فهرست مطالب

طب نظامی - سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1395)
 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • میرمحمد میری، نرگس مفرد طاهری، مهرداد سلوکی* صفحات 307-314
  اهداف
  مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه عوارض و پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به VAP در بیماران با آسیب ترومایی مغزی (TBI) با بیماران بدون آسیب ترومایی مغزی پرداخته است.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع هم گروهی آینده نگر است که طی آبان ماه سال 91 تا آبان ماه سال 92 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع) انجام شد. بیماران با سن بالای 18 سال بستری در ICU که دچار VAP شده بودند وارد مطالعه شدند. بیمارانی که به علت TBI بستری شده بودند در گروه یک و بیمارانی که به علل دیگری غیر از TBI بستری شده بودند در گروه دو قرار داده شدند. اطلاعات مورد نیاز همه بیماران در هر دو گروه ثبت گردید. این بیماران تا زمان ترخیص از بیمارستان پیگیری شدند و میزان بروز مرگ یا بهبودی، بروز عوارض جدی، تعداد روزهای بستری شدن، مدت اینتوباسیون و نوع میکروارگانیسم رشد کرده در کشت، ثبت گردیده و در دو گروه مقایسه شدند.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر تعداد 38 نفر (6/81% مرد) در گروه یک و 57 نفر (4/54% مرد) در گروه دو بررسی شدند. میانگین سنی گروه یک (42 سال) به طور معنی داری کمتر از گروه دو (57 سال) بود (002/0P=). متوسط مدت زمان بستری در ICU در گروه یک 14 روز و در گروه دو 32 روز بود (001/0P<). نتایج sputum culture در 28 نفر (7/75%) از گروه یک و 50 نفر (3/89%) از گروه دو پاسخ مثبت گزارش گردید (P=0/081) و همچنین نتایج blood culture 5 نفر (8/23%) از گروه یک و 18 نفر (2/46%) از گروه دو کشت خون مثبت داشته اند (P=0/09). عوارض جدی ثبت شده در هر دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند. از نظر پیامد بالینی مورتالیتی ICU در بیماران گروه یک 7/23% و در گروه دو 6/38% بود (P= 0/129) و مورتالیتی بیمارستانی در بیماران گروه یک 26% و در گروه دو 49% بود (P=0/116).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که میزان بروز عوارض و همچنین پیامد بالینی بیماران مبتلا به پنومونی مرتبط به ونتیلاتور در گروه دارای آسیب ترومایی مغزی تفاوت معنی داری با گروه بدون آسیب ترومایی مغزی ندارد.
  کلیدواژگان: پنومونی مرتبط با ونتیلاتور، آسیب ترومایی مغزی، پیامد بالینی، بخش مراقبت های ویژه
 • شهرزاد نصیری سمنانی*، فرزانه قلی خانی، مهدی رهنما، رضا شاپوری، حامد علیزاده، حسن قاسم پور صفحات 315-322
  اهداف
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات عصاره های بابا آدم بر بروسلا ملی تنسیس M 16 در شرایط آزمایشگاهی، کشت درون ماکروفاژی و مدل حیوانی می باشد
  روش ها
  در این مطالعه تجربی، پس از تهیه عصاره های برگ، گل آذین و ریشه بابا آدم، اثر ضد باکتریایی عصاره ها با روش انتشار چاهکی در آگار و ماکرودایلوشن جهت به دست آوردن MIC و MBC بررسی شد. سپس بقای داخل ماکروفاژی بروسلا ملی تنسیس M 16 با کشت سلولی از ماکروفاژهای صفاقی موش بالب سی و همچنین در مدل حیوانی مطالعه گردید.
  یافته ها
  MIC و MBC عصاره اتانولی برگ و گل آذین بابا آدم بر روی باکتری به ترتیب 101 و 116 میلی گرم بر میلی لیتر و بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصاره اتانولی بود. در مدل حیوانی مشخص گردید که موثرترین عصاره علیه سویه های مذکور عصاره آبی برگ بابا آدم می باشد. در کشت ماکروفاژی و در مدل حیوانی عصاره آبی گل بابا آدم موثرترین عصاره بود.
