فهرست مطالب

مدیریت فردا - پیاپی 45 (زمستان 1394)
 • پیاپی 45 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا علی احمدی*، عطاالله رفیعی آتایی، مصطفی امین منصور صفحه 3
  چگونگی نقش آفرینی ارزش های اسلامی بر فعالیت های مدیریتی در سطوح مختلف، ازجمله فعالیت های بااهمیت برای تدوین دانش مدیریت اسلامی. ارزش های اسلامی مشتمل بر اصول عقاید و باورها، ارزش های اخلاقی و احکام فقهی است که در این مقاله ما درصدد بکارگیری قواعد فقهی (که در زمره اصول فقه اسلام می باشد) برای تعیین خطوط راهنمای بایدی و نبایدی هدایتگر برای برنامه ریزی و فعالیت های مدیریتی برای تحقق برنامه ها است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی به کارگیری قواعد فقهی برای استفاده در فعالیت های مدیریتی است و از بین قواعد فقهی فراوانی که در منابع ذی ربط وجود دارد، در این مقاله به تبیین و معرفی مصادیق 8 قاعده فقهی در فعالیت های اصلی برای فرایند برنامه ریزی راهبردی و فراهم کردن مقدمات پیاده سازی و اجرای انحا پرداخته ایم. قواعد فقهی مورد بهره گیری در این مقاله عبارت اند از 1-قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام 2- قاعده الصحه 3- قاعده لا حرج 4- قاعده لزوم در عقود 5-قاعده عدالت 6-قاعده اهم و فی الاهم 7– قاعده حفظ نظام اسلامی 8- قاعده تولی و تبری. فعالیتهای مدیریتی که مصادیق کاربرد در هریک از قواعد فوق در تحقق آنها مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از برنامه ریزی مشتمل بر اجرای فرایندی چون: ارزشی چون ارزش اساسی، ترسیم چشم انداز آرمانی و مطلوب، تدوین رسالت و اهداف عالیه، تدوین سیاستهای ارزیابی قوتها و ضعفها ، ارزیابی فرصتها و تهدیدات محیطی، انتخاب استراتژی ها و طراحی برنامه ها و اقدامات اولویت دار برای تحقق راهبردها. مقدمات پیاده سازی اجرا مشتمل بر: پیاده سازی، هدایت و رهبری، نظارت و ارزیابی، این هشت قاعده برای این فعالیتهای مدیریتی بطور نمونه ارائه شده در حالیکه هدف ما چگونگی کاربرد قواعد فقهی در فعالیتهای مدیریتی بود.
  کلیدواژگان: قواعد فقهی، برنامه ریزی راهبردی، مدیریت، روش شناسی
 • فاطمه ثقفی*، احسان نورزاده مقدم صفحه 19
  امنیت اطلاعات در عصر جدید یکی از ارکان فناوری و قدرت نرم محسوب می شود و سیستم عامل زیرساختی ترین نرم افزار ایجاد امنیت است. پروژه تولید سیستم عامل کارساز متن باز با هدف ایجاد فناوری در این حوزه و توسعه آن در سال 1390 در ایران آغاز شد. این پروژه زمانی می تواند در امنیت و اقتصاد کشور نقش موثری ایفا کند که مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا با توجه به نوع فناوری مدل پذیرش آن هم به شرایط آن کشور بستگی خواهد داشت. از آنجا که در این زمینه تحقیقی انجام نشده است، در این مقاله با مرور مقالات مختلف، و با توجه به توانمندی های مدل TAM از آن به عنوان مدل پایه استفاده شد. سپس با نظر خبرگان ایرانی مولفه های موثر بر پذیرش سیستم عامل شناسایی و با آزمون فریدمن اولویت بندی شده و 4 اولویت اول آن به عنوان متغیرهای ورودی مدل TAM در نظر گرفته شدند. در ادامه پرسشنامه اختصاصی برای این مدل مبتنی بر تحلیل معادلات ساختاری طراحی و توسط 200 نفر از کاربران این حوزه تکمیل شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد مولفه ظرفیت جذب و درک از خطر (امنیت) به ترتیب دو مولفه تاثیر گذار بر پذیرش فناوری هستند. در انتها توصیه هایی برای سیاست گذاری جهت تقویت این مولفه ها در جهت پذیرش این فناوری با توجه به وضعیت خاص ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، سیستم عامل، Xamin
 • پیمان اخوان* صفحه 39
