل تاثیر گذار، اقدامات مداخله ای و پیشگیرانه و برگزاری جلسات آموزشی به منظور آموزش در خصوص اهمیت خواب و مهارت های مدیریت زمان در دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، دانشجویان، متاآنالیز، ایران
 • صنم مرادان *، مجید میرمحمد خانی، وحید سمنانی، مولود مقدس صفحات 8-17
  زمینه و هدف
  سرطان گردن رحم دومین سرطان شایع زنان سراسر جهان است و یکی از راه های تشخیص زود هنگام آن انجام تست غربالگری پاپ اسمیر می باشد که میزان بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان گردن رحم را کاهش داده است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای کیفیت تهیه پاپ اسمیر با دو روش سایتوبراش- اسپچولا وسرویکس براش بود.
  روش کار
  صد زن متاهل 21 تا 65 سال در این مطالعه کارآزمایی بالینی کورسازی شده شرکت کردند. هرفرد با یکی از ابزارهای سروکس براش یا ترکیب سایتوبراش- اسپچولا تحت پاپ اسمیر قرار گرفت و بار دوم، 30 روز بعد همان فرد با روش دیگر تحت نمونه برداری قرار گرفت. سپس نمونه لام آماده و توسط یک پاتولوژیست بررسی و نتایج براساس «سیستم بتسدا» (method BETHESDA) تفسیر شد.
  یافته ها
  دو روش از نظر کفایت نمونه سلولی در تعداد سلول های سنگفرشی تفاوت معناداری نداشتند (093/0p=). همچنین این تفاوت از نظر وجود خون در نمونه (082/0p=) و گزارش آتروفی (1p=) معنادار نبود؛ اما تفاوت معنی داری بین میزان حضور سلول های اندوسرویکال وجود داشت. حضور سلول های اندوسرویکال در روش سایتوبراش- اسپچولا 9/93% و در روش سروکس براش 9/65% بود (021/0p=).
  نتیجه گیری
  دو روش سرویکس براش و سایتوبراش-اسپچولا از نظر کفایت سلولی در تعداد سلول های سنگفرشی و وجود خون در نمونه و آتروفی باهم تفاوتی نداشتند، ولی میزان حضور سلول های اندوسرویکال در نمونه ها در روش سایتو براش- اسپچولا بیشتر بود؛ لذا استفاده از روش سایتو براش - اسپچولا پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پاپ اسمیر، کفایت نمونه، گردن رحم، بتسدا، سایتوبراش، اسپچولا، سرویکس براش
 • مریم کدیور، سمانه رشیدی *، آزاده جولایی، سهیلا دبیران صفحات 18-26
  زمینه و هدف
  ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک، التهاب گرانولوماتوز اولیه پستان بدون ارتباط با علل ثانویه زمینه ساز است. گرچه در کل دنیا بیماری نادری است اما بنظر می رسد در کشور ما، ایران شیوع بالاتری داشته باشد. مطالعه حاضر،فراوانی و علل زمینه ساز این بیماری را در یک مطالعه چند مرکزی بررسی کرده است.
  روش کار
  در این مطالعه بررسی موارد(case series) ، 115 بیمار با تشخیص ماستیت گرانولوماتوز ازمهر ماه 1388 تا شهریور ماه 1393 بررسی گردید. نمونه های تمامی بیماران با روش های گرم ، پریودیک اسید شیفت و اسید فاست رنگ آمیزی شد. همچنین حضور ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با تکنیک PCR مورد بررسی قرار گرفت. تمامی بیماران پرسشنامه هایی حاوی اطلاعات اولیه و نیز سوالاتی در مورد علل زمینه ساز احتمالی، علائم اولیه بیماری و درمان انجام شده را تکمیل کردند.
  یافته ها
  از مجموع 115بیمار ،3(6/2%) بیمار با تشخیص التهاب گرانولوماتوز ثانویه به دیابت و 112(%4/97)بیمار با تشخیص التهاب گرانولوماتوز اولیه یا ایدیوپاتیک در این دوره 5 ساله مشاهده شد. تمامی بیماران مبتلا به التهاب گرانولوماتوز اولیه پستان متاهل و سابقه بارداری با میانه 2 کودک وجود داشت وهمه بجز یک بیمار سابقه شیردهی را ذکر می نمودند.در پروتکل های درمانی مختلف استفاده شده، تنها 11(%2/9) بیمار عود علائم را تجربه کردند.
