فهرست مطالب

تولیدات دامی - سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • نادر فروغ عامری، مسعود اسدی فوزی، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه صفحات 201-213
  در تحقیق حاضر، قسمت هایی از ژنوم گاوهای بومی ایران که شواهدی از انتخاب برای جهش های مختلف را نشان می دهند، شناسایی شد. بدین منظور از داده های 777962 نشانگر چندشکلی تک نوکلئوتید پراکنده در سرتاسر ژنوم و 90 حیوان از هشت نژاد گاو بومی ایران (سرابی، کرمانی، سیستانی، نجدی، کردی، تالشی، پارس و مازندرانی) برای شناسایی نشانه های انتخاب استفاده شد. بررسی تمایز جمعیتی با استفاده از روش شاخص تثبیت (Fst) تصحیح شده برای اندازه نمونه (θ) نشان داد که در چندین مکان ژنی شواهدی از انتخاب در این هشت نژاد وجود دارد. در طول 30 کروموزوم گاو، تعداد هفت ناحیه ژنومی شناسایی شد که نشانه های انتخاب در آن ها وجود داشت. این نواحی بر روی کروموزوم های یک، دو، هفت، هشت، 12، 13 و X واقع بودند. بررسی ژن ها و QTL های پیشین گزارش شده در مکان هایی از ژنوم گاو که تحت تاثیر انتخاب بوده اند، نشان داد که این مکان ها با ژن ها و QTL های صفات مهم اقتصادی نظیر صفات مرتبط با تولید و اجزای شیر، وزن بدن، مقاومت به سرما و صفات تولیدمثل مرتبط هستند. نتایج تحقیق حاضر، اطلاعات مفیدی از وجود تنوع ژنتیکی و نشانه های انتخاب در گاوهای بومی ایران فراهم کرد.
  کلیدواژگان: تفرق جمعیت، شاخص تثبیت، کاوش ژنومیک، گاو بومی ایران، نشانه انتخاب
 • سیامک مشایخی، داود حسنلو، مجید افشار، مهرداد نفیسی صفحات 215-223
  این تحقیق به منظور بررسی اقتصادی واحدهای پرورش مرغ تخمگذار در استان تهران انجام پذیرفت. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه با مصاحبه حضوری از تعداد 41 واحد مرغ تخمگذار که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1392 انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. از بین انواع توابع تولید، تابع تولید کاب-داگلاس، انتخاب و ضرایب آن تخمین زده شد و تولید متوسط، تولید نهایی و نسبت ارزش تولید نهایی به قیمت نهاده ها و کشش تولید نهاده ها برآورد شد. نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد هزینه تولید تخم مرغ مربوط به هزینه دان و پولت بود. کشش تولید تمامی نهاده های مورد مطالعه شامل دان مصرفی، پولت و نیروی کار، مثبت و کمتر از یک بود که نشان می دهد تولیدکنندگان این نهاده ها را به صورت اقتصادی استفاده می کردند. تولید متوسط نهاده های دان و پولت به ترتیب 49/0 و 5/18 بود. بر این اساس به طور متوسط، به ازای یک کیلوگرم دان میزان 49/0 کیلوگرم تخم مرغ و به ازای یک قطعه پولت، میزان 5/18 کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری های مورد مطالعه تولید شد. باتوجه به نتایج حاصل، دان مصرفی و پولت، مهمترین نهاده های موثر بر تولید تخم مرغ در استان تهران می باشند. ضمنا باتوجه به قیمت نهاده های خریداری شده و قیمت تخم مرغ فروخته شده نیز تولیدکنندگان با درنظر گرفتن معیار نسبت ارزش تولید نهایی به قیمت نهاده ها در مصرف نهاده ها به صورت اقتصادی و کارا عمل می نمایند.
