فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 97، تیر 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 97، تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/14
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فاطمه طالبی میمند، لیلا عباسیان*، مرتضی شمسی، محمود رشنوادی، نرگس شریفی نیا صفحه 1
  مقدمه
  تعداد مبتلایان به انواع انگل های روده ای در جهان، بالغ بر چهار و نیم میلیارد نفر برآورد شده است. بررسی های متعدد انجام شده در نقاط مختلف ایران حاکی از انتشار آلودگی انگل های روده ای در مناطق مختلف شهری و روستایی است که البته در سال های اخیر میزان شیوع آن ها به موازات ارتقای سطح بهداشت عمومی کشور به صورت قابل توجهی کاهش یافته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1393 در یکی از بیمارستان های شهرستان ایلام انجام شد، 1300 نمونه مدفوع، جمع آوری گردید. تمام نمونه ها با استفاده از روش فرمل اتر و رنگ آمیزی لوگل، بررسی شدند. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS ، بررسی و تحلیل آماری شدند.
  یافته های پژوهش: از مجموع 1300 نمونه مدفوع آزمایش شده، شش نوع انگل تشخیص داده شد. از تک یاخته های روده ای انتاموباهیستولیتیکا، ژیاردیا لامبلیا، انتاموباکلی، شیلوماستیکس مسنیلی، بلاستوسیستیس هومینیس و از کرم های روده ای، اکسیور تشخیص داده شد. تعداد کل نمونه های مبتلا به انگل، 231 نمونه برابر با 17/0 درصد برآورد گردید. 101 نفر(43 درصد) آلوده به انگل ژیاردیا، 69 نفر(29 درصد) انتاموباهیستولیتیکا، 24 نفر(10 درصد) انتاموباکلی، 2 نفر(008/0 درصد) شیلوماستیکس مسنیلی، 6 نفر(025/0 درصد) بلاستوسیستیس هومینیس و 37 نفر(16 درصد) آلوده به کرم اکسیور تشخیص داده شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  علی رغم ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه، هنوز عفونت های انگلی به عنوان یکی از معضلات بهداشتی در ایران محسوب می شوند و با وجود اقدامات پیشگیری کننده آمار میزان شیوع بعضی از این بیماری ها در ایران بالا است. بنا بر این آموزش بهداشت و بالا بردن سطح فرهنگ بهداشت منطقه و تهیه غذاهای سالم از جمله راهکارهای کاهش آلودگی انگلی در مناطق مختلف می باشد.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، شیوع، جنس، 1393، ایلام
 • امین حسینی، محسن رسولی، رضا داورنیا*، محسن بابایی گرمخانی صفحه 8
  مقدمه
  برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه یکی از برنامه های غنی سازی ازدواج است که با تاکید بر ضرورت وجود صمیمیت، زوج ها را متوجه اهمیت ایجاد روابط صمیمانه می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه زوجینی بودند که به سرای سلامت گل ها واقع در منطقه 6 شهرداری تهران در سال 1392 مراجعه نموده بودند. نمونه شامل 20 زوج بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوگ-راست(GRIMS) 1998 بود که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه در 13 جلسه یک و نیم ساعته به زوجین گروه آزمایش آموزش داده شد، اما اعضای گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند.
  یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه موجب بهبود کیفیت روابط زناشویی در زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون شده است(F=46.43، P=0.000).
  بحث و نتیجه گیری
  برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه در بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین موثر است. می توان از این برنامه غنی سازی زندگی زناشویی در جهت پیشگیری از بروز مشکلات و بهبود ارتباطات زوجین بهره برد.
  کلیدواژگان: کیفیت روابط زناشویی، برنامه کاربرد عملی مهارت های صمیمانه، روج ها
 • انوار بهرامی، مرتضی شمسی*، علی محمد بهرامی، سلمان سلطانی، علی نقی شکری، منصور احمدی، فاطمه طالبی میمند، لیلا عباسیان صفحه 18
  مقدمه
  با توجه به اهمیت تغذیه ای که شیر در سلامت انسان دارد، آگاهی داشتن از ترکیبات و اطمینان از سالم و بهداشتی بودن آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در مطالعه حاضر، غده پستانی و شیر تولیدی آن مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  جهت مطالعات میکروبیولوژی شیرگاوهای سالم و مشکوک به بیماری ورم پستان، از150 راس گاو شیری، نمونه برداری انجام شد. با آزمایش روتین California Mastitis Test نمونه های مثبت مشخص شدند. با انجام آزمایشات باکتریولوژی، موارد استافیلوکوکوسی جدا شدند. جهت تعیین حساسیت و مقاومت میکروبی، آزمایش آنتی بیوگرام انجام شد. برای مطالعات هیستوپاتولوژی، از بین 150 نمونه ، از بافت پستان 12 راس دام مشکوک به ورم پستان ارجاعی به کشتارگاه صنعتی ایلام، نمونه گیری شد. بررسی اثرات پاتولوژیک با تهیه اسلاید ورنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین-ائوزین بود.
  یافته های پژوهش: از 150 نمونه، به ترتیب 42 مورد مبتلا به ورم پستان تحت حاد و 4 مورد بالینی حاد بودند. 7 مورد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شد. باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های آنروفلوکساسین و تری متوپریم بیشترین حساسیت را داشت. دژنره شدن و هیپرپلازی بافت پوششی، متاپلازی بافت سنگفرشی به استوانه ای، نفوذ شدید لنفوسیت ها و ماکروفاژها در قسمت های مختلف بافت پستان مشاهده گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت گونه اورئوس، بیشترین عامل بیماری زای ورم پستان بود. دیسک های آنتی بیوگرام آنروفلوکساسین و تری متوپریم به ترتیب دارای بیشترین اثر مهاری در رشد باکتری بودند. در این مطالعه متداول ترین عوامل ایجادکننده بیماری و التهاب پستان مورد بررسی قرار گرفت، لذا بدیهی است که بسته به شرایط اقلیمی هر منطقه عوامل متعدد دیگری هم در ایجاد التهاب پستان دخیل باشند، که باید مورد مطالعه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، سلول های سوماتیک، شیر، ورم پستان، هیستولوژی
 • پروین فرزانگی*، بهنام اسماعیلی، علیرضا براری صفحه 27
  مقدمه
  چاقی از طریق افزایش التهاب و استرس اکسیداتیو می تواند منجر به اختلالات متابولیک و سایر بیماری های مرتبط گردد. فعالیت بدنی و مصرف لبنیات می تواند در کاهش آسیب موثر باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر هشت هفته ای تمرین هوازی همراه با مصرف شیر بر میزان کمرین، رزیستین و CRP در کودکان دارای اضافه وزن بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه نیمه تجربی تعداد 28 نفر از دانش آموزان پسر(8 تا 12 سال) و دارای اضافه وزن (BMI≥85≥95) انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه تمرین، تمرین-شیر، شیر و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل هشت هفته(هر هفته سه جلسه) و با شدت 60-45 درصد حداکثر ضربان قلب انجام گرفت. گروه های دریافت کننده مکمل روزانه 236 میلی لیتر شیر کم چرب دریافت کردند. خون گیری طی شرایط 14 ساعت ناشتایی قبل و بعد از هشت هفته انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آزمون آنالیز واریانس یک راهه(ANOVA) تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری(P<0.05) در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهش: میزان کمرین، رزیستین و CRP در گروه های تمرین، تمرین-شیر و گروه شیر در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. هم چنین مداخله ترکیبی با کاهش بیشتری در سطوح این شاخص ها در مقایسه با سایر گروه همراه بود(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استفاده از شیوه های غیردارویی مانند تمرینات هوازی و مصرف شیر ، می تواند شاخص های التهابی را در کودکان دارای اضافه وزن بهبود ببخشد.
  کلیدواژگان: کمرین، رزیستین، CRP، شیر، تمرین هوازی
 • سید وحید حسینی، مهدی رهنما* صفحه 38
  مقدمه
  ادم ایسکمیک مغزی یکی از مهم ترین عوارض سکته مغزی می باشد که بروز آن سبب تشدید ضایعه ایسکمیک ابتدایی مغز می شود. در این مطالعه تلاش شده است ارتباط بین اثر پیش تغذیه روغن دانه کتان بر سطح چربی های خون و میزان بروز ادم مغزی را در مدل سکته مغزی رت مشخص شود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت تجربی روی 5 گروه که شامل 7 سر موش صحرایی نر بود انجام گرفت. گروه شاهد آب مقطر دریافت کردند در حالی که سه گروه تیمار، روغن دانه کتان را از طریق گاواژ 30 روز به صورت روزانه دریافت می کردند(25/0، 50/0 و 75/0 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب). برای گروه شم تیمار و القای ایسکمی صورت نگرفت. دو ساعت بعد از آخرین گاواژ گروه ها تحت جراحی مدل MCAO (انسداد شریان میانی مغز) به منظور القای ایسکمی و بررسی ادم مغزی و چربی های خون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: پیش تیمار با روغن دانه کتان باعث کاهش کلسترول، تری گلیسرید و LDL، هم چنین باعث افزایش سطحHDL در دوزهای 50/0 و 75/0 گردیده و پیش تغذیه توسط روغن دانه کتان باعث کاهش میزان ادم مغزی بعد از MCAO در رت ها گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که روغن دانه کتان با دوز های 50/0 و 75/0 می تواند از ادم مغزی در موش های صحرایی دچار ایسکمی محافظت نماید و میزان لیپیدهای سرم را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: کلسترول، تری گلیسرید، روغن دانه کتان، ایسمکی، ادم مغزی
 • محمدرضا جوادی، داود تاسا *، امین شعاع کاظمی صفحه 47
  مقدمه
  آپاندیسیت به عنوان یکی از علل عمده شکم حاد و یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی مطرح می باشد. تشخیص آپاندیسیت حاد بر مبنای شرح حال، معاینات بالینی و یافته های آزمایشگاهی مطرح می گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری D-Lactate سرم در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد و به طور خاص بررسی در زیر گروه هایی(کودکان، زنان باردار، افراد مسن) که تشخیص کلینیکی با دشواری روبرو است.
