فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحات 10-30
  نگهداری اقلام در زنجیره تامین سازمان های نظامی، یک رکن با اهمیت در تحقق بهره وری است که تحت تاثیر عملکرد کارکنان و حاصل تعامل عوامل متعددی است. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود سطح بهره وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است. از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع پیمایشی توصیفی، با هدف کاربردی به شمار می آید که در آن گردآوری اطلاعات به صورت مقطعی و توسط پرسش نامه محقق انجام پذیرفته است. روایی آزمون مذکور، به دو صورت اعتبار محتوایی، با اعمال نظرات خبرگان و اساتید حوزه آماد و پشتیبانی و اعتبار سازه، توسط تحلیل عاملی اکتشافی تامین شد. برای محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که حاصل برابر با (0.819) بود و مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده های پژوهش نیز از روش های آمار توصیفی و استنباطی مانند میانگین، آزمون T تک عاملی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری، تایید کننده تمامی فرضیه های پژوهش است؛ به این معنی که به ترتیب، متغیرهای خصوصیات فردی، ساختار سازمانی، سیستم های پاداش، فرهنگ سازمانی، فضای فیزیکی محیط کار و سبک مدیریت، بر بهره وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی اثرگذارند. علاوه بر این در ادامه یافته ها، موانع و راهکارهای ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی در حوزه لجستیک شناسایی و ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بهره وری، نیروی انسانی، اقلام آمادی، ابعاد بهره وری منابع انسانی
 • صفحات 31-52
  کاهش یا از بین بردن کامل آمار جرایم و یا تخلفاتی از قبیل خودکشی، اهانت به مافوق، تهدید مافوق، خودزنی، نزاع، درگیری، عدم هوشیاری در نگهبانی، ترک پست، فرار از خدمت، شرب خمر، مصرف مواد مخدر و خوابیدن در محل نگهبانی در بین سربازان از اهداف مهم سازمان های انتظامی و نظامی می باشد. بر این اساس با توجه به این مسئله که نگهبانی به عنوان یک کار مستمر و پر استرس بخصوص با سلاح می تواند در افراد مستعد به اختلالات روانی باعث افزایش آمار جرایم و تخلفات یاد شده شود، نیاز به یک کار پژوهشی در این زمینه احساس گردید. لذا یک کار تحقیقاتی با عنوان بررسی تاثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال1390، تعیین و به اجرا در آمد. از مجموعه 835 نفر سربازی که در طول یک سال در این برنامه تحقیقاتی با تست شخصیت مورد ارزیابی قرار گرفتند، 21 نفر در این تست روی نمودار نمره بالای 70 داشته و مستعد اختلالات روانی تشخیص داده شدند و از نگهبانی معاف گردیدند. از آنجایی که محیط، نوع کار، فعالیت و تعداد سربازان در مجموعه معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در طول سال ثابت است، نتیجه کار را با سه سال ما قبل در همین مجموعه بررسی کردیم که در پایان پژوهش، از مجموعه 11 مورد جرائم تخلفات بررسی شده این نتایج به دست آمد: هشت مورد از 11 مورد تخلفات از جمله خودکشی، تهدید مافوق، اهانت به مافوق، خودزنی، نزاع، عدم هوشیاری در نگهبانی، ترک پست و فرار از خدمت، نسبت به سه سال ما قبل به ترتیب 100،100، 100، 76، 64، 34، 18 و 8 درصد کاهش نشان داده و در سه مورد از 11 مورد شامل شرب خمر، مصرف مواد مخدر و خوابیدن در محل نگهبانی، کاهش نشان نداد. نتیجه کلی این است که معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به اختلالات روانی باعث کاهش جرائم و تخلفات خواهد شد و این معافیت کاملا در کاهش جرایم و تخلفات تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: معافیت از نگهبانی، خودکشی، خودزنی، درگیری و نزاع، تمرد، ترک خدمت، ترک پست، توهین به مافوق
 • صفحات 53-78
