فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال سی و هشتم شماره 2 (پیاپی 122، خرداد و تیر 1395)
 • سال سی و هشتم شماره 2 (پیاپی 122، خرداد و تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سارا پناهی حمید آقاعلی نژاد* رضا قراخانلو رعنا فیاض میلانی مهدی هدایتی علیرضا صفرزاده مریم زرکش صفحه 6
  زمینه و اهداف
  آتروفی عضلانی یکی از مشکلات متداول دیابت می باشد. در چنین شرایطی، تجزیه پروتئین افزایش و سنتز آن کاهش می یابد. MuRF1 یک لیگاز یوبیکوئیتین E3 است که به عنوان یک واسطه تحلیل عضلانی در بسیاری از مدل های آتروفی عضلانی شناخته شده است و در نتیجه آتروفی بیان آن افزایش می یابد. تمرین ورزشی به عنوان یکی از روش های درمانی آتروفی همواره مورد توجه بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن MuRF1 در آتروفی عضلانی ناشی از دیابت ایجاد شده توسط استرپتوزوتوسین در موشهای صحرایی ویستار می باشد.
  مواد و روش ها
  36 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین توده 22 ± 288 گرم به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: کنترل غیر دیابتی، تمرین غیر دیابتی، کنترل دیابتی و تمرین دیابتی. گروه های تمرینی یک برنامه تمرین مقاومتی با استفاده از نردبان (3 روز در هفته، برای4 هفته) انجام دادند. میزانMuRF1 mRNA در عضله فلکسور هالوسیس لانگوس با روش RT-PCR سنجیده شد و با استفاده از نرم افزار Rest از نظر آماری بررسی شد (سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد).
  یافته ها
  دیابتی کردن سبب افزایش آتروفی و افزایش بیان MuRF1 گردید (0.001 p=) و تمرین مقاومتی میزان آتروفی را از طریق مهار بیان MuRF1 کاهش داد (002/0 p=).
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد با انجام تمرین کوتاه مدت مقاومتی نیز می توان به مقابله با آتروفی ناشی از دیابت در موش های دیابتی پرداخت. این نوع تمرین می تواند راهکار مناسبی برای درمان آتروفی در شرایط بیمارگونه دیگر که ویژگی های کاتابولیکی مشترکی با دیابت دارند نیز باشد که البته نیازمند مطالعات و بررسی های بیشتری است.
  کلیدواژگان: MuRF1، تمرین مقاومتی، آتروفی عضلانی
 • قادر جلیل زاده امین* مصطفی مصطفوی صفحات 14-21
  زمینه و اهداف
  اسهال اهمیت زیادی در بهداشت عمومی دارد و با نشانه های افزایش دفع مدفوع آبکی و درد شکمی شناخته می شود. اسهال معمولترین علت مرگ و میر در بین کودکان در سراسر دنیا می باشد. در مطالعه حاضر تاثیر شیرین بیان به عنوان یک گیاه دارویی بومی علیه اسهال بررسی گردیده است.
  مواد و روش ها
  اثر عصاره هیدروالکلی شرین بیان بر روی عبور روده ای در موش های سوری با محدوده وزنی 28-23 گرم که شبانه محرومیت غذایی داشتند مطالعه گردید. تاثیر ضد اسهالی عصاره در مقابل اسهال ایجاد شده با روغن کرچک ارزیابی شد. همچنین تاثیر اسانس در برابر عبور روده ای و تجمع مواد داخل لومنی القا شده با روغن کرچک در دوزهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. لوپرامید به عنوان داروی کنترل مثبت استفاده شد.
  یافته ها
  دوزهای مختلف عصاره شیرین بیان به شکل وابسته به دوز و معنی داری (05/0p<) باعث مهار ترانزیت نرمال در روده ها می گردد. شیرین بیان بطور معنی داری باعث تاخیر در زمان شروع اسهال در حیوانات می گردد. عصاره اثر مهاری قابل توجهی را در برابر شدت اسهال و تجمع مواد داخل روده ای در دوز mg/kg 200 نشان می دهد. مقدار در روش خوراکی و در موش سوری بیشتر از mg/kg 2240 بود.
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی شیرین بیان حاوی مواد بیولوژیکی فعالی است که اثرات ضد اسهالی را از طریق مهار حرکات جلو برنده معدی-روده ای و نیز مهار ترشح نمایان می سازند.
  کلیدواژگان: مدفوع آبکی، شیرین بیان، عبور روده ای، گیاهان دارویی
 • سید ابراهیم حسینی* فاطمه کرامتی خاطره صفوی نایینی صفحه 23
  زمینه و اهداف
  کنترل درد پس ازسزارین برای مادر در پرستاری از نوزاد و تغذیه با شیر مادر اهمیت بسیاردارد. رایحه درمانی ماساژی و ماساژ دو مورد از درمان های طب مکمل می باشند که در خصوص کنترل درد و اضطراب مفید می باشند. اسطوخودوس گیاهی دارای خواص ضد درد است که در رایحه درمانی مورد استفاده قرار می-گیرد. هدف این مطالعه بررسی اثر ماساژ درمانی همراه با روغن اسطوخودوس بر میزان درد در زنان نخست زای تحت سزارین می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 30 نفر به طور داوطلبانه از بین زنان نخست زای بین 18 تا30 سال که تحت سزارین بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در سه مرحله تحت ماساژ درمانی با روغن اسطوخودوس به صورت 10 دقیقه ماساژ و 10 دقیقه استراحت قرار گرفتند و گروه کنترل تحت ماساژ تنها قرار گرفتند. شدت درد در هر دو گروه به وسیله نمودار VAS اندازه گیری و یافته ها، با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری-های مکرر به همراه آزمون تعقیبی بونفرونی آنالیز شدند.
