فهرست مطالب

جغرافیا و توسعه فضای شهری - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1394)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقالات
 • محمد اجزاء شکوهی، فرزانه رزاقیان صفحات 1-14
  هدف این مقاله شناسایی معیارهای موثر در مکان یابی پارک های منطقه 9 شهرداری مشهد در سه مقیاس همسایگی، محلی و ناحیه ای با تاکید بر اصول الگوی تخصیص کمینه فاصله، و در نهایت بررسی پتانسیل منطقه به لحاظ ساخت این نوع پارک هاست؛ لذا با استفاده از روش اسنادی و میدانی، پس از بررسی کمبودها و تحلیل وضعیت فعلی منطقه، شش معیار برای بررسی محدوده های مناسب جهت احداث پارک انتخاب شده است که عبارت اند از: مراکز ثقل جمعیتی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز فرهنگی، دسترسی به شبکه های ارتباطی، فاصله از پارک های موجود و دسترسی به زمین های مستعد. همچنین از سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزار تلفیق، تحلیل و نمایش داده های مکانی در فرایند مکان یابی، استفاده و فضاهایی که نیازمند برنامه ریزی بوده، مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سرانه پارک های منطقه برابر 3/1 متر مربع بوده و برای رسیدن به استاندارد پیشنهادی طرح جامع (62/2 متر مربع)، بایستی حدود 8/52 هکتار به مساحت پارک های منطقه افزوده شود. بنابراین جهت رفع کمبود منطقه با استفاده از تحلیل شبکه در محیط GIS، حدود 61 هکتار از اراضی بایر در دو اولویت اول و دوم، مناسب جهت احداث پارک پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: الگوی تخصیص کمینه فاصله، کاربری پارک ها، مکان یابی، منطقه 9، GIS
 • مهدی عبداللهی، مجتبی ولی بیگی صفحات 15-26
  در غیاب مدیریت واحد شهری، تداخل در امور و فعالیت های موازی از توان مدیریتی شهر کاسته و خود مانعی برای سستی یا توقف جریان مدیریت مطلوب می شود. روش تحقیق این پژوهش تلفیقی از روش کمی و کیفی است و پژوهش براساس مصاحبه های عمیق، مطالعات اسنادی و کمی سازی عوامل راهبردی انجام شده است. به منظور تعیین موقعیت راهبردی مقصد و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و تعیین نوع استراتژی های چهارگانه در راستای اهداف از ابزار IEA استفاده شد و در نهایت با استفاده از روش QSPM اولویت های راهبردی تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نمره نهایی عوامل داخلی شهر تبریز برابر با 21/2 است که از نظر عوامل داخلی در ارتباط با مدیریت واحد شهری دچار ضعف است. همچنین نمره نهایی عوامل خارجی نیز در همین راستا برابر با 10/2 است که نشان از نبود واکنش مناسب مدیریت شهری در ارتباط با فرصت ها و تهدیدها دارد. با توجه به ماتریس عوامل داخلی و خارجی نیز، شهر تبریز از نظر مدیریت واحد شهری موقعیت تدافعی دارد. راهبردهای پیشنهادی، ایجاد سازوکار تحقق مدیریت واحد شهری در قالب اقدام ها، قوانین و تصمیم ها در سطح ارگان ها و سازمان های مرتبط، بهره گیری از تجربیات و راهبردهای کشورهای پیش رو براساس پتانسیل های بومی محلی و در نهایت تقویت جایگاه شوراهای اسلامی و افزایش اختیارات قانونی آن ها به منظور مشارکت هرچه بیشتر شهروندان است.
