فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا استادزاه، لیلا رضایی، عباس جاهد جاه صفحات 1-24
  منوچهر آتشی با گذر از سنت نیمایی و روی آوردن به تجربه های مدرن، نام خود را در شمار یکی از شاعران نوگرای معاصر فارسی ثبت کرده است؛ این در حالی است که بررسی اشعار او نشان می دهد این شاعر در برخی اشعار روایی تاریخی اش، به ویژه در مجموعه ی بازگشت به درون سنگ، به دنیای پسامدرن نیز گام نهاده و روایت هایی به شیوه ی فراداستان تاریخ نگارانه خلق کرده است. در این مقاله ضمن نشان دادن گستره ی تاریخ در اشعار آتشی، با استفاده از آرای برخی نظریه پردازان پسامدرن تاریخ از جمله لیندا هاچن، برایان مک هیل و هایدن وایت، ویژگی های فراداستان تاریخ نگارانه مطرح شده؛ سپس یازده شعر از مجموعه ی بازگشت به درون سنگ، براساس پنج شاخصه ی فراداستان تاریخ نگارانه بررسی و تحلیل شده است. این شاخصه ها عبارت اند از: زمان پریشی (نابهنگام گرایی)، نقد خردگرایی، انکار غایت مداری تاریخ، به چالش کشیدن حقایق تاریخی و طنز و آیرونی. نتایج پژوهش بیانگر رویکرد پسامدرن آتشی و تلاش او برای آفرینش فراداستان تاریخی در حوزه ی شعر است.
  کلیدواژگان: پسامدرنیسم، تاریخ، روایت، فراداستان تاریخ نگارانه، منوچهر آتشی
 • نصرالله امامی، بهمن رضایی صفحات 25-40
  آنچه در این پژوهش بررسی خواهد شد، درستی ضبط واژه ی «بوسم» در بیت زیر از قصیده ی «ترسائیه»ی خاقانی است:روم ناقوس بوسم زین تحکم شوم زنار بندم زین تعدا
  در سال های اخیر، برخی شارحان در ضبط واژه ی «بوسم» در بیت یادشده، تردید کرده اند؛ آنان بر این باورند که این واژه در اصل، «نوشم» (صورت کوتاه شده ی نیوشیدن) و به معنای شنیدن است و در گذر زمان تصحیف شده و به صورت «بوسم» درآمده است. هدف نگارندگان از این نوشتار، بررسی معنایی و کاربردی «ناقوس» و انواع آن در متون منظوم فارسی و پیشینه ی این واژه و سرانجام، رسیدن به مفهوم درست ناقوس و ناقوس بوسیدن است؛ همچنین با مراجعه به واژه نامه ها و دیوان های شعر فارسی تلاش شده است، موضوع ناقوس بوسیدن/ نوشیدن ریشه یابی و بیشتر بررسی شود و این ابهام رفع گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ناقوس، علاوه بر معنای امروزی و معمول آن، در گذشته به شکل دیگری نیز در میان مسیحیان شرقی، وجود داشته است؛ آنان دو چوب به نام های وبیل و ناقوس داشته اند که هنگام شروع عبادت، آن ها را بر هم می کوبیده اند تا دیگر هم کیشان خود را از رسیدن وقت نماز آگاه کنند. همچنین، بنا بر شواهد گوناگون شعری، بوسیدن اشیای مقدس و مظاهر دینی در میان مسیحیان، امری عادی بوده است.
  کلیدواژگان: تصحیف، خاقانی، قصیده ی ترسائیه، ناقوس بوسیدن
 • سید ناصر جابری، علی اصغر قهرمانی مفیل صفحات 41-62
  این پژوهش با هدف بررسی مقوله ی شطح در مثنوی انجام شده است. به این منظور به شیوه ی تحلیلی توصیفی، نخست با مطالعه ی دو کتاب شرح شطحیات و تذکرهالاولیاء و برخی کتب و مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند، حدود و مصادیق شطح تبیین شده است؛ سپس، با مطالعه ی مثنوی مولانا آنچه را که می توان از مصادیق شطح به شمار آورد، با نمونه های روزبهان و عطار مقایسه و تحلیل شده و با توجه به گوناگونی مضامین شطح، ضمن توجه به بنیان عرفانی آن ها، ازطریق نموداری دایره ای، پیوند این موضوعات با یکدیگر مشخص گردیده است. این نمودار نشان می دهد که پیوند شطحیات، مبتنی بر مضمون «فنا» و «وصال» است و موضوعات شطح را می توان به بخش هایی مانند محرک وصال، راه وصال، زمینه ی وصال، موانع وصال، نتایج وصال و زبان واصلان تقسیم کرد. این تحقیق همچنین نشان می دهد مولانا اغلب مصادیق شطح را در مثنوی مطرح کرده است؛ اما شیوه ی بیان او که مبتنی بر تفسیر، قصه و تمثیل است، در پذیرفتنی شدن گفته هایش بوده است. براساس این روش، شطحیات تند تغییر ماهیت نمی دهند؛ اما به دلیل دگرگون شدن لحنشان پذیرفته می شوند. همچنین، نباید شطح را به مقوله ی زبانی منحصر دانست؛ بلکه بسیاری از شطحیات، رفتاری بوده اند و نوعی هنجارشکنی یا هنجارگریزی اجتماعی به شمار می آیند.
