فهرست مطالب

دریا فنون - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1394)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید محمدرضا موسوی*، امیررضا بازیار، عبدالرضا رحمتی، مریم معاضدی صفحات 1-14
  سیستم GPS کل جهان را تغییر داده است. این مسئله به ویژه در کاربردهای صنعت دریانوردی شامل جستجو و نجات صادق است. امنیت و قابلیت اطمینان سیستم GPS در حضور حمله فریب دچار اختلال می شود. از این رو در سال های اخیر مطالعه و تحقیق در رابطه با روش های مقابله با فریب به یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی به ویژه در سامانه های ناوبری دریایی، تبدیل شده است. در طراحی روش های ضدفریب، یکی از نیازمندی های اساسی، تهیه داده های فریب واقعی به منظور راست آزمایی الگوریتم پیشنهادی است. از طرفی دیگر برای تولید داده های فریب واقعی باید دستگاه های گران قیمت فریبنده تهیه گردد که در اغلب موارد مقدور نمی باشد. از این رو تهیه داده معتبر فریب بدون نیاز به دستگاه فریب دهنده می تواند برای مطالعات ضدفریب مفید واقع شود. در این مقاله روشی جدید و ارزان قیمت ارائه شده است که به کمک آن تنها با استفاده از گیرنده نرم افزاری و داده های واقعی GPS، مجموعه ای از داده های فریب معتبر تولید می شود. به این ترتیب که در آن با بهره گیری از ساز و کار تاخیر و ترکیب، داده فریبی فراهم شده است که در صورت به کاربردن، دستگاه فریب دهنده در آنتن ورودی گیرنده ی هدف در سامانه دریایی ایجاد می شود. پس از شرح الگوریتم تولید فریب، اعتبارسنجی روش پیشنهادی با آزمایش های مناسب انجام شده است.
  کلیدواژگان: گیرنده GPS، فریب دهنده، سیگنال جعلی، سیگنال معتبر، ناوبری دریایی
 • محمدحسن تقی نسب شورکی*، امید صفاییان، محمدرضا خضری صفحات 15-21
  مواد فروالکتریک پایه سربی و علی الخصوص Pb (ZrTi) O3 به علت دارا بودن خواص پیزوالکتریک عالی دارای کاربردهای وسیعی در عملگرها ، حسگرها و مبدل های پیزوالکتریک هستند. از طرفی، بیش از 60 درصد وزنی این ترکیبات را سرب تشکیل می دهد. با در نظر گرفتن سمی بودن سرب تلاش های فراوانی به منظور گسترش موادی سازگار با بدن و محیط زیست صورت گرفته است. در این پژوهش سرامیک نایوبات پتاسیم-سدیم (KNN) به عنوان مهمترین خانواده از پیزوسرامیک های عاری از سرب با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی ساخته شد و فرآیندهای سنتز پودر، زینتر و خواص الکتریکی آن مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مشخصات پودر سنتز شده با استفاده از آزمایشات XRD و SEM نشان داد که کلسیناسیون مواد اولیه در دمای C 850 منجر به دستیابی به پودر هموژن و تک فاز KNN می گردد. در دمای بهینه زینتر 1000 درجه سانتیگراد، مقادیر قابل قبول 643، pC/N140 و 01/0 به ترتیب برای ثابت دی الکتریک نسبی (rε) ، ضریب بار پیزوالکتریک ((d33 و اتلاف دی الکتریک به دست آمد.
