فهرست مطالب

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
پیاپی 8 (بهار 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/01/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اباصلت خراسانی، محمد عموزاد، اعظم ملامحمدی* صفحات 1-27
  هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه ایران است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می شود. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته در 124 گویه بوده که با استفاده از آن نظرهای متخصصین، خبرگان و مطلعین کلیدی حوزه آموزش در خصوص مدل تعالی آموزش و توسعه ایران گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 194 نفر از متخصصین، مدیران منابع انسانی، مدیران آموزش، کارشناسان منابع انسانی و آموزش کلیه سازمان های دولتی و خصوصی که نمونه آماری به روش طبقه ای منظم شامل 154 نفر می باشند که پرسشنامه پژوهش به شیوه کاغذی و الکترونیکی ارسال شد. نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آماری مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار آماری لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش، مقدار شاخص نیکویی برازش اصلاح شده 91/0 و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد نزدیک به 08/0 برآورد شد که بیانگر مطلوب بودن شاخص های اعتبار مدل است. همچنین با استفاده از آزمون های آماری تی به بررسی معیارهای مدل پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر شاخص های اعتبار مطلوب مدل تعالی آموزش و توسعه بوده است. بخش بندی مدل به سه قسمت؛ توانمندسازها، فرایندها و نتایج نیز مورد حمایت یافته ها قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مدل یابی معادلات ساختاری، اعتباریابی، مدل تعالی آموزش و توسعه، توانمندسازها، فرایندها، نتایج
 • مریم منشگر*، اسدالله عباسی صفحه 29
  در سازمان هایی که به امر آموزش نیروی انسانی اهمیت بیشتری داده می شود، نیروی انسانی اساسا درصدد کسب اطلاعات و راهکارهای عملی جدید به منظور دستیابی به بهره وری و کارایی بهتر می باشد و این گونه سازمان ها از خصوصیات پویایی، خلاقیت و بالندگی در جهت ایجاد تحولات اثربخش در عوامل درون سازمانی و تعامل با محیط اجتماعی خود برخوردار هستند. مساله اصلی پژوهش حاضر آن بوده است که چه آسیب ها و مشکلاتی در زمینه حمایت مدیران از توسعه و بالندگی منابع انسانی وجود دارد؟ و اینکه چگونه می توان وضعیت پشتیبانی مدیران از این فعالیت ها را بهبود بخشید به گونه ای که حداکثر بهره وری و نتایج از این سرمایه گذاری به دست آید؟ بنابراین آنچه که مساله اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد عبارت است از آسیب شناسی حمایت مدیران سازمان منطقه آزاد کیش از توسعه و بالندگی منابع انسانی به منظور دستیابی به راهکارهایی که اثربخشی این یادگیری ها را افزایش دهد. جامعه آماری شامل 315 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و 21 نفر از مدیران سازمان مذکور بود که بر طبق جدول کرجسی و مورگان و همچنین از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای 175 نفر به عنوان حجم نمونه کارکنان و 21 نفر به عنوان حجم نمونه مدیران انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی بوده و داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها و آمار استنباطی شامل آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل (t دو نمونه ای)، آزمون فریدمن، آزمون کولموگوروف اسمیرنوف و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) مورد پردازش قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی سوالات تحقیق نشان داد که موانع اساسی در زمینه حمایت از مدیران وجود دارد و راهکارهایی برای غلبه بر این آسیب ها پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، توسعه و بالندگی منابع انسانی، حمایت مدیران
 • سید حسین ابطحی، سید رضا ابراهیمی حسنی نیاکی* صفحه 57
  این تحقیق به طراحی الگوی همراستائی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک توسعه تعاون پرداخته است. استراتژی یک سازمان مشخص می کند که سازمان چگونه می خواهد برای سهام داران، مشتریان و شهروندان ارزش آفرینی نماید. بر اساس این دیدگاه، موضوع مدیریت منابع انسانی جایگاه ویژه ای را در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان داشته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک توسعه تعاون می باشند که از مدیران و روسای ادارات، 79 نفر به عنوان خبرگان تعیین شده اند. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس هدف، تحقیق حاضر کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است. از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی می باشد؛ بدین معنا که بخش عمده ای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان بانکی گردآوری شده است. با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل SWOT و نیز روش دلفی، بر اساس فرایند تحقیق عوامل داخلی و خارجی شناسایی و فهرست گردید. سپس ماتریس عوامل داخلی و خارجی تنظیم و با بهره گیری از ماتریس داخلی و خارجی استراتژی های ورودی، نگهداری و خروجی منابع انسانی انتخاب و پیشنهاد شدند.
