فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 138 (فروردین و اردیبهشت 1395)
 • پیاپی 138 (فروردین و اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کاظم برزگر بفرویی*، زهرا گنجی، اعظم شیرجهانی صفحات 5-13
  زمینه
  سلامت عمومی و باورهای غیرمنطقی نقش مهمی در زندگی شغلی و خانوادگی معلمان دارند و به نظر می رسد که خود نیز تحت تاثیر شرایط کاری معلمان هستند. هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه سلامت عمومی و باورهای غیرمنطقی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی شهرستان یزد بود.
  روش
  جامعه موردپژوهش همه معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی و عادی شهرستان یزد در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه پژوهش (60نفر معلمان مدارس استثنایی و 60نفر معلمان مدارس عادی) بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری به ترتیب سرشماری و هدفمند تعیین شدند. برای جمع آوری داده ها از 2ابزار؛ پرسش نامه باورهای غیرمنطقی جونز و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. پردازش داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیره و رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان) انجام گرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها، فرضیه های پژوهش را تایید کردند و نشان دادند که بین باورهای غیرمنطقی و سلامت عمومی معلمان مدارس استثنایی و عادی تفاوت وجود دارد (001/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این بود که باورهای غیرمنطقی -انتظار بیش ازحد از خود، تمایل به سرزنش و اجتناب از مشکلات- توان پیش بینی سلامت عمومی معلمان مدارس عادی و بی مسئولیتی عاطفی و کمال گرایی توان پیش بینی سلامت عمومی معلمان مدارس استثنایی را دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت تغییر باورهای غیرمنطقی معلمان مدارس استثنایی می تواند به تغییر رفتار، سازگاری اجتماعی و سلامت عمومی بهتر آن ها انجامد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، باورهای غیرمنطقی، معلمان، کودکان استثنایی
 • بهاره اسکندری، حمیدرضا پوراعتماد، مجتبی حبیبی عسگرآباد، محمدعلی مظاهری تهرانی صفحات 14-21
  زمینه
  پردازش حسی فرآیندی است که طی آن نظام عصب شناختی درون دادهای عصبی را دریافت کرده و به آن پاسخ می دهد. در برخی شرایط بالینی، مانند اختلال طیف اتیسم، پردازش های حسی مختل می شوند. اختلال اتیسم نوعی اختلال عصب تحولی با نقص در ارتباطات، تعاملات اجتماعی و الگو های رفتاری یا علایق تکراری است. خودکارآمدی والدینی به این اشاره دارد که والدین چقدر نسبت به اداره کردن مشکلات کودکان شان اعتمادبه نفس دارند. والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم در مقایسه با والدین کودکان عادی با سطوح بالاتر استرس مواجه هستند و رابطه والد-کودک با مشکلات بیشتری مواجه می شود.
  روش
  نمونه پژوهش 8نفر از مراجعانی بودند که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند. در ابتدا پرسش نامه پروفایل حسی، مقیاس خوداثرمندی والدینی و مقیاس رابطه والد-کودک تکمیل شد. پس از آن مادران مداخله حسی را دریافت و روی کودک اجرا کردند. داده ها با استفاده از روش استاندارد میانگین و درصد بهبودی تحلیل شد.
  یافته ها
  درصد بهبودی پس از پایان مداخله در مرحله پیگیری برای هر کدام از مقیاس ها محاسبه شد. درصد بهبودی به طور میانگین برای خودکارآمدی والدگری 45/19- درصد و برای رابطه والد-کودک 22/7- درصد است. به طور کلی افزایش معناداری در هیچ کدام از 2مقیاس مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مداخله پردازش حسی تاثیری در افزایش خودکارآمدی والدگری یا رابطه والد-کودک ندارد. به این معنا که بهبودی که به علت مداخله پردازش حسی در عملکرد حسی کودکان با اختلال طیف اتیسم ایجادشد، منجربه افزایش خودکارآمدی مادر یا بهبود رابطه مادر و کودک نخواهد شد.
  کلیدواژگان: سبک های پردازش حسی، خودکارآمدی والدگری، رابطه والد، کودک، کودکان با اختلال طیف اتیسم
 • محمدباقر کابوسی، عالمه قربانی* صفحات 22-30
  زمینه
  مهارت کنترل خشم یکی از موثرترین برنامه های پیشگیری از شیوع انواع رفتارهای پرخطر و افزایش کارآمدی شخصی و اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری کنترل خشم بر خشم نوجوانان با اختلال سلوک ساکن در مراکز شبه خانواده بود.