  کلیدواژگان: تابع تولید، کاب، داگلاس، کشش تولید، نهاده، هزینه تولید
 • مهدی میرزایی، علی صادقی سفیدمزگی، محمد خوروش، غلامرضا قربانی، پیروز شاکری صفحات 225-234
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطح یونجه خشک و جایگزینی دانه ذرت با سایر غلات در خوراک آغازین بر مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن و بازده خوراک در گوساله های قبل و پس از شیرگیری انجام گرفت. به این منظور از نتایج پنج مطالعه به روش فرآتحلیل مبتنی بر داده های انفرادی استفاده شد. سطح تغذیه یونجه خشک تاثیری بر مصرف خوراک آغازین و میانگین افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری نداشت. مصرف خوراک آغازین در دوره بعد شیرگیری و کل دوره با تغذیه یونجه خشک تمایل به افزایش داشت (به ترتیب، 07/0P= و 09/0P=). همچنین تغذیه یونجه خشک میانگین افزایش وزن روزانه در دوره بعد شیرگیری و کل دوره را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد. مصرف خوراک آغازین و میانگین افزایش وزن روزانه به صورت منحنی درجه دوم تحت تاثیر سطح علوفه قرار گرفتند. با تغذیه یونجه خشک در دوره قبل از شیرگیری، بازده خوراک تمایل به کاهش داشت (06/0P=) اما در دوره بعد از شیرگیری و کل دوره اختلافی با گروه کنترل نداشت. با جایگزینی بخشی از ذرت خوراک آغازین با دیگر غلات، مصرف خوراک آغازین افزایش (P < 0.01 ) و بازده خوراک کاهش (P < 0.01) یافت. براساس نتایج حاصل، استفاده از یونجه خشک به مقدار 7/5 درصد کل خوراک آغازین، عملکرد گوساله ها را در دوره بعد از شیرگیری بهبود می بخشد. همچنین، می توان تا 50 درصد ذرت در خوراک آغازین را بدون تاثیر منفی بر عملکرد گوساله های نوزاد، با سایر غلات جایگزین کرد.
  کلیدواژگان: خوراک آغازین، دانه ذرت، عملکرد گوساله، فراتحلیل، یونجه خشک
 • آیناز اصلانیان، فرزاد قنبری، جواد بیات کوهسار، بهروز کریمی شهرکی صفحات 235-248
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تیمارهای پرتو گاما (100 و 150 کیلوگری)، هیدروکسید سدیم (50 گرم در کیلوگرم) و اکسید کلسیم (160 گرم در کیلوگرم) بر فراسنجه های تولید گاز و گوارش پذیری کاه سویا در شرایط برون تنی انجام شد. تمامی تیمارها، به جز پرتو گاما (100 و 150 کیلوگری)، تا چهار ساعت بعد از انکوباسیون تولید گاز نداشتند و دارای فاز تاخیر بودند. از زمان هشت ساعت انکوباسیون تا 96 ساعت، بیش ترین تولید گاز در تیمارهای هیدروکسید سدیم+پرتو گاما (100 و 150 کیلوگری) مشاهده شد (05/0<Ρ). عمل آوری تاثیری بر نرخ تولد گاز نداشت، اما پتانسیل تولید گاز (b) را افزایش داد (05/0<Ρ). بیشترین مقدار بخش b مربوط به تیمارهای هیدروکسید سدیم + پرتو گاما (100 و 150 کیلوگری) بود. گوارش پذیری ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر تحت تاثیر عمل آوری افزایش یافتند (05/0<Ρ). بیشترین افزایش در تیمارهای هیدروکسید سدیم + پرتو گاما (100 و 150 کیلوگری) مشاهده شد. گوارش پذیری برون تنی ماده خشک و ماده آلی توسط پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، و استفاده توام از آن ها افزایش یافت (05/0P<)، اما اکسید کلسیم بر این صفات معنی دار نبود. به جز سطوح 100 و 150 کیلوگری پرتو گاما، سایر تیمارها باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی شدند (05/0 کلیدواژگان: اکسید کلسیم، پرتو گاما، تولید گاز، کاه سویا، گوارش پذیری، هیدروکسید سدیم
 • ایوب لکی، مهدی دهقان بنادکی، ابوالفضل زالی، مهدی گنج خانلو، کامران رضایزدی صفحات 249-260
