فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میثم عظیمی صفحات 13-44

  این پژوهش در راستای تبیین و ارزیابی عوامل برون سازمانی موثر در بروز پدیده خودکشی بر اساس نظریات جرم شناختی انجام شده است. از این رو سعی شده است با بهره گیری از نظریه علت شناسی جنایی و نظریه پویایی جنایی به تبیین علتهای موثر در وقوع این پدیده پرداخته شود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و نخبگان ناجا در موضوع تحقیق است که حجم نمونه مورد نیاز بر اساس فرمول کوکران 214 نفر بود که بصورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) بود . نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس نظریات جرم شناختی ، خصوصیات فردی عرضی با میانگین 85/2 بیشترین تاثیر را در بروز خودکشی و کمترین مربوط به خصوصیات فردی ذاتی با میانگین 01/2 گزارش شده است. از میان گویه های خصوصیات فردی عرضی گویه " حس کنجکاوی و ماجراجویی نسبت به اسلحه " با بارعاملی 0.7 بیشترین تاثیر را بر وقوع خودکشی دارد. گویه " تحت تاثیر قراردادن فرماندهان برای کسب هرنوع امتیاز مانند معافیت یا کسر خدمت " با بارعاملی 0.72 از نظر اثر گذاری در بروز خودکشی در رتبه دوم قرار دارد

  کلیدواژگان: جرم شناسی خودکشی، علت شناسی خودکشی، تحلیل جرم خودکشی، خودکی در میان سربازان
 • علی علیزاده زوارم* صفحات 45-70

  هدف این مطالعه، بررسی انتقادی سازوکارهای حوزه کنترل سازمانی با نگرشی اسلامی است. به این منظور در ابتدا رویکردهای مختلف نسبت به انسان، سازمان و مدیریت، که بنیاد نوع تفکرات در کنترل سازمانی را شکل می دهد، بررسی شده و در نهایت نیز کنترل سازمانی بر اساس دیدگاه های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ماهیت ابعاد کنترل سازمانی در دیدگاه اسلامی شامل کنترل اداری، کنترل اجتماعی و خودکنترلی از رویکردهای رایجمتفاوت تراست و این تفاوت در نوع تفکرنسبت به انسان و در پی آن، نسبت به سازمان و مدیریتو مهمتر از همه، غالب شدن کنترل اداری در حلقه کنترل سازمانی دیدگاه های رایج ریشه دارد.

  کلیدواژگان: کنترل، سازمانی، مدیریت و کنترل سازمانی، مدیریت اسلامی و کنترل سازمانی
 • محمد حسین شیخی صفحات 71-94

  یکی از وظایف اساسی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها حفظ و نگه داری و سلامت نیروی انسانی می باشد. این موضوع در عصر حاضر که نیروی انسانی به عنوان یکی از مزایای رقابتی شرکت ها محسوب می شود اهمیت مضاعفی پیدا نموده است و سازمانها بیش از پیش سیاست هایی را به منظور حفظ سلامت و نشاط نیروی انسانی خود، اتخاذ می نمایند زیرا هزینه کردن در زمینه سلامت کارکنان را نوعی سرمایه گذاری اجتماعی می دانند که منافع و سودآوری آن برای شرکت دو چندان خواهد بود. از آنجا که مبانی انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناختی اسلام با سایر مکاتب مادی متفاوت بوده و این امر به طور طبیعی بر تئوری ها و مدل های مربوط به حفظ و نگه داری و سلامت نیروی انسانی تاثیر همه جانبه ای خواهد داشت، این نوشتار در صدد است تا با روش استنباطی به تبیین دیدگاه اسلام در خصوص سلامت نیروی انسانی بپردازد. نتایج این تحقیق عبارتند از: 1. از آنجا که از نظر اسلام انسان موجودی دو ساحتی است، بنابراین سلامت وی نیز در چند بعد قابل تصور است و شامل سلامت جسمی، روانی، و دینی می شود.2. چون در اسلام انسانیت انسان به روح او است و او قادر به شناخت آن نیست، بنابراین برای نیل به سلامت صرفا نمی توان به علوم تجربی و حسی بشری اکتفا نمود بلکه در این باره نیازمند آموزه های وحیانی و سیره معصومین علیهم السلام می باشیم.3. عوامل موثر بر سلامت کارکنان از دیدگاه اسلام دارای جامعیت است و شامل تامین نیازهای جسمی، روانی و معنوی می شود.

