فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1395)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید حسامی، محمد اتقایی* صفحات 1-8
  ایمنی و توانایی یک راه برای عبور دادن وسایل نقلیه با حداقل تاخیر برای رانندگان به نظم و ترتیب جریان ترافیک بستگی دارد و در صورتی می توان این نظم را در جاده ها حاکم گردانید که علائم و تابلوها، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل ترافیک، رانندگان را به طور دقیق و صحیح راهنمایی کنند. از این رو در این پژوهش با فرض رعایت شدن قابلیت دید تابلوها، به بررسی و ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر پرداخته شده است. در این راستا با شناخت عوامل موثر بر قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر، متغیرهای مربوطه انتخاب گشته و از آنها در جهت ساخت مدل رگرسیون استفاده گردیده است. در این مدل فاکتورهای موثر بر قابلیت خوانایی به عنوان متغیر مستقل و انتظارات رانندگان بر حسب امتیاز کمی، به عنوان متغیر وابسته معرفی شدند. سپس با توجه به ماهیت پیوسته بودن متغیر وابسته مدل، مدل رگرسیون خطی برازش داده شده و اعتبارسنجی شده است. در پایان مشخص گردید تابلوها باید دارای تعداد کلمات و تعداد نقوش محدود باشند و با افزایش آنها نمره تابلو از نظر قابلیت خوانایی کاهش می یابد. همچنین رانندگان با تابلوهایی که دارای تضاد رنگ بین کلمات و پس زمینه منطقی تری بودند و با فونتی خوانا با اندازه مطلوب، که متناسب با سرعت طرح جاده مورد نظر، طراحی شده بودند هم ارتباط بهتری برقرار کردند و سطح قابلیت خوانایی آنها از دید رانندگان مطلوب ارزیابی شد. همچنین استفاده از این مدل به عنوان یک ابزار برای مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری پیشنهاد می شود؛ به طوری که می توان با این مدل بررسی کرد که آیا تابلو قابلیت خوانایی مناسب را دارا می باشد یا خیر.
  کلیدواژگان: تابلوهای راهنمای مسیر، حمل و نقل، قابلیت خوانایی، مدل آماری، مدیریت شهری
 • سید محمدرضا حسینی نسب*، سید نادر شتاب بوشهری، رقیه خرمنی نودهی صفحات 9-28
  یکی از مهمترین مسائلی که متولیان حوزه حمل و نقل همواره درگیر آن هستند، انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به منظور توسعه شبکه حمل و نقل است. البته با توجه به محدودیت های منابع در دست، اجرای پروژه های انتخاب شده مستلزم زمان بندی آن ها در طول افق برنامه ریزی می باشد. یکپارچه سازی انتخاب و زمان بندی پروژه ها در قالب یک مدل، هر چند پیچیدگی حل مدل را افزایش می دهد اما صحت و دقت نتایج را نیز بالا می برد. در این مقاله، مدل یکپارچه انتخاب و زمان بندی پروژه های سرمایه گذاری حمل و نقل در قالب یک مسئله طراحی شبکه گسسته(DNDP) دو سطحی معرفی شده است. در این مدل برای هر یک از پروژه های پیشنهادی مدت زمان اجرا و میزان سرمایه گذاری سالیانه، در ابتدا به صورت دقیق مشخص نیست و با حل مدل مقادیر آن ها مشخص می شود. همچنین یک شاخص جدید به منظور ارزیابی پروژه ها با توجه به آستانه ی رضایتمندی استفاده کنندگان سیستم توسعه داده شده است که در ترکیب با شاخص«زمان سفر طی شده در شبکه»، تابع هدف سطح بالایی مدل را تشکیل می دهد. با توجه به پیچیدگی حل دقیق مدل و زمان فرسا بودن آن، یک الگوریتم ژنتیک برای حل مدل در مدت زمان منطقی ارایه شده است. همچنین جهت بهینه کردن مقادیر پارامترهای الگوریتم، روش طراحی آزمایش های تاگوچی بکار برده شده است. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم ارایه شده، سه مسئله نمونه بر مبنای شبکه ی حمل و نقل شهری سوفالز در مقیاس های مختلف تولید گردیده است و از الگوریتم ژنتیک و همچنین روش شمارش کامل برای حل آن ها استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که الگوریتم ژنتیک ارایه شده چه از جنبه کیفیت جواب و چه از جنبه زمان حل عملکرد قابل قبولی، به ویژه در مسائل بزرگ، داشته است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی حمل و نقل، انتخاب پروژه ها، زمان بندی پروژه ها، طراحی شبکه گسسته، الگوریتم ژنتیک، روش تاگوچی
