فهرست مطالب

مدیریت فرهنگ سازمانی - پیاپی 39 (بهار 1395)
 • پیاپی 39 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید محمد مقیمی، رحمان غفاری صفحات 1-26
  شایعه با توجه به ماهیت و قدرت تاثیرگذاری آن می تواند اضطراب اجتماعی را افزایش و بهره وری و تولید را کاهش دهد و حتی اعتبار اجتماعی کارکنان، مدیران، موسسات و سازمان ها را خدشه دار کند. در این زمینه انتظار می رود افرادی که به اصول اخلاقی پایبندترند، در درک، تجزیه وتحلیل و مدیریت شایعه، رفتاری متمایز داشته باشند. هدف این پژوهش، تشریح مفاهیمی مانند شایعه و بررسی شیوه های مدیریت و کنترل اخلاقی آن در سازمان ها است. دو پرسشنامه استاندارد (با آلفای 82/0 برای مدیریت شایعه و 91/0 برای پایبندی به اخلاق) بین مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد چهار وزارتخانه توزیع شد. نتایج نشان می دهد به طور کلی، بین پایبندی مدیران به اصول اخلاقی و مدیریت شایعه توسط آن ها در سازمان ها ارتباط معناداری وجود دارد. در ضمن، یافته ها حاکی از آن است که تحصیلات، جنسیت، سابقه و سمت شغلی، بر مدیریت شایعه و پایبندی به اصول اخلاقی تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: اصول اخلاقی در سازمان، سخن چینی، شایعه، مدیریت شایعه
 • حسین خصاف مفرد، محسن باقری نصرآبادی صفحات 27-46
  به دلیل آنکه جنگ هستی یک ملت را تهدید می کند، در جوامع مختلف همواره باعث بازتولید افق های دانشی جدید در آن جامعه شده است، از جمله می توان به دانش مدیریت اشاره کرد. از دیگر سو، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان را می توان از عوامل اصلی موفقیت یا شکست آن برشمرد. در این نوشتار با مطالعه و بررسی فرهنگ تشکیلاتی حاکم بر رزمندگان کشور در دوران دفاع مقدس و تجزیه وتحلیل آن، به الگویی از فرهنگ سازمانی مطلوب برای سازمان های ایرانی با الگوگیری از مدل سه سطحی ادگار شاین دست می یابیم. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل مقوله های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و اسناد و نیز مصاحبه های عمیق انجام گرفته بوده است. نتایج نشان داد الگوی فرهنگ سازمانی جهادی در مبنایی ترین سطح خود، یعنی سطح باورها، مفروضات و ارزش های غایی، می تواند در همه دوره ها منشا تحول و پیشرفت سازمان های کشور باشد، هر چند در سطح نمودها، مصنوعات و ارزش های ابزاری به اقتضای هدف و نوع سازمان متفاوت است.
  کلیدواژگان: ارزش ها، باورها، فرهنگ جهادی، مدل سه سطحی شاین، نمودهای سازمانی
 • یوسف صادقی، حسین خنیفر صفحات 47-72
  بی شک سازمان های ایرانی به روش های کارآمد علم مدیریت، و به ویژه مدیریت راهبردی جهت تعالی نیازمندند. اما غالب مفاهیم و روش های علم مدیریت بر پایه ارزش های فرهنگ غربی استوار است. پیش فرض ها و ارزش های جامعه ایرانی تاثیر زیادی در ذهن و عملکرد مدیرانی خواهد گذاشت که آگاهی، باورمندی و التزام آن ها به روش های علمی مدیریت روشن نیست. در این مقاله با ابزار پرسشنامه سعی شده است ارتباط فرهنگ ملی، فرهنگ صنعت و شایستگی های مدیریت ارشد (فرهنگ سازمانی در سطح مدیران) با اعتقاد و تعهد مدیران به راهبرد بررسی شود. در این پژوهش دو روش کمی وکیفی به کار گرفته شده است. نتایج بخش کمی (روش همبستگی) نشان داد فرهنگ صنعت به میزان زیادی در تعهد مدیریت ارشد به راهبرد موثر است. همچنین، این دو عامل تاثیر زیادی بر تعهد و تاثیر کمی بر اعتقاد مدیران به راهبرد می گذارند. نتایج بخش کیفی (مطالعه کتابخانه ای) نیز عوامل خلقی فرهنگ ملی را که در اعتقاد و تعهد مدیران به راهبرد موثرند، مشخص کرده است.
