فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1395)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/27
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات مروری
 • مریم رستمی، فهیمه رمضانی تهرانی*، معصومه سیمبر، فرهاد حسین پناه صفحات 1-18
  زمینه و هدف
  کمبود ویتامین دی در طی بارداری و در حین زایمان امری شایع است. یافته های اخیر نشان میدهد که کمبود ویتامین دی مادر با برخی پیامدهای سوء بارداری مرتبط است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین سطوح پایین ویتامین دی سرم مادر با برخی پیامدهای سوء بارداری نظیر: پره اکلامپسی، دیابت بارداری، واژینوز باکتریال و عمل سزارین طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از مطالعات مشاهدهای )مطالعات توصیفی و تحلیلی( انگلیسی زبان با متن کامل که در ده سال اخیر ) 2014-2000 ( به انجام رسیده و در پایگاه هایی نظیر: PubMed، Scopus، Google Scholar، Iranmedex، Science Direct، SID ایندکس شده است به انجام رسید.
  نتایج
  25 مقاله استخراج شده از 168 مطالعه در رابطه با D (OH) 25 و پیامدهای سوء بارداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح پایین سرمی D (OH) 25 در بارداری عامل خطری برای ابتلا به پره اکلامپسی، واژینوز باکتریال و عمل سزارین است که در رابطه با پره اکلامپسی این توافق در سه ماهه دوم و سوم متمرکز است ولی در رابطه با احتمال خطر ابتلا به دیابت بارداری در کل مطالعات توافق یکسانی دیده نمیشود.
  نتیجه گیری
  برخی پیامدهای بارداری ممکن است با سطوح پایین سرمی D (OH) 25 مادر مرتبط باشد، بنابراین انجام مطالعات بیشتر از قبیل کارآزمایی های بالینی به منظور بررسی تاثیر مکمل یاری و غربالگری بر پیامدهای مادری و نوزادی مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: کمبود ویتامین دی، پره اکلامپسی، دیابت بارداری، زایمان سزارین، واژینوز باکتریایی
 • مقاله پژوهشی
 • محمد مهدی جبه داری*، جلال کرمی، علی سرکارگر اردکانی صفحات 19-26
  زمینه و هدف
  مکان یابی بهینه داروخانه ها، دسترسی سریع بیماران به خدمات دارویی را تسهیل کرده و عدم توزیع متناسب داروخانه ها، مشکلات شهروندان در دسترسی به این مراکز را به دنبال دارد. هدف عمده این پژوهش، ارزیابی نحوه ی توزیع داروخانه های فعلی و تعیین بهترین مکان جهت تاسیس داروخانه های جدید است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه ی موردی است که در شهر شیراز انجام شده است. داده های این مطالعه در قالب نقشه جمع آوری و جهت مکان یابی مراکز خدماتی، وزن دهی به معیارها و مقایسه زوجی آن ها با یکدیگر از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS استفاده گردید. لایه های مورد استفاده در این تحقیق 8 لایه و دولایه، فاصله 200 متری داروخانه های روزانه و 1000 متری داروخانه های شبانه، به عنوان قید در نظر گرفته شد. وزن نهایی برای هر لایه به روش AHP محاسبه گردید.
  نتایج
  24 مکان در سطح شهر شیراز با توجه به معیارها و لایه های تحقیق، به عنوان بهترین مکان ها جهت تاسیس داروخانه های جدید مشخص گردید. مقدار نرخ ناسازگاری کل برابر 8/0 محاسبه گردید، که نشان می دهد وزن لایه ها در محدوده مورد قبول قراردارد. لایه ی بیمارستان های دولتی و داروخانه های موجود به ترتیب بیشترین وزن (23%) و کمترین وزن (3%) را گرفتند.
  نتیجه گیری
  با تلفیق لایه های اطلاعاتی، مکان ها ی مناسب برای استقرار داروخانه ها مشخص شد. این مطالعه نشان داد مکان فعلی اکثر داروخانه ها در شهر شیراز با معیارهای وزارت خانه و ضرورت های این کاربری مطابقت ندارد.
  کلیدواژگان: GIS، مکان یابی داروخانه، تصمیم گیری چند معیاره، وزن دهی به روش تحلیل سلسه مراتبی
 • محمد بخشی گنجه، محمدحسن شیخها *، احسان فراشاهی، مرتضی محمد زاده صفحات 27-34
  زمینه و هدف
  مطالعات وابستگی گسترده ژنومی تشخیص دادهاند که پلی مورفیسمهای ژن FTO با خطر دیابت نوع 2 و چاقی مرتبط است با این حال نتایج در مطالعات دیگر در جمعیتهای مختلف در این زمینه متناقض است، هدف مطالعه ما بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs16953002 ژن FTO با دیابت و چاقی در جمعیت شهر یزد بود.
  مواد و روش ها
  افراد مورد مطالعه شامل 200 فرد کنترل و 200 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 که به طور کاملا تصادفی از شهر یزد انتخاب شده بودند. تعیین ژنوتیپ این افراد به وسیله روش PCR-RFLP انجام شد. شاخصهای سن، جنس، وزن، سیگاری بودن و BMI نیز با استفاده از آزمون مربع کای در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  پلی مورفیسم rs16953002 A/G ژن FTO وابستگی معناداری با دیابت نوع 2 و چاقی نشان داد. ژنوتیپهای AG،GG با خطر بالاتری در افراد دیابتی و چاق در مقایسه با افراد کنترل همراه بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های ما نشان داد که این پلی مورفیسم در ژن FTO ممکن است در ایجاد چاقی و دیابت نوع 2 مشارکت داشته باشد.
  کلیدواژگان: ژنFTO، دیابت نوع 2، چاقی، پلی مورفیسم
 • مریم صالحی، مهوش جعفری *، علیرضا عسگری، جواد رسولی صفحات 35-43
  زمینه و هدف
  پاراکسون به عنوان یکی از سمی ترین آفت کشهای ارگانوفسفره، به طور وسیع در کشاورزی استفاده می شود و باعث کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی سلولها میشود. در این مطالعه اثر N – استیل سیستئین ) NAC ( به عنوان آنتی اکسیدان در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از پاراکسون در کبد و کلیه موش صحرایی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه کنترل )روغن ذرت به عنوان حلال پاراکسون(، پاراکسون ( mg/kg 7 / 0 ،) NAC ( mg/kg 160 ( و پاراکسون- NAC تقسیم شدند. 24 ساعت بعد از تزریق داخل صفاقی، موشها بیهوش و بافتهای کبد و کلیه جدا و هموژنه شدند. سپس فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز ) SOD (، کاتالاز ) CAT (، گلوتاتیون S – ترانسفراز ) GST ( و لاکتات دهیدروژناز LDH) ( و غلظت گلوتاتیون ) GSH ( و مالون دی آلدئید ) MDA ( توسط روش های بیوشیمیایی تعیین شدند. معنی دار بودن نتایج توسط آنالیز واریانس ANOVA به همراه تست توکی تعیین شد.
