فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پرویز کریمی ثانی، معصومه اسمعیلی صفحه 4
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی الگوی راهنمائی و مشاوره قبل از ازدواج مبتنی بر رویکرد چند بعدی بومی نگر بر کیفیت زندگی زناشوئی است.جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشت تبریز بودند که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. 12 زوج در گروه آزمایش و 12 زوج در گروه کنترل بطور تصادفی قرار داده شد. ابزار مورد استفاده برای سنجش، پرسشنامه رضایت زناشوئی انریچ بود. روش مورد استفاده روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از شاخص های توزیع فراوانی و میانگین و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی آموزشی راهنمائی و مشاوره قبل از ازدواج مبتنی بر رویکرد چند بعدی بومی نگر بر بهبود ابعادی نظیر رضایت زناشویی، ابعاد و موضوعات شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مسایل مالی، اوقات فراغت، ارتباط با خانواده اصلی و دوستان، نقش های همسری و جهت گیری مذهبی و معنوی تاثیر معناداری دارد. اما بر روابط جنسی و تربیت فرزند تاثیر معناداری نداشت. با توجه به ارتباط تعاملی و در هم پیچیده مسائل فردی، زناشوئی و فرهنگی – اجتماعی، جهت ارتقاء کیفیت زندگی زناشویی می توان از الگوی آموزشی راهنمائی و مشاوره قبل از ازدواج تدوین شده مبتنی بر رویکرد چند بعدی بومی نگر در دوره های مشاوره قبل از ازدواج استفاده نمود.
  کلیدواژگان: الگوی راهنمائی و مشاوره قبل از ازدواج، رویکرد چند بعدی بومی نگر، کیفیت زندگی زناشوئی
 • محمد نریمانی، معصومه خاوری صفحه 20
  هدف از پژ‍وهش حاضر، تعیین طرح واره های غالب و اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر درمان دانش آموزان مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی بود. روش مطالعه آزمایشی، و طرح آن پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش در مرحله شناسایی طرح واره ها،30 و مرحله درمان، 16 دانش آموز دختر دارای فوبی اجتماعی به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس افراد نمونه در مرحله درمان بصورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار داده شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه های فوبیای اجتماعی و طرح واره. آزمودنی های گروه آزمایش 15 جلسه (120 دقیقه ای) تحت طرح واره درمانی گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده های حاصل با استفاده از آزمونT مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: طرح واره درمانی گروهی شدت علایم فوبیای اجتماعی و طرح واره های محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، شکست و ایثار را کاهش می دهد و فراوان ترین طرح واره ها: ایثار، معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی، خویشتن داری و خود انظباطی ناکافی، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، شکست، استحقاق و بزرگ منشی شناسایی شدند. به نظر می رسد طرح واره درمانی گروهی می تواند به عنوان یک رویکرد درمانی اثربخش در کاهش علایم دانش آموزان مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی در نظرگرفته شود. طرح واره درمانی گروهی می تواند در کاهش علایم اختلال فوبی اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستانی مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی اثربخش باشد
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، فوبی اجتماعی، طرح واره های ناسازگار اولیه
 • سیدعلی کیمیایی، جواد صالحی فدردی، جواد غفوری نسب صفحه 41
