فهرست مطالب

زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا قراری*، رمضانعلی خاوری نژاد، رضا شکسته بند، فرزانه نجفی، محمد نبیونی صفحات 1-10
  بسیاری از گیاهان نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری وقتی در معرض تیمار سرما ((2-15°C قرار می گیرند آسیب می بینند. گیاه آرابیدوپسیس تالیانا گیاه مقاوم به سرما می باشد و بنابراین یک مدل گیاهی خوب به منظور تشخیص ویژگی های مقاومت به تیمار سرما می باشد. برای تعیین این که آیا بیان ژن سوپراکسید دیسموتاز مس/روی2 (CSD2) ظرفیت به دام اندازی سوپراکسید و احتمالا قدرت ادامه حیات جهش یافته های حساس به تنش متوسط سرمای گیاه آرابیدوپسیس تالیانا را افزایش خواهد داد یا نه و نیز تعیین نقش سایر آنزیم های آنتی اکسیدان نظیر پلی فنل اکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز در ظهور فنوتیپ های متمایز تحت تنش متوسط سرما در این گیاه، 4 جهش یافته کلاس 1 (chs1-1، chs1-2، chs2-1 و chs2-2) تحت تیمارهای دمایی 4 (تنش شدید سرما)، 13(تنش متوسط سرما) و 23 (شاهد) درجه سانتیگراد قرار گرفتند و سنجش های مربوطه انجام شد. نتایج نشان داد که ژن (CSD2) در هیچ یک از جهش یافته ها بیان نداشت، در صورتیکه در گیاه نوع وحشی تحت تنش متوسط سرما و تنش شدید سرما بیان داشته است. افزایش فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز نیز نقش حفاظتی این آنزیم ها را در دفاع از گیاه تحت دماهای پایین نشان می دهد. افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز تحت تنش متوسط سرما می تواند نقش آن را در ظهور فنوتیپ کلروز در جهش یافته ها تحت تنش متوسط سرما نشان دهد. عدم بیان ژن CSD2 در جهش یافته ها احتمالا به دلیل جهش در ژن های CHS می باشد، در نتیجه احتمالا بر اثر جهش مذکور بیان این ژن ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آرابیدوپسیس تالیانا، تیمار سرما، سوپراکسید دیسموتاز مس، روی، پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز
 • مجید مقبلی*، مریم حسنی صفحه 15
  میزان تولید ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی در ایران بسیار بالا است که با توجه به ترکیب آن ها به منابع مناسبی برای تولید اتانول تبدیل شده اند. ملاس یکی از فراوانترین و ارزانترین منابع کربن در دسترس و قابل استفاده برای تولید اتانول می باشد که با این کاربرد علاوه بر جلوگیری از ورود آن به طبیعت، محصولی به دست می آید که یک سوخت پاک و سازگار با طبیعت است. هدف اصلی این تحقیق مقایسه تولید اتانل از ملاس بوسیله زایموموناس موبیلیس و ساکارومایسس سرویزیه می باشد. در این تحقیق، باکتری زایموموناس موبیلیس از کشت عصاره ی تخمیر شده انگور بر روی محیط RM حاوی 1% نیستاتین در شرایط هوازی و دمای °C30 جداسازی و با استفاده از روش های رنگ آمیزی، تست های بیوشیمیایی و رشد در حضور 7% اتانول و نهایتا ریبوتایپینگ شناسایی شد. جهت بررسی میزان اتانول تولیدی از محیط ملاس10% استفاده گردید.
  نتایج
  میزان اتانول تولیدی در زمان های 24 ،48، 96، 120، 144 ساعت در محیط ملاس10%، برای Zymomonas mobili subsp. mobilis IRMH52 ، Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC 10988 و ساکارومایسیس سرویزیه به ترتیب برابر 45/1، 4/3، 05/5 درصد بود. در این تحقیق سویه جدیدی از زایمومومناس موبیلیس جدا گردید و مقایسه تولید اتانل با شرایط یکسان نشان داد که این سویه نسبت به ساکارومایسس سرویزیه اتانل کمتری تولید می کند.
  کلیدواژگان: اتانول، زایموموناس موبیلیس، ساکارومایسیس سرویزیه، ملاس نیشکر
 • فروغ حکیمی نیا، خسرو خلیفه، خسرو خواجه، بیژن رنجبر* صفحه 25
  لیپازها به عنوان یک گروه آنزیمی مهم باعث هیدورلیز و سنتز استرها می شوند. لیپاز سودوموناس فلوئورسانس یک نوع گرمادوست از لیپازها است که وزن مولکولی آن در حدود 33 کیلودالتون می باشد.