  کلیدواژگان: پیزوسرامیک، نایوبات پتاسیم، سدیم، سنتز پودر، زینتر
 • محمود سالاری *، محمد سعید سیف، مهدی تیموری صفحات 22-32
  استفاده از پله های عرضی در کف بدنه شناورهای تندرو سرشی، یکی از روش های افزایش سرعت آنها است. این شناورها دارای یک قله در منحنی «مقاومت-سرعت» خود و در مرحله ابتدایی فاز سرشی هستند. این قله در عمل بار زیادی را بر سیستم محرکه این شناورها وارد می نماید. در این مقاله ابتدا رفتار هیدرودینامیکی دو مدل بدنه، یکی بدون پله عرضی و دیگری با یک پله عرضی در حوضچه کشش بررسی تجربی شده اند. سپس درحالیکه یک سیستم تزریق هوای طبیعی به پشت پله عرضی مدل دوم اضافه شده بود، آزمایش های مجددا تکرار گردیدند. نتایج نشان می دهند که در قبل از مرحله سرشی، بدنه پله دار دارای مقاومت بیشتری به میزان 30 تا 40 درصد بوده و پس از مرحله سرش، مقاومت بدنه پله دار حدود 5% کمتر است. استفاده از سیستم هوادهی خود تغذیه، باعث می گردد تا علاوه بر کاهش مقاومت کل بدنه در قبل از مرحله سرش، مقدار مقاومت شناور در قله منحنی مقاومت نیز تا حدود 21 درصد کاهش یابد. نتایج نشان می دهند که هوادهی به پشت پله می تواند راهکاری مناسب وکم هزینه برای کاستن قله منحنی «مقاومت- سرعت» در شروع مرحله سرشی این شناورها باشد.
  کلیدواژگان: هیدرودینامیک، شناور ها سرشی تندرو، اندازه گیری، هوادهی به پشت پله، حوضچه کشش
 • مهدی فیض الله زاده*، محمد جواد محمودی صفحات 33-49
  نیروی تراست، یکی از مهمترین نیروهای دینامیکی است که در تمام دوره ی کارکرد توربین بادی بر آن وارد می شود. روش معمول جهت تعیین پاسخ نیروی تراست، استفاده از روش اجزاء محدود است. روش اجزاء محدود اگرچه از دقت بالایی برخوردار است اما بسته به مدل سازی فونداسیون و مدل سازی تغییرات نیروی محوری در برج توربین باد، می تواند حجم محاسبات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در این مقاله برای کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت تحلیل، بجای استفاده از روش اجزاء محدود، از روش ماتریس انتقال استفاده شده است. برای این منظور، فونداسیون توربین باد با استفاده از مدل DS، مدل سازی شده و روابط مورد نیاز جهت تعیین پاسخ نیروی تراست استخراج گردید. سپس در چندین مطالعه موردی به بررسی موارد موثر در نیروی تراست از جمله تغییرات ضریب مکش، تغییرات سرعت باد و تغییرات جرم ناسل پرداخته شده و نتایج حاصل از روش ماتریس انتقال با نتایج حاصل از روش اجزاء محدود، روش دینامیک سیستم های چند عضوی (MBD) ، روش تحلیلی و داده های تجربی مورد مقایسه قرا گرفته است که علیرغم هزینه محاسباتی اندک، توافق خوبی را با نتایج فوق نشان می دهد. مطالعه انجام شده نشان می دهد که در ارتعاشات ناشی از نیروی تراست، برج توربین باد در فرکانس هایی برابر با نصف فرکانس طبیعی به تشدید می رسد. بنابراین در طراحی برج توربین باد، علاوه بر فرکانس های طبیعی، باید پاسخ برج توربین باد در فرکانس های 0. 5×ω n نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برج توربین بادی فراساحلی، نیروی تراست، روش ماتریس انتقال، فرکانس های طبیعی، ضریب مکش
 • مجید قدسی حسن آباد *، حمیدرضا زارع تیموری، مجتبی عظام صفحات 50-56
  سکوی پایه کششی نوعی سکوی تطبیقی است که به منظور استخراج نفت در آب های بسیار عمیق مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جا که نقاط نفت خیز دریای خزر دارای عمق زیاد می باشند انجام مطالعات در مورد این سکوها در آب های عمیق ضروری می باشد. یکی از اصلی ترین پارامترها در سکوهای پایه کششی محاسبه جابجایی های افقی، قائم و زاویه ای سکو می باشد. جابجایی ها تاثیر بسیاری بر تنش های وارد بر تاندون ها دارند. از آن جا که مشخصه اصلی سکوهای پایه کششی مهار این سکوها توسط تاندون ها می باشد، بنابراین محاسبه این جابجایی ها در مراحل طراحی و ساخت، اهمیت بسیاری دارند. با در نظر گرفتن شرایط امواج دریای خزر بر روی سکوی مدل سازی شده در نرم افزار ABAQUS، نیروی موج با استفاده از معادله موریسون محاسبه شده و با انجام تحلیل دینامیکی و استاتیکی، پاسخ های سکو برای حرکات Surge، Sway و Heave و حرکات زاویه ای Roll، Pitch وYaw مورد بررسی قرار گرفته شده است. با تغییر زاویه موج برخوردی و همچنین تغییر بارگذاری سکو پاسخ های مختلف سازه ارائه شده است. هدف از این تحقیق آنالیز استاتیکی و دینامیکی نوعی از این سکو در آبهای عمیق دریای خزر و ارائه نتایج حاصله از پاسخ های سکو در حرکات مختلف با توجه به تحلیل هیدرودینامیکی سکو می باشد.