  کلیدواژگان: مدیریت واحد شهری، برنامه ریزی راهبردی، تحلیلSWOT، کلان شهر تبریز
 • عزت الله مافی، هومن شاداب مهر صفحات 27-38
  ناهنجاری های ترافیکی نمادی از فرهنگ ترافیک حاکم بر جامعه و عامل تحمیل هزینه های سنگینی به جامعه هستند. هدف از این پژوهش، تعیین توزیع جغرافیایی ناهنجاری های ترافیکی در شهر مشهد و یافتن ارتباطی منطقی بین خصوصیات جغرافیایی مناطق و میزان وقوع ناهنجاری های ترافیکی است. مبنای نظری پژوهش، نظریه رشد هوشمند شهری و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. شمارش ناهنجاری های ترافیکی در اسفندماه سال 1391 به کمک روش فیلمبرداری انجام شده و اطلاعات حجم ترافیک از بانک اطلاعاتی سیستم یکپارچه کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی شهر مشهد به دست آمده است. نمونه آماری تحقیق شامل 26 تقاطع از مجموع 189 تقاطع مجهز به چراغ فرماندهی در شهر مشهد است که نرخ وقوع دو نوع از ناهنجاری های عمده ترافیکی در آن ها تعیین شده است. بررسی ارتباط بین خصوصیات مناطق با ناهنجاری های ترافیکی به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع جغرافیایی ناهنجاری های ترافیکی در مناطق مختلف شهر مشهدیکسان نیست و از نظر نرخ وقوع ناهنجاری ترافیکی در ساعت، رتبه اول تا سوم به ترتیب مربوط به مناطق 4، ثامن و 6 است. همچنین مشخص شد بین نرخ وقوع ناهنجاری های ترافیکی با تراکم جمعیت منطقه رابطه ای مستقیم وجود دارد.
  کلیدواژگان: ناهنجاری های ترافیکی، رشد هوشمند، فرهنگ ترافیک، توزیع جغرافیایی، شهر مشهد
 • قدیر صیامی، فهیمه باقرزاده، اعظم سپاهی صفحات 39-53
  مفهوم محلات پایدار شهری (SUN) رویکردی جدید در طراحی و برنامه ریزی محلات شهری است که برنامه ریزی را در راستای آفرینش، ارتقا و پایداری کیفیات زیست محیطی و سلامت شهروندان در ساختار محلات شهری به کار می گیرد. در همین راستا هدف این مقاله، سنجش اصول، معیارها و شاخص های الگوی محلات پایدار شهری در محله 2 اردام در منطقه 10 شهرداری مشهد است. روش شناسی این پژوهش از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از منظر چارچوب پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که به شیوه پیمایشی و در سطح محله 2 طرح اردام انجام می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشاهدات و نیز پرسشنامه های محقق ساخته مبتنی بر معیارهای کالبدی، ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همراه با برخی زیرمعیارها در الگوی محلات پایدار شهری است. در این پژوهش همچنین از تکنیک SWOT برای تبیین سیاست های توسعه و ارائه راهبرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بالابودن اعتماد و تعلق اجتماعی و پس از آن پوشش تمامی تسهیلات و امکانات رفاهی ازجمله نقاط قوت مهم و یکنواختی و نبود تنوع در فضاسازی و پس از آن نبود نشاط و سرزندگی در تمام اوقات شبانه روز در محله از جمله نقاط ضعف این محله از منظر الگوی محلات پایدار شهری (SUN) است.
  کلیدواژگان: محلات پایدار شهری (SUN)، محله اردام، مشهد
 • مسعود صفایی پور، فروغ گشتیل، علیرضا رحیمی چم خانی، ابوطالب پناهی نژاد، سید چمران موسوی صفحات 55-73
  پژوهش حاضر که به منظور ارزیابی وضعیت فعلی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری شهر شیراز از دیدگاه گردشگران داخلی صورت گرفته است، از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی توسعه ای و روش گردآوری داده های آن پیمایش میدانی و استفاده از پرسش نامه و نظرسنجی است. حجم نمونه نظرسنجی از جامعه آماری گردشگران داخلی ورودی به شهر شیراز و با استفاده از فورمول کوکران 384 نفر برآورد شد که جهت اطمینان بیشتر به 400 نفر افزایش یافت. تحلیل داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون ها و روش های آماری نظیر فراوانی، میانگین، آزمون تی تک نمونه ای و ضرایب همبستگی کندال و پیرسون صورت گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همبستگی بین دو مقوله میزان «آمادگی الکترونیکی گردشگران» با «میزان آشنایی گردشگران با مفهوم گردشگری