  یافته ها
  شدت درد در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل در مرحله اول در سطح 05/0=P، در مرحله دوم در سطح 001/0= Pو در مرحله سوم ماساژ در سطح 0005/0= Pکاهش معنی دار می یابد.
  نتیجه گیری
  ماساژ همراه با روغن اسطوخودوس سبب کاهش درد در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل می گردد و این اثر به دلیل کاهش اضطراب و افزایش شبه مورفین ها می باشد.
  کلیدواژگان: درد، سزارین، ماساژ، اسطوخودوس
 • حسن دانشمندی فرهاد رضازاده شیرین عالی* بهروز خداداد صفحات 28-35
  زمینه و اهداف
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عوامل آمادگی جسمانی و وضعیت بدنی کودکان نابینا، ناشنوا و عادی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه همبستگی، 16 کودک نابینا و30 ناشنوا (6-12ساله) و60 کودک سالم شرکت نمودند. آمادگی جسمانی با آزمونهای تست پله سه دقیقه ای، قدرت پنجه غالب، دراز نشست، خمش و رسش و بالا بردن تنه و قوسهای ستون فقرات با اسپینال موس و وضعیت سر و شانه توسط تصویربرداری ارزیابی شد. تحلیل داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0=α صورت گرفت.
  یافته ها
  در کودکان نابینا بین شاخص توده بدنی و کایفوز، قدرت پنجه غالب و شانه گرد، انعطاف پذیری کمر و همسترینگ با شانه نابرابر و بین انعطاف پذیری تنه با لوردوز ارتباط معناداری وجود دارد (05/0≥p). در ناشنوایان بین شاخص توده بدنی و کایفوز، اوج اکسیژن مصرفی با اسکولیوز پشتی، شانه نابرابر و شانه گرد، استقامت عضلانی با اسکولیوز پشتی و سر به جلو، قدرت عضلانی با اسکولیوز پشتی و کمری، انعطاف پذیری کمر و همسترینگ با شانه نابرابر و شانه گرد، بین انعطاف پذیری تنه با کایفوز، اسکولیوز پشتی و کمری و سر به جلو ارتباط وجود دارد (05/0≥p). در کودکان سالم بین قدرت پنجه غالب با کایفوز و اسکولیوز پشتی، انعطاف پذیری تنه با اسکولیوز پشتی و قدرت پنجه غالب با لوردوز و انعطاف پذیری تنه با لوردوز ارتباط مشاهده گردید (05/0≥p).
  نتیجه گیری
  همبستگی بین آمادگی جسمانی و وضعیت بدنی کودکان بخصوص نابینایان و ناشنوایان، توجه به ابعاد آمادگی جسمانی و وضعیت بدنی در برنامه های تربیت بدنی در مدارس و هدایت آنها بسوی فعالیتهای ورزشی مناسب را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، وضعیت بدنی، نابینایی، ناشنوایی، کودک، همبستگی
 • عظیم رضامند سعید اصلان آبادی سرور حقی محمد امین رضازاده ساعتلو* صفحه 37
  زمینه و اهداف
  نروبلاستوم شایعترین تومور توپر بدخیم دوران کودکی و شیرخواری بعداز بدخیمی های CNS می باشد. حدود7٪ بدخیمی های کودکان را شامل می شود ولی برخلاف سایر بدخیمی ها مرگ و میر بالاتری نسبت به کل بدخیمی ها دارد. از دیرباز MYCN gene Amplification یکی از فاکتورهای مهم در پیش بینی پروگنوز و پاسخ به درمان بوده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی 6 ساله MYCN gene Amplification نروبلاستوم درمرکز آموزشی درمانی کودکان می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 40 بیمار با تشخیص نروبلاستوم که در سالهای 1385 تا 1390 در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز بستری و درمان شده اند تحت بررسی قرار گرفتند. داده های لازم از اطلاعات موجود در پرونده بیماران شامل سن، جنس، کانون اولیه، mycn gene amplification وstage بیماری در موقع مراجعه که بطور دقیق ثبت شده اند، استخراج شد و فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل گردید. تعداد نسخه های mycn به روش PCR اندازه گیری شده بود که تعداد نسخه های بالاتر از 3، مثبت تلقی شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه مقدار P کمتر از 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  میزان مرگ و میر در بین بیماران با MYCN مثبت بیشتر از موارد MYCN منفی می باشد (05/0p<). میزانMYCN Gene Amplification در بین جمعیت مورد مطالعه برابر با 70 % بوده که نسبت به جمعیت جهانی (20-30%)، فراوانی آن بیش تر است. فراوانی نروبلاستوم 50 ٪ قبل از دو سالگی و 50 ٪ بعد از دو سالگی بوده و در بین جنس دختر و پسر برابر است.
  نتیجه گیری
  بیماران با آمپلیفیکیشن در ژن MYCN، در زمان تشخیص در Stage های بالاتری می باشند. همچنین مرگ و میر در این بیماران نسبت به بیماران بدون آمپلیفیکیشن در ژن MYCN به طور معنی داری بالاست.