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر بهبود ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه پژوهش شامل80 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که28 نفر آنها پسر و 52 نفر دختر بودند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. شرکت کنندگان به مدت 16 ساعت تحت آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی قرار گرفتند.آزمودنی ها در ابتدا و انتهای دوره آموزشی، به پرسشنامه های هوش هیجانی بار-اون و ملاک های همسرگزینی پاسخ دادند. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها بیانگر این است که نه تنها بین هوش هیجانی و ملاک های محتوایی و فرایندی انتخاب همسر دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد بلکه آموزش های ارائه شده بر افزایش هوش هیجانی موثر بوده است (p<0/001).همچنین مشخص شد که آموزش های ارائه شده بر بهبود ملاک های همسرگزینی تاثیرگذار بوده است (p<0/001). بنابراین می توان گفت آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی نه تنها به تقویت هوش هیجانی می انجامد بلکه با تعدیل ملاک های کمال گرایانه و بدبینانه در انتخاب همسر افراد را در انتخاب مناسب ترین و نه بهترین همسر یاری می نماید.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، مهارت های پیش از ازدواج، ملاک های همسرگزینی، هوش هیجانی
 • زهرا نعمتی پور، محمود گلزاری صفحه 52
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی مشاوره و درمان سوگ با رویکرد دینی به شیوه گروهی، بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی مادران داغدار فرزند، انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه کیفیت زندگی (SF- 36) بود. جامعه آماری پژوهش مادران داغدار فرزندی بودند که مدت سه ماه تا یکسال از مرگ فرزندانشان می گذشت و نمرات کیفیت زندگی آن ها پایین تر از یک انحراف معیار از میانگین جامعه بود. در این پژوهش 18 مادر داغدیده بوسیله نمونه گیری داوطلبانه تعیین شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس مداخله درمانی طی 10 جلسه 90 دقیقه ای، بصورت یک جلسه در هفته، برای گروه آزمایش به اجرا در آمد. نتایج تحلیل واریانس داده ها نشان داد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کلی کیفیت زندگی معنادار بوده است و مداخله درمانی به طور معناداری موجب ارتقاء سطح کیفیت زندگی مادران داغدیده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مشاوره و درمان سوگ با رویکرد دینی، در ارتقاء سطح کیفیت زندگی مادران داغدیده موثر است.
  کلیدواژگان: مشاوره سوگ، درمان سوگ، دین، کیفیت زندگی
 • سجاد بشرپور، آزاده عباسی، عباس ابوالقاسمی صفحه 70
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان برکاهش ناامیدی و بهبود شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بود. روش این پژوهش، شبه آزمایشی با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شهر اردبیل در سال 1392 تشکیل دادند (83N=). از این جامعه تعداد 45 نفر به روش نمونه-گیری تصادفی ساده انتخاب و بعد از انجام مصاحبه بالینی در سه گروه 15 نفری آموزش مهارتهای مقابله ای شناختی رفتاری، آموزش تنظیم هیجان و گواه به تصادف جایگزین شدند. هر سه گروه در مراحل پیش و پس آزمون به پرسش نامه های ناامیدی، شادکامی و عزت نفس پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سه گروه آموزش مهارتهای مقابله ای شناختی رفتاری، تنظیم هیجان و گروه گواه در ناامیدی، شادکامی و عزت نفس وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد که در شادکامی و ناامیدی هر دو شیوه ی آموزش مهارتهای مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان به یک اندازه اثربخش بودند ولی روش تنظیم هیجان بر عزت نفس اثربخش نبود. با توجه مشکلات کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در اکتساب طبیعی مهارتهای رفتاری و هیجانی ضروری برای رشد، آموزش مهارتهای مقابله ای شناختی رفتاری و تنظیم هیجان در افزایش میزان شادکامی و کاهش ناامیدی این کودکان و نوجوانان می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: مقابله شناختی رفتاری، تنظیم هیجان، بی سرپرستی و بد سرپرستی، ناامیدی، شادکامی، عزت نفس
 • سیدمحسن اصغری نکاح، فاطمه بروک صفحه 86