  در این تحقیق اثر غلظت های مختلف سوربیتول بر روی فعالیت و پایداری کنفورماسیونی سودوموناس فلوئورسانس لیپاز با استفاده از تکنیک های جذب و دورنگ نمایی دورانی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج مطالعات ترمودینامیکی غلظت 6/. مولار سوربیتول برای اندازه گیری های سینتیکی بازتاخوردگی و واسرشتگی با استفاده از دستگاه فلوئورسانس جریان متوقف انتخاب شد. نتایج مطالعات سینتیکی نشان داد که واسرشتگی لیپاز از طریق دو مسیر متفاوت صورت می گیرد، یکی از آن ها مستلزم واسرشتگی و جدا شدن همزمان زیرواحدها بوده و دیگری دربرگیرنده یک فرآیند دو مرحله ای شامل جدا شدن زیرواحدها و به دنبال آن واسرشتگی کامل زیرواحدها می باشد. یافته های بدست آمده حاکی از آن بود که در حضور سوربیتول بیشتر جمعیت ملکول ها از طریق مسیر آهسته دچار واسرشتگی می شوند. نتایج سینتیکی بازتاخوردگی نیز نشان داد که در حضور سوربیتول سد انرژی واکنش بازتاخوردگی کاهش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: سوربیتول، سودوموناس فلوئورسانس لیپاز، سینتیک، واسرشتگی، بازتاخوردگی
 • مهری شعبانی*، محمد حسین صیادی، محمد رضا رضایی صفحه 37
  ترسیب بیولوژیکی CO2 با استفاده از جلبک ها یکی از روش های امیدوار کننده و سازگار با محیط زیست برای جدا سازی CO2 می باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس برای رشد در محیط های با شوری متفاوت و ترسیب کربن در غلظت های مختلفCO2 می باشد. بدین منظور، تجزیه و تحلیل شاخص های رشد شامل تولید و بهره وری زیست توده، نرخ ویژه رشد و نرخ تثبیت کربن در طول دوره های 8 روزه با حفظ شرایط یکسان در 3 محیط کشت با شوری های lختلف (μs/cm 3،1500، 34000) و 4 غلظت متفاوت دی اکسید کربن ( 03/0%، 2%، 5% و 10%) انجام شد. این آزمایش با استفاده از استوک خالص ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و محیط کشت Zarrouk''s Medium در بیوراکتور نوری صفحه مسطح انجام گرفت. در تمامی محیط های کشت در چهار روز اول کشت بالاترین نرخ ویژه رشد مشاهده شده است، بطوریکه این پارامتر در 4 غلظت کربن مذکور در آب شهری بترتیبd-1 35/0، 23/0، 24/0 و 24/0 بوده است. ریز جلبک اسپیرولینا بالاترین نرخ تثبیت کربن و همینطور تولید زیست توده را در آب طبیعی(شهر بیرجند) تحت غلظت 10% دی اکسید کربن نشان داده است( 49/0 و 098/0 gL-1d-1). پس از آن بترتیب آب مقطر با مقادیر بترتیب gL-1d-1 45/0 و 09/0 و در انتها آب دریا ( بدلیل شوری بالا و نامساعد بودن شرایط محیطی) با مقادیربترتیب gL-1d-142/0 و 84/0 در غلظت 10% دی اکسید کربن قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: آب شور، اسپیرولینا پلاتنسیس، بیرجند، ترسیب زیستی کربن، گازهای گلخانه ای
 • حسین غفوری*، ژیلا نصیرزاده، محمود رضا آقامعالی صفحه 47
  سیلی بینین یک فلاونوئید طبیعی است که با توجه به مطالعات صورت گرفته، توانایی مهار رشد سرطان از طریق القای آپوپتوز در انواع سلول های سرطان و همچنین سلول های اندوتلیالی _که نشانگر اثرات ضد رگزایی آن می باشد_ را دارد اما مکانیسم مولکولی آن به خوبی مشخص نشده است. در این مطالعه ما شواهدی مبنی بر یکی از مکانیسم هایی که سیلی بینین از طریق آن به القای آپوپتوز در سلول های اندوتلیال بند ناف جنین HUVEC می پردازد، فراهم آوردیم. بدین منظور، سلول های HUVEC در پلیت های 96 خانه کشت داده شدند و توانایی سیلی بینین در مهار تکثیر سلول HUVEC با روش تست MTT سنجیده شد و میزان IC50، 143میکرومولار مشخص گردید. سنجش فعالیت کاسپاز9 بر اثر تیمار وابسته به غلظت)300-100 میکرومولار( و وابسته به زمان(48،24 و 72 ساعت) در غلظت 100 میکرومولار سیلی بینین