  نتیجه گیری
  حضور 112بیماردر دوره5 ساله در3 بیمارستان تاییدی بر شیوع بالای ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک در زنان ایرانی در سنین باروری است.با توجه به وجود سابقه باروری و شیردهی در تقریبا تمامی بیماران نقش اتیولوژیک این عوامل برجسته می گردد.علی رغم استفاده از رژیم های درمانی مختلف در مطالعه حاضر، میزان کلی عود در بیماران 9%بوده است .
  کلیدواژگان: التهاب گرانولوماتوز ایدیوپاتیک پستان، التهاب گرانولوماتوز پستان، PCR، مایکوباکتریوم نوبرکلوزیس، رنگ آمیزی PAS
 • مهشید طالبی طاهر *، طاهره نعیمی، نسرین شایانفر، مرضیه نجومی، میترا براتی صفحات 27-33
  زمینه و هدف
  کاندیدوری شایع ترین عفونت قارچی کسب شده در بیمارستان می باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی کاندیدوری در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه یک بیمارستان آموزشی می باشد.
  روش کار
  در یک مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته نگر، 500 بیمار بستری در 4 بخش مراقبت ویژه در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) وارد مطالعه شدند.
  یافته ها
  سن متوسط بیماران 6/19±62 سال بوده و 69 نفر (8/13%) مبتلا به کاندیدوری بوده اند که 40 مرد (58%) و 29 زن (42%) بودند. عوامل خطر کسب کاندیدوری عبارت بودند از سن، طول مدت اقامت در بیمارستان و بخش مراقبت ویژه، استفاده طولانی از کاتتر ادراری و مصرف آنتی بیوتیک و کورتیکواسترویید. در این مطالعه ارتباط دیابت شیرین با کاندیدوری تایید نشد.
  نتیجه گیری
  کاهش فراوانی کاندیدوری در بخش های مراقبت ویژه با کاهش طول اقامت در بخش مراقبت ویژه، کاتتر ادراری و اجتناب از تجویز آنتی بیوتیک و کورتیکواسترویید امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری بیمارستانی، کاندیدوری، عوامل خطرساز، بیماران بخش مراقبت ویژه
 • محمدحسن لطفی، سجاد رحیمی پردنجانی *، مرتضی محمد زاده، مجتبی مقاتلی، بهراد پور محمدی صفحات 34-46
  زمینه و هدف
  بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید می تواند باعث عقب ماندگی دائمی ذهنی و اختلال رشد جسمانی شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی فراوانی اختلال رشد قد، وزن و دور سر 5 سال ابتدای زندگی کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید شهر یزد انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر به صورت کوهورت گذشته نگر (Retrospective Cohort) بر روی تمامی نوزادان متولد سال های 1385 تا 1387 که توسط طرح غربالگری به عنوان بیمار مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید تشخیص داده شده بودند، انجام شده است. نسبت اختلال رشد قد، وزن و دور سر طی 5 سال ابتدای زندگی کودکان مبتلا و کودکان سالم سازمان بهداشت جهانی به تفکیک سن و جنس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. داده ها با آزمون نسبت تک نمونه ای و استفاده از نرم افزار آماری SpSS نسخه 19 در سطح معناداری 05/0=α آنالیز شدند.
  یافته ها
  شایع ترین اختلال رشد نزد پسران بیمار اختلال رشد وزنی و در دختران مبتلا اختلال رشد قدی بود. نسبت اختلال رشد متغیرهای قد، وزن و دور سر در دختران و پسران بیمار از ابتدا تا انتهای پیگیری روند کاهشی داشته است. در پایان 5 سالگی هیچ گونه اختلاف معناداری بین نسبت اختلالات رشدی قد، وزن و دور سر کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم سازمان بهداشت جهانی مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  طرح غربالگری به همراه مداخلات درمانی انجام شده بر روی کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید منجر به کاهش روند اختلالات رشد جسمی و طبیعی شدن الگوی رشد کودکان بیمار شده است.