  نتایج
  پاراکسون باعث افزایش فعالیت آنزیمهای CAT ، SOD و GST و کاهش غلظت GSH در بافتهای کبد و کلیه در مقایسه با کنترل میگردد. همچنین افزایش غلظت MDA و کاهش فعالیت LDH در بافت کبد مشاهده میشود. تجویز NAC تاحدی از تغییرات این پارامترها جلوگیری میکند.
  نتیجه گیری
  NAC به عنوان آنتی اکسیدان از طریق حذف رادیکالهای آزاد و افزایش سنتز گلوتاتیون تا حدی باعث کاهش استرس اکسیداتیو القاء شده توسط پاراکسون در کبد و کلیه میشود.
  کلیدواژگان: پاراکسون، N- استیل سیستئین، استرس اکسیداتیو، کبد، کلیه، موش صحرایی
 • فرزانه تفویضی *، معصومه معصومی صفحات 44-51
  زمینه و هدف
  چاقی یکی از معضلات بهداشتی میباشد که پیامدهای متعددی را به دنبال دارد. از جمله عوارض چاقی در زنان، ناباروری میباشد؛ لذا این تحقیق در راستای ارزیابی ارتباط شاخص توده بدنی ) BMI ( با پارامترهای هورمونی در زنان با ناباروری غیر قابل توجیه و افراد نرمال انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مورد- شاهدی است که در سال 1393 - 1392 بر روی 40 زن نابارور با علت ناشناخته و 30 زن بارور با معیارهای ورودی ) 10 > FSH و 30 > BMI و AMH≥1 و AFC نرمال و سن زیر 35 سال( در درمانگاه نازایی ولیعصر بیمارستان امام خمینی، پس از اخذ رضایت اخلاقی انجام شد. در روز سوم قاعدگی، پروفایل هورمونی شامل ) LH، FSH، TSH، PRL، AMH ( اندازه گیری شد، سپس 5 سی سی خون مجزا گرفته شد و لپتین سرمی توسط کیت لپتین به روش الایزا اندازه گیری شد و ارتباط BMI با عوامل هورمونی ارزیابی گردید.
  نتایج
  درکلیه نمونه ها، میانگین سن، پروفایل هورمونی و BMI از نظر آماری در دو گروه، اختلاف معنی داری نداشت. همبستگی مستقیم معنی داری بین BMI و لپتین در گروه زنان بارور مشاهده شد ) 003 / 0P= (. همچنین بین FSH و BMI در همین گروه، همبستگی مستقیم معنی دار حاصل شد ) 012 / 0P= .)
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود ارتباط لپتین با BMI و با توجه به تاثیر لپتین بر تخمک گذاری، به بیماران نابارور توصیه می شود که BMI در محدوده نرمال داشته باشند، بدین منظور از ورزش و یا فعالیت بدنی به طور مستمر در برنامه زندگی بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، لپتین، ناباروری غیرقابل توجیه
 • غلامرضا پورعلی شش بلوکی، جلال مردانه *، زهرا حسین زاده صفحات 52-59
  زمینه و هدف
  کلبسیلا پنومونیه باکتری گرم منفی رودهای است که سبب عفونتهای بیمارستانی میشود. اهداف این مطالعه جداسازی کلبسیلا پنومونیه از بیماران بستری در بیمارستان، تعیین نمودن مقاومت متقاطع و الگوهای مقاومت آنتیبیوتیکی ایزوله ها و شناسایی ایزوله های با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر در طی سال های 1394 - 1393 انجام شد. نمونه های مختلف بیماران بستری در بیمارستانهای قطبالدین، فقیهی و نمازی شیراز )ایران( جمعآوری گردیدند. ایزوله ها بر اساس تستهای بیوشیمیایی موجود در سیستم API20E به عنوان کلبسیلا پنومونیه شناسایی شدند. تست حساسیت آنتیبیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و پروتکل سازمان استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی ) CLSI 2014 ( انجام شد. ایزوله های با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم و سویه های تولیدکننده AmpC β-lactamase با استفاده از دیسکهای سفوکسیتین و سفپیم شناخته شدند.
  نتایج
  111 جدایه کلبسیلا پنومونیه مورد بررسی قرار گرفتند. کماثرترین دارو سفتازیدیم ) 39% حساس بودند( بود. کلیستین ) 96% ( و ایمیپنم ) 88% ) موثرترین آنتیبیوتیکها علیه ایزوله ها بودند. میزان مقاومت به جنتامایسین و آمیکاسین به ترتیب 41 % و 35 % بودند. همه سویه های مقاوم به کلیستین به ایمیپنم حساس بودند. تمام سویه های با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم، حساس به ایمیپنم و کلیستین بودند.
  نتیجه گیری
  داروهای گروه کارباپنم هنوز علیه عفونتهای کلبسیلا پنومونیه موثر هستند. این نتایج نشان داد که سویه های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چند دارو در حال افزایش است. از اینرو بررسی روتین و گزارش پروفایل مقاومت آنتیبیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه پیشنهاد میشود.
  کلیدواژگان: بیماران بستری در بیمارستان، عفونت باکتریایی، کلبسیلا پنومونیه، الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
 • ندا چوبینی، نگار آذرپیرا *، محمد زضا مشایخی صفحات 60-68
  زمینه و هدف
  بیماری کبد چرب غیر الکلی ( NAFLD ( طیفی از استئاتوز ساده تا سرطان کبد می باشد. در این بیماری علاوه بر عوامل زیست محیطی ، عوامل ژنتیکی نیز نقش مهمی دارند. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ) C>G ) rs738409 ژن PNPLA3 با افزایش محتوای چربی کبدی و آسیب های کبدی در اختلالات متابولیک همراه است. این مطالعه، ارتباط بین این پلی مورفیسم با بیماری کبد چرب غیر الکلی و پارامترهای دموگرافیکی و بالینی در بیماران جمعیت جنوب ایران بررسی میکند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد شاهدی، 95 بیمار و 183 فرد کنترل بررسی شده اند. نمونه های خون بیماران از کوهورت کوار و نمونه های خون افراد نرمال از سازمان انتقال خون شیراز جمع آوری شد. ژنوتیپ های این پلی مورفیسم با روش PCR-RFLP تعیین گردید.
