فهرست مطالب

مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 52، بهار 1395)

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا
سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 52، بهار 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/03/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طاهره رضی، محسن شمسی *، محبوبه خورسندی، نسرین روزبهانی، مهدی رنجبران صفحات 1-8
  مقدمه
  آموزش و مشاوره رفتارهای دلبستگی قبل از تولد می تواند ارتقاء دهنده ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره در اولین بارداری بر دلبستگی مادر و جنین در سال 1394 در شهر همدان انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود. افراد نمونه 110 نفر زن نخست زا بودند که در سن حاملگی 32-30 هفته قرارداشته و به صورت تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 55 نفر) تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کرانلی برای سنجش دلبستگی مادر به جنین بود. قبل از مشاوره پرسشنامه درهر دو گروه تکمیل شد. سپس چهار جلسه مشاوره گروهی، هر هفته در طی یک ماه برای مادران گروه آزمون علاوه بر مراقبتهای روتین بارداری گذاشته شد. در حالیکه گروه کنترل فقط مراقبتهای روتین را دریافت می کردند. دو هفته پس از اتمام مشاوره، افراد در دو گروه مورد بررسی مجدد قرار گرفتند. میانگین نمرات دلبستگی مادر-جنین بین دو گروه و درون گروه ها با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات دلبستگی مادر به جنین بعد از مشاوره در گروه آزمون تفاوت اماری معنی داری با گروه کنترل داشت (P < 0.001). میزان دلبستگی در گروه مورد افزایش معنی داری داشت در حالیکه در گروه شاهد تغییر معنی دار آماری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مشاوره رفتارهای دلبستگی به مادران در طی مراقبتهای پره ناتال می تواند در جهت ارتقاء ارتباط مادر-جنین موثر باشد.
  کلیدواژگان: دلبستگی، جنین، بارداری، مشاوره
 • غلامحسین فلاحی نیا، مجتبی دانشگری، سید رضا برزو *، عباس مقیم بیگی، طاهره سکوتی صفحات 9-15
  مقدمه
  شروع سریع عملیات احیای قلبی-ریوی پایه توسط گروه های امدادرسان درحوادث به عنوان یک عامل تعیین کننده در افزایش میزان بقا مصدومین شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آموزش احیای قلبی ریوی پایه به دو روش عملی با مولاژ و نمایش فیلم برآگاهی و عملکرد گروه های امدادرسان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه تجربی دو گروهی با طرح قبل و بعد، بر روی 72 نفر گروه های امدادرسان (امداد گران هلال احمر وآتش نشانان) شهر همدان صورت گرفت. نمونه ها بصورت تصادفی ساده در دو سازمان انتخاب و به دو گروه 36 نفری (A و B) تقسیم شدند. قبل از مداخله، آگاهی وعملکرد واحدهای مورد پژوهش به وسیله پرسشنامه آگاهی و چک لیست عملکرد سنجیده شد. مداخله بصورت برگزاری دوره آموزش نظری و عملی برای گروه A (مولاژ) در گروه های 6 نفری و درگروه B (فیلم) آموزش بصورت یک فیلم در قالب لوح فشرده با همان محتوا، انجام گرفت. بعد از 7 روز آگاهی و عملکرد مورد سنجش قرار گرفت. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  اختلاف آماری معناداری در آگاهی و عملکرد، بین قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه وجود داشت (05/0 P <)، اما در مقایسه، دو گروه ( Aو B) از نظر میزان آگاهی و عملکرد با یکدیگر اختلاف معنا داری مشاهده نشد (05/0 P >).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه گرچه هر دو روش به یک میزان موثر بود ولیکن آموزش به روش فیلم به واسطه داشتن مزایایی چون استفاده از وقت آزاد، عدم نیاز به کلاس،کاربرد آسان و مقرون به صرفه بودن توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، احیای قلبی - ریوی پایه، کمک های اولیه
 • طاهره روزبهانی، منیژه نوریان *، کیارش ساعتچی، اعظم مسلمی صفحات 16-23
  مقدمه
  اختلالات خواب در دوران نوجوانی شایع است زیرا تغییرات بیولوژیکی، روان شناختی و اجتماعی که در این دوران پدید می آید با کیفیت پایین خواب همراه است. از طرفی آرام سازی عضلات، به آرامش ذهن منجر می شود؛ زیرا از تولید افکار منفی جلوگیری کرده و اثرات افزایش فشار عضلانی بر بدن را خنثی می کند. لذا مطالعه حاضر، با هدف تعیین تاثیر آرام سازی پیش رونده عضلانی بر کیفیت خواب دانش آموزان پیش دانشگاهی انجام شد.