فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهری دیناروند، حمید اجتهادی، محمد جنگجو، بهرام اندرزیان صفحات 1-13
  اندازه گیری تنوع و شناسایی صفات و گروه های عملکردی گیاهی و طبقه بندی آنها به شناسایی دقیق توان رویشی مراتع و اعمال برنامه های مدیریتی مناسب کمک می کند. هدف از این تحقیق اندازه گیری تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی در سه منطقه اکولوژیکی هم جوار در منطقه شیمبار یا شیرین بهار بود. در سه فصل زمستان، بهار و تابستان سا ل های 1391 تا 1393 داده های مربوط به درصد پوشش گونه ای از تعداد 106 پلات به روش تصادفی طبقه بندی شده در شیب های رو به جنوب و شمال و بخش تالابی جمع آوری شد. تنوع گونه ای (آلفا) و تنوع بین زیستگاهی (بتا) به کمک نرم افزارهای PAST و SDR اندازه گیری شد. شاخص تنوع گونه ای شانون و سیمپسون نشان می دهد به ترتیب بیشترین تنوع گونه ای (آلفا) مربوط به تالاب، پس از آن شیب جنوبی و در نهایت شیب شمالی است. غنای گونه ای در شیب شمالی بیش از شیب جنوبی بود و تالاب غنای گونه ای کمتری نسبت به ارتفاعات اطراف داشت. برای طبقه بندی و مشخص کردن پاسخ پوشش گیاهی منطقه به عوامل محیطی و تعیین گروه های عملکردی، تعداد 66 ویژگی مربوط به مقاومت به آشفتگی ها اندازه گیری و آنالیز خوشه بندی با روش Ward و توسط نرم افزار R انجام شد. گونه های یک ساله و چندساله منطقه هر کدام به 21 دسته تقسیم شد و درختان و درختچه ها در 8 خوشه طبقه بندی شدند.
  کلیدواژگان: غنای گونه ای، تنوع آلفا، تنوع بتا، خوشه بندی
 • سیدیوسف عرفانی فرد، فاطمه عالی بیرانوند صفحات 15-26
  روابط متقابل مثبت و منفی (تسهیل کنندگی و رقابتی) بین گیاهان یکی از موضوعات مهم در بوم شناسی فردی بوده که با استفاده از تحلیل الگوی مکانی آنها در بوم سازگان های گیاهی قابل ارزیابی است. این پژوهش با هدف مطالعه روابط درون گونه ای درختان شیشم (Dalbergi asissoo Roxb.) در ذخیره گاه شیشم استان خوزستان انجام گرفت. سه قطعه نمونه با ابعاد 150×200 متر انتخاب شده و موقعیت مکانی شیشم ها (239 عدد) در آنها ثبت شد. آماره های اختصاری با ساختار متفاوت (تابع توزیع نزدیکترین همسایه (D(r))، شاخص K2 (K2(r))، تابع همبستگی جفتی (g(r)) و O-ring (O(r))) نیز برای تحلیل الگوی مکانی این درختان به کار رفت. توزیع درختان شیشم در هر سه قطعه نمونه به طور معنی داری (05/0=α) از فرایند پوآسون ناهمگن پیروی می کرد. نتایج D(r) و K2(r) نشان داد که بیشترین فاصله درختان شیشم تا نزدیکترین همسایه شان 12 متر بوده و تراکم تا این فاصله کاهش یافته است. هم چنین نتایج g(r) و O(r) بیانگر تجمع معنی دار (05/0=α) درختان شیشم در فاصله 5/1 تا 4 متر بود. به طور کلی، نتیجه گیری شد که درختان شیشم در ذخیره گاه مورد مطالعه دارای برهمکنش درون گونه ای مثبت بوده و تجمع آنها، اثر تسهیل کنندگی شان بر یکدیگر را نشان داد.