  نتایج
  نتایج ما نشان داد که اختلاف معناداری در ژنوتیپ و سن گروه بیمار و کنترل وجود دارد) 005 / 0 > )سن( ،01 / 0 (p-value (CG)= .همچنین ارتباطی بین اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران و ژنوتیپ های مختلف این پلی مورفیسم یافت نشد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، آلل G به عنوان آلل خطر محسوب نشد و افراد حامل ژنوتیپ CG ، 63 / 2 برابر احتمال ابتلای بیشتری به NAFLD داشتند) 63 / 295،OR= % CI ، 16 / 1 تا 98 / 5 ، 01 / 0p-value= (. سن یک فاکتور خطر در احتمال ابتلا به بیماری مطرح بود که با تعدیل متغیر سن و سه ژنوتیپ پلی مورفیسم rs738409 نشان داده شد که با در نظر گرفتن فاکتور سن،ژنوتیپ بیماران در ایجاد NAFLD نقشی ندارد. همچنین ارتباطی بین ژنوتیپ های بیماران و پارامترهای دموگرافیکی و بالینی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: بیماری کبد چرب غیر الکلی، PNPLA3، پلی مورفیسم
 • فرزانه مباشری، عبدالله عزیزی*، فهیمه راستباف صفحات 69-78
  زمینه و هدف
  هر ساله میلیونها کودک به دنبال حوادث جان خود را از دست میدهند؛ لذا پر واضح است که کودکان گروهی آسیبپذیر برای حوادث بوده و باید راهبردهای مناسبی جهت پیشگیری از حوادث برای آنان فراهم گردد و این مهم میسر نخواهد شد مگر با شناخت الگوهای اپیدمیولوژیک حوادث. نظر به اهمیت دستیابی به این شناخت، پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های حوادث در کودکان شهرستان فسا و معطوف نمودن توجه مسئولین بهداشتی به پیشگیری و کنترل حوادث کودکان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مقطعی طی سال 1392 روی 1245 کودک زیر 15 سال مصدوم مراجعه کننده به بخش اتفاقات بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا انجام شد. داده ها از نرم افزار ثبت حوادث کشوری استخراج و با آمارهای توصیفی، مجذور کای، فیشر و تی تست دو نمونه مستقل در نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  نتایج
  در سال 1392 تعداد 1245 حادثه در کودکان 14 - 0 سال با میانگین سنی 1 / 4 ± 5 / 6 سال رخ داده که پسران با 772 حادثه ) 62 %( و کودکان 2 ساله با 138 حادثه ) 1 / 11 %( بیشترین حوادث را متحمل شدهاند. اکثر حوادث در مناطق شهری ) 9 / 58 %(، فصل زمستان ) 8 / 33 %( و داخل منزل ) 9 / 65 %( رخ داده و بیشترین حوادث ضربه ) 9 / 34 %(، سقوط ) 3 / 31 %( و مسمومیت ) 1 / 16 %( بود. حوادث عمدی و خانگی در دختران بیشتر از پسران بود )به ترتیب 039 / 0 = p و 001 / 0 > p .)
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، اولویتهای حوادث در این کودکان ضربه، سقوط و مسمومیتها میباشد و بایستی در برنامه ریزی های کنترل و پیشگیری مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژیک، حوادث، کودکان، فسا
 • زیبا داودی، محسن قنبرزاده *، سعید شاکریان، عبدالحمید حبیبی صفحات 79-86
  زمینه و هدف
  هدف از این تحقیق مقایسه شدت های مختلف فعالیت هوازی حاد بر غلظت رزیستین پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع دو بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 10 آزمودنی مبتلا به دیابت نوع دو (میانگین±انحراف معیار؛ سن، 6/3±6/52 سال ؛ قد، 7/6± 3/171 سانتی متر؛ وزن 7/4±58/87 کیلو گرم) در تحقیق شرکت کردند. در جلسه اول سنجش های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و اوج اکسیژن مصرفی(VO2peak) آزمودنی ها اندازه گیری شد. در جلسات دوم تا چهارم آزمودنی ها پس از حداقل 10 ساعت ناشتایی در یک طرح متقاطع با سه شدت %40 ، %60 و %80 اوج اکسیژن مصرفی، طی سه جلسه به فاصله یک هفته روی تردمیل دویدند. هزینه انرژی هر جلسه فعالیت 300 کیلو کالری بود. نمونه خونی قبل از فعالیت، بلافاصله و 24 ساعت پس از هر شدت فعالیت برای اندازه گیری فاکتور های تحقیق جمع آوری شد.
  نتایج
  نتایج تحقیق نشان داد که هیچ یک از اثرات اصلی زمان نمونه گیری و فعالیت و اثر تعاملی زمان نمونه گیری * فعالیت بر سطوح رزیستین، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) معنی دار نبود (05/0< p). همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین مقدار تغییرات رزیستین و دیگر فاکتور های تحقیق در شدت های مختلف ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0< p).
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گیری کرد که فعالیت حاد با شدت های مختلف روی رزیستین در افراد مبتلا به دیابت نوع دو تاثیری ندارد، که این نتایج ممکن است به دلیل ثابت بودن هزینه انرژی در هر جلسه از فعالیت باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، رزیستین، مقاومت به انسولین، فعالیت هوازی
 • آتنا سادات قریشی، فهیمه محمدیان شهربابکی، نوید طغرلی، محمود شیخ فتح الهی، محمدرضا حاجی زاده، علیرضا خوشدل، مهدی محمودی* صفحات 87-95
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماری هایی است که در جوامع امروزی دیده میشود. به دلیل افزایش ابتلاء به این بیماری و عوارض شناخته شده ناشی از آن و هم چنین بی ضرر بودن دانه کنجد، پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف دانه کنجد بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی بر روی 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره مصرف کننده دانه کنجد )مورد( و عدم مصرف دانه کنجد )شاهد( تقسیم شدند، انجام شد. به افراد مورد، مقدار 60 گرم در روز دانه کنجد به مدت 2 ماه داده شد و گروه کنترل دانه کنجد دریافت نکردند. اطلاعات بیماران توسط پرسش نامه جمع آوری شد. سرم خون ناشتای بیماران در ابتدا و در پایان مطالعه جمع آوری و فاکتورهای بیوشیمیایی مورد مطالعه در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری t دو نمونهای مستقل و t زوجی استفاده شد .