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی، 46 دانش آموز پیش دانشگاهی مدارس دولتی شهرستان ملایر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، بصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و در دو گروه آرام سازی پیش رونده عضلانی و کنترل قرار گرفتند. به نمونه های گروه آزمون، آرام سازی پیش رونده عضلانی آموزش داده شد و از آن ها خواسته شد تا به مدت یک ماه، روزی یک بار آرام سازی را انجام دهند. نمره کیفیت خواب کل نمونه ها با استفاده از «شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ»، در ابتدا و انتهای مداخله سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 17 تحلیل و از آزمون های آماری من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین نمره کیفیت خواب گروه کنترل بعد از یک ماه افزایش معناداری را نشان داد (001/0 P <) و میانگین نمره کیفیت خواب گروه آزمون، بعد از یک ماه انجام آرام سازی پیش رونده عضلانی، کاهش معناداری یافت (001/0 P <). هچنین بعد از مداخله، تفاوت معناداری از نظر نمره کیفیت خواب بین دو گروه آزمون و کنترل مشاهده شد (001/0 P <).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که آرام سازی پیش رونده عضلانی باعث افزایش کیفیت خواب دانش آموزان پیش دانشگاهی می گردد.
  کلیدواژگان: آرام سازی پیش رونده عضلانی، کیفیت خواب، دانش آموز
 • پریسا پارسا، نفیسه سعیدزاده، قدرت الله روشنایی، سیده زهرا معصومی * صفحات 24-30
  مقدمه
  اعتماد به نفس و خودکار آمدی، عوامل اصلی تاثیر گذار بر عملکرد صحیح، مسئولیت پذیری و ایفای نقش مادری می باشند. استفاده از استراتژی های ارتقاء اعتماد به نفس و خودکار آمدی ممکن است منجر به بهبود پیامد بارداری شود. مطالعه حاضر با هدف «تعیین تاثیر شمارش حرکات جنین بر سطح اعتماد به نفس و خود کار آمدی مادر در سه ماهه سوم بارداری» انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 200 نفر از زنان نخست زا شرکت داشتند که بصورت در دسترس انتخاب و بصورت تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. افراد گروه آزمون اقدام به شمارش حرکات جنین از هفته 28 تا هفته 37 بارداری کردند و افراد گروه کنترل در این مدت از مراقبت معمول برخوردار شدند و سطح اعتماد به نفس و خود کار آمدی ماردان در دو گروه در هفته 28 و 37 بارداری مقایسه شد. داده ها با آزمون های توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات اعتماد به نفس مادران در هفته 28 بارداری در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت، اما در هفته 37 بارداری این میزان در گروه آزمون 08/4±31/23 و در گروه شاهد 60/4±29/21 بود و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت (P < 0.001). سطح خود کار آمدی مادر نیز در هفته 28 بارداری در دو گروه از تفاوت معنی داری برخوردار نبود، اما در هفته 37 بارداری این تفاوت معنی دار بود (18/5±06/32 در مقابل 56/6±82/29، 007/0= P).
  نتیجه نهایی: زنانی که در هفته های 28 تا 37 بارداری اقدام به شمارش حرکات جنین کرده بودند، اعتماد به نفس بیشتر و خودکارآمدی بهتری را نسبت به گروه کنترل گزارش کردند. استفاده از این روش ساده و مفید جهت افزایش اعتماد به نفس و خود کارآمدی مادران در دوران بارداری به تمام مراقبین بهداشتی-درمانی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: شمارش حرکات جنین، خود کار آمدی، اعتماد به نفس، بارداری، سه ماهه سوم
 • معصومه دل ارام، لعبت جعفرزاده، سهند شمس * صفحات 31-38
  مقدمه
  بسیاری از کودکان بیمار، دارای علایم و نشانه هایی هستند که بعضی از این علایم، نشانه خطر می باشند و نیاز است مادر به عنوان اولین مراقب کودک در برخورد کارامد با نشانه های خطر توانمند گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر خودکارآمدی مادران در خصوص نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 116 مادر دارای کودک کمتر از پنج سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک به صورت چند مرحله ای از 6 مرکز بهداشتی انتخاب و با تکمیل پرسشنامه محقق ساخته (که پایایی و روایی آن سنجیده شد) همراه با مصاحبه انجام شد. مداخله آموزشی در گروه آزمون طی دو جلسه آموزشی اجرا گردید. پس آزمون از طریق تکمیل مجدد پرسشنامه ها، سه ماه بعد از مداخله آموزشی بررسی و در نهایت با استفاده از نرم افزار سSpss تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین میانگین نمره خودکارآمدی مادران در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی داری مشاهد نگردید (05/0P > ) اما بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری داشتند (001/0P < ) که البته این اختلاف در گروه مداخله سه برابر گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  مداخله آموزشی مبتنی بر نیازسنجی اولیه در بهبود خودکارآمدی مادران در خصوص نشانه های خطر در کودکان موثر بود و می تواند برای طراحی برنامه های آموزشی مفید باشد.
