فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1394)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علمی پژوهشی
 • علی بیاضی طهرابند، سید حمید خداداد حسینی صفحات 1-25
  هدف مقاله حاضر توسعه یک مدل فرایندی(شامل درون داد، میان داد و برون داد) برای مدیریت نظام مند منابع استراتژیک سازمان است. در این مقاله با اتخاذ رویکردی رقابتی واستراتژیک به مدیریت منابع سازمان، ابتدا یک طبقه بندی جدید از منابع توسعه داده شد. بدین ترتیب که، علاوه بر طبقه بندی منابع به درونی/بیرونی، مشهود/نامشهود و مالی/ انسانی/ فیزیکی/ سازمانی؛ منابع از مننظر رقابتی در سه گروه منابع در اختیار سازمان، منابع صرفا در اختیار رقبا و منابع آزاد (نه در اختیار رقبا و نه در اختیار سازمان) طبقه بندی شدند. در ادامه با فرض « ضروروت ایجاد رابطه میان منابع و عوامل عوامل کلیدی موفقیت»، تبیین شد که استراتژیک بودن یک صفت دائمی برای برخی از منابع نیست بلکه منابع با توجه به عوامل کلیدی موفقیت می توانند از سطوح استراتژیک بودن متغیری برخوردار باشند. بر این اساس مراحل عمومی مدیریت منابع بازنگری و مدل جدید پنج مرحله ای تشریح و عناصر کلان سازمانی و فراسازمانی تاثیرگذار بر آن معرفی گردید. یافته نهایی این پژوهش نظری که با اقتباس از روش شناسی نظریه پردازی لینهام انجام شده است، یک مدل علمی- کاربردی است که می تواند هم به عنوان یک مدل مفهومی برای انجام تحقیقات علمی و هم بعنوان یک مدل کاربردی برای بررسی و بهبود سیستم مدیریت منابع سازمان مورد استفاده واقع شود.
  کلیدواژگان: مدیریت، منابع استراتژیک، مدل فرآیندی، سازمان
 • نازنین پیله وری صفحات 27-48
  با سرعت گرفتن روند شهرنشینی در ایران و افزایش جمعیت شهری خصوصا در کلانشهر تهران، شاهد بالا رفتن میزان مطالبات شهروندان خواهیم بود. بنابراین درک محیط و آشنایی با متغیرهای محیطی موضوعی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.عدم توجه به ظرفیت شهرها و عدم توجه به وضعیت هر متغیر تاثیرگذار، منجر به بروز مسائل و مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، تورم، آلودگی محیط زیست،نابودی زیرساختها و تعارض می شود و نحوه اداره سیاسی، مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی، تدوین سیاست های اجرایی، برنامه ریزی شهری و غیره در شهررا متاثر می نماید.معمولا مدیران برای مواجهه و رفع این آثار منفی از رویکرد تصمیم گیری متمرکز بهره برده و سعی بر کنترل شرایط خواهند داشت که این موضوع ، زمینه بروز مسائلی جدیدتر را فراهم می آورد. لذا مدیریت شهری باید به دنبال راهکارهای اساسی برای حل مشکلات و معضلات شهری باشد.از این رو مفهوم حکمرانی خوب شهری به عنوان پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی می شودوطی آن دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی به مشارکت می پردازند. سیستم شاخص های حکمرانی خوب شهری مبتنی بر 7 اصل کلیدی است که عبارتند از: پایداری،کارایی، برابری، مشارکت، پاسخگویی وحسابرسی ، امنیت وتمرکز زدایی. در این تحقیق؛ سعی شده است با تعیین و معرفی شاخص های حکمرانی خوب شهری، نسبت به ارائه الگویی جهت ارزیابی این شاخص ها اقدام نماید و با ارائه پیشنهادهایی در جهت هر چه بالا بردن سطح آنها برای بهبود و بهینه کردن عملکرد وضعیت فعلی اهتمام ورزد.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، حکمرانی خوب، مدیریت منابع اجتماعی، مشارکت شهروندان
 • سهیلا خدامی، بهاره اصانلو صفحات 49-71
  خلق مزیت رقابتی، برگ برنده شرکتهای موفق است.نوآوری به عنوان یکی از راهکارهای خلق مزیت رقابتی شناخته شده است.نوآوری در مدل کسب و کار سازمان موضوع جدیدی است و شرکتهای پیشرو سعی می کنند تا بر اساس مدل های کسب و کار نوآورانه ارزش بیشتری را برای مشتریان خود خلق کرده و به آنها تحویل نمایند. از آنجاییکه نوآوری در مدل کسب و کار تنها نوآوری فنی و سازمانی نیست و نوآوری راهبردی که بر اساس اشتراک گذاری و بالا بردن تاثیر منابع دانش و مهارتهای مدیریتی ایجاد می شود را نیز شامل می شود از اینرو جایگاه مهم مدیریت دانش مشتری بر اساس نوآوری راهبردی در مدل کسب و کار مشخص می شود هدف تحقیق حاضر ارزیابی توانمندی قابلیت مدیریت دانش مشتری در ایجاد نوآوری در مدل کسب و کار سازمان است بر این اساس مدل مفهومی تحقیق بر اساس ادبیات مرتبط ارائه و آزمون شده است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بوده و در آن شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو(آپکو) مورد مطالعه قرار گرفته است.جهت آزمون مدل از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.به طور کلی اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل مدل مفهومی نشان می دهد که اگر سازمانها از مدیریت دانش مشتری جهت بهبود توانمندی های خود در ایجاد محصولات سفارشی سازی و ایجاد شرایط تصمیم گیری بهینه و طراحی تجربه بهتر مصرف استفاده نمایند می توانند از طریق ایجاد ارزش بر اساس کامیابی در مشتریان و افزایش حجم فروش به نوآوری در مدل کسب و کار دست پیدا کنند.