  سازمان های امروزی مدیریت دانش را عاملی ضروری برای ثبات و موفقیت بلند مدت خود تلقی می کنند. سازمان باید دارای آنچنان قابلیتی باشد که بتواند دانش موجود خود را تحت کنترل در آورد، یعنی ضمن جلوگیری از نابودی دانش مفید خود، در موارد مقتضی توانایی حذف و نادیده گرفتن بخشی از ذخایر دانشی خود را داشته باشد. فراموشی فعال دانش به عنوان یک فعالیت ارادی و سیستماتیک و با توجه به ارزش دانش های سازمان به مدیریت دانش های کهنه و قدیمی می پردازد. اگرچه مقالات متعددی در خصوص مدیریت دانش و فراموشی دانش به تفکیک نگاشته شده است ولی کمتر مقاله ای به مطالعه همزمان این دو مهم و تاثیر آنها بر یکدیگر پرداخته است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و فراموشی سازمان پرداخته و تاثیر مولفه های مختلف مدیریت دانش شامل افراد، فرایند و تکنولوژی را بر مولفه های فراموشی سازمانی شامل تغییر در باورها، تغییرات عملیاتی و تغییر در رویه های فیزیکی مورد مطالعه قرار می دهد. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart.PLS الگوسازی گردیده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که که در بین مولفه های مدیریت دانش، افراد دارای بیشترین تاثیر و فناوری دارای کمترین تاثیر در مدل ارایه شده می باشند. از طرفی تغییر در باورها و از بین آنها، مولفه های ارزش ها دارای کمترین میزان تاثیرپذیری بوده اند که علت آن نیز خصوصیات افراد و عدم تاثیر پذیری یا کم تاثیرپذیری باورها ی آنان از شرایط محیطی می باشد. همچنین تغییر در رویه های فیزیکی و پس از آن تغییرات عملیاتی دارای بیشترین میزان ضریب تاثیر در عامل فراموشی سازمانی هستند، که قطعا این تغییرات به مراتب دست یافتنی تر از تغییر در باورها نزد افراد می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فراموشی فعال سازمانی، تغییر در باورها، تغییرات عملیاتی، تغییر در رویه های فیزیکی
 • میرسامان پیشوایی*، سامان احسنی زاده صفحه 53
  یکی از چالش های تجاری سازی ایده های خلاق و ترویج نوآوری ها، تامین مالی می باشد. زمانی که شرکت نوپا و نوآور باشد، سابقه لازم برای تامین مالی از بازار پول و سرمایه را ندارد و همچنین طرح نوآورانه شرکت موجب افزایش ریسک موفقیت محصول در بازار می شود. از طرفی رویکرد مدیریت جهادی در کشور تجربه ای موفق در حوزه مدیریتی می باشد. مسئله مورد بررسی این مقاله مربوط به این نکته است که مدیر جهادی مبتنی بر اصول و چهارچوب های مدیریت جهادی کدام یک از روش های تامین مالی حوزه نوآوری را انتخاب می کند. ابتدا اصول و ارزش ها و ویژگی های مدیریت جهادی تشریح شده است و پس از آن سه روش نوین تامین مالی فرشتگان کسب و کار، سرمایه گذاری خطرپذیر و تامین مالی جمعی یا توده ای که در ادبیات مدیریت تکنولوژی جهت حل چالش مالی شرکت های نوپا و نوآور پیشنهاد شده، تشریح شده اند. رتبه بندی روش های تامین مالی بر مبنای نظرات سه نفر از خبرگان مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره پرامیتی 2 صورت گرفته است. نتایح نشان می دهد که روش تامین مالی جمعی یا توده ای به واسطه ارجحیت در معیارهای شایسته سالاری، مردمی بودن و غیر بروکراتیک بودن آن، تناسب بیشتری با رویکرد مدیریت جهادی دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، تصمیم گیری چند معیاره پرامیتی 2، فرشتگان کسب و کار، سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین مالی جمعی
 • علیرضا میرمحمد صادقی، مهدی مغان، سیاوش علیخانی صفحه 69