  مواد و روش ها
  کلیه بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بعثت همدان در طول 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. از بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد بستری شده و کاندید عمل(320 بیمار)، در اورژانس نمونه خون محیطی گرفته شد و سطح سرمیD- لاکتات با استفاده از روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری شد. سطح سرمی بالاتر از 25/0 میلی گرم در دسی لیتر در بیماران مثبت در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهش: در کل بیماران حساسیت تست اندازه گیری سرم -Dلاکتات در تشخیص آپاندیسیت حاد 79 درصد، اختصاصیت 58 درصد، ارزش اخباری مثبت 87 درصد، ارزش اخباری منفی 43 درصد محاسبه شد.accuracy تست 74 درصد بود. این یافته ها در گروه کودکان زیر 5 سال به ترتیب 71 درصد، 55 درصد، 78 درصد، 45 درصد و 66 درصد بود و در زنان باردار به ترتیب 68 درصد، 45 درصد، 76 درصد، 35 درصد و 5/62 درصد و در بیماران مسن تر از 50 سال به ترتیب 5/70 درصد، 70 درصد، 80 درصد، 58 درصد و 70 درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این تست در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد حساسیت و اختصاصیت مناسب دارد. در گروه های سنی زیر 5 سال و بالای 50 سال نیز نتایج مشابه است. ارزش اخباری منفی در افراد باردار کمترین میزان است.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، D، لاکتات سرم، حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی
 • هاجر شایسته، مرتضی منصوریان*، امین میرزایی، کوروش سایه میری صفحه 54
  مقدمه
  پرفشاری خون یکی از بزرگ ترین مشکلات مزمن بهداشتی جهان است و مسئولیت جهانی قابل توجهی را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش بر تغذیه، فعالیت بدنی و مدیریت استرس در بیماران فشارخونی روستاهای شهرستان الیگودرز استان لرستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای آزمایش و کنترل بود که از آذر 1393 لغایت خرداد 1394 در روستاهای چمن سلطان(30 نفر)، دوزان(28 نفر) و سور(28 نفر) شهرستان الیگودرز استان لرستان در سال 1394 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند اجرا شد. قبل از اجرای مداخله دو گروه پرسش نامه استاندارد نیمرخ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی (HPLP II ) را تکمیل کردند و دو ماه پس از اجرای مداخله، هر دو گروه همان پرسش نامه را تکمیل کردند. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t وChi- square تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: میانگین و انحراف معیار سن در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 9/7±95/59 و 2/9±51/64 سال می باشد. میانگین و انحراف معیار نمرات سه بعد فعالیت بدنی، تغذیه و مدیریت استرس قبل از مداخله آموزشی در گروه آزمایش به ترتیب 5/4± 09/16، 6/3±34/24، 8/3±34/19 و در گروه کنترل نیز به ترتیب 6/4±04/16، 04/4±51/26، 1/4±02/20 بود که نمرات این ابعاد بعد از مداخله آموزشی به ترتیب ذکر شده در گروه آزمایش به 5/6±76/24، 8/2±5/30، 7±7/25 و در گروه کنترل نیز به 8/4±48/21، 3/3±27/29 و 8/3±5/23 تغییر پیدا کردند. پس از مداخله آموزشی میانگین نمره گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط بین ابعاد سبک زندگی شامل تغذیه، فعالیت بدنی و مدیریت استرس، بیماری فشارخون به نظر می رسد اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه، فعالیت بدنی و استرس برای بهبود آگاهی و اصلاح رفتارهای بیماران مبتلا به بیماری فشارخون ضروری باشد.
  کلیدواژگان: فشارخون، تغذیه، فعالیت بدنی، مدیریت استرس، مداخله آموزشی
 • پریسا شبیبی، مرتضی منصوریان *، محمدصادق عابدزاده زواره، کورش سایه میری صفحه 63
  مقدمه
  کنترل موفقیت آمیز دیابت به طور عمده ای به انجام رفتارهای خود مراقبتی بیماران وابسته است پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 شهرستان ایلام انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی مقطعی در سال 93، 70 بیمار دیابتی نوع 2 به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در پژوهش شامل پرسش نامه مشخصات فردی و مقیاس خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت بود. داده ها در نرم افزار SPSS vol.20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش ارتباط بین متغیرهای مستقل و وضعیت خودمراقبتی از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون های آماری tمستقل استفاده شده است.
  یافته های پژوهش: نمونه های پژوهش از نظر وضعیت خودمراقبتی به ترتیب در سطوح متوسط(3/74 درصد) و ضعیف(4/21 درصد) خودمراقبتی قرار داشتند. میانگین نمره کلی خودمراقبتی 44/31 با انحراف معیار 89/8 بود. درصد نمره خودمراقبتی 9/44 درصد است که نشان دهنده خودمراقبتی پایین تر از متوسط است. بیشترین انجام خودمراقبتی را نمونه ها در ابعاد عدم مصرف سیگار(1/97 درصد) و مصرف منظم دارو خوراکی و انسولین(9/77 درصد)، کمترین انجام خودمراقبتی در بعد پایش قندخون در منزل(3/18 درصد) داشته اند. در این مطالعه بین تحصیلات و نمرات خودمراقبتی اختلاف معناداری وجود داشت به طوری که با افزایش تحصیلات افراد، میانگین نمرات خودمراقبتی افزایش یافت ولی بین جنس، تاهل و شغل و هم چنین نوع درمان با نمرات خودمراقبتی اختلاف معنادار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این که اکثر بیماران دیابتی در این پژوهش از نظر خودمراقبتی در سطوح متوسط و ضعیفی قرار دارند، بنا بر این لزوم گسترش و حمایت از برنامه هایی با محتوای آموزش و پیگیری منظم خودمراقبتی در بیماران دیابتی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، بیماران دیابتی، ابعاد خودمراقبتی
 • آسیه امیری، نجمه جمعه پور* صفحه 72
  مقدمه
  افزایش مقاومت دارویی علیه آنتی بیوتیک ها در اکثر باکتری ها منجر به توسعه ترکیب های ضد میکروبی طبیعی شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ضد باکتریایی عصاره های هیدروالکلی آنغوزه، زنیان و نعناع فلفلی برسویه های بیماریزای استاندارد می باشد.
  مواد و روش ها
  عصاره گیری از گیاهان فوق به روش خیساندن انجام شد. جهت بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان فوق بر روی باکتری های استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی سیلین، اشریشیاکلی O157H7و سالمونلا تیفی موریوم، از روش های رقیق سازی در چاهک، دیسک دیفیوژن و میکرودایلوشن استفاده گردید.
  یافته های پژوهش: حداقل غلظت بازدارندگی رشد عصاره های آنغوزه، زنیان و نعناع فلفلی بر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین به ترتیب 25، 50 و 25/3 میلی گرم بر میلی لیتر و بر استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین به ترتیب 25، 25 و 25/3 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین شد. حداقل غلظت بازدارندگی رشد عصاره های زنیان و نعناع فلفلی بر اشریشیاکلی O157H7 به ترتیب 50 و 25 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد در حالی که عصاره آنغوزه هیچ گونه تاثیری بر روی رشد این باکتری نداشت. هم چنین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره نعناع فلفلی بر سالمونلا تیفی موریوم 5/12 میلی گرم بر میلی لیتر می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده و در مقایسه با کنترل مثبت استفاده از اسانس ها و عصاره های این گیاهان جهت کنترل رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی سیلین، اشریشیاکلی O157H7 و سالمونلا تیفی موریوم پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلاتیفی موریوم، اشریشیاکلی O157H7، زنیان، نعناع فلفلی
 • سلمان احمدی اسب چین*، محمد جواد مصطفی پور رمی، صدیقه رجایی ملکی صفحه 80
  مقدمه
  استفاده از خواص ضد میکروبی گیاهان دارویی می تواند مشکلات رایج در استفاده از آنتی بیوتیک ها را برطرف کند. از این رو هدف از این مطالعه، تعیین اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاه رزماری بر روی باکتری های منتخب در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  مواد و روش ها
  اسانس روغنی نمونه بعد از خشک شدن گیاه در سایه، به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر جداسازی شد. اثرات ضد باکتریایی اسانس روغنی توسط روش انتشار از دیسک وتهیه رقت های متوالی ارزیابی گردید. سپس به منظور کنترل و استاندارد بودن روش، از دیسک های آنتی بیوتیکی جنتامایسین و استرپتومایسین و سویه های استاندارد باکتریال استفاده شد.