  کلیدواژگان: نروبلاستوم، پروگنوز، MYCN GENE AMPLIFICATION
 • معصومه رضایی فاطمه علیخانی رسول کرمی روناک شاهوی* صفحه 45
  زمینه و اهداف
  میزان تداوم استفاده از یک روش پیشگیری از بارداری یکی از شاخص های مهم کیفیت استفاده می باشد و عدم تداوم مصرف می تواند تعداد حاملگی های ناخواسته و حاملگی های در معرض خطر را افزایش دهد. این پژوهش به منظور شناسایی علل قطع مصرف قرص پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر سنندج انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی از بین مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج 5 مرکز از طریق نمونه گیری خوشه ایانتخاب و اطلاعات زنان استفاده کننده از قرص که در مدت یکسال اقدام به قطع مصرف نموده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و تست های آماری کای دو و t-test اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شایعترین علل قطع مصرف قرص در واحدهای مورد پژوهش به ترتیب عوارض جانبی (37/64%)، تمایل به بارداری (02/15%) و مشکل نحوه استفاده (73/10%) بوده است. شایعترین عارضه جانبی قرص افزایش وزن (67/26%) بوده است. نتایج نشان داد که بین سن و تعداد فرزندان افراد مورد پژوهش و مدت زمان استفاده از قرصهای پیشگیری از بارداری ارتباط معنی دار آماری وجود دارد (005/0>P).
  نتیجه گیری
  پیشگیری و درمان به موقع عوارض جانبی حاصل از مصرف قرص می تواند میزان رضایتمندی و تداوم استفاده از روش را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری، علل عدم تداوم، استفاده کننده
 • علی طریقت اسفنجانی مهرانگیز ابراهیمی ممقانی محمد اصغری جعفرآبادی حامد جعفری وایقان* سودا صالح قدیمی صفحه 49
  زمینه و اهداف
  الگوهای غذایی تصویر مناسبی از رژیم های غذایی و عادات تغذیه ای افراد جامعه را ارائه می دهند. همچنین این الگوها به شناسایی افراد در معرض خطر بیماری های مزمن و ارائه ی توصیه های تغذیه ای مناسب به آنها کمک می کنند. بنابراین مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی الگوهای غذایی غالب در بزرگسالان زن و مرد به ظاهر سالم شهر تبریز صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی- توصیفی تحلیلی در 670 فرد بزرگسال با محدوده ی سنی 50-25 ساله انجام گرفت. انتخاب نمونه ها به روش تصادفی ساده از همراهان بیماران مراجعه کننده به 4 مرکز درمانی عمده ی شهر تبریز شامل کلینیک های تخصصی شیخ الرئیس، درمانگاه تخصصی بیمارستان امام رضا (ع)، درمانگاه بیمارستان عالی نسب و کلینیک بوعلی (منطقه ولیعصر) انجام گرفت. مشخصات عمومی افراد مورد مطالعه به صورت مصاحبه با افراد پرسیده شده و دریافت های غذایی با استفاده از پرسشنامه ی بسامد غذایی نیمه کمی 132 موردی ارزیابی شد و الگوهای غذایی غالب با استفاده از روش تحلیل عاملی شناسایی گردیدند.
  یافته ها
  چهار الگوی غذایی غالب استخراج شده در این مطالعه عبارتند از: الگوی غذایی غربی، الگوی غذایی سالم، الگوی غذایی مخلوط و الگوی غذایی سنتی آذربایجان. الگوی غذایی سالم غالب ترین الگوی مصرفی در کل افراد (8/28%) و میزان تبعیت از الگوی غربی، مخلوط و سنتی آذربایجان به ترتیب 7/25%، 8/24% و 6/20% بود. همچنین مشاهده شد که در بین مردان الگوی غربی (7/33%) و در بین زنان الگوی سالم (4/32%) بیشترین مصرف را داشته است.
  نتیجه گیری
  مطالعه ی حاضر نشان داد علیرغم غالب بودن الگوی غذایی سالم در بزرگسالان به ظاهر سالم شهر تبریز، تبعیت از الگوی غذایی غربی نیز در بیش از یک چهارم افراد رایج بوده و بدلیل نقش این الگو در زمینه سازی بیماری های مزمن، نیازمند توجه بیشتری است.
  کلیدواژگان: الگو، غذا، بزرگسال، تغذیه
 • اسماعیل قره پاپاق سیدجمال الدین حسینی* حمیده حسین پور فیضی دانیال فدایی فولادی صفحه 56
  زمینه و اهداف
  پیچیدگی بررسی وجود و نحوه توزیع متاستازهای استخوانی بدلیل تنوع شکلی، زمانی و مکانی است. مودالیته های تصویربرداری مختلفی در این زمینه بکار گرفته شده اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. هدف از این مطالعه بررسی میزان مطابقت یافته های اسکن رادیوایزوتوپ، تصویربرداری به کمک تشدید مغناطیسی (ام آر آی) و سی تی در بررسی متاستازهای استخوانی است.
  مواد و روش ها
  از مجموع 152 بیمار با تشخیص سرطان، 46 بیمار با تشخیص متاستاز استخوانی طی مدت 10 ماه در مرکز آموزشی-درمانی امام رضا(ع) تبریز در یک مطالعه مقطعی بررسی شدند. مطابقت و عدم مطابقت یافته های اسکن رادیوایزوتوپ، ام آر آی و سی تی در وجود یا عدم وجود متاستازهای استخوانی در این بیماران تعیین گردید.