  نتایج
  در این پژوهش میانگین و انحراف معیار سنی بیماران در گروه مصرف کننده دانه کنجد و عدم مصرف دانه کنجد به ترتیب 72 / 5 ± 40 / 52 و 11 / 6 ± 00 / 56 سال بود. نتایج نشان داد که قند خون ناشتا، HbA1C ، کلسترول و تری گلیسرید، LDL ، ALT و ALP بعد از مصرف دانه کنجد به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است ) 05 / 0P< .)
  نتیجه گیری
  با استناد به نتایج به دست آمده و بدون عارضه بودن دانه کنجد، میتوان پیشنهاد کرد احتمالا استفاده از این گیاه به عنوان یک داروی مکمل در درمان و پیش گیری از اختلالات دیابت مفید میباشد.
  کلیدواژگان: دانه کنجد، دیابت نوع 2، فاکتورهای بیوشیمیایی
 • هادی زارع مرزونی، رزا اکرمی، مینو شلیلیان، نوید کلانی، مصیب نوری احمد آبادی، وسام کوتی* صفحات 96-105
  زمینه و هدف
  امروزه با افزایش رو به رشد بیماری های آلرژیک روبرو هستیم و این بیماری ها مشکلات فراوانی برای مبتلایان ایجاد کرده است. آلرژن به موادی گفته می شود که بتوانند در افراد مستعد باعث آزاد شدن مواد بیوژنیک فعال از ماستوسیتها و پاسخهای آلرژیک شود. بنابراین این مطالعه به منظور آگاهی از فراوانی آلرژنهای بیماری زا در خوزستان، طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده و روی 150 بیمار مبتلا به آلرژی در خورستان در سال 1393 ، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیستی شامل 2 بخش: فرم رضایت نامه و اطلاعات دموگرافیک و همچنین برای تشخیص آلرژی در بیماران تست پوستی پریک مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss13 آنالیز شد.
  نتایج
  88 % افراد مورد مطالعه حداقل به یکی از آلرژنهای مورد بررسی حساس بودند. 86 نفر از بیماران رینیت آلرژیک، 22 نفر آسم، 13 نفر آلرژی پوستی و 29 نفر دیگر دارای مخلوطی از آلرژی هایی پوستی، بینی و آسم بودند. مهمترین تظاهرات بالینی افراد در مواجهه با مواد آلرژیزا شامل: عطسه ) 6 / %76 ،) آبریزش بینی ) %72 ) و خارش در پوست ) %68 ( بود. بین سابقه خانوادگی آلرژی با ابتلا به آلرژی رابطه معناداری وجود داشت ) p=0.012 (. در این میان گرده گیاه علف شور ) Salsola Kali ( شیوع بیشتری در بروز علائم آلرژیک در منطقه را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای آلرژنهای منطقه و شدت بروز علائم بالینی در ساکنین این اقلیم، پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری جهت شناسایی عملکرد آنتی ژنی آلرژنها در شرایط اقلیمی مختلف، جهت کاهش علائم آلرژیک انجام شود.
  کلیدواژگان: حساسیت زایی ایمنی، آلرژن، ازدیاد حساسیت، تست پوستی، خوزستان
 • راضیه کریمیان*، مریم کریمیان، مجتبی هادی پور، فاطمه هیئت، اعظم جان بزرگی صفحات 106-112
  زمینه و هدف
  آیندهی هر جامعه مبتنی بر پویائی، سلامت روانی و جسمانی نوجوانان و جوانان است، به طوری که وجود افراد سالم بزرگترین سرمایه یک جامعه محسوب میشود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع ناهنجاری های قامتی کودکان و ارتباط آن با فعالیت ورزشی بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 148 کودک ) 74 پسر و 74 دختر( به صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از خط شاقول، صفحه شطرنجی، جعبه آینه و پرسشنامه خصوصیات فردی مورد بررسی قرار گرفتند. از روش آماری خیدو، فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  نتایج
  بین دو وضعیت پوسچر طبیعی و غیرطبیعی کودکان (p≤0.01) تفاوت معنی داری مشاهده شد. همچنین بین تعداد ناهنجاری های اسکلتی و فعالیت ورزشی کودکان دختر (r=0.355) و پسر (r= 0.369) ارتباط معنیدار وجود داشت. درمورد اولویتبندی ناهنجاری ها، نتایج نشان داد که بین رتبه بندی ناهنجاری های اسکلتی کودکان پسر )01.0≤، p57.130=2X( و همچنین دختر )01.0≤، p614.213=2X( تفاوت معنی داری وجود داشت، به طوری که لوردوز کمری و شست کج بهترتیب در پسران بالاترین و پایینترین میزان شیوع و لوردوز کمری و پشت صاف به ترتیب در دختران بالاترین و پایینترین میزان شیوع را به خود اختصاص دادند. همچنین تنها در بین کودکان دختر بین سن و تعداد ناهنجاری های اسکلتی ارتباط معنیدار وجود داشت. (r=0.586، p≤0.01) .
  نتیجه گیری
  اکثر کودکان دارای حداقل یک ناهنجاری اسکلتی میباشند که احتمالا به عواملی چون وراثت، عادتهای غلط روزمره، امکانات و تجهیزات غیراستاندارد و همچنین عدم شرکت در فعالیتهای ورزشی مربوط میباشد که توجه جدی به فراهم کردن زمینه های لازم برای اصلاح ناهنجاری ها ضروری به نظر میرسد.
