فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 85، خرداد و تیر 1395)
 • سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 85، خرداد و تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سمیه ضمیری، سکینه عزیزی، اقدس شاکری، زهرا حسن دوست، مژده محمددوست، حمیده یوسفی، علیرضا مسلم، آرش اکابری صفحات 196-203
  زمینه و هدف
  هوشمعنوی بیانگر مجموعه مهارت ها و توانایی های مختلف است که هر کدام به اشکال متفاوت در بافت های اجتماعی و تاریخی ظاهر می شوند. هوش معنوی ترکیبی از عناصر هوش و معنویت است؛ و خودکارآمدی باور فرد به توانایی هایش در حل مسائل و مقابله با مشکلات است. هدف مطالعه حاضر بررسی این است که آیا هوش معنوی قادر به پیش بینی خودکارآمدی است یا خیر.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی-تحلیلی روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1391 انجام شد، تعداد 129 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به صورت تصادفی انتخاب شدند. افراد نمونه پرسشنامه های خود سنجی هوش معنوی و خودکارآمدی شرر را تکمیل نمودند و داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل و رگرسیون چندگانه خطی به روش گام به گام توسط نرم افزار 20SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری در 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که همبستگی بین هوش معنوی و خودکارآمدی مثبت و معنادار بود (001/0>P، 612/0=r). در پیش بینی نمره خودکارآمدی با متغیرهای هوش معنوی و کنترل اثر متغیرهای جنسیت، سن، محل سکونت و معدل با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نتیجه شد که فقط متغیر هوش معنوی به صورت معناداری قادر به پیش بینی نمره خودکارآمدی بود.
  نتیجه گیری
  از این مطالعه نتیجه می شود که بر اساس هوش معنوی می توان خودکارآمدی افراد را پیش بینی نمود؛ بنابراین می توان با ارتقای مهارت های هوش معنوی در دانشجویان، میزان خودکارآمدی آن ها را افزایش داد تا در امور تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی عملکرد موثرتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، خودکارآمدی، دانشجویان
 • بنیامین علی محمدی، علیرضا مسلم، حسن اژدری زرمهری، هومن کامرانیان صفحات 204-213
  زمینه و هدف
  استفاده از گیاهان دارویی در حال حاضر به دلیل عوارض کمتر ذهن بسیاری از محققان را به خود معطوف کرده است.هدفاز این مطالعه بررسی تاثیر داروی نالوکسان به عنوان یک آنتاگونیست اوپیوئیدی برطول مدت تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول و تعیین مکانیسم اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه میباشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر،40 موش سوری نر به صورت تصادفی ساده به 5 گروه هشت تایی تقسیم شدند؛ گروه کنترل (دریافت کننده PTZ 80 mg/kg)، دو گروه درمان (دریافت کننده عصاره با دوزهای 600 mg/kg و 900 mg/kg) و دو گروه آزمایشی (دریافت کننده عصاره با دوزهای 600 mg/kg و 900 mg/kg) به همراه نالوکسان 5 mg/kg (تزریق نالوکسان 5 دقیقه قبل از تزریق عصاره به صورت داخل صفاقی صورت گرفت). با تزریق PTZ (30 دقیقه بعد از تزریق عصاره)، رفتارهای تشنجی حیوانات در طی 20 دقیقه توسط دوربین فیلمبرداری شد و مراحل مختلف تشنج مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های آماری با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه وTukey با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. معیار معنی دار بودن اختلاف میانگین ها 05/0P< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  آنالیز آماری داده ها نشان داد تزریق نالوکسان به همراه عصاره زمان تاخیری تا شروع تشنج تونیک و کلونیک را کاهش داد که در مقایسه با کنترل معنی دار نبود. زمان تاخیری تشنج تونیک-کلونیک با تزریق عصاره و عصاره به همراه نالوکسان نیز افزایش یافت. با تزریق عصاره به تنهایی مدت زمان کل تشنج کاهش یافت اما با تزریق عصاره همراه با نالوکسان مدت زمان کل تشنج افزایش یافت که این افزایش در دوز 600 mg/kgدر مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود (01/0P<). داده ها نشان داد تزریق عصاره به تنهایی و همراه با نالوکسان باعث افزایش مدت زمان باقی ماندن در تشنج تونیک شد و مدت زمان باقی ماندن حیوان در تشنج تونیک- کلونیک با تزریق عصاره افزایش یافت اما با تزریق نالوکسان قبل از عصاره به حیوان، مدت زمان باقی ماندن حیوان در این مرحله نسبت به گروه دریافت کننده عصاره کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد نالوکسان می تواند به عنوان یک آنتاگونیست اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی مخلصه را مهار کند.
  کلیدواژگان: نالوکسان، گیاه مخلصه، خاصیت ضد تشنجی، موش سوری
 • نسرین ملانیا، فرنگیس غریب نیا، رامین رستمی تقی دیزج، میترا خیرآبادی صفحات 214-221
  زمینه و هدف
  باظهوروافزایش ارگانیسم های میکروبی مقاوم به آنتی بیوتیک های متعدد، و همچنین ضرورت برکاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی، تولید مواد ضد میکروبی با هزینه های کمتر به نیازی گریز ناپذیر برای جوامع بشری امروزی تبدیل شده است. ما در این مطالعه سنتز نانو ذره نقره را با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز باکتریایی انجام داده و به بررسی خواص آنتی باکتریال این نانوذرات سازگار با محیط زیست پرداختیم. از دوران باستان، فلزاتی مثل مس و نقره به عنوان یک فلز ضد انگل شناخته شده بود.
  روش ها
  نانوذرات نقره به روش زیستی با استفاده از آنزیم آلفاآمیلاز باکتریایی سنتز شدند، سپس نانوذرات سنتز شده به منظور بررسی اثر ضدباکتریایی، به محیط کشت LB حاوی سویه های مختلف باکتری بیماریزا مطالعه شدند و کمترین غلظت مهارکنندگی آن ها محاسبه شد.
  یافته ها
  نانوذرات تولید شده با این روش بر اساس مطالعات DLS و SEM اندازه ای حدود 20 تا 40 نانوکتر را نشان دادند و فعالیت خوبی بر ضدباکتری های بیماری زای گرم مثبت وگرم منفی داشتند، به طوری که در غلظت 200 تمام باکتری های ما از بین رفتند.
  نتیجه گیری
  روش بیوسنتز ذرات نانو نسبت به سایر روش های شیمیایی و فیزیکی دارای هزینه ی کمتری و پایداری بالاتری است(1). نانوذرات نقره با توجه به فعالیت خوب آنتی باکتریال، می توانند کاربرد پزشکی خوبی داشته باشند.
  کلیدواژگان: نانوذره نقره، اثرات آنتی باکتریال، آنزیم آلفا آمیلاز، سنتز زیستی
 • فاطمه حیدری، مجید محمدشاهی، شکوه مال گرد، سید حمید برسی، پریسا چیت ساز، مریم راحمی صفحات 222-232
  زمینه و هدف
  مطالعات اپیدمیولوژیک در خصوص آسم و رژیم غذایی اغلب بردریافت مواد مغذی و غذاهای خاص متمرکز هستند و تحقیقات کمی به بررسی ارتباط آسم والگوهای غذایی پرداخته اند. هدف این مطالعه تعیین الگوهای غذایی دربیماران مبتلا به آسم می باشد.
  مواد وروش ها
  مطالعه حاضر از نوع مورد شاهدی بودکه روی47 بیمار مبتلا به آسم و47فرد سالم با محدوده سنی50-18سال در اهواز، ایران انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک با استفاده از پرسشنامه فردی جمع آوری گردید. اطلاعات مربوط به رژیم غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی اخذ شد. برای مقایسه متغیرها بین دو گروه مورد و شاهد از آزمون t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  شاخصهای آنتروپومتریک و دریافت انرژی و درشت مغذی ها بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. مصرف گروه گوشت و جانشینهای آن به طور معنی داری در بیماران نسبت به افراد سالم کمتر بود (032/0=P)،ولی تفاوت معنی داری در مصرف سایر گروه های غذایی اصلی دیده نشد. در گروه بیماران به طور معنی داری مقدار و تکرر مصرف گوشت های فرآوری شده، غذاهای خیابانی و غذاهای پرنمک کمتر و مصرف روغنهای هیدروژنه بیشتر بود(05/0>P).