  کلیدواژگان: مدل کسب و کار، نوآوری در مدل کسب و کار، مدیریت دانش مشتری، خلق ارزش
 • مقاله استخراج شده از پایان نامه
 • حسین دامغانیان، فرشته قلعه آقابابایی، لاله جمشیدی صفحات 73-89
  در دنیای رقابتی کنونی، نقش کارکنان بیش از پیش با اهمیت است و سازمان ها به دنبال کارکنانی هستند که همه تلاش خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. تحقیق حاضر در نظر دارد تا در راستای رسیدن به ساز و کارهای لازم برای افزایش حمایت سازمانی ادراک شده، اثر سرمایه اجتماعی را بر آن بررسی نماید. جامعه آماری این تحقیق را تمامی 220 نفر، کارکنان شاغل در شعب بیمه البرز شهر تهران تشکیل می دهند. بر طبق جدول کرجسی و مورگان (1970)، حجم نمونه برای انجام این پژوهش140 نفر می باشد. این پژوهش با روش تصادفی طبقه ای و شیوه انتساب متناسب انجام شده است. همچنین این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهره گرفته شده است. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی از نظرات اساتید و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و LSREL8.5 انجام گرفته است. همچنین از مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میان سرمایه اجتماعی و حمایت سازمانی ادراک شده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و از میان ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیرگذارترین بعد آن در میان کارکنان بیمه البرز بعد رابطه ای می باشد.
  کلیدواژگان: حمایت سازمانی ادراک شده، سرمایه اجتماعی، نظریه مبادله اجتماعی
 • علمی پژوهشی
 • علی رجب زاده، حامد عباسی، عادل آذر، الهوردی تقوی صفحات 91-114
  مدل های تعالی سازمانی ابزارهای کار آمدی هستند که می توانند مفاهیم و ارزش های سازمانی، به کارگیری روش های خود ارزیابی، یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را در سازمان ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرآیندها را فراهم سازند. در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش هایی در زمینه طراحی و عملیاتی سازی مدل های تعالی انجام گرفته است، اما تا به امروز الگوی تعالی متناسب سازی شده ای که جنبه کاربردی داشته باشد، برای ناجا طراحی و اجرایی نشده است. هدف از این تحقیق طراحی مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی، به دست آوردن وزن معیارها با استفاده از روش AHP و تعیین روابط میان معیارها با استفاده از روش DEMATEL می باشد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که معیار رهبری از بیشترین امتیاز میان توانمند سازها و بالاترین تاثیر گذاری بر سایر معیارها و نتایج خدمت گیرندگان از بیشترین امتیاز میان نتایج و بالاترین تاثیرپذیری از دیگر معیارها برخوردارند. برای بررسی روابط میان معیارهای تعالی مدل ناجا از روش DEMATEL استفاده شده که معیار رهبری با بیشترین R-D دارای بیشترین اثر بر دیگر معیارها و معیار نتایج خدمت گیرندگان با کمترین مقدار R-D دارای بیشترین تاثیرپذیری از سایر معیارهاست در نهایت برای اولویت بندی پروژه های بهبود حاصل شده از مدل تعالی مذکور، یک روش سلسله مراتبی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: مدل تعالی، روش ترکیبی، AHP، DEMATEL
 • نادیا کلانتری، علیرضا شاهپری صفحات 115-156
  ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: دولت هوشمند، دولت الکترونیکی، تحلیل محتوا، سیاست، قوانین و مقررات
 • مرجان شمسی، عبدالزهرا نعامی، محمد منتخب یگانه، سلماز هزاریان صفحات 157-175