  یافته ها
  بیماران مطالعه شده شامل 20 مرد و 26 زن با سن متوسط 63/12±02/61 (دامنه 35 تا 84) سال بودند. اسکن رادیوایزوتوپ در 42 مورد از 46 بیمار (3/91%)، ام آر آی در 34 مورد از 42 بیمار (81%)، و سی تی در 29 مورد از 44 بیمار (9/65%) متاستاز استخوانی را نشان داد. مطابقت معنی دار آماری بین اسکن استخوان و ام آر آی (35/0=کاپا، 003/0=p، میزان مطابقت 7/85%)، بین اسکن استخوان و سی تی (20/0=کاپا، 05/0=p، میزان مطابقت 5/70%)، و بین ام آر آی و سی تی (44/0=کاپا، 004/0=p، میزان مطابقت 80%) در زمینه تایید یا رد متاستازهای استخوانی مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  مطابقت قابل ملاحظه ای بین یافته های اسکن رادیوایزوتوپ، ام آر آی و سی تی در زمینه تشخیص متاستازهای استخوانی ملاحظه گردید.
  کلیدواژگان: استخوان، متاستاز، تصویربرداری رادیوایزوتوپ، تصویربرداری تشدید مغناطیسی، توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس
 • محمد قنبری قوزیکلی* محمد مسافری کاظم ندافی غلامرضا گودرزی صفحه 63
  زمینه و اهداف
  امروزه آلودگی ناشی از ذرات معلق و پیدایش گرد و غبار در هوای کشور ما به عنوان یکی از معضلات بهداشتی چالش برانگیز مطرح می باشد. اغلب یافته های مربوط به مطالعات اپیدمیولوژیکی یکسری از پیامدهای بهداشتی را همچنان با ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در ارتباط می دانند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از 10PM در هوای شهر تبریز می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، با استفاده از دستگاه های سنجش آلاینده های هوای مستقر در نقاط مختلف کلانشهر تبریز مقادیر 10PM هوای شهر، در مدت یکسال مورد اندازه گیری قرار گرفت. سپس بااعمال خطر نسبی و بروز پایه تدوینی از سویWHO ، میزان اثرات بهداشتی ناشی از آن با استفاده از نرم افزار AirQ2.2.3 برآورد گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بطور متوسط 94/5 درصد موارد مرگ طبیعی (با فاصله اطمینان 95 %، 02/5 و 83/6 درصد)، 39/6 درصد مرگ ناشی از عارضه قلبی عروقی (با فاصله اطمینان 95 %، 09/4 و 31/13 درصد)، 28/9 درصد موارد مرگ ناشی از بیماری های تنفسی (با فاصله اطمینان 95%، 39/6 و 98/23 درصد)، 13/7 درصد موارد پذیرش در بیمارستانها بواسطه بیماری قلبی عروقی (با فاصله اطمینان 95%، 87/4 و 98/9 درصد) و 39/6 درصد پذیرش بیمارستانی بر اثر بیماری تنفسی (با فاصله اطمینان 95%، 93/3 و 72/8 درصد) به 10PM موجود در هوا با غلظت بالای 10 میکروگرم در مترمکعب نسبت داده می شود.
  نتیجه گیری
  براساس خروجی این مدل آلودگی هوای شهر تبریز به ذرات معلق یک مشکل جدی تلقی گردیده و پیامد بهداشتی ناشی از مواجهه با آن قابل توجه می باشد. ولذا توجه مسئولین برای اعمال اقدامات پیشگیرانه موثر در این زمینه ضرورت پیدا می کند.
  کلیدواژگان: اثرات بهداشتی، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون (10PM)، مواجهه، تبریز
 • محبوبه کاووسی محمد خلج کندری* مهدی کدیور صفحه 72
  زمینه و اهداف
  انتقال هدفمند ناقل ها و حامل های ژنی به سلول ها و بافت های خاص یکی از مهمترین مسائل در آزمایش های ژن درمانی است. باکتریوفاژها حامل-های ژنی مناسبی هستند و روش های مختلفی برای انتقال هدفمند آن ها به سلول های مورد نظر وجود دارد. در این مطالعه تهیه ذرات فاژی هدفمند شده بر پایه فاژ M13 به روش اتصال شیمیایی ارائه می شود.
  مواد و روش ها
  ابتدا سازه فاژمیدی pCMV-Script-GFP از ذرات فاژی GFP توسط فاژ کمکی ExAssist به روش برش درون سلولی با استفاده از سویه میزبان اختصاصی XLOLR برش و با استفاده از فاژ کمکی R408 ذرات فاژیM13حاوی ژن GFP (M13-GFP)تولید شدند. سپس ملکول های پروتئین هولوترانسفرین انسانی با روش اتصال شیمیایی آمیناسیون احیایی به سطح ذرات فاژی حاصل اتصال داده شدند. اتصال ملکول های ترانسفرین به سطح ذرات فاژی با روش phage-ELISA بررسی شد.