  کلیدواژگان: خطر، خودکارآمدي، کودک، آموزش
 • امیر صادقی *، طیبه صمصامی، علی بیک مرادی، عباس مقیم بیگی صفحات 39-49
  مقدمه
  انتخاب شیوه رهبری مناسب توسط سرپرستاران علاوه بر بهبود عملکرد آنها میتواند افزایش رضایت شغلی پرستاران و در نتیجه تحقق اهداف سازمانی را بدنبال داشته باشد. این مطالعه تلاشی برای تعیین سبک رهبری سرپرستاران از دیدگاه پرستاران و بررسی رابطه آن با پیامدهای رهبری در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی که در سال 1394 انجام شد، جامعه پژوهش کلیه پرستاران مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان (N = 950) بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای از نوع نسبتی تعداد 360 نفر از پرستاران شاغل بعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و اولیو بود. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS به وسیله آزمون های توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج بیانگر این بود که سرپرستاران از ترکیبی از سه سبک رهبری تحول آفرین، عملگرا و عدم مداخله استفاده می کردند. همچنین نتایج نشان داد که مولفه های انگیزش الهامی (001/0، P < 89/0r = )، نفوذ آرمانی (001/0، P < 89/0 r =)، ملاحظه فردی (001/0 P <) و رهبری عدم مداخله (001/0، P < 71/0r = ) با اثر بخشی رهبری رابطه معنی داری داشتند، همچنین مولفه های ملاحظه فردی (001/0، P < 83/0r = )، نفوذ آرمانی (001/0، P < 85/0r = )، مدیریت بر مبنای استثنای فعال (001/0، P < 84/0r = ) و مدیریت بر مبنای استثنای غیر فعال (001/0، P < 35/0r =) با رضایت شغلی رابطه معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  لازم است سرپرستاران به تقویت مولفه های پنج گانه سبک رهبری تحول آفرین و مولفه پاداش اقتضایی از سبک رهبری عملگرا در رفتار های مدیریتی خود تلاش نمایند.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، پیامدهای رهبری، پرستاران
 • محبوبه صفوی، سمیه قاسمی پنچاه *، محمد فشارکی، محمد اسماعیل پور بندبنی صفحات 50-57
  مقدمه
  ارتباط موثر، عنصر حیاتی از مراقبت پرستاری کارآمد بحساب می آید. این مطالعه به منظور بررسی مهارت های ارتباطی و برخی متغیرهای دموگرافیک مرتبط با آن در پرستاران انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی است که در آن 210 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی گیلان در سال 1394، که به روش تصادفی نسبتی انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی بارتون جی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21، و آمار توصیفی و تحلیلی (اسپیرمن، من ویتنی- یو ،کروس کالوالیس) در سطح معنی داری (05/0 >P ) استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین کلی و انحراف معیار مهارت های ارتباطی پرستاران (45/6 ± 66/60) و به تفکیک حیطه ها، مهارت کلامی (18/3 ± 58/21)، مهارت شنود (91/2 ± 71/18)، و مهارت بازخورد (57/2 ± 36/20) بود. بین مهارت ارتباطی کلی با مشخصات دموگرافیک سن، وضعیت تاهل، سابقه کار، بخش محل خدمت و نوع استخدام رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، پرستاران از سطح مهارت های ارتباطی متوسطی برخوردار بودند. بنابراین توجه مدیران پرستاری به برگزاری برنامه های آموزشی جهت ارتقای این مهارت ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مهارت ارتباطی، پرستاران، شنود، بازخورد
 • سیده زهرا معصومی، زیبا نیازی *، رفعت بخت، قدرت الله روشنایی صفحات 58-67
  مقدمه
  سلامت از بنیادی ترین حقوق هر فرد می باشد و یکی از گروه هایی که در مسئله ی سلامت به شدت آسیب پذیر هستند، مادران باردار می باشند. ماماها دارای نقش حیاتی و ارتباط تنگاتنگ با این گروه هستند و با توجه به اینکه وجود ارتباط مستقیم بین «رعایت حقوق سلامت» و «رضایت بیماران» به اثبات رسیده، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش ماماها در رابطه با منشورحقوق زنان باردار،بر میزان رضایت زنان باردار طراحی شده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه ای از نوع نیمه تجربی دوگروهی می باشد، شرکت کنندگان 331زن باردار بودند که دربیمارستان امام رضاعزایمانطبیعیکرده بودند. تعداد 176 زن باردار در گروه کنترل قبل از مداخله ی آموزشی و 155 نفر در گروه آزمون بعد از مداخله ی آموزشی در مورد میزان رضایت از عملکرد ماماها در زمینه ی رعایت بندهای منشور حقوق زنان باردار، نظرسنجی شدند. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد.