با استفاده از سوبسترای کروموژنیک LEHD-PNA انجام گرفت که بیشترین فعالیت کاسپاز 9 در غلظت 100 میکرومولار سیلی بینین پس از 48 ساعت تیمار مشاهده شد. سنجش قطعه قطعه شدن DNA بر اثر تیمار وابسته به غلظت)400-100 میکرومولار( با سیلی بینین انجام گرفت و اسمیر درنمونه DNA استخراج شده از سلول های تیمار شده با غلظت 400 میکرو مولار مشاهده شد. اطلاعات بدست آمده از این مطالعه، توانایی سیلی بینین در مهار تکثیر سلول های HUVEC از طریق القای مرگ آپوپتوزی که نشانی از عملکرد ضد رگزایی این ترکیب می باشد را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیلی بینین، HUVEC، MTT، آپوپتوز
 • علی سلیمانی قزلجه، رضا درویش زاده*، آسا ابراهیمی، محمد رضا بی همتا صفحه 55
  خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و تولید محصول گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان و ایران است. در این تحقیق تنوع ژنتیکی 100 لاین مختلف آفتابگردان بر اساس صفات زراعی- مورفولوژیکی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی در قالب طرح لاتیس ساده با دو تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مرکب بیانگر تفاوت معنی دار بین لاین ها در اکثر صفات مورد بررسی بود. بالاترین ضریب تغییرات ژنتیکی در شرایط آبیاری نرمال در صفت قطر ساقه و پایین ترین ضریب در صفت محتوای آب نسبی مشاهده شد. در شرایط تنش خشکی بالاترین ضریب تغییرات ژنتیکی در صفت عملکرد دانه و پایین ترین ضریب در صفت روز تا گلدهی مشاهده شد. همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه و اکثر صفات اندازه گیری شده در هر 2 شرایط محیطی مشاهده شد. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که در شرایط تنش خشکی قطر طبق، عرض برگ و طول دمبرگ در مجموع 9/73 درصد از تغییرات عملکرد دانه و در شرایط نرمال قطر طبق و ارتفاع بوته 6/73 از تغییرات عملکرد دانه را توجیه می نمایند. در تجزیه خوشه ایبه روش وارد، هم در شرایط تنش خشکی و هم در شرایط نرمال، لاین ها در 4 گروه قرار گرفتند اما توزیع لاین ها در گروه ها بسته به شرایط تنش متفاوت بود که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی و امکان انتخاب برای مقاومت به خشکی است.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، تجزیه کلاستر، تنش کم آبی، وراثت پذیری، همبستگی فنوتیپی
 • مریم گلابگیر*، سید جواد مولی، کامران قائدی، محمد حسین نصر اصفهانی صفحه 71
  مولتیپل اسکلروزیس ( MS) بیماری مزمن تخریب کننده ی میلین است که دستگاه عصبی مرکزی را درگیر می کند. سلول های CD4+ T گروهی از سلول های دستگاه ایمنی اکتسابی هستند که نقش محوری در بروز پاسخ های ایمنی علیه عوامل بیگانه دارند. سلول های Th17 یکی از زیررده های سلول هایT CD4+هستند که در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس افزایش می یابند. microRNA ها (miRNA)RNA های غیر کد کننده هستند که بیان پروتئین ها را با هدف قرار دادن mRNA ی هدف آنها تنظیم می نمایند. اختلال بیانmiRNA ها نقش مهمی در بیماری زایی بیماری های خود ایمن دارد. هدف این مطالعه یافتن miRNA های احتمالی موثر بر مسیر تمایزی سلول های Th17 به روش بیوانفورماتیکی است تا بتوان از این طریق این مسیر تمایزی را مهار و علائم این بیماری را کاهش داد. دراین مطالعه از طریق پایگاه داده های miRWalk و miRTarBase میانکنش های احتمالی و تایید شده میان برخی miRNA هایی که قبلا به صورت کلینیکی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تغییر بیان نشان داده اند و پروتئین های مسیر تمایزی سلول های Th17 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادmiR-9 احتمالا با مهار تنظیم کننده های منفی مسیر تمایزی Th17 می تواند تمایز سلول های Th17 از سلول های T بکر را القا نماید و در مقابل miR-17 وmiR-106a/b احتمالا می توانند با مهار تنظیم کننده های مثبت این مسیرتمایز سلول های Th17 را مهار نمایند و بنابراین می توانند به عنوان اهدافی برای مهار یا کاهش علائم و همچنین نشانگر تشخیصی در بیماران مبتلا به ام اس استفاده گردند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکروزیس، microRNA ها، سلول های Th17