  روش
  روش پژوهش، طرح آزمایشی پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه نوجوانان 18-12 سال پسر مراکز شبه خانواده بهزیستی شهرستان گرگان در سال 1394 بودند. از بین جامعه آماری تعداد 30نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که 15 نفر آن ها در گروه آزمایش و 15 نفر دیگر در گروه گواه قرار گرفتند. شیوه نمونه گیری در دسترس بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان و سیاهه رفتاری کودک، فرم گزارش معلم و پرسش نامه پرخاشگری بود. از آزمون تحلیل کوواریانس برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت کنترل خشم در کاهش پرخاشگری کلی و مولفه های پرخاشگری افکار، رفتار و احساس نوجوانان دارای اختلال سلوک مراکز شبه خانواده موثر است.
  نتیجه گیری
  از این رو می توان نتیجه گرفت که آموزش کنترل خشم به عنوان یکی از درمان های شناختی در کاهش نشانه های اختلال سلوک تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی، رفتاری، خشم، نوجوانان، اختلال سلوک
 • اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، مینا محبی* صفحات 31-40
  زمینه
  کاشت حلزونی در کودکان دچار افت شنوایی عمیق، نه تنها خود آن ها بلکه والدین و به ویژه مادر را نیز درگیر می کند. بررسی تجارب زیسته مادران بعد از جراحی کاشت حلزونی فرزندان، احساسات و نگرش های آن ها نسبت به مسایل و نیازهای بعد از جراحی را برای مراقبت و آموزش فرزندان انعکاس می دهد که تاکنون موردمطالعه قرار نگرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، کشف، شناسایی و تبیین تجارب مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از کاشت حلزونی بود.
  روش
  در این پژوهش پدیدارشناختی 11مادر به روش نمونه گیری هدفمند از مرکز توانبخشی شنوایی اردبیل در سال1393 انتخاب شدند. اطلاعات به روش مصاحبه عمیق جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت انجام شد.
  یافته ها
  از یافته های پژوهش حاضر 7مضمون اصلی با عنوان «مشغولیت»، «مواجهه»، «امیدواری»، «سخت گیری»، «پذیرش»، «سازگاری» و «آینده نگری» و تعدادی مضمون فرعی استنتاج شد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها می تواند اطلاعات لازم را برای پیشبرد منابع حمایتی کاشت حلزونی کودکان در جهت تامین سلامت روان مادران فراهم آورد.
  کلیدواژگان: افت شنوایی، کاشت حلزونی، کودکان، مادران، پدیدارشناختی
 • علیرضا کریمی*، سعید حسن زاده صفحات 41-46
  زمینه
  با وجود انبوه مقاله های موجود پیرامون کودکان آسیب دیده شنوایی، مقالات معدودی به طور ویژه به خواهران و برادران کودکان آسیب دیده شنوایی پرداخته اند. هدف مقاله حاضر، بررسی پیامدهای داشتن خواهر یا برادر با آسیب شنوایی است.
  روش
  در این مقاله، به پژوهش های مرتبط انجام یافته و منتشرشده در بانک های اطلاعاتی و نیز کتاب های معتبر، پرداخته شده است.
  یافته ها
  منابع یافت شده، در دامنه زمانی سال 1976 تا 2015 قرار دارند. بررسی پژوهش ها حاکی از یافته های متناقض درمورد خواهران و برادران کودکان آسیب دیده شنوایی بوده است.
  نتیجه گیری
  پژوهشگران پیامدهای داشتن خواهر یا برادر آسیب دیده شنوایی را به صورت طیفی که از یک سو مثبت و از سوی دیگر منفی بود، نشان داده اند.