  یافته ها
  آزمایشات phage-ELISA نشان داد که اتصال ملکولهای ترانسفرین به سطح ذرات فاژی به درستی انجام گرفته و ذرات فاژیM13 هدفگیری شده با ترانسفرین تهیه شده است. بررسی های بیشتر نشان داد که تقریبا 485 مولکول ترانسفرین به هر ذره فاژی متصل شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهند که روش اتصالات شیمیایی می تواند به عنوان راهکاری مناسب در هدفمندسازی ذرات فاژی M13 با اتصال مولکول های هدفگیری به تعداد زیاد به سطح آن ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اتصال شیمیایی، فاژ M13، هولوترانسفرین، هدفگیری
 • مهدی معظمی گودرزی* محمد ولی نژاد صفحه 80
  زمینه و اهداف
  تیپ یک فیمبریه از عوامل کلیدی در اتصال باکتری اشرشیاکلی به مخاط دستگاه ادراری و کلنیزه شدن آن می باشد. بیان این عامل تحت کنترل تغییر فاز است و در شرایط محیطی مختلف اپرون سنتز کننده آن (fim) روشن و خاموش می گردد. هدف پژوهش پیش رو بررسی تاثیر متابولیت های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در کنترل بیان این اپرون است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش ابتدا مایع رویی کشت لاکتوباسیل از کشت شبانه تهیه شد. سپس سروتیپ O26 اشرشیاکلی در محیط حداقل M9 تغییر یافته حاوی رقت های سریال از مایع رویی کشت لاکتوباسیل و اسید لاکتیک کشت داده شد. رفتار اپرون ازطریق برش دادن محصول PCR اختصاصی پروموتر fim با آنزیم محدود الاثر HinfI مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  در محیط کشت M9 تغییر یافته که حاوی درصد حجمی 0.1% تا 0.7% از مایع رویی کشت لاکتوباسیل بود وضیعت اپرون در حالت روشن تعیین شد. از درصد حجمی 0.8% تا 3% از محیط کشت باکتری رشد نموده اما اپرون را بیان نمی کند. این درحالی است که رشد باکتری در درصد حجمی از 4 تا 6% محیط کشت به طور کامل مهار گردید.
  نتیجه گیری
  احتمالا لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس متابولیت هایی تولید می کند که قادر به مهار بیان اپرون fim در باکتری اشرشیاکلی مولد عفونت ادراری هستند. شناسایی دقیق و کاربرد فارماکولوژیک آنها احتمالا سبب ارائه فراورده های جدید دارویی با اهداف پیشگیری از عفونت ادراری به ویژه در بانوان می گردد.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، عفونت ادراری
 • مهراد مهدوی محمدرضا مهدوی پیام روشن* محمد طاهر حجتی صفحه 86
  زمینه و اهداف
  بعضی از گروه های خونی در نقش گیرنده برای پاتوژن ها ظاهر می شوند و برخی مطالعات ارتباطی را میان آنتی ژن های گروه های خونی لوییس و ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری که از عوامل عمده ایجاد کننده اولسر معده می باشد گزارش کرده اند. با این وجود، مطالعات دیگری عدم وجود ارتباط ذکرشده بوده اند. هدف از این مطالعه بررسی وجود هرگونه ارتباط بین گروه های خونی لوییس و اولسر معده ایجاد شده توسط عفونت هلیکوباکترپیلوری در استان مازندران بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نمونه های بزاق و خون از 60 نفر از مبتلایان به اولسر معده ایجاد شده توسط هلیکوباکترپیلوری، انتخاب گردیدند. همچنین 44 نفر از افراد سالم نیز بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. سپس نوع آنتی ژن خونی لوییس و وضعیت ترشحی این افراد با استفاده از روش های آگلوتیناسیون مستقیم و تست بزاق بررسی شدند. وجود هر گونه ارتباط بین اولسر معده ناشی شده از عفونت با هلیکوباکترپیلوری و آنتی ژن های گروه خونی لویس با تست کای دو و با استفاده از ورژن 17 از نرم افزار SPSS (SPSS Inc.، U.S.A.) مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  بطور کل، 72 درصد از افراد بیمار و 62 درصد از گروه کنترل دارای آنتی ژن لوییس بی بوده و وضعیت ترشحی داشتند. هیچ ارتباط مشخصی بین آنتی ژن های گروه خونی لوییس و ابتلای به اولسر معده ناشی از عفونت هلیکوباکترپیلوری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که هیچ ارتباط مشخصی بین آنتی ژن های گروه خونی لوییس و ابتلای به اولسر معده ناشی از عفونت هلیکوباکترپیلوری مشاهده نشد تحقیقات بیشتر به منظور شناسایی نقش سایر فاکتورها از قبیل لوییس ایکس و سیالیل لوییس ایکس در اتصال، تشکیل کلونی و بیماری زایی هلیکوباکترپیلوری توصیه می-گردد.
  کلیدواژگان: سیستم گروه خونی لوییس، هلیکوباکتر پیلوری، زخم معده
|
 • Sara Panahi, Hamid Agha, Alinejad*, Reza Gharakhanloo, Rana Fayazmilani, Mehdi Hedayati, Alireza Safarzadeh, Maryam Zarkesh Page 6
  Background and Objectives
  Muscular atrophy is one of the most common complications of diabetes. In such cases, protein degradation is increased and protein synthesis is decreased. MuRF1 is an E3 ubiquitin ligase which has been identified as a mediator of skeletal muscle wasting in various skeletal muscle atrophy models, and its expression is upregulated in atrophy. Exercise training has been suggested as one of the treatment strategies for muscular atrophy. The aim of this study is to investigate the effects of 4 weeks of resistance training on MuRF1 gene expression in muscular atrophy in streptozotocin-diabetic wistar rats.
  Material and
  Methods
  Thirty six male Wister rats (288 ± 22 g) were randomly divided into four groups: nondiabetic control, non-diabetic trained, diabetic control and diabetic trained. The exercise groups were subjected to a resistance training program using a ladder (3 days/wk, for 4 wk). MuRF1 mRNA level was measured in Flexor Hallucis Longus muscle using Real-Time PCR. The results were studied by statistical methods.
  Results
  MuRF1 gene expression was increased in rats with diabetes (p=0.001); resistance training diminished the skeletal muscle wasting in diabetic rats (p=0.002) by inhibiting MuRF1 gene expression.