  کلیدواژگان: روزبهان، شطح، شطحیات، مثنوی معنوی، مولوی
 • حسین حیدری، الاهه خانیان صفحات 63-86
  نیایش به عنوان آسان ترین راه گفت وگوی دوسویه ی انسان با خدا، ازجمله ارکان و اجزای استوارکننده ی همه ی ادیان در طول تاریخ بوده است. بررسی ستایش ها و نیایش های رسمی ادیان گوناگون نمایانگر نظام فکری، دینی و وضعیت و نیازهای فردی و اجتماعی دین داران در اعصار گونه گون است. این جستار به بررسی توصیفی و آماری نیایش های «گات ها» (کهن ترین اثر مکتوب بازمانده ی ایرانیان) می پردازد؛ مجموعه ای منظوم که امروزه به باور بیشتر پژوهندگان، تنها بخش اوستاست که سخن زرتشت است؛ درحالی که دیگر بخش های اوستا در ادوار بعد تدوین شده اند. بیشترین خواهش ها و خواسته ها در گات ها، رواج راستی و سرکوبی دروغ، رهایی زمین و جاندارانش از ستم و خشم و بیدادگری، داشتن زندگی آرام و شاد، جامعه ای آباد و درنتیجه، رسیدن به کشور مینوی جاودانی اهورامزدا (فردوس) و پاداش و بخشایش جاودانی در روز داوری پسین است. بررسی درون مایه ی نیایش های گات ها نشان می دهد که مخاطب زرتشت به ترتیب: مزدا، اهورا، اردیبهشت، مزدااهورا، بهمن، سپندارمذ، اهورامزدا و شهریور است و او در بسیاری مواقع از ضمیر جمع برای خطاب به این مخاطبان استفاده می کند. سبک بیان زرتشت این انگاره را تقویت می کند که او همچنان که واژه های مزدا، اهورا، اهورامزدا و مزدااهورا را برای اشاره به موجودی واحد به کار می گیرد، امشاسپندان نیز همگی فروزه ها و اوصاف خدای واحدند. این پژوهش آماری نشان می دهد که درخواست های مینوی (غیرمادی)، دوسوم خواسته های گیتیک (مادی) است و زرتشت تقریبا به یک اندازه برای خود و دیگران دعا کرده است.
  کلیدواژگان: اهورامزدا، ایران باستان، زرتشت، گات ها، نیایش
 • رضا خلج، سید احمد پارسا صفحات 87-110
  کودتای 28مرداد1332 یکی از رویدادهای بسیار اثرگذار تاریخ ایران است. سرخوردگی و نومیدی روشن فکران متعهد و پناه بردن بعضی از آنان به افیون و باده و... یکی از پیامدهای این رویداد بزرگ بود و موجب پدیدآمدن گونه ای شعر به نام «شعر سیاه» شد که نمود آن را در برخی از جریان های شعری مانند رئالیسم، رمانتیسم سیاه و سمبولیسم اجتماعی می توان دید. بارزترین چهره ی این جریان، مهدی اخوان ثالث است. نگارندگان، در پژوهش حاضر، به بررسی تحلیلی «تشبی هات سیاه» اخوان، به عنوان یکی از پربسامدترین عناصر صورخیال او، می پردازند و می کوشند بین محیط شکل گیری خیال شاعرانه و ذهن و زبان و دید شعری او ارتباط برقرار کنند. نتیجه ی بررسی ها نشان می دهد اخوان کوشیده است تا به وسیله ی این تشبی هات بکر، به گونه ای پنهان، تصاویری تلخ و گزنده از وضعیت اجتماعی ایران آن روز بنمایاند و ضمن بیان اعتراض خود به وضعیت موجود ، از زیر ذره بین سانسور حکومت پهلوی عبور کند.
