فهرست مطالب

 • سال یک هزار و سیصد و نود و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امین باقری* صفحه 1
  محیط چند بعدی و پرچالش امروز، شرایط پویا و پیچیده ای را برای بسیاری از سازمان ها به وجود آورده است . بنابراین، پرورش و توسعه بسیاری از مهارت ها و توانایی های دانشگران، به منظور نیل به مزیت رقابتی و پیشرفت مستمر در تمام عرصه های تحصیلی، شغلی و غیره، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهارت های کلیدی افراد برای موفقیت در زندگی، تحصیل و طول مسیر شغلی، مدیریت دانش فردی است. مدیریت دانش، تنها محدود به نگاه و رویکرد سازمانی نیست، بلکه مدیریت صحیح دانش فردی سرچشمه نوآوری های فردی، گروهی، سازمانی، اجتماعی و حتی فرامرزی است. بنابر تایید صاحب نظران، اکثر مطالعات مرتبط، تنها منوط به رویکرد سازمانی و فناورانه است. بنابراین، جایگاه مبنایی مدیریت دانش فردی در توسعه فرا سیستمی ظرفیت های دانشگران، نیازمند تامل و تعمق فزاینده تری است. مقاله حاضر، به دنبال معرفی مفهوم و مهارت های مدیریت دانش فردی است. همچنین وضعیت برخورداری مدیران دانشگاه شیراز از مهارت های مدیریت دانش فردی ارزیابی شده است. با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به بررسی 97 نفر از مدیران دانشگاه شیراز پرداخته شده است. شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روایی و پایایی مقیاس محقق ساخته مدیریت دانش فردی نیز مورد سنجش و تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیران دانشگاه دارای سطح متوسطی از مهارت های مدیریت دانش فردی هستند. همچنین، در مقایسه میان مدیران دانشکده ای مختلف، تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش فردی، شایستگی رقابتی، دانشگران، دانشگاه شیراز
 • مهدی سبحانی نژاد*، امیر رضا تژدان صفحه 24
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی صلاحیت های مربیان و استادکاران « آموزش همراه با تولید » در خارج از مرکز کار و دانش استان کرمانشاه بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهشی، شامل 20 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و نیز 135 نفر از هنرجویان خارج از مرکز کاردانش بود. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 19 نفر از گروه اول و 102 نفر از گروه دوم، حسب برآورد آماری به روش طبقه ای تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت تهیه ابزار پژوهش، سه بعد صلاحیت های 1) شخصی، 2) تخصصی- حرفه ای (با مولفه های دانش، بینش و توانش یا مهارت) و 3) اخلاقی– اعتقادی (با مولفه های وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط اجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی) طبقه بندی شد. سپس، بر اساس آن، پرسشنامه های متناسب با شرایط پاسخ گویان تهیه گردید. پس از تحلیل توصیفی و استنباطی، نتایج تحقیق نشان داد میانگین کل صلاحیت های سه گانه مورد بررسی، در حد زیاد و معنادار است. همچنین، در بعد صلاحیت های شخصی، تمامی گویه ها معنادار بود، ولی در دو بعد صلاحیت های تخصصی- حرفه ای، گویه های مربوط به استفاده از شیوه های مناسب تدریس، تهیه نقشه کار مناسب، اطلاعات به روز از نشریات و مقاله ها، به کارگیری کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط با مهارت آموزی و نیز، در بعد صلاحیت های اخلاقی- اعتقادی، گویه های همکاری با مشاوران مدارس، تلاش در ارتقاء و به روز نمودن دانش و مهارت خود و دیگران، مبادله دانش و اطلاعات حرفه ای، توجه به تفاوت ها و نیاز های فردی دانش آموزان، گزارش مسائل انضباطی دانش آموزان، مطالعه و رعایت بخش نامه ها، آیی ننامه ها و استانداردها، از دید پاسخ گویان در حد متوسط یا کمتر از متوسط بود.