  با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه سازمان ها قادرند تا بابهره گیری از این اطلاعات به شکل مستمر بر پایه دانشی خود بیفزایند. ارزیابی این منابع داده ای و تبدیل آنها به دانش قابل اتکا و قابل استفاده نیازمند ابزارها و فرآیندهای خاصی است. اینکه سازمان ها چگونه از ان منابع اطلاعاتی استفاده کنند و نقش این منابع در فرآیند مدیریت دانش سازمانی چیست به عنوان یک چالش مهم و تاثیرگذار در فرآیند یادگیری سازمانی مطرح است. برای ارزیابی و استخراج دانش از میان داده های موجود الگوریتم ها و نرم افزارهای متفاوتی ارائه شده است. مساله اساسی ارائه فرآیندی سیستماتیک برای استفاده اصولی از این منابع و ابزارها در جهت تقویت سیستم تصمیم سازی سازمان است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن معرفی فرآیند داده کاوی، نقش آن درفرآیند استخراج دانش تبیین و ضمن تاکید بر تعامل سازنده با متخصص کسب و کار و متخصص داده کاوی در مدل پیشنهادی این مدل به شکل گام به گام و عملیاتی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه جهت کشف دانش مشتری به کار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: بررسی جایگاه داده کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)
 • حامدامینی*، علی بنیادی نایینی، میرسامان پیشوایی صفحه 85
  در سال های اخیر با توجه به تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه ریزی برای حوزه انرژی های فسیلی که سال ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می رفته، با دشواری های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه گذاری تا فروش با محدودیت هایی روبروست که وجود یا عدم وجود آن ها می تواند سیاست گذاری بخش انرژی را دستخوش تغییرات عمده ای کند. علاوه بر این ضرورت توجه به عدم قطعیت های ذاتی حوزه انرژی سبب می گردد تا برای ارائه راهبرد، استفاده از آینده های بدیل بجای یک آینده قطعی ضرورت داشته باشد. مسئله ای که کمتر در پژوهش های گذشته موردتوجه قرار نگرفته است. این تحقیق بر آن است، با استفاده از روش برنامه ریزی سناریویی و مبتنی بر عدم قطعیت های کلیدی صنعت نفت و گاز ایران به خلق و توسعه سناریوهای بدیل برای این بخش بپردازد.
  کلیدواژگان: بخش نفت و گاز، برنامه ریزی سناریویی، تحریم های ایران، تحلیل اثرات متقابل
 • آرمین جبارزاده*، هانیه ظهور فاضلی، فرزانه دریانیان، کامران سرمدی صفحه 99
  کمینه سازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیط زیست و اجتماع از مسائل مهم در مدیریت پسماند است. در این راستا، مکانیابی ایستگاه های انتقال و مراکز دفن پسماند اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه حاضر به منزله پژوهش کاربردی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری چندمعیاره با در نظر گرفتن معیار های زیست محیطی و اجتماعی در چهار سطح منفعت، فرصت، هزینه و ریسک برای مکان های پیشنهادی و بهره-گیری از نتایج آن در مدل سازی چندهدفه به ارائه چارچوب نوینی در شناسایی مکان بهینه دفن و ایستگاه های انتقال پسماند پرداخته است .مدل پیشنهادی، دو هدف کمینه سازی هزینه های حمل و نقل و بیشینه سازی امتیاز زیست محیطی - اجتماعی مکان های منتخب را با در نظر گرفتن محدودیت طول صف انتظار ماشین های جمع آوری پسماند در ایستگاه انتقال دنبال می کند و با روش وزن دهی حل شده است. این فرایند در شهر تهران برای شناسایی مکان بهینه مرکز دفن و ایستگاه انتقال پسماند جدید، اجرا گردیده است و با توجه به موقعیت مکان های پیشنهادی، منطقه قلعه نو جهت احداث مرکز دفن و منطقه مهر آباد جهت احداث ایستگاه انتقال انتخاب شده اند که کارایی جمع آوری پسماند را بیشتر و هزینه حمل و نقل و اثرات زیست محیطی - اجتماعی را کمتر نموده است.