  Conclusion
  This study indicates that short term resistance training can overcome diabetes-induced atrophy in rats. Whether this kind of training might be a good way for countering atrophy in other diseases with similar catabolic situation to diabetes remains to be elucidated.
  Keywords: Murf1, Resistance Training, Muscular Atrophy
 • Ghader Jalilzadeh, Amin *, Mostafa Mostafavi Pages 14-21
  Background and Objectives
  Diarrhea, characterized by increased defecation of wet stool and abdominal pains, is of great importance in public health and is one of the most common causes of morbidity and mortality in children worldwide. In the present study, the effect of Glycyrrhiza glabra as a native medicinal plant on diarrhea was investigated.
  Material and
  Methods
  The effect of hydro-alcoholic extract of G. glabra (HEGG) on small intestinal transit was studied in overnight fasted mice (23-28 g). The antidiarrheal activity of extract was evaluated against castor oil induced diarrhea. Further, the effect of extract on castor oil–induced intestinal transit, and enteropooling at the different doses (50 - 200 mg/kg) were evaluated. Loperamide was used as the positive control.
  Results
  HEGG significantly (p
  Conclusion
  These findings suggest that the hydro-alcoholic extract of G. glabra roots may contain some biologically active ingredients possessing antidiarrhea properties due to inhibition of gastrointestinal propulsion and fluid secretion.
  Keywords: Wet stool, G. glabra, Intestinal transit, Medicinal plant
 • Seyyed Ebrahim Hosseini*, Fateme Keramaty, Khaterea Safavy Naeiny Page 23
  Background and Objectives
  Pain control after cesarean operation is very important for mothers on infant care and breastfeeding. Aromatherapy massage and massage are two of the CAM therapies are useful in controlling pain and anxiety. Lavender plant has analgesic properties that are used in aromatherapy. The purpose of this study was to investigate the effects of massage with lavender oil on pain relief after cesarean operation in primiparous women.
  Material and
  Methods
  In this experimental study, 30 volunteers among primiparous women between 18 and 30 years who were undergoing cesarean operation were selected and randomly were assigned to experimental and control groups of 15. The experimental group in three steps is received massage with lavender oil for a 10 minute massage and a 10 minutes relaxation and control group were treated under massage with almond oil. Pain intensity was measured by VAS diagram in the two groups. Results were analyzed by using independent and correlated t-test.
  Results
  The results showed that the pain intensity in the experimental group than the control group in the first massage step was decreased round at the P=0.05, the second stage at P=0.001 and the third stage at P=0.0005 significantly.
  Conclusion
  This study showed that massage with lavender oil led to decrease pain in the experimental group than the control group, which was due to anxiety reduction and Morphines-like increasing.
  Keywords: Pain, Cesarean, Massage, Lavandula
 • Hasan Daneshmandi, Farhad Rezazadeh, Shirin Aali*, Behrooz Khodadad Pages 28-35
  Background and Objectives
  The aim of this study was determination of the relationship between fitness and posture alignment in blind and deaf children.
  Material and
  Methods
  Sixteen blind, 30 deaf and 60 healthy children (6-12 years) were participated in this study. Physical fitness was examined with 3minute step test, sit ups, hand grip strength test, sit-and-reach and trunklifting. Spinal curvature was assessed with spinal mouse, and head and shoulder posture was assessed with photography. Pearson correlation test was used (α=0/05) for data analyzing.
  Results
  Results of this study showed that there was relationship between the BMI and kyphosis, hand grip strength and FSP, Flexibility and uneven shoulder, flexibility and lordosis in blind children. In deaf children, there was relationship between the BMI and kyphosis, VO2 peak and scoliosis, uneven shoulder and FSP, muscle endurance and thoracic scoliosis and FHP, muscle strength and scoliosis, flexibility and uneven shoulder and FSP, trunk flexibility and kyphosis, scoliosis and FHP. In normal children, there was relationship between the hand grip strength, kyphosis, scoliosis and lordosis and between trunk flexibility lordosis and scoliosis.
  Conclusion
  The relationship between the Physical fitness and posture in blind and deaf children necessitates the attention to both physical fitness and corrective exercises in physical education programs in schools and guiding these children toward appropriate sporting activities.
  Keywords: Physical Fitness, Posture, Deafness, Blindness, Child, Correlation
 • Azim Rezamand, Saeid Aslanabadi, Laleh Alizadeh, Mohammadamin Rezazadehsaatlou* Page 37
  Background and Objectives
  Spleen largest lymphoid organ in the body and its role is blood filtering, strengthen the immune system, storage and hematopoiesis. Trauma, congenital pathologic is the indications of splenectomy. The aim of this study was evaluation 10 years splenectomy indications in Children's Hospital of Tabriz.
  Material and
  Methods
  In a retrospective and descriptive study that performed on the children who underwent splenectomy in Tabriz Children's Hospital, the indications of splenectomy in these children evaluated.
  Results
  34 of studied children were boys and 35 of studied children were girls. Mean age of boy children was 99.20 ± 42.77 months and the mean age of girl children was 125.42 ± 35.24 (P=0.007). Major beta-talassemia in 23 cases was the most common indication for splenectomy in studied children. Spleen size in 22 children was normal and in 47 children spleen size was great. Platelet drop in two cases, port vein thrombosis in 3 cases, heard failure in two cases, sepsis, recurrent meningitis, sepsis and CVA in one of the studied children were postoperative complications in children underwent for splenectomy. Only seven cases of studied children had died after surgery that two cases of mortality causes was heart failure due to talassemia. In our study, trauma in 3 cases (4.34%) of the studied children was the splenectomy indications that one of these children had died.