الکترونیکی» در سطح اطمینان 99 درصد برابر با 798/0 و همبستگی بین «میزان آمادگی الکترونیکی گردشگران» با «میزان استفاده گردشگران از فاوا» در امور مربوط به گردشگری 856/0 و همبستگی بین «میزان آشنایی گردشگران با مفهوم گردشگری الکترونیک» با «میزان استفاده گردشگران از فاوا در امور مربوط به گردشگری» 649/0 است. بنابراین علی رغم وجود زمینه های مناسب از لحاظ آمادگی الکترونیکی گردشگران داخلی جهت استفاده از فاوا در امور گردشگری، گردشگران با مفهوم گردشگری الکترونیک و کاربردهای آن چندان آشنا نیستند و به همان نسبت کمتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور مربوط به گردشگری استفاده می کنند. همچنین آن ها وضعیت موجود به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور مربوط به گردشگری شیراز را به جز در مواردی خاص چندان مطلوب و رضایت بخش نمی دانند. با وجود این، مظاهر و ابزار فاوا به خصوص رادیو و تلویزیون، ماهواره و اینترنت نقش موثری در انتخاب شیراز به عنوان مقصد گردشگری آن ها داشته است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری الکترونیکی، گردشگری مجازی، شیراز
 • طاهره صادقلو، مهدی بازرگان، علی بهشتیان مسکران صفحات 75-90
  امروزه برقراری امنیت در فضاهای شهری یکی از دغدغه های عمده مدیران شهری است. امنیت شهری ممکن است بازتابی از ویژگی های مختلف فضای شهری نظیر کالبد، اجتماع، اقتصاد و سیاست باشد. با توجه به جرایم و پیچیدگی های در حال افزایش فضاهای شهری، تلاش برای دستیابی به شهر پایدار، سالم و خوب در گرو برقراری امنیت شهروندان معنا می یابد و این به معنای ساماندهی و چینش مطلوب کالبد، فضاهای اقتصادی، علل اجتماعی و نهادی برای کنترل فضاست. شهر مشهدیکی از کلان شهرهایی است که در سال های اخیر، شکوفایی اش در ابعاد مختلف مدیریت شهری نظیر زیرساخت ها، کالبد، منظر شهری و غیره، اعتبار ویژه ای بدان بخشیده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی سطح امنیت فضایی شهروندان در مناطق مختلف شهر و رتبه بندی مناطق سیزده گانه براساس مهم ترین شاخص های موثر در شکل گیری امنیت فضایی در این مناطق است. برای این منظور با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، و با ابزار پرسش نامه به گردآوری داده و تحلیل آن ها با نرم افزارهای SPSS و Excel اقدام شده و همچنین رتبه بندی مناطق با استفاده از تکنیک PROMETTE به عنوان یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان امنیت فضایی از نظر شهروندان در مناطق 12، 11 و 9 بیش از سایر مناطق شهر مشهد است که می شود دلیل آن را بافت کالبدی منظم، خوانایی بیشتر فضا، گشودگی و تراکم بافت، همگونی نسبی جمعیت به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دانست.
  کلیدواژگان: امنیت شهروندی، طراحی شهری، کلان شهر مشهد، تکنیک PROMETTE
 • الیا وطن پرست، جعفر اولادی قادیکلایی، مرتضی اکبری صفحات 91-104
  امروزه صاحب نظران در عرصه محیط زیست شهری از کارشناسان جنگل داری شهری و فضای سبز گرفته تا معماران منظر و محیط زیست هر کدام سعی خود را بر این نهاده اند تا با ارائه راهکارهای جدید، میزان فضاهای سبز شهری را افزایش داده و در جهت واردکردن فضای سبز به شهرها، به عنوان بخش جاندار محیط شهری، بهترین راه حل ها را ارائه دهند. در این میان، سبزراه ها علاوه بر تامین نیاز شهرها به فضای سبز می توانند در عرصه حمل ونقل پاک شهری ایفای نقش کنند. در این پژوهش سعی شده جهت چگونگی برنامه ریزی سبزراه های شهری بر اساس فرمول جاذبه کالیبره شده و به کمک روش تحلیلی سلسله مراتبی AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) راهکاری ارائه شود. استفاده از این روش در منطقه یازده شهری کلان شهر مشهد منجر به پیشنهاد سبزراهی به طولی حدود 5/11 کیلومتر شد. استفاده از این روش در کلان شهرهایی که دارای قطعات طبیعی در میان بافت مصنوعی شهر نیستند و در عین حال خواهان تغییر در فرم شهر و ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر انسان به صورت پیاده با فضای شهر هستند، مناسب و انجام پذیر است.
