فهرست مطالب

دریا فنون - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1392)
 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمدرضا موسوی، محسن عابدی، محمد جواد رضایی صفحات 1-10
  در این مقاله روشی برای مقابله با جمینگ در سامانه ناوبری دریایی JTIDS/Link-16 ارائه شده است. این روش بر بهینه سازی ساختار دوپالسی ارسال داده استوار می باشد و مشکلات ساختار دوپالسی قدیمی را رفع نموده است. در این مقاله کران بالای احتمال خطای نشانهمدولاسیون CCSK برای دنباله 32 چیپی انتخاب شده برای سیستمJTID در ساختار تک پالس استخراج شده و در نهایت روشی برای محاسبه خطا در ساختار دو پالسی ارائه شده است. این کار به وسیله مقایسه چیپ به چیپ در ساختار دوپالسی و تصمیم گیری نشانه صورت می گیرد. روش پیشنهادی علاوه بر غلبه بر مشکل پایین بودن سرعت در ساختار دوپالسی، امکان تعیین محل وقوع خطا را نیز میسر می سازد.
  کلیدواژگان: احتمال خطای نشانه، مدولاسیون، CCSK، JTIDS، link، 16
 • اسماعیل کاظمیان، فاطمه دباغ کاشانی، امیر کهریزی صفحات 11-18
  در مقاله حاضر در ابتدا مزایای استفاده از لینک مخابراتی لیزری از دیدگاه پدافند غیرعامل- ضد شنود بودن، عدم تداخل فرکانسی، ارسال نرخ داده بالا و عدم ردیابی منبع مخابره اطلاعات- مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سپس سیستم فرستنده و گیرنده لینک مخابرات لیزری که توسط نرم افزار ZEMAX طراحی گردیده، تحلیل می شود. با در نظر گرفتن تاثیرات محیطی و با استفاده از رابطه توزیع شدت یک باریکه گوسی بر روی دهانه اجزای نوری گیرنده، توان اپتیکی دریافتی توسط آشکارساز محاسبه گردیده و مقادیر نرخ خطای بیت به صورت عددی محاسبه شده است. در نهایت با استفاده از روابط تحلیلی میانگین شدت، تابع عبوردهی آب و مقدار عددی توان در سطح مشخص، پارامترهای لینک مخابراتی در طی سال 1390 در نقاط مختلف در تنگه هرمز بررسی شده و با پارامترهای لینک مشابه در چابهار مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده به صورت نمودارهای حاصل از محاسبات ارائه شده و تحلیل لازم به منظور بررسی بکارگیری لینک مخابراتی لیزری جهت بهبود اصول آفا و افزایش توانایی نظامی و اقتدار دریایی صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: مخابرات لیزری زیرآب، چابهار، تنگه هرمز، تضعیف اپتیکی آب دریا، پدافند غیرعامل دریایی
 • مجید آقابابایی، فلاح محمدزاده، احمد کشاورز، محمد خویشه صفحات 19-28
  الگوریتم داپلرفاصله داده های خام رادار روزنه ی مصنوعی را برای تولید تصویر نهایی پردازش می کند. این الگوریتم فیلترینگ منطبق(اعمال فیلتر تطبیقی)را در حوزه ی تبدیل فوریه برای سمت و فاصله اجرا می کند. برای صرفه جویی در زمان و تصحیح جابجایی سلول فاصله، تبدیل فوریه ی سریع در حوزه ی فرکانس- سمت و زمان- فاصله استفاده می شود. این حوزه، حوزه ی داپلر - فاصله نامیده می شود وتصحیح جابه جایی سلول فاصله در این حوزه اجرا و تعریف می گردد.در این مقاله به جای استفاده از تبدیل فوریه کلاسیک در الگوریتم داپلر-فاصله، از تبدیل فوریه کسری استفاده شده است. برای این منظور تبدیل فوریه کسری در دو جهت سمت و برد اعمال شده است. نتایج حاصله برای ایجاد تصویر یک نقطه، نشان از بهبود کیفیت تصویر تشکیل شده با استفاده از این روش دارد.