  امروزه رهبری اخلاقی از منظر تاثیرگذاری بر عملکرد سازمان های دانش پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی هویت سازمانی و اعتماد سازمانی به عنوان متغیرهای میانجی، فرایند تاثیرگذاری رهبری اخلاقی بر عملکرد این سازمان ها را شدت می بخشند. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی یک الگوی پیشنهادی است که در آن تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد تکلیفی و خلاقیت سازمانی با میانجی گری هویت سازمانی و اعتماد سازمانی موردبررسی قرار گرفته است. شرکت-کنندگان در پژوهش 204 نفر بودند که از میان کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری اخلاقی براون، تروینو و هریسون (2005)، پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیامز و اندرسون (1991)، مقیاس هویت سازمانی کرینر و آشقورث (2004)، پرسشنامه اعتماد سازمانی اسکورمن و بارلینگر (2006) و مقیاس خلاقیت سازمانی گنسن و ویتز (1996) بودند. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثرهای واسطه ای از تحلیل معادلات ساختاری و روش بوت استراپ استفاده گردید. یافته ها بیانگر تطابق و برازش الگوی پیشنهادی با داده های واقعی بودند. در مدل تاییدشده، رهبری اخلاقی به طور مستقیم و نیز با میانجی گری هویت سازمانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد تکلیفی و با میانجی گری هویت سازمانی بر خلاقیت سازمانی تاثیرگذار بود. بر اساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود که برای ارتقاء عملکرد تکلیفی و خلاقیت سازمانی، سازمان ها شرایطی را برای افزایش رهبری اخلاقی، هویت سازمانی و اعتماد سازمانی فراهم آورند.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، هویت سازمانی، اعتماد سازمانی، خلاقیت سازمانی، عملکرد تکلیفی
 • میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی، فرشته خلیلی پالندی، ندا طهماسبی روشن صفحات 177-201
  آگهی های خدمات عمومی که یک مقوله مهم در بازاریابی اجتماعی است، افزایش هوشیاری عمومی و توسعه راه حل های ممکن برای مسائلی است که مربوط به عموم مردم بوده و باورها، طرز تلقی، رفتار و قصد آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند. با این زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آگهی های خدمات عمومی بر قصد کمک مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی ترشح هورمون اکسی توسین صورت گرفته است. طرح تجربی پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش دانشجویان زن دانشگاه مازندران بودند که از طریق همتاسازی نمونه لازم انتخاب و برای هر گروه 10 نفر تعیین شد. در این پژوهش افراد در معرض نمایش فیلم تبلیغاتی با مضمون آگهی های خدمات عمومی قرار گرفتند. البته قبل و بعد از نمایش فیلم از هر فرد خونگیری به عمل آمد. در نهایت افراد به پرسشنامه ای که جهت سنجش متغیر قصد کمک مالی تهیه شده بود، پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از SPSS18 استفاده شده است. در پایان نتایج نشان داد که میانگین ها برابر شده و آگهی های خدمات عمومی بر قصد کمک مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی ترشح هورمون اکسی توسین تاثیرگذار نمی باشد و فرضیه های پژوهش رد شدند.
  کلیدواژگان: آگهی های خدمات عمومی، ترشح هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی، رفتار
 • اسدالله گنجعلی، سعید رضایی صفحات 203-223
  صاحب نظران معتقدند سیستم منابع انسانی به دلیل ناملموس بودن و پیچیدگی هایش می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و بدون جایگزین موجب کسب مزیت رقابتی شود اما تحقیقاتی که این موضوع را بطور تجربی اثبات کنند بسیار اندک هستند. در این راستا پژوهش حاضر ضمن بررسی رابطه بین سیستم کاری عملکرد بالا و کارآفرینی سازمانی، نقش تعدیل کننده قدرت سیستم منابع انسانی را در این رابطه مورد بررسی قرار داده است. داده های موردنیاز این تحقیق از 242 نفر از کارکنان دانشی پنج شرکت برتر تولیدکننده فرآورده های لبنی در استان مازندران گردآوری شد. روایی سازه بوسیله تحلیل عاملی تاییدی و پایایی ابزار گردآوری داده ها بوسیله آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق با رگرسیون سلسله مراتبی به روش بارون و کنی مورد آزمون قرار گرفتند. طبق یافته های این پژوهش، سیستم کاری عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار می گذارد. نتایج همچنین نشان می دهد قدرت سیستم منابع انسانی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق را تعدیل می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد صرفا توجه به محتوای سیستم منابع انسانی کافی نیست بلکه سیستم منابع انسانی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا یک سازمان را از سازمان های دیگر متمایز سازد و موجب کسب مزیت رقابتی شود.