 • محسن اکبریان، محمد پاژنگ *، علیرضا امانی قدیم، فرشته سادات یونسی صفحه 79
  آنزیم اندوگلوکاناز Cel9A از باکتری آلیسیکلوباسیلوس اسیدوکالداریوس (AaCel9A) یک آنزیم گرمادوست بوده و پیوندهای بتا 1 به 4 را در مولکول سلولز به طور اتفاقی هیدرولیز کرده و الیگوساکاریدهایی با سرهای احیا کننده تولید می کند. در این تحقیق ابتدا وکتور pDEST17 حاوی ژن آنزیم AaCel9A جهت بیان پروتئین نوترکیب به میزبان مناسب (اشریشیا کلی سویه BL21) منتقل شده و بعد از بیان، با استفاده از ستون نیکل آگارز خالص گردید. سپس با توجه به تاثیر گذاری pH، دما و کلسیم بر روی فعالیت و پایداری آنزیم، با استفاده از این سه متغییر فعالیت آنزیم با استفاده از روش رویه پاسخ بهینه گردید. نتیجه الکتروفورز ژل SDS-PAGE نشان داد که آنزیم نوترکیب در حدود 59 کیلو دالتون وزن مولکولی داشته و به خوبی بیان و خالص شده است. نتایج روش رویه پاسخ نشان داد که تاثیر pH بر روی فعالیت آنزیم بیشتر از دما، و دما بیشتر از کلسیم بوده و بهینه شرایط فعالیت آنزیم AaCel9A در محیط با 35/6 pH، دمای°C5/64 و غلظت کلسیم برابر با 92/4 مولار است. در نهایت با توجه به همبستگی بالای نتایج آزمایشگاهی و نتایج پیش بینی شده می توان گفت مدل پیشنهادی در این تحقیق برای پیش بینی شرایط بهینه فعالیت آنزیم از صحت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آلیسیکلوباسیلوس اسیدوکالداریوس، اندوگلوکاناز، تخلیص پروتئین، روش رویه پاسخ. بهینه سازی فعالیت
|
 • Zahra Gharari *, Ramazan Ali Khavarinejad, Reza Shekaste Band, Farzane Najafi, Mohammad Nabiuni Pages 1-10
  Many plants of tropical and subtropical areas are severely damaged when exposed to chilling temperatures between 2 and 15°C. Arabidopsis thaliana is chilling tolerant and, therefore provides an alternative model plant system for the identification of chilling tolerance traits. To determine whether the expression of Cu/Zn-superoxide dismutase 2 (CSD2) would increase superoxide-scavenging capacity and thereby improve the survival rate of chilling sensitive (chs) mutants of Arabidopsis, four chs mutant (chs1-1, chs1-2, chs2-1 and chs2-2) and wild-type plants were grown under low (chilling at 13 °C and 4 °C) and normal growth (23 °C) temperatures. The expression of CSD2 was not detected during cold stress treatments, while the wild plants showed the expression of CSD2 under cold stress. The increase of antioxidant enzymes activities (POX and SOD) showed the role of these enzymes in the protection of the chs mutants under chilling treatment, also the increase in polyphenol oxidase activity shows the role of that in the emergence of chlorosis phenotype. The lack of expression of CSD2 gene in chs mutants grown at chilling temperature would support the hypothesis that the expression of these genes was affected due to mutation in CHS genes, when they are chilled.