  کلیدواژگان: تسهیل کنندگی، تحلیل الگوی مکانی، خوزستان، شیشم، برهمکنش
 • عاطفه شهبازی، سید حمید متین خواه، حسین بشری، مصطفی ترکش اصفهانی صفحات 27-37
  شناسایی پارامترهای تاثیرگذار بر جوانه زنی گونه های با ارزش مرتعی از ضرورت های برنامه های اصلاح و احیای مراتع می باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر تنش خشکی فیزیولوژیک ناشی از پلی اتیلن گلیکول و دمای تناوبی بر درصد و سرعت جوانه زنی گونه اسپرس همدانی (Hedysarum criniferum Boiss) به عنوان یکی از گیاهان بومی و با ارزش مراتع ییلاقی ایران انجام شد. بدین منظور آزمایشی بر پایه فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور (فاکتور اول شامل دو سطح دمای تناوبی (C°20-18) و (C°26-24) (روز- شب) و فاکتور دوم شامل 4 سطح تنش خشکی (0، 2-، 4- و 6- بار) و سه تکرار صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای دما و خشکی بر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذر اثر معنی داری داشتند (α=5%) به طوری که مقایسه میانگین شاخص ها نشان داد که با افزایش میزان دما و سطح خشکی، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی این گونه کاهش یافت. بالاتر بودن درصد جوانه زنی بذر این گونه در سطوح مختلف خشکی نسبت به دمای تناوبی C°26-24 نشان می دهد که این گونه حساسیت نسبتا بیشتری به دمای بالا در مقابل تنش خشکی دارد که می تواند نشان دهنده مقاومت به خشکی نسبتا متوسط این گونه باشد.
  کلیدواژگان: لگوم مرتعی، قوه نامیه، تنش خشکی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی
 • علی جعفری، روح الله میرزایی، رسول زمانی احمدمحمودی صفحات 39-49
  در این پژوهش با استفاده از روش مدل سازی حداکثر آنتروپی، الگوی پراکنش قوچ و میش در منطقه حفاظت شده تنگه صیاد بررسی شد. بدین منظور، 8 متغیر محیطی و 98 نقطه حضور قوچ و میش استفاده شد. دو نگرش به منظور بهبود کارایی فرآیند مدل سازی شامل کاهش اریب در داده های حضور و انتخاب متغیرهای پیش بینی کننده با توجه به عملکرد نهایی مدل استفاده شد. با استفاده از چهار حد آستانه گوناگون (10P، F10، LPT ، ETS) پراکنش بالقوه گونه در منطقه برآورد شد. نتایج حاصل از مدل با استفاده از آماره های مبتنی بر حدآستانه (Sensivity، Specifity، Kappa، TSS)، آزمون دوجمله ای، آزمون ویلکاکسون و آماره سطح زیرمنحنی (AUC) ارزیابی شد و اهمیت نسبی متغیرها براساس آزمون جک نایف مشخص شد. نتایج نشان داد که پراکنش های پیش بینی شده به خوبی با داده های حضور همخوانی دارند (حداقل 77/0 مربوط به تمام متغیرها با نقاط انتخابی و حداکثر 82/0 مربوط به متغیرهای انتخابی با نقاط انتخابی). نتایج آماره های مبتنی بر حدآستانه مشخص کرد که موفقیت پیش بینی برای قوچ و میش نسبتا خوب است. شیب و فاصله تا روستا مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بودند. به طور کلی نتایج نشان داد که کارایی مدل با انتخاب مناسب متغیرها و کاهش اریب در داده های حضور بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: مدل سازی آشیان بوم شناختی، حداکثر آنتروپی، قوچ و میش، منطقه تنگه صیاد
 • مسعود برهانی، حسین ارزانی، مهدی بصیری، محمدعلی زارع چاهوکی، مهدی فرح پور صفحات 51-63