  کلیدواژگان: آب عمیق، سکوی پایه کششی، تاندون، معادله موریسون، پاسخ سکو
 • محمدرضا زارعی*، ابوذر اباذری، محمدرضا خدمتی صفحات 57-70
  ورقهای تقویت شده بخش اصلی سازه ای در سازه هایی نظیر سکوها و کشتی ها می باشند. در این سازه ها عمدتا از تقویت کننده های معمولی نظیر تی شکل یا تخت استفاده می شود. در سالهای اخیر چیدمانهای سازه ای جدیدی نیز ابداع شده است که از جمله آنها استفاده از تقویت کننده های جدید تر نظیر تقویت کننده Y شکل می باشد. برخورد در کشتی ها یکی از مودهای مهم در تحلیل حالت حدی سازه های دریایی می باشد لذا تحلیل برخورد در کشتی ها و مشاهده رفتار سازه در این پدیده در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به تجربه ثابت شده است که روش المان محدود یک روش بسیار موثر در بررسی برخورد در سازه های دریایی می باشد. دقت روش های عددی در این زمینه بستگی مستقیم به دقت مدلسازی و تعریف درست معیارهای شروع شکست و گسترش آن در سازه دارد. در این مقاله یکسری تحلیل المان محدود برای بررسی رفتار سازه های تقویت شده در پدیده برخورد انجام شده است. این تحلیلهای بصورت غیر خطی و شبه استاتیکی می باشد که برای انجام آنها از نرم افزار ANSYS/LS-DYNA استفاده شده است. در این مقاله رفتار ورقهای تقویت شده آلومینیومی با تقویت کننده Y شکل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با رفتار سازه های مشابه با تقویت کننده T شکل مقایسه شده است. با انجام تحلیلهای متعدد مشخص گردید که با افزایش سختی خمشی تقویت کننده ها، مقدار نیروی قابل تحمل سازه در برخورد و انرژی مرتبط با آن افزایش می یابد. در این شرایط مقدار افزایش نیروی قابل تحمل سازه در پانلهای با تقویت کننده Y شکل حتی با در نظر گرفتن افزایش وزن آنها قابل توجه تر از پانلهای با تقویت کننده T شکل می باشد.
  کلیدواژگان: نفوذ، ورق تقویت شده، آلومینیویم، تقویت کننده Y شکل، تقویت کننده T شکل
 • سید ساعد رضوانی*، مهدی سعید کیاست، شهروز معصومی صفحات 71-80
  پایه های جاکت سکوهای نفتی همواره تحت اثر نیروی موج آب قرار میگیرند. یکی از اثرات این امواج بر روی این پایه ها، پدیده تشدید می باشد که باعث می شود، جاکت تغییر شکل داده و دچار فروپاشی گردد. زیرا همانطور که می دانیم در صورتیکه فرکانس سازه و فرکانس نیروی اعمال شده به آن، یکسان باشد، پدیده تشدید رخ خواهد داد. به منظور جلوگیری از این پدیده می توان تغییراتی در سازه بوجود آورد تا فرکانس آن از فرکانس سیال متفاوت باشد. در این مقاله با تغییر شرایط مرزی پایه های جاکت متصل به بستر کف دریا، نشان داده می شود که تحت کدام شرط مرزی فرکانس طبیعی سازه از فرکانس اجباری نیروی موج سیال بیشتر فاصله خواهد گرفت. و در نهایت این شرط مرزی به عنوان شرط مرزی مطلوب در پایه ها اعمال می شود.