 • مختار انصاری، فرهاد دانشجو*، مسعود سلطانی محمدی صفحات 29-44
  استفاده از المان های فایبر تیر-ستون پایه نیرویی، به دلیل توانایی آن در مدل سازی پلاستیسیته گسترده در طول ستون با استفاده از تنها یک المان و تعدادی نقاط انتگرال گیری بسیار مورد توجه قرار گرفته است ولی حساسیت آن به پارامترهای مدل سازی و مدل های رفتاری مصالح باعث شده است تا برآورد تقاضای لرزه ای جابه جایی پس ماند در این روش مدل سازی از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در این تحقیق تاثیر دو روش مدل سازی با تئوری پلاستیسیته گسترده و تئوری پلاستیسیته متمرکز در محل مفاصل در طول المان تیر- ستون برای پایه پل در تخمین جابه جایی پس ماند تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل بررسی شد. در تخمین و برآورد جابه جایی پس ماند، اثر لغزش آرماتورهای طولی ستون، تاثیر پارامترهای هندسی و مشخصات مکانیکی مصالح ارزیابی شد. با توجه به اهمیت جابه جایی پس ماند به عنوان پارامتری مهم در ارزیابی کارایی سازه های آسیب دیده، تخمین میزان جابه جایی پس ماند لرزه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه اثر روش های مختلف مدل سازی و تاثیر مشخصات مصالح در برآورد جابه جایی پس ماند ارزیابی شد و در این راستا 5 مدل مختلف بررسی گردید و حساسیت مدل بهینه به پارامترهای مختلف سنجیده شد. نتایج نشان می دهد برای تخمین جابه جایی پس ماند، تئوری مدل سازی پلاستیسیته گسترده برای پایه های بتنی پل دقت مناسبی دارد و همچنین پارامترهای کرنش بارگذاری مجدد مدل رفتاری بتن و پارامترهای مدلسازی المان فایبر اساس نیرویی تاثیر زیادی در تخمین جابه جایی پس ماند دارند.
  کلیدواژگان: جابه جایی پس ماند، تقاضای لرزه ای، المان فایبر پایه نیرویی، پلاستیسیته گسترده، پلاستیسیته متمرکز
 • محمد سعادت*، محسن اصفهانیان، سعید بهبهانی صفحات 45-52
  قطارهای دیزل-الکتریک یکی از مهمترین ارکان صنعت حمل و نقل محسوب می شوند و بخش قابل توجهی از مصرف سوخت را به خود اختصاص می دهند.. یکی از عوامل موثر در میزان مصرف سوخت این وسیله نقلیه، نحوه شتاب گیری و ترمزگیری یا به عبارت دیگر، منحنی تغییرات سرعت قطار با زمان می باشد. هر چند روش های عددی موجود در محاسبه منحنی بهینه سرعت، نتایج قابل قبولی را بدست می دهند، و لیکن استفاده از این روش ها در انجام محاسبات، امری بسیار زمانبر خواهد بود. به منظور کاهش زمان محاسبات، استفاده از منطق فازی به عنوان یک روش کارآمد مورد توجه واقع شده است. در مقاله حاضر رویکرد کنترل فازی آینده نگر جهت بهبود مصرف سوخت قطار دیزل-الکتریک به کارگرفته شده است. یک کنترل کننده فازی با در نظر گرفتن شیب مسیر پیش رو، برای تغییرات سرعت تصمیم گیری می نماید. بدین ترتیب یک منحنی تغییرات نزدیک به منحنی تغییرات سرعت بهینه به دست خواهد آمد.مضافا با آنالیز حساسیت پارامترهای کنترل آینده نگر پیاده سازی شده، عملکرد الگوریتم کنترل بهبود داده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که درصورت پیاده سازی الگوریتم توسعه داده شده، مصرف سوخت قطار به میزان7/2 درصد کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: مصرف سوخت، قطار دیزل، الکتریک، کنترل فازی آینده نگر
 • امیر کاووسی*، مجتبی عباس قربانی، فریدون مقدس نژاد، آرمین بامداد زیکساری صفحات 53-60