  به منظور بررسی اثرات اجرای طرح های مرتعداری بر تنوع، غنا و یکنواختی گیاهان در مراتع شهرستان سمیرم استان اصفهان شاخص های غیر پارامتریک غنای گونه ای، یکنواختی و تنوع گونه ای بین دو شیوه مدیریت مقایسه و همبستگی بین این شاخص های تنوع و خصوصیات پوشش گیاهی تعیین گردید. نتایج نشان داد از میان شاخص های مورد بررسی، شاخص های یکنواختی، در مناطق فاقد طرح به طور معنی داری بیشتر از مناطق دارای طرح بوده اند. نتایج آنالیز همبستگی نشان داد که غنای گونه ای همبستگی مثبت و یکنواختی همبستگی منفی معنی دار با پوشش و تولید گیاهان چندساله، وضعیت و گرایش مرتع داشته اند. در مجموع اجرای طرح های مرتعداری تاثیر زیادی بر افزایش گونه های گیاهی کلیماکس و غلبه گیاه Bromus tomentellus داشته که این امر باعث بهبود وضعیت مرتع و کاهش یکنواختی مناطق دارای طرح مرتعداری شده است. این رفتار در موازنه بین رقابت گونه های گیاهی و فشار چرا قابل تفسیر است و روند توالی جوامع تحت بررسی حالتی را نشان می دهد که چیرگی بعضی از گونه های مطلوب، تولید بالا و تنوع کمتر را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: طرح مرتعداری، سمیرم، تنوع، غنا، یکنواختی
 • امیر جوزقیان، حسین بشری، احمد پهلوانروی، مجید آجرلو صفحات 65-75
  این مطالعه به منظور ارزیابی اثر استخراج معادن گچ و رس بر ساختار و عملکرد منطقه سگزی اصفهان با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) انجام شد. 18 ترانسکت 50 متری در مناطق معدنی و مرجع مستقر و در این ترانسکت ها طول و عرض لکه های پوشش گیاهی و طول میان لکه ها اندازه گیری شد. برای انواع لکه ها و فضای بین لکه ای در ترانسکت های مورد مطالعه، تعداد 11 شاخص سطح خاک در روش LFA ارزیابی شد. تعداد 36 نمونه خاک به طور تصادفی از عمق های 0 تا 15 و 15 تا 30 سانتی متری سطح خاک برداشت و میزان pH، گچ، آهک، هدایت الکتریکی، ماده آلی، درصد رس، سیلت و شن نمونه های خاک اندازه گیری شد. طبق نتایج، ساختار و عملکرد مناطق مرجع شامل نفوذپذیری، پایداری و چرخه مواد غذایی خاک وضعیت بهتری نسبت به مناطق معدن کاوی شده داشت. در سایت رس به غیر از شاخص های آزمون پایداری در برابر رطوبت، پوشش لاشبرگ و ناهمواری سطح خاک و در سایت گچ به غیر از شاخص های پوشش نهانزادان، طبیعت و ناهمواری سطح خاک و مواد رسوبی، بقیه شاخص ها در مناطق مرجع و معدن کاوی شده تفاوت معنی داری داشتند (05/0p < ). تغییرات به وجود آمده در وضعیت پوشش گیاهی و خاک، گواه افزایش روند بیابان زایی منطقه است.
  کلیدواژگان: پایداری، نفوذ پذیری، معدن کاوی، تحلیل عملکرد چشم انداز
 • پژمان فتحی، عیسی ابراهیمی، علیرضا اسماعیلی، نورالله میرغفاری صفحات 77-90
  در پژوهش حاضر، ضمن بررسی اجتماعات کفزیان و ساختار جمعیتی آنها در تالاب چغاخور، به طبقه بندی و ارزیابی کیفیت آب تالاب پرداخته شد. برای این منظور تعداد 10 ایستگاه در سطح تالاب، انتخاب و نمونه برداری از کفزیان آن هر 45 روز یک بار از اردیبهشت تا اسفند ماه 1389 با 3 تکرار در هر ایستگاه انجام شد. نمونه های جمع آوری شده در فرمالین 4% تثبیت و در آزمایشگاه شناسایی و شمارش گردید. در مجموع، 25 خانواده از درشت بی مهرگان کفزی متعلق به 5 رده و 12 راسته شناسایی شد. نتایج حاصل به صورت سنجه های جمعیتی، شامل غنای کل، شاخص تنوع شانون- وینر و شاخص زیستی هلسینهوف در سطح خانواده محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسی تغییرات زمانی و مکانی داده ها و طبقه بندی کیفی آب با استفاده از شاخص تنوع شانون و شاخص زیستی هیلسنهوف مطابقت خوبی را با یکدیگر نشان داد. در نهایت کیفیت آب تالاب در حد آلودگی متوسط تا زیاد ارزیابی شد. براساس یافته های این تحقیق به نظر می رسد استفاده از این شاخص ها می تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت ارزیابی کیفیت منابع آبی به کار برده شود.