  کلیدواژگان: صلاحیت، مربیان، استادکاران، آموزش همراه با تولید
 • وحید منصوری*، پروین ذوالقدری صفحه 66
  در سال های اخیر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش، در حال گسترش است. این پژوهش، با هدف بررسی نگرش معلمان نسبت به به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش از دیدگاه معلمان در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر کرج می باشد که 300 نفر با توجه به جدول کرجسی مورگان به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محققساخته استفاده شد، که روایی آن توسط جمعی از استادان رشته تکنولوژی آموزشی و متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول (0/89) برآورد گردید. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش معلمان نسبت به به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش، مثبت است. همچنین، تحلیل آمار استنباطی داده ها نشان داد که میان متغیر های جنسیت و نگرش آنها نسبت به کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، تفاوت معنادار نیست. اما، میان متغیرهای سابقه تدریس، سن، میزان تحصیلات و نگرش آنها نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، تفاوت معنادار است.
  کلیدواژگان: نگرش، معلمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش
 • مختار ذاکری *، بابک شمشیری صفحه 85
  یکی از حیاتی ترین موضوعات جامعه بشری از آغاز تاکنون، مسئله هویت بوده است. یکی از عرصه هایی که مفهوم هویت به شدت در آن مطرح می شود، حوزه تعلیم و تربیت است. در هر دوره ای، متاثر از هویت از شرایط و ویژگی های بافتی جوامع و اعصار، هویت مفهوم ویژه ای یافته است . تلاش نگارندگان بر این است که اقدام به بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت کنند. سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه، تعلیم و تربیت و عناصر آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویتی چگونه تعریف می شوند؟ این پژوهش، از اشکال پژوهش های فلسفی و با روش تحلیلی-استنتاجی انجام شده است. نتایج نشان می دهد، ایده های تعلیم و تربیت، تربیت معلم، معلم، فراگیر و سایر مضامین تربیتی تنها از یک بعد خاص تعریف نمی شوند، بلکه باید همانند مسیر هویت یابی، در چندین جهت مختلف، به طور همزمان تعریف شوند. فعالیت های یاددهی و مفهوم یادگیری، مضامینی چند بعدی هستند. یادگیری، پدیده ای چند بعدی است که با طلوع هویت در فرد متولد می شود و از این رو، مترادف با هویت یابی یا تشخص فردی است. در این معنی، زمینه های یادگیری، همان زمینه های هویتی است.
  کلیدواژگان: هویت، تعلیم و تربیت، مفهوم پدیدارشناختی هویتی
 • محمدحسین خانی*، محسن محمدی صفحه 105
  موضوع تفکیک یا مختلط بودن جنسیت در مدارس ابتدایی، اهمیت زیادی دارد. بنابراین، در بین پژوهشگران سراسر دنیا، علاقه روزافزونی به تحقیق در زمینه این موضوع وجود دارد. با وجود این، مرور دقیق پیشینه پژوهشی در ایران نشان میدهد که، تاکنون در این رابطه پژوهشی صورت نگرفته است. پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی، دو متغیر مهمی هستند که در این پژوهش، تاثیر نوع مدرسه بر آنها مورد بررسی قرار می گیرد. طرح پژوهش حاضر، از نوع علی - مقایسه ای است. جامعه آماری آن را کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایه پنجم و ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 92-91 در شهر شهریار مشغول تحصیل بودند، تشکیل میدهند. از این تعداد، 279 دانش آموز (نیمی در مدارس مختلط و نیمی در مدارس تفکیک) به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحلهای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس اصلاح شده مقبولیت اجتماعی فورد و رابین استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد دانش آموزانی که در مدارس تک جنسیتی هستند در مقایسه با دانش آموزانی که در مدارس مختلط هستند، پیشرفت تحصیلی بهتری دارند. همچنین، مقایسه دختران و پسران نشان داد که دختران در مقایسه با پسران، مقبولیت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی بهتری دارند. این امر، هم در مدارس مختلط و هم در مدارس تک جنسیتی دیده شد.