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد کاهش مصرف غذاهای فرآوری شده و رعایت پرهیزهای غذایی به منظور کنترل علایم یا حملات آسم موجب پیروی از الگوی غذایی سالم تر در بیماران شده است. انجام پژوهش های آتی با حجم نمونه بیشتر همراه با ارزیابی های بیوشیمیایی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آسم، الگوهای غذایی، گروه های غذایی، روغن های هیدروژنه
 • پیمان پیران ویسه، مجید معتمدزاده طرقبه، ایرج محمد فام، احمد سلطان زاده، عباس مقیم بیگی صفحات 233-240
  زمینه و هدف
  با رشد روز افزون استفاده از رایانه در محیط های کاری کشورمان، میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs) مرتبط با این مشاغل نیز رو به افزایش گذاشته و تبعات مالی سنگینی به سیستم درمانی کشورتحمیل می کند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین عوامل روانی-اجتماعی با اختلالات اسکلتی-عضلانی در میان کاربران رایانه می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی، در یکی از مناطق عملیات انتقال گاز ایران در طی سال های 92-91 صورت گرفت. در این مطالعه، تمامی300 نفر کارکنان اداری این منطقه شرکت نمودند. جمع آوری داده های مطالعه با استفاده از دو پرسش نامه ی «نوردیک» برای اندازه گیری اختلالات اسکلتی-عضلانی و «پرسش نامه ی همه پرسی از کارکنان» برای اندازه گیری عوامل روانی- اجتماعی، استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام گرفت. روش های مورد استفاده دراین مطالعه شامل: کای دو و رگرسیون لجستیک می باشد.
  یافته ها
  میانگین سن و سابقه ی کاری افراد مورد مطالعه به ترتیب 00/7±59/34 و71/6±56/9 سال بود. نتایج نشان داد که شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در ناحیه ی کمر (7/49 درصد) و گردن (0/49 درصد) بیش از سایر نقاط می باشد. مدل سازی رگرسیونی مشخص کرد که از میان ریسک فاکتورهای روانی-اجتماعی، تعادل کار/خانواده، کنترل شغلی، رهبری، منابع، خدمات به مشتریان، حمایت همکاران، پاداش، همکاری، توسعه ی کارکنان و نیازمندی شغلی با شیوع این اختلالات دارای ارتباط معنادار می باشد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد برخی پارامتر های روانی-اجتماعی درشیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی تاثیرگذار بوده و برای پیشگیری از این اختلالات، نیازاست که به ریسک فاکتور های روانی- اجتماعی نیز توجه گردد.
  کلیدواژگان: کارکنان اداری، اختلالات اسکلتی، عضلانی، عوامل روانی، اجتماعی
 • لیلا ایزی، رویا لاری، ناصر مهدوی شهری، مهرنگار رجحان نژاد، علی بیرجندی نژاد صفحات 241-252
  زمینه و هدف
  ماتریکس بافت های سلول زدایی شده به دو دلیل به عنوان یک سیستم داربستی ایده آل در نظر گرفته می شوند، اولین دلیل شباهت ساختاری و مکانیکی با بافت های طبیعی و دومین دلیل وجود پروتئین های ماتریکس خارج سلولی است، که بعد از سلول زدایی باقی می مانند و می توانند در تمایز سلول ها نقش ایفا کنند. هدف از این مطالعه بررسی رفتار سلول های چسبنده ی مغز استخوان رت کشت داده شده بر روی ماتریکس سلول زدایی شده ی بافت پوست انسانی است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش سلول زدایی بافت پوست انسانی با سه روش فیزیکی (انجماد آهسته، انجماد - ذوب سریع)، آنزیمی (تریپسین 25/0 درصد) به مدت 18 ساعت، و شیمیایی (SDS یا Sodium dodecyl sulfate یک درصد) به مدت 12 ساعت انجام گرفت. از داربست های تهیه شده، 1، 2، 3 و 4 هفته پس از کشت با تعداد 105×4 سلول، مقاطع میکروسکوپی تهیه و با رنگ آمیزی های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  مطالعه هیستولوژیک داربست ها پس از سلول زدایی نشان دهنده ی حذف هسته ها و اجزای سلولی و حفظ رشته های کلاژن بافت بود. مطالعه ی داربست ها 1، 2، 3 و 4 هفته پس از کشت، چسبندگی و تکثیر سلول ها را نشان داد. همچنین در هر چهار هفته شاهد نفوذ و مهاجرت سلول ها به درون داربست نبودیم. بررسی های آماری اختلاف معناداری را در درصد تراکم سلولی در هفته ی دوم در مقایسه با سایر هفته ها نشان داد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهد که ECM (Extracellular Matrix) بجا مانده از سلول زدایی بافت پوست انسانی بستر مناسبی جهت بررسی رفتار سلول های چسبنده مغز استخوان رت RABMCs (Rat Adherent Bone Marrow Cells) می باشد.
  کلیدواژگان: ماتریکس خارج سلولی، سلول زدایی، داربست، پوست انسان، سلول های چسبنده مغز استخوان رت
 • بهمن رماوندی، مهدی احمدی مقدم، نرجس شاه حیدر، مریم بیغمی صفحات 253-261
  زمینه و هدف
  ترکیبات آلی فرار (VOCs) تاثیر نامطلوبی بر شیمی اتمسفر و سلامت انسان می گذارند و بزرگترین منبع آن ذخیره سازی نفت است. با مدل های آلودگی هوا می توان غلظت و نحوه پراکنش ترکیبات آلی فرار از مخازن نفت را مدل سازی نمود. هدف این مطالعه بررسی و مدل سازی میزان انتشار ترکیبات آلی فرار از یک انبار نفت در ایران با استفاده از نرم افزارTANKs 4.0.9d و نحوه پراکنش این ترکیبات در منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل AERMOD است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه میزان و درصد انتشار ماهیانه ترکیبات آلی فرار از 22 مخزن ذخیره نفتدر 12 ماه سال 2014 (1393-1392هجری شمسی) با استفاده از نرم افزار TANKS به تفکیک نوع تلفات و بر حسب نوع مخزن تعیین شد. سپس توسط مدل پراکنشی AERMOD غلظت بیشینه ترکیبات آلی فرار در منطقه ای با وسعت 10×10 کیلومتر مربع و با فاصله شبکه ای 200 متر و همچنین در دامنه 50×50 کیلومتر مربع و با فاصله شبکه ای 1000 متر در دوره آماری 12 ماهه و برای دوره آماری 1، 3، 8 و 24 ساعته، یک ماهه و یک ساله در ارتفاع 5/1 متر از سطح زمین تعیین و نحوه پراکنش آنها در منطقه شبیه سازی و بوسیله نرم افزار GIS نمایش داده شد.
  یافته ها
  نتایج نرم افزار TANKS نشان داد که مخازن ذخیره ای مورد مطالعه سالانه 26/1485801 تن VOC منتشر می کنند که سهم مخازن با سقف شناور خارجی 98/99 درصد و سهم مخازن با سقف ثابت عمودی 017/0 درصد می باشد. نتایج نرم افزار AERMOD نیز نشان داد که غلظت های بیشینه VOCs در محدوده 10×10 کیلومتر مربع در فصول سرد سال رخ می دهد. این پدیده به علت کاهش عمق اختلاط و در نتیجه تشکیل پدیده وارونگی دما می باشد.
  نتیجه گیری
  بکارگیری مخازن با سقف ثابت عمودی و اصلاح الگوی بهره برداری می تواند منجر به کاهش انتشار VOCs و درنتیجه صرفه اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی فراوان گردد. این مطالعه به مهندسین طراح مخازن دخیره نفت کمک می نماید تا استراتژی مناسبی برای ذخیره سازی نفت در پیش بگیرند.
  کلیدواژگان: برآورد انتشار، ترکیبات آلی فرار، مدل TANKS، مدل AERMOD، GIS
 • شهرام محمدخانی، حسن رضایی جمالویی صفحات 262-280
  زمینه و هدف
  باتوجه به شیوع مصرف سیگار و قلیان در بین نوجوانان و لزوم شناخت مولفه ها و ابعاد این رفتارها جهت طراحی مداخلات اثربخش،پژوهش حاضر باهدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف قلیان و سیگار در نوجوانان انجام شد.