  در این پژوهش اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر بازی های زبانشناختی بر رشد آگاهی واج شناختی کودکان مقیم شیرخوارگاه یا مرکز شبه خانواده بررسی شد.نمونه ای شامل 24کودک پسر بی سرپرست وبدسرپرست سنین 4-5 سال بودکه در مراکز شبه خانواده نگهداری بود که به تصادف در دو گروه آزمایش(12نفر) و گروه گواه(12نفر) قرارگرفتند و پرسشنامه آگاهی واج شناختی که شامل خرده مقیاس آگاهی هجایی،آگاهی درون هجایی وآگاهی واجی بود به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرشد و کودکان گروه آزمایش ده جلسه بازی درمانی مبتنی بر بازی های زبانشناختی را دریافت کردند.نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد کودکانی که بازی های زبان شناختی را دریافت کرده بودند، در پس آزمون افزایش معناداری در آگاهی واج شناختی در مقایسه با گروه گواه داشتند. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که ارائه برنامه های آموزشی- توانبخشی در قالب بازی های زبان شناختی می تواند موجب افزایش آگاهی واج شناختی و ظرفیت های زبان شناختی کودکان مقیم شبه خانواده شود و می تواند در کار بالینی در قلمرو پیشگیری و ترمیم زمینه سازهای مشکلات خواندن در پرورشگاه ها و مهدهای کودک بکارگرفته شود
  کلیدواژگان: بازی درمانی، بازی های زبان شناختی، آگاهی واج شناختی، کودکان بی سرپرست وبدسرپرست
 • عسکری اصغری گنجی، شکوه نوابی نژاد صفحه 101
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر منبع کنترل درونی در افزایش رضایت زناشویی است. روش پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان بابل بود. نمونه اولیه شامل 100 زوج بود، که به روش نمونهگیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. سپس از این جامعه، زوج هایی که در ابزار پژوهشی(مقیاس رضایت زناشویی و منبع کنترل) نمرات شان از میانگین نمونه کمتر بود، 20 زوج انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه ( 10 زوج در گروه آزمایش و 10 زوج در گروه کنترل) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی، تست رضایت زناشویی انریچ و مقیاس منبع کنترل راتر بود. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که، آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر منبع کنترل درونی در افزایش رضایت زناشویی موثر بوده است. بنابراین، مداخله آموزشی مبتنی بر منبع کنترل درونی می تواند به عنوان یکی از روش های مداخله ای برای زوج هایی که از نارضایتی زناشویی رنج می برند مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، منبع کنترل درونی، رضایت زناشویی
 • فرزاد نصیری، مجید محمودعلیلو، عباس بخشی پور رودسری صفحه 116
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر (GAD) است. این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه ی چندگانه ی پلکانی اجرا شد.2 نفر از مبتلایان به GAD بر اساس ملاک های ورود و احراز شرایط پژوهش وارد طرح درمان شدند و تحت درمان MBCT قرار گرفتند. جهت ثبت شدت نشانه ها از پرسشنامه های نگرانی ایالت پن، افسردگی بک، اضطراب بک و مقیاس 7 سوالی اضطراب فراگیر استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش شدت علائم اختلال اضطراب فراگیر، کاهش نگرانی، کاهش اضطراب و کاهش نمرات افسردگی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق به کارگیری تمارین مختلف می تواند به بهبود مبتلایان به اضطراب فراگیر منجر شود.
  کلیدواژگان: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی، افسردگی
 • زینب ربانی، ایمان الله بیگدلی، محمود نجفی صفحه 134
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مذهب بر سلامت روان به واسطه هیجانات خودآگاه احساس شرم و احساس گناه بود. بدین منظور 286 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سمنان به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس هیجان خودآگاه برای بزرگسالان تانجنی و همکاران، پرسشنامه دینداری گلاک و استارک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ را تکمیل نمودند. ارتباط متغیرها در قالب یک الگوی ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون شد. نتایج، اثر واسطه ای هیجان احساس گناه را بین ابعاد مختلف مذهب با سلامت روان نشان داد به طوری که ابعاد اعتقادی(16/0=β) ، عاطفی(24/0=β) و مناسکی(14/0=β) مذهب احساس گناه را به طور مثبت پیش بینی کرده و به واسطه این هیجان(18/0=β) بر سلامت روان اثر مثبت داشتند. برای هیجان احساس شرم رابطه معناداری با ابعاد مذهب به دست نیامد اما این هیجان سلامت روان را به صورت منفی پیش بینی نمود(41/0-=β). بنابراین ابعاد مختلف مذهب با افزایش هیجانات مثبت از جمله احساس گناه سازگارانه منجر به ارتقاء سلامت روان شده و احساس شرم ناسازگار، احتمال گرایش به بیمارهای روانی را افزایش داده و سلامت روانی را به مخاطره می اندازد.