  نتیجه گیری
  عصاره های آبی و آلی باباآدم اثرات ضد میکروبی علیه بروسلا ملی تنسیس درون ماکروفاژی دارند و عصاره آبی بیشترین فعالیت ضد میکروبی بر روی بروسلای داخل ماکروفاژی دارد، لذا این عصاره ها در درمان بروسلوز می توانند مفید باشند.
  کلیدواژگان: ضد میکروبی، بروسلا ملی تنسیس، باباآدم، ماکروفاژ
 • محسن نظام الدین، ثریا اجاقلو، حمید پیروی، زهره پارسایکتا، ریحانه رستگاری، فتانه قدیریان* صفحات 323-329
  اهداف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاریخی شکل گیری بهداری رزمی در ایران در دوران جنگ عراق با ایران طراحی شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر با روش کیفی و رویکرد تاریخ نگاری انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس و مبتنی بر هدف از منابع اولیه و ثانویه تاریخی انجام شد. در نهایت 11 کتاب، 6 مقاله و پنج مشارکت کننده برای مصاحبه انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تجارب خود از بهداری رزمی را توصیف کنند. همه مصاحبه ها ضبط شدند و به صورت کلمه به کلمه پیاده شدند. مصاحبه های پیاده شده و نیز سایر منابع انتخاب شده چندین بار توسط اعضای تیم تحقیق خوانده شد و عبارات مهم از آن ها استخراج شد و در نهایت روندهای تاریخی در آن ها شناسایی شد و دوره بندی تاریخی صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که شکل گیری بهداری رزمی در دوران جنگ و مقدمات شکل گیری آن در دوران قبل از جنگ مسیر پرفراز و نشیبی را به شیوه ای غیرکلاسیک و مرسوم در جنگ های دنیا طی می کند و بالاخره به شکل کاملی در نوع خود در جنگ دست یافته است.
  نتیجه گیری
  در نهایت به نظر می رسد تشکیل بهداری رزمی در دوران جنگ متاثر از عوامل مختلف سیاسی- اجتماعی و نیز حرفه ای بوده است که در نهایت ایجاد ساختاری ویژه در نوع خود را ممکن ساخته اند.
  کلیدواژگان: بهداری رزمی، جنگ عراق با ایران، تاریخ نگاری
 • محسن اسکندری*، خدابخش احمدی، علی فتحی آشتیانی، پرویز آزادفلاح، زهره پالیزگر صفحات 331-338
  اهداف
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی سه روش صبر، برون ریزی استرس و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی نظامیان انجام شده است.
  روش ها
  این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی انجام شد، ابزار پژوهش پرسشنامه شاخص توصیف شغلی بود.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد؛ هر سه روش در افزایش رضایت شغلی موثر بوده اند، اما میانگین رضایت شغلی به ترتیب بیشترین افزایش را در گروه های تمرین صبر، ارتباط تلفنی و برونریزی استرس داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی سه روش؛ تمرین صبر، ارتباط تلفنی و برونریزی استرس بر افزایش رضایت شغلی، می توان از هر سه روش برای افزایش رضایت شغلی استفاده کرد. ضمنا؛ با توجه به برتری تاثیر روش تمرین صبر، می توان از این روش به عنوان اثربخش ترین شیوه در مقایسه با دو روش دیگر ذکر نمود.
  کلیدواژگان: استرس، سلامت روانی، ارتباط تلفنی، صبر، رضایت شغلی، نظامیان
 • جعفر حسنی، طیبه شاهمرادی فر* صفحات 339-346
  اهداف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش نظم جویی فرایندی هیجانی در دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان می باشد.