  کلیدواژگان: اخوان ثالث، تشبیهات سیاه، سبک، کودتای 28مرداد
 • محمدرضا روزبه صفحات 111-130
  نقد شاعران بر شاعران که از روش ها و رویکردهای نقد ذوقی به شمار می آید، در پهنه ی شعر فارسی رواج نسبی داشته است. شاعران از دیرباز تاکنون، با شیوه ها و انگیزه های مثبت و منفی به نقد شاعران یا شعرهای آنان پرداخته اند. با مروری در سروده های شفیعی کدکنی درمی یابیم که او در اشعارش به این شیوه ی نقد اهتمام ورزیده است. نگارنده در این مقاله کوشیده است تا افزون بر تبیین وجوه تشابه و تفاوت شعرنقدهای شفیعی با آثار مشابه گذشتگان و معاصران، به واکاوی روش و رویکردهای او در این حوزه بپردازد. حاصل پژوهش، نشانگر این است که شعرنقدهای شفیعی، دارای دو رویکرد اصلی اند: نقدهای محتوامدار، جامعه گرا و ایدئولوژیک که بیشتر در آثار دهه های چهل و پنجاه شاعر تجلی یافته اند و نقدهای جمال شناسانه و ساخت گرایانه که بیشتر در آثار پس از انقلاب دیده می شوند. این آثار از لحاظ روش بیان نیز دو شیوه ی اصلی دارند: نقد مستقیم و نقد غیرمستقیم؛ در روش نخست، به ستایش شاعران آزاده و آرمان گرا و نکوهش شاعران و شبه شاعران مدیحه گو، عافیت جو، بی درد، افراطی و شبه مدرن پرداخته شده و در روش دوم، تبیین شاعرانه ی مفهوم و ماهیت شعر و کارکردهای انسانی، اجتماعی و جمال شناسانه ی آن در کانون توجه قرار گرفته است. سخن دیگر اینکه شعرنقدهای شفیعی، صرف نظر از برخی نمونه ها، برخلاف آثار گذشتگان یا معاصران، خاستگاهی جز باورهای فرهنگی، عواطف انسانی و دغدغه های هنری ندارد.
  کلیدواژگان: جامعه گرا، جمال شناسی، ساخت گرا، شعر، شفیعی کدکنی، نقد
 • زهرا ریاحی زمین، طاهره فوادی صفحات 131-156
  وایو یکی از مرموزترین خدایان هندوایرانی است که برخلاف دیگر ایزدان مزدایی، حامل مفهومی از تقابل دوگانه ی حیات و مرگ است. از وایو در ریگ ودا، اوستا و متون پهلوی یاد شده است. با بررسی بازتاب دو چهره ی متضاد اهورایی و اهریمنی او در متون نام برده و به دنبال آن در حماسه های ملی، می توان به قدرت ماندگاری این ایزد کهن در قالب الگوهای آیینی اسطوره ای نیایش، رزم و مرگ پی برد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای تلاش شده است نشان داده شود برخلاف حضور واژه ی ساده ی «باد» در حماسه ها، باید به آنچه در لایه های زیرین این واژه و در بار معنایی اسطوره ای آن وجود دارد، بیشتر توجه شود. نگارندگان، ضمن بررسی شواهد گوناگون موجود در حماسه های منظوم، بدین نتیجه رسیده اند که باد در این آثار، تنها، نمایانگر پدپده ای طبیعی نیست؛ بلکه ایزد باد یا وایو، کارکردهای اسطوره ای خود را در حماسه ها، به ویژه در شاهنامه، حفظ کرده و در سه نقش اصلی، خویشکاری های دیرین خود را بازتاب داده است. این نقش ها عبارت اند از: 1. خدای جنگ و جنگاوران با طیفی گسترده از اعمال، مانند نبرد با قهرمان، یاری سپاه، یاری پهلوان در گذر از دریا، سرنگونی درفش و حمایت از شاه؛ 2. پیک مرگ؛ 3. همکار تیشتر در اعمالی مانند جادویی کردن با باد و آزمون پهلوان با باد و سرما.
