فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی بساکی*، کرامت اساسی، محمدرضا تابنده، محمود امین لاری، احسان محسنی فرد صفحه 3
  کلسکواسترین 2 به عنوان بافر اصلی کلسیم در سلول های عضله قلبی، در تنظیم آزادسازی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی دخالت دارد. اختلال در عملکرد این پروتئین به آریتمی های قلبی و مرگ ناگهانی در انسان و حیوانات آزمایشگاهی منجر می شود. سندرم مرگ ناگهانی در جوجه های گوشتی یک بیماری قلبی است که با آریتمی های بطنی کشنده همراه است. تاکنون اطلاعات چندانی درباره مکانیسم بیماری زایی این بیماری در سطح مولکولی وجود ندارد. بر اساس شباهت های بالینی موجود در نحوه وقوع مرگ های ناگهانی در انسان و جوجه های گوشتی، این گونه فرض شد که مکانیسم های مشابهی نیز زمینه ساز این اختلالات باشند. در این مطالعه ناحیه کدکننده ژن کلسکواسترین 2 در بطن چپ نژادهای مرغ گوشتی (کاب 500)، تخم گذار (لگهورن) و بومی به وسیله PCR و توالی یابی مستقیم مشخص گردید. سپس توالی، ساختار و عملکرد محصول این ژن با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که توالی، ساختار و عملکرد کلسکواسترین 2 در نژادهای مختلف مرغ یکسان است و شباهت بسیار زیادی به همولوگ آن در سایر گونه ها دارد. با توجه به نتایج کلسکواسترین 2 می تواند کاندیدای مناسبی برای بررسی مکانیسم بیماری زایی سندرم مرگ ناگهانی در جوجه های گوشتی باشد.
  کلیدواژگان: کلسکواسترین 2، سندرم مرگ ناگهانی، مرغ، جوجه گوشتی
 • حسن نظری، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، علی کدیور، محمد مهدی نادری، ابراهیم احمدی صفحه 11
  هدف از انجام این مطالعه بهبود شرایط کشت جنین های شبیه سازی شده با استفاده از روش دستی (Hand-made cloning) با به کارگیری ترکیباتی نظیر میواینوزیتول و سرم در گاو بود. به همین منظور پس از بالغ کردن تخمک های گاوی در شرایط آزمایشگاه و حذف زوناپلوسیدا، تخمک ها با جداکردن بیرون زدگی دوک تقسیم با استفاده از یک پیپت پاستور بسیار نازک هسته زدایی شدند. پس از اتصال سلول فیبروبلاست بالغ به عنوان سلول دهنده به تخمک فاقد هسته و متعاقب آن فیوژن و فعال سازی جنین های بازساختاری شده، این جنین ها به روش کشت در گوده (WOW) در شش گروه مختلف شامل IVCSOF، IVCSOF-CSS، IVCSOF-ci، IVCSOF-ciCSS، IVCSOFci و IVCSOFci-CSS کشت داده شدند. در این گروه ها محیط کشت جنین ها تا روز سوم محیط پایه IVCSOF با یا بدون میواینوزیتول-سیترات سدیم بود که از روز سوم سرم تیمار شده با چارکول (CSS) و یا میواینوزیتول-سیترات سدیم دریافت می کردند. در نهایت نیز میزان تکوین ثبت و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که باوجود عدم تاثیر میواینوزیتول بر میزان قابلیت تکاملی جنین های حاصل، این ترکیب می تواند سرعت تکامل جنین را به طور معنی داری تسریع کند (05 /0p<)؛ همچنین افزودن سرم از روز سوم به محیط کشت می تواند میزان بلاستوسیست را به طور معنی داری افزایش دهد (05 /0p<)؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت با توجه به محدودیت های موجود در خصوص تازه کردن محیط کشت جنین های فاقد زونا و نیز عدم تاثیر ترکیباتی نظیر میواینوزیتول در محیط کشت چه از ابتدا و چه از روز سوم کشت جنین، می توان میزان تکامل جنین های کشت شده به این روش را تنها با افزودن سرم از روز سوم بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: سرم، محیط کشت، شبیه سازی، میواینوزیتول، گاو