  کلیدواژگان: سلامت، سلامت کارکنان، مبانی سلامت کارکنان، ابعاد سلامت کارکنان، عوامل موثر بر سلامت کارکنان
 • عبدالله مجیدی *، محمد رضا بقائی پاقلعه صفحات 95-118

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که در راستای ارزیابی اقدامات صیانتی در پیشگیری از جرائم تدوین شده است، پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان پایور ف. ا.ا. خراسان شمالی است.حجم نمونه به صورت تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران به تعداد 315 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار عددی 892/0 مورد تایید قرار گرفت. متغیر های پژوهش غیر عادی است. بنابراین داده ها از طریق آزمون ناپارامتری دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برگزاری کلاس آگاه سازی در پیشگیری از جرائم کارکنان، شناسایی کارکنان در معرض خطر در پیشگیری از جرائم کارکنان، تشویق و تقدیر ازکارکنان صحیح العمل، فرستادن پیامهای صیانتی بیش از حد متوسط موثر است.

  کلیدواژگان: اقدامات صیانتی کارکنان، پیشگیری از جرائم، پلیس خراسان شمالی، مدیریت سالم در پلیس
 • فرهاد نظامی * صفحات 119-142

  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی مدیران بازرسی کل ناجا و اولویت بندی این نیازها صورت گرفت.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است که بصورت توصیفی - پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 60 نفر از مدیران بازرسی کل ناجاهستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمونهای استنباطی از قبیل آزمون تی نمونه1 و آزمون فریدمن استفاده شده است. دراین تحقیق از شیوه ایجاد توافق(توافق محور) و فن دلفی استفاده شد. با توجه به نتایج این روش، 17نیاز آموزشی در بعد سازمانی و ده نیاز به عنوان نیازهای آموزشی فردی مدیران بازرسی شناخته شد. نتایج نشان داد که در بعد سازمانی شناخت تهدیدات، فرصتها، قوتها و ضعفهای سازمانی و آشنایی با فرمانها، تدابیر و اسناد بالا دستی با میانگین رتبه ای 11.75 و 13 در اولویت اول مدیران ، و در بعد فردی نیز فن سخنوری و خودکنترلی با میانگین رتبه ای 5.95 و 7 در اولویت اول مدیران است.

  کلیدواژگان: آموزش، و نیازسنجی، نیازهای آموزشی در بازرسی کل، آموزش سازمانی مدیران، آموزش سازمانی معاونان
 • دیوید ایتل، استووارت جی دالیسیو، لیسا استولزنبرگ ترجمه: سید هادی میرواحدی صفحات 143-174

  این پژوهش رابطه عوامل محیطی و سازمانی پلیس و بد رفتاری پلیس را با استفاده از داده های پژوهشگزارشدهی و آمار بد رفتاری پلیس ملی (2009-2010) تحلیل می کند. استفاده ما از این مجموعه داده به ما فرصت ارزیابی عمیقتر بد رفتاری پلیس را می دهد. تحلیل رگرسیون دو جمله ای منفی 497 اداره پلیس شهری ویژگیهای سازمانی را در پیش بینی بد رفتاری پلیس مهم یافته است: اندازه سازمان، وجود یگان دائمی امور داخلی و آموزش ضمن خدمت. میزان جرائم خشن تنها معیار محیطی تاثیرگذار بر بد رفتاری پلیس است. این نتایج نه تنها اهمیت ساختار سازمانی را در تاثیر بر بد رفتاری پلیس برجسته قلمداد می کند بلکه نشان می هد که اداره های پلیس توانایی ایجاد تغییراتی را دارند که می تواند بد رفتاری پلیس را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: بدرفتاری پلیس، پروژه ملی آمار و گزارش بدرفتاری پلیس، سازمان پلیس
|
 • Meysam Azimi Pages 13-44

  The research has been done in order to explain and assess external organizational factors affecting the phenomenon of suicide based on criminological theories. Therefore, this paper tries to take advantage of criminal etiological theories and criminal dynamics theory to explain the causes of this phenomenon. This research is an applied research and uses cross-sectional data collection. The population consists of 214 personnel and experts in NAJA which were chosen randomly using Cochran formula. A researcher made five item Likert scale questionnaire was used. The results indicate that based on the Criminological theories, the external individual characteristics with the mean of 2.85 has the highest impact on the phenomenon of suicide, and the inborn individual characteristics with the mean of 2.01 has the less extent of impact on this phenomenon. Among external individual characteristics items, the item of "the sense of adventurism and curiosity to the gun" with the factor loading of 0.7 has the highest impact on the incidence of suicide. The next item with highest impact is "influencing commanders in order to gain an advantage such as exemption or service fraction" with the factor loading of 0.72.

