فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پیاپی 60 (تابستان 1395)

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیاپی 60 (تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رقیه نوری، محمد آهنگرزاده رضایی*، آلکا حسنی، محمد آقازاده، محمد اصغرزاده، مرتضی قوجازاده صفحات 116-123
  زمینه و هدف
  فلوروکینولون ها نقش مهمی در درمان عفونت های سودوموناس آئروژینوزا بر عهده دارند. بنظر می‬رسد مهمترین مکانیسم مقاومت به فلوروکینولون ها جهش در ناحیه QRDR ژن های gyrA و parC باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش جهش های مذکور بر میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا می‬باشد.
  روش کار
  تعداد 75 ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزا از مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز جمع آوری شد. از روش رقیق سازی در آگار برای تعیین حداقل غلظت مهار کننده (MIC) سیپروفلوکساسین استفاده شد. توالی ناحیه تعیین‬کننده مقاومت به کینولون ها (QRDR) در ژن های gyrA و parC با استفاده از روشDideoxy Chain Termination Method تعیین گردید.
  یافته ها
  از 75 ایزوله 33/73% به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند. در ایزوله های حساس به سیپروفلوکساسین هیچ جهشی در QRDR ژن های gyrA و parC وجود نداشت. تغییر اسید آمینه Thr-83→Ile در تمام ایزوله های مقاوم به سیپروفلوکساسین مشاهده شد. 9/90% از ایزوله های مقاوم در ژن parC نیز تغییر اسید آمینه Ser-87→Leu را داشتند. میانگین MIC سیپروفلوکساسین در ایزوله های نمونه های مختلف بالینی که از نظر نوع و موقعیت جهش در دو ژن gyrA و parC شرایط یکسانی داشتند متفاوت بود و این میانگین در ایزوله های ادراری به صورت معنی‬داری (05/0p<) بیشتر از ایزوله های لوله تراشه بود.
  نتیجه گیری
  در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جهش در ژن های gyrA و parC مهم ترین نقش را در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین بر عهده دارد، با اینحال تاثیر عوامل موثر بر میزان این مقاومت در ایزوله های مختلف می‬تواند متفاوت باشد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، فلوروکینولون، مقاومت آنتی بیوتیکی، QRDR، جهش
 • فاطمه قنادی اصل، رضا مهدوی صفحات 124-134
  زمینه و هدف
  چاقی همراه با اختلالات متابولیکی چون مقاومت انسولینی است. کاهش وزن همواره برای کاهش چنین اختلالاتی توصیه شده است. از این رو، در این مطالعه به بررسی تاثیر رژیم غذایی کم کالری متعادل روی کاهش وزن و مقاومت انسولینی زنان چاق مراجعه کننده به کلینیک تغذیه پرداخته شد.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی، 45 زن چاق به ظاهر سالم داوطلب (میانگین نمایه توده بدن:kg/m2 90/2±28/33 و میانگین سن 98/7±40/28 سال) در اولین ویزیت خود در کلینیک تغذیه انتخاب شدند. مشارکت کنندگان بعد از اندازه‬گیری تن سنجی و اخذ نمونه خون برای تعیین سطح انسولین ناشتا و مقاومت انسولینی، به مدت 6 ماه رژیم غذایی کم کالری متعادل دریافت کردند. رژیم غذایی کم کالری متعادل یک رژیم انفرادی بود که با کسر 500 کیلوکالری از میانگین انرژی محاسبه شده از ثبت غذایی 3 روزه طراحی شد. بعد از 6 ماه مداخله، ارزیابی متغیرهای پیوسته و گسسته به ترتیب توسط آزمون‬های t زوجی و مک نمار صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین انرژی توصیه شده 02/219± 78/2241 (کیلوکالری) بود. بعد از 6 ماه مداخله، کاهش معنی داری در وزن (003/0p=)، نمایه توده بدن (005/0p=) و دور کمر (001/0>p) و دور باسن (001/0>p) وجود داشت. بهبود معنی‬داری در انسولین ناشتا وجود داشت (55/6±47/13 در برابر 17/4±95/11(μU/ml)، 01/0p=). در حالی که مقاومت انسولینی کاهش معنی داری نداشت (1/0p=).
  نتیجه گیری
  در زنان چاق مراجعه کننده به کلینیک تغذیه، رژیم غذایی کم کالری متعادل منتج به کاهش وزن و بهبود انسولین ناشتا شد. این تغییرات مثبت می تواند به کاهش پروفایل عوامل خطر در اشخاص چاق کمک نماید.
  کلیدواژگان: رژیم غذایی کم کالری متعادل، کاهش وزن، انسولین ناشتا، مقاومت انسولینی، زنان چاق
 • مهردخت مزده، شقایق عمرانی، محمد فریادرس صفحات 135-139
  سابقه و هدف
  SDAVF یک علت شناخته شده برای میلوپاتی غیرتروماتیک با سیر کند است، اما بعلت همپوشانی زیاد در علل شایع میلوپاتی و از آن جهت که در تصویربرداری نورولوژیک نیز ممکن است یافته ای بدست نیاید، غالبا در علت یابی میلوپاتی بر بالین بیمار این تشخیص نادیده گرفته می شود.