 • جواد جبیبی زاد، احمد ریاسی، حمید کهرام صفحه 21
  این مطالعه به منظور ارزیابی تغییرات فولیکولی و هورمونی در طول سیکل فحلی میش های نژاد نایینی در فصل تولید مثلی انجام شد. برای این منظور 8 راس میش نایینی از یک گله خالص در پاییز سال 1392 انتخاب شدند. چرخه فحلی تمام میش ها با استفاده از اسفنج حاوی پروژسترون در یک دوره 12 روزه همزمان سازی شد. برای مشاهده نشانه های فحلی میش ها از 4 راس قوچ نایینی مجهز به پیش بند استفاده شد. سپس بلافاصله ی یک روز بعد از تشخیص فحلی تا 16 روز پس از آن، وضعیت تغییرات فولیکولی های تخمدانی با روش سونوگرافی بررسی شد. همزمان با این دوره 16 روزه، نمونه گیری خون، به منظور تعیین غلظت پروژسترون و استرادیول سرم انجام شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که 6 راس میش دارای تخمک ریزی منفرد و 2 راس دارای تخمک ریزی دوتایی بودند. در این مطالعه تخمدان راست در مقایسه با تخمدان چپ از فعالیت بیشتری برخوردار بود. حداقل تعداد فولیکول های کوچک و متوسط در اوایل و اواخر سیکل و حداکثر تعداد فولیکول های بزرگ در اواخر سیکل مشاهده گردید (05 /0P<). حداکثر غلظت پروژسترون (72 /4 نانوگرم بر میلی لیتر) و استرادیول (62 /3 پیکو گرم بر میلی لیتر) به ترتیب در روزهای 10 و 16 سیکل مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که حداکثر تعداد جمعیت فولیکول های با اندازه کوچک و متوسط در طی اواسط سیکل مشاهده شد بنابراین نبود اثرات غالبیت در طی اواسط سیکل فحلی به دلیل ترشح زیاد پروژسترون جسم زرد در این مرحله مشاهده شد.
  کلیدواژگان: جسم زرد، پروژسترون، استرادیول، سیکل فحلی، میش نایینی، فولیکول
 • عبدالکریم زمانی مقدم، سکینه سعیدی ابواسحقی، حسین حسن پور، فریبرز خواجعلی صفحه 33
  امروزه با توجه به باقیمانده آنتی بیوتیکها در تولیدات گوشتی و افزایش مقاومت باکتریایی محدودیت هایی در استفاده از آن ها وجود دارد. به همین دلیل پروبیوتیک ها با منشا باکتریایی یا قارچی و ترکیبات فیتوژنیک به عنوان جایگزین های محرک رشد آنتی بیوتیکی استفاده می شوند. این مطالعه به منظور تاثیر افزودن سینبیوتیک بیومین ایمبو و ترکیب فیتوژنیک بیومین پی ای پی بر میزان نیتریک اکساید و پراکسیداسیون لیپیدی سرم و همچنین تاثیر در عملکرد رشد در بلدرچین ژاپنی انجام گردید. بیومین ایمبو شامل انتروکوکوس فاسیوم (یک پروبیوتیک)، فروکتو- الیگوساکارید (یک پریبیوتیک) و ذرات تحریک کننده ی سیستم ایمنی است. بیومین پی ای پی شامل ترکیبات فیتوژنیک (کارواکرول، آنتول، لیمونن) است، بخش پربیوتیکی از ترکیبات فروکتوالیگوساکارید است. در این آزمایش 180 جوجه بلدرچین ژاپنی به 3 گروه در 4 تکرار تقسیم شدند. گروه های 2 و 3 و تکرارهای آنها به ترتیب kg gr/1 بیومین ایمبو و kg gr/1 بیومین پی ای پی در جیره غذایی دریافت کردند. اندازه گیری میانگین وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی انجام می شد. به جیره گروه 1 و تکرارهای آنها به عنوان گروه کنترل بیومین اضافه نشد. نمونه گیری خون جهت اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریک اکساید در روز 35 و انتهای دوره پرورش انجام شد. اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدی سرم با استفاده از روش تی بارس و اندازه گیری میزان نیتریک اکساید سرم با استفاده از روش گریس انجام شد. نتایج حاکی از تاثیر بیومین ایمبو بر بهبود ضریب تبدیل غذایی و تاثیر بیومین ایمبو و بیومین پی ای پی بر کاهش استرس اکسیداتیو است.