  کلیدواژگان: سیستم کاری عملکرد بالا، کارآفرینی سازمانی، قدرت سیستم منابع انسانی
 • محمود منفرد، محمد لگزیان صفحات 225-252
  معماری مدیریت منابع انسانی یکی از مفاهیم نوینی است که در عرصه معماری سازمانی مطرح است. تاکید معماری منابع انسانی در مکانیزم انتقال سازمانها از دیدگاه سنتی شغل محور به دیدگاه نوین دانش محور است. در پیاده سازی معماری منابع انسانی باید به ارتباطات سازمانی به عنوان منبع ارزش آفرینی توجه نمود زیرا ارتباطات سازمانی بستر تبادل و تسهیم دانش میان افراد محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر معماری مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه ای سه قسمتی شامل، قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی قسمت دوم مربوط به سنجش ارتباطات سازمانی اثربخش است که بر مبنای شش مولفه مدل رابنز و متشکل از 37 سوال است و قسمت سوم پرسش نامه که برای سنجش معماری منابع انسانی است متشکل از 19 سوال برگرفته از مدل معماری مدیریت منابع انسانی ریدر و همکاران (2012) می باشد که پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری بین حجم نمونه تحقیق که از جامعه مدیران و کارشناسان استانداری خراسان رضوی بودند توزیع و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LPS و SPSS صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباطات سازمانی اثربخش با معماری مدیریت منابع انسانی رابطه مثبت و معنا داری داشته و در پیاده سازی آن نقش دارد.
  کلیدواژگان: ارتباطات سازمانی اثربخش، معماری انگیزشی منابع انسانی، معماری مبتنی بر ارزش منابع انسانی، معماری استراتژیک منابع انسانی، معماری اداری منابع انسانی
|
 • Ali Baizaii, Sayid Hamid Khodadad Pages 1-25
  The purpose of this article is to develop a process model (Including input, throughput and output)to manage the strategic resources of corporate. In this article with a competitive and strategic approach to corporate resources management, a new classification of resources was developed. So that, in addition to the classification of resources into the internal / external, tangible / intangible and financial / human / physical / organizational; they categories from competitive perspective in three groups: resource owned by organization, resource owned only by rivals, and free resource (owned neither by competitors nor by organization). Then by assumption of “the necessity of establishing a link between resources and key success factors”, it explained that "strategic" is not permanent attribute for some resources and strategic levels of resource will be different in accordance to key success factors. Accordingly, with revising the general steps of resource management, new five steps model of resource management and its affecting factors was described. The finding of this theory-building inquiry, which conducted based on Lynham theory-building methodology, is a scientific and applied model that can be served both as a conceptual model to conduct research and an applied model to investigate and improve corporates’ resource management system.
  Keywords: management, strategic resource, process model, Organization
 • Nazanin Pilevari Pages 27-48
  By the increasing development of urbanization in Iran and the urban population increase namely in Tehran Metropolis, we are faced with the increase of citizens demands. Thus, we cannot ignore environment and familiarity with the environment variables, The lack of consideration of cities capacity, the lack of consideration of the condition of each effective variable lead into some problems including poverty, unemployment, inflation, environment pollution, destruction of infrastructures and conflict. Also, they influence the political management, social and economic resources management, formulation of executive policies, urban planning and etc. Normally managers take centralized decision making approach to eliminate the negative effects and try to control the conditions and this issue creates new challenges. Therefore, urban management should consider basic solutions to urban problems. Thus, good urban governance is introduced as a paradigm in cities management in which the government, citizens and private sectors participate in a horizontal and super department process. The criteria of good urban governance are based on 7 key principles including: sustainability, efficiency, equity, participation, responsiveness and accountability, security and decentralization. The present study determined and introduced good urban governance indices and presented a model of evaluation of the indices , Then, some recommendations were proposed to increase the indices to improve and optimize the current condition performance.