  معرفی بیمار: بیمار آقای 53 ساله است که از 5/3 ماه قبل از مراجعه بدون سابقه تروما، دچار کاهش نیروی اندام تحتانی دوطرفه شده که از یک ماه قبل تشدید شده و با اختلال اسفنکتری ادراری- مدفوعی روبرو می شود. بیمار در معاینه سیستمیک نکته مثبتی نداشت، اما در معاینه نورولوژیک پاراپارزی اندام تحتانی در حد سه پنجم وکاهش رفلکس های عمقی و فقدان رفلکس های سطحی شکمی داشت. حس درد و حرارت تا ناحیه T5-T4 از بین رفته و حس عمقی و ارتعاش در ناحیه مچ پا کاهش یافته بود. بیمار قادر به راه رفتن نبود. در ارزیابی بعمل آمده بعد از درخواست تست های آزمایشگاهی معمول و اختصاصی برای سطح سرمی B12 و هپاتیت، HIV، HTLV1،2و منفی شدن آنها، در MRI اسپینال در ناحیه توراکولومبار با و بدون تزریق SDAVF از سطح T3 تا کونوس مدولاریس مطرح که با آنژیوگرافی تایید شد. بیمار جهت انجام عمل جراحی و تصمیم برای انتخاب نوع روش درمانی به جراح مغز و اعصاب ارجاع داده شد.
  نتیجه گیری
  توجه به تشخیص SDAVF در سمپتوم های نورولوژیک غیراختصاصی در برخورد با میلوپاتی پیشرونده با سیر کند بخصوص در مردان میانسال توصیه می شود، زیرا بیمار در صورت عدم تاخیر در تشخیص از نتیجه مطلوب درمانی برخوردار خواهد شد.
  کلیدواژگان: تصویربرداری با روش تشدید مغناطیسی، پاراپارزی پیشرونده، فیستول ناحیه دورال نخاعی، ناهنجاری شریانی وریدی نخاعی
 • فرامرز حسین زاده*، سعید صادقیه اهری، علی محمدیان اردی صفحات 140-150
  زمینه و هدف
  یکی از راه های بررسی الگوی تجویز دارو در جامعه، ارزیابی نسخ پزشکان است. با اینکه استفاده صحیح از آنتی بیوتیک‬ها جهت پیشگیری و درمان بیماری های عفونی باعث از بین رفتن و یا توقف رشد عوامل پاتوژن مولد بیماری می‬شود، اما در شرایط تجویز نابجا، ممکن است عامل پیدایش عوارض متعددی نیز باشد. از مهمترین این عوارض می‬توان به ایجاد مقاومت دارویی اشاره کرد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیک‬های مختلف توسط پزشکان عمومی اردبیل برای بیماران سرپایی بود.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی گذشته نگر بود. تعداد 2000 نسخه از کل نسخ ارسالی به بیمه سلامت اردبیل (526000 نسخه) از 4 فصل مختلف سال 92 و به صورت تصادفی ساده سیستماتیک (منظم) به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از SPSS-18 و شاخص‬های توصیفی و آزمون آماری ANOA (یکطرفه) و T test آنالیز گردید. 05/0p≤ به عنوان اختلاف آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  متوسط اقلام دارویی هر نسخه 6/3 قلم بوده و 9/54 درصد از نسخ، حاوی آنتی بیوتیک بودند. قرص سفکسیم، کپسول آزیترومایسین، قرص کوآموکسی کلاو و پنی سیلین 6.3.3 به ترتیب بیشترین آنتی بیوتیک های تجویزی بودند. داروهای آنتی بیوتیک بیشتر از گروه های: پنی سیلین ها (4/39%)، سفالوسپورین ها (7/27%) و ماکرولیدها (3/18%) تجویز شده و پر هزینه ترین آنتی بیوتیک، قرص سفکسیم بود (32% از هزینه کل). بیشتر آنتی بیوتیک‬ها به شکل خوراکی (قرص و بعد کپسول) تجویز شده و میانگین قیمت هرنسخه 71050±74539 ریال بود. بیشترین میزان تجویز آنتی بیوتیک مربوط به فصل پائیز و بعد زمستان بوده و بین میانگین اقلام آنتی بیوتیک تجویزی هر نسخه در فصل های مختلف سال، ارتباط معنی‬دار آماری وجود داشت (005/0p=).
  نتیجه گیری
  متوسط اقلام دارویی هر نسخه متناسب با آمارهای داخلی ولی بسیار بالاتر از میانگین‬های جهانی بود. فراوانی تجویز آنتی بیوتیک در مقایسه با شاخص جهانی و چند کشور خاورمیانه و حتی آفریقایی بالاتر، ولی از متوسط مصرف مناطقی از کشور پایین تر بود. الگوی تجویز داروهای آنتی بیوتیک توسط پزشکان عمومی اردبیل، بیشتر داروهای وسیع الطیف و گران قیمت را نشان داد. همچنین میانگین قیمت هر نسخه دارویی بالاتر از میانگین کشوری بود. این یافته ها نشان می‬دهند که تجویز و مصرف آنتی بیوتیک‬ها در اردبیل از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‬باشد.
  کلیدواژگان: تجویز آنتی بیوتیک، پزشکان عمومی، بیماران سرپایی، سفیکسیم
 • شهرام دستوری دستگیر، جابر داوودی، افشین بهمن شبستری صفحات 151-158
  زمینه و هدف
  شهرستان پارس آباد مغان بدلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی معتدل و چراگاه های متعدد از جمله مناطقی است که پرورش گوسفند و بز در آن رونق دارد. بابزیوز یکی از مهم ترین بیماری های عفونی انگلی حیوانات، خصوصا نشخوارکنندگان است. این انگل یک پروتوزوآ است که داخل گلبول‬های قرمز زندگی کرده و توسط کنه های سخت بویژه ریپی سفالوس ، هیالوما ، درماسنتور و همافیزالیس به میزبان منتقل می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی عفونت بابزیا در گوسفندان شهرستان پارس آباد مغان می‬باشد.
  روش کار
  به منظور بررسی میزان آلودگی به بابزیا طی 2 فصل (بهار و تابستان 1393) از 105 راس گوسفند مناطق مختلف شهرستان پارس آباد مغان نمونه خون اخذ شده و گسترش ضخیم و نازک تهیه گردید. گسترش های نازک خونی در متانول فیکس و به منظور تعیین حضور انگل تک یاخته ای از رنگ غلیط گیمسا به نسبت 1به 14 با آب مقطر رقیق شده برای رنگ آمیزی نمونه ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که 33 نمونه (42/31%) به بابزیا آلوده بودند. از این تعداد 18نمونه (14/17%) به بابزیا اویس و 9 نمونه (57/8%) به بابزیا موتازی و 6 نمونه (71/5%) تواما به هردو گونه بابزیا اویس و بابزیا موتازی آلوده بودند.