  کلیدواژگان: عملکرد رشد، نیتریک اکساید، بیومین ایمبو، بلدرچین ژاپنی.، پراکسیداسیون لیپیدی، بیومین پی ای پی
 • شهره تاروردی سرابی، پروین شورنگ، محمد چمنی صفحه 39
  • هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات عصاره زنجبیل بر هورمون های جنسی موش صحرایی ماده که در معرض تنش اکسیداتیو قرار گرفتند، بود. تعداد 20 سر موش صحرایی ماده تازه از شیر گرفته شده به 4 گروه تقسیم شدند. تیمار یک(شاهد) روغن زیتون به شکل گاواژ با دوز 1 /0 میلی لیتر به مدت 30 روز، تیمار دوم روغن زیتون و Tert-Butyl hydroperoxide (TBH) با دوز 1 /0 میلی مول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، دو روز یک بار در میان و به شکل تزریق داخل صفاقی، گروه سوم به شکل گاواژ محلول عصاره زنجبیل در روغن زیتون (با دوز500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به مدت پنج روز در هفته و گروه چهارم TBH را به صورت تزریق داخل صفاقی و محلول عصاره زنجبیل با روغن زیتون دریافت کردند. با اتمام دوره آزمایش، هورمون های جنسی استرادیول، پروژسترون، LH و FSH در پلاسما اندازه گیری شد. اثرات متقابل بین عصاره زنجبیل و تزریق TBH در هورمونهای بررسی شده معنی دار نبود (1 /0 P >). تزریق TBH به موش ها موجب کاهش غلظت هورمون لوتئینه کننده (LH) و استرادیول گردید (05 /0 > P) . غلظت هورمون های LH و هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH) موش هایی که عصاره زنجبیل دریافت کردند تمایل به افزایش نشان داد (1 /0 P <). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره زنجبیل، غلظت برخی هورمون های جنسی را بیشتر کرد که احتمالا می توانداثرات مثبتی بر عملکر تولید مثلی داشته باشد.
  کلیدواژگان: هورمون های جنسی، عصاره زنجبیل، موش صحرایی، Tert، Butyl hydroperoxide، تنش اکسیداتیو
 • علی کدیور، حسین حسن پور، پژمان میرشکرایی، فروتن صالحی نژاد، آزیتا افضلی، حسن نظری صفحه 47
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بیان ژنی آنزیم های نیتریک اکساید سنتتاز ساختمانی و القائی (eNOS، iNOS) و اندازه گیری متابولیت نیتریک اکساید در سلول های سرتولی گوسفند تحت تاثیر استرس حرارتی به انجام رسید. بیضه های مربوط به 10 بره ی نر از کشتارگاه تهیه شد و پس از انتقال بیضه ها به آزمایشگاه، فرآیند جداسازی سلول های سرتولی به انجام رسید. استرس حرارتی در 3 گروه اعمال شد که شامل گروه شاهد (دمای C ̊32)، گروه استرس خفیف حرارتی (C ̊39) و گروه استرس شدید حرارتی (C ̊42) بودند. میزان نیتریت (متابولیت نیتریک اکساید) در گروه C ̊42 به طور معنی دار بالاتر از گروه شاهد و گروه استرس خفیف حرارتی (C ̊39) بود (05 /0P<). mRNA ژن های نیتریک اکساید سنتتاز ساختمانی در گروه C ̊39 و نیتریک اکساید سنتتاز القائی در گروه C ̊42 نیز به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استرس حرارتی یک عامل مخرب برای حیات و عملکرد سلول های سرتولی است. مکانیزم بروز این تاثیرات می تواند از طریق افزایش تولید رادیکال های آزادی مثل نیتریک اکساید باشد که سلول های سرتولی را دچار آسیب های جدی کند و زمینه ساز مرگ سلولی گردد. در این تحقیق سلول سرتولی گوسفند به عنوان مدلی مناسب برای ارزیابی بیان ژنی آنزیم های نیتریک اکسایدو تولید نیتریک اکساید معرفی شده است.