  کلیدواژگان: خواهران و برادران، آسیب دیده شنوایی
 • حجت پیرزادی*، احمد شریفی اردانی صفحات 47-56
  زمینه
  نظریه دلبستگی در تبیین مشکلات هیجانی-اجتماعی دانش آموزان با مشکلات یادگیری چارچوب نظری مفیدی را فراهم می کند. در این راستا کیفیت دلبستگی به عنوان یک عامل خطر یا عامل حفاظتی در تبیین ناسازگاری های رفتاری و هیجانی-اجتماعی این گروه مطرح است. همسو با نظریه بالبی، الگوی کاری دلبستگی در اصل بر پایه روابط اولیه با مراقبان اصلی رشد می کند و به تدریج به سوی ایجاد روابط دلبستگی ویژه و جدید با دیگران از جمله معلم، گسترش می یابد. ایجاد و حفظ چنین روابطی بر سازگاری و عملکرد هیجانی-اجتماعی در حال رشد دانش آموزان با مشکلات یادگیری تاثیر ویژه ای دارد.
  نتیجه گیری
  براین اساس، با توجه به نقش الگوهای دلبستگی در تبیین مشکلات هیجانی-اجتماعی کودکان با مشکلات یادگیری، می توان از نظریه دلبستگی به عنوان چارچوبی برای طراحی مداخله های موثر برای کاهش ناسازگاری های هیجانی-اجتماعی این کودکان استفاده کرد. کاربردهای بالینی و الزام های عملی پژوهش های دلبستگی که بر بهبود کیفیت روابط دلبستگی والدین-کودک، توانمندسازی مادران، بهبود منابع مقابله ای کودکان و بهبود روابط معلم-دانش آموز تاکید دارد، در متن مقاله تشریح شده اند.
  کلیدواژگان: نظریه دلبستگی، مشکلات یادگیری، اختلال هیجانی، اجتماعی
 • سهیلا صفری*، امیر قمرانی صفحات 57-67
  زمینه
  رویکردهای آموزشی درمانی بسیاری برای کودکان خردسال با اختلال طیف اتیسم وجود دارد. یکی از این رویکردها اسکرتس است که ارتباط اجتماعی، تنظیم هیجانی و حمایت های تبادلی را به عنوان ابعاد رشدی اساسی ای که باید در طراحی برنامه ای فراگیر برای حمایت از رشد کودکان با اختلال طیف اتیسم و خانواده های آن ها موردتوجه قرار گیرد، اولویت بندی می کند.
  نتیجه گیری
  درزمینه ارتباط اجتماعی، اهدافی برای بهبود توجه مشترک و استفاده از نمادها در سطوح مختلف رشد و در زمینه تنظیم هیجانی، اهدافی برای بهبود توانایی خودتنظیمی هیجانی و تنظیم متقابل تعیین می شود. حمایت تبادلی نیز در 3زمینه اصلی شامل حمایت بین فردی، آموزشی و خانواده موردتوجه قرار می گیرد. این الگو که با مداخله های شواهد دیگر همسو است، مبتنی بر پایه های نظری و تجربی بوده و چالش های اصلی کودکان در این 3حوزه عمده را مدنظر قرار می دهد. در این مقاله به توصیف الگوی اسکرتس و اجزای آن پرداخته و به اهداف آموزشی-درمانی در هر 3زمینه اشاره می شود.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اتیسم، ارتباط اجتماعی، تنظیم هیجانی، حمایت خانواده
 • حجت الله سیاوشی *، امیررضا صدیقی صفحات 68-73
  زمینه
  هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر برنامه ورزشی تعادلی 8هفته ای بر شاخص های زمانی و مکانی عملکرد راه​ رفتن در کودکان کم توان ذهنی مدرسه ​ای بود.
  روش
  به ​همین ​منظور، 40نوجوان کم توان ذهنی برای بررسی تاثیر برنامه های تمرینی تعادلی بر عملکرد راه​رفتن در 2گروه قرارگرفتند: (19نفر گروه آزمایش و 21نفر گروه گواه). گروه آزمایش در یک​ برنامه 8هفته ای برنامه های تمرینی تعادلی شرکت​ کردند که شامل 2جلسه در یک​ هفته بود. راه​رفتن با استفاده از شاخص های زمانی و مکانی موردارزیابی قرارگرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان​ دادند که برنامه های تمرینی تعادلی منجربه پیشرفت های قابل توجه در عملکردهای شرکت کننده در شاخص های زمانی و فضایی می شوند.
  نتیجه گیری
  بنابراین، برنامه های تمرینی تعادلی برای بهبود عملکرد راه ​رفتن می تواند یک ​اقدام موثر باشد و برای بهبود تعادل و راه ​رفتن پیشنهادشود.