  کلیدواژگان: پوسچر، ناهنجاریهای ساختار قامتی، لوردوز، ورزش
 • مهدیه مالکی، محمدرضا نصیری*، مجتبی طهمورث پور، کیارش قزوینی صفحات 113-119
  زمینه و هدف
  هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین پاتوژن گوارشی است که نیمی از مردم دنیا را آلوده ساخته و مهمترین علت بیماری های معدهای-رودهای از جمله گاستریک مزمن، زخم معده و دوازدهه، سرطان معده و لنفوما است. ژن CagA )سیتوتوکسین مرتبط با ژن A ( یکی از مهمترین شاخصهای بیماری زای این باکتری است. هدف از این تحقیق ساخت ناقل نوترکیب حامل نواحی آنتیژنیک ژن CagA و بیان آن در میزبان بیانی میباشد.
  مواد و روش ها
  برای رسیدن به این هدف بر اساس برنامه های بیوانفورماتیکی ناحی های از ژن CagA که دارای بالاترین خاصیت آنتیژنیک بود شناسایی شده و بر اساس آن قطعهای به طول 996 جفت باز با استفاده از روش PCR تکثیر شد. این قطعه با استفاده از هضم آنزیمی در ناقل pET32a کلون و سپس به داخل باکتری E.coli سویه BL2I(DE3) ترنسفورم و بیان گردید.
  نتایج
  نتایج توالی یابی کلونینگ موفق ژن CagA را در حامل بیانی نشان داد. وزن مولکولی پروتئین نوترکیب تولید شده بر روی ژل SDS-PAGE ، 57 کیلو دالتون برآورد شد و صحت بیان پروتئین تایید گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه کلونینگ ناحیه اپی توپی مورد نظر با موفقیت انجام شده و احتمالا میتوان پروتئین نو ترکیب به دست آمده را به عنوان کاندیدای مناسبی برای تولید IgY حاصل از مرغهای ایمن شده برای کنترل عفونت هلیکوباکتر پیلوری در انسان، طراحی کیتهای تشخیصی و تولید واکسن هلیکوباکترپیلوری معرفی نمود .
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، ناحیه آنتی ژنیک، CagA، پروتئین نوترکیب
 • محمد مرادی، امین نوروزی، مجید طاعتی مقدم* صفحات 120-128
  زمینه و هدف
  مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها درمیان باکتری های پاتوژن موضوعی است که امروزه به عنوان یک مشکل در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. اع ضای خانواده انتروباکتریا سه بتالاکتامازهایی را تولید می نماید که تو سط پلا سمید کد می شوند درمان عفونت های حا صل از باکتری های مولد این آنزیم ها بسیار مشکل است.
  مواد و روش ها
  111 نمونه ی کلبسیییلا پنومونیه از بیمارسییتان های شییهر کرمان جم آوری شیید، سییقا الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده به روش دی سک دیفیوژن انجام شد و جهت شنا سایی ژن های bla-SHV ، bla-TEM و bla-CTX-M ایجاد کننده مقاومت در نمونه های کلب سیلا پنومونیه ابتدا از روش دیسک سینرژیسم به صورت فنوتیقی و از روش PCR جهت شناسایی ژنوتیقی استفاده شد.
  نتایج
  بی شترین مقاومت به آنتی بیوتیک آمقی سیلین و 5 / 92 در صد بود و موثرترین آنتی بیوتیک علیه نمونه های کلب سیلا پنومونیه آنتی بیوتیک ایمی پنم می با شد که ح سا سیت به این آنتی بیوتیک % 89 می با شد از طرفی میزان مقاومت به تمامی آنتی بیوتیک ها در نمونه هایی که تولید کننده ESBLs می با شد بی شتر از نمونه هایی می با شد که فاقد ESBLs می با شند و بعد از انجام PCR تعداد 56 ( 4 / 50 %( نمونه دارای ژن های bla-SHV ، bla-TEM و bla-CTX-M بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیییوب بالای ژن های ESBL و ایجاد مقاومت بالا در باکتری ها می توان با شییناسییایی این ژن ها تا حدی از انتقال این ژن ها و ایجاد مقاومت های آنتی بیوتیکی جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن های بتالاکتاماز، PCR
 • نامه به سردبیر
 • پاسخ نویسندگان
|
 • Maryam Rostami, Fahimeh Ramezani Tehrani *, Masoomeh Simbar, Farhad Hossein Panah Pages 1-18
  Background and Objective
  Vitamin D deficiency is common during pregnancy and at delivery. Recent data suggest that vitamin D deficiency in mothers is associated with some adverse pregnancy outcomes. This study is designed to determine the relationship between the low maternal serum vitamin D levels and several pregnancy outcomes such as: pre-eclampsia, gestational diabetes, bacterial vaginosis and caesarean section.
  Material &
  Methods
  This study is a review of the observational study (descriptive and analytic) articles published during 10 years (2000-2014) in English with full text which were indexed in PubMed, Scopus, Google Scholar, Iranmedex, Science Direct and and the SID databases.
  Results
  A collection of 25 observational study from 168 articles which were related to 25-hydroxyvitamin D and adverse pregnancy outcomes were studied. The results indicated that the low levels of serum 25(OH)D in pregnant women is a risk factor for pre-eclampsia, bacterial vaginosis and cesarean section, but in relation to preeclapsia this indication is focuse on the second and the third trimester of pregnancy and there is no agreement about the risk for gestational diabetes and vitamin D deficiency among all the researches.
  Conclusion
  Several pregnancy outcomes may be related to mothers’ serum 25(OH)D levels. However there is a significant need to perform more researches such as randomized clinical trials to investigate the effect of supplementation and screening on the maternal and neonatal outcomes.
  Keywords: Vitamin D deficiency_Pre_eclampsia_Gestational Diabetes_Cesarean Section_Bacterial vaginosis
 • Mohammad Mehdi Jabbedari *, Jalal Karami, Ali Sarkargar Ardekani Pages 19-26
  Background and Objective
  Due to the burden on citizens seeking access to the pharmacies, the optimal location of pharmacies, patient's access to medicines, and the pharmacies proportional distribution, are some significantly important factors to consider.. The main objective of this study was to evaluate the current distribution of pharmacies and to determine the best location for the establishment of new pharmacies in the study area.
  Materials and Methods
  This study was a case study that was conducted in the city of Shiraz. This study collected data in the form of a map to locate the service centers, weighting the criteria and compare them with other test methods which were used to analyze the hierarchy in the geographical information system (GIS). The layers (maps) used in this study were eight dual-layer maps, including 200 meters of daily pharmacies and 1000 meters of overnight pharmacies. In addition, the final weight was calculated for each layer by AHP-Fuzzy method.