  کلیدواژگان: استرس حرارتی، نیتریک اکساید، نیتریک اکساید سنتتاز، سلول سرتولی
 • حسین اسماعیلی، محمود بلورچی، سمیرا کلباسی، مونا حامدی صفحه 55
  مشکلات ناباروری ناشی از آلودگی کلامیدیایی در سراسر جهان گزارش شده است و کلامیدوفیلا آبورتوس به عنوان یکی از دلایل مهم سقط جنین، همچنان از دشواری های مطرح در صنعت دامپروری محسوب می شود، لیکن اطلاعات بسیار کم و ناقصی در خصوص میزان آلودگی گله های ایران به این عامل سقط جنین وجود دارد. در این مطالعه از 184 راس گاو با سابقه سقط در 3 گاوداری صنعتی اطراف تهران، نمونه سرم تهیه شد و تمامی نمونه ها با استفاده از کیت الایزا ساخت شرکت IDEEX مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان حضور پادتن کلامیدوفیلا آبورتوس در سرم آن ها اندازه گیری شد. رابطه آماری میان وقوع عفونت با سن و دفعات سقط دام ها، با آزمون مربع کای و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تعداد 89 راس (4 /48 درصد) از گاو های مورد بررسی در این مطالعه پادتن کلامیدوفیلا آبورتوس داشتند. در بین دام های سرم مثبت، تعداد 20 راس بیشتر از یک مرتبه سقط داشتند. در بین دام های سرم منفی نیز 18 راس بیشتر از یک مرتبه سقط داشتند و 38 راس از دام ها حداقل داری 2 مرتبه سقط بودند. آنالیز ها حاکی از نبود تفاوت معنی دار بین دفعات سقط و سن دام ها با مثبت شدن نمونه سرم آن ها بود. با توجه به آلودگی هر سه گاوداری مورد بررسی در این پژوهش، ضروری است توجه بیشتری به کلامیدوفیلا آبورتوس در کنار سایر اجرام دخیل در سقط معطوف شود.
  کلیدواژگان: سقط جنین، ناباروری، کلامیدوفیلا آبورتوس، گاو
 • مریم عباس والی، سید محمدحسین حسینی، رویا فیروزی صفحه 63
  در این تحقیق با استفاده از آنتی ژن بروسلا، تهیه شده در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی حصارک کرج، آنتی بادی ضد ایمونوگلوبولین گوسفند کونژوگه با پراکسیداز و 4- کلرونفتول به عنوان ماده رنگ زا و هیدروژن پراکسید به عنوان سوبسترا، روش الیزای نقطه ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند به گونه ای استاندارد گردید که با رقت مناسب با مجموع سرم های منفی، آزمایش منفی گردد و با مجموع سرم های مثبت، آزمایش مثبت گردد. سپس بر روی صد نمونه سرم مثبت و ده نمونه سرم منفی گوسفند آزمایش های معمول شامل رزبنگال، رایت، 2- مرکاپتو اتانول و الیزای نقطه ای استاندارد شده انجام گرفت که از نمونه های مثبت، به ترتیب 100 درصد، 91 درصد، 93 درصد و 100 درصد با آزمایش های فوق مثبت تشخیص داده شدند و همه نمونه های منفی در هر چهار آزمایش منفی تشخیص داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که آزمایش الیزای نقطه ای با آزمایش های رزبنگال، رایت و 2- مرکاپتواتانول به ترتیب 100 درصد، 92 درصد و 94 درصد هم خوانی داشته (001 /0 >p) و با حساسیتی بیش تر از آن ها می تواند به عنوان یک روش تشخیصی به نسبت سریع، قابل اطمینان، آسان و قابل انجام در مزرعه برای تعداد زیادی نمونه به کار رود.