  یافته های پژوهش: بر اساس نتایج حاصل، Proteus mirabilis و Enterococcus faecalis به ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین باکتری ها نسبت به رقت های 1، 2/1 و 4/1 و Enterococcus faecalis و Escherichia coliحساس ترین باکتری ها نسبت به رقت های 8/1، 16/1، 32/1 و 64/1 اسانس بودند. ارزیابی نتایج روش انتشار از دیسک در مقایسه با دیسک های آنتی بیوتیک، تاثیر این گیاه را در مقایسه با دیسک های جنتامایسین و استرپتومایسین، در مقابل رشد پنج سویه Staphylococcus aureus ATCC1885، Staphylococcus epidermidis ATCC 2405، Enterococcus faecalis ATCC2321، Escherichia coli ATCC 1652 و Proteus mirabilis ATCC 2601 نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که اسانس گیاه مورد مطالعه می تواند جایگرین داروهای شیمیایی برای درمان عفونت ها شود. البته همه اثرات این اسانس ها باید به دقت در in vivoو in vitro بررسی شوند.
  کلیدواژگان: رزماری، اثرات ضد باکتریال، اسانس، شرایط آزمایشگاهی، سویه های پاتوژن
 • فاطمه روستا *، علییار احمدی صفحه 90
  مقدمه
  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، فعالیت هایی هستند که جهت نگهداری و یا افزایش سطح سلامت و خود شکوفایی فرد صورت می گیرند. فاکتورهای فردی، رفتاری و اجتماعی در ایجاد رفتارهای سالم نقش دارند. یکی از این عوامل خودکارآمدی است. لذا مطالعه حاضر، به بررسی خودکارآمدی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت زنان سنین باروری شهر شیراز در سال 2013 پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر 392 نفر از زنان سنین باروری(49-15 ساله) شهر شیراز از طریق روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای در سال 1392 شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه چهار قسمتی شامل اطلاعات فردی-جمعیتی، سوالات مربوط به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی بود. ارتباط بین متغیرها با استفاده از آزمون های تی تست مستقل، واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بررسی گردید.
  یافته های پژوهش: میانگین و انحراف معیار سن پاسخگویان مطالعه 89/8±91/30 سال است. اکثر زنان(6/79 درصد)، خودکارآمدی متوسط و بالایی داشتند. میانگین و انحراف معیار نمره رفتار سلامتی زنان 82/12±69/53 (میانگین 0 تا 100) است که در گروه های مختلف، متغیر می باشد. مطالعه در حوزه سلامت، خودکارآمدی، تاهل، حمایت اجتماعی با متغیر وابسته رابطه معناداری را نشان می دهند. در مدل نهایی متغیرهای مستقل 44 درصد متغیر وابسته را تبیین کردند(R2=0.44). از میان متغیرهای سن، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، تجربه بیماری، مطالعه در حوزه سلامت، هویت طبقاتی، حمایت اجتماعی، تحصیلات و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، خودکارآمدی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر رفتار ارتقاء دهنده سلامت می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  خودکارآمدی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر پیگیری رفتارهای سلامت محور و شیوه زندگی سالم است. از این رو سیاستگزاران باید با توجه به اهمیت این بعد اجتماعی-روانی، تلاش برای ارتقاء خودکار آمدی را از طریق افزایش برنامه های فرهنگی در برنامه ریزی های نظام سلامت و ارتقاء سطح آگاهی های مردم مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، شیوه زندگی، خودکارآمدی، زنان، شیراز
 • المیرا ولی زاده، کیومرث امینی* صفحه 101
  مقدمه
  برخی از سویه های پاتوژنیک اشریشیاکلی می توانند باعث ایجاد بیماری های روده ای و خارج روده ای شوند. اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک مهم ترین عامل اسهال کودکان کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع فراوانی ژن های مقاومت به تتراسیکلین در اشریشیاکلی مولد اسهال می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 150 نمونه مدفوع اسهالی کودکان زیر 5 سال از مراکز درمانی مختلف در شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند جمع آوری و در نهایت 55 نمونه اشریشیاکلی با آزمون های مختلف میکروبی و بیوشیمیایی شناسایی و تایید گردید. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بر اساس دستورالعمل CLSI با آنتی بیوتیک هایی از گروه های مختلف انجام شد. جهت شناسایی ژن های مقاومت به تتراسیکلین از آزمون PCR چندگانه ای استفاده شد.
  یافته های پژوهش: بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک ها، آموکسی سیلین و تتراسایکلین به ترتیب 3/36 درصد و 5/27 درصد و کمترین غلظت ممانعت از رشد(MIC) در بین سویه های مقاوم به تتراسایکلین، 6/66 درصد سویه ها g/mlμ 128 و 3/33 درصد سویه ها g/mlμ 256 گزارش گردید. بیشترین فراوانی ژن های مقاوم به تتراسایکلین، ژن tetA و tetB بوده که هر یک به میزان 6 نمونه(20 درصد) شناسایی شدند. ژن tetC در 2 ایزوله و ژن tetD در یک ایزوله شناسایی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی در کودکان مبتلا به اسهال می تواند نشان دهنده مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها، گسترش کاست های ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک و انتقال ژنتیکی در بین جمعیت ها باشد. جهت درمان قطعی و عدم بروز مقاومت در سویه های پاتوژن، تعیین الگوی مقاومتی و میزان MIC جهت پیگیری روند مقاومت ضروری است.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، ژن مقاوم به تتراسایکلین، MIC، Multiplex PCR
 • علی لویی منفرد *، سحر هامون نورد، عارف نورایی صفحه 110
  مقدمه
  مواجهه با میزان بالای امواج الکترومغناطیس ممکن است اثرات قابل توجهی بر بافت بیضه داشته و موجب تغییرات مهم بیولوژیک در باروری شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات امواج الکترومغناطیس گوشی های همراه بر بافت بیضه و تولید هورمون تستوسترون در موشهای سوری بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 سر موش سوری نر بالغ سالم انتخاب و به دو گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند. گروه تیمار در قفس های ویژه ای در معرض امواج الکترومغناطیسی گوشی های همراه به میزان 915 مگاهرتز به مدت 60 روز متوالی روزی دو ساعت قرار گرفتند. پارامترهای بافتی و تشریحی بیضه از لحاظ هیستومورفولوژیک و تولید هورمون سنجش شد. نتایج با استفاده از آزمون تی آنالیز گردید وP<0.05 سطح معنی دار تلقی شد.