  Keywords: Arabidopsis thaliana, chilling treatment, Cu, Zn SOD, PPO, POX
 • Majid Moghbeli*, Maryam Hassani Page 15
  The amount of waste and agricultural wastes in Iran is very high due to the combination of resources that they have become suitable for ethanol production. Molasses is one of the most abundant and inexpensive carbon sources available and usable for ethanol production. With this application to prevent it from getting into the environment and the product is obtained as a clean and environmental fuel. The main objective of this study was to compare the production of ethanol from molasses by Saccharomyces cerevisiae and Zaymomonas Mobilis. In this study, the fermented juices of grapes are cultivated on the RM culture containing 1% Nystatin at Aerobic conditions and temperature is 30℃. Then the Zymomonas Mobilis was isolated and identified by using staining techniques, biochemical tests, growth in the presence of 7% ethanol and ribotyping. To determine the amount of ethanol production, 10% molasses medium was used. The amount of ethanol at 24, 48, 96, 120, 144 hours in 10% molasses were 1.45, 3.4 and 5.05% for Zymomonas mobili subsp. mobilis IRMH52, Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC 10988 and Saccharomyces cerevisiae, respectively. In this study, a new strain of Zymomonas mobilis were isolated and compared the production of ethanol with the same conditions showed that this strain of Saccharomyces cerevisiae to produce less ethanol.
  Keywords: ethanol, Zymomonas mobilis, Saccharomyces cerevisiae, molasses
 • Forough Hakiminia, Khosrow Khalifeh, Bijan Ranjbar* Page 25
  Lipases, as an important enzyme group, are able to catalyze hydrolysis or synthesis of esters.The lipase from pseudomonas fluorescens (E.C.3.1.1.3) is a thermophilic kind of lipases (MW around 33 Kd).
  In this study, the effect of different concentrations of sorbitol on the activity and conformational stability of Psedomonas fluorescence lipase was evaluated using UV/Vis and Circular Dichroism (CD), respectively. According to the results of thermodynamic studies the 0.6 M concentration of sorbitol was selected for refolding and unfolding kinetic measurements with stopped flow fluorescence apparatus. Kinetics data indicate that unfolding of lipase is performed via two different pathways; one of them is probably involves a synchronous unfolding and dissociation of subunits and the other one comprises a two step unfolding in which the subunits are first dissociated followed by complete unfolding of subunits. We found that more population of protein molecules unfolded with slow phase unfolding pathway when sorbitol is present in the unfolding buffer. Furthermore; refolding kinetics data suggest that in the presence of sorbitol the energy barrier of refolding is reduced.
  Keywords: Sorbitol, Pseudomonas fluorescens lipase, Kinetics, Unfolding, Refolding
 • Mehri Shabani*, Mohamadhosein Sayad, Mohamadreza Rezaie Page 37
  CO2 biosequestration by using algae is one of the promising and environmentally friend methods. The present study aimed at investigating the ability of Spirulina platensis in terms of growth and carbon dioxide fixation under different salinity levels and also variety of CO2 concentration. To this purpose, analysis of growth parameters including biomass productivity, specific growth rate and carbon fixation rate during the 8-day periods by maintaining the same conditions, under 3 salinity levels (3, 1500 and 34000 µs/cm) and four CO2 concentration (0.03%, 2%, 5% and 10%) were performed. this test have been performed in flat plate reactors by using pure stock of Spirulina platensis culturing in Zarrouk's medium . in all cultures, microalgae showed the highest specific growth rate during the first four days, as 0.35, 0.23, 0.24 and 0.24 d-1 in natural water, respectively. The highest carbon fixation rate and biomass production of Spirulina platensis were related to natural water (the city of birjand) under 10% CO2 concentration( 0.49 and 0.98 gL-1 d-1) that is followd by pure water of 0.45, 0.09 gL-1 d-1 and artificial sea water of 0.42 and 0.84 gL-1 d-1 respectively.the growth rate was lower in artificial sea water because of high salinity.
  Keywords: Birjand, Carbon biosequestration, greenhouse gases, Spirulina platensis, Salinity water
 • Hosein Ghafoori Page 47
  Silibinin a natural flavonoid has been reported to induce cell death in various types of cancers and also in endothelial cells which shows its anti-angiogenesis effect. However, its molecular mechanism is not clearly defined. In this article, we provided evidence for one of the mechanisms by which Silibinin induces apoptosis in HUVEC. For this purpose, HUVECs were grown on 96 well plates and cell viability was measured by MTT assay and IC50 was determined as 143μM after 24 hr of treatment by Silibinin. Caspase-9 activity in dose dependent (100-300μM) and time dependent (24,48 and 72hr) treatment by Silibinin was assessed using chromogenic substrate LEHD-pNA. Maximum activity of caspase 9 was in 100 μM of silibinin after 48 hours of treatment. DNA fragmentation was analyzed by gel electrophoresis. Cells were incubated with different concentrations of silibinin (100-400μM) and DNA that was extracted from cells which were incubated by 400 μM of silibinin formed a smear on agarose gel. Data obtained from this study showed the ability of Silibinin to inhibit HUVEC cell proliferation through apoptosis induction which indicates the anti-angiogenesis effect of this compound.