  کلیدواژگان: الیزای نقطه ای، بروسلوز، استاندارد کردن، گوسفند
 • یاسر شهبازی، احسان الله افشاری صفوی، نسیم شاویسی صفحه 73
  بروسلوز یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام در سراسر جهان محسوب می شود. این بیماری به جز مناطقی که بروسلوز دامی در آن ها ریشه کن شده است، در سایر نقاط جهان به فور گزارش می شود. کنترل بروسلوز در حیوانات منجر به کاهش معنی دار بیماری در انسان می گردد. به همین دلیل، این مطالعه به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان کرمانشاه طی سال های 1392-1388 طراحی شد. داده های موردنیاز تعداد آزمون های اجراشده و واکسیناسیون دامی به تفکیک سال و نوع دام (گاو، گوسفند و بز) از اداره دامپزشکی استان کرمانشاه اخذ گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، طی سال های 1388 تا 1392 تعداد 3570 مورد گوسفند، 66077 مورد گاو و 52 مورد بز تحت بررسی بیماری بروسلوز قرار گرفته که به ترتیب 397 (12 /11%)، 26 (04 /0%) و 14 (92 /26%) مورد از نمونه های اخذشده از گوسفند، گاو و بز آلوده تشخیص داده شده است. بیشترین میزان آلودگی به بروسلوز در جمعیت گوسفند و گاو استان، مربوط به سال 1390 بوده که به ترتیب 247 راس گوسفند و 10 راس گاو آلوده به بروسلوز گزارش شده است. همچنین در این مدت، تعداد 3268982 مورد گوسفند، 484132 مورد گاو ، 110849 مورد بز تحت عمل واکسیناسیون قرار گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد، تعداد موارد مثبت بیماری بروسلوز دامی در سطح استان کرمانشاه نسبتا پایین است و با استفاده از برنامه های کنترلی موثر می توان میزان آن را به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: خصوصیات اپیدمیولوژیک، بروسلوز، جمعیت دامی، کرمانشاه
 • موسی جاودانی، علی قشقایی، زهرا نیکوصفت صفحه 83
  یک قلاده سگ 5 ماهه نژاد تریر با سابقه افتادن از ارتفاع و با علایم لنگش در اندام حرکتی خلفی چپ، التهاب، پاسخ به درد و شنیدن صدای جرق جرق کردن (crepitus) در حین ملامسه در این ناحیه، به درمانگاه آموزشی دانشکده دامپزشکی کرمانشاه ارجاع داده شد. ارزیابی رادیوگرافی نشان دهنده شکستگی کامل عرضی در انتهای دیستال استخوان فمور اندام حرکتی خلفی چپ به همراه جابجایی کشکک بود. متعاقب جااندازی داخلی دو انتهای شکستگی، با بهره گیری از دو کراس پین داخل استخوانی قطعات شکستگی در وضعیت طبیعی آناتومی ثبیت شده و به منظور ایجاد پایداری بیشتر، دو انتهای شکستگی با استفاده از روش 8 شکل به یکدیگر فشرده شدند. رادیوگراف تهیه شده بعد از عمل، نشانگر تعبیه صحیح پین ها، جااندازی و تثبیت مناسب قطعات شکستگی بود. توصیه به محدودیت حرکت حیوان به مدت 8 هفته و پیگیری های بعد از عمل بیانگر نتیجه بخش بودن درمان جراحی شکستگی انتهای دیستال استخوان فمور بود.