  کلیدواژگان: ایزد جنگ، باد، منظومه های حماسی ملی، نیایش و وایو
 • علیرضا قاسمی، احمد رضی صفحات 157-180
  بینامتنیت یکی از مباحث مهم در نظریه های ادبی معاصر است که در ایران نیز عمدتا به سبب هماهنگی با سابقه و ذائقه ی پژوهشی ایرانیان در زمینه ی بررسی وام گیری ها و تاثیر و تاثر متون، در صدر نظریه های ادبی نشست و در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از رویکرد بینامتنیت، به ویژه دیدگاه ژنی درباره ی بینامتنیت قوی (ارتباط متون در دو سطح صورت و مضمون) و آرای بلوم درباره ی اضطراب اثرپذیری، پیوندهای متنوع و مشابهت های فراوان دو منظومه ی «آرش کمان گیر» کسرایی و «خوان هشتم» اخوان کشف و تحلیل شده و اثرپذیری گسترده ی اخوان از کسرایی به اثبات رسیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که میان این دو منظومه پیوند مستحکم بینامتنی وجود دارد. این پیوند از نظر اشتراک در گونه ی حماسه و اسطوره محوری بر «تداوم»، از نظر اشتراک در درون مایه ی سیاسی اجتماعی، فضاسازی آغازین، راوی و موسیقی بیرونی بر «تطابق» و از نظر ساختار زبانی و پایان بندی بر «تکامل» استوار است؛ اما اخوان برای رهایی از اضطراب اثرپذیری تلاش کرده است شعر خود را از منظومه ی کسرایی ممتاز و متمایز نشان دهد.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، آرش کمان گیر کسرایی، اضطراب اثرپذیری، خوان هشتم اخوان ثالث
 • محمدحسین نیکدار اصل، محمد هادی احمدیانی پی صفحات 181-210
  بوستان یا سعدی نامه که جهان آرمانی سعدی را به تصویر می کشد، برای مطالعات میان رشته ای ظرفیت فراوان دارد. رفتارهای غیرکلامی در فرایند ارتباط می توانند نقش های تکمیل کننده، تکذیب کننده، تکرارکننده، کنترل کننده، جانشینی و تاکیدی داشته باشند؛ البته گاهی چند نقش را با هم ایفا می کنند. برخی پژوهشگران، در بعضی موقعیت ها، ارتباطات غیر کلامی را از ارتباطات کلامی مهم تر می دانند؛ بیرد ویسل و آلبرت مهرابیان عقیده دارند که در فرایند ارتباط، 65تا93درصد انتقال معانی و منظورها از طریق رفتارهای غیر کلامی صورت می گیرد. در این مقاله، نگارندگان ارتباطات غیر کلامی را در بوستان سعدی تحلیل کرده و دریافته اند که سعدی در کاربرد ارتباطات غیرکلامی به انواع زبان های بدن، کارکردهای زبان اشیاء مانند هدیه ها و دارایی ها، لباس و جواهرات و عناصر پیرازبان چون: لحن و ضریب سخن گویی به خوبی توجه داشته؛ او همچنین با آگاهی از تاثیر این گونه از ارتباط و پیونددادن آن ها با کلام، بر رسایی بیشتر معنا در فضای نمایشی شعر خود افزوده است.
  کلیدواژگان: ارتباط، ارتباط غیرکلامی، انتقال پیام، بوستان سعدی، زبان بدن
|
 • Z. Ostadzade, L. Rezaei, A. Jahedjah Pages 1-24
  Manoochehr Atashi the contemporary poet who passed the way of Nima Yooshij and inclined the modern poetic experiences, has registered his name in the list of modern contemporary Persian poets; however he has entered the postmodern world in some of his historical- narrative poems and tried to create narratives with the method of historical metafictions, especially in his last collection that published after his death (return into stone, 2007). In this essay, while showing the extent of history in Manoochehr Atashi's poems and presenting the parameters of historical metafictions, we will analyze 11 poems (from "return into stone" collection) by using of five historical metafiction parameters that consist: anachrony, rational critic, teleological critic of history, challenge with historical trurhs, irony. The result proved the postmodern appeoach of Manoochehr Atashi in some of his historical – narrative poems. The result also proved the efforts of Atashi to create some historical metafictions in his last collection.
  Keywords: Postmodern, Parameter, Poem, Manoochehr Atashi, contemporary
 • N. Emami, B. Rezaei Pages 25-40
  what is being studied in this survay, is the following line from Khaghani's Tarsaeiyeh ballade:"Due to this oppression, I go kiss the bell, and tie Zennar(the christian belt)." In the recent years some of the interpreters have doubted in the use of the word "kiss(Boosam)" in the said line, and believe that this word is an error in writing of the word "Noosham(the short form of Niyooshidan" that means "listen" Khaghani's will in this line is not kissing the bell but listening to it, which in passage of time due to different reasons, it has faced this error in writing. this survay aims on the virtual and essential study of the word "bell" in persian versified texts and this word's history. therefore it is tried to study the "kiss/listen to bell" topic using dictionaries and poetical works to resolve this ambiguity.