  کلیدواژگان: سبزراه های شهری، حمل ونقل پاک، فرمول جاذبه، GIS، روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 • سید هادی زرقانی، محسن حجازی جوشقانی صفحات 105-121
  تشکیل شوراهای اجتماعی محلات مشهد، یکی از راهکارهای مشارکت شهروندان برای همکاری و تعامل با مدیریت شهری است. بدون شک از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد شوراها، سطح اعتماد اعضا در قالب شاخص های سرمایه اجتماعی اعضای شورا است. در این پژوهش ارتباط بین اعتماد به شهرداری، اعتماد به اثربخشی شورا، اعتماد به توانمندی سایر اعضای شورا به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی و احساس تعلق به محله به عنوان متغیر موثر بر سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله، در بین اعضای شورهای اجتماعی محلات منطقه 9 شهرداری مشهد بررسی شد. گردآوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت و پرسش نامه در بین اعضای 12 شورای اجتماعی محله در منطقه 9 شهرداری مشهد توزیع شد. با تحلیل نتایج حاصل از پرسش نام، مشخص شد که بین اعتماد به شهرداری و اعتماد به اثربخشی شورا، اعتماد به سایر اعضای شورا و اعتماد به اثربخشی شورا، اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله، اعتماد به اثربخشی شورا و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله، احساس تعلق به محله و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله رابطه مثبتی وجود دارد و دو متغیر اعتماد به سایر اعضای شورا و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله با همدیگر همبستگی نداشتند.
  کلیدواژگان: شورای اجتماعی محلات، سرمایه اجتماعی، مشارکت، مشهد
 • مرضیه کارکن سیستانی، رضا دوستان صفحات 123-138
  با رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت و تغییر کاربری ها در قرن اخیر، دمای شهرها نسبت به حومه افزایش داشته و جزایر حرارتی شهر شکل می گیرد. شهر مشهد نیز، یکی از کلان شهرهای ایران، این بحران نوین شهرنشینی را تجربه می کند. در این پژوهش با استفاده از تصاویر باند 6 سنجنده TM ماهواره لندست، موقعیت جزایر گرمایی شهر مشهد در 4 سال مختلف (1371-1390) برای تیرماه و مردادماه شناسایی شد. به این منظور، از تصاویر دردسترس ماهواره لندست از مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا و داده های ساعتی هواشناسی مشهد استفاده شد. با استفاده از روش کین، الگوریتم و مدل مناسب و نیز نقشه حرارتی سطح زمین، شاخص پوشش گیاهی و جزایر حرارتی شهر مشهد تهیه شد. نتایج نشان داد مکان های عاری از پوشش گیاهی و دارای رطوبت پایین با قالب فضاهای باز، فاقد کاربری یا کاربری حمل و نقل از جنس خاک و سنگ مانند منطقه ثامن و منطقه 12 شهری، دمای سطح زمین بالا بوده و جزیره های گرمایی شهر را شکل می دهند و منطقه پارک ملت، باغ ملک آباد و باغ های آستان قدس رضوی با شاخص پوشش گیاهی درختزار و رطوبت بالا، محدوده های سرد شهر هستند. اولین مرکز تشکیل جزیره گرمایی در طی چهار سال مورد مطالعه به خصوص در 2 سال آخر (1388و1390)، منطقه 12 شهری با نبود پوشش گیاهی و کاربری مسکونی با فضای باز خالی است. دومین مرکز جزیره گرمایی در منطقه 8 شهری به دلیل وجود بزرگراه شهید کلانتری از لحاظ پوشش سطح آسفالت و حجم ترافیک و وجود دو منطقه نظامی با زمین های بایر بدون پوشش گیاهی و رطوبت است. بنابراین با گسترش فیزیکی شهر، وسعت و تعداد جزیره های گرمایی افزوده می گردد.
  کلیدواژگان: دمای سطحی، جزیره گرمایی، کلان شهر مشهد، توزیع فضایی
 • علی اکبر عنابستانی، صمد امرایی، احمد رومیانی صفحات 139-152
  کیفیت زندگی مفهومی فرارشته ای است که طی دهه های اخیر بسیاری از شاخه های علوم انسانی بدان توجه کرده اند. این مفهوم در تحلیل های اجتماعی و اقتصادی درباره توسعه جوامع شهری نیز مطرح شده و بر منابع موجود در شهرها تاکید دارد؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شرایط محلات شهری بر میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 95هزار نفر جمعیت ساکن در شهر در نظر گرفته شده است که با خطای 05/0 و حجم نمونه 322 پرسش نامه محاسبه شده است. پرسش نامه به صورت تصادفی بین مردم توزیع شده تا اصل فرصت بین مردم به طور مساوی تقیسم شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش های تحلیل کمی و کیفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشتر شرکت کنندگان از قلمرو جغرافیای و محیط طبیعی رضایت کامل داشته اند و از قلمرو کالبدی ناراضی بودند، به طوری که در بین قلمروها، قلمرو جغرافیا و محیط بالاترین و قلمرو کالبدی پایین ترین میانگین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج نشان داد که محله کونانی ها دارای بالاترین رتبه و محله شیراوند دارای پایین ترین رتبه در بین محلات شهری از لحاظ کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه بوده است.