  نتیجه گیری
  میزان فراوانی عفونت بابزیا در گوسفندان شهرستان پارس آباد مغان قابل توجه بود. تشخیص سریع و درمان به موقع می تواند از گسترش این بیماری در منطقه جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: بابزیا اویس، بابزیا موتازی، پارس آباد مغان، استان اردبیل
 • شیما خواجویی راوری، بهزاد برادران* صفحات 159-168
  زمینه و هدف
  یکی از علل اصلی مرگ ومیر ناشی از سرطان در مردان، سرطان پروستات می باشد. روش های درمانی متفاوتی برای درمان سرطان پروستات وجود دارد؛ اما بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پروستات از عود بیماری پس از عمل و متاستاز رنج می برند. افزایش بیان HMGA2 ، یک پروتئین انکوژن، در انواع مختلف تومورهای بدخیم از قبیل سرطان کولورکتال، تیروئید، پانکراس، ریه با پیشرفت تومور همراه است. هدف از این مطالعه بررسی اثر RNA کوچک مداخلهگر (siRNA) اختصاصی HMGA2 بر روی تکثیر سلولی سرطان پروستات می باشد.
  روش کار
  ترانسفکشن siRNA با استفاده از رویکرد لیپوزومی انجام گرفت. در این مطالعه که به صورت بنیادی می باشد، برای بررسی زیست پذیری سلول ها پس از ترانسفکشن توسط siRNA، تست MTT انجام گرفت. بررسی میزان آپوپتوز توسط تست TUNEL تعیین گردید.
  یافته ها
  ترانسفکشن siRNA بیان ژن HMGA2 را به صورت وابسته به دوز بعد از 48 ساعت به طور معناداری سرکوب کرد و منجر به القا آپوپتوز گردید. همچنین ترانسفکشن siRNA، زیست پذیری سلولها را تحت تاثیر قرار داد.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که تیمار سلول های PC3 با siRNA اختصاصی HMGA2 به صورت موثر باعث القا آپوپتوز در سلولهای سرطان پروستات می شود. درنتیجه می تواند به عنوان ادجوانت بالقوه در درمان سرطان پروستات در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: siRNA، HMGA2، PC3، آپوپتوز، سایتوتوکسیک
 • سوادعلی سیفی نوشنق*، شهربانو عریان، اکرم عیدی، پریچهر یغمایی صفحات 169-177
  زمینه و هدف
  سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از بیماری های شایع غدد درون ریز بوده و 15-5 درصد زنان را در سنین باروری مبتلا می کند. هورمون لپتین که از بافت چربی به شکل متناوب ترشح می شود یک پیپتید 167 آمینواسیدی است و در تنظیم وزن نرمال بدن نقش اساسی دارد. مانند هورمون کلوتو (klotho) که بیشترین تجلی ژن آن در سلول‬های لوله پیچیده دور کلیه ها و شبکه کوروئید مغز مشاهده می شود، دارای نقشی در پاتوژنز اختلالات تولید مثلی می‬باشد. کلوتو به عنوان یک هورمون ضد سرطان و ضد پیری شناخته شده است. متفورمین یک داروی ضد دیابت با خواص ضد اشتها است که عملکرد تخمدان ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
  روش کار
  در این مطالعه ی مورد- شاهدی 45 بیمار مبتلا به PCOS که در سال 1392 به مرکز درمان نازایی جهاد دانشگاهی اردبیل مراجعه کرده بودند، برحسب معیار NIH انتخاب شدند. 45 زن سالم نیز به عنوان گروه شاهد برگزیده شدند. BMI بیماران از تقسیم وزن به مجذور قد محاسبه گردید. شاخص مقاومت به انسولین با مدل HOMA-IR محاسبه شد. سطح سرمی لپتین باکیت الایزا با مارک LDN و سنجش کلوتو با کیت الایزا با مارک Glory انجام شد. در گروه بیماران یک ماه پس از مصرف متفورمین دوباره سنجش های مذکور انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها توسط SPSS-20 انجام گرفت. تمامی نتایج بدست آمده به صورت میانگین ± انحراف معیار بیان شد، به منظور مقایسه میانگین بین گروه ها از آزمون تی مستقل و همبسته استفاده شد.