  کلیدواژگان: تشدید، فرکانس طبیعی، ABAQUS، نیروی موج
 • محمد شاه آبادی فراهانی *، شهریار منصورزاده، احمدرضا زمانی صفحات 77-88
  مون پول یک حفره در کف شناور است که برای پایین بردن ابزار به داخل آب در یک محیط امن تر به محققان کمک می کند. در این مقاله جهت بررسی اثرات وجود مون پول بر روی مقاومت شناورکاسپین3 با ساخت یک مدل با مقیاس 2/1:37 آزمون هایی در محدوده فرود 139/0 تا 370/0 در حوضچه کشش پژوهشکده علوم وتکنولوژی زیر دریای دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفته است. آزمون ها در این دو حالت انجام شده است: در حالت اول ورودی مون پول در کف شناور باز، و در حالت دوم ورودی مون پول بسته شده است . افزایش مقاومت مدل با بررسی نتایج تست در ابن دو حالت محاسبه گردیده است. نتایج بدست آمده با نتایج ارائه شده توسط موسسه حوضچه کشش هامبورگ که مطالعه مشابهی بر روی مدلی با مقیاس 2/1:17 انجام داده است مقایسه شده است. پس از این مرحله با استفاده از نرم افزار انسیس سی اف اکس شبیه سازی عددی در حالت سیال دوفازی آب و هوا انجام شده و نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده گردیده است. نتایج حاکی از افزایش قابل توجه مقاومت کشتی در اثر وجود مون پول می باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت شناور، حوضچه کشش، مون پول، شبیه سازی عددی، جریان دوفازی
 • رامین زیبا سرشت *، آریا اشجع اردلان، زهره داودی، پرتو کریمی صفحات 93-102
  یکی از مشکلات اساسی در توسعه ی صنایع دریایی، تجمع ناخواسته برخی از میکروارگانیسم ها، گیاهان و جانوران دریایی بر روی شناورهای سطحی و سایر سازه های غوطه ور در آب است. این پدیده، باعث بروز مشکلاتی از قبیل خوردگی بدنه، کاهش سرعت، افزایش سوخت، افزایش دفعات پهلوگیری جهت تمیزکاری شده که در نهایت منجر به تحمیل هزینه های گزاف به این صنعت می شود.
  یکی از راه های موثر در مقابله با این پدیده، استفاده از پوشش هایی است که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و مخاطرات زیست محیطی کم تری نیز داشته باشند.
  در بخشی از مطالعات ما، برای اولین بار یک کمپلکس فلزی پلیمری حاوی یون های نقره و آهن ساخته شد و به روش های متعارف از قبیل (NMR Spectroscopy، Mass Spectrometry، IR Spectroscopy، بلورشناسی به روش تفرق اشعه ایکس تک-بلور و آنالیز عنصری) شناسایی گردید. با توجه به ساختار شیمیایی آن در مقایسه با سایر ترکیبات ضدچسبنده موجود در بازار، به لحاظ شرایط مورد اشاره در بالا، از قابلیت های بالاتری برخوردار است. در این مقاله، نحوه سنتز و شناسایی این دسته از ترکیبات مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آنتی فولینگ، بیوفولینگ، پلیمرهای معدنی، کمپلکس های فلزی، نقره
 • مهدی ایران نژاد *، فردیس نخعی صفحات 103-111
  با توجه به رشد سریع جمعیت و توسعه صنایع مختلف، میزان آب تازه به سرعت در حال کاهش است به طوری که در کشورهای خشک مانند ایران، به یک عامل حیاتی، تبدیل شده است. فرآیند فلوتاسیون یکی از روش های اصلی فرآوری مواد معدنی است که در محیط های آبی انجام می گیرد و حجم وسیعی از آب را مصرف می کند. هدف از مقاله حاضر بررسی استفاده از آب دریا در فلوتاسیون کانه های سولفیدی مس- مولیبدن و مقایسه نتایج آن با آب تازه است. نمونه مورد مطالعه از خوراک وروی به سلول های رافر واحد تغلیظ 2 مجتمع مس سرچشمه تهیه شده است. آزمایش های فلوتاسیون در شرایط مختلف در آب تازه و آب دریا انجام گردید و بازیابی های مس، مولیبدن و آهن تعیین شد. نتایج نشان داد که بازیابی مس در آب تازه و آب دریا در pH های مختلف روند مشابهی داشته است ولی بازیابی مولیبدن در pH بالای 5/9 به شدت کاهش یافت. کاهش بازیابی مولیبدن به دلیل ترسیب هیدروکسید منیزیوم است که در pH های بالاتر از 5/9 اتفاق می افتد. بنابراین فلوتاسیون مرسوم مس مولیبدن (pH بالای 11) زمانی که پیریت در محیط زیاد باشد درصورت استفاده از آب دریا با مشکل جدی مواجه خواهد شد
  کلیدواژگان: آب دریا، فلوتاسیون، pH، بازیابی، مس، مولیبدن
|
 • Mohammadreza Musavi* Pages 1-14