  کلیدواژگان: کم کاری مادر زادی تیروئید، اختلال رشد، قد، وزن، دور سر
 • فاطمه مبشری *، سید موسی کافی صفحات 47-56
  زمینه و هدف
  شخصیت مجموعه ای از ویژگی های روان شناختی و رفتاری نسبتا پایدار فرداست که در بروز سرسختی روان شناختی موثر می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سرسختی روان شناختی کارکنان اتاق عمل انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی با روش همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن بخش اتاق عمل الکتیو 1 و جراحی پلاستیک (پرستاران اتاق عمل و تکنیسین های اتاق عمل و تکنیسین های بیهوشی) بیمارستان الزهرای اصفهان بود. تعداد 101 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و پرسش نامه های شخصیتی نئو و سرسختی روان شناختی کوباسا اجرا شد. برای آنالیز داده ها، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی، فقط بعد وجدانی بودن با نمره کل سرسختی روان شناختی و مولفه های آن رابطه معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان می دهد که از میان ویژگی های شخصیتی و مولفه های آن تنها مولفه وجدانی بودن توانسته است سرسختی روان شناختی را پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه ویژگی وجدانی بودن در پیش بینی سرسختی روان شناختی موثر است. به این معنا که هر چه میزان وجدانی بودن در افراد بالاتر رود، سرسختی روان شناختی آن ها نیز به مراتب افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سرسختی، اتاق عمل
 • فرهاد مرادپور *، رضا رمضانی صفحات 57-62
  خطر نسبی و نسبت شانس دو مقیاس از خطر هستند که در مطالعات اپیدمیولوژیک به طور وسیعی استفاده می شوند. طراحی مطالعات هم گروهی امکان محاسبه مستقیم خطر نسبی فراهم می آورد، اما وضعیت در مورد مطالعات مورد- شاهدی قدری پیچیده تر است. در این مطالعات این نسبت شانس است که یک برآورد معتبری از اندازه اثر را مهیا می کند. در صورتی که از نسبت شانس به عنوان برآورد خطر نسبی استفاده نشود، مشکل خاصی نیز به و جود نمی آید، اما مسئله زمانی شروع می شود که از نسبت شانس به جای خطر نسبی استفاده شود، درحالی که معنی آن به عنوان نسبت دو شانس به دست فراموشی سپرده می شود. نویسندگان مقاله سعی دارند، برای آن دسته از خوانندگانی که با مفاهیم اولیه مطالعات اپیدمیولوژی آشنایی دارند به زبانی ساده رابطه موجود بین خطر نسبی و نسبت شانس را شرح دهند و زمان مناسب استفاده از هرکدام از آن ها را تشریح نمایند. در این مقاله ابتدا به مفاهیم احتمال و شانس اشاره شده و تعاریف موجود برای خطر نسبی و نسبت شانس و خصوصیات هرکدام از آن ها بیان شده است. در ادامه شکاف موجود بین RR و OR با توجه به فرمول های محاسباتی آن ها تشریح شده و یک روش ساده برای برآورد مقدار نسبت OR به RR بیان شده است.
  کلیدواژگان: خطر نسبی، نسبت شانس، براورد
 • جلیل کوهپایه زاده *، محمدحسین خوشنویسان، اکرم بیرالوند صفحات 63-70
  زمینه و هدف
  همراه بار شد سریع تکنولوژی و آموزش مبتنی بر اینترنت روش های یادگیری ترکیبی گسترش یافته و کلاس های سنتی به سوی محیط های یادگیری مجازی سوق داده شده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو روش آموزش سنتی و مجازی در یادگیری درس «آشنایی با وسایل و تجهیزات دندانپزشکی و نگهداری آن ها»، دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی با انجام تخصیص تصادفی ورودی ها به دو گروه شاهد و مداخله، 41 نفر دانشجویان ورودی مهر سال 1390 و 41 نفر ورودی بهمن همان سال، به ترتیب به عنوان گروه شاهد (تدریس توسط استاد درس مربوطه) و مداخله (آموزش مجازی با CD) انتخاب شدند. پس از پایان ترم تحصیلی ارزیابی از میزان تاثیر دو روش مذکور بر دانش دانشجویان با استفاده از پرسش نامه ی آگاهی سنجی تهیه شده که سنجش روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با روش های کیفی بر اساس نظرات اساتید و در روش کمی با استفاده از نسبت روایی محتوایی 1+ = CVR و شاخص روایی محتوایی 1+ = CVI به استناد جدول لاوشه و پایایی آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ انجام شد. میزان تاثیر دو روش مذکور بر عملکرد دانشجویان با استفاده از چک لیست آزمون عملکرد OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation) که