  موادو روش ها
  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای، 201 نفر از پسران دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان نجف آباد (اصفهان)، انتخاب و توسط مقیاس نیمرخ خطر مصرف مواد و پرسش نامه ی رفتارهای پرخطرمورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونچندمتغیری روش گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین مصرف سیگار در طول عمر و هر 12 مولفه نیمرخ خطرمصرف مواد و بین مصرف قلیان در طول عمر با ناامیدی، مهارت اجتماعی، هیجان خواهی،نگرش والدین به مصرف مواد، نظارتخانواده و احساس تعهد به مدرسه رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد کهنگرش به مصرف مواد، نگرشوالدین به مصرف مواد و تکانشگری 55% از واریانس مصرف سیگار را پیش بینی می کنند. همچنین نگرشبه مصرف مواد و هیجان خواهی 19% از مصرف قلیان و متغیرهای نگرش به مصرف مواد، مهارت اجتماعی، تعارضات خانوادگی و نگرش والدین به مصرف مواد، 17% تمایل به مصرف سیگار را و در نهایت احساس تعهد به مدرسه، نگرش به مصرف مواد، نظارت خانواده و بی نظمی محیط اجتماعی 19% از واریانس تمایل به کشیدن قلیان را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت شیوع مصرف سیگار و قلیان در نوجوانان در حال افزایش وسن شروع آن ها روبه کاهش است و مصرف سیگار و قلیان در نوجوانان یک پدیده چند عاملی و چند سطحی بوده و عوامل تعیین کننده ی گر ایش به آن ها در سطوح متعددفردی، اجتماعی و خانوادگی قراردارد که باید در مداخلات پیشگیری، کنترل و ترک سیگار و قلیان مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مصرف سیگار، مصرف قلیان، پیش بینی کننده ها، نوجوانان، دانش آموزان
 • حمید محمد صادقی، علیرضا وحیدی، محمد ابراهیم رضوانی، منصور اسمعیلی دهج، علی علی آبادی صفحات 281-289
  زمینه و هدف
  بخشی از اثر ضد دیابتی گیاهان داروئی به فلاوونوئید های موجود در آنها مرتبط است. از آنجاییکه فلاوونوئید های متفاوتی در گیاهان دیده شده است، اثر سالویجنین که یک فلاوونوئید موجود در این گیاه است را مورد بررسی قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  پس از عصاره گیری از گیاه با روش کروماتوگرافی ستونی سالویجنین استخراج گردید. با تزریق استرپتوزوتوسین (mg/kg70)، موش های صحرایی دیابتی شدند. حیوانات گروه کنترل، حلال سالویجنین و گروه های تیمار دوزهای 5، 10 و 25 میلی گرم بر کیلوگرم سالویجنین را به مدت یک ماه دریافت نمودند. پس از پایان تیمار از حیوانات خونگیری و کمیت های قند خون ناشتا، پروفایل چربی و میزان انسولین خون اندازه گیری شد. برای اندازه گیری ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون اختصاصی آن استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که تیمار با سالویجنین، قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و سطح چربی های خون را به شکل معنی داری کاهش می دهد. از طرف دیگر سطح انسولین و HDL در خون این حیوانات نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.
  کلیدواژگان: دیابت، سالویجنین، هموگلوبین گلیکوزیله، انسولین، موش صحرایی
 • اعظم عسگری، سعید سمنانیان، نفیسه عطاپور، امیر شجاعی، وحید شیبانی، سید جواد میرنجفی زاده صفحات 290-303
  زمینه و هدف
  تحریک الکتریکی کم فرکانس (LFS) دارای اثرات ضد تشنجی است که مکانیسم عملکرد آن به درستی مشخص نشده است. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثر اعمال LFSبر جریان های برانگیخته ی مهاری گابااژیک(eIPSC) در نورون های هرمی ناحیه ی CA1هیپوکمپ موش های صحرایی کیندل شده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی حیوانات با تحریک الکتریکی آمیگدال کیندلینگ شدند. 24 ساعت بعد از اکتساب کامل کیندلینگ در 20 عدد موش صحرایی ویستار، تاثیر اعمال LFS بر eIPSC در برش های زنده هیپوکمپ مورد بررسی قرارگرفت. 05/0p< به عنوان سطح معناداری منظورگردید.
  یافته ها
  اعمال LFSبا الگوی 200 پالس و شدت 5/1 برابر آستانه، دامنه ی eIPSC و ثابت زمانی بازگشت eIPSC به حالت پایه را در گروه کنترل و کیندل به طور معناداری افزایش داد و هنگامی که LFSبا الگوی 200 پالس و باشدت آستانه اعمال شد، فقط دامنه ی eIPSC در گروه کنترل و کیندل به طور معناداری افزایش را نشان داد (001/0P<). مقایسه ی میزان تاثیر اعمال LFSدر گروه کنترل و کیندل نشان داد که اعمال LFSبا الگوی 200 پالس و باشدت 5/1 برابر آستانه در گروه کنترل، دامنه ی eIPSC را به طور معناداری بیشتر از گروه کیندل افزایش داد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اعمال LFSبه طور وابسته به تعداد پالس و شدت، باعث افزایش eIPSCمی شود و این افزایش می تواند یکی از مکانیسم های احتمالی اثرات ضد تشنجی LFSباشد.
  کلیدواژگان: صرع، تحریک کم فرکانس، جریان گاباارژیک، هیپوکمپ، کیندلینگ
 • اکرم ملک خواهی، مریم جدید میلانی، پرستو امیری صفحات 304-312
  زمینه و هدف
  بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار مشکلات جنسی فراوان می باشند. قرار گرفتن این بیماران در گروه های حمایتی همتایان و استفاده از تجارب مشابه افراد گروه می تواند منجر به بهبود آنان گردد. هدف پژوهش حاضرتعیین تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیز می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده با دو گروه مداخله و کنترل بر روی 64 بیمار تحت همودیالیز در بیمارستان شهر سبزوار در سال 1392 انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. و با استفاده از بلوک های جایگشتی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند.به مدت 8 هفته جلسات حمایتی همتایان به مدت 2 ساعت در هفته جهت گروه مداخله برگزار شد و موضوع جلسات بر اساس مشکلات به دست آمده از نیاز و علاقه بیماران بود. ابزار پژوهش پرسشنامه، اطلاعات دموگرافیک ، بخش عملکرد جنسی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیالیزی (KDQOL-SFTM) بود. جهت آنالیز داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی زوجی و تی مستقل) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. سطح معنی داری با ضریب اطمینان 95 درصد، (05/0>p) بود.
  یافته ها
  اختلاف معناداری بین دو گروه مداخله(77/33) و کنترل (67/32) بین امتیازهای وضعیت عملکرد جنسی بعد از اتمام مطالعه وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  براساس نتایج پژوهش شرکت در گروه همتایان در بیماران تحت همودیالیز باعث بهبود وضعیت عملکرد جنسی آنها گردید اما این تغییر معنادار نبود.
  کلیدواژگان: همودیالیز، نارسائی مزمن کلیه، عملکرد جنسی، گروه حمایتی همتایان
 • بهنام ایزدی، سیده نیلوفر موسوی، ریحانه عسکری کچوسنگی صفحات 313-319
  زمینه و هدف
  آپاندیسیت یکی از شایع ترین و مهم ترین اورژانس های جراحی است و بیشتر این بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می گیرند. تشخیص آپاندیسیت امری حساس بوده و ارزش تشخیصی تست های آزمایشگاهی همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی افزایش پروتئین فعال (C (CRP در تشخیص آپاندیسیت حاد است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-مقطعی بود. 105 نفر از مراجعه کنندگان به بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهری مرودشت در سال 1391 مورد ارزیابی قرار گرفتند. قبل از دریافت آنتی بیوتیک پیش از عمل، نمونه خون جهت اندازه گیری سطح سرمی CRP تهیه شد .پس از جراحی ارتباط میان سطح سرمی CRP با جواب پاتولوژی بافت آپاندیس و نظر جراح در مورد نوع بافت بررسی شد. اطلاعات بهدست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 (آزمون تحلیل واریانس و آزمون توکی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  81 نفر از افراد مورد مطالعه مبتلا به آپاندیسیت حاد و24 نفر دارای آپاندیس نرمال بودند. از میان افراد مبتلا به آپاندیسیت حاد ،در 65 نفر سطح سرمی CRP افزایش یافته و در16 نفر سطح سرمی CRP نرمال بود. در این مطالعه حساسیت و ویژگی CRP به ترتیب، %80 و 63% بود..
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سنجش سطح سرمی CRP می تواند در تشخیص آپاندیسیت حاد ، مفید و سودمند باشد.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، CRP، آپاندکتومی
 • حسین رفیع منش، مهشید غنچه، حمید صالحی نیا، عبدالله محمدیان هفشجانی صفحات 320-327
  زمینه و هدف
  سرطان پروستات شایع ترین سرطان در مردان است. این سرطان بیشترین بروز و دومین علت مرگ مردان را به خود اختصاص می دهد. داشتن یک تصویر کلی از خصوصیات و تغییرات اپیدمیولوژیک از این سرطان ضروری می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی – توصیفی است که با استفاده از تحلیل مجدد داده های گزارش سالانه ثبت موارد سرطان از سال 1382 تا 1388 انجام گرفته است. تعداد کل موارد، بروز و بروز استاندارد شده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بیماری ارایه شده است.
  یافته ها
  بروز سرطان پروستات در کشور دارای یک روند افزایشی می باشد. به طوری تعداد موارد ثبت شده در سال 1382 برابر 1548 مورد بود ولی این تعداد در سال 1388 به 3856 مورد رسیده بود. کمترین میزان بروز استاندارد شده سنی (ASR) در سال 82 با 40/5 در 100 هزار نفر و بیشترین آن به سال 1387 با 80/12 در 100 هزار نفر اختصاص داشت. بیشترین موارد سرطان پروستات برای استان تهران بود.