  The Global Positioning System (GPS) has changed the world. This is especially true for marine operations, including search and rescue. Safety and security of marine navigation GPS system is vulnerable to spoofing attack. Therefore, in recent years, the study of spoofing and related countermeasures has become one of the important topics of scientific research especially in marine navigation . One of the basic requirements and major challenges in designing anti-spoof methods and evaluating a successful GPS spoofing countermeasure is the collection of actual spoofing data used to verify the proposed algorithm. Since actual spoofing data is acquired through an expensive spoofer-receiver device which is not possible in most cases, preparing genuine spoofing data without expensive spoofing devices including extra software or hardware can be helpful in the development of anti-spoofing studies. In this paper, a new and low-cost technique is proposed that help to generate a set of spoofing data only with the employment of software receiver and a set of real GPS signals. In this way, a spoofing data is resulted by utilizing delay and mixing procedure. This data will be generated in victim receiver antenna in marin navigation system, if a spoofer-receiver device is used in practice. After explanation of spoofing algorithm, the validation of proposed method is proved by appropriate tests.
  Keywords: GPS receiver, counterfeit signal, authentic signal, marine navigation
 • Mohammadhasan Taghinasab*, Omid Safaeiyan Pages 15-21
  Due to excellent piezoelectric properties, lead-based ferroelectric materials and more particularly the Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) are widely used in actuators, sensors and transducers. However, these ceramics contain more than 60% PbO. With regard to the toxicity of lead, many efforts have been made to develop environmentally friendly and non-hazardous materials. In the present work, Potassium-Sodium Niobate (KNN) ceramics as the most important family of lead-free piezoceramics were fabricated by mechanical-Alloying reaction route and the synthesis and sintering processes as well as electrical properties of these ceramics were investigated. Characterization of synthesized powders by XRD, SEM revealed that calcination of raw materials at 850°C leads to a homogeneous and single-phase KNN powders. At optimum sintering temperature of 1000°C, the desirable values of 643, 140 pC/N and 0/01 were obtained for dielectric constant(εr),piezoelectric charge coefficient (d33) and loss factor, respectively.
  Keywords: Piezoceramic, Potassium, Sodium Niobate, Powder Synthesis, sintering
 • Mahmud Salari*, Mohammadsaeed Seyf, Mahdi Teymori Pages 22-32
  Utilizing transverse steps for high-speed planning hulls is one of the methods for reducing of their resistance and thereafter increasing of their speed. Similar to regular planning hulls, the stepped hulls also have a hump in their resistance-speed curves during the transition from displacement to planning stage. Overcome to the hump usually follows with a heavy load on propulsion systems. In this paper, hydrodynamic characteristics of two planning boat model, a regular V-bottom hull and a hull with one transverse step, are investigated experimentally using towing tank tests. After that the tests for the stepped hull are repeated while a ventilation system is also added behind the transverse step. The results show in preplanning stage, resistance of the stepped hull increased about 30 to 40 percent whereas at the planning stage their resistance reduced about 5 percent respect to the regular planning hull. Using a natural ventilated system for stepped planning hulls reduced both the hump resistance (about 21 percent) and preplanning resistance respect to non-ventilated stepped hull. So, it can be used as a low cost system for practical issues.