  کلیدواژگان: مدارس تفکیک و مختلط، پیشرفت تحصیلی، مقبولیت اجتماعی، دانش آموزان ابتدایی
 • یحیی معروفی*، زهره کرمی* صفحه 121
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی سبک های یادگیری دانش آموزان دبیرستانی به منظور دستیابی به ابزاری برای هدایت تحصیلی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل دان شآموزان پسر دبیرستانی در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی دبیرستان های شهر همدان بود. نمونه مورد بررسی، شامل 170 دانش آموز پسر پایه دوم و سوم دبیرستان در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی بود. دانش آموزان به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش سبک یادگیری دانش آموزان، از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که اغلب دانش آموزان ر شته ریاضی و تجربی، دارای سبک یادگیری همگرا و جذب کننده و اغلب دان ش آموزان رشته علوم انسانی دارای سبک یادگیری واگرا و انطباق دهنده هستند. بنابراین، با آگاهی از سبک یادگیری دانش آموزان، می توان آنان را به سمت رشته ای متناسب با سبک یادگیریشان در دبیرستان یا دانشگاه، هدایت نمود.
  کلیدواژگان: دانش آموزان دبیرستان، سبک های یادگیری کلب، هدایت تحصیلی
 • مسلم قبادیان* صفحه 138
  هدف از انجام دادن این پژوهش، بررسی نقش برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 94-1393 است. این تحقیق، از نوع کاربردی است و شیوه انجام گرفتن آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی شهر خرم آباد تشکیل داده است. در این پژوهش، بر اساس سه تحقیق مشابه، تعداد 60 نفر به عنوان حجم نمونه اتنخاب شد، 30 نفر در گروه گواه و 30 نفر درگروه آزمایشی. این تعداد، به صورت تصادفی در هر یک از گروه ها قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس مهارت های اجتماعی متسون بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی های آماری نشان داد که برنامه آموزش فلسفه، بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان کلاس پنجم تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: فلسفه برای کودکان، مهارت های اجتماعی، مدارس ابتدایی، خرم آباد
|
 • A. Bagheri* Page 1
  Dynamic and complex circumstances of any organization, especially educational organizations critically require creative and innovative knowledge workers. Various skills such as personal knowledge management (PKM) are necessary to succeed in job and professional career. PKM is one of the best sources of personal, collective, and organizational innovations and proper direction of organizational knowledge system. Most of studies are about organizational knowledge management and disregard PKM as basic element of organizational systems. Therefore, this paper tries to introduce PKM concept, approach, models and skills. After that, it will discuss the role of PKM to achieve personal and organizational excellence. Personal knowledge management is a conceptual framework to organize and synthesize personal information. It helps people to absorb essential knowledge and make aware of lifelong learning. PKM make a study foundation for personal knowledge ability progress, and, it finally increases professional skills and competitive advantage. A survey research method was applied to conduct the study. A simple random sample of 97 managers in Shiraz University participated in the study by responding to PKM questionnaire. The validity of the questionnaire was tested and verified. Results showed that Shiraz University managers had average level of personal knowledge management.
  Keywords: Personal knowledge management, Competitive advantage, Human, intelligent capital, Shiraz University
 • M. Sobhaninejad*, Ar. Tazhdan Page 24
  The aim of this research was evaluating the competencies of trainers and labor-coaches of “Education with Production” outside of the “Work and Knowledge Centre” in Kermanshah province. The research method used was survey. The statistical population consisted of 20 managers and experts from education office and technical schools, and 135 students whom they used the "Education with Production" service in Kermanshah province. Based on Krejcie and Morgan table, 19 people from the first group, and 102 people from the second group were selected randomly as the statistical sample. Based on internationally related available researches, scientific documents, qualitative analysis, and also, by referring to the experts, trainers’ and labor-coaches’ competencies were classified with three ranges: personal competencies, professional-technical competencies (with the components of knowledge, insight, and skill), and ethical-belief competencies (with the components of work commitment, development of ability, social moderation, social relationships, bureaucratic discipline, and inner faith). Then, based on these ranges, the questionnaires were prepared. Based on descriptive and inferential analysis, total average of all of the competencies was high and significant. It was in the rate of moderate or lower in the following items: applying the suitable methods of teaching, proving the plan of proper task and updated information from the journals, utilizing computer and software related to the skills training, collaboration with school counselors, trying to upgrade and update their knowledge and skills, and others, exchange of professional knowledge and information, paying attention to the needs of students and their individual differences, reporting students’ disciplinary issues, reading and observing the principles and related standards.