  کلیدواژگان: رادارروزنه مصنوعی، الگوریتم داپلر، فاصله، تبدیل فوریه ی کسری
 • علی پیروزفر، جواد انفرادی صفحات 29-39
  در این مقاله ابتدا اصول طراحی شبیه سازهای حرکت تشریح و فیلتر واش اوت به عنوان یک فیلتر تعدیل کننده جهت ایجاد احساس واقعی کاربر در هنگام حرکت سکوی حرکتی معرفی شده است. در ادامه پس از تشریح ثبت رفتار یک قا یق تندرو، نمودارهای داده های اولیه حرکتی استخراج شده از آن ارائه می گردد. با توجه به نویزهای موجود در داده های اولیه، فیلتر چبیشف برای حذف این نویزها پیشنهاد شده و نمودارهای حرکتی فیلتر شده قایق ترسیم گردیده است. در این مقاله هم چنین ضمن معرفی ساختار جدیدی از روبات موازی سه درجه آزادی جهت استفاده در شبیه ساز حرکت قایق تندرو، مسئله سینماتیک معکوس روبات حل و معادلات سرعت و شتاب لینک ها ارائه و فضای کاری آن ترسیم شده است. در ادامه با توجه به داده های تجربی کسب شده از ثبت رفتار قایق، امکان استفاده روبات پیشنهادی در شبیه ساز قایق و نوع محرک های مورد نیاز برای این روبات بررسی و ضرورت استفاده از فیلتر واش اوت برای آن تشریح گردیده است. در انتها نیز جهت اعتبارسنجی معادلات تحلیلی ارائه شده، نتایج این معادلات با خروجی یک نرم افزار شبیه سازی ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: سینماتیک معکوس، شبیه ساز حرکت، فضای کاری، فیلتر واش اوت
 • سید مصطفی نوربخش، احمد رضا زمانی، محمد علی بدری صفحات 40-52
  جهت تعیین طیف جهت دار امواج دریا از حسگرهای موج نگار استفاده می شود. یک نمونه از حسگرهای متداول موج نگاری حسگرهای سنجش هیو، رول و پیچ می باشد که در بویه های دیسکی بکار می رود. پیچیدگی محاسبات لازم در تبدیل حرکات بویه موج نگار به طیف انرژی موج نگار لازم می دارد که به صورت آزمایشی بتوان تمامی پردازش های انجام شده در یک حسگرموج نگار را شبیه سازی و ارزیابی کرد. در این مقاله ارزیابی حسگرموج نگارطراحی شده ایرانی، به کمک یک نرم افزار جامع شبیه سازی امواج دریا و حسگرموج نگاری پیاده سازی شده است. این نرم افزار کلیه مراحل ایجاد امواج دریا، حسگرهای ناوبری اینرسی، تخمین پارامترهای کالیبراسیون واحد ناوبری اینرسی، پردازش های تخمین جابجایی عمودی و شیب های موج در حسگرموج نگار و تخمین مقادیر طیفی را پوشش می دهد. تخمین ارتفاع موثر موج و جهت متوسط موج درفرکانس پیک طیف با بویه یک شرکت خارجی مقایسه و انطباق خوبی ملاحظه شده است.به کمک این نرم افزار، نتیجه عملکرد سیستم به ازاء مقادیر مختلف پارامتر های طراحی، مشخص شده و اجرای طراحی بهینه میسر گردیده است.
  کلیدواژگان: بویه موج نگار، شبیه سازی امواج دریا، حسگرموج نگار، طیف جهت دار امواج دریا
 • محمد جواد کتابداری، اشکان شاهرخی، محسن خبیر صفحات 53-62
  در این مقاله رفتار یک بارج شناور در موج و نیروهای هیدرودینامیکی وارده به آن، با استفاده از تئوری پتانسیل و مبتنی بر حل عددی المان مرزی به کمک نرم افزار Ansys Aqwa مورد بررسی قرار گرفت. معمولا شناورها در طول دوره بهره برداری خود تحت اثر امواج با ارتفاع ها و فرکانس های مختلفی قرار می گیرند. همچنین با توجه به نوع و وزن بارهای مختلف، بارج در شرایط عملیاتی خود، آبخورهای مختلفی خواهند داشت. علاوه بر اینکه این بارهای سنگین تر از تناژهای معمول بر تثبیت موقعیت شناور نیز اثر گذار هستند. هدف اصلی در این مقاله، بررسی تاثیر دو عامل مهم، جهت موج و آبخور، بر روی حرکات کوپله شش درجه آزادی بارج است. بدین منظور ابتدا نتایج آنالیز عددی در آبخور طراحی، با نتایج نیومن اعتبارسنجی گردید. سپس اثر آبخورها و جهت های مختلف امواج بر رفتار بارج شناوردر موج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که بیشترین نیروی تفرق-فرودکریلف در راستای Yaw با دوره تناوب 12 ثانیه و در جهت 45 درجه، بیشترین نیروی فرودکریلف در راستای Roll با دوره تناوب 8 ثانیه در زوایای 90 و 90- درجه و بیشترین نیروی تفرق در راستای Yaw با دوره تناوب 12 ثانیه و زاویه 45 درجه بر روی سازه اتفاق می افتد. همچنین پاسخ های سازه برای موج های با دوره تناوب 19 ثانیه و بیشتر با افزایش آبخور تغییر چندانی نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: آبخور، بارج شناور، پاسخ سازه، روش المان مرزی
|
 • S. Mohamadreza Mosavi, Mohsen Abedi, Mohamadjavad Rezaei Pages 1-10
  The Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS) is the communication terminal of Link-16. JTIDS is a hybrid direct sequence/frequency-hopping spread spectrum system. In this paper, we investigate the performance of Link-16/JTIDS in additive white Gaussian noise (AWGN) when an alternative structure for the physical layer data transfer scheme is employed. The proposed structure makes an effort to optimize the double pulse structure and solve some problems in the old structure. New jamming mitigation method for JTIDS is possible by chip to chip comparing in double pulse structure and symbol decision. In this paper, an analytic upper bound on the probability of symbol error of CCSK is derived for the 32-chip CCSK sequence chosen for JTIDS.In general, the results show that the proposed double-pulse structure outperforms the old double-pulse structure and the single-pulse structure.