  تعیین وضعیت موجود روسازی در سطح شبکه نیازمند ارزیابی سازه ای روسازی می باشد که معمولا با استفاده از دستگاه FWD و در قالب شاخص عدد سازه ای موثر روسازی (SNeff) انجام می شود. تحلیل داده های این دستگاه نیازمند اطلاع از ضخامت لایه ها بوده که بایستی با سونداژ، مغزه گیری و یا استفاده از دستگاه GPR اندازه گیری شود. در این تحقیق به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه برداشت ضخامت لایه ها، با استفاده از پایگاه داده موجود در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نسبت به ارایه مدل پیش بینی عدد سازه ای موثر روسازی اقدام گردید. برای محاسبه این شاخص داده های افت و خیز دستگاه FWD و ضخامت لایه های روسازی حاصل از دستگاه GPR بر اساس روش آشتو به عدد سازه ای موثر روسازی تبدیل و به عنوان روش مبنا در نظر گرفته شد. سپس پارامترهای کاسه انحنا افت و خیز روسازی مورد مطالعه قرار گرفته و همبستگی آنها با عدد سازه ای موثر روسازی در نرم افزار SPSS تعیین گردید. در ادامه ضمن مطالعه مدل ها مبتنی بر پارامترهای کاسه انحنا افت و خیز روسازی، 3000 کاسه انحنا افت و خیز در 1200 کیلومتر از راه های استان خوزستان به منظور ارایه مدل پیش بینی عدد سازه ای موثر روسازی مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تحلیل داده ها یک مدل رگرسیون غیر خطی با استفاده از پارامترهای SCI، AUPP و D90/D0 برای محاسبه عدد سازه ای موثر روسازی با ضریب تعیین 9/0 ارایه گردید. در این تحقیق مشخص گردید که پارامترهایی مانند AUPP، SCI و پارامترهای نرمال شده با افت و خیز مرکزی همبستگی بیشتری با عدد سازه ای موثر روسازی دارند. همچنین مدل پیشنهادی در این تحقیق با ضریب تعیین 9/0 نسبت به بهترین مدل موجود یعنی مدل Jameson با ضریب تعیین 84/0 برتری محسوسی دارد.
  کلیدواژگان: افت و خیز روسازی، دستگاه FWD، عدد سازه ای موثر، ارزیابی سازه ای
 • سید کاظم موسوی جرف*، عامرکعبی، سید ناصر سعیدی، دامون رزمجویی صفحات 61-70
  این تحقیق برآن است که با تحلیل مکانی حوادث شناورها در محدوده ی دریایی و دهانه اروند ، مناطق تمرکز انواع حوادث را شناسایی کند. با تحلیل حوادث پنج سال اخیر به این پرسش خواهیم رسید که آیا مکان یابی ایستگاه های نجات دریایی و محل استقرار تجهیزات استراتژیک تجسس و نجات با مکان جغرافیایی نقاط پر حادثه از نظر مکانی متناسب است یا خیر؟ همچنین دلایل این حوادث از نقطه نظرات مختلف مورد مطالعه قرار می گیرند. کلیه حوادث ناشی از فعالیت دریایی در ناحیه مورد مطالعه در سه گروه سوانح دریایی شناور، تعرض های مرزی، بیماری پرسنل و حوادث حین کار دسته بندی شده اند. سپس وزن فاکتورهایی خسارات مالی و جانی تعریف و مقدار سازی تمام حوادث بر اساس آنها قبل از تحلیل مکانی انجام شده است. تحلیل مکانی در این برنامه از طریق روش وزن دهی معکوس فاصله IDW (Inverse Distance Weighting) انجام شده و نقشه تمرکز انواع حوادث استخراج می گردد. تحلیل های مکانی این تحقیق منتهی پهنه بندی منطقه نحقیق و شناسایی شش ناحیه خطرناک درحوادث شناورها، چهار منطقه پرخطر در حوادث انسانی و یک ناحیه با ریسک بالا در حوادث تعرض مرزی به شناورها گردید. مدیریت امکانات نجات در بعد مکان در مناطق خطرناک و همچنین پیشنهاد استقرار تجهیزات دریایی در محل های پر خطر از نتایج حاصل از تحلیل های مکانی انجام شده است. در این تحقیق با بررسی مجموعه قوانین و مقررات بین المللی نجات دریایی، به منظور افزایش هماهنگی و توان عملیاتی تجسس و نجات دریایی با کشورهای همسایه، چند پیشنهاد ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: حوادث دریایی، تحلیل مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، اروند، درون یابی معکوس فاصله
 • امیرعباس نجفی، عصمت الله نورزایی*، فاطمه موحدی، بابک فرهنگ مقدم صفحات 71-80