  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی رضایت بیماران بود، این پرسشنامه دارای 16 سوال در مورد میزان رضایت از رعایت حقوق زنان باردار بوده و با مقیاس لیکرت طراحی شده بود. در پایان آنالیز داده ها با نرم افزار Spss16 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان 26 سال بود، ارتباط بین تحصیلات، فاز زایمانی در هنگام بستری و محل زندگی، با میزان رضایت مادران باردار معنادار نبود. در گروه آزمون رضایتمندی به شکل معناداری با کاهش مداخلات افزایش یافته بود، همچنین ارتباط معناداری بین زایمان بی درد و افزایش رضایتمندی به دست آمد. (05/0P<) میزان رضایت کلی مادران باردار در بین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معناداری ندارند، اما وقتی نتایج به تفکیک حیطه های جسمی و روحی بررسی می شوند، مشخص می شود که آموزش ماماها تفاوتی معنادار در میزان رضایت زنان باردار در حیطه ی روحی ایجاد کرده است. (05/0P<)
  بحث و نتیجه گیری
  رعایت حقوق بیمار وابسته به عوامل گوناگون و وجودزیرساخت مناسب می باشد، اگرچه طبق یافته های این مطالعه آموزش پرسنل به عنوان راهکاری مناسب در جهت افزایش رضایت مددجویان از بعد روحی منشور حقوق زنان باردار به نظر می رسد، اما بدیهی است رعایت حقوق مراجعان و متعاقبا افزایش رضایتمندی در آنان، نیازمند سازوکارهای زیادی می باشد.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، رضایت بیمار، ماما
|
 • Tahereh Razi, Mohsen Shamsi *, Mahboobeh Khorsandi, Nasrin Roozbahani, Mehdi Ranjbaran Pages 1-8
  Introduction
  Training and consulting attachment behavior may promote bonding between mothers and infants. The aim of this study was to determine the effect of consultation in primi-parous mothers on Maternal-Fetal Attachment (MFA) in 2015 in Hamadan city, Iran.
  Methods
  This study was a randomized clinical trial. Subjects were 110 nulliparous women in 30-32 weeks of gestational age. Participants were randomly assigned to two experimental and control groups (each group: n = 55). The collected data included demographic information as well as standard Cranley’s questionnaire information to measure the MFA. Before the consultation, questionnaires were completed by both groups. Then, four weekly group sessions during a month were conducted in the case group, while the control group only received routine care. Two weeks after the consultation, the two groups were re-examined. The averages of score changes in maternal-fetal attachment between the two groups as well as within groups were compared.
  Results
  After consultation, there was a significant difference between case and control groups on the mean of MFA scores. The mean of MFA significantly increased in the case group (P
  Conclusions
  Consultation of the MFA behavior can be used to promote mother-fetus relationship during prenatal care.
  Keywords: Object Attachment, Fetus, Pregnancy, Referral, Consultation
 • Ghilamhosein Falahiniya, Mojtaba Daneshgari, Reza Borzo*, Abbas Moghimbeygi, Tahere Sokoti Pages 9-15
  Introduction
  Prompt cardiopulmonary resuscitation (CPR) by aid groups during incidents is known as a determining factor of the survival rate. This study compared the effects of CPR teaching with two methods, practical with model and film, on the knowledge and performance of aid groups.