  یافته های پژوهش: در گروه تجربی، تیمار با امواج الکترومغناطیس تلفن همراه موجب بروز اثرات منفی در ساختار بافت شناسی و پارامترهای تشریحی بیضه شد. برخی از شاخص های هیستومتریک بیضه از جمله ارتفاع اپیتلیوم زایای لوله های اسپرم ساز، تعداد و قطر هسته سلول های لیدیگ کاهش یافت. به علاوه برخی از شاخص های تشریحی شامل اندازه محیط اسکروتوم و وزن بیضه در گروه تیمار کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد(P<0.05). هم چنین مقادیر سرمی تستوسترون در گروه قرار گرفته در معرض امواج گوشی های همراه به مدت دو ماه؛ نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر اثرات مضر مواجهت با امواج الکترومغناطیس تلفن همراه در مدل موش سوری نر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: گوشی های همراه، بیضه، هیستومورفولوژی، تستوسترون، موش
 • مرتضی فیاضی*، جعفر حسنی، شهرام محمدخانی صفحه 119
  مقدمه
  اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلاتی است که در زمینه شمول یا عدم شمول آن در نسخه پنجم کتابچه تشخیصی و آماری اختلال های روانی(DSM-V) بحث های زیادی صورت گرفت. از آن جا که ویژگی های شخصیتی یکی از عوامل زمینه ساز رفتارهای پرخطر محسوب می شود، این پژوهش به بررسی نقش متغیرهای عصبی- رفتاری شخصیت در اعتیاد به اینترنت پرداخته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر در زمره طرح های همبستگی می باشد. به منظور انجام مطالعه از میان تمامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران(واحد کرج) 359 نفر(196 پسر و 163 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و پرسش نامه پنج عاملی جکسون و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ را تکمیل نمودند. داده ها پس از جمع آوری از طریق روش رگرسیون گام به گام و توسط نرم افزار SPSS vol.22 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که مولفه های انجماد و ستیز از سیستم ستیز/گریز/انجماد با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری داشته و قابلیت پیش بینی اعتیاد به اینترنت را دارند(P<0.001، R2=0.16، R=0.40). پس از انجام تحلیل به تفکیک جنسیت، هر سه مولفه انجماد، گریز و ستیز در پسرها(P<0.001، R2=0.30، R=0.55) و ستیز و انجماد در دخترها(P<0.001، R2=0.7، R=0.26) قابلیت پیش بینی اعتیاد را داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  از میان سیستم های مغزی-رفتاری تنها ترس و حساسیت نسبت به محرک های تهدیدکننده در اعتیاد به اینترنت نقش دارد و این می تواند حکایت از آن داشته باشد که اعتیاد به اینترنت با سایر رفتارهای پرخطر تفاوت هایی دارد. از این رو، در مفهوم پردازی برای پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت باید حساسیت افراد نسبت به تنبیه و ترس بیش از حسایست به پاداش مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی، رفتاری، اعتیاد به اینترنت، نظریه حساسیت به تقویت
 • محبوبه ادهمیان اصفهانی، لیلا روحی *، شهرزاد عزیزی صفحه 130
  مقدمه
  با توجه به اثبات اثر داروهای گیاهی مختلف در درمان سنگ کلیه، در این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی ریشه گیاه آوندول(Smyrnium cordifolium Boiss) بر روی پیشگیری از سنگ کلیه القاء شده توسط اتیلن گلیکول(EG) در موش صحرایی ماده نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  32 موش صحرایی ماده نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل آب آشامیدنی و 3 گروه دیگر 1 درصد اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی به مدت 28 روز دریافت کردند. mg/kg 200 و mg/kg 400 عصاره به صورت دهانی به مدت 28 روز به گروه های III و IV داده شد. در روز 28 میزان اوره، اسید اوریک و کراتینین اندازه گیری شد. اگزالات و حجم ادرار در روزهای 0 و 28 اندازه گیری شد.
  یافته های پژوهش: اتیلن گلیکول به طور معنی داری میزان اوره، اسید اوریک و کراتینین سرم را نسبت به گروه کنترل نرمال افزایش دارد(P<0.01). در حالی که میزان اوره، اسید اوریک و کراتینین سرم در گروه های III و IV در مقایسه با گروه اتیلن گلیکول کاهش یافت ولی این کاهش معنی دار نبود(P>0.05). پارامترهای ادراری نشان داد که عصاره میزان حجم ادرار را در مقایسه با گروه اتیلن گلیکول به طور معنی داری افزایش یافت و سطح اگزالات ادرار به طور معنی داری کاهش یافت(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد عصاره الکلی آوندول می تواند میزان اگزالات ادراری در موش صحرایی ماده را کاهش دهد. بنا بر این عملکرد مفید عصاره می تواند بر سنگ های کلیوی انسانی پیشنهاد شود. به هر حال مطالعات بیشتری برای مشخص شدن مکانیسم آن لازم است.
  کلیدواژگان: ریشه گیاه آوندول، سنگ کلیه، اتیلن گلیکول(EG)، اگزالات کلسیم
 • بختیار ترتیبیان، فخرالدین یعقوب نژاد *، سیروان محمدامینی، صادق ملکی منصورآباد، ناصح عبدالله زاده، سمیع فریدنیا صفحات 139-148
  مقدمه
  پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در دوران کودکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط و پاسخ شاخص های التهابی، ایمنی و هورمونی به فعالیت ورزشی فزاینده در کودکان بود.
  مواد و روش ها
  22 کودک سالم غیر ورزشکار با دامنه سنی 11-9 سال داوطلب شرکت در تحقیق حاضر شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ورزش و کنترل قرار گرفتند. قبل و بلافاصله بعد از انجام آزمون ورزشیGXTGrade Exercise Test)) خونگیری از ورید بازویی به منظور سنجش CRP، فیبرینوژن، کورتیزول، و نمونه بزاقی برای اندازه گیری ایمونوگلوبین A از آزمودنی های هر دو گروه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و t مستقل، t زوجی انجام شدند.
  یافته های پژوهش: غلظت CRP (P=0.043)، فیبرینوژن(P=0.039)، کورتیزول سرمی(P=0.001) و ایمونوگلوبینA بزاقی(P=0.021) در گروه ورزش، بلافاصله پس از فعالیت ورزشی افزایش معنی داری نشان داد. ارتباط مثبت و معنی داری بینCRP و فیبرینوژن(r=0.525، P=0.048)،CRP و مقادیر ایمونوگلوبینA (r=0.621، P=0.022)، CRP و مقادیر کورتیزول(r=0.712، P=0.012)، فیبرینوژن و ایمونوگلوبین A(r=0.638، P=0.028)، فیبرینوژن و کورتیزول(r=0.562، P=0.038) و هم چنین ایمونوگلوبینA و کورتیزول(r=0.734، P=0.003)، در گروه ورزش مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  فعالیت ورزشی فزاینده نه تنها شاخص های التهابی، ایمنی بزاقی و هورمون های استرسی را در کودکان غیر فعال به طور چشمگیری افزایش می دهد بلکه ارتباط تنگاتنگ بین این شاخص ها را آشکار می سازد که می تواند در پیش بینی عوامل خطرساز قلبی و عروقی در کودکان موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: پروتئین های فاز حاد، کورتیزول، ایمونوگلوبین A، کودکان، GXT
 • محمد فتحی، رضا قراخانلو * صفحات 149-157
  مقدمه
  در یک کروماتین فشرده دسترسی فاکتورهای رونویسی به DNA به سختی صورت می گیرد، بنا بر این بیان ژن به یک نوکلئوزوم باز شده نیاز دارد. در ایجاد فشردگی ساختار کروماتین فاکتور HDAC4 نقش اصلی را بازی می کند. هدف این مطالعه ارزیابی اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر بیان ژن hdac4 در عضله اسکلتی تند و کند انقباض رت های نر نژاد ویستار بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 15 رت از انستیتو پاستور تهیه شد و تحت شرایط طبیعی(دما، چرخه تاریکی و روشنایی و دسترسی آزاد به آب و غذا) نگهداری و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی(10 سر) و کنترل(5 سر) تقسیم شدند. گروه تجربی یک جلسه فعالیت ورزشی را اجرا کرده(صعود از یک نردبان یک متری، همراه با وزنه ای با اندازه 80 درصد وزن خودشان) سپس 3 و 6 ساعت پس از آن، بی هوش و تشریح شدند. عضلات نعلی و عضله بازکننده دراز انگشتان(EDL) خارج شده و برای تعیین میزان بیان ژن hdac4 آن ها از روشReal time RT-PCR استفاده شد. با استفاده از آزمون آماری t تک نمونه ای و مستقل اطلاعات به دست آمده ارزیابی شدند.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در پاسخ به یک جلسه فعالیت مقاومتی بیان ژن hdac4 در عضلاتEDL در 3 ساعت پس از فعالیت ورزشی به طور معنی داری(P=0.0013) افزایش یافت و 6 ساعت(P=0.058) پس از فعالیت بدون تغییر باقی ماند. در صورتی که در عضله نعلی بیان ژن hdac4 در 3 ساعت(P=0.18) و 6 ساعت(P=0.45) پس از فعالیت بدون تغییر باقی ماند.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد عضلات تند انقباض نسبت به تارهای کند انقباض در اثر فعالیت های مقاومتی تاثیرپذیری بیشتری را تجربه کنند و احتمالا فشردگی کروماتین در تارهای تند انقباض در اثر فعالیت مقاومتی بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، ژن hdac4، عضله نعلی و عضله بازکننده دراز انگشتان
 • طاهره ولدبیگی *، میترا چالابزردی صفحات 158-166
  مقدمه
  مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها یک مشکل جهانی است. بنا بر این کشف عوامل ضدباکتری جدیدتر همیشه ضروری به نظر می رسد. در نتیجه این مشکل، محققین جهت تولید داروهای بهتر علیه سویه های میکروبی مقاوم به دارو، معمولا روی محصولات طبیعی متمرکز می شوند. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت آنتی باکتری Scrophularia striata علیه جدایه های اشریشیاکلی است.
  مواد و روش ها
  عصاره های اتانولی، آبی جوشیده و آبی سرد به وسیله دستگاه سوکسله تهیه شد. حداقل غلظت مهار کنندگی(MIC) و حداقل غلظت باکتریایی(MBC) عصاره های گیاه در شش غلظت مختلف(mg/ml25، 50، 100، 200، 400، 800) با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و روش انتشار در آگار تعیین شد. از آنتی بیوتیک های آمیکاسین و جنتامایسین به عنوان کنترل مثبت و از DMSOبه عنوان کنترل منفی استفاده گردید.
  یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده از عصاره آبی سرد این گیاه بر روی سویه های استاندارد و بالینی فاقد اثر ضد میکروبی بود. عصاره الکلی در غلظت 400 و 800 میلی گرم و عصاره آبی جوشیده در تمام غلظت ها دارای اثر ضد میکروبی بود. مقدار MIC و MBC به ترتیب 100 و 400 میلی گرم به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره متانولی و آب داغ این گیاه بر رشد باکتری های بیماری زا اثر مهار کنندگی قابل ملاحظه ای دارد. به منظور کاربرد بالینی این عصاره ها انجام تحقیقات بالینی ضروری است.
  کلیدواژگان: گل میمونی، اشریشیاکلی، ضدباکتری، عفونت مجاری ادراری
 • منیره شهسواری، پیراسته نوروزی، حمید کلالیان مقدم *، ویدا حجتی صفحات 167-178
  مقدمه
  آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول نقش مهمی در پاتوژنز بیماری های متعدد ایفا می کند. دیابت ملیتوس عوارض مخربی بر دستگاه تولید مثلی نر و عملکرد جنسی در نمونه های حیوانی و انسانی مبتلا به دیابت اعمال می کند و باعث افزایش آپوپتوز می شود. ریشه کودزو یک ساپونین و ایزو فلاونین می باشد که اغلب به عنوان عامل کاهنده قندخون مورد استفاده قرار می گیرد. کودزو توانایی کاهش گلوکز خون از مسیر غیر وابسته به انسولین را داشته و هم چنین با حذف رادیکال های آزاد منجر به کاهش استرس اکسیداتیو می گردد. مطالعه اخیر تاثیر ریشه کودزو بر فعالیت Caspease-3 به روش ایمنوهیستوشیمی در بافت بیضه در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  موش های نر نژاد ویستار به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل، دیابتی، دیابتی تیمار شده با کودزو mg/kg100، دیابتی تیمار شده با کودزو mg/kg50. دیابت به وسیله تزریق درون صفاقی STZ(با دوز mg/kg50) ایجاد گردید. تیمار با کودزو با دوز mg/kg50 و 100 به مدت پنج هفته به صورت گاواژ انجام شد. آسیب های بیضه ای به وسیله روش رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی و هماتوکسیلین-ائوزین مشخص شده و فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی خون مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: موش های دیابتی افزایش معنی داری را در آپوپتوز بافت بیضه نشان دادند. موش های دیابتی به طور مشخص کاهش در قطر توبول سمینی فروس، سلول های سرتولی، شمارش و تحرک اسپرم و مقدار تستوسترون و انسولین نشان دادند. در رت های تیمار شده با ریشه کودزو منجر به کاهش معنی دار سلول های دچار آپوپتوز در موش های دیابتی گردید و به طور مشخص سبب افزایش وزن بدن و میزان انسولین و تستوسترون پلاسما و کاهش مقدار گلوکز گردید. هم چنین تجویز خوراکی ریشه کودزو افزایش در تعداد و تحرک اسپرم، سلول های رده اسپرم ساز و سلول سرتولی مشاهده گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه، وقوع آپوپتوز را در دیابت مورد تائید قرار داده و اثرات آنتی آپوپتوزی ریشه کودزو را خاطر نشان می سازد.
  کلیدواژگان: دیابت، ریشه کودزو، اسپرماتوژنز، آپوپتوز، موش
 • شهین محمدی، کلثوم ارغا، نرجس اخضری فر، زینب پناهی، ایرج پاکزاد *، کوروش سایه میری صفحات 179-185
  مقدمه
  عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی است، عدم تشخیص و درمان مناسب آن باعث بروز عوارض شدید کلیوی مانند اختلالات دستگاه ادراری، فشارخون و اختلالات کلیوی می شود. مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها موجب مقاومت به این داروها شده است. هدف از این مطالعه تحلیل اطلاعات کشت های عفونت ادراری انجام شده در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر ایلام طی سال 1391 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی و گذشته نگر، اطلاعات بیمارانی که در آزمایشگاه ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهر ایلام طی سال 1391 تحت آزمایش کشت ادرار قرار گرفته اند، مورد بررسی واقع شدند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و با آزمون های 2X و t-test آنالیز گردیدند.
  یافته های پژوهش: شایع ترین پاتوژن های عامل عفونت ادراری اشریشیاکلی(9/28 درصد)، استافیلوکوکوس اورئوس (8/28 درصد)، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس(13 درصد)، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس(9 درصد)، استرپتوکوکوس SPP(8 درصد) و انتروکوک(7 درصد) بوده، هم چنین بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به کوتریموکسازول و کم ترین مقاومت مربوط به آمیکاسین می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس شایع ترین پاتوژن های عامل عفونت ادراری در مراجعین به آزمایشگاه های سطح شهر ایلام می باشند و بیشترین مقاومت دارویی مربوط به کوتریموکسازول است که پیشنهاد می شود استفاده از این دارو محدودتر شود.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی، اشریشیاکلی، ایزوله های میکروبی، ایلام
|
 • Talebimaymand F., Abasian L.*, Shamsi M., Rashnavadi M., Sharifinia N Page 1
  Introduction
  Patients with a variety of intestinal parasites estimated over four and half billion people in the world. Numerus survey performance in different area of Iran also showed that the spread of intestinal parasites infections in different area of the urban and rural. Of course¡ the prevalence of public health as well as improving significantly reduced. In recent years.
  Materials and Methods
  In this crosssectional study was used in a hospital in Ilam city collected 1300 stool samples in long one years was studied to formol – ether concentration methods and colorated with logul .
  Findings: The findings this study showed that the total number of samples (1300 samples of faeces) was diagnosed six type parasites and of protozoan Giardia lambelia ¡ Entamoba histolytica ¡ Entamoba coli ¡chilomastix mesnili ¡Blastocystis hominis
  ¡and of intestinal wormes Oxyuris was diagnosed. Total infected samples 231 samples with 17%¡ Among them 101 (43%) of the parasites giardia¡ 69 patients (29%) infected with Entamoeba histolytica and 37 (16%) of infected worm Oxyuris 24 (10%) to E. coli¡ 2 (0/008%) with¡chilomastix mesnili¡ 6 patients (0/025%) Blastocystis hominis was diagnosed.
  Discussion &
  Conclusions
  Currently¡ parasitic infectious in Iran is still one of the basic problems Nevertheless the preventive measures the prevalence of some of these diseases is high in Iran. Also health education and increase health culture in the region and providing healthy foods solutions including is reduction of parasitic infection in areas under study.
  Keywords: Intestinal parasites, Prevalence Genus, 2014, Ilam
 • Hosseini A., Rasouli M., Davarniya R.* Page 8
  Introduction
  Practical Application of Intimate Relationship Skills program is a marriage enrichment program which notifies couples to realize the importance of intimate relationships through putting emphasis on the need for intimacy. The present study was conducted by the aim of investigating the effect of group training based on practical application of intimate relationship skills program on marital relationship quality.
  Materials and Methods
  The current study used a quasi-experimental method with pretest-posttest with control group design. The population of the study consisted of all the couples visiting Golha health house in the 6th district of Tehran in 2013. The sample included 20 couples who were selected by available sampling method¡ and were randomly assigned to experiment and control groups (10 pairs each). The research tool was The Golombok-Rust Inventory of Marital Status (GRIMS¡ 1998) which was completed by the participants in the pre-test and post-test phases. Practical application of intimate relationship skills program was performed in thirteen 1.5 hour sessions for couple of the experiment group¡ but the control group received no intervention.
  Findings: The results of univariable covariance analysis indicated that practical application of intimate relationship skills program promoted the quality of marital relationship in the couples of the experiment group¡ compared to the control group at posttest (F=46.43¡ P=0/000).
  Discussion &
  Conclusions
  The practical application of intimate relationship skills is effective in improving the quality of marital relationships. This program can be used as a marriage enrichment program for the purpose of preventing problems and improving couples’ relationships.
  Keywords: Marital quality, Practical application of intimate relationship skills, Couples
 • Bahrami A., Shamsi M.*, Bahrami A., Soltani S., Shokri A., Ahmadi M., Talebimaymand F., Abasian L Page 18
  Introduction
  Due to the importance of milk nutrition and its effects on human health¡ it is necessary and inevitable to have more knowledge regarding what it contains. Therefore¡ mammary gland and milk production were under study in present research.
  Material &
  Methods
  For microbiological study of healthy cow milk and suspected of mastitis for this investigation¡ sampling was done on 150 dairy cows. Positive samples were determined using California Mastitis Test. Staphylococcus was detected from sample by bacteriological tests. To determine sensitivity and bacterial resistance¡ we used antibiogram test. For histopathology study of 150 samples¡ 12 tissue breast samples were collected from animals suspected of mastitis taken to Ilam’s industrial slaughterhouse. Histopathological studies were done on slide using Hematoxylin and Eosin staining.
  Findings: Out of 150 samples¡ 42 cases were found with subclinical mastitis¡
  fourwithclinical. Seven cases of Staphylococcus aureus were isolated. Bacteria were more sensitive to the antibiotics like enrofloxacin and trimethoprim. Squamous epithelial hyperplasia and metaplasia degeneration and the cylindrical¡ deep penetration of lymphocytes¡ and macrophages in various parts of the breast tissue were observed.