  یکی از عوامل بسیار موثر در عدم موفقیت پروژه ها، فرآیند انتخاب سیستم اجرا در پروژه ها می باشد. فرآیند انتخاب سیستم اجرا و در نتیجه عدم انتخاب مناسب طرفین قرارداد یک علت اشتباه استراتژیک می باشد که در صورت بروز آن عواقب بسیار بدی در پروژه بوجود خواهد آمد. شناسایی چالش های موجود در سیستم های اجرا (قراردادی) در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که درصورت توجه کافی و به بکارگیری آن در پیشرفت مناسب در اجرای پروژه های عمرانی که به نوعی زیربنای توسعه کشور را تشکیل می دهند، عواید قابل توجه ای را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. در این مقاله مهمترین عوامل تاثیرگذار سیستم های اجرای حال حاضر در ایران در سه سیستم ساخت و ساز اصلی شامل طرح و ساخت، طراحی- مناقصه- ساخت و مدیریت اجرا در پروژه های آزادراهی استخراج گردیده و سپس تحلیل پرسش نامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام می شود. درمرحله بعد با بکارگیری روش تصمیم گیری چند شاخصه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم مناسب اجرا جهت پروژه های آزادراهی شناسایی و رتبه بندی می گردد.
  کلیدواژگان: سیستم اجرا، چالش، قرارداد، پروژه های آزادراهی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • شاهرود اعظمی، پیام بصیری، فرزاد دیده ور، فرهاد رحمتی، مجید یوسفی خوشبخت* صفحات 81-91
  مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با پنجره های زمانی (VRPTW) یکی از مشهورترین مسائل بهینه سازی ترکیباتی در حوزه حمل و نقل است. چون این مسئله متعلق به مسائل -NP سخت است، بسیاری از دانشمندان و محققین روش های فراابتکاری برای حل آن ارایه داده اند. در این مقاله، به علت ضعف های موجود در الگوریتم سیستم مورچگان (ACS)، نسخه ای اصلاحی از این الگوریتم به نام HACS برای حل مسئله VRPTW ارایه می گردد. به منظور افزایش کارایی الگوریتم، دو روش جستجوی همسایه به نام های درج و جابجایی مورد استفاده قرار گرفته شده است. این اصلاحات سبب می شود که الگوریتم جدید از همگرایی زودرس اجتناب کند و به جواب های بسیار خوبی دست پیدا کند. در نهایت برای تست کارایی الگوریتم، تعدادی از مجموعه مثال 56 تایی سالامان در نظر گرفته و نتایج این الگوریتم با دیگر روش ها در ادبیات موضوع مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که نه تنها الگوریتم پیشنهادی توانسته جواب های بسیار خوبی را به دست آورد بلکه هفت عدد از بهترین جواب های تاکنون به دست آمده به وسیله الگوریتم HACS حاصل می گردد.
  کلیدواژگان: مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با پنجره های زمانی، الگوریتم سیستم مورچگان، حرکت درج، حرکت جابجایی، مسائل بهینه سازی ترکیباتی
|
 • S. Hesami*, M. Atghaei Pages 1-8
  Safety and ability of roads to pass vehicles with the minimum delays for drivers depend on good traffic order¡ and it can only be achieved if the signs as one of the most important means of traffic control¡ guide the drivers properly. Therefore¡ the signs must be so designed that legibility and visibility are supplied all day long. Traffic signs for example guide signs have special important for traffic control. Unfortunately¡ in many areas signs have been so designed and installed that driver expectations haven’t been considered. So in this project¡ by recognizing effective factors of legibility¡ variables were selected and they were used to build the regression model. In this model¡ legibility factors were considered as independent variables and driver expectations¡ based on the score as dependent variable were introduced. And finally¡ it was found¡ signs that were designed as the standard norms¡ more drivers pay attention to them.