  Keywords: Hydrodynamics, High Speed Planning Boats, Measurements, Ventilated Step, Towing tank
 • Mahdi Fayzolahzade*, Mohammadjavad Mahmudi Pages 33-49
  Trust force is one of the most dynamic forces that in all periods of wind turbine operation is to be expected. Usually, dynamic response of the wind turbine tower under trust forces is calculated using the finite element method. Finite element method has high accuracy but it can considerably increases the computational works depending on the modeling type of foundation and modeling axial force variations. In this paper, transfer matrix method is used to reduce computational works and increase the speed of analysis instead of the finite elements method. For this purpose, the wind turbine foundation is modeled using DS model and required relations are extracted to determine of wind turbine response.Then, factors affecting the dynamic response such as induction factor, wind speed variations and nacelle mass variations are examined in several case studies. Finally, the transfer matrix method obtained results are compared with the results of the finite elements method, multi body dynamics, analytical method and experimental data which show good agreement in spite of low computational cost. The study shows that the vibrations from thrust force, wind turbine towers is resonance at frequencies equal to twice the natural frequency. Therefore, in the design of wind turbine towers, tower response at 0.5×ωn also be studied.
  Keywords: Trust force, Transfer matrix method, Offshore wind turbine tower, Nnatural frequencies, Induction factor
 • Madjid Ghodsi Hasanabad*, Hamidreza Zare Teimoori, Mojtaba Ezam Pages 50-56
  Tension leg platform (TLP) is a comparative platform used for extracting petroleum in deep waters. It is necessary to study Caspian Sea's tension leg platforms in deep water conditions due to its deep oil-rich areas. One of the most important parameters in TLP design is to calculate horizontal, vertical and angular relocations of platform. Relocations have enormous effect on tendon stresses. Since the main characteristic of TLP is to restrain these platforms by tendons, it is important to calculate these relocations and monitor the tension of tendons in all steps of design and production. By considering the conditions of the Caspian Sea’s waves on the platform modeled by ABAQUS software, the wave force have been calculated by Morison’s equation and the platform’s response had been studied for surge, sway and heave motions and roll, pitch and yaw angular motions by dynamic and static analyses. By changing the angle of incident wave and also platform’s loading, different responses of structure have been shown. The ideal of this research is analyses dynamic and static for a kind of this platform in deep water of Caspian Sea and show the final result of the platform’s response in different motions regarding to hydrodynamic calculations of platform.
  Keywords: Deep waters, Tension leg platform, Tendon, Morison equation, Platform's response
 • Mohammad Reza Zareei*, Abouzar Abazari, Mohammad Reza Khedmati Pages 57-70
  Stiffened plates are the main supporting members of structures like offshore and ships. They typically consist of conventional stiffeners like T- of Flat bars. Recently some new structures were invented like Y-bar stiffeners. Whereas collision is one of the most important limit states of ships, analysis of collision and its failure mechanism is took in to consideration. Finite element method is a powerful tool for analyzing ship collision problem and has been seen more and more applications in the recent years. The accuracy of numerical modeling results significantly depends on the proper modeling and defining of critical parameters such as rupture criteria. A series of nonlinear FEM indentation analysis have been carried out quasi-statically that implemented into ANSYS/LS-DYNA. In this paper investigation of parameters on the collision of stiffened aluminum panels with Y-stiffeners was done and finally compared with T-stiffeners. With the aid of different analysis, It was showed that In general, increase in panel bending rigidity will result increase contact force. YB panels have higher contact force to weight than TB panels.