  Conclusion
  Major beta-talassemia, hereditary spherocitosis and idiopathic thrombocytopenic purpura were the most common causes of spelenctomy in the studied children and in our study, 5 of children with talassemia were died that 2 causes was heart failure due to talassemia, 2 cases due to port vein thrombosis and one case due to CVA. Postoperative complication rate was 23.18% and risk of infection and sepsis in our study was 3.07% and also the mortality rate in our study was 10.1%.
  Keywords: Splenomegaly, Splenectomy, Indications, Complications, Mortality
 • Masomeh Rezaie, Fatemeh Masomkhani, Rasol Karame, Roonak Shahoei* Page 45
  Background and Objectives
  One of the important characteristics of the quality in contraception is its continuity. Discontinuation might lead to unwanted pregnancy and high risk pregnancy. The purpose of this research was to identify factors associated with discontinuance of oral contraceptive pill among women users who were referred to health centers in Sanandaj.
  Material and
  Methods
  This descriptive- analytical study was carried out among health centers in Sanandaj. 5 centers were selected with cluster sampling. Data related to women who discontinued oral contraceptive pill consumption during one year were collected using a questionnaire. The statistical analysis was performed using SPSS and x2, Kaplan Meier test, and t-test.
  Results
  The most common causes of oral contraceptive discontinuation were side effects (64.37%), desire for pregnancy (15.02%), and difficulty in using (10.73%). The most common side effect was weight gain (26.67%). Results showed that there is a significant association between the duration of oral contraceptive pill taking and age of the subjects and also the number of their children (P
  Conclusion
  It seems that education and improved knowledge of women who desire for using oral contraceptive pill is necessary before choosing this method. Also, prevention and treatment of the side effects derived from oral contraceptive pills can improve users’ satisfaction and medication continuation.
  Keywords: Oral Contraceptive pills, Causes of Discontinuance, Users
 • Ali Tarighat, Esfanjani, Mehrangiz Ebrahimi, Mameghani, Mohammad Asghari, Jafarabadi, Hamed Jafarivayghan*, Sevda Saleh Ghadimi Page 49
  Background and Objectives
  Dietary patterns reflect diet and nutritional habits of the individuals in a society. Moreover, dietary patterns help identify subjects who are at risk of chronic disease to propose proper dietary guidelines. The present study aimed to identify the prominent dietary patterns among apparently healthy adults in Tabriz, Iran.
  Material and
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 670 males and females, aged 25-50 years, selected with simple random sampling from 4 medical centers of Tabriz city including Sheykh-Al-raees clinic, specialist clinics of Imam Reza hospital, clinic of Alinasab hospital and Bu-Ali clinic (Valiasr area). Food intake was evaluated using a 132-item semi quantitative food frequency questionnaire after collecting participant's demographic data. Finally, major dietary patterns were extracted through the method of factor analysis.
  Results
  Four major identified dietary patterns were Western, healthy, mixed and Azerbaijan traditional dietary patterns among which healthy dietary pattern (28.8%) was the most prominent. The proportion of adherence to the Western, mixed and traditional dietary patterns was 25.7%, 24.8%, 20.6%, respectively. Moreover, it was observed that among males, Western dietary pattern (33.7%) and among women, healthy dietary pattern (32.4%) had the most followers.
  Conclusion
  Despite dominance of the healthy dietary pattern, more than one-quarter of subjects follow the Western dietary pattern which plays an important role in the incidence of chronic diseases.
  Keywords: Pattern, Food, Adult, Nutrition
 • Esmaeil Gharepapagh, Seyedjamaleddin Hoseini*, Hamideh Hosseinpour Feizi, Daniel Fadaei Fouladi Page 56
  Background and Objectives
  The complexity of determining presence and distribution of bone metastases is due to morphological, time-related and location-related variations. Different imaging modalities have been used in this regard, with benefits and shortcomings of each. This study aims to study the correlation between isotope scanning, magnetic resonance imaging (MRI), and computer tomography (CT) findings and bone metastases.
  Material and
  Methods
  Of 152 patients with cancer, 46 patients with bone metastases were investigated within 10 months in Imam Reza educational Center in a cross-sectional study. Conformity and nonconformity between the findings obtained by radioisotope scanning, MRI and CT scanning with the presence or absence of bone metastases were investigated.
  Results
  20 men and 26 women with the mean age of 61.02±12.63 (range 35-84) years were studied. Radioisotope scanning yielded positive results for bone metastases in 42 out of 46 patients (91.3%), MRI was positive in 34 out of 42 patients (81%), and CT scanning was positive in 29 out of 44 patients (65.9%). There was significant concordance rate between isotope scan and MRI (kappa=0.35, p=0.003, concordance rate of 85.7%), between radioisotope scan and CT (kappa=0.20, p=0.05, concordance rate of 70.5%), and between MRI and CT scan (kappa=0.44, p=0.004, concordance rate of 80%) for conforming or ruling out bone metastases.
  Conclusion
  There were significant concordances between the finding of radioisotope scan, MRI and CT scan for diagnosis of bone metastases.