  کلیدواژگان: اعتقاد و تعهد به راهبرد، رویکرد راهبردی مدیریت ارشد، فرهنگ صنعت، فرهنگ ملی، مدیریت راهبردی
 • حسین حیدری، وحید خاشعی، مرتضی معروفانی اصل صفحات 73-96
  این مطالعه تاثیر شوخ طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی را با روش تحلیل عاملی تحلیل کرده است. جامعه آماری این پژوهش را همه کارکنان دانشگاه فنی وحرفه ای کرمانشاه تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی و بهره گیری از جدول مورگان، 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با به کارگیری پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار آموس تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که بین شوخ طبعی و فرهنگ سازمانی (فرهنگ مشارکتی، انعطاف پذیر، ماموریتی و سازگاری) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین شوخ طبعی و انسجام گروهی (انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی) رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت، می توان گفت مدیران ملزم به پذیرش طنز به عنوان یکی از اشکال ارتباطات هستند، و باید نسبتی منطقی بین هدف های سازمانی و استانداردهای عمومی- اجتماعی کار برقرار کنند.
  کلیدواژگان: انسجام گروهی، شوخ طبعی، فرهنگ سازمانی، طنز
 • مهدی افخمی اردکانی، سید قادر رادمرد، ابراهیم رجب پور صفحات 97-116
  با توجه به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ترک خدمت کارکنان دانشی، مانند انتقال قابلیت ها به شرکت های رقیب و ازدست دادن مزیت رقابتی، ترک خدمت به دغدغه اصلی مدیران منابع انسانی این سازمان ها تبدیل شده است به طوری که توجه سازمان ها را به افزایش رضایت شغلی کارکنان معطوف کرده است. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغل و عاملی است که تلاش و رضایت فردی بیشتر برای کارکنان و کارایی و بهره وری بالاتری را برای سازمان به ارمغان می آورد. بر اساس مطالعات انجام گرفته، یکی از مهم ترین عوامل نارضایتی کارکنان تعارض کار- خانواده است. هدف از انجام دادن تحقیق حاضر، بررسی نقش تعدیل گر حمایت اجتماعی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و رضایت شغلی کارمندان در پژوهشگاه صنعت نفت است. بدین منظور، این موضوع در قالب مدلی با درنظرگرفتن نظریه تضاد نقش، توسعه و آزمون شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است که با روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. داده های جمع آوری شده با نرم افزارهای SPSS وSmart PLS تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد تعارض کار- خانواده زمان محور، تنش محور و رفتارمحور ارتباط منفی با رضایت شغلی دارد. همچنین، حمایت اجتماعی، رابطه بین تعارض کار- خانواده با رضایت شغلی را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: تعارض کار، خانواده، حداقل مربعات جزئی، حمایت اجتماعی، رضایت شغلی
 • جعفر ترک زاده، مهدی محمدی، الهه علاقه بند صفحات 117-136
  هدف این پژوهش پیش بینی میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از نوع ساختار سازمانی در شرکت برق منطقه ای و توزیع نیروی فارس بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان ستادی شرکت برق منطقه ای و توزیع نیروی فارس بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده 232 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه ساختار سازمانی ترک زاده و محترم و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (2000) بود که پس از بررسی روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و داده ها با آزمون تی وابسته، آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادله ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد ساختار سازمانی غالب در شرکت برق منطقه ای و توزیع نیروی فارس از نوع بازدارنده بوده و میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی در حد متوسط است. همچنین، رابطه معناداری بین ابعاد ساختار سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و ساختار سازمانی تواناساز پیش بینی کننده مثبت و معنادار رفتار شهروندی سازمانی است.
  کلیدواژگان: رفتار سازمانی، ساختار سازمانی، شهروندی سازمانی
 • محمد منتخب یگانه، کیومرث بشلیده، مرجان شمسی، سولماز هزاریان صفحات 137-153
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری اخلاقی و رفتارهای انحرافی در محیط کار، همچنین، نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بود که از این تعداد 220 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با به کارگیری پرسشنامه های رهبری اخلاقی، رفتارهای انحرافی در محیط کار، تعهد عاطفی و جو اخلاقی جمع آوری، و با روش مدل سازی معادلات ساختاری و بوت استرپ تحلیل شد. تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری، برازندگی مدل پیشنهادی را با داده ها تایید کرد. نتایج حاکی از اثر مستقیم رهبری اخلاقی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار و اثر غیرمستقیم رهبری اخلاقی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق تعهد عاطفی و جو اخلاقی بود. به کارگیری سبک رهبری اخلاقی با انجام دادن رفتارهای انحرافی کارکنان در محیط کار ارتباط دارد. بنابراین، سازمان ها می توانند با به کارگیری این سبک از رهبری از بروز این رفتارها در محیط کار جلوگیری کنند و موجب افزایش بهره وری سازمان شوند.