  کلیدواژگان: استراتژی، منابع انسانی، بانک، برنامه ریزی
 • سیروس قنبری*، اصغر اسکندری، مهران فرهادی صفحه 77
  هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین استقلال شغلی کارکنان با عملکرد فردی و سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری فردی و سازمانی است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان و اداره کل امور مالیاتی استان همدان به تعداد 605 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 235 آزمودنی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پنج پرسش نامه استقلال شغلی، یادگیری فردی، یادگیری سازمانی، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی استفاده شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی و جهت سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب 89/0، 92/0، 93/0، 87/0 و 91/0 برآورد گردید. داده ها پس از جمع-آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که: اثر مستقیم استقلال شغلی بر یادگیری فردی، یادگیری سازمانی، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی مثبت و معنادار می باشد. به علاوه، اثر غیرمستقیم استقلال شغلی بر عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری فردی مثبت و معنادار است. افزون بر این، اثر غیرمستقیم استقلال شغلی بر عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری سازمانی مثبت و معنادار می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران سازمان ها می توانند در فرایند حمایت از استقلال شغلی کارکنان بر مکانیسم های یادگیری فردی و سازمانی تمرکز نمایند و از این طریق عملکردهای فردی و سازمانی را ارتقاء دهند.
  کلیدواژگان: استقلال شغلی، یادگیری فردی، یادگیری سازمانی، عملکرد فردی، عملکرد سازمانی
 • سعید صفایی موحد، حسین فلاحی نیا* صفحه 97
  هدف این پژوهش ارائه برنامه ای منظم به منظور آموزش و توسعه کارشناسان و مدیران آموزش در شرکت ملی نفت ایران با رویکرد حرفه گرایی می باشد. این پژوهش از حیث رویکرد، کیفی و تکنیک مورد استفاده، دلفی می باشد؛ به این شکل که ضمن مطالعه اسناد بالادستی و شرح مشاغل، با خبرگان آموزش نیز مصاحبه (با سوالات نیمه ساختارمند) به عمل آمده است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان آموزش آشنا با صنعت نفت و نمونه 10 نفر از آنان را شامل شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل محتوا است. جهت اعتباربخشی نتایج نیز از دو روش بازبینی اعضا و ممیزی خارجی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که به منظور توسعه و بهسازی شاغلین فعال در حوزه آموزش صنعت نفت، بایستی آموزش ها را در سه سطح متصدی آموزش، کارشناس آموزش و مدیر آموزش ارائه نمود و در هر یک از این سطوح دوره های آموزشی مناسب را در نظر گرفت. برای مثال در سطح متصدی آموزش دوره های آموزش بزرگسالان، مدیریت منابع انسانی، تاریخچه آموزش در صنعت نفت و...، در سطح کارشناس آموزش دوره های نیازسنجی، طراحی آموزش، راهبردهای اجرایی آموزش و...، همچنین در سطح مدیر آموزش دوره های مدیریت پروژه، مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده، سیاست گذاری آموزشی و... مد نظر قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، آموزش، شرکت ملی نفت ایران
 • حمیده رشادت جو* صفحه 123
  فناوری اطلاعات، خمیرمایه توسعه در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و کارکنان تعیین می کند و می تواند بر توسعه حرفه ای کارکنان تاثیر به سزایی داشته باشد. اما پذیرش فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از موانع انسانی -اجتماعی یکی از مهم ترین موانع موجود در سازمان است، زیرا مرتفع شدن موانع اقتصادی و فنی بدون از میان برداشتن موانع انسانی اجتماعی در پذیرش فناوری اطلاعات بی نتیجه خواهد ماند.
  لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرات پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه ای کارکنان شرکت مهندسی کانی کاوان شرق میباشد. بدین منظور ابتدا شاخص های مرتبط با پذیرش فناوری شامل: سودمندی درک شده، سهولت درک شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده و شاخص های مرتبط با توسعه حرفه ای شامل: بهبود عملکرد کیفیت، دانش و آگاهی، توانمندی شغلی و رضایت شغلی، مسئولیت تصمیم گیری، فرصت های شغلی، خود کنترلی، ارتباطات حضوری، صرفه جویی در زمان و استقلالکاری را شناسایی نمودیم. سپس دو پرسشنامه طراحی شد. پرسشنامه مربوط به پذیرش فناوری با 21 سوال و پرسشنامه توسعه حرفه ای با 45 سوال طراحی شد. اعتبار هر دو پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار صوری و محتوایی تایید و پایایی آن ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/. و 92/. محاسبه گردید. نمونه آماری این تحقیق 92 نفر از کارشناسان خبره شرکت کانی کاوان میباشند که از میان 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از آنجایی که مقیاس اندازهگیری فاصلهای و متغیرهای تحقیق نرمال میباشند جهت آزمون فرضیات آماری از ضریب همبستگی پیرسون و برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است.
  یافته های این پژوهش در بخش آزمون فرضیه ها نشان داد که بین پذیرش فناوری اطلاعات و بهبود عملکرد کیفیت، دانش و آگاهی، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی، مسئولیت تصمیم گیری، فرصتهای شغلی، خود کنترلی، ارتباطات حضوری، صرفه جویی در زمان و استقلال کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، توسعه حرفه ای، توانمند سازی، بهبود عملکرد، سازمان کانی کاوان شرق
 • حسین اسفندیاری، مرتضی کرمی*، محمدرضا آهنچیان صفحه 143
  امروزه بهبود اثربخشی برنامه های آموزش و توسعه قابلیت های مدیران یکی از مهم ترین و ارزشمند ترین دغدغه های سازمان هاست. این پژوهش با هدف کاربست و ارزیابی مدل آندراگوژی نولز در دوره های آموزش مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و از حیث هدف جزو پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری دوره های آموزشی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در شش ماهه اول سال 1391 بودند؛ که شامل 11 دوره آموزشی بود؛ به طور تصادفی دوره رهبری در آموزش عالی انتخاب شد. مدیران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ که تعداد مدیران هر گروه 25 نفر بود. اثربخشی دوره با دو متغیر رضایت و میزان یادگیری فراگیران مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رضایت فراگیران، پیش آزمون یادگیری، پس آزمون یادگیری و پرسشنامه خود ارزیابی بود. روایی همه ابزار ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی پرسشنامه رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0، پایایی آزمون های یادگیری با استفاده از روش پایایی مصححان 88/0 و پایایی پرسشنامه خود ارزیابی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برابر 89 /0 محاسبه گردید. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که کاربست مدل آندراگوژی نولز سبب افزایش اثربخشی دوره آموزش مدیران شده است. همچنین نتایج رضایت، یادگیری و خود ارزیابی فراگیران نشان داد که آن ها از دوره رضایت داشتند و یادگیری خود را در سطح مطلوب ارزیابی کردند.
  کلیدواژگان: آموزش مدیران، مدیران گروه های آموزشی، آنداگوژی، اثربخشی آموزش
|
 • Abasalt Khorasani, Mohammad Amouzad, Azam Molamohamadi* Pages 1-27
  The main objective of this study is to validate an Excellence Model of Training and Development in Iran. The method of this research is descriptive and is considered as correlational research. The used tool is a researcher-made questionnaire contained 124 items, which by using it, the opinions of specialists, experts and main scholars of training area about Training and Development of Excellence Model in Iran has been collected. A research questionnaire was sent to 194 members by using paper and electronic methods, and finally, after follow-up by researcher, 154 analyzable questionnaires were collected. The obtained Results were analyzed using statistical methods of structural equation benchmarking and using LISREL statistical software. The results showed that the amount of the Adjusted Goodness-of-Fit Index1 was 0.91 and the amount of the Root Mean Squared Error of Approximation2 was estimated by 0.08, therefore Model validation indexes is desirable. Also, by using t test, investigation of the model parameters is discussed. The results of this study have been indicated favorable validation indexes of Training and Development of Excellence Model. The segmentation of the model is also supported by the findings (segmentation into three parts; enablers, processes, and results).