  نتیجه گیری
  سرطان پروستات بیماری مردان مسن است که روند بروز آن در ایران رو به افزایش است. با توجه به تغییر شیوه زندگی و پیر شدن جمعیت کشور، برنامه ریزی برای انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و علت شناسی در مورد این سرطان و تشخیص زودرس ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرطان پروستات، ایران، روند، اپیدمیولوژی
 • راضیه جعفری جوزانی، سید علی محمد موسوی، عبدالجواد احمدی، نصرالله عسگری صفحات 328-335
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس یکی از اختلالات عصبی شناختی است که آثار شناختی و رفتاری بسیار زیادی ایجاد می کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی و جهت گیری زندگی در افراد مبتلا به مواتیپل اسکلروزیس و افراد سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. از بین مراجعان انجمن مواتیپل اسکلروزیس ایران، 100 فرد مبتلا به مواتیپل اسکلروزیس که حداقل 5 سال از بیماری آن ها می گذشت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور تشکیل گروه مقایسه، از میان همراهان افراد مبتلا به مواتیپل اسکلروزیس و کارکنان انجمن، 100 نفر از افراد از لحاظ سن، جنس، تحصیلات، شغل و وضعیت تاهل همتا شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های کارکردهای اجرایی و جهت گیری زندگی جمع آوری شد و با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون t تحلیل شد.
  یافته ها
  افراد سالم در زیرمقیا س های کارکردهای اجرایی و جهت گیری زندگی نسبت به افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس میانگین یالاتری دارند و بین دو گروه در این مقیاس ها تفاوت معنادار در سطح 05/0 وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که افراد مبتلا به مواتیپل اسکلروزیس نسبت به افراد سالم در مقیاس های کارکردهای اجرایی در جایگاه پایین تری قرار دارند. همچنین در مقیاس جهت گیری زندگی، افراد مبتلا به مواتیپل اسکلروزیس پایین تر از افراد سالم هستند و نگرش آن ها بیشتر به سمت جهت گیری منفی و بدبینانه است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، نیاز به توجه جدی متخصصان در زمینه مداخله در مشکلات این گروه، وجود دارد.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، جهت گیری زندگی، مولتیپل اسکلروزیس، افراد سالم
 • علی حیدریان پور، فاطمه ضمیری دلیر، محمد شوریده یزدی صفحات 336-343
  زمینه و هدف
  با توجه به اثرات سودمند سایکو فیزیولوژیک ورزش بر سیکل قاعدگی هدف از این پژوهش،بررسیآثار برنامه ورزشی هوازی با شدت متوسط بر روی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح پلاسمایی هورمون های FSH و LH است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 20 زن دارای اختلالات قاعدگی به طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 8 هفته، تحت تمرینات هوازی با شدت متوسط قرار گرفتند؛ در این مدت، گروه مقایسه هیچ فعالیت ورزشی منظمی را نداشته اند. در ابتدا و 24 ساعت پس از دوره 8 هفته ای تمرینات ورزشی، نمونه خونی آزمودنی ها در فاز فولیکولار برای اندازه گیری متغیرهای هورمونی گرفته شد و سپس آزمودنی ها به پرسش نامه های تعیین سطح اختلالات قاعدگی پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در گروه مداخله میانگین شاخص درد در مقیاس آنالوگ بصری VisualAnalogScale(VAS) پس از 8 هفته فعالیت متوسط هوازی، کاهش معناداری داشته است (05/0P<). افزون بر این، سطح پلاسمایی هورمون های FSH و LH به ترتیب افزایش و کاهش معناداری را نشان دادند (05/0P<).
  نتیجه گیری
  استفاده از تمرینات منظم ورزش هوازی با شدت متوسط در کاهش اختلالات چرخه قاعدگی ودیسمنوره موثر بوده و ازاین تمرینات می توان به عنوان روشی پیش گیرانه،درمانییاکمک درمان یبرای کنترل دیسمنوره و دیگر اختلالات قاعدگی به کار گرفت.
  کلیدواژگان: اختلالات چرخه قاعدگی، تمرینات استقامتی، FSH و LH
 • مینا کنعانی، پروانه نظر علی، پرچهر حناچی، کاوه خبیری صفحات 344-352
  زمینه و هدف
  اهمیت اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3 در رژیم غذایی و نیز اثرات ضد التهابی آن مشخص شده است. لذا، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف اسید چرب امگا 3 و تمرینات بی هوازی بر تغییرات سطوح پلاسمایی، پروستاگلاندین E2(PGE2)CK، LDH، در زنان فعال است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با اندازه گیری مکرر می باشد که در آن 32 دانشجوی تمرین کرده (با میانگین سن 3/0±41/22 سال، میانگین قد 1/2±77/62 سانتی متر، میانگین وزن 0/2±06/58 کیلوگرم) به طور تصادفی در چهار گروه کنترل، مکمل، تمرین و مکمل، تمرین تقسیم و به مدت شش هفته مورد بررسی قرار گرفتند. از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و Bonfreoni برای بررسی های آماری و از روش طیف سنج نوری (Spectophotometry) برای اندازه گیری شاخص های خونی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد شش هفته تمرین بی هوازی باعث افزایش معنادار LDH و CK و PGE2 در زنان فعال می شود (001/0=P). لیکن در گروه مکمل با تمرین این شاخص ها تغییر معناداری نیافتند . همچنین، مصرف مکمل امگا 3 به تنهایی موجب کاهش معنادار PGE2 و CK شاخص ها شد (PGE2: 05/0=P، CK: 034/0=P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق حاضر می توان دریافت که شش هفته فعالیت ورزشی بی هوازی باعث افزایش آنزیم های التهابی و 2 PGE در زنان فعال می شود؛ اما در صورتی که همراه با تمرین بی هوازی از امگا-3 نیز استفاده شود، سطح این شاخص کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: امگا 3، تمرین بی هوازی، پروستاگلاندین E، آنزیم التهابی، زنان فعال
 • لیلا سادات الداغی، حسن رضایی سرشت، حمید چشمی صفحات 353-359
  زمینه و هدف
  سرطان پستان دومین سرطان شایع در زنان بعد از سرطان ریه می باشد. هنده بید گیاهی طبی بوده و مشخص گردیده که گونه های متعلق به جنس vitex دارای خواص ضدسرطانی،ضدباکتریایی،ضدقارچ وضدزخم معده می باشند. تا کنون تاثیرات آنتی توموریاین گونه بررویرده سلولی سرطان پستان بررسی نشده است.لذا در این مطالعه اثر سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه آن موردبررسی قرارگرفته است.
  مواد و روش ها
  سلول های MCF7 در محیطRPMI1640حاوی سرم جنینی گاووآنتی بیوتیک کشت گردیدند.سپس سلول ها بارقت های مختلف عصاره ی متانولی میوه گیاه هنده بید به مدت 48 ساعت تیمار گردیده و در نهایت میزان زنده ماندن سلول ها به روش MTT تعیین گردید.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که عصاره گیاه هنده بید بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF7) در اکثر غلظت ها دارای اثر سمیت سلولی بوده و بالاترین مهار آن در غلظت های 50 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه می توان این گونه نتیجه گرفت که عصاره متانولیمیوه گیاه هنده بید برروی سلول های سرطانی پستانی دارای اثر سمیت بوده و احتمالا با بررسی های بیشتر در آینده،می تواناین گیاه را به عنوان گیاهی موثر در بهبود سرطان معرفی نمود.
  کلیدواژگان: سمیت سلولی، هندهبید، سرطان پستان، MTT
 • غلام حیدر تیموری، محمد جواد جعفری، حسن اصیلیان مهابادی، سهیلا خداکریم صفحات 360-369
  مقدمه
  شرایط کاری گرم در معادن روباز بسیار معمول است و کارگران با استرس گرمایی مواجهه دارند. بررسی گرمای محیط کار می تواند در جلوگیری از بیماری ناشی از استرس گرمایی در معادن مفید باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط شاخص WBGT با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران معدن روباز سنگ آهن می باشد.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی- مقطعی می باشد که بر روی 120 نفر نمونه مرد سالم در تابستان 93 انجام گرفت. دمای تمپان و دمای پوست با استفاده از دستگاه ترمومتر دیجیتالی مدل FT70 ساخت شرکت بروئر کشور آلمان اندازه گیری شد. ضربان قلب و فشار خون با استفاده از دستگاه دیجیتال Emsig (مدل BO26) ساخت تایوان اندازه گیری شد. کلیه متغیرهای محیطی به طور همزمان با پارامترهای فیزیولوژیکی اندازه گیری و ثبت شدند. شاخص WBGT با استفاده از فرمول محاسبه گردید. در نهایت از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.