  Keywords: Khaghani, Tarsaeiyeh ballade, kissing the bell, Error in writing
 • N. Jaberi, A. Ghahramani Moghbel Pages 41-62
  This study examines the concept of Shath in Masnavi. Utilizing an analytic-descriptive approach and drawing on the relevant literature, including but not limited to Sharhe Shathiyat and Tazkeratololia, we tried to come up with a definition of Shath as well as cases of Shath uses. Next, we examined Masnavi for its uses of Shath, and juxtaposed them with those of Roozbehan and Attar. Moreover, the relationships among the diverse range of topics to which Shath applies and their mystical underpinnings is illustrated using a circle chart. The circle shows that the connecting pattern in this diversity is the notion of 'fanā and vesāl', which is further divisible to minor concepts such as the incentive for reachig, the reaching hum, the path to reaching, barriers to reaching, and the gains of reaching. Moreover, this study reveals that Rumi, in his Masnavi, has employed Shath in all its manifestations and topics. However, he has tactfully tailored such various uses to the needs of his audience in order to render them more accessible and welcoming. We also postulate that Shath is more than a mere linguistic archetype and that a good number of Shaths are behavioral indicative of social deconstructions or breaking social norms.
  Keywords: Rumi, Mathnavi, shaṭḥ paradoxes inspires, Ruzbahan
 • H. Heidari, E. Khanian Pages 63-86
  Invocation as the easiest way for interactive dialogue of people with God, have been from foundations and components of all religions throughout history. Studying Official praise and worship of different faiths represents the intellectual & religious system, social and religious conditions and individual needs in different ages.
  This paper examines the description & statistics of all prayers of Gathas (the oldest surviving written work from Iranians), a Verse collection, According to most of Contemporary scholars is only Zarathustra's speech while, while other parts of the Avesta is written in later periods.Most desires and demands of the Gathas Includes: promoting the truth and suppressing falsehood, liberation of the land and its animals from oppression & anger and Cruelty, Having peaceful and cheerful lives, prosperous society, and thus achieving the eternal & Divine Territory of Ahura Mazda (paradise),also eternal rewards & Forgiveness on the Day of Resurrection .Reviewing the Theme of Gathas prayers shows target audience of Zarathustra are Mazda, Ahura,Ashavahishta, Mazda Ahura, Bahman, Sepandarmaz, Ahura Mazda & Sharivar respectively , and he uses the plural pronoun in many cases.The expression of Zoroaster Strengthens This idea as Zoroaster uses the names of Mazda, Ahura, Ahura Mazda & Mazda Ahura refer to single Being, Amesha Spentas are all manifestations & qualities of Uniqa God.This Statistical research indicates that spiritual demands includes two-thirds of material desires and Zoroaster than to pray for themselves, prays "Chief Wise" for others.
  Keywords: Zoroaster, Gathas, Ahura Mazda, Invocation, Ancient Persia
 • R. Khalaj, S. Parsa Pages 87-110
  Coup of 28 August 1332 in Iran is one of the most influential events. The consequences of it for committed intellectuals, frustration, despair and take refuge in opium and wine and cases of this kind. Thereby creating a kind of poetry called Black poetry that in same poetic movements such realism, black romanticism and social symbolism can be seen. Mehdi Akhavan Sales is the most visible face of the recent movement. The present study explores and analyzes the black similes of Akhavan as one of the most important elements of his imagery. The result shows that poet wants to indicate by the creation of these new similes, so hidden, bitter picture of the social conditions of Iranian society at that day and by using of this literary device, also to object to the situation at that time, would pass magnification censorship of Pahlavi government.