  Keywords: Structural Equation Model, Training, Development Excellence Model, Enabler, Process, Result
 • Maryam Maneshgar*, Asadollah Abbasi Page 29
  In organizations where, education of human resources is important, human workforces try to get new practical solutions in order to improve efficiency. Therefore these organizations are dynamic, and creative in creating effective changes in the organization and also society. The current research tries to know the challenges and problems of managers on empowerment and development of human resources. Then it tries to find solutions in order to support the managers’ activities and to get maximum efficiency. Statistic population consists of 315 clerks of Kish Free Zone Organization and also its managers. Based on Morgan’s table and Random Stratified Sampling, 175 people were chosen among clerks and 21 among managers. Descriptive survey method was used in this research and the survey tool was a researcher-made questionnaire. The collected data was processed by descriptive statistic (frequency tables, diagrams) and analytic statistics (one-sample T test, and independent T test, Friedman test, kolmogorove-smirnov test and ANOVA). The results show there are barriers for supporting managers and some solutions were suggested.
  Keywords: Study the Challenges, Development, Empowerment of Human Resources, Manager's Support
 • Seyyed Hossein Abtahi, Seyyed Reza Hassani Niaki* Page 57
  This study practices designing a pattern of aligning human resources and strategic plans on overall strategy of Toseye Taavon Bank. The strategy of an organization specifies that how an organization is going to value for shareholders, customers and citizens. According to this view, the subject of Human Resources Management has a special place in the process of the organization’s strategic planning. The statistical society of this research is the employees of Toseye Taavon Bank, that out of the managers and office bosses, 79 people have been chosen as experts. Also, for collecting information a questionnaire has been used. Based on goal, the present research is practical and based on the nature, it is descriptive. On the other hand, this study has the nature of field research; in other words, much of the information was acquired through interviews and questionnaires carried out by experts and bank professionals. The internal and external factors were identified and then listed using the analysis methods of SWOT, as well as Delfi, based on research process. Then the matrix of internal and external factors was set and by utilizing the internal and external matrix, input of strategies was stored and output of human resource was selected and suggested.
  Keywords: Strategy, Human Resources, Bank, Planning
 • Siroos Ghanbari*, Asghar Eskandari, Mehran Farhadi Page 77
  The purpose of this study is to investigate the relationship between job selfdetermination of employees with individual and organizational performance through intermediary of individual and organizational learning. The research method is descriptive-correlation and was based on structural equation modeling. Statistical population includes all staff of Economic Affairs and Finance Organization and general administration of Tax Affairs of Hamadan province comprised of 605 people, and the sample size of 235 subjects was determined based on the Cochran formula. In order to get data, five questionnaires were used with the following items: job self-determination, individual learning, organizational learning, individual performance and organizational performance. The validity of questionnaires was assessed by Confirmatory Factor Analysis, and the reliability of instruments was examined using Cronbach’s Alpha test 89, .92, .93, .87 and .91 respectively. The data analyzed after collecting by SPSS and LISREL. Results show direct effect of job self-determination on individual learning, organizational learning, individual performance and organizational performance is positive and significant. In addition, indirect effect of job self-determination on individual and organizational performance with intermediary of individual learning is positive and significant. Furthermore, indirect effect of job self-determination on individual and organizational performance with intermediary of organizational learning is positive and significant. Based on the results, managers can focus on support of employee’s job self-determination on individual and organizational learning mechanisms and thereby improve individual and organizational performance.