  کلیدواژگان: محلات شهری، توسعه پایدار، کیفیت زندگی، شهر کوهدشت
 • سعید ملکی، معصومه توانگر صفحات 153-165
  مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری سلامت در شهر مشهد از دیدگاه گردشگران خارجی و شناسایی نقاط ضعف گردشگری سلامت در فرآیند جذب و ارائه خدمات پزشکی و گردشگری سلامت به بیماران خارجی تدوین شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و به منظور گرد آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران پزشکی ورودی به شهر مشهد در سال 1392 است و نمونه پژوهش، بیماران خارجی پذیرش شده در بیمارستان های امام رضا(ع)، بنت الهدی، مهر و جوادالائمه انتخاب شد. گردآوری اطلاعات به کمک پرسش نامه پژوهشگرساخته و تحلیل آن با نرم افزار SPSS صورت گرفته است. بدین منظور، از آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای با سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین چالش هایی که گردشگران سلامت مشهد در مراجعه و اقامت با آن مواجه بوده اند عبارت اند از: ضعف در سیستم بازاریابی و اطلاع رسانی در فرآیندهای پذیرش و درمان در شهر مشهد، ضعف سیستم پذیرش الکترونیکی بیماران، نحوه پرداخت هزینه ها و ضعف سیستم مبادلات مالی در بیمارستان ها، نبود پشتیبانی زبان های خارجی در بیمارستان ها، فقدان بسته های کامل گردشگری سلامت، مشکلات مربوط به فرآیندهای اخذ ویزا و حمل و نقل درون شهری.
  کلیدواژگان: بیماران خارجی، شهر مشهد، گردشگری پزشکی، گردشگری سلامت
|
 • Mohhamad Ajzashokouhi, Farzaneh Razzaghian Pages 1-14
  This paper identifies effective criteria in locating urban parks land use in district 9 of Mashhad. This recognition is in three scale of neighborhood, local and regional with emphasis on the principles of minimum distance.Finally, surveying the potential of district 9 to build these kind of parks is the main purpose. Therefore, by using document anf field research method ,first we survey the lack of existing status of the parks and then six criteria for building new parks in new sites are selected. These criteria include: Population centers, Training centers, Cultural centers, Access to communication networks, Distance to existing green spaces and Access to talented land. Also by Geoghraphic Information System (GIS) as a tool for integrating, analyzing and displaying spatial data on the locating process and spaces with no convenient access to park which require planning has been specified. The result show that regional park are 1.3 m2 per capita so for achieving the proposed standard of master plan ( 2.62 m2) about 52.8 hectares should be added to park areas. Therefore, to remove the lack of district 9, near 61 hectares of barren land use in two priorities are proposed for building new parks.
  Keywords: Minimum space allocation pattern, Park land use, Locating, District 9, GIS
 • Mehdi Abdullahi, Mojtaba Valibeigi Pages 15-26
  In the absence of urban management, urban management can reduce interference in the affairs and activities of a parallel and a barrier to optimal management is weak or stops the flow. The research method is a combination of qualitative and quantitative methods and research based on in-depth interviews, documentary studies, and strategic factors has been quantified. To determine the strategic position of the target and prioritize internal and external factors and the heights of the four strategic objectives of the IEA instrument was used and the final method was QSPM strategic priorities. The results show that internal factors Tabriz score is equal to 2.21. The internal factors related to urban management is weak. The final score of this external factor is equal to 2.10. Showing the lack of proper response to the opportunities and threats are related to urban management. Due to the Tabriz matrix internal factors outside of urban management is a defensive position. The proposed strategy is to create mechanisms within the laws, organizations, actions and decisions, benefiting from the experiences and strategies of the leading countries based on local potentials - Local and Finally, to strengthen the position of Islamic Councils and increase the legal authority to engage more citizens.