  روش ها
  این پژوهش در مقوله طرح های آزمایشی است. بدین منظور، 20 نفر (11 زن و 9 مرد) از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به صورت گروهی، ده جلسه تحت آموزش راهبردهای نظم جویی هیجان قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله (قبل از آموزش، میانه آموزش و بعد از آموزش) به وسیله ی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) ارزیابی شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بون فرنی با برنامه ی SPSS v18 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج بیانگر این بود که آموزش نظم جویی فرایندی هیجان منجر به کاهش معنی دار در نمرات خرده مقیاس های دشواری در رفتار هدفمند (0.001>P)، فقدان آگاهی هیجانی (0.001>P) دشواری در کنترل تکانه (0.01>P)، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی (0.01>P)، عدم وضوح هیجانی (0٫01>P) و عدم پذیرش پاسخ های هیجانی (0٫05>P) در شرکت کنندگان شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت نظم جویی هیجان با اصلاح راهبردهای نظم جویی هیجان سازش نایافته، می تواند روش مناسبی برای پیشگیری از مشکلات ناشی از هیجان باشد.
  کلیدواژگان: هیجان، نظم جویی هیجان، دشواری تنظیم هیجان، الگوی فرایندی
 • بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی
  محمود ثالثی، مهدی رادآبادی، محمدکریم بهادری، احمد عمه ریون، امین حجتی دانا، احسان تیمورزاده صفحات 347-353
  اهداف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیرنظامی به انجام رسید.
  روش ها
  مطالعه توصیفی و تحلیلی حاضر به روش مقطعی در سال 1394 بر روی 240 نفر از مدیران ارشد، میانی و اجرایی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان دارای 6 مولفه و 40 گویه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS v21.0 و به کمک آزمون های ناپارامتریک من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در بین ابعاد مدیریت زمان، بیشترین میانگین مربوط به بعد اولویت بندی اهداف و فعالیت ها با میانگین 1.79 امتیاز و کمترین میانگین مربوط به بعد هدف گذاری با میانگین 1.56 امتیاز می باشد. همچنین نتایج آزمون من ویتنی و ویلکوکسون نشان داد که در کلیه ابعاد مدیریت زمان بیمارستان نظامی نسبت به بیمارستان های غیرنظامی به صورت معنی داری از سطح میانگین بالاتری برخوردار بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که مدیران از نظر مهارت های مدیریت زمان در سطح متوسطی قرار دارند. ارزیابی مهارت ها و رفتارهای زمانی مدیران به منظور درک بهتر آن ها از استراتژی های مورد استفاده شان در مدیریت زمان و آگاهی بخشی به آن ها در زمینه مدیریت نمودن زمان خود پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت زمان، مدیر، بیمارستان نظامی
 • عزیز رضاپور، امیرعلی عبادی فردآذر، صدیقه اسدی، سعید باقری فرادنبه*، فیروز طوفان صفحات 355-361
  اهداف
  هدف از این مطالعه تخمین نسبت شانس عوامل موثر بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و منجر به فقر سلامت می باشد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری خوشه ایمی باشد. واحد نمونه گیری خانوارهای حوزه شهر تهران با مدت سکونت حداقل یک سال قبل از تاریخ اخذ اطلاعات می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی می باشد. برای تخمین نسبت شانس عوامل موثر بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و هزینه های منجر به فقر سلامت از مدل لاجستیک و نرم افزار Stata13 بهره گیری شد.
  یافته ها
  بر طبق یافته ها وجود فرد بالای 60 سال در خانوار، استفاده از خدمات بستری و پرداخت های غیررسمی شانس مواجهه خانوار با هزینه های کمرشکن را افزایش و پوشش بیمه ای خانوار این احتمال را کاهش می دهد. استفاده از خدمات بستری، پرداخت های غیررسمی و تعداد استفاده از خدمات سلامت شانس مواجهه خانوارها با هزینه های منجر به فقر سلامت را افزایش می دهند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، گسترش پوشش بیمه سلامت، مکانیزم پیش پرداخت، حمایت از بیماران سالمند، تدارک خدمات بستری با هزینه های پایین از طریق گسترش پیش پرداخت ها، تدوین بسته های خدماتی مورد تعهد سازمان های بیمه، اصلاح سیستم های پرداخت و نظارت بر تعرفه ها می تواند خانوارهای بسیاری را از سقوط به زیر خط فقر، تشدید فقر و ساقط شدن از هستی ممانعت نماید.