  Keywords: Competency, trainers, Labor, coaches, Education with production
 • V. Mansoori*, P. Zolghadri Page 66
  In recent years, the use of ICT in teaching has been expanded.The aim of this research was to investigate teachers’ attitudes in using ICT in teaching from teachers’ viewpoint, in the educational year of 92-93. The population of this study consisted of all high school teachers in Karaj city (300 people). They were chosen based on random cluster sampling by using Morgan standard table. Researcher-made questionnaire was used to gather the data. The validity of the questionnaire was confirmed by experts, and its reliability was calculated by Cronbach’s Alph Coefficient which was acceptable (89%). Generally, the results showed that teachers hold positive attitudes towards the use of ICT. The inferential statistics analysis of the data showed that there was no significant difference between sex variables and teachers’ attitudes toward using ICT in teaching, but there was a significant difference between teaching experience, age, and education level, and teachers’ attitudes toward using ICT in teaching.
  Keywords: Attitude, Teachers, Information, Communication Technology (ICT), Teaching
 • M. Zakeri*, B. Shamshiri Page 85
  The concept of identity is one of the most crucial issues of human society. One of the areas in which the concept of identity has been strongly discussed, is education. In each period, affected by the terms and textural characteristics of societies and eras, identity has found special concept.The authors attempt to redefine education and its components, based on the phenomenological concept of identity. The main question is that, how education and its components must be redefined according to the phenomenological concept of identity? This study used a qualitative research, with the analytical and deductive method. The results showed that ideas of education, teacher training, teacher, student, and othere educational subjects are not defined from a particular dimension, but, are simultaneously defined in several different directions. Teaching activities and the concept of learning are multidimentional themes. Learning is a multidimentional phenomena, which is born with the rise of identity in the person. Hence, it is synonymous with identity or individual recognition. In this sense, learning areas are the areas of identity.
  Keywords: Identity, Education, Phenomenological concept
 • Mh. Khani*, M. Mohammadi Page 105
  The interest on studying Single-Sex and Coeducational Elementary Schooling has grown significantly among researchers. Despite this, there has been no research on this topic in Iran till now. The effects of school type on academic achievement and social desirability which are among important variables are examined in this research. The research design is causal-comparative. The population is taken from students in fifth and sixth grade from the public elementary schools in the academic year 1391/92 in Shahreiar, Tehran, Iran. The total number of the participants is 279 (half on co-ed and others on single-sex), which were selected by random cluster sampling method. Results showed that the students from single-sex schools had higher GPA, compared to the students of co-ed schools. Also, it was statistically significant that the girls had better social desirability compared to boys.
  Keywords: Single, sex, Coeducational elementary schools, Academic achievement, Social desirability
 • Y. Maaroofi, Z. Karami* Page 121
  The purpose of this study was investigating high school students’ learning styles in order to develop an instrument for academic guidance. The population of this study consisted of male students in three fields of science, mathematics, and humanities in high schools of Hamedan. The sample, consisted of 170 male students in grades 2 and 3 of high school in the fields of science, mathematics, and humanities. Students were selected through multistage cluster sampling method. Kolb’s Learning Styles Inventory was employed to measure the students’ learning styles. The results of the study showed that most of the students in mathematics and science had a converging and assimilating learning style, and most of the humanities students had a diverging and accommodating learning style. Thus, by awareness of students’ learning styles, we can guide them to the fields that best fit their learning styles in high school or college.
  Keywords: High school students, Kolb learning style, Academic guidance
 • M. Ghobadiyan* Page 138
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of philosophy for children on the fifth grade elementary school students’ social skills in Khorramabad, in the academic year of 1393-1394 (2015-16). This research is applied and its method is quasi-experimental with the pre-test and posttest with a control group design. The population of the study included all students in fifth grade elementary school in Khorramabad. In this study, based on three similar studies, the selected sample was 60, 30 in the experimental group, and 30 in the control group, the students in each group were randomly selected. To collect data, the Mattson's scale of social skills was used. To analyze the collected data, descriptive and inferential statistics (analysis of covariance) were used. The results of the statistical analysis showed that teaching philosophy had an effect on the students’ social skills. Therefore, it is recommended that the program be implemented at the school level.
  Keywords: Philosophy for children, Social skills, Primary schools, Khorramabad