  Methods
  This experimental study, designed as two groups of before and after, was performed on 72 members of aid groups in Hamedan, Iran. The samples were randomly selected from both organizations and divided into two groups of 36. Before the intervention, knowledge and performance of samples were assessed by knowledge evaluation questionnaire and performance evaluation checklist. The intervention was a theoretical and practical training for group A (practical with mannequin) in groups of six. In group B (film), education was in the form of a video CD with the same content. Finally, after seven days, knowledge and performance of samples were examined. Data were analysed by statistical method and SPSS software.
  Results
  There was no significant difference in knowledge and performance before and after the training in both groups (P 0.05).
  Conclusions
  According to the study, both methods were equally effective. However, teaching by film can have advantages such as being doable in free time, no need for presence in class, being easy to use and cost-effective.
  Keywords: Knowledge, Performance, Basic Cardiopulmonary Resuscitation, First Aid
 • Tahereh Roozbahani, Manijeh Norian *, Kiyarash Saatchi, Azam Moslemi Pages 16-23
  Introduction
  Sleep disorders are common in adolescence, as biological, psychological and social changes that arise during adolescence are associated with poor-quality sleep. Relaxation of muscles leads to peace of mind, prevents and neutralizes negative thoughts and emotions, and balances the effects of muscle strain increase on the body. This study aimed to determine the effects of progressive muscle relaxation on the sleep quality of pre-university students.
  Methods
  In this clinical trial, 46 pre-university students from public schools of Malayer city, Iran participated. Samples were systematic randomized into two groups of progressive muscle relaxation (test) and control. In the test group, progressive muscle relaxation programs were taught and they were asked to do this once a day for a month. The sleep quality of the samples was measured using "Pittsburgh Sleep Quality Index" at the beginning and end of the intervention. Data were analyzed using SPSS version 17 and Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used.
  Results
  The mean score of sleep quality in the control group after one month showed a significant increase (P
  Conclusions
  The findings of this study showed that the progressive muscle relaxation program enhanced the sleep quality in pre-university students.
  Keywords: Progressive Muscle Relaxation, Sleep Quality, Student
 • Parisa Parsa, Nafiseh Saiedzadeh, Godratalah Roshanaii, Seyedeh Zahra Masoumi* Pages 24-30
  Introduction
  Self-esteem and self-efficacy are the main effective factors on proper functioning sense of responsibility and roles of motherhood. Using the promotion methods of self-esteem and self-efficacy may improve pregnancy outcomes. The aim of this study was to detect the effect of counting fetal movements on self-esteem and self-efficacy of nulliparous women.
  Methods
  In a randomized controlled trial study 200 nulliparous women participated, selected by convenience sampling, and were randomly divided into experimental and control groups. In the first group, the women counted the fetal movements during 28 to 37 weeks of gestation and the second group received the standard antenatal care. The self-esteem and self-efficacy of mothers were assessed and compared in 28 and 37 week in the two groups. Data were analyzed with SPSS 16 and P
  Results
  There was not a significant difference in the mean scores of self-esteem in 28 weeks of gestation between the two groups, but the difference was significant in 37 weeks of gestation (23.31 ± 4.08 in the experimental group and 21.29 ± 4.60 in the control group, P
  Conclusions
  The women who counted the fetal movements during 28 to 37 weeks of gestation reported a better self-esteem and self-efficacy than the control group. Using this simple and useful method for improving self-esteem and self-efficacy of mothers during pregnancy is suggested to all health care providers.
  Keywords: Fetal Movement, Self Concept, Self Efficacy, Pregnancy, Pregnancy Trimester, Third
 • Masoumeh Delaram, Loabat Jafarzadeh, Sahand Shams* Pages 31-38
  Introduction
  Many ill children have symptoms and signs, some of which are dangerous. Therefore, the aim of this study was to assess the effect of education on self-efficacy of mothers about alerting signs in children less than five years.
  Methods
  This interventional, semi-experimental study was conducted on 116 mothers with children under five years old, referring for treatment to six health centers in Arak, Iran. Data was collected using multistage sampling, with the completion of a researcher-made valid and reliable questionnaire together with interviews. Then, based on this questionnaire, results that was training needs assessment selected educational ways and designed educational program. Educational intervention in the case group was established during the four learning sessions and was conducted posttest by questionnaire completion, three months after the educational intervention. Finally, data were analyzed by SPSS software in significance level of P
  Results
  Findings showed that the average scores of mothers’ self-efficacy in intervention and control groups did not have a meaningful relationship before the intervention, using independent t-test (P > 0.05), but there was a meaningful relationship between them after the intervention by paired t-test (P
  Conclusions
  Based on the results of this study, educational intervention on initial assessment was effective in improving mothers’ self-efficacy about alerting signs in children, and helpful training programscan be designed based on that.