  کلیدواژگان: هزینه های کمر شکن، هزینه های منجر به فقر، نسبت شانس، مدل لاجستیک
 • طیبه رحیمی پردنجانی*، علی محمدزاده ابراهیمی صفحات 363-370
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه دانش ایمنی، مهارت ایمنی و توانایی ایمنی با رفتارهای ناایمن در یک شرکت صنعتی می باشد.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی-همبستگی، جامعه آماری همه کارکنان بخش های عملیاتی شاغل در یک شرکت صنعتی می باشند (1160=N). تعداد 265 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه رفتارهای ناایمن هافمن و استیتزر (1996) و مقیاس شایستگی ایمنی صالح (2010) مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS v19 و در بخش اعتباریابی از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار AMOS-21 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، ضریب همبستگی بین دانش ایمنی با رفتارهای ناایمن، منفی و معنی دار می باشد (001/0< P، 259/0- =r). ضریب همبستگی بین مهارت ایمنی و رفتارهای ناایمن منفی و معنی دار می باشد (001/0< P، 411/0- =r). همچنین ضریب همبستگی بین توانایی ایمنی با رفتارهای ناایمن، منفی و معنی داری می باشد (001/0< P، 323/0- =r). تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد از میان 3 متغیر مستقل فقط دو متغیر مهارت ایمنی و توانایی ایمنی معیار ورود به معادله رگرسیون را پیدا کردند (181/0R2=، 0001/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر اهمیت مهارت ایمنی و توانایی ایمنی را به عنوان پیش بین های رفتارهای کاری ناایمن نشان می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور گزینش افراد برای محیط های پرخطر و همچنین در دوره های آموزشی، بر این متغیرها تاکید شود.
  کلیدواژگان: دانش ایمنی، مهارت ایمنی، توانایی ایمنی، رفتارهای ناایمن
 • مهدی خوبدل*، حسین جعفری، محمدرضا آخوند صفحات 371-379
  اهداف
  مطالعه حاضر در نظر دارد تا اثرات خدنگ خاکستری رهاسازی شده در جزیره ابوموسی را بر روی برخی از گونه های جانوری بومی این جزیره مورد بررسی قرار دهد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1392 در دو جزیره ابوموسی و تنب بزرگ به انجام رسید. برای این منظور، از روش برآورد الگوی انتشار و فراوانی موجودات شاخص شامل مارمولک ها، مارها و عقرب ها که مورد شکار این خدنگ می باشند، در جزیره ابوموسی و مقایسه آن با جزیره تنب بزرگ استفاده شد. همچنین مشاهدات محققین در خصوص جمعیت خدنگ خاکستری در جزیره ابوموسی و برخی رفتارهای آن ها نیز ثبت و گزارش گردید.
  یافته ها
  شاخص نسبت فراوانی صید مارمولک ها در طبیعت جزیره ابوموسی به کل جزیره، با 0.25(0.05±SE=) به طور معنی داری کمتر از جزیره تنب بزرگ با 0.48(0.04±) محاسبه شد که نشان دهنده کاهش جمعیت مارمولک ها در سطح طبیعت جزیره ابوموسی می باشد (0.001=P) در حالی که مقایسه این نسبت در مورد جمعیت عقرب های بین دو جزیره مذکور، اختلاف معنی داری را نشان نداد (0.556=P). در طی جستجو در جزیره ابوموسی به غیر از مارهای دریایی که در سواحل قابل مشاهده بودند، هیچ مار زمینی مشاهده نشد. جمعیت خدنگ خاکستری در جزیره ابوموسی به شدت افزایش یافته است بطوریکه به محیط شهری و اماکن انسانی نیز راه یافته اند.