  نتایج
  مطالعه ی ارتباط شاخص WBGT با پارامترهای فیزیولوژیک نشان داد که میزان همبستگی آنها معنادار می باشد. همبستگی پیرسون بین شاخص WBGT با دمای تمپان، دمای پوست، ضربان قلب، فشار سیستولیک و دیاستولیک خون به ترتیب 592/0، 557/0، 624/0، 486/0 و 419/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  شاخص WBGT با پارامترهای فیزیولوژیکی دمای تمپان، دمای پوست، ضربان قلب، فشار سیستولیک و دیاستولیک خون همبستگی بالایی نشان داد و بیشترین رابطه را با ضربان قلب داشت. شاخص WBGT ارتباط قابل قبولی با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران در محیط کاری معدن دارد و می تواند برای ارزیابی استرین گرمایی چنین محیط کاری مناسب باشد.
  کلیدواژگان: شاخص WBGT، پارامترهای فیزیولوژیک، معدن روباز
 • سیاووش دودانگه، علیرضا مسلم، مرجان وجدانی، مهناز نریمانی زمان آبادی، محمد منصوری نصب، حسام عبدالحسین پور صفحات 370-376
  هدف و
  زمینه
  ورتبروپلاستی روش درمانی جدید و موثر برای استحکام بخشیدن به مهره های شکسته و کاهش درد ناشی از شکستگی های استئوپوروتیک است. این پژوهش به منظور تعیین بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی های تروماتیک مهره ای در بیمارستان های لاله، مهراد و بوعلی در سال 91 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای- نیمه تجربی، 18 نفر از بیماران مبتلا به شکستگی های تروماتیک در بیمارستان های لاله، مهراد و بوعلی تهران در سال 91، به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و با رعایت ملاحظات اخلاقی انتخاب شدند. شدت درد در بیماران بر اساس Visual Analog Scale(VAS) در فازهای قبل از عمل و بلافاصله بعد از عمل و 6 ماه بعد از عمل پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم تعیین و مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و با آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  میانگین VAS قبل از عمل بیماران، 2/8 بود که در پیگیری های پس از عمل به 68/1 و در ادامه به صفر رسید. همچنین، در مقایسه VAS قبل از عمل و اولین VAS پس از عمل، 6/79 درصد کاهش درد مشاهده گردید که در ادامه این میزان به 100 درصد افزایش پیدا نمود. در کل ارتباط معناداری بین شدت درد در بیماران براساس (VAS) با سن، جنس، میزان کربنات کلسیم، سطح درگیری و متغیرهای عارضه leakage بیماران وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم اثربخشی خوبی در جهت کاهش درد بیماران در شکستگی های تروماتیک مهره ای داشت. انتخاب درست بیمار، جاگذاری دقیق نیدلبا راهنمای فلوروسکوپ،تزریق به موقع سیمان و تجربه نقش زیادی درموفقیت این روش دارد.
  کلیدواژگان: ورتبروپلاستی، شکستگی تروماتیک مهره ای، کربنات کلسیم، درد
 • علی محمدپور، مهدی بصیری مقدم، نرگس صابر صفحات 377-385
  زمینه و هدف
  بیماری عروق کرونر به عنوان شایع تریناختلال قلبی- عروقی، علت بسیاری از مرگ ومیرها در سراسر جهان به شمار می آید. جهت تسکین علائم در این بیماران از اقدامات درمانی دارویی و غیر دارویی مختلفی استفاده می شود. تنفس ریتمیک یکی از روش های غیر دارویی پیشنهادی است. هدف این پژوهش تعیین تاثیر تنفس ریتمیک بر شاخص های قلبی- تنفسی مبتلایان به سندرم حاد کرونری بود.
  مواد و روش ها
  در این کار آزمایی بالینی 80 بیمار با تشخیص سندرم حاد کرونری به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله تنفس ریتمیک به مدت 20 دقیقه هر 5 دقیقه یک بار و هر بار به مدت 1 دقیقه انجام شد. در گروه کنترل هیچ مداخله ای به جز اقدامات روتین درمانی که در هر دو گروه یکسان بود، انجام نشد. قبل و بعد از مداخله فشارخون، ضربان قلب، تنفس و درصد اشباع اکسیژنخون شریانی ثبت شد. ابزار گردآوری داده ها فرم ثبت اطلاعات دموگرافیک، بیماری و شاخص های فیزیولوژیک بود. داده های مطالعه در نرم افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. مقادیر P در سطح کمتر از 05/0 معنادار لحاظ گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها بین دو گروه ازلحاظ فشارخون سیستولیک (0٫65 =P)، فشارخون دیاستولیک (0٫52 =P)، تعداد تنفس (12/0P=)، ریتم تنفس (74/0P=)، تعداد ضربان قلب (63/0P=)،ریتم ضربان قلب (3/0P=) و میزان اکسیژن اشباع خون شریانی (67/0P=) تفاوت آماری معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  باوجود معنادار نبودن یافته های این مطالعه می توان با تعداد نمونه بیش تر و انجام تنفس ریتمیک در مورد سایر بیماری های قلبی- عروقی از فواید احتمالی آن سود برد.
  کلیدواژگان: سندرم حاد کرونری، شاخص های قلبی، تنفسی، تنفس ریتمیک
|
 • Somayyeh Zamiri, Sakineh Azizi, Aghdas Shakeri, Zahra Hasandoost, Mozhdeh Mohammaddost, Hamideh Yosefi, Alireza Moslem, Arash Akaberi Pages 196-203
  Background and Objectives
  Spiritual intelligence represents a different set of skills and abilities that each of them is displayed in different forms in social and historical contexts; and self-efficacy is one's belief in own abilities to solve problems and deal with problems. The purpose of this study was to determine if spiritual intelligence can predict self-efficacy.
  Methods
  This cross-sectional analytical study was carried out among students of North Khorasan University of Medical Sciences in the year 2012. 129 individuals were selected via Stratified sampling method. Individuals were assessed by spiritual intelligence questionnaire and Self Efficacy Scale (SES). Data was analyzed by Pearson correlation coefficient, t-student test and linear multiple regression (stepwise), by SPSS 20 software. The p-value was considered 0.05.
  Results
  Results show that the correlation between spiritual intelligence and self-efficacy was statistically significant (r=0.612, p-value
  Conclusion
  The conclusion of the study is that spiritual intelligence is prolific in predicting self-efficacy. So, you can promote student's spiritual intelligence skills, to increase their self-efficacy in academic, social and family affairs.
  Keywords: Spiritual intelligence, Self, efficacy, Students, Prediction
 • Benyamin Alimohammadi, Alireza Moslem, Hassan Azhdari Zarmehri, Homan Kamranian Pages 204-213
  Background And Objectives
  Nowadays the use of herbal plants due to their low complications attracts the mind of many scientists. The aim of this study is the assessment of the Naloxone as an antagonist of opioids on seizure duration time induced by PTZ and determine the anticonvulsant mechanism of hydro alcoholic extract of Scrophularia striata Boiss.
  Materials and Methods
  In the present study, 40 male mice were randomly divided into five groups of eight; The control group (receiving PTZ 80 mg/kg, i.p.), Two treatment groups (Scrophularia striata 600 and 900 mg/kg, i.p.) and two experimental groups (Scrophularia striata 600 and 900 mg/kg i.p plus Naloxone 5 mg/kg, i.p., 5 minutes before extract injection). With injection of PTZ, convulsive behaviors in mice during 20 minutes were recorded by camera and the various stages of seizures were evaluated. Statistical data were analyzed using with the tests of one way Variance and Tukey in SPSS 16. P
  Results
  Statistical analysis showed that Naloxone injection with extract administration have slightly and not significantly decreased the latency time to tonic and clonic seizure in comparison with the control group. Latency time to tonic-colonic has been increased in extract only group and extract associated Naloxone group. With injection of the extract alone total seizure time has decreased but in extract associated Naloxone group this time has increased that this increasing in dose of 600 mg/kg is significant in comparison with control group (P
  Conclusion
  Our study indicated that Naloxone as an antagonist can inhibit the anticonvulsant activity of hydro alcoholic extract of Scrophularia striata Boiss.
  Keywords: Naloxone, Scrophularia striata Boiss, Anticonvulsant activity, Mice
 • Nasrin Mollania, Farangis Gharibnia, Ramin Rostami, Taghi Dizaj, Mitra Kheyrabadi Pages 214-221
  Background
  With the advent and increasing microbial organisms that resistant to multiple antibiotics, as well as the necessity of decrease the cost of health care, the production of broad range of anti-microbial materials has become unavoidable for human societies. In this study, we synthesized the silver nanoparticles using bacterial α-amylase enzyme and evaluated the antibacterial properties of this eco-friendly nanoparticles.