  Keywords: suicide, suicide etiology, personnel, Crime, external organizational factors
 • Ali Alizadeh Zoeram * Pages 45-70

  Control is one of the most challenging issues that have been around in organizations from ancient times. Although, during this long period, various theories about the mechanisms of organizational control have been implemented, but always the same mechanism to create new crises and resistors the following individuals have also provided the grounds for their failure. In this context, the aim of the study was to evaluate critical organizational control mechanisms in the field through an Islamic attitude. In order to achieve this goal, first common approaches to human, organization, and management which form the foundation of thinking in organizational control are Investigated and also the issue of organizational control based on a different perspectives are analyzed using the methodology of ijtihad. Then, using the pathology from common approaches, it analyzes the Islamic view of organizational control. The results of this study show that the nature of dimensions of organizational control in Islamic view including organizational control, social control, and self-control, are different from common approaches and this difference is rooted in the thinking about the human and, consequently, about the organization and control and most importantly, administrative control overcoming the ring of organization control from common perspectives.

  Keywords: Control, organization, management, Organizational Management, Islamic Management
 • Mohammad Hossein Sheikhi Pages 71-94

  One of the main responsibilities of the human resource management in organizations is to pay attention to the personnel's health. Nowadays, this issue has gained importance since human resource is considered as a competitive advantage in the organizations. Most organizations have policies to consider health issues of their human resources, because they consider spending money on health issues of their human resource as a kind of social investment. Since the principles of anthropology, ontology, epistemology and values of Islamic knowledge differ with other material schools, and this naturally affects theories and models related to the health issues of human resource, this article seeks to explain the Islamic view on the health of human resource. The results indicate the following: 1. Because of the duality of man in Islamic views, their health can be conceived in several dimensions and it includes physical, psychological and religious dimensions. 2. Because in Islam, humanity is in his soul and he is not able to recognize it, therefore in order to achieve health it is not possible to rely only on science and human sense, and in this regard we need divine teachings and Life of our infallible Imams (SA). 3. Factors affecting the health of personnel are comprehensive from Islamic perspective and include physical, mental and spiritual needs.

  Keywords: health, personnel's health, foundations of personnel's health, dimensions of personnel's health, factors affecting personnel's health
 • Abdollah Majidi *, Mohammadreza Baghaei Paghalee Pages 95-118

  This paper is an applied research which is developed in to assess protective measures of crime prevention. This research is descriptive and uses survey to gather the data. The population of this study included all Northern Khorasan province police headquarter staffs. 315 people were selected randomly using Cochran's formula. Data were collected through a self-made questionnaire that its reliability was confirmed by the numerical value of 0.892 using Cronbach's alpha coefficient. The study variables were abnormal, so the data obtained through non-parametric binomial test were analyzed. The results showed that awareness of crime prevention classes is effective in order to prevent staffs' crimes- identifying staffs at risk, in staffs' crime prevention- appreciation and encouragement of good staffs and sending protective messages.

  Keywords: protection, protective measures, prevention, Crime, staff
 • Farhad Nezami * Pages 119-142

  This research aims to investigate and assess the training needs of NAJA's general inspection office managers and prioritizing these needs. This research is an applied research and uses cross-sectional data collection. The population consists of 60 managers serving in NAJA's General Inspection Office. In order to analyze the data, one sample T-test and Freidman test were used. In this paper, Delphi technique and agreement technique were employed. Using these techniques, 17 organizational training needs, and 10 individual training needs of managers were identified. The results indicate that in organization dimension, organizational threats, fortunes, pros and cons and also top level measures and documents with the mean of 11.75 and 13 are in the priority of the managers; and in the individual dimension, rhetoric and self-control with mean of 5.95 and 7 are in the priority of the managers.

  Keywords: Training, needs Assessment, training needs, general inspection office, organization dimension, vocation dimension, individual dimension
 • Translator: Seyed Hadi Mirvahedi Pages 143-174

  This study analyzes the association between police organizational and environmental factors and police misconduct using data derived from the new National Police Misconduct Statistics and Reporting Project (2009–2010). Our use of this data set affords us the opportunity to measure police misconduct with much greater breadth than in previous studies. A negative binomial regression analysis of 497 city police departments shows the following organizational characteristics—organizational size, the presence of a full-time internal affairs unit, and in-service training—salient in predicting police misconduct. The violent crime rate is the only environmental variable that influences police misconduct. These results not only highlight the importance of organizational structure in influencing police officer misconduct but they also suggest that a police department has at its disposal the ability to institute organizational changes that can help attenuate the occurrence of police misconduct.

  Keywords: Police misconduct, National Police Misconduct Statistics, Reporting Project, police organization