  Results
  24 locations in the city were demonstrated, as the best places to establish a new pharmacy according to the research criteria layers. The incompatibility rate of 0.8 was calculated, which shows the weight of the layers located within the accepted range. The government hospitals and pharmacies layers are in the highest weight (23%) and the lowest weight (3%) respectively.
  Conclusion
  By the combination layers of information on the final map, the locations were identified for the establishment of pharmacies. This study showed that the current location of pharmacies in the city of Shiraz do not match the standards and requirements.
  Keywords: GIS, Location of pharmacies, Multicriteria decisionmaking, Weighting hierarchical analysis
 • Mohammad Bakhshi Ganje, Mohammad Hassan Shekhha *, Ehsan Farashahi, Morteza Mohammadzade Pages 27-34
  Background and Objective
  Genome-wide association studies (GWAS) has identified that FTO gene polymorphisms was associated with the risk of type 2 diabetes and obesity. However, the findings in subsequent studies were inconsistent in various populations. This study aimed to investigate the association of FTO rs16953002 with type 2 diabetes and obesity in Yazd, Iran.
  Methods & Materials: Unrelated study subject controls (n=200) and type 2 diabetes cases (T2DM) (n=200), were randomly selected from Yazd, Iran. Genotyping was done by the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method. Age and gender, smoking, weight and body mass index (BMI) were analyzed using the analysis of χ2 test.
  Results
  The rs16953002 A/G polymorphism of the FTO gene showed significant association with T2DM and obesity. The AG, GG genotypes were significantly higher in T2DM and obese subjects compared to the group subjects.
  Conclusions
  The result of the present study indicate that the genetic variant in FTO may contribute to T2DM and obesity risk in Yazd population.
  Keywords: FTO gene_Type 2 diabetes_Obesity_Polymorphism
 • Maryam Salehi, Mahvash Jafari *, Alireza Asgari, Javad Rasouli Pages 35-43
  Background and Objective
  Paraoxon (POX) as one of the most toxic organophosphorus pesticides, is widely used in agriculture, which can reduce the antioxidant capacity of the cell. The aim of this study was to investigate the effect of N-acetyl cysteine (NAC) as an antioxidant against POX-induced oxidative stress in rat liver and kidney.
  Material &
  Methods
  In the present experimental study, male Wistar rats were randomly divided into four groups; control (corn oil as POX solvent), POX (0.7 mg/kg), NAC (160 mg/kg), and NAC㳥. 24 hours after the intraperitoneal injection, animals were anesthetized and the liver and kidney tissues were quickly removed. Followed by the tissues hemogenation, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione S-transferase (GST) and lactate dehydrogenase (LDH) activities, as well as glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels were determined by the biochemical methods. The data were statistically analyzed using the analysis of variance (ANOVA) followed by the post hoc analysis using Tukey test.
  Results
  POX increased SOD, CAT and GST activities and decreased GSH content in rat liver and kidney as compared to control. In addition, the increased MDA level and decreased LDH activity were observed in the liver. The administration of NAC inhibited changing of these parameters.
  Conclusion
  The administration of NAC as antioxidant, ameliorates POX-induced oxidative stress in rat liver and kidney by scavenging the free radicals and GSH synthesis, but does not provide the complete protection.
  Keywords: Paraoxon, N, acetyl cysteine, Oxidative stress, Liver, Kidney, Rat
 • Farzaneh Tafvizi *, Masomeh Masomi Pages 44-51
  Background and Objective
  Obesity, as a major health concern in developed and developing countries, has many outcomes for people, among which is infertility in women. Therefore, this study was conducted to evaluate the correlation between the Body Mass Index (BMI) and the hormonal parameters in patients with unexplained infertility and normal subjects.
  Materials and Methods
  This case-control study was conducted on 40 patients with unexplained infertility and 30 fertile women with inclusion criteria of Follicle-stimulating hormone (FSH)
  Results
  In all samples, the mean age, hormonal profile, and BMI had no statistically significant difference in the two groups. A direct and significant correlation was observed between BMI and leptin (p=0.003), and also between FSH and BMI (p=0.012) in the fertile women group.
  Conclusion
  Given the presence of a correlation between leptin and BMI, and the effect of leptin on ovulation, it is recommended that the infertile women maintain the BMI in the normal range, exercise and put the physical activity in their daily life schedules.
  Keywords: Body Mass Index (BMI), Leptin, Unexplained infertility
 • Gholamreza Pourali Sheshblouki, Jalal Mardaneh *, Zahra Hosseinzadeh Pages 52-59
  Background and Objective
  Klebsiella pneumonia (K. pneumoniae) is a Gram-negative enteric bacterium that causes nosocomial infections. The aims of the present study were to identify the Klebsiella pneumoniae infections in hospitalized patients: the characterization of cross-resistance and antibiotic resistance patterns in isolates and the detection of cefepime susceptible-dose dependent in strains.
  Materials and Methods
  In the present study (during 2014-2015), samples were collected from patients hospitalized in Ghotbadden, Faghihi and Nemazee hospitals (Shiraz, Iran). The isolates were identified as K. pneumoniae, based on the biochemical tests embedded in the API-20E system. The susceptibility testing (disc diffusion) was performed according to the clinical and laboratory standards institute guidelines (CLSI 2014). The dDetection of cefepime susceptible-dose dependent (SDD) was performed. The detection of AmpC β-lactamases producing strains was done based on the cefoxitin and cefepime disk tests.
  Results
  In this study 111 strains of Klebsiella pneumoniae were isolated. The less effective drug was ceftazidime (37.8% were sensitive). All SDD strains were susceptible to colistin and imipenem. Colistin (96.4%) and imipenem (88.3%) were the most effective antibiotics against isolates. Respectively, 41.4% and 35.1% isolates displayed resistance to gentamicin and amikacin. All colistin resistant isolates were imipenem sensitive.
  Conclusion
  Carbapenem drugs are effective against Klebsieella pneumoniae infections. These results indicate that multidrug-resistant strains of K. pneumoniae are rising. The routine investigation and reporting of antibiotics resistance profile in patients presenting with Klebsiella infections is suggested.