  Discussion &
  Conclusions
  Based on the obtained results¡ staphylococcus coagulase positive which belongs to aureus species were the most causes of mastitis pathogens. Enrofloxacin and trimethoprim respectively had the highest effect on inhibiting the growth of bacteria. Given that the most common causes of mastitis are discussed in this study¡ it is so obvious that other factors are involved in causing inflammation of the breast depending on the climatic conditions of each region which should go under study.
  Keywords: Antibiotics, Histology, Mastitis, Milk, Somatic cells
 • Farzaneg P.*, Esmaeili B., Barari A Page 27
  Introduction
  Through increased inflammation and oxidative stress¡ obesity can result in metabolic disorders and other related diseases. Physical activity and consumption of dairy products can be effective in reducing damage. The aim of this study was to determine the effect of eight-week-aerobic exercise and milk consumption on levels of chemerin¡ resistin and C reactive protein in overweight children.
  Materials and Methods
  In one Quasiexperimental study 28 healthy obese prepubertal boys (8 to 12 years old) with overweight (95≤BMI≥85) were selected and randomly divided into 4 groups: Exercise¡ milk¡ Exercise-milk and Control. Exercise program included 8 weeks (3 sessions per week) with 45 to 60% of maximum heart rate. Milk consumer groups received 236 ml of low-fat cow milk every day. Blood samples were collected before and after the 8 weeks with 14 hours fasting conditions. The data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA). PFindings: Chemerin¡ resistin and CRP levels in exercise¡ exercise-milk and milk groups compared with the control group had a significant decrease. Furthermore combined intervention were associated with significantly greater decreases in this biomarkers compared to other groups (pDiscussion &
  Conclusions
  The results of this study showed that the use of nonpharmacological methods such as aerobic training and milk consumption can improve inflammatory markers in overweight children.
  Keywords: Chemerin, Resistin, C, reactive protein, Milk, Aerobic training
 • Hosseini V., Rahnema M.* Page 38
  Introduction
  Cerebral ischemic edema is one of the most important complication of cerebral stroke that result in intensification of early (primitive) ischemic lesion in brain. In this study¡ we determinate relationship between effect of pre-nutrition of flax seed oil on level of blood oils and the amount of cerebral edema in model of rat stroke.
  Materials and Methods
  This study was performed on 5 groups included 7 male rats. Blank group received distil water¡ where 3treatment groups received flax seed oil by gavage 30 days. (0.25¡0.50¡0.75). For sham group isn''t performed treatment and ischemic induction. Two hours after the last gavege¡ group operated by surgery of model MCAO(Middle Cerebral Artery Occlusion) for ischemic induction and study of cerebral ischemic and blood oils. Data were analyzed by test ANOVA investigation.
  Findings: Pretreatment with flax seed oil resulted in decrease of cholesterol¡ triglycerides and LDL and also resulted in increase of level of HDL in doses of 0.50 and 0.75(PDiscussion &
  Conclusion
  Results of this study indicated that flax seed oil with doses of 0.50 and 0.75 protected ischemic rat in contrast to cerebral edema and decreased the amount of serum lipids.
  Keywords: Cholesterol, Triglycerides, Flaxseed oil, Ischemic, Cerebral edema
 • Javadi M., Tasa D.*, Shoakazemi A Page 47
  Introduction
  Appendicitis is considered as one of the major causes leading to acute abdomen and as one of the most prevalent cases in urgent need of surgery. Although diagnosis of acute appendicitis is based on the accounts¡ clinical examinations and laboratory results¡ but making any certain diagnosis often seems to be quite difficult¡ even for experienced surgeons. This problem is more appreciable/ discernible concerning some groups like pregnant women¡ children/infants¡ and aged people. So¡ there has been always a constant effort to achieve inexpensive and feasible/available methods for improving the process of diagnosis.
  Materials and Methods
  All the patients who were suspected of having acute appendix¡ operated in the emergency of Be''sat Hospital in Hamadan during six months ago¡ have been checked. 5 cc peripheral blood has been obtained from each of those hospitalized patients whom were suspected of having acute appendicitis and supposed to have surgery afterwards. Serum DLactae level measured using Spectrophotometric method. Serum level of above 0.25 mg in deciliter has been considered for patients whom their testresult was positive.
  Findings: In acute appendicitis diagnosis¡ the sensitivity of D-Lactae measurement was (79%) and specificity (58%) for all patients¡ positive predictive value (87%) and negative predictive value (43%) as the result of the test have been calculated. The accuracy of the test was 74%.
  Discussion &
  Conclusions
  Serum lactate test could be an influential aid in diagnosis of acute appendicitis. This test is quite inexpensive and widely available. Besides¡ the method of measurement is simple. Test sensitivity¡ in all age groups¡ is high; positive predictive value of the test¡ in comparison with other laboratory tests¡ is high. Accuracy of the test is also high and is comparable to other laboratory tests.
  Keywords: Acute Appendicitis, Serum DLactae, Sensitivity, Specificity, Positive predictive value, Negative predictive value
 • Shayesteh H., Mansourian M.*, Mirzaei A., Sayehmiri K Page 54
  Introduction
  Hypertension is one of the chronic health problems across the world and raises significant global responsibility in developed and developing countries. The aim of this study was the survey of the effect of educational intervention on the nutrition¡ physical activity and stress management of patients with hypertension among the Rural Population of Aligoudarz County of Lorestan province.
  Materials and Methods
  This study is of an interventional type which was conducted from November 2013 to June 2014 in the rural regions of Ghaman Sultan (30 people)¡ Doozan (28 people) and Soor (28 people) in the city of Aligudarz in Lorestan Province in 2015 were selected by simple random sampling. Before the intervention¡ both groups completed the standard questionnaire of health promotion lifestyle profile (HPLP II) and two months after the treatment¡ both groups completed the same questionnaire. The results were analyzed using the SPSS software¡ t-test¡ and Chi- square.
  Findings: The age mean and the standard deviation in both cases and control groups¡ were respectively 59.95 ± 7.9 and 64.51 ± 9.2 years old. The mean and the standard deviation for the three dimensions of physical activity¡ nutrition¡ and stress management before the educational intervention in the case group 16/09±4/5¡ 24/34±3/6¡ 19/34±3/8 and in the control group 16/04±4/6¡ 26/5±4/04¡ 20/02±4/1 and after the educational intervention in the case group increase to 24/76±6/5¡ 30/5±2/8¡ 25/7± 3/7 and in the control group increase to 21/48±4/8¡ 29/27±3/3 and 23/5±3/8. As well¡ the average scores for the three dimensions of physical activity¡ nutrition¡ and stress management after the educational intervention in the case group compared to the control group showed a significant increase (PDiscussion &
  Conclusions
  Given the relationship between dimensions of lifestyle including nutrition¡ physical activity and stress management and hypertension¡ it seems that implementing educational programs in the field of nutrition¡ physical activity¡ and stress are essential to the improvement of the knowledge and modification of the behavior among patients with hypertension.
  Keywords: Hypertension, Nutrition, Physical activity, Stress management, Educational intervention
 • Shabibip, Mansourian M. *, Abedzadehzavareh M., Sayehmiri K Page 63
  Introduction
  Successful control of diabetes is mainly dependent on patients’ self-care behaviors. This study aimed to investigate the self-care behaviors in type 2 diabetic patients in the city of Ilam.
  Materials and Methods
  In this crosssectional study in 2014¡ 70 patients with type 2 diabetes were selected randomly by stage sampling. The instruments used in this study included a demographic questionnaire and a summary of diabetes self-care activities checklist. Data were analyzed using the SPSS-20software. To assess the correlation between the independent variables and the self-care status¡ one-way ANOVA and independent t-test were used.
  Findings: The samples of this study were respectively at moderate (74.3%) and poor (21.4%) levels of self-care. The total mean score of the self-care was 31.44 with a standard deviation of 8.89.The percentage score of self-care was 44.9% which represents self-care behaviors lower than the moderate level. The highest amount of self-care was done by the samples in terms of smoking (97.1%) and regular oral medication use and insulin (77.9%)¡ and the lowest level of self-care was performed in the dimension of blood glucose selfmonitoring at home (18.3%). In this study¡ there was a significant difference between education and self-care scores; so that with increased education¡ self-care scores increased¡ but there was no significant difference between gender¡ marital status¡ occupation as well as the type of treatment and the self-care scores.
  Discussion &
  Conclusions
  Considering that most diabetic patients in this study are at moderate and poor levels in terms of selfcare behaviors¡ there is a need to develop and support programs with educational contents and to do regular self-care followups among diabetic patients.
  Keywords: Self, care, Diabetic patients, Self, care dimension
 • Amiri A., Jomehpour N.* Page 72
  Introduction
  Increasing drug resistance against different antibiotics in most bacteria the cause is increased interest in the development of natural antimicrobial compound. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of ethanol extracts of Ferula assafoetida¡ Carum copticum and Mentha piperita strains on standard pathogenic bacteria.