  کلیدواژگان: تعهد عاطفی، جواخلاقی، رفتارهای انحرافی در محیط کار، رهبری اخلاقی
 • عسل آغاز، مهیار ضیایی، گلناز فرزاد صفحات 155-179
  هدف این پژوهش، بررسی تفاوت های فردی کارکنان (ویژگی های شخصیتی و عوامل جمعیت شناختی) به عنوان عامل پیش بینی کننده بروز رفتارهای مخرب کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) هستند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه و برای تحلیل داده ها، نرم افزارهای SPSS و Smart PLS به کار گرفته شد. نتایج نشان داد ویژگی های جمعیت شناختی (به جز تحصیلات) و همچنین، ویژگی های شخصیتی بر بروز رفتارهای مخرب کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی موثرند. بر اساس این پژوهش، رفتارهای مخرب کاری با برون گرایی و استقبال از تجربه های جدید رابطه ندارد، اما با روان رنجوری رابطه مثبت و با سازگاری و وظیفه شناسی رابطه منفی دارد. همچنین، رفتارهای شهروندی سازمانی، ارتباط مثبتی با برون گرایی و وظیفه شناسی دارند، اما با سایر ویژگی های شخصیتی رابطه معناداری ندارند. نتایج این پژوهش نشان داد رفتارهای مخرب سازمانی را می توان به دو نوع آشکار و پنهان تفکیک کرد و از آنجا که رفتارهای مخرب پنهان و کسانی که مرتکب چنین رفتارهایی می شوند، به سختی تشخیص داده می شوند، پیشنهاد شده است عوامل موثر بر بروز چنین رفتارهایی در قالب پژوهش تجربی جداگانه بررسی شوند.
  کلیدواژگان: تفاوت های فردی، رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای مخرب کاری، ویژگی های شخصیتی
 • سیدمحمود حسینی امیری، میرزا حسن حسینی، اوژن کریمی، زین العابدین رحمانی رحمانی صفحات 181-201
  استراتژی های جذابیت پیام تبلیغاتی منعکس کننده واکنش های مشتری و در نهایت اثربخشی پیام تبلیغاتی است که به طور بالقوه قصد خرید را افزایش می دهد و نگرش های در حال تغییر مخاطبان آگهی را بهبود می بخشد. از طرفی، قرآن کریم آگهی و تبلیغات را ممنوع نمی کند، در حقیقت باید تبلیغات را برای ترویج باورها و شعائر اسلامی به کار گرفت. در این تحقیق، به کارگیری آموزه های اسلامی قابل ادراک در محتوای پیام تبلیغاتی کالاهای مصرفی و تاثیرگذاری آن بر مخاطبان آگهی از دیدگاه روسای کانون های تبلیغاتی بررسی شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه است. برای اجرای تحقیق 305 نفر از روسای کانون های تبلیغاتی سراسر کشور با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری پژوهش نشان داد آموزه های اسلامی قابل ادراک تاثیر مثبت و معنادار بر احساس مثبت پاسخگویان ، و تاثیر غیرمستقیم و معنادار بر قصد خرید آنان می گذارد. ضمن اینکه نگرش نسبت به آگهی به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین متغیر میانجی بر رابطه علی متغیرهای برونزا و درونزای مدل اثربخشی پیام تبلیغاتی حاوی آموزه های اسلامی قابل ادراک محسوب می شود.