  Methods
  Silver nanoparticles were synthesized biologically using bacterial α-amylase enzyme, then the effects of antibacterial nanoparticles synthesized in LB medium containing various strains of pathogenic bacteria were investigated and then the minimal inhibitory concentration was calculated.
  Results
  Nanoparticles produced by this method, based on DLS and SEM analysis, have the size of 20-40 nm and have good activity against Gram-positive bacteria and gram negative pathogenic bacteria. In the 200 of Ag-NPs, the all of pathogenic bacteria was killed.
  Conclusion
  Biological nanoparticles synthesis relative to other physical and chemical methods has lower cost and higher durability (1). Due to good antibacterial activity of silver nanoparticles, this material has good medical applications.
  Keywords: Silver Nanoparticles, Antibacterial properties, α amylase enzyme, Biological synthesis
 • Fatemeh Heidari, Majid Mohammadshahi, Shokoh Malgeard, Seyyed Hamid Bersi, Parisa Chitsaz, Maryam Rahemi Pages 222-232
  Background and Objectives
  Epidemiological studies of diet and asthma have focused on intakes of individual nutrients and foods and few studies have examined associations with dietary patterns. The aim of this study was to determine dietary patterns in patients with asthma.
  Materials and Methods
  A case–control study of 47 cases with asthma and 47 healthy controls aged between 18 and 50 in Ahvaz, Iran, was carried out. Demographic and anthropometric data were collected by personal questionnaire. Information about usual diet was obtained by semi-quantitative food frequency questionnaire. Independent sample t-test was used to compare variables.
  Results
  No significant differences were observed in anthropometric indices and dietary intakes of energy and macronutrients between groups. The meat and alternatives food group consumed less in asthmatic patients compared to healthy controls (P=0.032), but no significant differences were shown in the consumption of other main food groups. The processed meats, fast foods and salty foods were consumed less in the case group but the consumption of hydrogenated oils was significantly higher in this group (P
  Conclusion
  It seems the decreased consumption of fast foods and the compliance of dietary regimen in order to control the asthma symptoms or attacks resulted in following healthier dietary pattern in patients. Future studies with larger sample size and biochemical assays are suggested.
  Keywords: Asthma, Dietary patterns, Food groups, Hydrogenated oils
 • Peyman Piran Viseh, Majid Motamedzadeh Torghabeh, Iraj Mohammadfam, Ahmad Soltanzadeh, Abbas Moghim Beygi Pages 233-240
  Background and Objectives
  As a result of an increase in using of computers in the occupational environments, the prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) has increased in these types of occupations. These musculoskeletal disorders also Imposes heavy financial consequences on health care systems. The aim of the present study is to evaluate the relationship between psychosocial factors and the prevalence of musculoskeletal discomfort in VDT workers.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in three cities covered by one directs of the Iranian Gas Transmission Operation during 2011 and 2012 years. In this study, all of 300 office workers in this region participated. The investigation consisted of two questionnaires, first standardized Nordic questionnaires to measure the prevalence of disorder, second ALL EMPLOEE SURVEY questionnaire to measure psychosocial factors. Statistical analyses were performed by the Statistical Package for the Social Sciences software (SPSS version 16.0). The Statistical methods used in this study include chi-square and logistic regression.
  Results
  The mean age and work experience of the subjects were 7.00 ± 59.34 and 71.6 ± 56.9, respectively. The highest prevalence rate of disorder was found in the Lower back (49.7%) and neck (49.0%) regions. Results of the multiple logistic regression models show that psychosocial like work / family balance, job control, leadership, resources , customer service , co-worker support , reward , cooperation, employee development and job demands, and the individual factors like sex, BMI and education level were independently associated with prevalence of musculoskeletal disorders (p
  Conclusion
  The results of the study indicated that some psychosocial factors are related to prevalence of musculoskeletal disorders. Consequently, in order to prevent or reduce musculoskeletal disorders, these factors must be considered.
  Keywords: VDT workers, Musculoskeletal disorders, Psychosocial risk factors
 • Leila Izi, Roya Lari, Naser Mahdavi Shahri, Mehrnegar Rejhan Nejad, Ali Birjandi Nejad Pages 241-252
  Background
  Decellularised tissues matrix is considered as an ultimate scaffolding system for two reasons: firstly it has mechanical and structural similarity with natural tissue, secondly extra cellular matrix proteins remain intact after decellularization, which are important for cell differentiation. The aim of this study is investigation behavior rat adherent bone marrow cells cultured in decellularised matrix of human skin.
  Materials And Methods
  In this study, human skin tissues were decellularised by three
  Methods
  physical (slow freezing and snap freeze–thaw), enzymatic (trypsin 0.25%, 18 hours) and chemical (sodium dodecyl sulfate- SDS 1%, 12 hours). After washing and sterilization procedures, scaffolds cultivated with 4×10⁵ rat adherent bone marrow cells. Finally, histological studies were performed after 1, 2, 3 and 4 weeks of culture and investigated with different staining.
  Results
  Histological study of decellularised scaffolds revealed that nuclear and cellular components of the tissues were completely removed and collagen fibers remained intact. At 1, 2, 3 and 4 weeks of culture, in vitro analysis showed adhesion and also proliferation of rat adherent bone marrow cells. Also, we did not observe any penetration and migration of the cells into scaffolds. Statistical analysis indicated significant difference in percentage of cell density in specimens cultured after 2 weeks versus the other specimens (P
  Conclusion
  the overall results showed that remnant ECM (Extracellular Matrix) of human skin can be a suitable scaffold for studying Rat Adherent Bone Marrow Cells behavior.
  Keywords: Extracellular matrix, Decellularization, Scaffold, Human skin, Rat adherent bone marrow cells
 • Bahman Ramavandi, Mehdi Ahmadi Moghaddam, Narjes Shah Heidar, Maryam Bighami Pages 253-261
  Background &
  Purpose
  Volatile organic compounds (VOCs) significantly affect the chemistry of atmosphere and human health and petroleum storage has been identified as largest emitters of VOCs. With models of air pollution can model the concentration and distribution of VOCs from oil tanks. The aim of this study was to investigate and model of VOCs emissions from an oil tanks field in Iran using the TANKs 4.0.9d software and the distribution of these compounds in the study area using AERMOD model.
  Materials and Methods
  In this study, the rate and percentage of monthly emissions of VOCs from 22 oil storage tanks in 12 months year 2014(1392-1393) using the TANKS software were determined according to losses and tank type in Esfahan, Iran. Then, by using AERMOD model the maximum concentration of VOCs in the area with the surface of 10 × 10 km2 and with a network distance of 200m and then in the range of 50 × 50 km2 and with a network of 1000 m in the statistic period of 12 months and for a average time of 1, 3, 8 and 24 hours, one-month and one -year statistical period at the height of 1.5m of the Earth's surface was determined and the distribution of VOCs in the area was simulated and displayed by GIS software.
  Results
  The results of TANKS software showed that the studied tanks were annually emitted 1485801.26 tons VOCs in which the tanks with external floating roof 99.98% and with fixed vertical roof 0.017% were contributed. The results of AERMOD software also indicated that maximum concentrations of VOCs occur in the area 10×10 km2 in cold seasons. This phenomenon is due to reduce of mixing depth and resulting in the formation of the inversion phenomenon.
  Conclusions
  This work can help plant engineers to decide on an appropriate strategy to control VOCs. Employing the tanks with fixed vertical roof and modification of operational pattern could lead to a reduction of VOCs emissions and eventually affect the economical, ecological and hygienic aspects.
  Keywords: Estimation of emissions, Volatile organic compounds, TANKS model, AERMOD model, GIS
 • Shahram Mohammadkhani, Hasan Rezaee Jamaloee Pages 262-280
  Background and Objectives
  Considering the prevalence of cigarette and hookah smoking among adolescents and the need to identify the components and dimensions of such behaviors, this study was conducted to determine the predictors of smoking cigarette and hookah among students due to designing appropriate and effective interventions.
  Materials And Methods
  Using a cluster random sampling method, 201 male students were selected from highschool in Najaf Abad city, Isfahan. The selected students were evaluated by the revised risk and protective factors of drug use questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analyses.
  Results
  The results of correlation coefficient showed that there was significant positive correlation between cigarette smokings in the lifetime and all 12 components risk profile. Also, drug use and hookah smoking in the lifetime were related with hopelessness, social skills, sensation seeking, parental attitudes to drug use, monitoring, family and sense of commitment to school. The results of stepwise regression analysis showed that components of attitudes to drug use, parental attitudes to drug use and impulsivity predictive variance explain the 55 percent of cigarette smoking. Also, attitudes toward drug use and sensation seeking pridicted 19 percent of variance of the hookah smoking, and attitudes toward drug use, social skills, family conflict and parental attitudes to drug use pridicted 17 percent of variance of tend to cigarette smoking and, finally, attitudes toward drug use, family monitoring and chaotic social environment pridicted 19 percent of variance of tend to hookah smoking.