  کلیدواژگان: مذهب، ابعاد دینداری، سلامت روان، احساس شرم، احساس گناه
 • سمیه کهریزی، آسیه مرادی، خدامراد مومنی صفحه 154
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال رفتاری انجام شد. این پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره بود. جامعه آماری شامل کودکان 7-5 ساله دارای اختلال رفتاری بود که در سال 92-91 در مراکز مهد کودک شهر کرمانشاه، قرار داشتند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابتدا از بین مناطق سه گانه شهر کرمانشاه، شش مهد کودک(از هر منطقه دو مهد کودک) به تصادف انتخاب شد. 54 کودک دارای اختلال رفتاری شناسی شدند. سپس بر اساس نقطه برش پرسشنامه و شرایط ورود و خروج از مطالعه، 30 کودک( 10 دختر و 20 پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش 15 نفر و کنترل 15 نفر قرار گرفتند. کودکانی که در گروه آزمایشی قرار داشتند به مدت ده جلسه هفتگی (45 دقیقه در هفته) در فعالیت شن بازی به صورت انفرادی شرکت داده شدند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای سنجش اختلال رفتاری و مولفه های آن از پرسشنامه اختلال رفتاری راتر فرم معلم(1967) استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند که مداخله شن بازی درمانی، به کاهش مولفه های پرخاشگری/بیش فعالی، اضطراب/افسردگی، ناسازگاری و کمبود توجه در کودکان مبتلا به اختلال رفتاری منجر می شود. اما بر اختلال سلوک اثر معنی دار ندارد. چنین دستاوردی در پیگیری یک ماه حفظ شد. می توان نتیجه گرفت مداخله شن بازی در کاهش اختلال رفتاری کودکان مبتلا به اختلال رفتاری نقش مژثری دارد
  کلیدواژگان: کودکان، اختلال رفتاری، شن بازی
|
 • Parviz Karimisani, Masome Esmaili Page 4
  This study investigated the effect of pre-marriage guidance and counseling model according to multiple aspects domestic approach on marital satisfaction.
  Methodology
  Statistical society includes couples who came to the health centers of Tabriz and were selected based on convenience sampling. (Twelve couples in experimental group and 12 couples in control group). This research is quasi-experimental design. ENRICH marital satisfaction questionnaire was used via post-test and per-test methods. To analyze the data, Covariance analysis was applied. The findings of the study indicated that pre-marriage guidance and counseling model according to multiple aspects domestic approach has improved marital satisfaction, personality aspects, relationships, conflict- solving, financial matters, free time, relationship with family and friends, coupling roles, and religion spiritual orientations. This impact was significant but the impact of this model on sexual relationship and offspring education was not significant. Conclusion, According to the interactional and complex relationships between personal, marital and cultural – social issues, we can use pre-marriage guidance and counseling model based on multiple aspects domestic approach to increase marital satisfaction.
  Keywords: Pre, marriage guidance, counseling model, multiple aspects domestic approach, Marital satisfaction
 • Mohammad Narimani, Masoumeh Khavari Page 20
  The aim of this study was to identify the dominant early maladaptive schemas and the efficiency of group-based schema therapy on social phobia of the students. The method of the study was experimental, and its design was pretest-posttest control-group. In order to conduct this study in the identification scheme stage 30, and the treatment stage 16 students who had a social phobia were randomly selected. The subjects were randomized into two treatment (n = 8) and control groups (n = 8). The instruments used were social phobia and young schema questionnaire. The treatment group had 15 sessions (120 minutes) of group schema therapy and the control group had none. Data were analyzed using independent t-test. The results showed that group schema therapy reduces symptoms of social phobia, and emotional deprivation schema reduces abandonment/instability, failure, and sacrifice. In addition, sacrifice, strict standards/hyper criticism, insufficient self-control and self-discipline, social isolation/alienation, deficiency/shame, failure, and entitlement/grandiosity were identified as the most common schema. It seems that group schema therapy could be considered as an effective therapeutic approach in reducing the symptoms in students with social phobia.
  Keywords: Schema therapy, Social phobia, early maladaptive schema
 • Seyed Ali Kimiaei, Javad Salehifadardi, Javad Ghafourinasab Page 41
  The purpose of this study was considering the effectiveness of pre-marriage and life skills training on spouse selection and EQ in the students of Ferdowsi University of Mashhad.
  The sample of the study included 80 students of Ferdowsi University of Mashhad (M=28; F=52) selected by convenient sampling method and were placed in experimental and control groups. The participants received 16 hours of training on pre-marriage and life skills in a workshop. Students completed Baron EQ questionnaire and spouse selection criteria questionnaires(SSCQ), at the beginning and end of the workshop.