  Keywords: Urban management, Good governance, Community resource management, Citizen participation
 • Soheila Khoddami, Bahareh Osanlo Pages 49-71
  Winning of successful company is Creation of competitive advantage. Innovation to create competitive advantage is known as one of the solutions. The new theme is innovation in business models. Companies try based on innovative business models to create and deliver greater value for their customers. Innovation in business model not only technological innovation or organizational innovation but also strategic innovation witch is sharing and increasing knowledge resource and managerial skills is included. Thus the important role of customer knowledge management based on strategic innovation in business models can be identified. The present study evaluated the ability of customer knowledge management capability of organizations to create innovative business model and Conceptual model based on the relevant literature is presented and tested. This research is practical and the way of this research is survey- analysis and the company of creating custom cars in Iran Khodro (APCO) has been studied.Path analysis and structural equation modeling was used for testing the research model. General information obtained from the analysis model shows that if Organizations use the customer knowledge management to improve their skills in creating customized products and Create better conditions for optimal decision and design better consumer experience , Then they can achieve business model innovation By creating a value based on the success of our customers and increasing sales volume .
  Keywords: business model, business model innovation, customer knowledge management, value creation
 • Hossin Damghanian, Fereshteh Babayi, Laleh Ghamshidi Pages 73-89
  In today's competitive world, the role of employ is more important than ever, organizations are looking for employees who use all their efforts toward the goals of the organization. In this research, we want to consider the effect of social capital to achieve the necessary mechanisms to increase perceived organizational support. This survey was based on all 220 employees of the Alborz Insurance Company in Tehran. According to Krejcie & Morgan’s Table (1970), the sample size for this study is 140 members. This study was conducted using stratified random and proportional manner. Moreover this study was conducted by descriptive correlational and also for collecting data was used of questionnaire. In order to determine the questionnaire reliability, Cornbach alpha and to determine its content validity, the opinions of faculties of management as well as the confirmatory factor analysis were used. Analysis of data was conducted by using of spss16 and also LISREL8.5. Also structural equation modeling was used to test the hypothesis. The results show that there exists a positive relationship between social capital and perceived organizational support and relational dimension is the most influential dimension among dimensions of social capital in employees of Alborz Insurance Company.
  Keywords: perceived organizational support, social capital, social exchange theory
 • Ali Rajabzadeh, Hamed Abasi, Adel Azar, Allahverdi Taghavi Pages 91-114
  If the organizational excellence models employ correctly, they will be effective tools for institutionalizing organizational concepts & values, employing self-assessment methods, organizational learning and continuous improvement in the organizations and of course it will provide recognition of the best processes. Islamic Republic of Iran Police tries to design and operationalize its excellence models, but the proportionate excellence patterns that can be applicable for Islamic Republic of Iran Police, hasn’t designed and executed yet. So the subject of this research is the design of organizational excellence model in Islamic Republic of Iran Police, obtain the weights of criteria using analytical hierarchy process (AHP) and determine relationships between criteria using DEMATEL method. The results show that leadership criteria has the highest score (191.5) between enablers and the most effectiveness on others. Additionally client results has the highest score between results and is the main receiver between other criteria. Finally we suggest a hierarchy method to prioritize improvement projects.
  Keywords: excellence model, mixed method, AHP, DEMATEL
 • Nadia Kalantari, Aliraza Shahpari Pages 115-156
  The emergence of new technologies especially information and communication technologies leads to forming a new approach in government that is called electronic government. E-government has changed the way of providing services to citizens and their quality. E-government has three generations which its third generation is called smart government that indeed is the main purpose of the e-government. Although most of countries are transitioning from first generation of e-government (i.e. informationalization) to second generation (i.e. electronic transformation) but few countries are transitioning to third generation (i.e. smart government). The purpose of this research is to provide a comprehensive framework in order to deployment of smart government and analyze the related policies, laws, rules and regulations of the country in terms of coverage of the proposed framework's dimensions. For this purpose, using the document analysis method with systematic review of the literature and comparing different researches results, a new framework composed of two layers and eight dimensions is provided for smart government deployment which citizens are in the core of the framework. Then using qualitative content analysis method with inductive approach, related policies, laws, rules and regulations of Iran were analyzed and dimensions which require more attention were identified. Finally, policy recommendations are provided for policy makers in order to develop smart government on Iran.