  Conclusion
  According to the results, one can say that the prevalence of hookah and cigarette smoking in adolescents are increasing and the starting age is decreasing. The hookah and cigarette smoking by adolescents is a multi-factor and multi-level phenomenon, and the major factors for their determining exist at multiple levels of individual, social and family, which should be considered for intervention, prevention, an control of cigarette and hookah.
  Keywords: Hookah Smoking, Cigarette Smoking, Predictors, Adolescents, Students
 • Hamid Mohammad Sadeghi, Alireza Vahidi, Mohammad Ebrahim Rezvani, Mansour Esmaeeli Dahej, Ali Aliabadi Pages 281-289
  Background
  Flavonoids accounted for the most of antidiabetic effects of heral medicines. The effects of Salvigenin, a flavonoids from salvia officinalis, were not reported. We aimed to investigate the effects of the flavonoid on biochemical indices and cardiac hemodynamic parameters of type 1 diabetic rats.
  Materials And Methods
  After extracting the herb, salvigenin was purified by extraction and silica gel column chromatography. Type 1 diabetes was induced by single injection of streptozotocin (STZ) at dose of 70 mg/kg. The rats were allocated into 4 groups as follows: control group that received vehicle and treatments groups that received salvigenin at doses of 5, 10 or 25 mg/kg bodyweight for 30 days. Thereafter, blood samples were collected and fasting blood sugar, hemoglobin A1c, serum lipid profile and serum insulin level were measured. One way analysis of variances was used to assess significant differences between means of parameters between groups.
  Result
  The obtained results implied that salvigenin can significantly reduce fasting blood sugar, hemoglobin A1cand serum lipid profile. In addition, serum insulin level and plasma HDL were significantly elevated in rats treated with salvigenin in compared to control rats.
  Keywords: Diabetes, Salvigenin, glycosylated hemoglobin, insulin, Rat
 • Azam Asgari, Saeed Semnanian, Nafiseh Atapour, Amir Shojaee, Vahid Sheybani, Seyyed Javad Mirnajafi Zadeh Pages 290-303
  Background and
  Purpose
  Low frequency stimulation (LFS) has anticonvulsant effect. However, its mechanism of action has not been completely determined. In the present study the effect of LFS on evoked inhibitory post synaptic GABAergic currents (eIPSC) is investigated in CA1 pyramidal neurons of the hippocampus in kindled rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study animals were kindled through electrical stimulation of amygdala. 24 hours following fully kindling achievement in 20 Wistar rats, the effect of LFS on eIPSCs was assessed in hippocampal slices.
  Results
  Obtained results showed that application of LFS at 200 pulses and at the intensity of 1.5 threshold, increased the amplitude and decay time constant of eIPSCs in both control and kindled rats. When 200 pulses of LFS were administered with an intensity equal to threshold, only eIPSC amplitude was increased in both control and kindled groups significantly (P
  Conclusion
  Results of the present study showed that LFS application increased eIPSCs parameters in a pulse number and intensity dependent manner. This increment can be considered as a possible anticonvulsant mechanism of LFS.
  Keywords: Epilepsy, Low, frequency stimulation, GABAergic current, Hippocampus, Kindling
 • Akram Malek Khahi, Maryam Jadid Milani, Parastoo Amiri Pages 304-312
  Backgrounds &
  Objectives
  Patients who are under haemodialysis experience a lot of sexual problems which can lead to a reduction in their quality of life. Peer support groups are a kind of social supports that in which peers who have similar experience present some advice to others to enhance their quality of life. The aim of the present study is to determine the effect of peer support group on sexual functionin patients treated with haemodialysis.
  Material &
  Method
  A clinical trial research with two cases and control groups was performed on 64 patients undergoing haemodialysis in Vasei hospital of Sabzevar in 2013. The sampling was random. Patients were divided into two groups of intervention and control using the block permutation .The Participants attended 8 weekly sessions comprising 2 hours each week. The topic was according to the patients’ needs and interests. Research tools were: demographic questionnaire, sexual function of part dialysis patients, life quality Questionnaire (KDQOL-SFTM). For data analysis, descriptive and deductive (paied t- test and independent t-test) statistics SPSS version 18 was used.
  Results
  After the completion of the study, there was not a significant difference between sexual health situation scores of two groups (case and control) (p value>0.05). After attending peer support group in case group there were not a significant differences in mental health situation scores (p value>0.05) .
  Conclusions
  According to the results of this study, attending peer support group in hemodialysis patients will improve their sexual function. But this change was not significant.
  Keywords: Sexual function, Peer support group, Haemodialysis
 • Behnam Izadi, Seyyedeh Niloofar Mosavi, Reihaneh Askary Kachoosangy Pages 313-319
  Background and Objectives
  Appendicitis is the most common and the most important medical emergency and most of these patients undergo appendectomy. The diagnosis of appendicitis is critical and value of diagnostic laboratory tests has always been discussed. The purpose of this study was to determine the diagnostic value of increasing of CRP in the diagnosis of acute appendicitis.
  Materials and Methods
  This was a cross- sectional study. 105 persons of recourse to Shahid Motahari hospital emergency of Marvdasht in 2012, were examined. Before giving any preoperational Antibiotics, blood samples for measurement of serum CRP levels were prepared. After surgery, the relationship between serum levels of CRP and appendix tissue biopsy and the surgeon about the type of tissue to be investigated. All data were analyzed by SPSS version 18 (ANOVA and Tukey test).
  Result
  81 patients of participants that were studied had acute appendicitis and 24 of them had normal appendix. Among patients with acute appendicitis, 65 patients had increased serum CRP levels and 16 patients had normal serum CRP levels. The sensitivity and specificity of CRP respectively were 80% and 63% in this study.
  Conclusion
  The results showed that evaluation of serum CRP levels can be useful and beneficial in the diagnosis of acute appendicitis.
  Keywords: Acute appendicitis, CRP, Appendectomy
 • Hossein Rafimanesh, Mahshid Ghoncheh, Hamid Salehinia, Abdollah Mohammadian Hafashjani Pages 320-327
  Background and Objectives
  Prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer in men. This type of cancer is the second leading cause of death and is of the highest prevalence in men. Therefore, having a general picture of the characteristics and changes of the cancer epidemiology is essential for this type of cancer. The aim of this study was to investigate the epidemiology of prostate cancer and its incidence trends in Iran.
  Methods
  This cross - sectional study conducted on date extracted from cancer registry system in Iran during 2003 to 2009. After separation of the data for prostate cancer, number of cases, incidence, and standardized incidence were studied, and the epidemiological characteristics of the disease during the studied period were presented.
  Results
  Incidence of prostate cancer in Iran has an increasing trend, so that the number of cases recorded in 2003 and 2009 are 1548 and 3856 cases, respectively. The lowest age-standardized incidence rate (ASR) observed in 2003 whit 5.4 and the highest ASR observed in 2009 whit 12. Among provinces, Tehran has the highest cases of prostate cancer and Sistan and Baluchistan province has the lowest cases. The highest incidence rate reported in the age group above 50 years.
  Conclusion
  Prostate cancer is a disease of older men that its incidence is increasing in Iran. Due to the changing in lifestyle of the people and the aging of the population, planning to conduct epidemiological and etiological studies about this cancer and early detection of disease by using screening test seems necessary.
  Keywords: Prostate cancer, Iran, Trends, Epidemiology
 • Raziyeh Jafari Jovzani, Seyyed Ali Mohammad Mosavi, Abdoljavad Ahmadi, Nasrollah Asgari Pages 328-335
  Background and Objectives
  Multiple sclerosis is one of the neuro-cognitive disorders that make a lot of cognitive and behavioral effects. This study was aimed to compare executive function and life orientation in multiple sclerosis patients and healthy people.
  Methods
  This study was descriptive and causal-comparative. Among all of the patients referred to Multiple Sclerosis Society of Iran, 100 patients with multiple sclerosis, at least 5 years of their disease passing, were chosen by sample randomization. For the comparison group, among relatives of patients with multiple sclerosis and multiple sclerosis society staff, 100 people were matched in terms of age, sex, education, occupation and marital status. Data was obtained by using executive function questionnaire (Nejati, 2013) and life orientation questionnaire (Scheier and Carver, 1985) and analyzed by T-test and MANOVA.
  Results
  Healthy people have higher average in the scales of executive functions and life orientation, compared to patients with multiple sclerosis. There is a significant different between these groups (p>0/05).
  Conclusion
  Results showed that patients with multiple sclerosis compared to healthy people are of a lower position in the scales of executive functions. Life orientation scores in multiple sclerosis patients was lower than healthy people, and their attitude is toward the negative direction and pessimistic. According to the results, there is a need to pay more serious attention from specialists about intervention in the problems of this group.