  Materials and Methods
  Plant extract was performed by maceration method. Well diffusion¡ disk diffusion and microdilution method was used to determining the minimum inhibitory concentration (MIC) each of the extracts against four species of bacteria¡ including methicillin-susceptible and methicillin-resistant Staphylococcus aureus¡ Escherichia coli O157: H7 and salmonella typhimurium.
  Finding: The minimum inhibitory concentrations of Ferula assa foetida¡ Carum copticum and Mentha piperita extract for methicillin-resistant Staphylococcus aureus was 50¡ 25¡ 3.25 mg/ml respectively and for methicillin- susceptible Staphylococcus aureus was 25¡ 25¡ 3.25 mg/ml. The minimum inhibitory concentration of Carum copticum and peppermint on E.coli O157:H7 was 50¡ 25 mg/ml while ferula assa foetida had no effect. The minimum inhibitory concentration of Mentha piperita on Salmonella typhimurium was 12.5 mg/ml.
  Discussion &
  Conclusions
  Therefore¡ according to the results¡ natural compounds such as essential oils and plant extracts recommended to Control disease.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, E.coli O157 H7, Carum copticum, Mentha piperita
 • Ahmadyasbchin S.*, Mostafapor Rami M., Rajaee Maleki S Page 80
  Introduction
  The use of medicinal plants to treat infections is an old method¡ having antimicrobial properties that can be common problems in the use of antibiotics to restore. Thus the aim of this study¡ antibacterial effects of essential oils of rosemary plant was on five different bacteria in vitro. Essential oil samples after drying in the shade plant¡ using steam distillation and were isolated using distillation.
  Materials and Methods
  An antibacterial effect of this plant by successive dilution and disk diffusion methods was evaluated. In order to control and standardized methods of antibiotic discs and standard bacterial strains were used.
  Findings: Based on the results¡ P. mirabilis and E.fecalis the most sensitive and most resistant bacteria to the dilution ratio of 1¡ ½ and ¼ were essential but the most sensitive E.fecalis and E.coli bacteria to dilution of 1/8 ¡ 1/16¡ 1/32 and 1/64 had. The evaluation results o disk diffusion method with antibiotic disks¡ the effect of the plant compared with Gentamicin disks and streptomycin¡ showed against five strains of S.aureus ATCC1885¡ S.epidermidis ATCC2405¡ E.fecalis QTCC2321¡ E.coli ATCC1652¡ and P.mirabilis ATCC 2601.
  Discussion &
  Conclusions
  The results of this study show that plant oils can replace for chemical drugs to treat infections. Of course all of this oil should be carefully evaluated in vivo and in vitro.
  Keywords: Rosemary, Anti, bacterial effects, Essential oils, Medicinal plants
 • Rosta F.*, Ahmadi A Page 90
  Introduction
  Healthy behaviors are influenced by physical¡ social¡ and personal activities of people. Self-efficacy is one of the effective factors influencing health promotion behaviors. This study aimed to examine the Self-Efficacy and Health Promoting Behaviors among Women of Reproductive ages in Shiraz during 2013.
  Materials and Methods
  In this crosssectional study¡ 392 women (15-49 ages) of Shiraz selected thorough multiple stage cluster sampling in 2013 were interviewed. In order to gather information¡ a questionnaire consisting of personaldemographic question¡ health promotion behaviors¡ general self-efficacy and social support was utilized. To examine the association between variables¡ Independent sample T-test¡ ANOVA¡ Pearson correlation¡ and Multiple Regression were performed.
  Findings: the study indicates that mean and standard deviation of age is 30.91 ± 8.89. Most of women (79/6%) have moderate and high level of self efficacy. In general¡ Mean and standard deviation of health behavior of women is 53/69±12.82 (in 0-100 scale) which varies in different groups. Study in field of Health¡ self-efficacy¡ Marital Status and Social support show a significant relation with healthy behavior. Among age¡ the marital status¡ employment status¡ experience of some particular diseases¡ the study in areas of health¡ classical identity¡ Social support¡ education and the use of communication media¡ Self-efficacy indicates the most significant factors affecting health related behavior.
  Discussion &
  Conclusions
  Self-efficacy is the most significant factors affecting pursue of health related behavior and Life-style. Thus¡ executors should pay attention to the importance of social-psychological dimension¡ consideration to promotion selfefficacy increase cultural programs in planning of health care system promoting awareness of people.
  Keywords: Health promotion behaviors, Lifestyle, Self, efficacy, Women, Shiraz
 • Valizadeh E., Amini K.* Page 101
  Introduction
  Some pathogenic strains of Escherichia coli can cause intestinal and external intestinal diseases. Enteropathogenic Escherichia coli is one of the most important factors of children diarrhea in developing countries. The aim of this study was to determine the prevalence of antibiotic resistance and the prevalence of tetracycline resistance genes in Escherichia coli causing diarrhea.
  Materials and Methods
  A total of 150 stool samples of diarrheal children under 5 years from treatment centers in Tehran hospital were selected randomly¡ collected and finally 55 cases were confirmed as Escherichia coli with different biological and biochemical tests. Antibiogram testing was performed by disk diffusion method according to CLSI guidelines with various antibiotics. Multiplex PCR test was used for identifying the tetracycline resistance genes.
  Findings: The results showed that the most resistance to antibiotics were amoxicillin and tetracycline 36.3% and 27.5%¡ respectively¡ and were reported the minimum inhibitory concentration (MIC) of the strains resistant to tetracycline¡ 66.6% of the strains 128 μg/ ml and 33.3 % of the strains 256 μg/ ml. The most prevalence were identified of tetracycline resistant genes¡ genes tetBand tetA in 6 samples (20%). TetC gene identified in 2 isolated and tetD gene in 1 isolation.
  Discussion &
  Conclusions
  Antibioticresistant Escherichia coli in children with diarrhea can indicate excessive use of antibiotics¡ the spread of antibiotic resistance gene cassettes and genetic transmission among the population. Treatment and absence of resistance gene in pathogenic strains¡ is necessary determine the resistance pattern and the MIC to follow up the process of resistance.
  Keywords: Escherichia coli, Tetracycline resistant gene, MIC, Multiplex PCR
 • Louiemonfared A.*, Hamonavard S., Nooraie A Page 110
  Introduction
  Exposure to high-density microwaves maybe cause detrimental effects on the testis and other organs and could induce significant biologic changes in fertility. In this study the effects of mobile phone electromagnetic radiation examined on the testes and the hormone production.
  Materials and Methods
  A total of 30 healthy adult male mice were divided into one control and one exposed groups. Treatment group were placed in cages with exposure to electromagnetic waves with a frequency of 915 for 60 consecutive days. Anatomical and histological changes of the testis tissue were described and the serum levels of testosterone were measured. Results were analyzed by independent t-test and a p value as Findings: In the experimental group¡ electromagnetic waves of mobile phone had detrimental effects on the both histological and anatomical parameters of testis. The germinal epithelium height¡ seminiferous tubules diameter and leydig cell numbers showed significant decrease in the treatment group. In addition¡ scrotal circumference and testicular weight showed a significant decrease in the exposure group when compared with control animals (PDiscussion &
  Conclusions
  The present findings showed detrimental effects of electromagnetic mobile phone radiation on the male mice.
  Keywords: Mobile, Testis, Histomorphology, Testosterone, Mice
 • Fayazi M.*, Hasani J., Mohammadkhani S Page 119
  Introduction
  There were many conflicts about involvement of Internet addiction in fifth version of Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM-V). As personality characteristics are one of the risk factors of risky behaviors¡ this study have investigated the role of neurobehavioral factors of personality in Internet addiction.
  Materials and Methods
  This study is a correlational study. For this procedure¡ among all students of Kharazmi university of Tehran¡ 359 participants (196 male and 163 female) were selected through Multistage cluster sampling. They answered Jackson-5 scale and Young’s Internet addiction test. Data were analyzed by stepwise regression method by SPSS.22.
  Findings: Analyzing data showed that Freeze and Fight of Fight/Flight/Freeze system could predict Internet addiction (PDiscussion &
  Conclusions
  From all brainbehavioral systems¡ only fear and sensitivity to threatening stimuli affects Internet addiction. This imply that Internet addiction is somehow different from other risky behaviors; therefore¡ to prevent and treat Internet addiction¡ sensitivity to punishment and fear should be considered more important than sensitivity to reward.
  Keywords: Brain, behavioral systems, Internet addiction, Reinforcement sensitivity theory
 • Adhamianm, Rouhi L.*, Azizi S Page 130
  Introduction
  Considering the evidence which show the effect of herbal medicine on nephrolithiasis treatment¡ the aim of this study was to evaluate the efficacy of ethanolic extract of Smyrnium cordifolium Boiss root on prevention of calcium oxalate nephrolithiasis in rats.
  Materials and Methods
  Thirty-two female Wistar albino rats were randomly divided into 4 groups. Normal control received water and other three groups received ethylene glycol (EG) (1% v/v) in distilled water for 28 days. Extract was given 200 mg/kg and 400 mg/kg orally in distilled water for 28 days in groups III and IV. The urea¡ uric acid and creatinine were measured on 28th day. 24 hr urinary volume and oxalate were measured on day 0 and 28.