  کلیدواژگان: تنوع شانون، شاخص هیلسنهوف، ارزیابی زیستی، تالاب چغاخور، درشت بی مهرگان
|
 • M. Dinarvand, H. Ejtehadi, M. Jankju, B. Andarzian Pages 1-13
  Measuring the diversity of plant functional types, identifying their characteristics, and their classification will help to identification of woodland germination capacity and implementing appropriate range management programs. The study was designed to measure the species diversity and to identify plant functional types in three adjacent ecological sites in Shimbar or Shirin Bahar region. During winter, spring and summer since 2013 to 2014, the data regarding the percentage of species coverage were taken from 106 plots using stratified random sampling method in the south facing slopes, north facing slopes and the wetland. Species diversity (Alpha diversity) and habitat diversity (Beta diversity) were measured using PAST and SDR softwares. According to the Shannon-Wiener and Simpson indices the greatest species diversity were found in the wetland, south slopes and north slopes respectively. Species richness was higher in northern slope than northern slopes and the lowest in wetland. For classifying and determining response of vegetation to environmental factors and identifying plant functional types, about 66 resistance to disturbance characters were measured and subjected to clustering by Ward method in R software. The annual and perennial species were classified into 21 and trees and shrubs to 8 classes.
  Keywords: Species richness, Alpha diversity, Beta diversity, Cluster analysis
 • Y. Erfanifard, F. Aali Beiranvand Pages 15-26
  Positive and negative (facilitative and competitive) interactions of plants are important issues in autecology and can be evaluated by the spatial pattern analysis in plant ecosystems. This study investigates the intraspecific interactions of Indian rosewood (Dalbergia sissoo Roxb.) trees in Indian rosewood Reserve of Khuzestan province. Three 150 m × 200 m plots were selected and the spatial locations of all Indian rosewoods (239 trees) were specified. Structurally different summary statistics (nearest neighbour distribution function D(r), K2-index K2(r), pair correlation function g(r), and O-ring O(r)) were also implemented to analyze the spatial pattern of the trees. The distribution of Indian rosewood trees significantly followed inhomogeneous Poisson process (α=0.05). The results of D(r) and K2(r) showed that the maximum distance to nearest tree was 12 m and density was decreased to this scale. The results of g(r) and O(r) also revealed the significant aggregation of Indian rosewood trees at scales of 1.5 to 4 m (α=0.05). In general, it was concluded that Indian rosewood trees had positive intraspecific interactions in Indian rosewood Reserve of Khuzestan province and their aggregation showed their facilitative effects on one another.
  Keywords: Facilitation, Spatial pattern analysis, Khuzestan, Indian rosewood, Interaction
 • A. Shahbazi, S. H. Matin Khah, H. Bashari, M. Tarkesh Esfahani Pages 27-37
  Detection of effective germination factors on valuable rangeland species is essential in rangelands rehabilitation and restoration projects. This study evaluates the effects of physiological drought stress induced by Poly Ethylene Glycol 6000 (PEG) and alternative temperature on germination percentage and germination speed of Hedysarum criniferum Boiss, a valuable native legume in summer highland pastures of Iran. The experiment was conducted as a completely randomized design using factor analysis, including two factors; two alternative temperature levels (18-20 °C and 24-26 °C day-night) and four drought levels (0, -2, -4, and -6 bar) with three replications. According to the results, different levels of drought stress and alternative temperature had significant effects on germination percentage and germination speed of the species seeds (α=5%). The study showed that increasing temperature and drought levels leads to reducing the germination percentage and germination speed of the species. Higher germination percentage of H. criniferum seeds in different drought levels compared to alternative temperature levels of 24-26 °C indicated that this species is more sensitive to higher temperature than high levels of drought condition. Therefore, it could partly be concluded that the H. criniferum is a relatively drought resistance species.
  Keywords: Range legume, Viability, Drought stress, Germination percent, Speed of germination
 • A. Jafari, R. Mirzaei, R. Zamani, Ahmadmahmoodi Pages 39-49
  This study employs the maximum entropy modelling technique to investigate the geographic distribution pattern of wild sheep (Ovis Orientalis) on Tangeh Sayyad Proteced Area. A set of eight environmental predictors is employed together with presence-only records of wild sheep. Two methods has been used to improve the performance of modeling: density-based occurrence thinning and performance-based predictor selection. Using the four different thresholds (Fixed cumulative value 10, 10 Percentile training presence, Minimum training presence, Equal training sensitivity and specificity), potential distribution of species was estimated. Results were evaluated using the threshold-dependent Statistics (Sensivity, Specifity, Kappa, TSS), a binomial test, Wilcoxon signed-rank test, and Area Under Curve (AUC). Relative variable importance was assessed using Maxent’s built-in Jacknife functionality. The results showed that the distributions fitted the provided occurrence data very well (at least AUCs = 0.77 for predictors with randomly selected spots and at most AUC=0.82 for random predictors with random sampling) and threshold-dependent Statistics results showed that prediction success for wild sheep were acceptable. Slope and distance to village were found to be the most important predictors. Generally, results showed that the model performance markedly improved by appropriate predictor selection and occurrence thinning.