  یافته ها
  بیماران PCOS یک ماه پس از مصرف متفورمین بهبودی چشمگیری نشان دادند. وزن بیماران پس از درمان کاهش نشان داد (05/0 p<). سطح ناشتای گلوکز، مقاومت به انسولین کاهش چشمگیری داشت (01/0 p<). ارزیابی های هورمونی نشانگر کاهش چشمگیر سطوح لپتین و انسولین و افزایش سطح کلوتو بودند. در BMI بیماران تغییر چندانی حاصل نشد. سنجش لپتین و کلوتو در 45 بیمار نشان داد که سطح لپتین از 74/34 به 41/28 نانوگرم در لیتر کاهش یافت. ضمنا سطح کلوتو از 01/4 به 43/5 نانو گرم در لیتر افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد مصرف متفورمین بدون تاثیر در BMI زنان PCOS، میزان هورمون کلوتو را افزایش و میزان لپتین را کاهش می دهد. احتمالا لپتین اثرات فیزیولوژیک خود را در غلظت پائین و کلوتو اثرات خود را در غلظت بالا اعمال می کند.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، لپتین، کلوتو، متفورمین
 • حمدالله پناهپور، محمد نوری، محمد قاسم گل محمدی، نوشین صادقیان صفحات 178-188
  زمینه و هدف
  سکته مغزی سومین عامل مرگ و معلولیت در بسیاری از جوامع انسانی است. درمان ترکیبی سکته مغزی با استفاده از داروهایی که مکانیسم‬های اثر متعددی دارند می‬تواند مفیدتر بوده و اثرات درمانی تشدید شده ای را ایجاد کند. در مطالعه حاضر اثرات درمان ترکیبی کندسارتان و آلفا توکوفرول مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه پنج گروه از حیوانات شامل گروه شاهد، کنترل ایسکمیک، و گروه های ایسکمیک دریافت کننده کندسارتان (mg/kg3/0)، آلفاتوکوفرول (mg/kg30) و دریافت کننده درمان ترکیبی هر دو عامل مورد مطالعه قرار گرفتند. برای ایجاد ایسکمی موضعی مغز از روش انسداد شریان میانی مغز استفاده شد. 24 ساعت پس از وقوع ایسکمی حیوانات از نظر اختلالات حرکتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس برش‬هایی به ضخامت 2 میلیمتر از بافت مغز حیوان تهیه و رنگ‬آمیزی شده و جهت محاسبه ضایعه مغزی مورد استفاده قرار گرفت. ادم مغزی با تعیین محتوای آب بافت مغز ارزیابی شد.
  یافته ها: وقوع سکته مغزی سبب بروز ضایعه مغزی، اختلالات حرکتی و همچنین ادم مغزی شدیدی در نیمکره درگیر شد. درمان ترکیبی کندسارتان و آلفا توکوفرول بطور معنی داری حجم ضایعه مغزی را کاهش داده و اختلالات حرکتی ایجادشده را بهبود بخشید. همچین این مداخله درمانی ضمن کاهش معنی دار ادم مغزی شاخص‬های اکسیداتیو استرس اصلاح کرده و ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانی بافت مغز را افزایش داد که از این نظر اثرات درمان ترکیبی بطور معنی داری بیش از درمان تک مداخله ای با کندسارتان بود.
  نتیجه گیری
  درمان ترکیبی کندسارتان و آلفا توکوفرول حجم ضایعه مغزی را کاهش داده و ادم ایسکمیک مغزی را تقلیل داد. این اثرات محافظتی و درمانی ممکن است از طریق ارتقاء ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانی بافت مغز صورت گرفته باشد.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، ادم مغزی، کندسارتان، آلفاتوکوفرول
 • پروین بابایی، ارسلان دمیرچی، آمنه پوررحیم قورقچی* صفحات 189-199
  زمینه و هدف
  کاهش استروژن پس از یائسگی با افزایش چربی احشایی و مقاومت انسولینی همراه است. افزایش چاقی شکمی و مقاومت انسولینی نیز سطح سرمی امنتین-1 را کاهش می‬دهد. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر استروژن بر چربی احشایی، امنتین-1 و مقاومت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده بود.
  روش کار
  30 سرموش صحرایی ماده سیزده هفته ای (میانگین وزن 5±180 گرم) به روش تصادفی و بر اساس همگن سازی وزن بدن در گروه های اوارکتومی (20=n) و جراحی شم (10=n) قرار گرفتند. گروه اوارکتومی شامل دو زیرگروه اوارکتومی + استروژن درمانی (10=n) و اوارکتومی + شاهد تزریق (کنترل؛10=n) بود. استروژن درمانی شامل روزانه 30 میکروگرم 17-بتا استرادیول والرات محلول در 2/0 میلی لیتر روغن کنجد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، 3 روز در هفته به مدت هشت هفته، به روش زیرجلدی تزریق شد. گروه شاهد همان حجم روغن کنجد را به روش تزریق زیرجلدی دریافت کرد. چربی احشایی به روش جراحی باز استخراج و توزین شد. امنتین-1 با روش الایزا و مقاومت انسولینی با HOMA-IR اندازه گیری شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد.
  یافته ها
  وزن چربی احشایی گروه استروژن درمانی در مقایسه با شاهد تزریق 84/12 درصد کاهش یافت؛ ولیکن این کاهش معنی دار نبود. این درحالی است که وزن بدن گروه استروژن درمانی در مقایسه با شاهد تزریق 87/7 درصد کاهش معنی دار داشت؛ درحالیکه در گروه شاهد تزریق در مقایسه با شم 5/12 درصد افزایش معنی دار داشت. امنتین-1 گروه استروژن درمانی در مقایسه با شاهد تزریق 41 درصد افزایش معنی دار داشت؛ در حالی که در گروه شاهد تزریق در مقایسه با شم 9/13 درصد کاهش معنی دار داشت. گلوکز، انسولین و مقاومت انسولینی در گروه استروژن درمانی در مقایسه با شاهد تزریق، به ترتیب 16/51، 23/24 و 52/61 درصد کاهش معنی دار داشت (0001/0=p).
  نتیجه گیری
  هشت هفته تزریق استروژن احتمالا از طریق افزایش امنتین-1 سرمی، موجب کاهش وزن و بهبود مقاومت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده می شود.