روایی صوری و محتوایی آن بر اساس کتب مرجع و نظرات اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران و شهید بهشتی و پایایی آزمون به روش تعیین همبستگی نمرات آزمون عملکردی با میانگین نمرات نظری و عملی بر اساس ضریب همبستگی پیرسون تایید شد. سپس ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان بر اساس پرسش نامه های تایید شده انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با روش کیفی بر اساس روش های استاندارد و در روش کمی به استناد جدول لاوشه، نسبت روایی محتوایی 1+ = CVR و شاخص روایی محتوایی 1+ =CVI بود و پایایی آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 98/0 محاسبه و تایید شد. روایی صوری و محتوایی چک لیست آزمون عملکرد OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation) بر اساس کتب مرجع و نظرات اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران و شهید بهشتی و پایایی آزمون به روش تعیین همبستگی نمرات آزمون عملکردی با میانگین نمرات نظری و عملی بر اساس ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب 117/0 (429/0 =p) و 376/0 (008/0 =p) بود. همچنین همبستگی هر مهارت با نمره کل آزمون سنجش عملکرد به منظور تعیین ساختار درونی 84/0 (001/0=p) و پایایی کل آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 94/0 بود. میانگین سنی جامعه مورد پژوهش، در گروه آموزش سنتی 63/21 سال (انحراف معیار برابر با 859/0) و در گروه آموزش مجازی 59/21 سال (انحراف معیار برابر است با 789/1). در گروه آموزش مجازی 19 نفر از دانشجویان (3/46%) شاغل و در گروه آموزش سنتی تنها 8 نفر از دانشجویان (5/19%) شاغل بودند. گرچه نمرات نهایی آگاهی سنجی در دانشجویان گروه سنتی بالاتر از گروه مجازی بود اما این اختلاف معنی دار نبود (177/ 0=p). میانگین گروه مجازی در نمرات سنجش عملکرد 05/8 با میانگین گروه سنتی 02/8 تفاوت معنی دار نشان نداد (907/0 =p).
  نتیجه گیری
  به استناد نتایج حاصل در این مطالعه، روش آموزشی مجازی مشابه آموزش سنتی اهداف برنامه آموزشی را که افزایش دانش و عملکرد در حیطه درس «آشنایی با وسایل و تجهیزات دندانپزشکی و نگهداری آن ها»بود، موفقیت لازم را کسب نمودند به نحوی که می تواند به عنوان روشی جایگزین در دانشکده های دندانپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دندانپزشکی، روش آموزش مجازی، روش آموزش سنتی، تجهیزات دندانپزشکی
 • محمد محمدی، شهریار اقتصادی *، محمدرضا وفا، ایرج حیدری، مسعود صالحی، عصمت شیربیگی، حامد محمدی صفحات 71-80
  زمینه و هدف
  دیابت یکی از رایجترین بیماری های مزمن است و بهعنوان یک مشکل عمده سلامت عمومی در جهان مطرح میباشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر هسپریدین بر شاخص های قند و چربی، غلظت انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شده است.
  روش کار
  تعداد 45 بیمار مبتلابه دیابت نوع 2 در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور شرکت کردند. گروه مداخله ( 23 نفر ) 500 میلی گرم مکمل هسپریدین و گروه کنترل ( 22 نفر) 500 میلی گرم دارونما روزانه به مدت 8 هفته مصرف نمودند. نمونه خون و پرسشنامه یاد آمد خوراک در ابتدا و انتهای مطالعه گرفته شد و سطوح قند خون ناشتا، انسولین، هموگلوبین A1c، تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C، LDL-C و مقاومت به انسولین اندازه گیری و مقایسه شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های Paired t test و Independent t test صورت گرفت.
  یافته ها
  مکمل یاری با هسپریدین در گروه مداخله باعث ایجاد کاهش معنی داری در غلظت قند خون ناشتا (0/04=P) و هموگلوبین A1c (p=0/02) در مقایسه با گروه کنترل گردید. همچنین در گروه دریافت کننده هسپریدین افزایش معنی داری در سطوح انسولین سرم (p=0/01) و کاهش قابل توجهی در غلظت کلسترول تام (p=0/04) بعد از مداخله مشاهده شد، درحالیکه تغییر چشمگیری در گروه دارونما در ابتدا و انتهای مطالعه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مصرف هسپریدین میتواند منجر به کاهش سطوح قند خون ناشتا، هموگلوبین A1c و کلسترول تام و افزایش غلظت انسولین سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شود.