  Keywords: Silibinin, HUVEC, MTT, Apoptosis
 • Reza Darvishzadeh* Page 55
  Drought is known as an important factor limiting growth and product of field crops in most parts of the world and Iran. In the present work, the genetic diversity of 100 inbred lines of sunflower was investigated based on agro-morphogical characters with simple lattic design with two replications under normal and drought stress conditions. Combined analysis of variance revealed significant differences among lines for most of studied traits. Uneder normal condition, the highest coefficient of genetic variation was observed for stem diameter and the lowest one observed for relative water content. In drought stress condition, the highest coefficient of genetic variation was observed for seed yield per plant and the lowest one observed for days to flowering. The results of correlation analysis showed that there is significant and positive correlation between seed yield per plant with most of the studied traits in both stress conditions. Stepwise regression analysis revealed that under drought stress condition 73.9 percent of seed yield per plant variation was expailed by heed diameter, leaf width and petiol length and in normal condition 73.6 yield grain per plant variation explained by head diameter and plant height. Cluster analysis grouped lines into 4 clusters in each one of normal and drought conditions but the distruption of lines within groups were differents depending to stress environment that present the genetic variability for drought tolerance in sunflower lines.
  Keywords: Cluster analysis, heritability, phenotypic correlation, sunflower, water limit stress
 • Maryam Golabgir *, Seyed Javad Mowla, Kamran Ghaedi, Mohammd Hossein Nasr, Esfahani Page 71
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic myelin destructive disease which affects central nerves system. CD4 T cells are a group of adaptive immune system cells that have Pivotal role in immune response against the foreign agents. Th17 (T helper 17) cells are one of the subsets of CD4 T cells which increased in multiple sclerosis patients. MicroRNAs are single stranded non-coding RNAs that regulate protein expression by targeting their mRNA. The aim of this work was to determine miRNAs which probably have effect on theTh17 differentiation pathway by means of bioinformatics methods to suppress this pathway and decrease MS symptoms. by using miRWalk and miRTarBase databases, the probable and validated interactions between some miRNAs and Th17 differentiation pathway proteins were investigated .Disregulated expression of this miRNAs clinically have been shown previously in MS patients. Results showed that miR-9 probably could induce Th17 differentiation from naïve T cells by suppressing negative regulator of Th17 differentiation pathway. In contrast, miR-17and miR-106a/b probably could inhibit Th17 differentiation pathway by suppressing positive regulator of this pathway. Thus, this miRNAs can be considered as potential therapeutic targets for suppression or symptom reduction and also diagnostic markers in MS patients.
  Keywords: multiple sclerosis, microRNAs, Th17 cells
 • Mohamad Pajang* Page 79
  Endoglucanase Cel9A from Alicyclobacillus acidocaldarius (AaCel9A), a thermophile enzyme, randomly breaks β1-4 glycosidic bond between glucose units in cellulose polymer and produces oligosaccharides with reducing end. In this study, first of all, E.coli BL21 cells were transformed by pDEST17 carrying AaCel9A enzyme gene for expression of the recombinant enzyme. After expression, the recombinant enzyme was purified by Ni-NTA affinity chromatography column and the purity of the recombinant protein was analyzed by SDS-PAGE. Due to impact of the calcium, pH and temperature on AaCel9A activity, the effects of these parameters were investigated on AaCel9A activity to optimize activity condition by using Response surface methodology. The SDS-PAGE result showed that AaCel9A, with molecular weight of 59 kDa, was expressed and purified. Response surface methodology data reveal that the effect of pH on the activity of the enzyme is higher than temperature and the calcium effect is less than temperature. Results showed that the optimum condition of AaCel9A activity reaches at pH 6.35 and 64.5 ˚C as well as 4.92 mM of calcium. Finally, the high correlation between experimental and predicted date indicated that the proposed model for optimizing the enzyme activity has a high accuracy.
  Keywords: Alicyclobacillus acidocaldarius, endoglucanase, Protein purification, response surface methodology, Activity optimization