  تغذیه برای بقای حیات و محافظت در برابر بلایا دو عامل اساسی و مورد توجه انسان از بدو خلقت بوده است. تامین غذا در بین نیروهای مسلح از جایگاه بالایی برخوردار می باشد و آماد و پشتیبانی نیروها همواره سعی دارند با مد نظر داشتن دو اصل بنیادی لجستیک یعنی تامین به مقدار مناسب و در زمان مناسب مبادرت به تهیه، تامین، توزیع، نگهداری و ذخیره سازی جیره غذایی در تمامی شرایط از جمله وضعیت خاص (پدافند غیرعامل، بحران، اضطرار، جنگ) حفظ کنند تا با پایداری در آماد رسانی موجب تداوم ماموریت کارکنان و ایجاد امنیت تغذیه شوند. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت تامین جیره های غذایی طرح پدافند غیرعامل در ناجا برای شرایط خاص می باشد که با روش توصیفی- پیمایشی از طریق پرسش نامه و بررسی میدانی انجام گردیده و جامعه آماری مورد مطالعه ، فرماندهان و کارکنان شاغل در یگان های ویژه و امداد در یگوپ ناجا، فاتب، البرز و قزوین بوده اند که جمع آن ها به تعداد 112 نفر است و شمارش آن به صورت کامل انجام گردید. بر اساس نتایج حاصله ، کارکنان و فرماندهان یگان های اجرایی ناجا از مولفه های تامین جیره از نظر زمان مناسب و اثر گذاری تامین جیره بر تداوم ماموریت نیرو رضایت داشته و از مولفه های تامین جیره غذایی از نظر میزان و رعایت استاندارد تغذیه رضایت مطلوب را نداشتند و نیز از بین شاخص های ارزیابی شده ، شاخص تامین جیره های غذایی به صورت پکیج (بسته بندی) در شرایط خاص بیش ترین اثر گذاری را داشته و امتیاز بالایی کسب کرده و شاخص کفایت بودجه واگذاری متناسب با تامین جیره غذایی طرح پدافند غیرعامل در ناجا کم ترین امتیاز را به دست آورده است.
  کلیدواژگان: ماموریت، تامین، بحران، جیره غذایی
 • صفحات 79-96
  یکی از مولفه های مهم برای سازمان ها خصوصا سازمان های نظامی و انتظامی، آماده به کاری تجهیزات و دستگاه ها، در تمامی زمان ها با صرف کم ترین هزینه برای اجرای ماموریت های محوله می باشد و بدین منظور نقش نگهداری و تعمیرات(نت) که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، روشن تر می گردد. در این تحقیق به بررسی عوامل مهم در به کارگیری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شناوری پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 39 نفرند که شامل کارشناسان نگهداری و تعمیرات شناوری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، معاونت آماد و پشتیبانی مرزبانی ناجا و کارکنان فرماندهی دریابانی بوشهر، که نقش کاربر شناور را دارند، می باشند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از یک پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر مدل تحقیق استفاده شده که نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که بهبود رضایت شغلی کارکنان نگهداری و تعمیرات و اجرای آموزش به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتی کارکنان نگهداری و تعمیرات، بیش ترین و تغییر فرآیندهای ارتباط های برون سازمانی متناسب با نت پیشگیرانه، کم ترین تاثیر را در جاری سازی نت پیشگیرانه شناوری ناجا دارند.
  کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، نت شناوری ناجا، مدیریت تعمیرات مواد
 • صفحات 97-106
  در دنیای امروز، تمامی کسب و کارها و صنایع موجود به دنبال افزایش میزان بازدهی و بهره وری خدمات یا محصولات خود هستند. افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در طول چرخه عمر سازمان، نکته ای است که تنها با در نظر گرفتن جوانب مدیریتی مختلف در تمامی حلقه های زنجیره تامین حاصل خواهد شد. یکی از این نکات با اهمیت در طول عمر سازمان ها رعایت مسائل ایمنی است، چرا که با رشد و توسعه صنعت و فن آوری پس از انقلاب صنعتی (نیمه دوم سده هجدهم) علاوه بر بهبود وضع زندگی، افزایش سطح تولید و راحت تر شدن کارها، مشکلاتی از قبیل قرار گرفتن افراد در معرض خطرات و تهدیدهای بی شمار، به وجود آمد. با گذشت زمان، توجه به مسائل ایمنی و بهداشت اهمیت بسیاری پیدا کرده و مشخص شد که این نکات باید با استفاده از روش های مشخص در طول عمر سیستم، تجزیه و تحلیل شود. تعداد زیادی از استانداردها و پیشنهادهای جهانی نیز با همین هدف تدوین گردیده اند. در این مقاله سعی بر این است با ارائه مفهوم تفکر چرخه عمر ایمنی، نوع جدیدی از نگرش به مفهوم ایمنی را به عنوان یکی از زیرساخت های زنجیره تامین، بسط داده و قدمی در جهت افزایش بهره وری در طول عمر سازمان ها برداریم.