  Keywords: Symbol error probability, modulation, CCSK, JTIDS, link, 16
 • Esmaeil Kazemian, Fatemeh Dabagh, Amir Kahrizi Pages 11-18
  In this paper, first the advantages of laser communication link in terms of passive defense - against being heard, no frequency interference, a high data rate and low chance for communication origin tracking- are investigated. Then, the transmitter and receiver which are designed with ZEMAX software are analyzed. Considering environmental effects and using power value on receiver optic's detector, BER value is calculated numerically. Finally, based on average intensity analytical formula, the amount of power in the receiver, and Sea water transmission function, communication link's parameters are investigated during a year, 1390 in Strait of Hormuz and compared with Chabahar link parameters at the same time. Results are shown with graphs obtained from calculation.
  The role of using laser communication links are analyzed to improve Camouflage, Concealment and Decoy (CCD) doctrine and to increase military capability and authority of Navy.
  Keywords: Underwater laser communication, Chabahar, strait of hormuz, sea water optical attenuation, naval passive defense
 • Majid Aghababaei, Falah Mohammadzade, Ahmad Keshavarz, Mohammad Khishah Pages 19-28
  Range Doppler algorithm from synthetic aperture radar raw data is processed to produce the final image. The filtering algorithm based on Fourier domain is running for the azimuth and range. To save time fast Fourier transform in the azimuth-frequency and time-range domains for range cell migration correction is used. This domain, Range Doppler domain is called and range cell migration correction is defined and implemented in this domain. Synthetic aperture radar images to improve the clarity of this paper and the algorithm using fractional Fourier transform compared to the classical Fourier transform method is implemented.
  Keywords: Synthetic aperture radar, range doppler algorithm, fractional Fourier transforms
 • Ali Pirozfar, Javad Enferadi Pages 29-39
  In this paper, we focus on a novel parallel manipulator for utilizing in motion simulator of a high speed boat. First, we record behaviour of the high speed boat using accelerometers with a special data acquisition. Next, a novel parallel manipulator is introduced and its inverse kinematics, workspace, velocity and acceleration analysis are performed. Also, according to recorded experimental data of the high speed boat, the feasibility of using the proposed novel parallel manipulator in motion simulator of the high speed boat and necessitates of the use of washout filters is explored. Finally, validation of the analytical equations is compared by ADAMS simulation software.
  Keywords: Inversekinematics, motion simulator, washout filter, workspace
 • S.Mostafa Nourbakhsh, Ahmadreza Zamani, Mohamadali Badri Pages 40-52
  To evaluate the designed wave measurement sensor, an inclusive software for simulation of sea waves and the sensor was implemented and presented. A typical sensor would be heave, roll and pitch sensors which are used in buoys. The complexity of determinations for transformation of buoy movements may be the main motivation to simulate all processing for such wave sensors. In this paper, the evaulvation of designed sea wave sensor was considered using an implemented software. The software covered estimation of IMU calibration, processing of heave, pitch and roll and estimation of spectral values. A comparison between wave effective height and wave mean direction with OCEANOR buoys was performed with fine agreement. The performance of system due to different designed parameters was assessed and designations were optimized.
  Keywords: Wave measurement buoys, simulation of sea waves, wave sensor, wave directional spectrum
 • Mohamadjavad Ketabdari, Ashkan Shahrokhi, Mohsen Khabir Pages 53-62
  In this paper, the responses of a floating barge in waves under hydrodynamic loads are investigated using the BEM-based ANSYS AQWA software. Usually marine vehicles are faced to sea waves with different heights and frequencies during their life. Due to different loads, their locations and tonnages a barge in operational conditions may have different drafts. Furthermore, in most of the time, the loading is more than regular tonnage, which causes critical situations of sea keeping. The aim of this paper is to study the effect of wave direction and barge draft on coupled motions of a floating barge in six degrees of freedom. For this purpose at first the results at design waterline are compared and verified with Newman’s results. Then responses are evaluated in different water lines and wave directions. Results show that the maximum values of Froude Krylov and diffraction forces occur in Yaw motion for 45⁰ waves of 12 seconds period. However the Froud Krylov-diffraction forces occur in roll motion for ±90⁰ waves of 8 second period. Nevertheless, there are not any perceptible changes in structural responses for waves with periods greater than 19 seconds.
  Keywords: Boundary element method, draft, floating barge, structure response