  کلیدواژگان: هسپریدین، گلوکز، فراسنج های لیپیدی، انسولین، مقاومت به انسولین، دیابت نوع 2
 • محمد مهدی سلطان دلال، مصطفی حسینی، ابوالفضل داوود آبادی، زهرا رجبی، سحر زمانی * صفحات 81-90
  زمینه و هدف
  انواع ترشی و شور جزو محصولات سنتی تخمیری سبزیجات در ایران هستند. تاکنون تحقیقات زیادی در نقاط مختلف دنیا در مورد شناسایی تنوع باکتریایی های مسئول تخمیر در این گروه از مواد غذایی صورت گرفته است. نظر به انجام تحقیقات محدود در این زمینه در ایران، هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری اسیدلاکتیک (LAB) (Lactic Acid Bacteria) پایدار در انواع ترشی و شور بود.
  روش کار
  این پژوهش با آزمایش 70 نمونه ترشی و شور سنتی که از نقاط مختلف تهران تهیه شده بود انجام گرفت. باکتری ها با روش کشت بر روی محیط MRS و انجام تست کاتالاز و رنگ آمیزی گرم جداسازی شدند. سپس به منظور شناسایی بیوشیمیایی سویه ها، تست های تخمیر قند، تولید گاز از گلوکز، هیدرولیز آرژینین و رشد در دماهای مختلف 15، 30 و 45 درجه سانتی گراد انجام شد.
  یافته ها
  از نمونه های مورد آزمایش در مجموع 114 ایزوله جداسازی شد. بعد از انجام تست های بیوشیمیایی، سویه های L.plantarum، L.brevis، L.pentosus، L.casei، L.paracasei، Leu.mesenteroides شناسایی گردید. LAB پایدار در اکثر نمونه ها، L.plantarum بود.
  نتیجه گیری
  اهمیت باکتری های اسیدلاکتیک به عنوان بزرگ ترین گروه تشکیل دهنده پروبیوتیک ها و نیز استفاده از آن به عنوان یکی از هردل های (Hurdle) کاربردی در صنایع غذایی است. از سویی دیگر نظر به اینکه سبزیجات منبع غنی پره بیوتیک ها نیز می باشند، ترشی و شور می تواند بستر مناسبی برای تولید تنوع گسترده ای از محصولات فراسودمند پروبیوتیک غیر لبنی باشد. نتایج این پژوهش، بیانگر LAB پایدار جدا شده از انواع ترشی و شور سنتی تهیه شده در تهران می باشد که می تواند اطلاعات خامی را برای انتخاب گونه های پروبیوتیک برای مطالعات بعدی در جهت بهبود روند تولید صنعتی یا سنتی فراهم کند.
  کلیدواژگان: ترشی، شور، باکتری اسیدلاکتیک (LAB)، پروبیوتیک
|
 • Mehdi Ranjbaran* Pages 1-7
  Background
  Students sleep pattern, due to the stress of studying and teaching workload are different with other non-student peers. The aim of this study was to determine the prevalence of poor sleep quality in college students of Iran by a meta-analysis study, to be as a final measure for policy makers in this field.
  Methods
  In this meta-analysis study, the databases of PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar and interior databases were searched up to November, 2014. Between the studies with regard to the inclusion and exclusion criteria, 15 studies were selected. Data analyzed by using Stata11 software. Publication bias was assessed by Begg and Egger tests. Also heterogeneity assessed by Cochran’s Q statistic and I2 index. Couse of heterogeneity was evaluated by using meta-regression.
  Results
  Total samples in the 15 studies were 3260. Begg and Egger tests with the P-value of 0.88 and 0.15 respectively, indicated the absence of publication bias. Cochran’s Q statistic and I2 index revealed heterogeneity of the samples (Q=975.26, P-value
  Conclusion
  Considering the high prevalence of sleep quality and its increase in previous years, detection of affecting factors, intervention and preventive actions, and education about the importance of sleep and time management skills in students seem essential.
  Keywords: sleep quality, students, meta, analysis, Iran
 • Dr Sanam Moradan *, Dr Majid Mirmohammadkhani, Dr Vahid Semnani, Dr Molod Moghadas Pages 8-17
  Background
  Cervical cancer is the second most common cancer among women worldwide. One of the methods of early diagnosis of this cancer is the screening pap smear test that has decreased both the incidence and mortality of cervical cancer. The aim of this study was comparison of pap smear quality with spatula-cytobrush versus cervix brush methods.