  Results from the data analysis showed that there was a correlation between EQ and containing and processing criteria students and skill training was effective on EQ (p
  Keywords: Life skills, Pre, marriage skills, Criteria for spouse selection, EQ
 • Zahra Nematipour, Mahmoud Golzari Page 52
  This study aimed to examine the effectiveness of group grief counseling and grief therapy using a religious approach on improving the Quality of Life (QOL) in bereaved mothers. In this study a quasi-experimental design with pretest- posttest and experimental and control groups were used. The data gathering instrument was Short Form Health Survey (SF-36). The population of this study included bereaved mothers who had at least 3 months and maximum one year of bereaved history with one standard deviation QOL score below the population mean. By volunteer sampling 18 bereaved mothers were selected and assigned randomly to experimental and control groups. Then, the experimental group received 10 weekly sessions (90 minutes) of intervention. The results of variance analysis showed that the differences between experimental and control groups in QOL score were significant; Thus, intervention improved QOL in bereaved mothers. Results showed that group grief counseling and grief therapy using a religious approach is an effective therapy for improving QOL in bereaved mothers.
  Keywords: Grief counseling, Grief therapy, Religion, Quality of life
 • Sajad Basharpoor, Azadeh Abbasi, Abbas Abolghasemi Page 70
  The aim of current study was to compare the effectiveness of teaching of cognitive behavioral coping skills and emotion regulation on the reduction of hopelessness, happiness, and self-esteem in orphan children and adolescents. The method of this study was quasi experimental with control group. All orphan children and adolescents living in Ardabil welfare organization in 1392 comprised the statistical population of this study (N=83). Forty five people were selected from this society by simple random sampling. Having conducted a clinical interview, they were assigned randomly to three groups of cognitive behavioral coping skills, emotion regulation, and control. All the participants of the three groups responded to the questionnaires related to hopelessness, happiness, and self-esteem at pre- and post-test levels. Collected data were analyzed by ANCOVA test. The results showed that there were significant differences between three groups in hopelessness, happiness, and self-esteem. Results of post hog test showed that cognitive behavioral coping skills and emotion regulation training were effective in hopelessness and happiness equally. But emotion regulation training did not influence self-esteem. Giving orphan children and adolescents have difficult in Natural acquisition of behavioral and emotional skills, necessary for growth, training of Cognitive-behavioral coping skills and emotion regulation can be effective in an increased rate of decline in happiness and hopelessness of these children and adolescent.
  Keywords: Cognitive behavioral coping skills, Emotion regulation, Orphan children, adolescents, Happiness, Self, esteem
 • Mohsen Asghari Nekah, Fateme Brook Page 86
  The purpose of this study was to survey the effectiveness of linguistic games on phonological awareness of orphans and vulnerable children. A sample of 24 orphans and vulnerable children age 4-5 in foster care was selected. They were randomly assigned to either an experimental group (N=12) or control group (N=12), then the phonological awareness questionnaire) subtest syllabic, phoneme awareness) was distributed. The experimental group received linguistic games in 10 sessions. The data analyses performed by ANCOVA showed that children who had received linguistic games, in the posttest, indicated significant difference in phonological awareness compared with the control group. Based on the findings of this study, it is recommended to provide the educational and rehabilitation programs through linguistic game therapy to enhance awareness, phonological, and linguistic capacity of children in care centers, which might be of help in solving reading problems of children in orphanage settings and kindergartens.
  Keywords: Game therapy, Linguistic games, Phonological awareness, Orphans, vulnerable children
 • Askari Asghari Ganji, Shokouh Navabinezhad Page 101
  The aim of the present study was to examine the effectiveness of teaching internal locus of control-based communication skills on increasing marital satisfaction. The research proposal is pseudo- experimental kind, employing pre-test- post-test method with control group. Participants of this study include 240 married students of Farhangiyan University of Babol. The sample includes 100 couples selected by cluster sampling method. Among this population, 20 couples whom both had external locus of control and suffered from marital dissatisfaction, were selected randomly and placed in two groups of control and experimental, having 10 couples in each group. Research tools included locus of control (Rotter) marital satisfaction (Enrich), and Clinical interview. Data were analyzed by the analysis of covariance. The results showed that, teaching intervention based on internal locus of control was effective in increasing marital satisfaction. Therefore, teaching intervention based on internal locus of control can be used as one of the intervention models for couples who suffer from marital dissatisfaction.