  Keywords: Executive function, Life orientation, Multiple sclerosis, Healthy people
 • Ali Heidarian Pour, Fatemeh Zamiri Dalir, Mohammad Shorideh Yazdi Pages 336-343
  Background and Objectives
  According to benefits of psycho-physiological effects of aerobic exercise, the purpose of this study was to investigate the effects of eight-week moderate-intensity aerobic exercise training on menstrual cycle disorders and plasma levels of FSH and LH.
  Methods
  In this study, 20 women with menstrual disorder randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group submitted 8 weeks of moderate-intensity aerobic exercise, while the control group had no regular physical training. 24 hours before and after the period of exercise training, follicular phase blood samples of all subjects were taken to measure hormonal variables and then they responded to questionnaires to determine levels of menstrual disorders.
  Results
  The research results revealed that, after 8-week training, pain at Visual Analgesic Scale in experimental group decreased significantly (p
  Keywords: Menstrual disorders, Endurance Training, FSH, LH
 • Mina Kanani, Parvaneh Nazar Ali, Parichehr Hanachi, Kaveh Khobeyri Pages 344-352
  Background and Objectives
  The importance of omega-3 fatty acids as dietary supplements and its anti-inflammatory effects have been identified, so this study was aimed at determining the effects of omega-3 fatty acids supplementation and six weeks anaerobic exercise on changes in plasma levels of PGE2, CK, and LDH among active women.
  Methods
  This study was a semi-experimental method with successive measurements. For the mentioned purpose, 32 healthy and active students (mean age of 22.41 ± 0.3 years, mean height 162.77± 2.1 cm, average weight 58.06± 2.0 kg and mean body mass index of 22.01±2.0 kg/m2) were randomly divided into 4 groups: control, supplements, exercise, exercise-supplementsand were studied for six weeks. ANOVA, Bonferroni test were used for statistical analysis and spectophotometry method was used for blood markers analysis.
  Results
  The results showed that six weeks of aerobic exercise significantly increased CK and LDH and PGE2 (P=0.001) while these parameters were decreased in the exercise-supplementsgroup, although the reduction rates were not significant. The level of mentioned indices significantly decreased in the group that received only omega-3 (PGE2: P=0.05 and CK: P=0.034).
  Conclusion
  According to achieved results; it can be deduced that CK, LDH and PGE2 levels increase during six weeks of aerobic exercise among active women. On the other hand, if omega3 supplements be taken during anaerobic exercises, the level of mentioned parameter will decrease.
  Keywords: Omega, 3, Anaerobic exercise, Prostaglandin E2, Creatine kinase, Lactate dehydrogenase, Active women
 • Leila Saadat Aldaghi, Hasan Rezaee Seresht, Hamid Cheshomi Pages 353-359
  Background and Objectives
  Breast cancer is the most common cancer affecting women so that it is the second common cancer (after lung cancer) in women. Vitex pseudo negundo is used as a traditional medicine. Recently, the biological activities of Vitex pseudo negundo plants have been reported as possessing anticancer, antibacterial, antiulcer and antifungal properties. However, the antitumor effects of this medicine have not been studied in cancer cell lines. The aim of this study was to investigate the antitumor effect of Vitex pseudo negundo fruit on breast cancer cell lines.
  Materials and Methods
  Breast cancer (MCF7) cell lines were cultured in DMEM medium. Vitex pseudo negundo fruit was extracted; and different dilutions of Vitex pseudo negundo extract (5mg/mL to 100mg/mL) were added to cell culture. Cell viability was quantitated by MTT assay after 72 hours.
  Results
  The findings indicate that the extract of Vitex pseudo negundo fruit on MCF7 cancer cell lines had cytotoxicity in all concentrations and the highest inhibition was 50 and 100 mg/ml concentrations.
  Conclusion
  Our study shows that Vitex pseudo negundo fruit extract has cytotoxic effects on tumor cells, It seems that Vitex pseudo negundo fruit could be considered as a promising chemotherapeutic agent in cancer treatment.
  Keywords: Cytotoxic effect, Vitex pseudo negundo, MTT, Breast cancer
 • Gholamheidar Teymori, Mohammad Javad Jafari, Hasan Asilian Mahabadi, Soheila Khodakarim Pages 360-369
  Background and Objectives
  Hot working conditions are common in open-pit mines where workers are exposed to heat stress. Investigating the hot working environments may lead to preventing diseases caused by thermal stress in mines. The aim of this study was to evaluate the relationship between WBGT thermal stress index and physiological parameters in the iron ore miners.
  Methods
  The present descriptive study was conducted on 120 healthy men in the summer season. Tympanic and skin temperatures were measured using a FT70 model thermometer manufactured by Beurer Co, Germany. Heart rate and blood pressure were measured using Emsig BO26 model (Taiwan) digital instrumentation. All environmental and physiological parameters were simultaneously measured and recorded. The WBGT index was calculated using the formula. Finally, the correlations were evaluated using linear regression and Pearson's correlation.
  Results
  The statistically significant correlation between WBGT heat stress index and physiological parameters was found. The Pearson's correlations between WBGT index and tympanic temperature, skin temperature, heart rate, systolic and diastolic blood pressure were 0.592, 0.557, 0.624, 0.486 and 0.419, respectively.
  Conclusion
  WBGT index showed a high correlation with physiological parameters, including tympanic temperature, skin temperature, heart rate, systolic and diastolic blood pressure, and had the highest correlation with heart rate. WBGT index has an acceptable correlation with physiological parameters of Workers in open pit mines and can be a suitable index to evaluate thermal stress in such working environments.
  Keywords: WBGT index, Physiological parameters, Open, pit mine
 • Siavoosh Dodangeh, Alireza Moslem, Marjan Vojdani, Mahnaz Narimani Zamanabadi, Mohammad Mansouri Nasab, Hesam Abdolhosseinpour Pages 370-376
  Background and Objectives
  Vertebroplasty is a new and effective treatment for strengthening broken vertebra and reducing the pain arisen from osteoporotic fractures. This study was performed to determine the pain reduction effect of percutaneous vertebroplasty with calcium phosphate in traumatic vertebral fractures in patients attending to Laleh, Mehrad and Booali Hospitals in 2012.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 18 patients with traumatic fractures in Laleh, Mehrdad and Bu Ali hospitals were studied during the year 2012. The method of purposeful non-probability sampling was used and ethical issues were carefully considered.
  Pain intensity were determined and compared based on Visual Analog Scale in 3 phases; before and immediately after percutaneous surgery and vertebroplasty with calcium carbonate, and 6 months later. The data were analyzed using SPSS software and descriptive statistic method.
  Results
  In this study, at first, the mean preoperative VAS was 8.2 that, subsequently, decreased to 1.68 and zero. Comparison of preoperative and postoperative pain severities demonstrated that 79.6% reduction was observed in the pain and later this amount was increased to 100%. Overly, there was not a relationship between changes in VAS and variables such as leakage in patients, age, calcium carbonate amount, gender and level of involvement.
  Conclusions
  It may be concluded that percutaneous vertebroplasty with calcium phosphate is effective in patients with traumatic vertebral fractures. Choosing the right patient, precise needle placement with fluoroscopic guide, timely injection of cement and experience play key roles in the success of this method.
  Keywords: Percutaneous vertebroplasty, Traumatic vertebral fractures, Pain
 • Ali Mohammadpour, Mehdi Basiri Moghaddam, Narges Saber Pages 377-385
  Background and Objectives
  Coronary artery disease is the most common cardiovascular disease and cause of a lot of deaths worldwide. In patients with this disease, symptom management is performed both pharmacologically and non-pharmacologically. Rhythmic breathing is one of the non-pharmacological proposed methods. The aim of this study was to investigate the effect of rhythmic breathing on the cardiorespiratory parameters in Acute Coronary Syndrome patients admitted at CCU.
  Methods
  In this clinical trial, 80 patients with acute coronary syndrome were randomly divided into two interventional and control groups. The intervention group performed the rhythmic breathing for 20 minutes every 5 minutes once and it took 1 minute, and any intervention was not performed in the control group, but routine medical procedures were similar in both groups. Before and after the intervention, blood pressure, heart rate, respiration and oxygen saturation were recorded. The study instrument consisted of a demographic questionnaire and a data sheet for recording physiologic parameters, and the data were analyzed by using SPSS software. P values less than 0.05 was considered significant.
  Results
  Based on the findings, there was no statistically significant difference between the groups in systolic blood pressure (P=0.65), diastolic blood pressure (P=0.53), respiratory rate (P=0.12), the rhythm of respiration (P=0.74), heart rate (P=0.61), the rhythm of the heartbeat (P=0.5) and arterial oxygen saturation (P= 0.67).
  Conclusion
  Despite the lack of significant findings in this study, rhythmic breathing can be conducted in other cardiovascular diseases with a larger sample size, profiting from its potential benefits.
  Keywords: Acute coronary syndrome, Cardiorespiratory parameters, Rhythmic breathing