  Keywords: urban management, strategic planning, analysis, SWOT, Tabriz Metropolis
 • Ezatallah Mafi, Houman Shadabmehr Pages 27-38
  Every year, a part of the national capital of the country is lost due to the disorders of traffic. An important part of the traffic disorders is caused by the improper behavior of some users of urban transport system. Such a situation is contrary to the principles of smart growth and urban sustainability. The study of traffic conflicts as a symbol of the Society culture of traffic can lead city planners to get right decisions. The aim of this study is determining of the geographical distribution of traffic conflicts in Mashhad city and finding logical relationship between district geographical characteristics and the rate of traffic conflicts. The theoretical basis of this research is the theory of urban smart growth. This study in data collection and data assessment part is an evaluation research and it placed at practical research in part of results. The research method is descriptive - analytical study. Traffic conflict data collection was down by filming method and traffic volume data were achieved of Mashhad database system for intelligent control of traffic signals. Statistical sample includes 26 of total 189 signalized intersections of Mashhad city which two important types of traffic conflict rates were determined on them. Also geographical distribution assessment of traffic conflicts was done by GIS and assessing of relationship between district geographical characteristics and the rate of traffic conflicts was done by SPSS software. The research results revealed that geographical distribution of traffic conflicts in different districts are not the same and the rate of traffic conflicts in the Central city areas is more due to traffic cultural diversity and drivers who are unfamiliar to city network streets. Also it is revealed that there is a direct relationship between the rate of traffic conflicts and Population density.
  Keywords: traffic conflicts, smart growth, traffic culture, geographical distribution
 • Qadir Siaami, Fahimeh Bagherzadeh, Azam Aepahi Pages 39-53
  The concept of Sustainable Urban Neighborhood (SUN) is a new approach in the area of neighborhood planning which is utilized to increase the environment sustainability and the quality of citizen’s health in an urban neighborhood context. In this regard, this article examines the sustainability principals and indicators in Neighborhood 2 of Ardam plan in zone 10 of Mashhad municipality. The using methodology of this article can be considered both as a practical and analytical – descriptive approach which has been based on measurement techniques and has been done in the neighborhood 2 of Ardam. The results of this survey have been collected by means of observations and also questionnaires which are based on different indicators such as economic, social and environmental indicators and aggregated by a systematic sampling method from the given neighborhood. Moreover we used GIS application as analytic tool for analyzing sustainability indicators of Ardam neighborhood. SWOT technique is also utilized to explain development policies and present appropriate strategies. The results showed that High levels of trust and social belonging and then full coverage of all the facilities and amenities (Schools, mosques, daily business units and a neighborhood park) are The main strengths in the context of Sustainable urban neighborhoods (SUN).Accordingly Lack of uniformity, variation in space and then lack of exuberance and vitality at all times of day in the neighborhood are Weaknesses in this area. in External factors analysis with swot model, The barren Land is to enhance the quality of special - physical neighborhood and then, Possibility of design for livability and vitality are important opportunities in this neighborhood. On the other hand the most important threats to the stability of the neighborhood Ardam, lack of Underlying the investment by the urban managers, Weakness in the image of the neighborhood due to lack of identity are The most important threats to the stability of the neighborhood Ardam.
  Keywords: Sustainable Urban Neighborhood, Ardam Neighborhood, Mashhad
 • Masood Safaeepoor, Foroogh Gashtil, Alireza Rahimi, Abootaleb Panahinejad, Seyed Chamran Moosavi Pages 55-73
  There is a growing competition between countries in tourism industry currently. Information and Communication Technology (ICT) has emerged as a new influential paradigm on the development of tourism industry; hence, the need to synchronize them is felt more than ever. Iran, and especially Shiraz, is of attractive tourism destinations that has not received an attention commensurate to its tourism potentials. Accordingly, it behooves a use of cutting-edge technology, ICT in particular, to enhance the current status of tourism in general and e-tourism in particular. Uses were made of survey and questionnaire in the present descriptive-analytical study to gather the required data in evaluating the current status of the use of ICT in Tourism Industry of Shiraz in the eyes of visiting tourists. Research findings suggest that tourists are not well-aware of and consequently do not use tourism-related ICT frequently despite appropriate circumstances including their inclination. In addition, they expressed their dissatisfaction with ICT use in tourism-related affairs except for some specific cases. Nevertheless, ICT media particularly radio, television, satellite, and the internet influenced the tourists’ decision in choosing Shiraz as their destination.