  Keywords: Communication skills, Internal locus of control, Marital satisfaction
 • Farzad Nasiri, Majid Mahmood Aliloo, Abbas Bakhshipoor Roodsari Page 116
  The aim of this study was to investigate the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in treating people with generalized anxiety disorder (GAD). Since one of the prominent features of patients with GAD is the sense of worry, and nature of the worry is focused on future. Training in the present moment by mindfulness which is done by a variety of practical exercises, can be therapeutic for people with GAD. This research was accomplished in the framework of single-case experimental design by using the multiple baseline design. Two patients with GAD who entered the program on the basis of inclusion entry and research qualification, were treated by MBCT. To record the severity of the symptoms, Penn State Worry Questionnaire, Beck Depression Inventory II, Beck Anxiety Inventory, and GAD-7 scale were used. According to the findings of this study, MBCT reduced the severity of GAD symptoms, worry, anxiety and depression scores. Results of this study showed that MBCT, by using various exercises, could improve patients with GAD.
  Keywords: Mindfulness, based cognitive therapy, Generalized anxiety disorder, Worry, Depression
 • Zeinab Rabbani, Imanollah Bigdeli, Mahmood Najafi Page 134
  This study examined the impact of religion on mental health with respect to the two self-conscious emotions; shame and guilt. The participants were 286 undergraduate students of Semnan University selected by using multistage cluster sampling method. To assess the research variables, the participants completed three questionnaires: The Test of Self-Conscious Affect-3 (TOSCA-3, Tangney & Al, 2000), Religious Assessment Scale (Glock & Stark, 1965) and General Health Questionnaire (GHQ-12). The relationships between the variables were examined by a structural model. The path analysis using LISREL software, showed the mediating impacts of guilt on various aspects of religiosity and mental health. So that belief(16/0=β) , experimental(24/0=β), and ritual(14/0=β) aspects of religiosity positively predicted guilt, and they positively influenced on mental health by mediating this emotion(18/0=β) . No significant relationship was found between shame and aspects of religion, but this emotion(41/0-=β) predicted mental health negatively. Thus, some aspects of religion promote mental health by increasing positive emotions such as adaptive guilt, and others such as maladaptive shame increases the likelihood of mental illnesses and it endangers mental health.
  Keywords: Religion, Religiosity, Mental health, Shame, Guilt
 • Somayeh Kahrizi, Asiyeh Moradi, Khodamorad Momeni Page 154
  The present study was conducted in order to survey the effectiveness of the sand play-therapy, on the behavioral disorders of the children in Kermanshah city.
  The methodology used in this study is a semi-empirical method with pre-test and post-test with a control group, and its statistical method is a Multi-variant covariance statistical analysis. The statistical population of this study was the 5-7 year-old children in Kermanshah city with behavioral disorders and the selection method was a random method. At first from the three districts of Kermanshah, 6 kindergartens (2 kindergartens from each of the districts) were selected randomly. Fifty four children with behavioral disorders were identified. Then, according to the inclusion and exclusion conditions for the research, 30 children (10 girls and 20 boys) were selected as the sample group, and were placed in experimental and control groups randomly, with each of these groups having 15 members. The Rather Form Teacher Behavioral Disorder Questionnaires (1967) were answered by the teachers in pre-test and post-test steps and also one month after the completion of the intervention. The children in the experimental groups attended the sand play therapy sessions weekly for 10 sessions (45 minutes for each of the sessions).
  The results revealed that, sand play therapy has a significant influence on decreasing the aggressive/hyper activity, anxiety/depression, social conflicts and lack of concentration on the children on the experimental group in comparison to the children in the control group; but it has no significant effect on the conduct disorder. This result was constant for one month. According to the obtained results, it can be said that sand play therapy can have effects on decreasing the behavioral disorders of children, and in this study we have focused on the necessity of using sand play therapy in order to decrease the behavioral disorders in the children having them.
  Keywords: Children, Behavioral disorder, Sand play