  کلیدواژگان: تمرینات تعادلی، راه رفتن، کم توان ذهنی
|
 • Kazem Barzegar Bafrooei*, Zahra Ganji, Ahzam Shirahany Pages 5-13
  Background
  The studies have shown that mental health and irrational beliefs play an important role in family and career, and it seems that self is influenced by the working conditions of teachers. This study aimed at comparing mental health and irrational believes of ordinary and special primary schools teachers of Yazd province.
  Method
  The population includes all teachers of ordinary and special primary schools of Yazd in 2013. The sample of the study (60 teachers of special school and 60 teachers of ordinary school) was taken by census and targeted sampling. For data collection, the questionnaire of irrational believes of Jones IBT and Goldberg mental health (GHQ) was used. The processing data using descriptive and inferential statistics (ANOVA and multiple regression multivariate input method) was performed.
  Results
  Data analyzing was performed using descriptive and inferential statistics and results confirmed the research hypotheses. It shows that there was a significant difference between irrational believes and mental health of ordinary and special primary school teachers (p
  Conclusion
  According the obtained results, it can be concluded that change of irrational believes in special school teachers will result in changes in their behavior and social adjustment, and better mental health.
  Keywords: Mental health, Irrational believes, Exceptional children
 • Bahareh Eskandari, Hamidreza Pouretemad, Mojtaba Habibi Asgarabad, Mohammad Ali Mazaheri Tehrani Pages 14-21
  Background
  Sensory processing is a part of our body’s function that is getting neural input¡ interpret and answer to them. In some clinical condition¡ like autism¡ sensory processing was impaired. Autism is a neuro-developmental disorder that has problem in communication¡ social interaction and stereotype behavior. This case study endeavored to determine whether or not sensory processing intervention has an effect on increasing parental self-efficacy and child-parent relationship in children with autism.
  Method
  The intervention study included 8 children and their mothers. Children have a primary diagnosis of autism based on DSM-V¡ didn’t have any comorbid neurologic disorder and were 3-6 years age (mean is 3 years to 6 years and 11 months). First¡ mothers filled the sensory profile. After that based on children’s impaired senses¡ they received Dunn’s model interventions. For assessment¡ self-efficacy and child-parent relationship was assessed in participants twice in pretreatments¡ intervention¡ post-treatment and after one and three months follow up use of sensory processing styles intervention. For analyze of data¡ we use percent improvement and standard mean for follow up.
  Findings: Percent improvement show increased in rate of self-efficacy (-19.45%) and increased in rate of child-parent relationship (-7.22%)¡ but none of them is significant.
  Conclusion
  It was hypothesized that outcomes of this study would not support the relationship between sensory processing intervention and increase of parental self-efficacy and child-parent relationship in children with autism. It means that improvement of sensory processing in autistic children don’t lead to increase of parental self-efficacy and child-parent relationship.
  Keywords: Sensory processing intervention, Parenting self, efficacy, Child, parent relationship, Children with autism spectrum disorder
 • Mohammad Bagher Kabosi, Alemeh Ghorbani* Pages 22-30
  Background
  Anger management is one of the most effective prevention programs of risk behaviors and increasing personal and social competence. The objective of this study is to reduce the anger in adolescents with conduct disorder by cognitive-behavioral training
  Method
  In this study, the pre-test post-test with control group in experimental design is used. Population of study includes all adolescents (18-12 years old) of orphan boy Welfare centers in Gorgan province in 2015. Among all population, 30 people were selected as in access participants. Data were collected by behavioral problems in adolescents self-administered questionnaire and Child Behavior Checklist, questionnaire of Teacher Report Form and aggressive. Analysis of covariance was used to analyze the data.
  Results
  The results show that the anger management has a significant influence on components of anger like thoughts, behavior and feelings.
  Conclusion
  Hence, it can be concluded that anger control training as a cognitive therapy is effective in reducing symptoms of conduct disorder.
  Keywords: Cognitive, behavioral training, anger management, conduct disorder
 • Eskanda Fathizar, Yosef Adib, Mina Mohebbi* Pages 31-40
  Background
  Cochlear implant in children with profound hearing loss is shown to affect both children and their parents, specially their mothers. Mothers’ life experiences after children cochlear implant surgery, reflect their emotions and attitudes to the after-surgery-issues and needs in order to care and guidance their children, however, yet it has been not investigated. So, the aim of this research was to detection, identification and explanation of after-cochlear- implant experiences of the mothers who have children with profound hearing loss.