  کلیدواژگان: استروژن، چربی احشایی، امنتین، 1، مقاومت انسولینی، موش اوارکتومی شده
 • سحر جعفری، علیرضا مهدی زاده، سعید قوام زاده صفحات 200-210
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 2 نوعی بیماری اختلال در متابولیسم کربوهیدرات ها می باشد که یکی از بیماری های مزمن شایع در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حساب می‬آید. یکی از عوامل کاهش دهنده حساسیت به انسولین، افزایش سطح فاکتورهای التهابی نظیر hsCRP و TNF-α می‬باشد. از طرفی در سال های اخیر اثر زیره سبز در مطالعات بر روی جانوران آزمایشگاهی، به عنوان یکی از گیاهان دارویی در درمان دیابت نوع 2 شناخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر دوزهای 50 و 100 میلی گرمی عصاره زیره سبز بر شاخص های گلیسمیک و شاخص های التهابی در نمونه های انسانی مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور می باشد که در شهر ارومیه و در سال 1394 انجام شد. پس از انتخاب، افراد بر اساس معیارهای ورود به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: 1- گروه مصرف‬کننده 100میلی گرم در روز عصاره زیره سبز، 2- گروه مصرف کننده 50 میلی گرم در روز عصاره زیره سبز، 3- گروه شاهد (دریافت کننده دارونما). ابتدا از این بیماران نمونه خونی گرفته شد و قند خون ناشتا، سطح انسولین سرم، هموگلوبین گلیکوزیله و نمایه های التهابی شامل hsCRP و TNF-α اندازه گیری شد. سپس به مدت 8 هفته مکمل یاری ادامه یافته و پس از پایان زمان مکمل یاری مجددا نمونه خونی گرفته شده و نمایه های فوق اندازه گیری شد. سپس تمامی این اطلاعات وارد SPSS شده و به بررسی اثر مکمل یاری پرداخته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی کل افراد شرکت کننده 36/6±33/47 سال بود. یافته ها نشان داد میانگین قند خون ناشتا (FBS)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و انسولین سرم، در گروه دریافت کننده مکمل 100 میلی گرمی عصاره زیره سبز (01/0p<) و در گروه دریافت کننده مکمل 50 میلی گرمی عصاره زیره سبز (01/0p<) کاهش معنی دار داشته ولی در گروه دریافت کننده دارونما افزایش نشان داده است. میانگین شاخص های hsCRP و TNF-αدر ابتدا و انتهای مطالعه در هر دو گروه دریافت کننده مکمل 100 میلی گرمی (01/0p<) و دریافت کننده مکمل 50 میلی گرمی (01/0p<) کاهش معنی داری نشان داده است.
  نتیجه گیری
  تجویز کوتاه مدت مکمل 100 یا 50 میلی گرمی زیره سبز در افراد دیابتی نوع 2 ممکن است بتواند در کاهش سطح سرمی انسولین، قندخون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و نیز شاخص های التهابی hsCRP و TNF-α موثر واقع شده و سبب کنترل بیماری در آنان شود.
  کلیدواژگان: زیره سبز، دیابت نوع 2، نمایه های گلیسمیک، نمایه های التهابی
 • طیبه محمدی*، محمود خاکساری مهابادی، حسین نجف زاده ورزی، زهرا رضایی صفحات 211-222
  زمینه و هدف
  سیکلوفسفامید یکی از داروهای رایج در درمان سرطان است. سیکلوفسفامید روی جفت اثر سوء می‬گذارد و در زنان آبستن، ناهنجاری زا است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات محافظتی تجویز همزمان مسنا و اسانس باریجه در برابر سمیت سیکلوفسفامید در بافت جفت موش صحرایی بود.
  روش کار
  22 سر موش صحرایی ماده آبستن به طور اتفاقی در 3 گروه تقسیم شدند: 1) کنترل (سرم فیزیولوژی) (تعداد 7 موش)، 2) سیکلوفسفامید mg/kg)15) (تعداد 7 موش) و 3) سیکلوفسفامید mg/kg)15)، مسنا mg/kg)100) و باریجه mg/kg)200) (تعداد 8 موش). داروها در روز سیزدهم آبستنی به صورت داخل صفاقی تجویز و موش ها در روز بیستم آبستنی آسان کشی شدند. جفت ها جدا و پس از مطالعه ماکروسکوپی فیکس شدند. مقاطع بافتی 5 میکرومتری آماده، رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند.
  یافته ها
  سیکلوفسفامید وزن، ضخامت و طول قطرهای کوچک و بزرگ جفت را کاهش داد. از نظر بافت شناسی، ضخامت لایه های لابیرنت و بازال را کاهش داد و موجب نکروز و پرخونی در این لایه ها شد. تعداد سلول های غول پیکر را کاهش داد و باعث جمع شدگی هسته آنها شد (05/0>p). تجویز مسنا و اسانس باریجه روی مورفومتری جفت نسبت به گروه سیکلوفسفامید اثری نداشت (05/0p). همچنین توانست مانع از جمع شدگی هسته، نکروز سلول های غول پیکر و اسپانژیوتروفوبلاست در لایه بازال شود و پرخونی در ناحیه لابیرنت را کاهش دهد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  تجویز مسنا و اسانس باریجه بافت جفت موش صحرایی آبستن را در برابر اثرات توکسیک سیکلوفسفامید محافظت می کند.
  کلیدواژگان: سیکلوفسفامید، باریجه، مسنا، مورفومتری، بافت شناسی، جفت، موش صحرایی
|
 • Nouri R., Ahangarzadeh Rezaee M.*, Hasani A., Aghazadeh M., Asgharzadeh, Ghojazadeh M Pages 116-123
  Background and Objectives
  Fluoroquinolones have important role in treatment of P. aeruginosa infections. The main mechanism of fluoroquinolones resistance in P. aeruginosa is mutations in the quinolone-resistance-determining region (QRDR) of gyrA and parC genes. The aim of this study was to investigate the role of these mutations in ciprofloxacin resistance in different clinical isolates of P. aeruginosa.
  Methods
  A total of 75 clinical P. aeruginosa isolates were collected from different university-affiliated hospitals in Tabriz. Minimum inhibitory concentrations (MICs) of ciprofloxacin were evaluated by Etest assay. DNA sequences of the QRDR of gyrA and parC were determined by dideoxy chain termination method.