  کلیدواژگان: پسماند، ایستگاه انتقال، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی، تصمیم گیری چندمعیاره، مدل چند هدفه، تئوری صف
 • نعمت الله انواری*، سهیلا بورقانی فراهانی صفحه 117
  مدیریت راهبردی به عنوان یکی از کاراترین حوزه های مدیریت، به توسعه علوم تصمیم سازی، تصمیم گیری و ارزیابی تصمیم با دیدگاه بلندمدت پرداخته و تغییرات ایجاد شده در این حوزه حاکی از جنبه هایی است که می تواند گام مهمی در جهت تحقق و دستیابی به اهداف هر کوشش ساختاریافته باشد. فرموله کردن و تدوین راهبرد یکی از ضروری ترین و درعین حال پرچالشترین مقوله های مدیریت در حوزه های کاربردی در چند دهه گذشته بوده است. یکی از حوزه های کاربردی بسیار مهم را می توان رویارویی با بلایای طبیعی دانست. موقعیت جغرافیایی کشور ایران علیرغم آنکه موجب بهره مندی آن از منابع و ثروت های طبیعی و زیرزمینی شده، در معرض یکی از مخرب ترین و غیرقابل پیش بینی ترین پدیده های طبیعی یعنی زلزله نیز هست. بعبارت دیگر در میان خطرات طبیعی که کشور را تهدید می کند، زلزله اصلی ترین و مهم ترین آنهاست. زلزله پدیده ای است طبیعی که خود به خود نتایج نامطلوب و ناگواری در پی ندارد، بلکه آنچه از آن فاجعه می سازد، عدم مدیریت صحیح و دورنگر و عدم آمادگی جهت مقابله با سوانح ناشی از آن است. جوامع توسعه یافته با پیش بینی تدابیر لازم بخش اعظم خسارت های زلزله را مهار کرده و زلزله را دیگر بلا نمی شناسند. لکن در ایران زلزله همچنان یک حادثه مخاطره آمیز است. با توجه به هدف این تحقیق، تدوین یک الگوی راهبردی برای رویارویی با یکی از مهم ترین پدیده های مخرب در دنیای واقعی یعنی زلزله مورد توجه قرار دارد. در این تحقیق سعی شده است که با بررسی ماهیت پدیده زلزله و جوانب اقتصادی و انسانی آن، با تکیه بر مفاهیم معرفی شده در الگوهای رایج مدیریت راهبردی، یک الگوی کارا ارائه شود. روش انجام این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و برای انجام آن از منابع تحقیقاتی اسنادی (چاپی و الکترونیکی) بهره گرفته شده است. می توان روش کلی انجام این تحقیق را ترکیبی از روش های کیفی توصیفی دانست. این تحقیق با به کارگیری منابع جامع و روزآمد موجود به منظور برنامه ریزی راهبردی و با محوریت جامع ترین و کاراترین مدل های مدیریت راهبردی به انجام رسیده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، مدیریت بحران، امنیت ساختمان ها، شهر تهران
 • سیدعلی بنی هاشمی*، مهدی غضنفری صفحه 131
  در سال های اخیر، مدیریت زنجیره تامین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تامین، مدیریت یکپارچه سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تامین کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، سازمان ها جهت افزایش کارآمدی و پاسخگویی، به مفاهیم زنجیره تامین ناب و چابک روی آورند. استراتژی ناب بودن با مفاهیمی چون مدیریت کیفیت جامع و تولید به موقع مرتبط است و بیشتر بر استفاده بهینه منابع از طریق کاهش و حذف اتلاف تاکید دارد. استراتژی چابکی نیز با تولید انعطاف پذیرو تولید انبوه سفارشی مرتبط است. هدف از نگارش این مقاله، شناسایی و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنعت سیمان کشور با استفاده از دو پارادایم زنجیره تامین ناب و زنجیره تامین چابک و سپس بررسی اثربخشی عملکرد زنجیره تامین می باشد. به همین منظور، با بررسی ادبیات تحقیق، معیارهای مورد نظر جمع آوری گردید و در نهایت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت به عنوان مهم ترین معیار، بهبود مستمر به عنوان مهمترین زیرمعیار و در نهایت استراژی زنجیره تامین ناب، مهمترین استراتژی در زنجیره تامین صنعت سیمان کشور است.