  کلیدواژگان: سگ، کراس پین، وایر، شکستگی فمور
|
 • Basakim. *, Asasik., Tabandeh, M.R., Aminlarim., Mohsenifard, E Page 3
  Calsequestrin 2 (CASQ2), as principle intracellular Ca2 buffer, is involved in regulation of Ca release from sarcoplasmic reticulum. In human and animal models, its dysfunction is associated with cardiac arrhythmia and sudden death. Sudden death syndrome (SDS) in broiler chickens is a cardiac disease associated with ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF); however its pathogenesis at molecular levels is not precisely determined. Based on the similarities between clinical aspects of sudden death in human and chickens, we hypothesis that there may be also similar underlying mechanisms. Coding sequence of CASQ2 gene in left ventricle muscle of healthy broiler (Cobb 500), layer (Leghorn) and indigenous chickens was determined by RT-PCR and direct sequencing. Then, sequence, structure and function of the corresponding protein were analyzed using bioinformatics tools. The sequence of chCASQ2 was identical in different chicken breeds and was highly similar to that of human and other species. According to the results, we concluded that CASQ2 can be a suitable candidate molecule for investigation about SDS pathogenesis.
  Keywords: Chicken, Calsequestrin 2, Sudden death syndrome, Broiler chicken
 • H. Nazari, A. Shirazi, N. Shamsesfandabadi, A. Kadivar, Mm Naderi, E. Ahmadi Page 11
  The aim of this study was to improve culture conditions of bovine embryos produced by the Hand-made cloning (HMC) method with the use of serum and myoinositol. For this purpose, after oocyte in vitro maturation followed by elimination of the zona pellucida, bovine oocytes were enucleated by separation of the metaphase spindle protrusion using a very thin pulled Pasteur pipette. After attachment of adult fibroblasts as donor cell into the enucleated oocyte and subsequent fusion and activation, reconstructed embryos were cultured by Well of the Well (WOW) method in six groups, including IVCSOF, IVCSOF-CSS, IVCSOF-ci, IVCSOF-ciCSS, IVCSOFci and IVCSOFci-CSS. In these groups, the embryos were cultured in IVCSOF with or without myoinositol-sodium citrate media until the third and then CSS and/or myoinositol-sodium citrate was added. Finally, development rate was recorded and analyzed statistically. Our result showed that despite the ineffectiveness of myoinositol on embryonic development capabilities, the embryos cultured in the presence of this combination and serum significantly reached earlier to blastocyst stage (p
  Keywords: Myoinositol, Serum, Hand, made cloning, Bovine, Culture medium
 • J. Jabibizade, A. Riyasi, H. Kahrami Page 21
  This study was conducted to evaluate the follicular and hormonal changes of Naeini ewes during the estrous cycle in breeding season. For this purpose, eight Naeini ewes were selected from a purebred herd in the fall of 1392. The estrous cycle of all ewes was synchronized with insertion of intravaginal progesterone sponge during a 12 days period. The ewes were checked for estrus signs using 4 intact rams fitted with aprons. Then the ovarian follicles changes were evaluated by ultrasound method during a 16 days period after estrus detection. At the same time, blood samples were collected to determine concentration of serum progesterone and oestradiol. Results showed that six ewes had single ovulation and two ewes had double ovulation. In present study, the right ovary was more active than the left ovary. The small and medium follicles were minimum during the early and late of estrus cycle, while the large follicles were maximum at the end of this cycle (P
  Keywords: Estradiol, Corpus luteum, Naeini ewes, Progesterone, Follicle, Estrouse cycle
 • Ak Zamanimoghadam, S. Saeedi, H. Hasanpur, F. Khajali Page 33