  کلیدواژگان: ارتقای ایمن، چرخه عمر محصول، تفکر چرخه عمر ایمنی، راهبرد سبز، تئوری 6RE، روزهای از دست رفته کاری
 • صفحات 107-128
  پیشرفت، توسعه، تغییر و تحول و سرعت از نشانه های جهان امروزی می باشد. این پیشرفت، توسعه، تغییر و تحول در اصول مدیریت و بازاریابی نیز رخنه کرده است. امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری ها و کلا ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند. در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که بتوانند ارزش های بیش تری برای مشتریان به وجود آورند و بتوانند دلایل بیش تری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلند مدت با شرکت ترغیب سازند. هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته ها و منافع بازارهای هدف خود را تعیین کند، سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته ها را به صورت کارآمدتر و موثرتری تامین کند به نحوی که بقا و بهبود رفاه مشتری فراهم گردد. این مقاله بر اساس تحقیق توصیفی پیمایشی که در قلمرو مکانی مراکز فروش انجام پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان مرکز فروش یک سازمان نظامی تشکیل می دهند که با توجه به استفاده از روش نمونه برداری تصادفی، تعداد 40 نفر انتخاب شده اند که پس از تنظیم و توزیع پرسش نامه، داده ها جمع آوری گردیده و از روش های آماری توصیفی- تحلیلی جهت تجزیه و تحلیل وضعیت رضایتمندی مشتریان مرکز فروش استفاده شده است. لازم به ذکر است پس از بررسی و تحلیل انواع مختلف مدل های رضایت مشتری در سطح جهان و ایران، عوامل موثری که بیش ترین نقش را در رضایت مشتریان مراکز فروش به عنوان یک موسسه دولتی دارند، شناسایی و استخراج شده و بر اساس مدل اسکاپ، مدل رضایت مشتریان مرکز فروش طراحی گردید که شامل شش متغیر عملکرد کارکنان، کنترل شکایات، ارتباطات، تبلیغات، ارائه خدمات و عوامل محسوس و33 شاخص می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین شش عامل شناسایی شده ، دو مولفه ارتباطات و تبلیغات ، از رتبه های پایین تری نسبت به دیگر مولفه ها در کسب رضایت مشتریان برخوردار بوده اند. همچنین اولویت بندی مولفه ها نشان می دهد که عملکرد کارکنان بیش ترین نقش را در جلب رضایت مشتریان مراکز فروش دارد؛ لذا باید با برطرف کردن نقاط ضعف موجود در مقوله های ارتباطات و تبلیغات و استفاده و ارتقای نقاط قوت مراکز فروش نسبت به رشد مشتری مداری و کسب رضایت حداکثری مشتریان مراکز فروش ، که فروش مطلوب را به دنبال خواهد داشت ، گام برداریم.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، مراکز فروش، رضایت مشتری، ارتباطات، تبلیغات، خدمات، عملکرد کارکنان، کنترل شکایات، عوامل محسوس
 • صفحات 129-152
  در حالی که در مورد اهمیت ارتباط میان شرکت ها در زنجیره تامین به خوبی در ادبیات پرداخته شده است، چگونگی تاثیر روابط فردی کارکنان بر ارتباطات شرکت به شرکت مغفول مانده است. تمرکز مطالعه حاضر بر پژوهش های کمی در مورد نقش متمرکز روابط شخصی (یعنی دوستی) غیر کاری بین کارکنان شرکت های شریک زنجیره تامین و به طور خاص در مورد چگونگی تاثیر کسب و کار چنین روابطی در فرآیندهای ارتباطی می باشد. از آنجا که تحقیقات در این زمینه محدود است، روش های کیفی مطرح شده برای ارزیابی پدیده های نو ظهور تحقیق بسیار مناسب بوده و نظریه مبتنی بر ساختار از طریق مصاحبه های شبه ساختار انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه بین فردی ارتباط کاری را از طریق ظهور چهار زمینه فرآیند، تسهیل می کند؛ در نتیجه تجزیه و تحلیل ما این است که نظریه اولیه مربوط به چگونگی تفاوت دو لایه مختلف شبکه های اجتماعی (روابط شخصی و ارتباطات درون سازمانی) مربوط در درون مجموعه زنجیره تامین را توسعه دهیم. مفاهیم برای تحقیقات آینده نیز در نظر گرفته شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت رفتاری زنجیره تامین، مشارکت، مدیریت تامین کنندگان، تجزیه و تحلیل داده های کیفی، تئوری مبتنی بر ساختار