  کلیدواژگان: آموزه های اسلامی قابل ادراک، اثربخشی پیام تبلیغاتی، قصد خرید
 • ولی الله نقی پورفر، سید محمد موسوی مقدم صفحات 203-226
  در اسلام، همه شایستگی های دنیوی و اخروی، بر اساس و محوریت عقلانیت الهی، تعریف می شود. «عقل» در جامعیتش، «منشا علم، قدرت، معنویت، و اعمال اراده به اذن خدا» است که از آن به «عقل رحمانی» یاد می شود. در مقابل، «عقل شیطانی» طغیان گر است. «عقلانیت الهی»، به دو بخش تقسیم می شود: 1. عقلانیت ارزشی و 2. عقلانیت حرفه ای و کاربردی. «عقلانیت ارزشی»، شامل سه دسته است: 1. عقل نظری: معرفت به ارزش های اعتقادی و عملی، 2. عقل گرایشی: گرایش به ارزش های اعتقادی و عملی، و 3. عقل عملی: التزام به ارزش های عملی. «عقلانیت حرفه ای و کاربردی» نیز، شامل سه محصول است: تخصص، تجربه و قدرت تدبیر. در فرهنگ اسلامی، مبتنی بر قرآن و سنت، اساس شایستگی در سه ویژگی جمع شده است: عقل، حیا و اخلاق، و دین. مبحث عقلانیت عملی، به مراتب دیانت از منظر اسلام ناظر است. در قرآن کریم، سه مرتبه برای الزامات دینی تعریف شده است: 1. دیانت مسلمین: که تلبس به الزامات فقهی- حقوقی را تذکر می دهد، 2. دیانت مومنین: که به الزامات اخلاقی، علاوه بر الزامات مسلمین، نظر دارد، و 3. دیانت محسنین: که به الزامات عرفانی، علاوه بر الزامات مسلمین و مومنین نظر دارد.
  کلیدواژگان: اسلام، شایسته سالاری، عقلانی، کارکنان، مدیران
 • علیرضا سیاف زاده، محمد میره ای، سیدعلی موسوی صفحات 227-248
  در قرن حاضر بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها ساکن اند و هرروزه بر حجم شهرنشینی بالاخص در کشورهای در حال توسعه، و از جمله در کشورهای اسلامی افزوده می شود. در این میان بسیاری از کشورهای اسلامی برای حل مشکلات شهری خویش به نظریه ها و الگوهای تقلیدی غرب مراجعه کرده اند و غالبا در حل مسائل خویش ناکام مانده اند؛ در حالی که با توجه به اعتقادات مسلمانان و فرمان های خداوند، راه حل بسیاری از مشکلات بشر در قرآن کریم موجود است. با توجه به این موضوع در تحقیق جاری تلاش شده است با سیری در قرآن به راه حل ها و الگوهای مدیریت شهری اسلامی پرداخته شود. بر این اساس، تحقیق حاضر به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ ماهیت، تحقیق اکتشافی- تحلیلی و بر مبنای روش گردآوری اطلاعات، اسنادی است. نتایج بررسی های این تحقیق نشان داد یکی از صفات مورد تاکید در قرآن کریم برای یک شهر مطلوب امنیت است؛ به طوری که این واژه 67 بار در قرآن تکرار شده است. همچنین، در این مقاله به انواع و ابعاد امنیت، نتایج ایجاد امنیت در جامعه، علل و عوامل ایجاد امنیت و پیش شرط های تحقق آن اشاره شده است.
  کلیدواژگان: امنیت، شهر اسلامی، قرآن کریم، مدیریت شهری
 • مصطفی هادوی نژاد، مریم امیرخانلو صفحات 249-278
  این پژوهش با هدف بررسی و طبقه بندی دریافت های اعضای یک دانشگاه از پدیده نفاق در سازمان، بر پایه پدیدارنگاری، برای نیل به درکی عمیق تر از مفهوم این پدیده نزد افراد مورد مطالعه انجام گرفته است. نمونه گیری به روش بیشینه تنوع انجام گرفت و حجم نمونه با درنظرگرفتن قاعده اشباع نظری تا 30 نفر مشخص شد. با مشارکت کنندگان مصاحبه های نیمه ساختاریافته باز انجام گرفت. سپس، با نرم افزار Maxqda داده ها کدگذاری شد. پس از تحلیل مصاحبه ها، پنج دیدگاه به دست آمد که عبارت بودند از مفاهیم مبتنی بر فنون رفتاری مدیریت تصویرپردازی (خودشیرینی و سعایت)، نیت نفع طلبانه مستتر فرد (حفظ مقام، ارتقای مقام و جلب منافع مادی)، ویژگی های فعال سالوسانه فرد (خودپایشی و یادگیری رفتارهای غیرکارکردی سیاسی)، چاپلوس پروری مدیریتی و فرهنگ سوت و سکوت سیاسی. در ادامه، طبقات روی سلسله مراتبی با سه سطح فنون رفتاری، فرد و سازمان قرار گرفتند و فضای نتیجه ای سلسله مراتبی را برای شیوه های متفاوت ادراک پدیده نفاق در سازمان رقم زدند. برای اعتبار و اعتمادبخشی به داده ها قابلیت های اعتبار، انتقال و اعتماد به کار گرفته شد.