  Results
  From 75 isolates, 77.33% were resistant to ciprofloxacin. No amino acid changes were detected in gyrA or parC genes of the ciprofloxacin susceptible isolates. Thr-83→Ile substitution in gyrA was observed in all ciprofloxacin resistant isolates. About 90% of them had Ser-87→Leu substitution in parC. Geometric mean MICs of ciprofloxacin were different for various clinical isolates of P. aeruginosa which had the same situation in type and location of gyrA and parC mutations. Moreover, the geometric mean MIC in isolates from urine was significantly (p
  Conclusion
  Mutations in gyrA and parC genes are the major mechanisms for ciprofloxacin resistance in clinical isolates of P. aeruginosa. Moreover, the role of different effective factors in fluoroquinolone resistance can be different in various clinical isolates of P. aeruginosa.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Fluoroquinolone, Antibiotic Resistance, QRDR
 • Fatemeh Ghannadiasl, Reza Mahdavi Pages 124-134
  Background and Objectives
  Obesity is associated with metabolic abnormalities such as insulin resistance. Weight loss is always recommended for meaningful reduction in these abnormalities. Therefore, we examined the effects of balanced low calorie diet on weight loss, fasting insulin and insulin resistance in obese women attending the nutrition clinic.
  Methods
  In this clinical trial, forty five volunteer apparently healthy obese women (body mass index: 33.28 ± 2.90 kg/m2 and age: 28.40 ± 7.98 years) were recruited from the nutrition clinic in their first visit. The participants were received a balanced low calorie diet over 6 months after anthropometry measurement and blood sampling for determination of fasting insulin and insulin resistance level. Balanced low calorie diet was an individualized diet with an energy deficit of 500 calories of daily energy intake that was calculated from 3-day food records for every person. At 6 months after intervention, continuous and dichotomous variables were assessed using paired t-test and McNemar test, respectively.
  Results
  The mean recommended energy intake was 2241.78 ± 219.02(kcal). After 6 months, there were significant reductions in body weight (p=0.003), body mass index (p=0.005), waist and hip circumferences (p
  Conclusion
  In obese women attending the nutrition clinic, the balanced low calorie diet resulted in weight loss and improvement in fasting insulin. These positive changes can help to decrease the risk factor profile in obese individuals.
  Keywords: Balanced Low Calorie Diet, Weight Loss, Fasting Insulin, Insulin Resistance, Obese Women
 • Mehrdokht Mazdeh, Shaghaygh Omrani, Mohammad Faryadras Pages 135-139
  Background
  Spinal dural arteriovenous fistula (SDAVF) is a known cause of nontraumatic slow progressive araparesia and is frequently overlooked because its clinical features overlap with more common causes of myelopathy and also neuroimaging may be normal.
  Case Report: A 53 year-old man with developed weakness of both lower limbs had symptoms begun spontaneously 3.5 month before admission and progressed from 1 month ago with bowel and bladder incontinence. The patient's physical examination was normal and neurologic testing revealed lower extremity motor strength of 3/5. Deep tendon reflexes were decreased and superficial abdominal reflexes were absent. Sensation of pinprick and temperature was absent distal to the T4-T5 level. Vibration and proprioception were decreased to the ankle and saddle anesthesia and the patient was non ambulatory. Laboratory routine and specific tests for vitamin B12 level, hepatitis, HIV, HTLV1, 2 were negative. MRI of spine with and without contrast raised the possibility of dural arteriovenous malformation extended from T3 level to conus medullaris which was confirmed by angiography. The patient referred to neurosurgeon for deciding route of treatment.
  Conclusion
  SDAVF can be a significant non traumatic slowly progressive cause of myelopathy. The majority of the affected patients are males older than 50 years of age. Rapid diagnosis in these patients leads to significant improvement.
  Keywords: MR, Imaging, Progressive Paraparesia, Spinal Dural Arterio Venous Fistula, Spinal Arteriovenous Malformation
 • Faramarz Hosseinzadeh*, Saeid Sadeghieh Ahari, Ali Mohammadian, Erdi Pages 140-150
  Background and Objectives
  One of the most proven trajectories for analyzing the drug consumption patterns in the community is to assess the prescriptions. Using the antibiotics for prevention and treatment of infectious diseases not only leads to the loss of pathogens but also causes various complications, the most important of which is the drug resistance. The aim of current study was investigating the different antibiotics prescript by general practitioners (GPs) for outpatients in Ardabil city.
  Methods
  This study is designed based on the cross-sectional method. The number of 2,000 copies (according to Morgan) from total of 526000 copies sent to Ardabil health insurance during the 4 seasons of 2013 were randomly evaluated. The collected data were analyzed by descriptive statistics, ANOVA and T-Test using SPSS software. The P ≤0.05 was considered statistically significant.
  Results
  In this study the average drug per prescription was 3.6 and 54.9% of the prescriptions included antibiotics so that the cefixime, azithromycin, Co-amoxiclave and penicillin 6.3.3 were the most frequently prescribed antibiotics, respectively. The highest prescriptions belonged to penicillins (39.4%) cephalosporins (27.7%) and macrolides (18.3%). The most expensive antibiotic was cefixime tablet (32% of the total cost). The most of the antibiotics were prescribed to be taken orally (tablets or capsules). The mean price of each prescription was 74539±71050 Rials. The highest rate of antibiotic prescription was related to the autumn and then winter and there was a significant relationship between the the number of antibiotics in different seasons of the year (p = 0.005).
  Conclusion
  The average drugs of each prescription are in accordance with local statistics, but much higher than the global figures. The frequency of antibiotics prescription was higher than the global, several Middle Eastern and even African countries’ indices but was lower than the average level of some regions in the country. The pattern of prescribing antibiotics among the Ardabil GPs shows the more drugs in number and expensive broad-spectrum. The average price of prescripts was higher than the national average. These findings suggest that prescription and using antibiotics is not desirable in Ardabil.