  Today, due to residual antibiotics in meat production and increased bacterial resistance, there are restrictions on its use. That's why probiotics are bacterial or fungal origin Phytogenic compounds as alternatives to antibiotic growth promoters used. This study evaluates the effect of adding synbiotic Biomin IMBO and phytogenic Biomin P.E.P composition on serum lipid peroxidation and nitric oxide impact on growth performance of Japanese quails were performed. Bomin IMBO including Enterococcus fasium (a probiotic), fructo- Oligosaccharides (a prebiotics) and particles stimulate the immune system. Biomin P.E.P includes phytogenic compounds (carvacrol, anethole, limonene), which is part of prebiotic compounds fructooligisaccharides. In this experiment, 180 Japanese quail chicks were divided into 3 groups of 4 replicates. Groups 2 and 3, respectively 1gr/kg Biomin IMBO and 1gr/kg Biomin P.E.P dietary received. The mean weight, feed intake and feed conversion was done on a weekly basis.. Blood samples to measure plasma levels of nitric oxide and lipid peroxidation were measured on day 35 and the end of the growing period. Measurement of serum lipid peroxidation using T-BARS and measurement of serum levels of nitric oxide were measured using the Griess method. The results show the effectiveness of the improved feed conversion Biomin IMBO and Biomin IMBO and Biomin P.E.P impact on reducing oxidative stress.
  Keywords: Biomin P.E.P, growth performance, Japanese quail, Biomin IMBO, Lipid peroxidation, NO
 • Sh Tarordisarabi, P. Shorang, M. Chamani Page 39
  The objective of this study was to investigate the effects of ginger extract on sex hormones of female rats, which exposed to induced oxidative stress. Twenty female rats after weaning were into 4 groups: The first group (control) was gavaged 0.1 ml olive oil for 30 days. The second group was gavaged 0.1 ml olive oil and was injected Tert-Butyl hydroperoxide (TBH; 0.1 mmole per kg of body weight). The TBH was injected into peritoneum every other day. The third group was gavaged with ginger extract dissolved in 0.1 ml olive oil (500 milligram per kilogram body weight) for five days per week, and the forth group was injected with TBH in peritoneum and gavaged with ginger extract dissolved in 0.1 ml olive oil (500 milligram per kilogram body weight) for five days per week. At the end of the experiment, some sex hormones were measured in plasma. Interactions between ginger extract and TBH injection were not significant for measured sex hormones (P > 0.10). Injection of TBH to rats decreased LH and estradiol concentrations (p
  Keywords: sexual hormones, Tert, Butyl hydroperoxide, rat, oxidative stress, ginger extract
 • A. Kadivar, H. Hasanpur, P. Mirshekaraei, F. Salehinejad, A. Afzali, H. Nazari Page 47
  The aim of the present study was to evaluate gene expression of constitutive and inductive nitric oxide synthase enzymes (cNOS, iNOS) and measurement of nitric oxide metabolite in ovine sertoli cells under heat stress. Testes of ten male lambs were provided from abattoir and then transported to the lab for separating of sertoli cells. Heat stress was challenged in three groups which consist of control (temperature of 32˚C) group, mild heat stress (temperature of 39˚C) and severe heat stress (temperature of 42˚C). The amount of nitrite (nitric oxide metabolite) was significantly higher in 42 ˚C-group than control (p
  Keywords: Sertoli cell, Nitric oxide synthase, Nitric oxide, Heat stress
 • H. Esmaeili, M. Bolurchi, S. Kalbasi, M. Hamedi Page 55
  Infertility due to Chlamydial infection has been reported worldwide and Chlamydophila abortus as one of the main causes of abortion, is still a major problem of the livestock industry. However there is inadequate information about Chlamydial infection rates of cattle in Iran. In this study blood samples were taken from 184 cattle belong to 3 industrial farms around Tehran. All samples were analyzed using an ELISA kit manufactured by IDEEX company, then the presence of antibodies against Chlamydophila abortus in serum were measured. The relationship between the occurrence of infection, age and number of abortion were analyzed statistically by chi-square test using SPSS. Eighty-nine (48.4%) of cattle had antibodies against Chlamydophila abortus. From seropositive and seronegative animals, 20 and 18 of them had more than one abortion respectively. At least 38 animals had two abortions. There was no significant difference between the number of abortion and age in seropositive animals. According to the contamination of all the three farms in this study, it is necessary to pay more attention to the C. abortus along with other infectious causes of abortion in cattle.