  نتیجه گیری
  اگرچه کاهش جمعیت مارمولک ها و مارها ممکن است مورد دلخواه ساکنین و نیروهای نظامی مستقر در جزیره ابوموسی باشد، ولی با اثرات منفی بر فون بومی جزیره، تنوع زیستی و حیات اکوسیستم حساس آن را تهدید می نماید. استفاده از خدنگ خاکستری برای کنترل بیولوژیک راتوسها و مارها در سایر جزایر و مناطق ایران توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: خدنگ خاکستری هندی، کنترل بیولوژیک، پستاندار مهاجم، گونه های بومی، تنوع زیستی
|
 • Mir Mohammad Miri, Narges, Mofrad Taheri, Mehrdad Soloki Pages 307-314
  Aims: The current study surveyed and compared the complications and clinical outcomes in patients with ventilator-associated pneumonia in patients with and without traumatic brain injury admitted to ICU.
  Methods
  This is a prospective cohort study which was carried out in Nov 2012-Nov 2013 in the ICU ward of Imam Hossein Hospital. The patients over 18 years old, that were developed VAP in the ICU participated in this research. Patients who were hospitalized due to TBI were considered as a group and patients who were hospitalized due to non-TBI were considered as another group. Necessary data were recorded for all patients in both groups. All patients were followed up until hospital discharge. Incidence of death or recovery, incidence of serious complications, length of stay (LOS), duration of intubation and type of microorganisms were recoded and compared between two groups.
  Results
  In this study 38 patients (81.6% male) in group 1 and 57 patients (54.4% male) in group 2 were surveyed. The mean age of the patients in group 1 (42 years) was significantly less than group 2 (57 years) (P = 0.002). The mean of LOS in ICU for patients of group 1 was 14 days and for patients of group 2 was 32 days ((P
  Conclusion
  The findings of this study demonstrated that the incidence of complications and clinical outcomes in patients with ventilator-associated pneumonia were not significantly different between patients with and without traumatic brain injury.
  Keywords: Ventilator Associated Pneumonia, Traumatic Brain Injury, Clinical Outcome, ICU
 • Sh Nassiri, Semnani*, F. Gholikhani, M. Rahnema, R. Shapouri, H. Alizadeh, H. Gassempour Pages 315-322
  Aims: The aim of this study was to evaluate the antibacterial effects of aqueous and organic extracts of Arctium lappa on Brucella melitensis 16M in vitro, in macrophage culture and in the animal model.
  Methods
  In this experimental study aquatic, ethanolic, and acetonic extracts of Arctium lappa were prepared. The antibacterial effect of the extracts investigated by agar well diffusion and macrodilutionon methods for determination of MIC and MBC. Then the intramacrophge survival of the B.melitensis 16M was studied from the cell culture of Balb/c mice. Also, the antibacterial effect of the extracts were studied in the animal model.
  Results
  The MIC and MBC of leaves and inflorescences extracts of Arctium lappa on B. melitensis 16 M were 101 and 116 mg/ml, respectively. The maximum inhibition zone diameter was related to an ethanolic extract. In the macrophage culture and in the animal model, the aquatic extract of inflorescences of Arctium lappa was the most effective.
  Conclusion
  The aquatic and organic extracts of Arctium lappa have antibacterial activity against intramacrophage B. Melitensis 16M. The aquatic extract has the most effective antimicrobial activity on intramacrophage B. Melitensis 16M. These extracts can be useful in the treatment of brucellosis.
  Keywords: Antimicrobial, Brucella melitensis, Arctium lappa, Macrophage
 • Mohsen Nezamoddin, Soraya Ojaghloo, Hamid Peyravi, Zohreh Parsa, Yekta, Reyhaneh Rastegari, Fataneh Ghadirian Pages 323-329
  Aims: The current study was designed in order to assess the historical formation of the military health care- named Behdari- system.
  Methods
  The study was conducted using a qualitative and historiography approach. Purposeful sampling of primary and secondary sources was done. At the end, 11 books, 6 articles and 5 participants were selected for an interview. Participants were asked to describe their experiences about military clinics. Then, all interviews were taped and transcribed word by word. For analyzing, all books and transcribed interviews were read by the research team members several times and significant statements were extracted and eventually historical trends were identified and historical periodization were done.
  Results
  Results showed that military medicine with primary backgrounds at prewar periods has passed difficult path to complete during the war in a non-classical and non-customary manner.