  Keywords: Antibiotics, General Practitioners, Outpatient, Cefixime
 • Shahram Dastouri Dastgir, Jaber Davoudi, Afshin Bahman Shabestari Pages 151-158
  Background and Objectives
  Pars Abad Moghan city, due to the mild weather and numerous Pastures for animals feeding, is a suitable place for breeding sheep and goat. Babesiosis is one of the most important parasitic infection in animals, especially ruminants. Babesia is a protozoa living inside the red blood cells and transmitted to the host by hard Tick especially Rhipicephalus, Hyalomma, Dermacentor and Haemaphysalis. The aim of this study was to consider Babesia infection in sheep of Pars Abad Moghan city.
  Methods
  In order to investigate the prevalence of babesia, 105 sheep in two different seasons of spring and summer were prepared and blood sample was taken and thin and thick smears were done. Thin blood smear was fixed with methanol and in order to determine the presence of the protozoan parasite, Giemsa with ratio of 1 to 14 in distilled water was used for staining.
  Results
  The results showed that the number of 33 samples (31.42%) were infected with Babesia. Among these, 18 samples (17.14%) were infected with Babesia ovis, 9 (8.57%) with babesia motasi and 6 samples (5.71%) were infected simultaneously with both species of Babesia ovis and Babesia motasi.
  Conclusion
  The rate of infection to Babesia among the sheep in Pars Abad Moghan city is remarkable. Early diagnosis and early treatment can prevent spread of the disease in this area.
  Keywords: Babesia ovis, Babesia motasi, Pars Abad Moghan, Ardabil Province
 • Shima Khajouee Ravari, Behzad Baradaran* Pages 159-168
  Background and Objectives
  Prostate cancer is one of the main reasons of death between men. Although there are many methods for treatment of this cancer but most of the patients still are died of the postoperative recurrence and metastasis of disease. Over expression of HMGA2 gene was observed in many human malignancies such as colorectal cancer, thyroid, pancreatic carcinoma and lung cancers. The aim of this study was to investigate the effect of HMGA2 specific small interfering RNAs (siRNAs) on viability and apoptosis in PC3 prostate adenocarcinoma cell line.
  Methods
  siRNA transfection was performed with liposome approach. The cytotoxic effects of siRNA were determined using MTT assay on the PC3 cells and apoptosis was quantified using TUNEL assay.
  Results
  Transfection with siRNA significantly suppressed the expression of HMGA2 gene in dose dependent manner after 48 hours resulting in spontaneous apoptosis. Moreover, siRNA transfection had effects on prostate cancer cells viability.
  Conclusion
  Our results suggest that the HMGA2 specific siRNA effectively decreases prostate cancer cells viability and induces apoptosis in this cell line. Therefore it can be considered as a potent adjuvant in prostate cancer therapy.
  Keywords: HMGA2, siRNA, PC3, Apoptosis, Cytotoxic
 • Savadali Saifi Novashnag*, Shahrbanou Oryan, Akram Eidi, Parichehr Yaghmaei Pages 169-177
  Background and Objectives
  PCOS is one of the most prevalent endocrinology disorders and 5-15% of women in fertility age suffer from this disease. The leptin a 167 amin oacid peptide is secreted from adipose tissue in a pulsatile fashion. This hormone is essential in regulation of normal body weight and like the klotho hormone that is expressed most prominently in the distal convoluted tubules of kidneys and the choroid plexus of brain, has a role in pathogenesis of reproductive disorders. The secreted klotho has been identified as an anti-aging and anticancer hormone. Metformin is an anti-hyperglycemic drug with anorexic properties that could influence the function of ovaries.
  Methods
  In this case-control study, 45 patients with PCOS who referred to the infertility center of Jahad-e-Daneshgahi in the city of Ardabil from March 2013 through March 2014, were selected in accordance with the NIH criteria. Moreover, 45 healthy women were also selected as the control group. BMIs were calculated by division of weight by square of height and insulin resistance index was calculated by HOMA-IR model. Leptin and klotho serum levels were measured using ELISA kit. In the case group the measurements were repeated after a one-month course of therapy with metformin. Data analysis performed by SPSS software using dependent and independent t-tests.
  Results
  PCOS patients showed significant improvements after receiving metformin for one month.
  Patients’ weights showed some decline. Fasting plasma glucose levels and insulin resistance decreased significantly (p
  Conclusion
  This study showed that metformin treatment can cause a rise in klotho and a decrease in leptin levels without considerable effects on the weights of women with PCOS. Probably, leptin exerts its physiological effects in low concentrations while klotho in contrast acts physiologically in higher concentrations.
  Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Leptin, Klotho, Metformin
 • Hamdollah Panahpour, Mohammad Nouri, Mohammadghasem Golmohammadi, Nooshin Sadeghian Pages 178-188
  Background and Objectives
  Stroke is third leading cause of death and disability in the most of human communities. Several experimental studies have shown that combination therapy with drugs that act via different mechanisms can produce amplified protective effects. We examined the effects of combination therapy with candesartan and alpha tocopherol against cerebral ischemia.
  Methods
  Male Sprague-Dawley rats were divided into five groups (n=24): sham, control ischemic, candesartan treated (0.3 mg/kg), alpha tocopherol treated (30 mg/kg) and combined treated ischemic groups. Transient focal cerebral ischemia was induced by 90-min-long occlusion of the left middle cerebral artery followed by 24-h-long reperfusion. Neurological deficit score was evaluated at the end of the reperfusion period. Thereafter, the animals were randomly used for measurement of the infarct volumes and investigation of ischemic brain edema formation using a wet/dry method.
  Results
  Induction of cerebral ischemia produced considerable brain infarction in conjunction with severely impaired motor functions and edema formation. Combined treatment with candesartan and alpha tocopherol significantly reduced the infarct volume and lowered the water content in the ischemic lesioned hemisphere. These effects on brain edema and oxidative stress biomarkers were significantly more than the monotherapy with candesartan.
  Conclusion
  The combination therapy with candesartan and alpha tocopherol can noticeably decrease ischemic brain injury and attenuate edema formation likely via increasing the antioxidant activity.