  کلیدواژگان: زنچیره تامین ناب، زنجیره تامین چابک، زنجیره تامین ناب، چابک، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • وجیهه هوشیار*، مجید رحیمی قره چماق صفحه 141
  امروزه یکی از مشکلات رایج سازمان ها، سکوت سازمانی است که با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و مانع تحول و توسعه سازمانی موثر می شود. از طرف دیگر مساله ترک خدمت کارکنان موثر و کارآمد و نیروهای متخصص یکی دیگراز معضلات سازمانی است که برای مدیران سازمان هایی که درپی حفظ، نگهداری، بهبود و بهره وری نیروی انسانی خود می باشند به صورت یک مشکل جدی مطرح بوده و توجه خاصی را می طلبد. همچنین حمله عاطفی در محل کار نیز از مسائلی است که در سازمان ها به وجود می آید. حمله عاطفی در محل کار یک مجموعه از حمله های هیجانی سیستماتیک می باشد. در سازمان هایی که حمله عاطفی اتفاق می افتد، عدم توافق و مخالفت ظاهر می شود، ناراحتی ایجاد می شود و کارمندان به دنبال راه فرار هستند. در نتیجه سازمان کارکنان کلیدی خود را ازدست می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت به واسطه حمله عاطفی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی وغیر دولتی شهر مشهد می باشد که تعداد آن ها 380نفر می باشد. نمونه آماری نیز شامل 191 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده گردید و برای آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که سکوت سازمانی تاثیر مثبتی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان دارد. سکوت سازمانی نیز بر حمله عاطفی تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد حمله عاطفی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر مثبت دارد و حمله عاطفی نقش واسطه ای بین سکوت سازمانی وتمایل به ترک خدمت ایفا می کند.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، تامل به ترک حدمت، حمله عاطفی، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی
 • حسین دهقان، علیرضا عبدلی بیدهندی* صفحه 153
  این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تامین چابک و بررسی تاثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای موثر بر چابکی زنجیره تامین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش و تایید این روابط اقدام نمودیم. یک پرسشنامه 48 سوالی تهیه گردید و در اختیار 270 تن از کارکنان و مدیران این شرکت قرار داده شد که تعداد 240 پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد. بازده نرخ پاسخ به پرسشنامه 88٪ بود. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 37 شاخص انتخاب گردید و سوالات زاید حذف گردید. نتایج با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط بین فاکتورها بدست آمد و اولویت بندی تاثیر هرکدام از عوامل چابکی زنجیره تامین بر روی میزان سود آوری مشخص گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های مربوط به هر کدام از عوامل چابکی زنجیره تامین و سودآوری استخراج گردید و با استفاده از ادبیات تحقیق شاخص های چابکی زنجیره تامین در 4 عامل سرعت، پاسخگوئی، شایستگی و انعطاف پذیری و شاخص های مربوط به سودآوری در یک عامل قرار داده شد و بر اساس آن تحلیل عاملی تاییدی انجام گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که هر 4 عامل با سودآوری ارتباط معنی داری دارند و در بین آنها عامل انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر روی سودآوری و عامل سرعت کمترین تاثیر را بر روی سودآوری دارند.
  کلیدواژگان: چابکی، سرعت، پاسخگوئی، شایستگی، انعطاف پذیری، مدل سازی معادلات ساختاری، زنجیره تامین
 • سید محمدحسن حسینی*، علی اکبر حسنی صفحه 167
  شناخت عوامل موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، گامی مهم جهت تحقق اهداف این سیستم ها محسوب می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل فرهنگ سازمانی موثر در استقرار موفق MIS در صنعت خودروسازی انجام شده است. به همین منظور ابتدا با انجام مرور ادبیات کامل و بهره گرفتن از نظر خبرگان، عوامل کلی فرهنگ سازمانی شناسایی و سپس تاثیر این عوامل بر موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در جامعه تحقیقی مورد نظر ارزیابی شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه مناسب با نمونه 104 تایی که طبق فرمول کوکران با ضریب خطای 5درصد به دست آمده، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. عواملی که اثری معنادار در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت دارند مشخص شده، و در گام بعدی با بکارگیری تکنیک ANP، وزن هر کدام از این عوامل مشخص گردید. نتایج نشان داد که فرهنگ مدیریت در سازمان بیشترین سهم را در موفقیت استقرار MIS دارد. ضمن آنکه دو عامل حمایت مدیریت و کنترل و نظارت در بین عوامل سطح پایینتر، بیشترین نقش را ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: استقرار، سیستم های اطلاعات مدیریت، فرهنگ سازمانی