  Keywords: Ecological niche modeling, Maximum entropy, Wild sheep, Tangeh Sayyad protected area
 • M. Borhani, H. Arzani, M. Bassiri, M. A. Zare Chahook, M. Farahpour Pages 51-63
  In order to investigate the effects of range management plans on species diversity, richness and evenness in Semirum rangelands, 52 sites (28 with treated plan and 24 without treated plan) were selected. The non-parametric indices for species richness (Margalof, Menhinick, Jacknife and counting method) and species diversity (Simpson, Camargo, Smith and Wilson and modified Nee) were compared in two management plans. The mean comparisons were made by independent T Student Test and Mann-Witheny U Test, and correlation was determined between diversity indices and vegetation parameters. Based on the results there was no significant difference between the two management systems regarding environmental features, while the implementation of range management plans caused significant reduction of stocking rate. Among the studied indices, evenness of species in sites without treated plan was significantly more than the sites with treated plan. The correlation matrix showed that there was a significant positive correlation between species richness and vegetation cover, production of perennial plans, and the rangeland condition and trend, while evenness showed significant negative correlation with these indices. Generally, implementation of range management plans has considerable effect on increasing climax species, dominance of Bromus tomentellus and it causes improvement of rangeland condition and reduction of evenness. This behavior could be explained by the balance between species competition and grazing pressure. Further, succession process of the studied communities demonstrates domination of some desirable species, high production and less diversity.
  Keywords: Participatory range management plan, Semirum, Diversity, Richness, Evenness
 • A. Jozaqian, H. Bashari, A. Pahlavanravi, M. Ajorlo Pages 65-75
  This study evaluates the impacts of clay and gypsum mining on ecosystem structure and function using Landscape Function Analysis (LFA) in Segzi plain, Isfahan. The length and width of patches and inter-patches length were recorded along the 18 established 50-meters transects in mining and reference sites. Eleven soil surface indicators were evaluated using LFA method in these patches and inter-patches spaces. Thirty six soil samples were randomly collected from 0 to 15 and 15 to 30 centimetres of soil surface, and the amount of pH, CaCO3, CaSO4, electrical conductivity, organic matters and the percentage of clay, silt or sand of the samples were measured. According to the results, structural and functional characteristics of the reference sites, including infiltration, stability, and soil nutrient cycling are better than mining sites. In clay mine sites, except indicators of slake test; litter and surface roughness indices were not different statistically (α = 5%). In Gypsum mine sites, all indicators in mining sites were statistically different (α = 5%) from reference sites, but their indicators of cryptogam cover, nature and roughness of the soil surface and deposit material. The extent of degradation in soil and vegetation characteristics of mined sites indicates that there is a strong desertification trend in the study area.
  Keywords: Stability, Infiltration, Mining, Landscape function analysis
 • P. Fathi, E. Ebrahimi, A. Esmaeili, N. Mirghafari Pages 77-90
  In present study, besides investigating benthic communities and their demographics in Choghakhor wetland, the water quality has been evaluated and classified. Then, 10 stations were selected and sampling of benthos was done every 45 days since April 2010 to March 2011, with 3 replications at each station. Samples were obtained by Ekman grab Sampler (surface 400 cm2). The collected samples were separated and fixed by formalin (4%). The Macroinvertebrates samples were identified and counted in laboratory. Generally 25 families of benthic macroinvertebrates belonging to 5 classes and 12 orders were identified. The results were calculated as community measures, including total richness, Shannon - Wiener diversity index and Hilsenhoff Biological index at family level. The results obtained from temporal and spatial changes of data (Statgeraphics software) and water qualitative classification using Shannon diversity index conformed to biological Hilsenhoff index. And finally, water quality of wetland was assessed to be polluted in average to high level. According to this study findings, it seems that, these indicators could be used as useful tools for evaluating water supplies quality.
  Keywords: Shannon diversity, Hilsenhoff, Biological assessment, Choghakhor wetland, Macroinvertebrates