  Conclusion
  Finally, it seems that the formation of military clinics during the war period in Iran has been affected by political, social and professional factors. This has eventually created a unique structure for military clinics.
  Keywords: Military Medicine, Military Clinics, Iran–Iraq War, Historiography
 • Mohsen Eskandari, Khodabakhsh Ahmadi, Ali Fathi Ashtiyani, Parviz Azadfallah, Zohre Palizgir Pages 331-338
  Aim: This study aimed to compare the effectiveness of three methods of patience, stress and telecommunication issues in military job satisfaction.
  Methods
  The study followed an experimental method with a pretest-posttest design. The tools used during this study was the Job Descriptive Index questionnaire.
  Results
  The results showed that all the three methods of increasing job satisfaction were effective in this study. The average of job satisfaction had the highest increase in the patience exercise, telecommunication and externalized stress groups respectively.
  Conclusion
  According to the efficacy of each three methods, defusing, patience practice and telecommunication on increasing job satisfaction, using each of these three manners is possible for increasing job satisfaction. In addition, as patience practice had the best efficacy, this method may be used as the most effective method compared to the two others.
  Keywords: Stress, Mental Health, Telecommunication, Patience, Job Satisfaction, Military
 • Jafar Hasani, Taibah Shahmoradifar* Pages 339-346
  Aims: The purpose of the present study was to examine the effectiveness of emotion regulation strategies training on difficulties in emotion regulation.
  Methods
  This research was an experimental study. To this end, 20 university students (9 males and 11 females) from the Kharazmi University voluntarily participated in this study. The volunteers were trained emotion regulation strategies for 10 sessions in a group. In all the three stages of training (prior to training, while receiving the training and subsequent to the training) individuals were tested using the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). The obtained data were entered into SPSS 18 and were analyzed using Repeated Measures ANOVA and Bonferroni tests.
  Results
  Results indicated that, process emotion regulation training meaningfully decreases the scores of difficulties engaging in goal directed behavior (P
  Conclusion
  With regards to the results of the present research, it can be concluded that modifying maladaptive emotion regulation strategies can be a good solution to prevent emotion problems.
  Keywords: Emotion, Emotion Regulation, Difficulty in Emotion Regulation, Process Model
 • The Study of Time Management Skills among Military and Civilian Hospital's Managers
  Mahmood Salesi, Mehdi Raadabadi, Mohamadkarim Bahadori, Ahmad Ameryoun, Amin Hojati Dana, Ehsan Teymourzadeh Pages 347-353
  Aims: This study aimed to investigate the time management skills among military and civilian hospital's managers.
  Methods
  This was a cross-sectional and descriptive-analytical study conducted in 2015 on 240 senior, middle and first-line civilian and military hospital's managers in Kermanshah. The required data were collected using a standard questionnaire (Time Management) consisting of 6 dimensions and 40 items. The collected data were analyzed using SPSS v21.0 through a few tests, including Mann-Whitney, Kruskal-Wallis tests and Spearman correlation coefficient.
  Results
  The results showed that among the time management dimensions, the highest and lowest means were, respectively, related to the prioritization of objectives and activities (with the mean of 1.79) and goal setting (with the mean of 1.56). Also, the results revealed that all the dimensions of time management skills in the Imam Hussein Military Hospital had higher means than the civilian hospitals and its means was greater than the average significantly.
  Conclusion
  Results showed that the studied managers were at a moderate level in terms of time management skills. Therefore, assessing the manager's time skills and behaviors in order to better understand the strategies used by them to manage their time and inform them about managing time can be suggested.
  Keywords: Time management, Military Hospital, Manager
 • Aziz Rezapour, Amirali Ebadifard Azar, Sedighe Asadi, Saeid Bagheri Faradonbeh*, Firuz Toofan Pages 355-361
  Aims: The main object of this study was to estimate the odd-ratio of factors affecting families’ exposure to catastrophic and impoverishing health expenditures.
  Methods
  This research was a cross-section study with a clustered sampling method. The sampling units were Tehran’s households who had lived in Tehran for at least one year before the data collection. The data gathering tool was the WHO questioner. The Logistic model and the stata13 software were used for estimating the odd-ratio of the factors determining households’ exposure to catastrophic and impoverishing health expenditures.