  Keywords: ICT, E, tourism, Virtual Tourism, Shiraz
 • Tahereh Sadeghloo, Mahdi Bazargan, Ali Beheshtian Pages 75-90
  Now days, citizens safety in urban spaces is one of the most important worries of urban managers. This may be reflected in different characters of urban spaces such as physical, social and economical and even political characters. With regard to increasing crimes and complexities of urban spaces, trying for achieve to sustainable, healthy and good cities mean in providing the safety environment for citizens and this mean as good physical, social and institutional planning, for urban space control. Mashhad metropolitan, as a one of the giant cities of Iran, has experienced the good progression in different dimension such as infrastructural, physical, and urban perspective that cause to branding it in this way. Present study, had tried to measuring the level of urban safety and determining the important factor for achieving to safe cities from citizens view in 13 regions of Mashhad metropolitan. For this goal, descriptive- annalistic methodology by using the questionnaire has been choose and after data gathering, statistical test and PROMETTE -one of the multi criteria decision making techniques-, had been used for analyzing of data. Final result show that urban spatial safety in 9, 11 and 12 region of Mashhad is more than the other areas that it may be because of special physical texture, space legibility, density of area and economical- social congruence of these area
  Keywords: citizenship safety, urban designing, Mashhad metropolitan, PROMETTE technique
 • Elia Vatanparast, Jafar Oladi Ghadikolaee, Morteza Akbari Pages 91-104
  Today, urban environment experts are endeavoring after new ways to increase the amount of urban green spaces and discover the best way to enter them as lively part of cities. Greenways can supply the needs of urbanization to green spaces in addition they are effective in urban green transportation.
  This study is trying to offer an approach in process of urban greenways planning by AHP analytical methods and geographic information systems (GIS) on bases of gravity formula. Using this method in eleven region of Mashhad metropolitan, suggested a greenway about 11.5 km length. Using this method is totally suitable to metropolitan areas lacking natural elements among their artificial urban textures and at the same time requiring change in the urban form and creation of connections and interactions between walking man and the urban spaces.
  Keywords: clean transportation, urban Greenways, Gravity formula, GIS, Analytic hierarchy process (AHP)
 • Seyed Hadi Zarghani, Mohsen Hejazi Joshaghani Pages 105-121
  Mashhad neighborhood community councils are one of the mechanisms for citizen participation, collaboration and engagement with urban management. Without doubt the most important factors affecting the performance of councils is the trust members in the form of social capital indicators. In this study, the relationship between trust in the municipality, Confidence in the effectiveness of the Council, Confidence in the ability of other members of the Council as indicators of social capital And a sense of belonging to the neighborhood as a factor affecting social capital tend to participation in neighborhood affairs, Among members of the social community speaking countries Mashhad 9th District was examined. Library and survey data collection was done in two ways, and a questionnaire among 12 members of the local community council in Mashhad 9th District was distributed. By analyzing the results of the questionnaire, Was found between trust and confidence in the effectiveness of the municipal council, Confidence and trust in the effectiveness of other members of the Council, Confidence and willingness to participate in municipal members in the neighborhood, Trust and willingness to contribute to the effectiveness of the council members in the community, a sense of belonging to the neighborhood And the willingness of members to participate in community affairs, there is a positive relationship And two variable-confidence and willingness to engage with other members of the council members were not correlated with each other in the neighborhood.
  Keywords: Community Council, Mashhad neighborhoods, social capital, participation
 • Marziah Karkon Sistani, Reza Doostan Pages 123-138
  In this study, using Land sat TM images of band 6 sensors were identified heat island of Mashhad city in 4 years (1371-1390) in hottest months(July and august). The results showed that in the city of Mashhad places such as parks, gardens ( Astan Quds Razavi , malek Abad ) to high vegetation index and humidity have low temperature and areas to low humidity and free of vegetation and open spaces with dominant non-users and users of transport transport of soil and rock, such as 12 urban areas have high land surface temperature and urban heat islands form.
  Keywords: urban heat island, tm images, mashhad.spatial analysis, surface tempratre
 • Aliakbar Anabestani, Samad Omaraie, Ahmad Romyani Pages 139-152
  Introduction
  The life quality is an interdisciplinary concept that absorbed lots of attention of human science branches. This concept also expressed in social & financial analyses about urban development & emphasis on current resources in cities. In other words, cities cover large amount of human activities as the largest & densest human settlements which has exposure at expanded changes in physical environment & also in society structures after industrial revolution.