  Keywords: smart government, e, government, content analysis, policy, rules, regulations
 • Marjan Shamsi, Abdolzahra Naami, Mohammad Montakhab Yegane, Solmaz Hazaryan Pages 157-175
  Today, the ethical leadership has important effect on performance of knowledge-based organizations. On the other hand, organizational identification and organizational trust as mediator variables, facilitate the relationship between ethical leadership and performance of organizations. Therefore, the purpose of this study was to investigate the impact of ethical leadership on task performance and organizational creativity with mediating role of organizational identification and organizational trust. The participants consisted of 204 employees of Jahad Agricultural Organization of Khuzestan that were selected by stratified random sampling method. The instruments that were used in this study include: Ethical leadership questionnaire of Brown, Treviño, & Harrison (2005), job performance scale of Williams & Anderson (1991), organizational identification scale of Kreiner & Ashforth (2004), organizational trust Questionnaire of Schoorman & Ballinger (2006), and organizational creativity scale of Ganesan and Weitz (2004). Fitness of the proposed model and indirect effects was examined through structural equation modeling and bootstrap procedure. Findings indicated that the proposed model fit the data properly. The results also indicated that ethical leadership directly and with mediating role of organizational identification and organizational trust had impact on task performance, and also with mediating role of organizational identification had impact on organizational creativity. This research suggests that there need to provide conditions to promote ethical leadership, organizational identification and organizational trust to increase task performance and organizational creativity.
  Keywords: ethical leadership, organizational identification, organizational trust, task performance, organizational creativity
 • Maisam Shirekhodayi, Farzam Farzan, Rozita Fathi, Fereshteh Khalili, Neda Roshan Pages 177-201
  Public service advertisements is an important issue in social marketing, increase public awareness and develop possible solutions to issues that are relevant to public and beliefs, attitudes, and behaviors that are going to affect them. This study aims to review the impact of public service advertising on intent to donate considering the role of mediator secretion of the oxytocin hormone has been done. Experimental study, pretest and posttest design with an experimental group and a control group. Statistical populations were women students of Mazandaran University. Through the matched sample for the test group and control group 10 cases were detected. In this study, people exposed to film public-service advertising, of course, before and after each film from each individual the blood was taken. Finally participants was answered a questionnaire that aims to measure the variable intent to donate. To analyze the data and test the hypotheses from SPSS18 is used. The end, the results was shown mean fold has and public service advertising on intent to donate into account the role of mediator secretion of the hormone oxytocin is not affecting and research hypotheses were rejected.
  Keywords: Public service advertising, Secretion of the oxytocin hormone, Intent to donate, Behavior
 • Asadollah Ganjali, Said Rezayi Pages 203-223
  Experts believe that human resource system due to causal ambiguity and complexity can create competitive advantage as a valuable, rare, inimitable and non-substitutable source, but few studies supporting this claim have been conducted. This study investigats the relationship between high performance work system and organizational entrepreneurship while investigates the moderating role of HR system strength. The data for this study was gathered from 242 knowledge employees of five premier dairy production companies in Mazandaran province. Reliability of the measures was evaluated by Cronbach's alpha and construct validity was evaluated by confirmatory factor analysis. The hypotheses wer tested by hierarchial regression based on Baron and Kenny's method. According to the results of this study, HPWS has positively significant effect on organizational entrepreneurship. Also, HR system's strength moderates the relationship between the independent and dependant variables of this study. The results of this study show that considering just to the content of HR system is not enough, but Hr system must be strong enough to differenciate an organization from other organizations and create competitive advantage.
  Keywords: High Performance Work System, Organizational Entrepreneurship, HR System's Strength
 • Mahmoud Monfared, Mohammad Lagzian Pages 225-252
  This study examined the impact of organizational communication on human resource management architecture is conducted in one of the government agencies. Type of applied research and its methods - descriptive survey. Data collected through the questionnaire consisted of three parts¡ the first part of demographic information the second part effective organizational communication assessment is based on six components Robbins model and consists of 37 questions and the third part of the questionnaire for the measurement of Architecture human resource management¡ human resource architecture model consists of 19 questions from readers and colleagues (2012) is after ensuring the reliability and validity of instruments measuring the sample size of the study population were managers and experts Khorasan Razavi analysis of data was performed using SPSS and LPS software. The results show that an effective organizational communication have a significant positive relationship with human resource management architecture and contribute to its implementation.
  Keywords: Organizational Communication, motivational HRA, values, Based HRA, Strategic HRA, Administrative HRA