  Keywords: Danger, Self, Efficacy, Child, Education
 • Amir Sadeghi *, Tayebeh Samsamy, Ali Bikmoradi, Abbas Moghimbeigi Pages 39-49
  Introduction
  In contemporary organizations such as hospitals, leadership effectiveness and employee's satisfaction are two important leadership outcomes. Head nurses’ leadership styles and their performance play a key role to increase their effectiveness. Choosing an appropriate leadership style by head nurses, in addition to improving their performance, enhances nurses’ job satisfaction and results in organizational goal achievement. This study aimed to determine head nurses’ leadership style, as perceived by nurses, and its relationship with leadership outcomes in the educational-treatment centers of Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
  Methods
  In this descriptive-analytical research performed in 2015, the research population was all the nurses in educational-treatment centers of Hamadan University of Medical Sciences (n = 950). Using stratified proportional random sampling, 360 nurses were chosen as the research sample. The research instrument was Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), developed by Bass and Avolio.
  Results
  The results demonstrated that head nurses applied a combination of three leadership styles: transformational, transactional, and laissez-fair. The result of multiple regression analysis showed that inspirational motivation, idealized influence, individual consideration and laissez-fair leadership accounted for 85% of the variance of leadership effectiveness. Individual consideration, idealized influence, management-by-exception active, management-by-exception passive and contingent reward accounted for 74% of variance of nurses’ job satisfaction.
  Conclusions
  The results of this study revealed that there was a significant statistical relationship between head nurses’ leadership styles and their leadership effectiveness and nurses’ job
  Keywords: Therefore, it is necessary for head nurses to try to foster five transformational
 • Mahboobeh Safavi, Somayeh Ghasemipenchah *, Mohammad Fesharaki, Mohammad Esmaeilpour Bandboni Pages 50-57
  Introduction
  Effective communication is a vital component of efficient nursing care. This study was conducted to assess the communication skills of nurses those working in Guilans’ teaching hospitals and some of related demographic factors.
  Methods
  This cross-sectional analytical study was carried on 210 nurses those working in teaching hospitals of Guilan University of Medical Sciences in 2015. Nurses were selected through randomized sampling method. They asked to complete the communication skills questionnaire of Burton G (1990). Data was analyzed with SPSS version 21 by using descriptive and analytical statistics tests such as; Spearman, Mann-Whitney U, and kruskal wallis at significant level of P
  Results
  The mean score of total communication skills was calculated 60.66 ± 6.45. The mean score of verbal skill, listening skill, and so feedback skill were calculated in order to 21.58 ± 3.18, 18.71 ± 2.91, and so 20.36 ± 2.57 with respectively. Communication skills was significantly related with demographic variables such as age, marital status, past work experience, workplace, and so type of employment (P
  Conclusions
  Communication skills of nurses in this study were calculated in moderate level, because of importance of communication to health care provider, all of managers should design appropriate training programs to improve communication skills.
  Keywords: Communication Skill, Nurses, Listening, Feedback
 • Zahra Masumi, Ziba Niyazi*, Rafat Bakht. Ghodratolah Roshanaei Pages 58-67
  Introduction
  Health is the basic human rights and pregnant women are among the most vulnerable groups in terms of health. Respecting to the rights is an important issue in health care quality and the strategy is to achieve greater satisfaction. The present study aimed to evaluate the effect of Training of Bill of rights of pregnant women to midwives, on satisfaction of the pregnant women.
  Methods
  This is a quasi-experimental study, 176 pregnant women before the intervention for 13 midwives and 155 pregnant women after the intervention were studied by convenience sampling in order to assess the satisfaction of respect for the Bill of rights of pregnant women. Data were collected by a researcher-made questionnaire with both of the physical and emotional realm. This study was performed in Imam Reza Hospital in1394. Data analysis was performed using Spss16.
  Results
  The mean age of the sample was 26 years and 94.8% of them had diploma or less. The relationship between education and labor phase, with satisfaction of the pregnant women was not statistically significant. The overall satisfaction between the experimental and control groups was not significantly different, But there was a significant difference in training of midwives and pregnant women in the realm of mental satisfaction (P
  Conclusion
  Personnel training is a way to increase the respect of rights of users and their satisfaction but achieving these goals will require a lot of mechanisms such as providing appropriate infrastructure and improving working conditions for staff.
  Keywords: Patient Rights, Midwifery, Patient Satisfaction, Pregnant Women