  Methods
  One hundred married women between 21 to65 years old participated in this single blind clinical trial. First samples were obtained with a spatula- cytobrush or cervix brush. Thirty days later another sample was obtained from the same person with another device. Slides were prepared and assessed by same pathologist and described base on BETHESDA method.
  Results
  There were no statistically significant differences regarding cell adequacy in number of squamous cell between the two methods (p=0.093) as well as the difference in the bloody sample (p=0.082) and atrophy (p=1.00), but the differences were significant about the presence of endocervical cells. The presence of endocervical cells was 93.9% in spatula-cytobrushand 65.9% in cervix brush (p=0.021).
  Conclusion
  There were no differences regarding cell adequacy in number of squamous cell and bloody sample between two methods, but the presence of endocervical cells was more in spatula-cyto brush. Therefore, we recommend using spatula-cyto brush for pap smear sampling.
  Keywords: Pap smear, Cell adequacy, Cervix, Bethseda, Cytobrush, spatula, Cervix brush
 • Maryam Kadivar, Samane Rashidi *, Azade Julaii, Soheila Dabiran Pages 18-26
  Background
  Idiopathic granulomatous mastitis is a granulomatous mastitis without any other attributing causes. Although the disease is rare in the world, but it seems Iran has higher prevalence. A few comprehensive studies have been performed on etiological features and risk factors of idiopathic granulomatous mastitis in Iran. We aimed to present a good epidemiological and etiological feature of breast granulomatous diseases in our country in a multi-center study.
  Methods
  In this case series study,115 recorded documents with final diagnosis of granulomatous mastitis from September 2009 to August 2014 were assessed. All patients’ sample slides were stained specifically with Gram, PAS, and acid fast staining methods. Also, for assessing the presence of the genome of M.tuberculosis, the PCR technique was applied. At the same time, all patients filled out questionnaires containing basic information, possible underlying causes, early symptoms and treatment.
  Results
  One hundred and fifty registered patients, 3(2/6%) patients with a diagnosis of secondary granulomatous inflammation and 112 (97/4%) patients diagnosed as idiopathic granulomatous inflammation were observed in the 5-year period. All patients with diagnosis of idiopathic granulomatous mastitis were married with history of pregnancy and all except for one had experience of breastfeeding.
  Conclusion
  The presence of 112 patients in a 5-years period in three hospitals confirmed the higher prevalence of Idiopathic granulomatous mastitis in Iranian women in reproductive ages. With regard to presence of fertility and lactation in nearly all patients, the etiologic role of these factors is highlighted. Despite using different regimens in treating in our study, relapse rate was reported as 9%.
  Keywords: Idiopathic granulomatous mastitis, Granulomatous mastitis, PCR, Mycobacterium tuberculosis, PAS staining
 • Doctor Mahshid Talebi, Taher *, Doctor Tahereh Naimi, Doctor Nasrin Shayanfar, Doctor Marzieh Nojomi, Doctor Mitra Barati Pages 27-33
  Background
  Candiduria is known as the most frequent nosocomial fungal infection. The aim of this study was to determine the frequency of candiduria in ICUs patients in a teaching hospital.
  Methods
  In a retrospective descriptive cross sectional study, 500 hospitalized patients in four ICUs in Rasoul-e-Akram hospital were studied.
  Results
  Mean age was 62±19.6 years and candiduria was confirmed in 69 (13.8%) patients with 40 (58%) men and 29 (42%) women. Risk factors of candiduria were age, duration of staying at hospital and ICU, long term catheterization, use of antibiotics and corticosteroids. This study didn’t confirm the association of candiduria with diabetes mellitus.
  Conclusion
  The frequency of candiduria in ICU patients can be decreased by shortening the duration of admission at ICU, urinary catheterization, avoiding long duration of antibiotics and corticosteroid
  Keywords: Nosocomial UTI, Candiduria, Risk factors, ICU patients
 • Mohammad Hasan Lotfi, Sajjad Rahimi Pordanjani *, Morteza Mohammad Zadeh, Mojtaba Moghtli Pages 34-46
  Background
  Disease congenital hypothyroidism can cause of permanent mental retardation and disturbance physical growth.The present study done with aim of evaluate prevalence disorders of height, weight and head circumference first 5 years of life in children with congenital hypothyroidism in Yazd.