  Keywords: Penetration, stiffened panel, Aluminum, Y, stiffener, T
 • Saed Rezvani*, Mahdi Saeedkiyasat, Shahruz Masumi Pages 71-80
  The offshore structures are always under water wave force. One of the effects of waves on the jacketsis is deformed and collapse phenomena. We know if the natural frequency of structure was near the frequency of the applied wave force, the resonance phenomenon will take place intensified. To prevent this phenomenon can with changes in the structure prevent from resonance phenomenon. In the paper we modify the boundary conditions of the jacket legs attached to the bed of the sea floor, it is shown which boundary conditions the natural frequency of the structure will be more distance from forced frequency of the wave. Finally,appropriate boundary condition is applied.
  Keywords: natural frequency, Resonance, ABAQUS, wave force
 • mohammad shahabadi farahani *, shahriar mansourzadeh, ahmadreza zamani Pages 77-88
  Moonpool is a wetted opening, located near the mid-ship, which allows researchers take their tools and vehicles into the water in a safer and more protected area. In this paper, in order to investigate the effect of the moon pool on the increase of motion resistance of the Supporter surface vessel, a set of experiments at various Froude number in the range of 0.139-0.370 are conducted in the IUT towing tank, using a scaled model of 1:37.2. Experiments are conducted for two cases; when the model has a moonpool near the mid-ship and when the moonpool entrance at the bottom of the ship is closed. The increase in the motion resistance of the vessel model is measured. The obtained results are compared with those obtained by HSVA towing tank, which used a 1:17.2 scaled model. A CFD simulation is also conducted, using Ansys-CFX. A two phase flow model is used to simulate the steady state motion of the vessel. The domain is consisted of water and air fluids. The results showed that introducing an open moonpool increases the ship resistance significantly.
  Keywords: Resistance Tests, Towing tank, Moonpool, CFD, Two phase flow
 • Ramin Zibaseresht*, Aria Ashja Ardalan, Zohreh Davoudi, Parto Karimi Pages 93-102
  A major problem in the development of the maritime industries is the unpleasant accumulation of some sea micro-organisms, plants and other sea species on the surfaces of ships and other floated sea constructions. This phenomenon, as a result, has caused some damages to the maritime industries by increasing the maintenance expenses due to corrosion, lowering the speed of the ships, increasing the use of fuel, increasing the docking, and so forth.
  One of the most efficient ways to overcome this problem is the use of coatings which from the economy as well as the environment crisis point of views fulfill the international standards.
  In part of our study, for the first time, a polymeric metal complex containing silver(I) and iron(II) ions was synthesized and characterized using the conventional methods such as NMR spectroscopy, Electrospray Ionization Mass Spectrometry, UV-vis Spectrophotometry, single X-ray Crystallography and elemental analysis. Considering the chemical structure of the obtained metal complex, one can conclude that this compound has a great potential to use as an efficient biofouling material in the formulation for marine coatings. In this paper, we report the synthesis and characterization of such class of compounds.
  Keywords: Antifouling, Biofouling, Inorganic Polymers, Metal Complexes, Silver
 • Mahdi Irannejad*, Fardis Nakhaei Pages 103-111
  Nowadays, seawater usage in mineral processing has become a fairly topical issue. Due to rapid population growth and industrial development, the amount of fresh water is decreasing rapidly, so that fresh water is a critical component, especially in many industrialized arid countries, such as Iran. One of the main methods of mineral processing is flotation process that occurs in aquatic environments and consumes large volumes of water. The purpose of this paper was to investigate the use of sea water in the Cu-Mo ores froth flotation. In the experimental work, seawater was utilized as process water in the laboratory rougher flotation tests and compare the results with fresh water. The ore sample was porphyry Cu-Mo ore, which was delivered from Sarcheshmeh Copper complex. Results show that recovery of copper maintained almost the same level in both mediums. However, lime consumption was observed to be increased significantly under flotation conditions in seawater. In addition, the floatability of molybdenum was affected negatively above the pH 9.5-10. Recovery reduction of molybdenum was suggested to occur due to the magnesium hydroxide complexes and magnesium hydroxide precipitates, which began to form in seawater in higher pH levels. The experimental work showed that the conventional flotation of Cu-Mo ore conducted in seawater has serious conflicts, when pyrite is depressed with lime.
  Keywords: Sea water, Flotation, pH, Recovery, Copper, Molybdenum