  Keywords: Akhavan Sales, Black similes, Style, Coup of 28 August
 • M. Rouzbeh Pages 111-130
  Critisim of poets that is the methods and approaches of special taste critisim, has relative popularity across Persian poetry. Poets pays attention to critisim and opinion of poet or his/her poems by using positive and negative methods or motivation for long time. With reviewing the Shafiei Kadkani,s poems we found that he pays attention to this cristisim method in his poems. The present assay attempted to analyze Kadkani,s methods and approaches in addition to explain similarities and differences of poetry, his critisim with past and present similar works. The results showed that poetry-critisim of Shafiei have two main
  Methods
  the content oriented critique socialist and ideological ones witch are mostly embodied in poet's poetry of 40s and 50s and aesthetics and structralist critics mostly containing his postrevolution poems regarding mode of expression as well. It works in terms of expression are two main approaches: direct method, indirect method. In direct critisim method, In one hand, the first method pays attention to praise of famous and great poets, and Censure the eulogy, bless demand, painless, extremist and pseudo-modern poets and pseudo-poets. The second method explains poetic concept and nature of poetry and human, social and its aesthetic performance. Also unlike the past or contemporary, the origin of poetry - Reviews Shafiei, regardless of the Some exceptions, often cultural beliefs, human emotions and artistic concerns.
  Keywords: Aesthetic, Poem, Shafiei Kadkani Critisim, socialist, structuralism
 • Z. Riahizamin, T. Foadi Pages 131-156
  Vāyu is one of the most mysterious Indo_Iranian gods that despite other Mazdayastan gods, has a concept of the dual confrontation of life and death. It has been mentioned in "Rig_Veda", "Avesta" and Pahlavi texts. By studying reflection of two different divine and devilish faces of it among these texts and after that in national epics, we are able to understand the enduring ability of this ancient god in forms of ritual_mythical patterns of pray, combat and death. Method of this research is descriptive_analytical and based on library sources through finding Vāyu `s function among religious texts and its reflection in epic poems it has been tried to show that despite the presence of simple word of "wind" in epics, we must pay more attention to its deeper layer of the word meaning and what that exists in its mythical_semantic meaning. After examination of various evidences in epic poems, we have come to conclusion that wind is not only a representative of a simple natural phenomenon, but also Vāyu , has kept its mythical function among epic works especially Shahnameh; and it has reflected itself through three main role of god of war, god of warriors with a variety of acts like its battle with hero, army help, hero assistance to cross the sea, flag overthrow and supporting the king, role of a death messenger, and finally as the role of tištar assistant in doing some acts like wizardry by the wind and test of hero by wind and coldness.
  Keywords: God of war, wind, praying, national epic poems, Vayu
 • A.Ghasemi, A. Razi Pages 157-180
  Intertextuality is an important issues in the contemporary literary theory, which has been studied by researchers due to comparison with research history and taste of Iranian in the field of studying the loaning and influence of context. This paper aims, by the descriptive-analytical method, to with taking advantage of such event, particulary by relying on Jenny point of view about the strong intertextuality and Bloom votes concern with the worry of effectiveness, discover and analyse the various relation and enormous similarities of both poems of kasrai's Arashe kamangir (archer arash) and Akhavan's khane hashtom (eighth adventure) and where by, prove the certainty of wide effectiveness of Akhavan compared with kasrai. For this reason, in this paper, the relation of both poem, regard to contents and form has studied and analysed. Results of this study showed that there is a strong intertextual relation between both poems. This relation is based on continuity in term of sharing the myth-focused and at saga genre, on correspondence in term of sharing in social-political events, initial space-making, narrator and external music. It is based on evolution in term of language structure and ending. But Akhavan, in order to release from effectiveness worry, tired to show his poem different from Kasrai poem.
  Keywords: Intertextuality, the worry of effectiveness, Arashe kamangir (archer arash), khane hashtom (eighth adventure), Akhavan sales, kasrai
 • M. Nikdar Asl, M. Ahmadiani Pey Pages 181-210
  Boostan or Sadiname is one of the most valuable works in Persian literature. This book that depicting sadis ideal world, has high capacity for interdisciplinary. In recent years many researchers have considerated on communication category. In a general segmentation communication can be dividing in two types: verbal and nonverbal. Nonverbal communications in relation process can contain roles like completion, deny, repetition, control, succession, and injunctive and sometimes perform many roles together. Some researchers believe the nonverbal communications that including face mode, gestures, sight and body contact, modes and lingual issues, in some situations are more important than verbal communications. They believe sometimes a smile can reveal emotions better than words. Bird whistell and Albert mehrabian , pioneers of nonverbal researches field, believe sixty five or ninthy tree percent of transferring meanings and purposes performed through nonverbal behaviors during the communication. In this article nonverbal communication analysis in sadis boostan and determined functionality and aims of nonverbal behaviors.
  Keywords: communication, nonverbal communication, body language, message transmission, boostan, sadi