  Methods
  present study was retrospective cohort which performed on all neonatal born in the years 2006 to 2008 that had diagnosed by screening program as patient. the were compared ratios of growth disturbances height ,weight and head circumference during the first 5 years of life in these children and healthy children WHO separate of age and sex.Data analyzed by spss19 Statistical Software in significant level at 0.05.
  Findings: The most common of growth disorder among patient boys was growth disorder weight and in patient girls height growth disorder. Ratios growth disorders variables of height, weight and head circumference in boys and girls patient has been reduced trend from beginning to end of follow .At the end of 5 years, not found significant difference between the proportion of growth disorders weight, height and head circumference in children with congenital hypothyroidism and healthy children World Health Organization (p>0/05).
  Conclusion
  The has been Screening program and Therapeutic interventions on children with congenital hypothyroidism leads to reduced physical growth disorders and normal pattern growth of patients.
  Keywords: Congenital hypothyroidism, Height, weight, Head circumference. growth disorder
 • Fatemeh Mobasheri *, Seyyed Mosa Kafi Pages 47-56
  Background
  Personality is a set of relatively stable psychological and behavioral characteristics of a person that is effective in the creation of psychological hardiness. The present study aimed to determine the relationship between personality characteristics and psychological hardiness of operating room staff.
  Methods
  This is a descriptive study which was done by correlation method. Statistical population of this study included all female staff of elective1 and plastic surgery operating room (operating room nurses, operating room technicians, and anesthesia technicians) of Al-Zahra Hospital of Isfahan. 101 participants were selected by using available sampling method as the sample size, and then Implemented NEO personality and Kubasa psychological hardiness were administered. To analyze the data, Pearson Correlation method and stepwise regression analysis were used.
  Results
  The results showed that just the conscionable aspect with the total score of psychological hardiness and its components have a significant relationship among the aspects of personality characteristics. Stepwise regression analysis also revealed that just the conscionable aspect could predict psychological hardiness among personality characteristics and its component.
  Conclusion
  According to the results of study, conscience can be effective in predicting psychological hardiness. It means that by increasing the level of conscience in people, psychological hardiness also increases significantly
  Keywords: Personality characteristics, Hardiness, Operating room
 • Farhad Moradpour *, Reza Ramezani Pages 57-62
  Relative risk (RR) and Odds ratio (OR) are two measures of risk which has been widely used in epidemiological studies. The cohort studies are designed to directly compute a relative risk, but the situation is somewhat more complicated in the case-control design. In these studies, the odds ratio gives a valid estimate of the effect size. There is not a serious problem if you don’t use of the odds ratio as an estimator of relative risk, but the problem begins when the odds ratio used as a surrogate for relative risk while its meaning is forgotten as the ratio of tow odds. The author has tried, to describe the relationship between relative risk and odds ratio and also the right time to use each of theme for those who familiar with the basic concept of epidemiologic studies. In this paper, the concepts of probability and chance and definitions refer to relative risk and odds ratios and characteristics of each have been reported. Afterward the gap between RR and OR according to their computational formulas are described and a simple method to estimate the OR to RR ratio is expressed.
  Keywords: relative risk, odds ratio, estimation
 • Dr Jalil Kuhpayehzadeh *, Dr Mohammad Hossen Khoshnevisan, Akram Beyranland Pages 63-70
  Background
  Along with the rapid development in technology and Internet-Based education, combined learning methods have been extended and traditional classes have been propelled toward the virtual learning environments. The purpose of this study was the survey of two traditional and virtual teaching methods in learning of the course of “Introduction to Dental equipment and their maintenance” for the students of PhD General Dentistry at Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Methods
  In this semi experimental study, by randomized allocation, the incoming students were divided into two groups of observation and intermediacy; 41 students from the September-Entrance in 2011 and 41 students from the January-Entrance in 2012were selected as observation (were taught by the professor of corresponding course) and intermediacy group (were taught in virtual learning by CD), respectively. After the end of the semester, the effect of the two above-mentioned methods on the knowledge of the students was assessed by using the awareness questionnaire. The face and content validity evaluation of questionnaire was done by the qualitative methods based on the standard methods and in the quantitative methods it was done by using content validity ratio CVR= and content validity index CVI= referring to Lawshe table. The reliability of the final exam was done based on Cronbach's alpha coefficient. The amount of the effect of the two above-mentioned methods on performance of students was done by using OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation), its face and content validity was confirmed based on reference books and experienced professors’ and Faculty members’ comments. The reliability of the final exam was confirmed based on Pearson Correlation Coefficient. The SPSS statistical software was used in order to analyzing the data.