  Keywords: Job Self, determination, Individual Learning, Organizational Learning, Individual Performance, Organizational Performance
 • Saeid Safaei Movahed, Hossein Fallahinia* Page 97
  The current study seeks to present an organized program for training and development of experts and managers in Iran’s National Oil Company with professionalism approach. This study is qualitative in term of approach and it draws from Delphi as its technique. Thus, while investigating high level documents and job description, interviews will be done with the training experts (using semi-structured questions). The statistical population includes training experts familiar with Oil Industry. In addition, the sample consists of 10 individuals. The tool used for collecting data is interview and the methodology for analyzing the data is content analysis. In order to examine the reliability of the results, two methods including members’ review and foreign audit are applied. The results of this research indicated that for developing and improving those employers who are active in Oil Industry, the training must be delivered at three levels of operator, expert and manager. In addition, suitable training course must be taken into consideration at each level. For example, adult training, human resource management, history of training in Oil Industry are considered for training operator level. For training expert level, the followings are offered: need assessment courses, training design, training administrative strategies. Finally, project management courses, knowledge management, learner organization, educational policy-making are delivered for training manager level.
  Keywords: Professional Development, Training, Iran's National Oil Company
 • Hamideh Reshadatjoo* Page 123
  Information technology, has a basic role in organizational development and a great impact on professional development of employees. But the adoption of information technology as a part of human-social barrier is one of the most important obstacles because adoption of technology without removal of Economical and technical obstacles will not be achievable. Therefore, the aim of the current research was to study the impact of the information technology adaptation on the professional development of employees using TAM model in “KaniKavan” company. At first were identified the indicators of information technology adaption, including perceived usefulness, ease of understanding, attitude and willingness to use. And professional development indicators, including improving quality performance, knowledge, capabilities and job satisfaction, responsibility, decision-making, job opportunities, self-control, personal communication, time saving and independency. Then two questionnaires were designed. One of them is related to information technology adaption with 21 questions and another one is related to professional development of employee with 45 questions. The validity of two questionnaires were confirmed and reliability was obtained by Cronbach’s alpha method as 0.95 and 0.92 respectively. Ninety two experts were selected from 120 KaniKavan employees through simple random sampling. We used Pearson correlation coefficient and regression model to test the hypothesis. The results show that there is positive significant correlation between information technology adoption and Improving quality performance, knowledge, capabilities and job satisfaction, responsibility, decision-making, job opportunities, selfcontrol, personal communication, time saving and independency.
  Keywords: Information Technology, Professional Development, Empowerment, Performance Improvement, Kani Kavan Shargh Co
 • Hossein Esfandiary, Morteza Karami*, Mohammad Reza Ahanchian Page 143
  Nowadays one of the most important and valuable goal in all organizations is, training programs and developing the capabilities of managers at various management levels. The purpose of this study was implementing Knowless Andragogical model in the training program of the heads of departments at Ferdowsi University of Mashhad (FUM) and the evaluation of its effectiveness. The research method was experimental with a pretest- posttest control group design and in terms of its goals it is an applied research. The statistical population comprises of the heads of departments at FUM who participated in training programs held in the first half of 2012. They were all participants in the program named “leadership in higher education”. The program was selected randomly among 11 ones presented during that time. Participants were also selected randomly and divided into control and experimental groups. Effectiveness of the programs was evaluated based on two variables: participant satisfaction and their learning. Data collection instruments included questionnaires as follows: participant satisfaction, learning pre-test, post-test and learning self-evaluation. The validity of instruments was obtained through content validity. Reliability of the questionnaires of participant satisfaction was measured using Cronbach's Alpha coefficient and its coefficient was 0.97. The reliability of learning test was measured using editors’ reliability which was 0/88. The reliability of the selfevaluation questionnaires was measured with Cronbach's Alpha coefficient and its coefficient was 0.89. The data was analyzed using multivariate analysis of variance and covariance uni-variate. The results showed that implementation of Knowles Andragogical Model increased participant satisfaction and their learning. The results of the self-evaluations showed that managers assessed their learning at a desirable level. This confirmed that implementing the Knowles Andragogical Model improved the effectiveness of managers training.
  Keywords: Managers Training, Heads of Department, Andragogy, Training Effectiveness