  Keywords: Hospitalized patients, Bacterial infection, Klebsiella pneumoniae, Antibiotic resistance pattern, Susceptible, dose dependent
 • Neda Choobini, Negar Azarpira *, Mohammad Reza Mashayekhi Pages 60-68
  Background and Objective
  Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the spectrum of NAFLD ranges from simple steatosis to hepatocellular carcinoma. Genetic factors play an important role in developing the disease. Single nucleotide polymorphism (C> G) rs738409 of PNPLA3 gene increase liver fat content and metabolic disorders associated with liver damage. In this study, the relationship between this gene polymorphism with NAFLD and demographic and clinical characteristics were evaluated in the south Iranian population.
  Materials and Method
  In this case-control study, 95 patients and 183 control subjects were studied. Blood samples from a cohort of Kavar were collected and normal blood donors from Shiraz blood transfusion center. The polymorphism genotypes were determined by PCR-RFLP.
  Results
  Our results showed that there is significant association in genotype and sex parameter between patients and control subject (P-value(CG)=0.01, (SEX)
  Conclusion
  In the present study, G allele wasn’t a risk allele and CG genotype Carriers had a 2.63-fold (95% CI, 1.16 to 5.98, p-value = 0.01) increased risk of NAFLD. Age were identified as a risk factor for NAFLD in this study and by adjusting the variable age and three genotypes, it showed that by considering the age factor, the genotype didnt have a role in disease development. Also the no association between genotypes with demographic and clinical parameters was identified.
  Keywords: Nonalcoholic fatty liver disease, PNPLA3, Polymorphism
 • Farzaneh Mobasheri, Hadi Azizi *, Fahimeh Rastbaf Pages 69-78
  Background and Objectives
  Every year millions of children die due to injuries. Since children are vulnerable to injuries, appropriate measures must be taken to prevent injuries in this group. To achieve this goal, it is vital to recognize the epidemiological patterns of injuries. The purpose of this study is to determine the frequency and characteristics of child injuries in Fasa (Fars, Iran) so as to direct the local and national health authorities’ attention towards controlling and preventing child injuries.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2013 on 1245 children between 0-14 years of age suffering from injuries who referred to Vali-Asr Hospital. The data were extracted from the national software injuries registry program. They were analyzed by Chi-square test, Fisher exact test, and Independent T-Test, using SPSS19 software.
  Results
  This study showed that 1245 children were injured in 2013 (mean age of 6.5 ± 1.4 years). The majority of the injured were boys (62%) and two-year-old children (11.1%). Most of the injuries happened in urban areas (58.9%), in winter (33.8%), and at home (65.9%). Moreover, trauma (34.9%), falling (31.3%), and poisoning (16.1%) were more common in comparison to other injuries. Intentional and domestic injuries were significantly higher in girls (p = 0.039 and p
  Conclusion
  According to the results, the priority of child injuries includes trauma, falling, and poisoning. Thus, these injuries should be considered in planning for the preventive measures of child injuries.
  Keywords: Epidemiological pattern, Injuries, Children, Fasa
 • Ziba Davoudi, Mohsen Ghanbarzadeh *, Saeid Shakeriyan, Abdolhamid Habbibi Pages 79-86
  Background and Objectives
  Today, the increase in diabetes all over the world and positive results of locomotor activity and exercise on factors related to this disease have been taken into consideration. The aim of this study is to investigate the effect of different intensities of acute aerobic exercise on plasma resistin levels in men with type II diabetes.
  Materials and Methods
  The psent study is a quasi-experimental one. Ten subjects with Type II diabetes after at least 10 hours of fasting in a crossover design with three levels of 40%, 60%, and 80% VO2max ran on a treadmill for three sessions. Blood samples were measured before, immediately after, and 24 hours after any severity. Two-way analysis of variance with repeated measures and Pearson correlation test were used to analyze the data.
  Results
  The findings showed that resistin levels, glucose, insulin, and insulin resistance index (HOMA-IR) immediately after and 24 hours after the three intensities of acute aerobic exercise were not significantly different, as compared to exercise trials before There is no substantial difference between resistin, glucose, insulin, and HOMA-IR immediately after and 24 hours after the acute aerobic exercise at different intensities (p>0.05). There is also no noticeable relationship between resistin, glucose
  Conclusion
  It can be stated that acute exercise with different intensities does not affect resistin action in individuals with diabetes. These results may be due to the constant energy cost which is equivalent to 300 kcal per session, having no influence on the study variables.
  Keywords: Diabetes, Resistin, Insulin resistance, Aerobic exercise
 • Atena Sadat Ghoreishi, Fahimeh Mohammadian Shahrbabaki, Navid Toghroli, Mahmoud Sheikh Fathollahi, Mohammad Reza Hajizadeh, Alireza Khoshdel, Mahdi Mahmoodi* Pages 87-95
  Background and Objectives
  Diabetes is one of the most common diseases which is usually seen in modern societies. Due to the increased risk of the disease and its related complications, in addition to the harmless properties of sesame seeds, this research was aimed to study the effect of consuming sesame seeds on some biochemical factors in type 2 diabetic patients.
  Materials and Methods
  This clinical trial has been carried out on 60 type 2 diabetic patients who were randomly divided into two groups of 30 sesame seeds consumers (case) and 30 non sesame seeds consumers (control).The case group was given 60 grams sesame seeds per day for 2 months and the control group did not receive any sesame seeds. The patient information was collected by questionnaire. The fasting blood serum of patients at the beginning and the end of the testing were collected and the biochemical factors of this study were measured in laboratory. For the data analysis, two independent samples t-test and paired t-test were used.
  Results
  In this study, the mean ± SD (Standard Deviation) of the patients’ ages in the two groups, sesame seeds consumers (case) and non sesame seeds consumers (control), was 72/5 ± 40/52 and 11/6 ± 00/56 years, respectively. The results showed that fasting blood glucose, HbA1C, cholesterol, triglycerides, LDL (Low-density Lipoprotein), ALT (Alanine Transaminase) and ALP (Alkaline Phosphatase) were statistically decreased after the consumption of sesame seeds (P
  Conclusion
  According to the results, and by considering the sesame seeds harmless effects, it can be suggested that probably this plant is useful as a complementary therapy for treatment and prevention of diabetes disorders.