  Keywords: Stroke, Brain Edema, Candesartan, Alpha Tocopherol
 • Parvin Babaei, Arsalsn Damirchi, Ameneh Pourrahim Ghouroughchi* Pages 189-199
  Background and Objectives
  Estrogen reduction after the menopause is associated with visceral adipose tissue accumulation and insulin resistance. Serum omentin-1 level is also decreased by abdominal obesity and insulin resistance. This study investigated the effect of estrogen on visceral fat, omentin-1 and insulin resistance in ovariectomized (OVX) rats.
  Methods
  Thirty 13-week-old female Wistar rats weighing180±5 gr were randomly matched on their body weight and divided into OVX (n=20) and sham-operated (SHAM; n=10) groups. OVX rats were subdivided into estrogen replacement therapy (Ovxዋ; n=10), and control (Ovx뇫᪙ Oil; n=10) groups. The estrogen replacement therapy received 17b-estradiol (30µg/kg bw; in 0.2 ml sesame oil) three days a week, for eight weeks. Ovx㨩 received the same sesame oil subcutaneously as vehicle. All intra-abdominal fat depots were dissected out and weighed immediately. Omentin-1 concentration was measured by rat omentin ELISA kit and HOMA-IR was used to estimate the insulin resistance. Obtained data were analyzed by ANOVA and post hoc Tukey test.
  Results
  Visceral fat was decreased by 12.84% in Ovxዋ compared to Ovx㨩 group; but it wasn ́t significant. Whereas, body weight was significantly decreased by 7.87 % in Ovxዋ compared to Ovx㨩; and it was significantly increased by 12.5% in Ovx㨩 compared to SHAM group. Omentin-1 level was significantly increased by 41% in Ovxዋ compared to Ovx㨩 group; whereas it was significantly decreased by 13.9% in Ovx㨩 compared to SHAM group. The levels of glucose, insulin and HOMA-IR were significantly decreased to 51.16%, 24.23% and 61.52%, respectively, in Ovxዋ group compared to the rats in Ovx㨩 group (p=0.0001).
  Conclusion
  8-week estrogen reduces body weight and improves insulin resistance probably via increase in omentin-1.
  Keywords: Estrogen, Visceral Fat, Omentin, 1, Insulin Resistance, Ovariectomized Rats
 • Sahar Jafari, Alireza Mehdizadeh, Saeid Ghavamzadeh Pages 200-210
  Background and Objectives
  Type 2 diabetes is a metabolic disorder considered as one of the most common chronic diseases in many countries, including Iran. One of the reducing factors in insulin sensitivity is increased serum levels of inflammatory factors like hsCRP and TNF-α. On the other hand, in recent years, Cuminum Cyminum is known as one of the potent herbs in the treatment of diabetes type 2 in animal studies. The aim of this study was to evaluate the effect of two doses of 50 and 100 mg of Cuminum Cyminum extract on glycemic indices and indicators of inflammation in human subjects with type 2 diabetes mellitus.
  Methods
  This study is a double blind randomized clinical trial performed in Urmia city on 2015. Samples were selected based on inclusion criteria and randomly divided into 3 groups: two groups receiving Cuminum Cyminum extract of 50 and 100 mg per day and the control (placebo) group. Before and 8 weeks after intervention, fasting blood sugar, serum insulin and inflammatory profile of hsCRP and TNF-α were measured. Data were analyzed by SPSS and the effect of supplementation was studied.
  Results
  The mean age of the all participants was 47.33±6.36. Results showed that the mean fasting blood sugar (FBS), glycosylated hemoglobin (HbA1c), and serum insulin reduced significantly in the both groups receiving Cuminum extract of 50 and 100 mg(p
  Conclusion
  This study indicates that short-term daily supplementation of Cuminum Cyminum extract at the doses of 50 or 100mg in patients with type 2 diabetes during 8 weeks may act to reduce the serum levels of insulin, blood glucose, glycosylated hemoglobin and hsCRP and TNF-α levels, and also may be fruitful for control of this disease.
  Keywords: Cuminum Cyminum_Type 2 Diabetes_Glycemic Profile_Inflammatory Indices
 • Tayebeh Mohammadi *, Mahmood Khaksary Mahabadi, Hosein Najaf, Zadevarzi, Zahra, Rezai Pages 211-222
  Background and Objectives
  Cyclophosphamide is one of the common drugs used for cancer treatment. Cyclophosphamide affects the placenta and it is teratogenic in pregnant women. The purpose of this study was to evaluate the protective effects of Mesna and Galbanum essential oil concurrent administration against cyclophosphamide toxicity in rat placenta tissue.
  Methods
  22 pregnant female rats were randomly divided into 3 groups: (1) control (normal saline, n=7 rats), (2) cyclophosphamide (15mg/kg, n=7 rats), (3) cyclophosphamide (15mg/kg), Mesna (100mg/kg) and Galbanum (200mg/kg, n=8 rats). Medications were administered intraperitoneally on the 13th day of pregnancy. Then, rats were sacrificed on the 20th day of pregnancy. The placenta was separated and fixed after macroscopic evaluation. 5 µm tissue sections were prepared, stained and studied by light microscopy.
  Results
  Cyclophosphamide reduced the placental weight, thickness and the length of the small and large diameters. Histologically, it reduced the thickness of the labyrinth and basal layers, caused necrosis and congestion in these layers, reduced giant cells numbers and caused their nuclear shrinkage (p0.05) but histologically it could increase the labyrinth and basal layers thickness and also the giant cells numbers (p
  Conclusion
  Mesna and Galbanum oil preserved the placenta of pregnant rat against toxic effects of cyclophosphamide probably by its antioxidant features and free radicals deletion.
  Keywords: Cyclophosphamide, Galbanum Oil, Mesna, Morphometry, Histology, Placenta, Rat