  Keywords: Guide Signs, Traffic, Legibility, Model
 • S. Mohammadreza Hosseininasab*, S. Nader Shetab Boushehri, R. Khermani Nodehi Pages 9-28
  One of the most important issues which transportation authorities are always confronted with is investment projects selection. After projects selection¡ due to resource constraints¡ selected projects require to be scheduled during the planning horizon. Integration of selecting and scheduling projects in a single model increases the accuracy of the results¡ but on the other hand increases complexity. In this paper¡ integrated model of selecting and scheduling transportation investment projects is introduced as a bi-level discrete network design problem. In this model¡ duration time and annual costs of candidate projects are unknown at first¡ but they will be determined by solving the model. A new measure to evaluate projects according to the threshold of user satisfaction is developed that in combination with the total travel time form the upper level objective function. Given the great complexity of the exact solution¡ a genetic algorithm (GA) is proposed to solve the model in a reasonable time. Also to optimize the GA parameters¡ the Taguchi method has been used. In order to evaluate the performance of the proposed algorithm¡ Sioux Falls urban transportation network is considered and three sample problems in different scales have been produced. The proposed GA and complete count method used to solve the problems. Numerical results show that proposed GA has an acceptable performance in both solution quality and solution time¡ especially in the large-scale problem.
  Keywords: Transportation Planning, Projects Selection, Projects Scheduling, Genetic Algorithm, Taguchi method
 • M. Ansari, F. Daneshjoo*, M. Soltani Pages 29-44
  The force-based formulation is attractive because it can model the spread of plasticity along the length of column using only one element and a number of integration points; however¡ their sensitivity to modeling parameters and models of material behavior has resulted in the estimation of residual displacement seismic demand to be important in this modeling method. In this research¡ the effects of two theories of lumped plasticity and distributed plasticity on modeling the concrete bridge column for estimating the residual displacement in near field zones were investigated. For estimation of residual displacement¡ the effects of reinforcing slide¡ geometrical parameters¡ and material behavior parameters were studied. Due to the importance of residual displacement in the performance evaluation of damaged structures¡ estimation of residual displacement is very crucial. In this study¡ the effects of different modeling methods as well as material behavior parameters on estimation of residual displacement were investigated. For this purpose¡ five different models were studied and the sensitivity of optimum model to various parameters was evaluated. The results showed that the theory of distributed plasticity for bridge concrete column has a good accuracy for estimating the residual displacement. Reloading strain parameters of concrete behavior and forced-based beam-column fiber element modeling parameters have an important role in estimation of residual displacement.
  Keywords: Residual Displacement, Seismic Demand, Forced, Based Fiber Element, Distribute Plasticity, Lumped Plasticity
 • M. Saadat*, M. Esfahanian, S. Behbahani Pages 45-52
  Diesel-electric locomotives are one of the foremost elements of transportation systems and they consume significant portion of transportation fuel usage. One of the effective parameters in fuel consumption of these vehicles is acceleration and braking strategy according to train speed profile. Although the available numerical methods for calculating the optimal speed profiles present acceptable results¡ the use of these methods in the calculation is too time-consuming. To reduce the computation time¡ using fuzzy logic as an efficient method has been suggested. In this paper¡ a fuzzy look-ahead control approach is implemented to optimize fuel consumption of diesel-electric locomotives. A fuzzy controller will decide the speed changing by considering the gradient of the path ahead. Hence¡ a speed profile close to optimal speed profile will be achieved. Furthermore¡ the performance of control algorithm has been improved by a sensitivity analysis of look-ahead controller parameters. The simulation results of developed algorithm show that at least 2.7 percents reduction in fuel consumption of diesel-electric locomotives can be achieved.
  Keywords: Fuel Consumption, Diesel, Electric Locomotive, Fuzzy look, ahead Control
 • A. Kavussi*, M. Abbasghorbani, F. Moghadas Nezhad, A. Bamdad Pages 53-60
  Evaluation of existing flexible pavement condition at network level requires structural assessment which is performed by FWD device using effective structural number (SNeff) parameter. Deflection data analysis requires layer thicknesses known which must be measured by GPR device or core drilling and pit boring. The AASHTO 93 selected as a base method¡ so FWD deflection data and layer thicknesses measured by GPR were converted to effective structural number. To reduce the cost and time consumption at network level assessment¡ layers thickness have been removed and a non-linear regression model was developed based on 3000 deflection basin parameters to determine effective structural number. Then the deflection basin parameters were studied and their correlation with SNeff determined using SPSS software. The analysis showed stronger relationship between AUPP¡ SCI and dimensionless parameters normalized by central deflection with SNeff. Thus a non-linear regression model obtained involving SCI¡ AUPP and D90/D0 with 0.9 determination coefficients. The developed model with 0.9 determination coefficients has considerable superiority in comparison with Jameson model with 0.84 determination coefficient which is previously presented.