  Keywords: Cattle, Chlamydophila abortus, Abortion, Infertility
 • M. Abbasvali, Mh Hoseini, R. Firuzi Page 63
  In this study, using Brucella antigen, prepared by Vaccine and Serum Research Institute (karaj, Iran), anti-sheep IgG antibody conjugated with peroxidase and 4- chloronaphtol as a coloring agent and hydrogen peroxideas substrate, the Dot-ELISA test for the diagnosis of ovine brucellosis was standardized in such a way that with appropriate dilution of serum, pooled negative sera gave negative and pooled positive sera gave positive reaction. Then, on 100 positive and 10 negative sheep serum samples various conventional serological tests such as Rose Bengal Plate Test (RBPT), Standard Tube Agglutination Test (STAT), 2-Mercaptoethanol test (2ME) and standardized Dot-ELISA test, were applied. Out of positive sheep serum samples, 100, 91, 93 and 100 percentage were found to be positive with RBPT, STAT, 2ME, and standardized Dot-ELISA test, respectively. All the negative samples were detected negative in all four tests. The resultsshowed that standardized Dot-ELISA test has 100%, 92% and 94% agreement rate with RBPT, STAT and 2ME tests, respectively (p
  Keywords: Standardization, Sheep, Dot, ELISA, Brucellosis
 • Y. Shahbazi, E. Afshari, N. Shaviysi Page 73
  Brucellosis considers one of the most important zoonotic diseases worldwide. It frequently reports all over the world, except in those countries where animal brucellosis has been eradicated. When the incidence of brucellosis is controlled in animal reservoirs, there is a corresponding and significant decline in the incidence in humans. This study was conducted to investigate epidemiological aspects of animal brucellosis in Kermanshah province through 2009-2013. Data of vaccinating livestock and also examined tests according to year and type of livestock (cows, sheep and goat) were obtained from Veterinary Organization of Kermanshah province. According to the results of the present study, 3570 sheep, 66077 cattle and 52 goat have been evaluated between 2009 and 2013 that 397 (11.12%), 26 (0.04%) and 14 (26.92%) of each animals were positive, respectively. The highest number of cases of the disease was reported in 2011 that 247 and 10 cases of sheep and cattle were positive. Moreover, during the period of the study 3268982 sheep, 484132 cattle and 110849 goats were vaccinated. The results of the present study indicated that the prevalence of brucellosis in livestock animals in Kermanshah province is relatively low and effective control program of the disease should be recommended.
  Keywords: Kermanshah, brucellosis, epidemiological characteristics, animal population
 • M. Javdani, A. Ghashghaei, Z. Nikosefat Page 83
  A 5 month-old terrier dog with history of falling and sign of clinical lameness in left hind limb with swelling, tenderness and crepitus in palpation was referred to the Veterinary Teaching Hospital of the School of Veterinary Medicine, Razi University. A complete transverse fracture at distal portion of left femur with subluxation of patella has been shown in radiological evaluation. Based on open reduction and internal fixation, fracture's fragments in anatomical alignment had been fixed by using two cross intramedullary pins. For excessive stability of mentioned alignment and reduction, the fracture ends were compressed exactly towards each other by passing an orthopedic wire via figure 8 wiring technique. The following radiographic evaluation confirmed correct insertion of cross pins and proper reduction and fixation of fracture's fragments. Ultimately, the method using pin and wire in surgical treatment of distal femur fracture seemed successful after eight-week exercise restriction and postoperative followings respectively.
  Keywords: cross pin, wire, Dog, femoral fracture