  کلیدواژگان: پدیدارنگاری، خودشیرینی، رفتار منافقانه، نفاق در سازمان، نفاق
 • ابوالحسن سلطانی صفحات 279-299
  امروزه رایج ترین ابزار ارتباط رسمی در نظام های اجتماعی مکتوبات است، به طوری که رسمیت به عنوان یکی از ابعاد اصلی ساختاری سازمان با معیار میزان مقررات مکتوب سنجیده می شود. اعتمادسازی مکتوبات در روابط اداری به طوری است که امروزه از نظر حقوق دانان یکی از ادله اثبات کننده در محاکم قضایی اسناد مکتوب است تا جایی که از نظر آنان اعتبار نوشتار و اسناد مکتوب از کلام شفاهی فراتر رفته است. با این حال در فقه شیعه، بر سر اعتبار مکتوبات برای اعلام قصد و نیت و اتخاذ تصمیم ها و عقد قراردادهای اداری اختلاف نظر وجود دارد. در این تحقیق با رویکرد تحلیل محتوای کیفی متون دینی، جایگاه مکتوبات در قرآن کریم و روایات معصومین (ع) و واکاوی ادله اعتبار مکتوبات در روابط اداری بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد حداقل پنج دلیل برای اثبات اعتبار مکتوبات در روابط اداری و سازمانی قابل بیان است که عبارت اند از تاکید قرآن کریم بر نوشتن و تنظیم سند مکتوب در روابط تجاری و مالی، سیره عقلایی متصل به عصر معصومین (ع)، دلیل فحوی و اولویت، نفی احتمال تقلب و در نهایت، اصل اعتماد و اطمینان در ارتباطات. برخی از این ادله حتی اعتبار بالاتر ارتباطات مکتوب بر ارتباطات شفاهی را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: ارتباطات مکتوب، اعتبار شرعی کتابت، مکتوبات، نوشتن، نوشتار
 • علی حمیدی زاده، جبار باباشاهی، منصوره محمدنژاد فدردی صفحات 301-321
  بخش اعظم ارزش های پیشنهادی کارفرمایان در بازار کار، از طریق نوع خاصی از برند با عنوان «برند کارفرما» به ایجاد تصویری جذاب از کارفرما و درخواست کار از سوی جویندگان کار منجر می شود. پژوهش حاضر با اولویت بندی جذابیت های برند کارفرما، پیشنهادهایی در زمینه برندسازی کارفرما مطرح کرده است. این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و به روش کمی اجرا شده است. جامعه آماری جویندگان کار در شهر قم هستند که از بین آن ها 273 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد برتون است. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد 21 گویه از جذابیت های برند کارفرما در شش بعد شامل ارزش های نوآوری، آموزشی، توسعه شخصی، انسان مداری، اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرند. ابعاد به دست آمده با آزمون فریدمن رتبه بندی شد که نتایج تفاوت های معناداری را بین اهمیت ابعاد مختلف برند کارفرما نشان داد. در این بین ارزش های اقتصادی در بالاترین سطح اهمیت و ارزش های انسان مداری در پایین ترین سطح قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: برند کارفرما، جذابیت های برند کارفرما، جویندگان کار
|
 • Seyed Mohammad Moghimi, Rahman Ghafari Pages 1-26
  Rumors regarding the nature and influence of social anxiety that can increase productivity and reduce production and social validity Employees, managers, agencies and organizations impair the. In this regard, we expect people who are ethics obligation, understand, analyze and manage rumors, have distinct behaviors. This study aimed to describe concepts such as gossip and review of management practices and control in organizations is moral. Two standard questionnaire (alpha = .82 manage rumors, and .91 to adhere to ethics) among managers, deputies and four senior ministers have been distributed. Results show that the overall correlation between adherence to the Code of Conduct by directors and managing their organizations rumored to exist. Additionally, the findings suggest that education, gender, experience and position in the management and adherence to ethical principles affect rumor.