  Results
  According to the results of this study, the presence of a family member older than 60, using inpatient services and informal payments increase the probability of catastrophic expenditures. This is while insurance coverages reduces this issue.
  Conclusion
  According to the obtained results, extending the insurance coverage and the prepayment mechanism, preparing low cost inpatient services by the extension of prepayments, codifying health care packages under the commitment of insurance agencies, reforming the payment systems and monitoring tariffs can prevent households from falling under the poverty line. This means that it can help families to overcome their poverty in order to have better lives.
  Keywords: Catastrophic Expenditures, Impoverishing Expenditures, Odds, ratio, Logistic Model
 • Tayebe Rahimi Pordanjani*, Ali Mohammadzade Ebrahimi Pages 363-370
  Aims: Previous research have shown many organizational factors as determinants of unsafe behaviors. One of the most prominent is the lack of adequate knowledge, skill and ability in the field of safety. So, the aim of the present study was to examine simple and multiple relationships between safety knowledge, safety skill and safety ability with unsafe behaviors in an industrial company.
  Methods
  The population of this descriptive – correlation study included all line employees who work in an industry company (N= 1160). Among this population, 265 employees were selected by a stratified random sampling method. Participants in this study were measured by using the unsafe behaviors questionnaire of Hofmann & Stetzer (1996) and the Salleh (2010) safety competency scale. In order to analyze the data, the Pearson’s correlation coefficient and regression analysis (by use software SPSS v19) and in the validation stage, the confirmatory factor analysis (by use software AMOS-21) were applied.
  Results
  Findings indicate that the correlation coefficients between safety knowledge and unsafe behaviors were significantly negative (r=-0.259, P
  Conclusion
  The results of this study showed the importance of safety skill and safety ability as predictors of unsafe behaviors. Therefore, in order to select people for high risk environments such as the petrochemical industry and also in training courses we should rely on these variables.
  Keywords: Safety Knowledge, Safety Skill, Safety Ability, Unsafe Behaviors
 • Mehdi Khoobdel*, Hossain Jafari, Mohammad Reza Akhoond Pages 371-379
  Aims: This study aims to evaluate the impact of the introduced Indian gray mongoose, Herpestes edwardsii (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) on some non-target vertebrate and invertebrate native species of the Abu-Musa Island, in the Persian Gulf in southern Iran.
  Methods
  This study was conducted during April to July 2013 in Abu-Musa and Greet Tunb islands, as case and control districts, respectively. For this purpose, the abundance and distribution pattern of lizards, snakes and scorpions that are hunted by the Mongoose was estimated in Abu-Musa and Greet Tunb Islands and were compared.
  Also the researcher’s observations among the population of the Indian gray mongoose and some of its behaviors were recorded.
  Results
  The abundance ratio of lizards in wildlife Island (outside area of human habitat) to residential areas, was determined 0.25 (SE= ±0.05), which is significantly less than Greet Tunb island with 0.48 (±0.04) (P=0.001). This implies the reduction of the lizard population in the wildlife of Abu-Musa Island. This is while there is no significant decrease in the population frequency of scorpion in the Abu-Musa Island (P=0.556).
  In this study, 4 species of Lizards including Geckonidae and Sphaeroductylidae were reported for the first time from this Iranian Island on the Persian Gulf.
  During the exploration on the Abu- Musa, with the exception of sea snakes that were visible on the coastal area, no snakes were seen. Probably snakes have disappeared in this island by Indian Gray Mongoose.
  Conclusion
  Although the reduction or elimination of the snakes and even the lizards population from the Abu -Musa Island, may be of interest for the people and the military forces in this island, but this issue can affect the native species and the biodiversity and also the life of sensitive ecosystems of this island. Based on these findings and other experiences in the world, the Indian gray mongoose, Herpestes edwardsii, is not recommended to get introduced in the other islands and regions of Iran, as a biological control agent.
  Keywords: Indian Gray Mongoose, Herpestes edwardsii, Biological Control, Invasive Mammal, Native Species, Diversity