  Keywords: Pavement Deflection, Fwd Device, Effective Structural Number, Network Level Evaluation
 • S.K. Mousavi Jorf*, A. Kaabi, S. N. Saeidi, D. Razmjooei Pages 61-70
  Studying the marine accidents of Arvand channel and estuary during last five years¡ this research aims to locate the geographic place of risky points. Then through an annual and monthly chronological analysis and by application of time and place management¡ it tries to identify the eventful months in order to maximize the success of marine search and rescue measures. On the other hand¡ the chronological study of the mentioned accidents indicates that to what extent the accomplished attempts could have reduced or limited marine losses. As well¡ this study indicates that how marine rescue stations and the place of strategic search and rescue equipment suit the geographic place of eventful places. All accidents have been summarized into vessels'' marine accidents¡ borderline aggressions and crews'' illness and injuries. Then the factors of fatal and financial losses and damages have been identified based on which weighting is done. The weights of all accidents have been determined prior to chronological and spatial analysis. ARC VIEW GIS program has been applied for spatial analysis. The accidents position and their relevant intensity as the relevant specification have been entered into the program. The spatial analysis in this program has been done via Inverse Distance Weighting (IDW) method. The focus map of various accidents has been extracted. Place analyses in this research led to identification of 6 dangerous areas in view point of vessels accidents¡ 4 hazardous areas for human accidents and one highly risky area in view point of aggression to vessels. The annual time analysis show that during last 5 years¡ only the number of border aggressions has decreased while there is no obvious decreasing trend in vessels and human accidents. As well¡ the monthly time analysis shows 3 hazardous time sections in vessels accidents. The occurrence of accidents relevant to border aggressions is focused in the first quarter of each year. Management of rescue equipments - in two aspects of place and time - in hazardous areas as well as suggestion of having marine equipment in hazardous places is of the obtained results of place and time analyses in this research.
  Keywords: Marine Accident, Spatial Analysis, Chronological Analysis, Geographic Information System (GIS), Arvand, IDW
 • A. A. Najafi, E. Noorzai*, F. Movahedi, B. Farhang Moghadam Pages 71-80
  One of the most important factors in the failure of projects is the selection process of the delivery method. The wrong selection of the delivery method and consequently inappropriate selection of parties to the contract is a strategic mistake that causes bad consequences in projects. Identifying challenges in the delivery systems is very important in our country that causes significant economical revenues by attention and utilization in infrastructure projects which are factors of progress in the country. In this article¡ the most important factors of the three main delivery systems; including Design and Construction¡ Design-Bid-Build and Construction Management; in freeway projects are extracted and analyzed using questionnaire and SPSS software. Then¡ the best project delivery methods are identified and ranked by applying the analytical hierarchy process method.
  Keywords: Delivery System, Challenge, Contract, Freeway Projects, Analytical Hierarchy Process
 • Sh. Azami, P. Bassiri, F. Didehvar, F. Rahmati, M. Yousefikhoshbakht* Pages 81-91
  The vehicle routing problem with time windows (VRPTW) is one of the most well-known combinatorial problems in the transportation domain. Because this problem belongs to NP-Hard problems¡ many researchers have presented meta-heuristics for it. In this paper¡ aimed at the disadvantages existed in the current Ant Colony System (ACS)¡ a modification of this algorithm called HACS is proposed for solving VRPTW. To improve the performance of ACS¡ two neighborhood search in the name of insert and swap algorithms are used. This new algorithm can avoid premature convergence and exploit more strong solutions. Finally¡ the effectiveness of the HACS on solving a number of the Solomon’s 56 VRPTW is validated by comparing the computational results with those previously presented in the literature. The results show that not only the proposed HACS algorithm can find good solutions but also seven best known solutions of the benchmark problem are also found by the proposed method.
  Keywords: Vehicle Routing Problem with Time Windows, Ant Colony System, Insert Move, Swap Move, Combinatorial Optimization Problems