  Keywords: Bone, Metastasis, Radionuclide Imaging, Magnetic Resonance Imaging, X-ray Computed Tomography
 • Mohammad Ghanbari Ghozikali*, Mohammad Mosaferi, Kazem Naddafi, Gholamreza Goudarzi Page 63
  Background and Objectives
  Air pollution from particulate matters and dust storms is considered one of the most challenging of health problems in our country, nowadays. Most of the epidemiological studies have shown a relationship between health outcomes and airborne particles. The main aim of this study was the assessment of health impacts of PM10 in Tabriz.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, PM10 levels were monitored in fixed stations of air monitoring and its adverse health effects were estimated for one year. We applied the approach proposed by the World Health Organization (WHO) using the AirQ2.2.3 software developed by the WHO European Center for Environment and Health on air pollutants in Tabriz.
  Results
  The results showed that 5.94% (CI 95% 5.02% ; 6.83%) of natural death, 6.39%(CI 95% 4.09%; 13.31%) of cardiovascular death, 9.28% (CI 95% 6.39%; 23.98%) of respiratory death, 7.13% (CI 95% 4.87%; 9.98%) of hospital admissions for cardiovascular disease and 6.39%(CI 95% 3.93%; 8.72%) of hospital admissions for respiratory disease can be attributed to PM10 concentrations over 10 μg/m3.
  Conclusion
  Based on the output of this model, air pollution due to airborne particles is a serious problem that necessitates attention and preventive measures by authorities and decision-makers.
  Keywords: Health Effects, PM10, Exposure, Tabriz
 • Mahboubeh Kavooci, Mohammad Khalaj, Kondori*, Mehdi Kadivar Page 72
  Background and Objectives
  Targeting transgene carriers and vectors to individual cells and tissues is one of the most important goals of gene therapy. Bacteriophages are of appropriate transgene carriers and there are different methods for their targeting to target cells. Present study reports preparation of targeted M13-based bacteriophage particles by a chemical coupling strategy.
  Materials And Methods
  First, the pCMV-Script-GFP construct was produced via in vivo excision protocol from GFP Phage particles using ExAssist helper phage and XLOLR as specific host. Then, M13 phage particles bearing GFP (M13-GFP) were obtained by single stranded rescue using R408 helper phage. The human holotransferrin molecules were then coupled to the surface of phage particles by reductive amination chemistry. Transferrin molecules bind to the surface of phage particles were studied by phage-ELISA.
  Results
  Phage-ELISA tests showed that holotransferrin molecules were coupled to the surface of M13 phage particles in a correct way and the transferrin-targgeted M13 phage particles were prepared. Further analysis showed that about 485 transferrin molecules coupled per phage particle.
  Conclusion
  The results show that chemical coupling might be considered as a suitable strategy for targeting of M13 particles via coupling of targeting molecules in high density to the phage surface.
  Keywords: Chemical Coupling, M13 Phage, Holotransferrin, Targeting
 • Mehdi Moazzami Goudarzi*, Mohammad Vali Nejhad Page 80
  Background and Objectives
  Type I fimbriae is one of the major key factors in attachment and colonization of Escherichia coli in the urinary tract. fim operon phase variation is controlled by various environmental situations. The goal of this study is to investigate of the effect of lactobacillus acidophilus culture supernatant (Cs) on fim phase variation.
  Material and
  Methods
  In this study, at first, lactobacillus acidophilus culture supernatant (CS) was prepared from overnight culture. Then modified M9 medium which included serial dilution of Cs (0.1% up to 6%) was prepared. Then UPEC isolate (o26) was inoculated in modified M9. Finally, Fim promoter activity was assessed through fim promoter PCR product digestion by HinfI restriction enzyme.
  Results
  Modified M9 medium including 0.1% up to 0.7% of Cs, supports and stimulates fim operon expression. But modified M9 including 0.8% up to 3% of Cs, downregulated fim expression. By the way, UPEC was not able to multiply during inoculation in modified M9 including 4% up to 6% of Cs.
  Conclusion
  Probably, Lactobacillus acidophilus secrets some by-products which are able to inhibit fim operon expression in UPEC. Characterization and pharmaceutical application of these metabolites may be easily lead to design the new therapeutic products for prevention of urinary tract infections, especially in women.
  Keywords: Escherichia coli, lactobacillus acidophilus, Urinary tract infection
 • Mehrad Mahdavi, Mohammad Reza Mahdavi, Payam Roshan*, Mohammad Taher Hojati Page 86
  Background and Objectives
  It has been indicated that some blood groups act as receptors for pathogens. There is a controversy over the relationship between Lewis blood group antigens and H. pylori infection which is one of the main causes of peptic ulcer. The aim of this study was to investigate the relationship between Lewis blood group antigens and H. pylori induced peptic ulcer.
  Material and
  Methods
  Blood and saliva samples from 60 patients with peptic ulcer caused as a result of H. pylori infection and 44 healthy individuals (control group) were collected. Types of Lewis antigens and secretory state of subjects were determined using direct agglutination and saliva tests, respectively. In order to find the relationship between Lewis blood group antigens and H. pylori induced peptic ulcer, Chi-Square test using SPSS statistics software version 17.0 (SPSS Inc., U.S.A.) was applied.
  Results
  Seventy two percent of the patients and sixty one percent of the healthy individuals were secretor and expressed Lewis B antigen. No significant relationship was observed between Lewis blood group antigens and H. pylori induced peptic ulcer.
  Conclusion
  No significant correlation was found between Lewis B antigen and presence of H. pylori induced peptic ulcer. Further studies for identification of the role of other factors like Lewis X and Sialyl Lewis X in binding, colonization and virulence of H. pylori infection are recommended.
  Keywords: Lewis Blood, Group System, Peptic Ulcer, Helicobacter pylori