  Keywords: Ethics in Organizations, Gossip, Rumors, Rumor management
 • Hossein Khassaf, Mohsen Bagheri Nasrabadi Pages 27-46
  The phenomenon of war has always caused redefining new scientific horizons and areas in societies, which next generations can use them too. Because of threatening the entity of a nation, it causes implementing all mental, intellectual and practical strengths of a community, to be used. One of the most used knowledge's in the war, has been management. On the other hand, the dominant organizational culture is the key criteria for success or failure of an organization. In this paper, by studding and analyzing the dominant culture of Iranian forces during the 8 year of imposed war, we try to reach to a desired organizational culture for Iranian institutions. The conceptual framework for this analysis is the three level model of Edgar Shein. The methodology of this research is a thematic analysis of numerous documents and different interviews. Results show that Jihadi organizational culture, in the most basic levels (beliefs, assumptions and intrinsic values) in different times is a driving force toward change and excellence although in the level of artifacts and instrumental values can vary according to the goal and mission of the organization.
  Keywords: Beliefs, assumptions, Jihadi culture, Organizational artifacts, Three, level model of Shein, Values
 • Yousef Sadeghi, Hossein Khanifar Pages 47-72
  There is no doubt that Iranian organizations need efficient methods of management especially strategic management to gain excellence. However most of management‘s concepts and methods are based on western culture values. Basic assumption and values of Iranian community would have a great effect on the mind and efficiency of those managers whose awareness, belief, and commitment to scientific methods of management is not clear. What is intended in this survey is to examine the relation of national culture ,industry culture ,and senior manager's competence( organizational culture in managers 'level)with managers 'belief and commitment to strategy. In this survey, two quantitative and qualitative methods have been used. Firstly, quantitative out comes (correlate method) show that industry culture has a great effect on senior managers’ commitment toward strategy. Furthermore, both of these factors affect manager's commitment toward strategy greatly. Secondly, qualitative out comes (librarian study) examine cultural and comportment factors which are effective in managers "belief and their commitment toward strategy.
  Keywords: Belief to the strategy, Commitment to the strategy, Culture industry strategic approach of senior management, Strategic Management
 • Hossein Heidari, Vahid Khashei, Morteza Maroufani Asl Pages 73-96
  It study examined the relationship between Humor on organizational culture and group cohesion Using factor analysis deals. The population of this studies all technical and professional staff, Kermanshah University has established who relative advantage of using random sampling of 181 individuals was selected Morgan and using questionnaire data collected, Amos and software tests. Results indicate that between humor and organizational culture (the culture of collaborative, flexible, mission and consistency) there is a significant positive relationship. Between humor and group cohesion (task cohesion and social cohesion) there is a significant relationship. Finally it can be said that executives accept humor as a form of communication, and should try to make a logical relationship between organizational goals and common standards - to establish social work.
  Keywords: Group cohesion, Humor, Organizational Culture
 • Mehdi Afkhami Afkhami, Seyed Ghader Radmard Radmard, Ebrahim Rajabpoor Pages 97-116
  One of the major concerns of any organization, espically the knowledge based organizations, Is intention to leave. Turnover, in additionnaly, Direct and indirect costs, Causes Transfering Capabilities to Rival Company and finally loss of competitive advantage. Job satisfaction is one of the important factors for career success. It cause to staff more effort and personal satisfaction and higher productivity for the organization. Based on studies work-family conflict is an important factor in employee dissatisfaction. The present study examined the role of social support as a moderator in relationships between work–family conflict and job satisfaction of employees in RIPI. We address this issue by developing and testing a model that integrates role conflict theory. The present study in view of the method of data collection is the descriptive and correlational. The research population is ripi and Methods of data collection is questionnaire. Collected data analysis was performed by using SPSS and Smart PLS software. and the results show that time-, strain- and behavior-based conflict are negatively related to job satisfaction. In addition, social support moderates the relationship between conflict and job satisfaction.
  Keywords: Job satisfaction, Social support, Partial Least squers, Work–family conflict
 • Jafar Torkzadeh, Mehdi Mohammadi, Elahe Alagheband Pages 117-136
  The aim of this study was predict organizational citizenship behavior prevalence based on the staff perception of type of organizational structure in Fars Regional Electric and Power Distribution Companies (FREPDC). Statistical population consisted of the entire staff of Fars regional electric and power distribution Companies amongst 232 participants selected using random classification method. Research instruments consisted of Organizational Structure Scale Torkzadeh and Mohtaram and Organizational Citizenship Behavior scale Podsakov (2000) that reliability and validity of scales was approved. Results showed: 1) the dominant organizational structure type turned to be hindering 2) the prevalence of the organizational citizenship behavior was higher than the medium level 3) there is a positive significant relationship between organizational structure dimensions and organizational citizenship behavior. 4) Hindering and enabling structures are the positive significant predictors of the organizational citizenship behavior but enabling structure is further explanatory.