  Findings: EG significantly had increased serum creatinine¡ urea and uric acid in comparison to the normal control. Whereas serum creatinine¡ urea and uric acid were reduced non-significantly in groups III and IV in comparison to EG group. Smyrnium cordifolium extract significantly increased urinary volume but decreased urine oxalate level compared to EG group (PDiscussion &
  Conclusions
  This study showed that Smyrnium cordifolium extract was able to reduce urine oxalate in the rat. Therefore¡ the beneficial action of extract on human kidney stones may be suggested. However¡ further studies must clarify the mechanism.
  Keywords: Smyrnium cordifolium, Boiss root, Nephrolithiasis, Ethyleneglycol, Calcium oxalate
 • Bakhtiyar Tartibiyan, Fakhradin Yagobnezhad*, Sirvan Mohammad Amini, Sadeg Maleki, Naseh Abdollahzade, Samih Faridniya Pages 139-148
  Introduction
  Cardiovascular disease prevention in pediatrics is important. The aim of this research was to investigate the relationships and response of incremental exercise on inflammatory, immune and hormonal markers in pediatrics.
  Materials and Methods
  Thirty healthy non-active pediatrics boys with the age range of 9-11 years old participated voluntarily in this study, and were randomly divided into control (C; n=11) and exercise group (E; n =11). Blood and salivary samples were collected in the two stages: prior to GXT (Graded exercise test) exercise test and immediately after graded exercise test. ELISA method was used for measurement of salivary immunoglobulin A, C-reaction protein, cortisol and fibrinogen serum levels. The research data were analyzed using the Pearson correlation coefficient, Multiple Linear Regression, independent and paired t test.
  Findings: CRP (p=0.043), fibrinogen (p=0.039) cortisol serum (p=0.001) and S-IgA (p=0.021), concentrations were significant increased immediately after the exercise in the exercise group. A significant relationship was observed between CRP and fibrinogen (r=0. 525, p=0. 048), CRP and S-IgA (r=0. 621, p=0. 022), CRP and cortisol serum (r=0. 712, p=0. 012), fibrinogen and S-IgA (r=0. 638, p=0. 028), cortisol and fibrinogen serum (r=0. 562, p=0. 038), also cortisol and S-IgA (r=0. 734, p=0. 003) in the exercise group.
  Discussion &
  Conclusions
  Incremental exercise not only significantly increases inflammatory immune-saliva and stress hormonal markers in non-active pediatrics, but also cardiovascular risk factors in this paediatrics. Rather reveals the close relationships between these indicators that can be effective in predicting cardiovascular risk factors in paediatrics.
  Keywords: Acute phase protein, Cortisol, GXT, Immunoglobulin A, Paediatrics
 • Mohammad Fathi, Reza Farakhnloo* Pages 149-157
  Introduction
  In a condensed chromatin formation, the DNA is hardly accessible for transcription factors; thus, gene expression requires nucleosome unfolding. A key role in condensing of chromatin structure is played by HDAC4. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect of a single bout of resistance exercise on hdac4 gene expression in fast and slow twitch skeletal muscles in male Wistar rats.
  Materials and Methods
  The subjects of this experimental study were15 rats that provisioned from Pasteur Institute and housed under natural conditions (temperature, light/dark (12-h) cycle, with ad Libitum access to food and water). The rats were randomly assigned into experimental (n=10) and control groups (n=5); the exercise group performed a session exercise (Climbing of a one meter ladder, plus 80% of their weight). After three and six hours, the rats were anaesthetized and killed, then to determine hdac4 gene expression rate, the soleus and EDL muscles were removed, to determine expression rate, the Quantitative Real time RT-PCR was used. Data were analyzed by one sample and independent t test.
  Findings: The results indicated that in response to an acute exercise, the expression of hdac4 gene in EDL muscle significantly (p=0.0013) increased at 3h and it remained unchanged (p=0.058) 6h after exercise, while in soleus muscle the hdac4 expression remained unchanged at 3h (p=0.18) and 6h (p=0.45) after exercise.
  Discussion &
  Conclusions
  It seems that fast twitch type muscles have more plasticity than slow type fiber to response exercise and possibly chromatin condenseness increase in fast-twitch fibers after exercise.
  Keywords: EDL, Soleus muscle, HDAC4, exercise
 • Tahere Valadbeigi *, Mitra Chalabzardi Pages 158-166
  Introduction
  Bacterial resistance to antibiotics is a global problem. Thus, discovery of newer antibacterial agents is always necessary. As a result of this problem, researchers are usually focusing on natural products to develop better medications against drug- resistant microbial strains. This study aimed to investigate the antibacterial activity of Scrophularia striataa gainst standard and clinical isolates of Escherichia coli.
  Materials and Methods
  Ethanol, cold water and hot water extracts of S. striata were carried out by using soxhlet apparatus. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bacterial Concentration (MBC) of plant extracts were determined in six different concentrations (25, 50-100-200-400-800 mg/ml) using disk-diffusion agar method and the dilution method. The antibiotics amikacin and gentamicin as a positive control and DMSO was used as negative control.
  Findings: The results obtained from the cold water extract of this plant have no antimicrobial effect on standard and clinical strains. Ethanol extract at concentrations of 800 and 400 mg/ml and boiling water extract a tall concentrations had antimicrobial effect. Spread on agar disk diffusion method has a significant inhibitory effect on the E.coli. MIC and MBC were 100 and 400 mg respectively.
  Discussion &
  Conclusions
  Methanol and hot water extracts of this plant inhibited growth of pathogenic bacteria. Clinical applications of these materials needed further investigations.
  Keywords: Scrophularia striata, Escherichia coli, Antibacterial, Urinary tract infection
 • Monireh Shahsavari, Pirasteh Norouzi, Hamid Kalalianmoghaddam *, Vida Hojati Pages 167-178
  Introduction
  Apoptosis or programmed cell death plays an important role in the pathogenesis of many diseases. Diabetes mellitus is a devastating effect on reproductive system of male sexual function in human and animal models and increased apoptosis. Kudzu root is an ISO Flavonin and saponins and often is used as a reducing agent is glucose. Kudzu is able to lower blood glucose in non-insulin dependent and also, by eliminating free radicals that lead to the reduction of oxidative stress. This study was conducted on the effect of Kudzu roots on apoptosis in the testes of rats diabetic.
  Materials and Methods
  In this study, 32 male Wistar rats were randomly selected and divided into four groups: control, diabetic rats, diabetic rats treated with Kudzu 100 mg/kg, diabetic rats treated with Kudzu 50 mg / kg. Diabetic by intraperitoneal injection of streptozotocin55 mg/kg was induced. One week after injection, they were treated with a dose Kudzu 50 and 100 mg/kg for five weeks using gavage. Testicular damage by H & E staining and immunohistochemistry and hormonal and Blood biochemical factors were measured.
  Findings: Diabetic rats showed a significant increase in apoptosis in the testis. Decrease in seminiferous tubule diameter of diabetic rats, Sertoli cells, sperm count,Insulin and testosterone levels were shown. In rats treated with Kudzu roots it resulted in significant reduction of apoptosis in diabetic rats and significantly increased body weight, plasma Insulin and testosterone levels. It was observed that the oral administration roots of Kudzu increase sperm count, sperm cell of Sertoli cells.
  Discussion &
  Conclusions
  The results of this study confirmed the occurrence of apoptosis in diabetes and root Kudzu of the anti-apoptotic effect notes.
  Keywords: Diabetes, Kudzu roots, Spermatogenesis, Apoptosis, Rat
 • Shahin Mohammadi, Kolsom Argha, Narjes Akhzarifar, Zeinab Panahi, Iraj Pakzad *, Korosh Sayehmiri Pages 179-185
  Introduction
  One the most prevalence infection is Urinary tracts infection(UTI). Failure in diagnose and treatment of UTI causes severe renal complications such as renal parenchyma damage, hypertension and chronic renal failure .wasteful use of antibiotics were caused resistance to common drugs available.This study aims to investigate the pattern antibiotic resistance in bacterial strains isolated from urine of patients referred to clinical laboratory of Ilam during 2012.
  Materials and Methods
  In a retrospective study, data from portfolio patients referred to university hospitals and private laboratories in the city of Ilam were collected by census sampling . Spss software t-test and x2 were used for analysing.
  Findings: Escherichia coli (28.9%), Staphylococcus aureus (28.8%), Staphylococcus saprophyticus (13%), Staphylococcus epidermidis (9%), Streptococcus. Spp(8%) and Enterococcus (7%) were the most common pathogen. coterimoxazole and amikacin had the highest and lowest rates of antibiotic resistance.
  Discussion &
  Conclusions
  Result of this study indicated that E. coli is the most common pathogen in patient referred to laboratory and hospital of Ilam city. The highest resistant was observed for coterimoxazole . It is recommended that use of it should be limited.
  Keywords: Urinary tract infection, Antibiotic resistance, Escherichia coli, Bacterial isolates, Ilam