  Results
  Content validity ration was CVR= and content validity index was CVI= . Moreover, the reliability of the final exam was calculated and confirmed as 0.98, based on Cronbach's alpha Coefficient. The reliability of the final exam was in the method of determining correlation performance test scores with the average of theoretical and experimental scores based on Pearson Correlation Coefficient and they were: (0.117) p=0.429) and 0.376(p=0.008), respectively. Also, the amount of the correlation of each skill with the total score of performance assessment test was 0.84 (p= 0.001) in order to determine the internal structure and the total reliability of the final exam was the final scores of awareness testing in the students of traditional groups which was higher than the students of virtual group, (p= 0.177). In the performance assessment scores, the average of virtual group was 8.05 that showed no significant difference with the average of traditional group [8.02 (p= 0.907)].
  Conclusion
  This study revealed that virtual teaching method, similar to the traditional teaching method, gained enough success in teaching program which included increase in the knowledge and performance of students in the area of the course. This success is in a way that it can be used as an alternative method in dentistry faculties.
  Keywords: Dentistry, Virtual teaching method, Traditional teaching method, Dental equipment
 • Mohammad Mohammadi, Shahryar Eghtesadi*, Mohammad Reza Vafa, Iraj Heidari, Masoud Salehi, Esmat Shirbeigi, Hamed Mohammadi Pages 71-80
  Background
  Diabetes mellitus is a common chronic disease and a major public health problem globally. This study was performed to investigate the effect of hesperidin supplementation on markers of glucose and lipid, insulin levels and insulin resistance.
  Methods
  Forty-five patients with type 2 diabetes participated in this randomized, doubleblind controlled clinical trial. Subjects consumed 500 mg/d hesperidin supplement in the intervention group (n=23) and 500 mg/d placebo in the control group (n=22), for 8 weeks. Blood samples and dietary recall questionnaire were obtained at the baseline and end of study. The levels of Fasting Blood Glucose (FBG), insulin, hemoglobin A1c (HbA1c), total cholesterol (TC), triglyceride (TG), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), and insulin resistance were measured and compared. Statistical analyses were conducted with SPSS software by using independent t test and Paired t test.
  Results
  Hesperidin supplementation led to significant decrease in FBG (p=0.04) and HbA1c (p=0.02) levels in compared to control group. A significant increase in serum insulin and decrease in TC (p=0.01 and p=0.04, respectively) were observed in the hesperidin group after the intervention, whereas no significant changes in the placebo group were observed at baseline and at the end of the study.
  Conclusion
  The present study showed that the intake of hesperidin could lead to decreased levels of FBG, HbA1c and TC and increased levels of insulin in patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Hesperidin_Glucose_Lipid profile_Insulin_Insulin resistance_Type 2 diabetes
 • Dr Mohammad Mehdi Soltan Dallal, Dr Mostafa Hosseini, Dr Abolfazl Davoodabadi, Zahra Rajabi, Shahr Zamani Pages 81-90
  Introduction
  The pickle and salted pickle, traditional fermented products, are popular in Iran. There has been done a lot of researches about these group of foods all over the world. According to few researches in this subject in Iran, the aim of this study was to isolate and identify the diversity of dominant lactic acid bacteria in pickles and salted pickles.
  Materials And Methods
  This research was performed by analyzing 70 samples of different pickle and salted pickles. The isolates were identified as LAB by Gram staining and Catalase by using MRS agar. then those strains were identified at the species level by physiological tests such as NH3 production from arginine, CO2 production from glucose in MRS broth containing inverted Durham tubes, growth at temperatures of 15°C, 30°C, 45°C in MRS broth and Carbohydrate fermentation.
  Results
  In total, 114 presumptive LAB with Gram-positive and Catalase-negative properties were obtained from these samples. The results revealed that all isolates were identified as L.plantarum, L.brevis, L.pentosus, L.casei, L.paracasei and Leu.mesenteroides. The most predominant LAB in these pickles was L. plantarum.
  Conclusion
  The importance of LAB as an important group of probiotics and one of the most useful hurdles is clear. In other hand since vegetables are source of prebiotics, all kinds of pickles can be one of the best choices for producing different kinds of non dairy probiotic functional food products. The results indicate dominant LAB in traditional pickles and salted pickles produced in Tehran, Iran which provides raw data for further studies to improve traditional or industrial production.
  Keywords: pickle, salted pickle, Lactic Acid Bacteria, probiotic