  Keywords: Organizational Behavior, Organizational citizenship behavior, Organizational Structure
 • Mohammad Montakhab Yegane, Kiomars Beshlide, Marjan Shamsi, Solmaz Hazarian Pages 137-153
  The aim of this research was to investigated or the relationship between ethical leadership and workplace deviance behaviors with mediating role of affective commitment and ethical climate. The statistical community was the employees of Jahad Agricultural Organization of Khozestan. The participants of this study included 220 employees who were selected by random sampling method. The instruments used in this study were questionnaires of Ethical Leadership, Workplace Deviance Behaviors, Affective Commitment and Ethical Climate. Structural equation modeling (SEM) through AMOS-18 and SPSS-18 was used for data analysis. Structural equation modeling analyses indicated that the proposed model fit the data properly. The results also supported the direct relationship of ethical leadership and workplace deviance behaviors and indirect relationship of ethical leadership and workplace deviance behaviors through affective commitment and ethical climate. Applying ethical leadership style is in relation with the deviance behaviors of employees in workplace. Therefore, with the use of this kind of leadership, the organization can outbreak this kind of behaviors in their employees and consequently increase the efficiency of their organization.
  Keywords: Affective commitment, Ethical climate, Ethical leadership, Workplace deviance behaviors
 • Asal Aghaz, Mahyar Ziaie, Golnaz Farzad Pages 155-179
  The purpose of this study was to investigate the individual differences of employees (personality traits and demographic characteristics) as predictors of counterproductive work behavior (CWB) and organizational citizenship behavior (OCB). The population of this study included employees of Tehran Urban and Suburban Railway Operation Co. The research method adopted in this study was survey and the main tool for data collection was questionnaire. Data were analyzed using SPSS and Smart PLS. Results indicated that demographic characteristics (except educational level) as well as Personality traits impact on both CWB and OCB. We also found no relationship between CWB, extraversion and openness to experience but positive relationship between CWB and neuroticism, and negative relationship between CWB and conscientiousness. The results of this study also indicated positive relationship between OCB, extraversion and conscientiousness but no relationship between OCB and other personality traits. According to this study, since the covert CWBs and those who express such behaviors are hard to known, an examination of the antecedents of such behaviors was proposed.
  Keywords: Counterproductive work behavior, Individual differences, Organizational citizenship behavior, Personality traits
 • Seyed Mahmoud Hosseini Amiri, Mirza Hassan Hosseini, Ozhan Karimi, Zeinolabedin Rahmani Pages 181-201
  The strategies of message attractiveness of Ad reflect the customer's responses and ad effectiveness which in turn, potentially increase the audience's attitudes and purchase intentions. On the other hand, the holy Quran does not inhibit advertising and indeed ad should be applied in promoting Islamic teachings. In this research, applying perceived Islamic teachings in the content of ad message of consumer products and their effects on ad audiences is examined on the viewpoint of ad experts. A questionnaire is designed and distributed to 305 managers of ad agencies in all over the country by using a random systematic sampling. According to the results of structural education modeling, perceived Islamic teachings have positive and meaningful effect on positive emotions. Also perceived Islamic teachings also have indirect effect on purchase intention. Also attitude to ad has been considered as the most important mediator on the casual relations of exogenous and endogenous variables in the research structural equation modeling.
  Keywords: Ad message effectiveness, Perceived Islamic teachings, Purchase intention
 • Vali Allah Naqipurfar, Seyed Mohammad Musavi Moqaddam Pages 203-226
  In Islam, all worldly and otherworldly competencies are defined on the basis of Divine Rationality. "Reason" in its universality is the origin of science, power, spirituality, and use of will by permission of God that it is called "Compassionate Reason". In contrast, it is rebellious "Evil Reason".
  "Divine Rationality" is divided into two sections: 1. Valuable Rationality, 2. Professional and Practical Rationality. Valuable Rationality consists of three portions: 1. Theoretical Reason; knowledge of religious and practical values, 2. Tendentious Reason: tendency to religious and practical values, 3. Practical Reason: commitment to practical values. Professional and Practical Rationality also includes three products: expertise, experience and wisdom. In Islamic culture, based on Quran and Sunnah, basis of competency is in these three characteristics: reason, ethics, and religion. Subject of Practical Rationality deals with degrees of religiosity from the viewpoint of Islam. In the Holy Quran, three degrees for religious requirements are defined: 1. Religiosity of Muslims, that it remembers commitment to jurisprudential-legal requirements. 2. Religiosity of Believers, that it concerns ethical requirements together with Muslim requirements. 3. Religiosity of Benefactors, that it regards theosophical requirements in addition to Muslim and Believer requirements.