  Theoretical framework: One of indexes of the urban sustainable development is development of urban neighborhoods that nowadays could play an effective role in urban development. So neighborhood development determines a process that accordingly, increases the investors that the societies could gather & use them potentially. These helps the people to increase the life quality. During these processes, new features of society structures & social absorb, emerge to rehabilitation & current unequal restoration in power distribution & resources. So could say the neighborhood development contains the whole problems of houses, financial development, citizen participation, society welfare, security sense, promoting education & environmental problems that there are mutual relations among these elements. In this regard, the word of life quality, such as development concept, is rather vague. On the one hand, individual life determines as an understanding of how to live & from a more general dimension, contains life situations in different places about a specific operator. So the final goal of life quality study & its later use is that the people could have the power of benefit the life with high quality. So, the high quality is a complex & multi dimension concept that is under the influence of elements like time & place, individual & social values. In this sense, there are different meanings for people & groups. Some interpret it as a livability potential of a region, some translate it as a dimension for attraction rate & also the others, interpret as social welfare, happiness, satisfaction etc. So in this research, four comments are about neighborhood discussion such as sociological comment, social sciences, urban geography & social sciences & urban planning. Also about comment discussion, it was used two comments about life quality, Scandinavia approach of life quality & American one.
  The research
  Method
  This research is about the role scrutiny of urban neighborhood in sustainable development in urban neighborhoods of koohdasht. The importance of such researches was to have an approach that had a holism capability. The type of research was applied & the used methodology was descriptive-analytical. The library & field work (observation, questionnaire & interpretation) was used in this research. Also the statistical methods, descriptive, inferential & quality analyze in SPSS software was used to data analyze. So that, according to table one, a questionnaire was made in accordance with Likert spectrum to evaluate the role of urban neighborhood, in sustainable development with the emphasis on life quality in four social-cultural, financial, physical & environmental indexes. The statistical society was ninety five thousand settlements in city, with the error of 0.05 & the sample volume of 322 questionnaires that was made in 85 questions & also distributed accidently. It was used the municipal authorities to raking & scoring of urban neighborhood qualitatively.
  Discussion &
  Results
  In recent years, the life quality has changed to a very relevant concept & had been at the center of sociologists & planners’ attention. So the life quality is a multi-dimension concept in social sciences & also effective in the most of society regions, & has a special place in literacy associated with development. So that some declared it was the lost chain of development. As mentioned, the scrutiny of life quality in urban neighborhoods in recent decades, especially in urban development led to a lot of researches in order to application of science. So in this research, the geographic, natural, social, financial & physical realms were scrutinized. So that it was asked the respondents to express their satisfaction from life realms that scrutinized in this research. This work helps the rate of respondents’ satisfaction from each of realms. The results showed that on the one hand, most of respondents were satisfied from geographic realms & natural environment. So that appropriated the highest mean & rating & on the other hand, most of respondents were dissatisfied from physical realm by the lowest mean & rating among all realms. Also according to the mean rating of respondents’ satisfaction from realms, rated to scrutiny of urban neighborhoods that Koonayi neighborhood had the highest rate & the Shiravand neighborhood had the lowest rate. However, the Koonayi neighborhood had the second place in financial & physical realm; that had the first place, because of close to city center & also having better substructures & access to the other neighborhoods & also colonizes to expensive houses. Shiravand neighborhood had the lower rate, because of settling in Kooshe city & also the more distance rather than the city center. So the kind of having urban services & the life quality level in Koohdasht city has been increased & the desired question approved.
  Keywords: urban neighborhood, sustainable development, life quality, Koohdasht city
 • Saeed Maleki, Masoomeh Tavangar Pages 153-165
  Health tourism is a form of travel in addition to recreation, leisure, comfort, health and medical care as well. This paper aims to assess the state of health tourism in the city of Mashhad, from the perspective of foreign tourists, identify weaknesses in health tourism and health tourism adsorption process and provide medical services to foreign patients in Mashhad compilation.Research methods, descriptive and analytical. In order to collect information from documents and field methods used. Information collected through the questionnaire and analysis was conducted in SPSS. The results showed that the most important health challenges that tourists visit and stay in Mashhad faced include; lack of marketing and information systems in processes of admission and treatment in Mashhad, lack of acceptance of the electronic patient payment transaction costs and weak financial systems in hospitals, to support foreign languages in hospitals, the lack of a complete package of tourism health problems related to visa processing, transportation within the city.
  Keywords: tourism, medical tourism, foreign patients, Mashhad