  Methods
  In this phenomenological study, using purposive sampling method, 11 mothers selected from hearing rehabilitation center of Ardabil in 1393. Data were collected utilizing in-depth interviews. The data analyzed with Smith method.
  Results
  From the findings of the present study seven core concepts were inferred namely «engagement», «encounter», «hope», «severity», «acceptance», «adaptation», «providence». Beside, several sub concepts derived.
  Conclusion
  The results can contribute to the future plans for improving support resources for children cochlear implants to provide mothers mental health.
  Keywords: hearing loss, cochlear implant, children, mothers, phenomenology
 • Alireza Karimi*, Saeed Hasanzadeh Pages 41-46
  Background
  Despite the mass of literature on children with hearing impairment, a few articles specifically focused on siblings of children with hearing impairment. The purpose of this article is to examine the consequences of having a brother or sister with hearing impairment.
  Method
  In this article, the conducted and published studies in databases and authoritative books are discussed.
  Results
  Found resources include studies since 1976 to 2015. The review show inconsistent findings about the siblings of children with hearing impairment.
  Conclusion
  The researchers have shown the outcome of having a sibling with hearing impairment to range from a positive side and negative on the other side.
  Keywords: Siblings, Hearing impairment
 • Hojat Pirzadi*, Ahmad Sharifi, Ardani Pages 47-56
  Background
  Attachment theory provides a useful theoretical framework in explanation of socioemotional problems among students with learning disorder. In this regard, the quality of attachment is proposed as a risk or protective factor in explaining the behavioral and socioemotional maladjustments in this group. In line with the theory of Bowlby, internal working model develops essentially based on early relationships with caregivers and gradually spread to the special and new attachment relationships with others, including the teacher. Establishment and maintaining such relationships have a special effect on adjustment and developing socioemotional performance among students with learning disorder.
  Conclusion
  Accordingly, with respect to the role of attachment in explaining the socioemotional problems among children with learning disorder, attachment theory can be used as a framework for development of effective interventions to reduce the socioemotional problems in these children. Clinical applications and practical implications of attachment researches that focus on improvement the quality of parent-child attachment relationships, empowerment of mothers, improvement of children coping resources and promotion of teacher-student relationships were described in the text.
  Keywords: Attachment theory, Learning disorder, Socioemotional disorder
 • Soheila Safary*, Amir Ghamarani Pages 57-67
  Background
  There are many educational/treatment approaches for young children with autism spectrum disorders (ASD). One of these approaches is Scerts, which prioritizes social communication, emotional regulation and transactional support as the primary developmental dimensions which must be addressed in a comprehensive program designed to support the development of children with ASD and their families.
  Conclusion
  Goals is specified in this model for improving joint attention and symbol use in the social communication area and for improving emotional self-regulation and mutual regulation in the emotional regulation area. Transactional support is also addressed in 3 major domains including interpersonal support, educational support and family support. This model, which in consistent with other evidence-based interventions, is based on theoretical and experimental foundations and considers core challenges of these children in three previously mentioned main areas. In this paper, the Scerts model and its component will be described and educational/treatment goals in its three areas will be reviewed.
  Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), Social communication, Emotional regulation, Family support
 • Hojjatollah Siavoshy*, Amirreza Seddighi Pages 68-73
  Background
  The aim of the study was to assess the effect of an 8-week balance exercise program for enhancement of gait function on temporal and spatial parameters of school aged children with intellectual disabilities.
  Method
  Forty young people with intellectual disabilities were assigned either to the balance exercise program for enhancement of gait function group (BG group, n=19) or the control group (n=21). The BG group attended an 8-week balance exercise program for enhancement of gait function consisting of two sessions a week. Gait was assessed using temporal and spatial parameters.
  Results
  The balance exercise program resulted in significant improvements in participant performance in temporal and spatial parameters.
  Conclusion
  A balance exercise program for enhancement of gait function can be an effective intervention for improving functional outcomes and can be recommended as an alternative mode of physical activity programming for improving balance and gait.
  Keywords: Balance exercise, Gait, Intellectual disability