  Keywords: Islam, Managers, Meritocracy, Rationality, Staff
 • Mohammad Mirehei, Seyed Ali Mousavi Pages 227-248
  More than half of the world population are living in the cities, and the measure of urbanization will been increasing daily, especially in developing countries, including Islamic countries. Many of Islamic countries often referred the West to solve urban problems in theory and imitative patterns, and they have failed to resolve their issues. While, according to the Muslim’s beliefs, God commands in the Holy Quran present solutions for human problems. According to this, the current research efforts to researching the Islamic solutions and patterns of urban management in the Quran. The purpose of this study is theoretical research and its nature is analytical - exploratory research based on data collecting documents. The results of this study show the security is one of the main important properties of the desirable city, so that in the Quran has been repeated this word 67 times. Also in this paper were mentioned types, dimensions, results and reasons of the security in the community, and finally it has presented the fulfillment of its preconditions.
  Keywords: The Islamic city, The Quran, Security, Urban management
 • Mostafa Hadavinejad, Maryam Amirkhanloue Pages 249-278
  The purpose of this study is to explore and classify the perceptions of the phenomenon of hypocrisy in organization from viewpoint of employees in a university using phenomenography, so that achieving to a deeper understanding of this phenomenon. Sampling was done by maximum variation method and sample size was determined 30 people using theoretical saturation. Some open semi-structural interviews were done among participants; then data was coded using Maxqda. After analyzing interviews, five perspectives were created: concepts based on impression management techniques (ingratiation and blasting), the person’s hidden benefit-seeking continuous intention (protecting post, promoting post, and attracting benefits), person’s active hypocritical properties (self-monitoring and learning dysfunctional political behaviors), managerial flattering-culture, and political voice and silence culture. Thereafter, those mentioned classes were located on a triple-level hierarchy (behavioral techniques, individual and organization). Findings were validated through credibility, transferability, dependability, and conformability indexes.
  Keywords: Hypocritical behaviors, Hypocrisy in organization, Ingratiation, Phenomenology, Hypocrisy
 • Abolhassan Soltani Soltani Pages 279-299
  Today the most common formal communication tool in social systems is writing so that formalization as one of the main structural dimensions of organization is measured in terms of the written rules level. Confidence-building of writing in administrative relationships is so that lawyers consider written documents as one of evidences in courts. As far as the validity of written documents exceeded spoken words. However, in Shiite jurisprudence, there is disagreement on the validity of Writing in making administrative decisions and contracts. In this study, taking a qualitative content analysis approach, we examined the position of writing in the Holy Quran and the traditions of Imams (as), and discussed the reasons for writing validity in administrative relations. Findings show that writing and written communication has juridical validity because of trust and confidence building in interrelationships. Besides, traditions of Imams (as) confirm it. Analysis of contrary evidences shows that writing may not be essentially valid but since it is a means of intention discovery, receive validity. Compared with spoken words, even higher validity of writing can be inferred from some juridical reasons.
  Keywords: Juridical validity, Writing, Written communication, Written documents
 • Ali Hamidizadeh, Jabbar Babashahi, Mansoure Mohamadnezhad Fadardi Pages 301-321
  A large part of the proposed values by employers in the labor market are provided through a special kind of brand called "Employer Brand" which leads to the creation of an attractive image of the employer and appliance for a job by job seekers. This research intends to prioritize the employer brand attractiveness to offer suggestions on employer branding. This is a survey descriptive research of which its data has been collected from a random sample of 273 job seekers in the city of Qom. The survey instrument is a questionnaire including the 'employer attractivenes's scale developed by Breton et al. (2005). Data has been analyzed by exploratory factor analysis in SPSS software. The results show that 21 items of the employer brand attractiveness are included six dimensions. These dimensions are innovation values, educational values, personal development values, human-oriented values, social values and economical values. These dimensions are ranked in terms of the Friedman test. Analyses results shows significant differences between the perceived importance levels of employer attractiveness dimensions. Respondents attribute the highest importance to economical values and the least importance to human-oriented values.
  Keywords: Employer Brand, Employer Brand Attractiveness, Job Seekers