  Keywords: Sesame seeds_Type 2 diabetes_Biochemical factors
 • Hadi Zaremarzouni, Rosa Akrami, Minoo Shalilian, Navid Kalani, Mosayeb Noori Ahmadabadi, Wesam Kooti* Pages 96-105
  Background and Objective
  Recently, the increased prevalence of allergic diseases and this particular disorder causes lots of problems for those suffering from the disorder. Allergens are attributed to elements, which can bring allergies to those who are prone to it. They motivate the immune system, and activate biogenetic materials, released from mastocytes. Therefore, this study was performed to assess the prevalence of allergens causing diseases in Khuzestan Province.
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional study, which involved 150 patients affected by allergies in 2014. The tools applied for collecting the information consisted of a checklist containing two parts: the patients’ satisfaction form and the demographic clues. In addition, for diagnosing allergies in patient's skin, prick test was conducted. Statistical analysis was performed using SPSS13 software.
  Result
  In this study, 88% were sensitive to allergens. From those diagnosed, 86 patients were diagnosed with allergic rhinitis, 22 patients with asthma, 13 patients with skin allergies, and 29 of those patients suffered from a mixture of skin allergies, nose allergies, and asthma. In patients, the most predominant symptoms resulted in patients were sneezing (76.6%), rhinorrhea (72%), and itching (68%) (p˂0.001). There was a significant association between the family background of allergies and allergy diseases (p=0.012). The Salsola kali plant showed an increased number of allergy symptoms outbreak s in this area.
  Conclusion
  According to this study, the amount of allergens and the rate of clinical symptoms is very high among the inhabitants of this area, therefore, it is recommended to conduct more studies in order to decrease the allergic symptoms and to identify the antigenic function of allergens in different climates.
  Keywords: Immunologic Sensitization, Allergens, Hypersensitivit, Skin test, Khuzestan
 • Razieh Karimian *, Maryam Karimian, Mojtaba Hadipour, Fatemeh Heyat, Azam Janbozorgi Pages 106-112
  Background and Objective
  The future of each society is based on its youth. In addition, the physical-mental health as well as the presence of healthy and capable people is a considerable requirement for all the societies. Thus, the aim of this research was to study the prevalence rate of children’s postural abnormalities and its relationship with sport activity.
  Materials and Method
  148 children (74 boys and 74 girls) were randomly selected. The research tools were plummet (guideline), matrix sheet, mirror box and the personal characteristics questionnaire. All the results were analyzed by using chi-square, freedman statistical method and the spearman correlation coefficient.
  Result
  The results indicated that there is a significant difference between the two normal and abnormal height structure states (p≤0.01). Similarly, there was a significant negative difference between the number of skeletal abnormalities and the exercise activities in girls (r= 0.355) and boys (r= 0.369). In the case of abnormalities comparison between the sexes, the freedman test results indicated that there is a significant difference between the ranking of the boys’ skeletal abnormalities as compared to the girls, in a way that the dorsal lord sis and flat back were the highest and the lowest in the girls, respectively. Moreover, the results of the person correlation coefficient test indicated that there is only a positive significant relationship between the age of the girls and the number of skeletal abnormalities (p≤0.01, r=0.586).
  Conclusions
  According to the results of this research, it can be stated that majority of the children at least have single skeletal abnormality, resulted from some factors such as heredity, daily wrong habits, and non standard equipments and facilities. In addition, not attending the related sports activities may increase the chance of these skeletal abnormalities.
  Keywords: Postural abnormality, Exercise, Children, Lordosis
 • Mahdye Maleki, Mohammad Reza Nassiri *, Mojtaba Tahmoores Pour, Kiyarash Qazvini Pages 113-119
  Background and Objective
  Helicobacter pylori, which has infected about 50 percent of the world population, is one of the most common gastrointestinal pathogens and the most prevalent cause of gastro-intestinal diseases, such as chronic gastric ulcers, gastric and duodenal ulcers, gastric cancer and lymphoma. The CagA Gene (cytotoxin-associated gene A) is a major virulence factor of this pathogenic bacterium. The aim of this study was to construct a recombinant vector carrying the antigenic regions of CagA gene and also to express this gene.
  Material &
  Methods
  The major epitopes of the CagA gene were identified based on bioinformatics. Through this procedure, a gene fragment of 996 bp was isolated by PCR, inserted into a pET32a vector using the enzymatic digestion and then transformed into the E. coli strain BL2I (DE3).
  Results
  The results of sequencing represented the successful cloning of the CagA gene in the expression vector and introducing the accessibility to the antigen. The molecular weight of the produced recombinant protein was estimated 57 KD on an SDS-PAGE gel and the accuracy of the protein expression was verified.
  Conclusions
  The results of this study proved the successful cloning of the epitope area. The recombinant protein can probably be introduced as a good candidate for the production of IgY from the chickenimmunized and the control of Helicobacter pylori infection in humans. It could also be possibly used for the design of diagnostic kits and vaccines for Helicobacter pylori
  Keywords: Helicobacter pylori, CagA, Recombinant protein
 • Mohammad Moradi, Amin Norouzi, Majid Taati Moghadam* Pages 120-128
  Background and Objectives
  Antibiotic resistance among pathogens bacteria are an important problem noted worldwide. Beta-lactamases that are produced by Enterobacteriaceae have been located mainly on plasmid. Treatment of these bacterial infections which produced β-lactamase are a major problem.
  Materials and Methods
  111 Klebsiella pneumoniae isolates were collected from hospitals in Kerman; therefore, antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion method. At first, detection of ESBLs were performed by phenotypic confirmatory test, and presence of bla-SHV, bla-TEM, and bla-CTX-M were detected by PCR.
  Results
  Resistant to ampicillin (92.5%) was more than others antibiotics, and the imipenem (89%) was the most effective antibiotic against Klebsiella pneumoniae isolates. Additionally, the resistance to all antibiotics in ESBLs-producing Klebsiella pneumoniae was more than that of Non-ESBL Klebsiella pneumoniae. After the detection of bla-SHV, bla-TEM, and bla-CTX-M genes in Klebsiella pneumoniae by PCR, 56 (50.4%) isolates presented these genes.
  Conclusion
  With regard to high prevalence of ESBLs genes and high level of antibiotic resistance in bacteria, detecting these genes can prevent the extension of antibiotic resistance through these bacteria.
  Keywords: Klebsiella pneumonia, Antibiotic resistance, β lactamase genes, PCR