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر تغذیه دانه جو خیسانده شده با اسید لاکتیک و اسید سیتریک بر ماده خشک مصرفی، رفتار تغذیه ای، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، pH شکمبه و تولید شیر بود. بدین منظور، از هشت راس گاو هلشتاین زایش دوم در اوایل شیردهی در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده 4 × 4 استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل 1: جیره پایه محتوی جو غلطک زده خشک، 2: جیره پایه محتوی جو غلطک زده و خیسانده شده در آب، 3: جیره پایه محتوی جو غلطک زده و خیسانده شده در آب حاوی 75/0 درصد اسید لاکتیک و 4: جیره پایه محتوی جو غلطک زده و خیسانده شده با یک درصد اسید سیتریک به مدت 24 ساعت بود. نتایج نشان داد که ماده خشک مصرفی، رفتار تغذیه ای و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی تفاوت معنی دار بین تیمارها نداشت. pH شکمبه در تیمار اسید لاکتیک و اسیدسیتریک در شش ساعت پس از مصرف خوراک بیشتر بود (05/0>P). pH و اسکور مدفوع تحت تاثیر نوع فرآوری جو قرار نگرفت. تولید شیر و شیر تصحیح شده براساس چربی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت، درحالی که درصد پروتئین و درصد مواد جامد بدون چربی در تیمار اسید سیتریک به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمار ها بود (05/0>P). سایر ترکیبات شیر تحت تاثیر نوع فرآوری قرار نگرفت. درنهایت فرآوری دانه جو با اسید لاکتیک و اسیدسیتریک باعث افزایش pH شکمبه شش ساعت پس از مصرف خوراک شد، اما سایر صفات همانند تولید شیر و ترکیبات آن، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و رفتار تغذیه ای گاوها تحت تاثیر نوع فرآوری جو قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: اسید سیتریک، اسید لاکتیک، تولید شیر، قابلیت هضم
 • زینب مرادپور، سمیه سالاری، محمدرضا قربانی، محسن ساری صفحات 261-272
  این آزمایش با هدف ارزیابی اثر روش های مختلف تولک بری بر خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ مرغان تخم گذار با استفاده از 180 قطعه مرغ تخم گذار تجاری سویه های-لاین در سن 52 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و پنج تکرار به مدت 90 روز انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل: 1 - گروه محروم از خوراک، 2 - گروه تغذیه شده با 50 درصد پودر یونجه و 50 درصد جیره تخم گذاری، 3 - گروه تغذیه شده با 75 درصد پودر یونجه و 25 درصد جیره تخم گذاری، 4 - گروه تغذیه شده با 100 درصد پودر یونجه، 5 - گروه تغذیه شده با دانه کامل جو و 6 - گروه تغذیه شده با جیره حاوی اکسید روی بودند که به مدت 10 روز اعمال شد. بیشترین درصد کاهش وزن مربوط به تیمارهای حذف خوراک و اکسید روی بودند (05/0>P). تولید تیمار حاوی 50 درصد پودر یونجه دیرتر از سایر تیمارها قطع شده و زودتر به 50 درصد تولید رسید (05/0>P). تیمار دانه کامل جو و 100 درصد پودر یونجه درصد تولید و ضریب تبدیل خوراک بهتری نسبت به تیمار حذف خوراک داشتند (05/0>P). میانگین وزن تخم مرغ در تیمار حذف خوراک و شاخص رنگ زرده در تیمارهای حذف خوراک و دانه کامل جو بالاتر از سایر تیمارها بود (05/0>P). درصد پوسته تخم مرغ در تیمارهای دانه کامل جو و حاوی اکسید روی بالاتر از تیمار حاوی 50 درصد پودر یونجه بود (05/0>P). بنابراین باتوجه به بهبود فراسنجه های عملکردی پس از تولک، استفاده از دانه کامل جو و نیز 100 درصد پودر یونجه جهت تولک بری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اکسید روی، پودر یونجه، دانه کامل جو، رنگ زرده، کاهش وزن بدن
 • اصغر صداقت، محمد امیر کریمی ترشیزی، شعبان رحیمی صفحات 273-286
  تاثیر سطوح مختلف کافور بر عملکرد، وزن اندام های داخلی، هورمون های تیروئیدی و تستوسترون، جمعیت باکتریایی روده و فساد اکسیداتیو گوشت با استفاده از تعداد 200 قطعه بلدرچین، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت شش هفته بررسی شد. تیمارها شامل سطوح صفر، 5/62، 125، 250 و ppm 500 کافور حل شده در روغن سویا بودند. در 42 روزگی از بلدرچین ها خون گیری به عمل آمد و سپس کشتار شدند. اثر کافور بر وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل، وزن لاشه و اندام های درونی و غلظت هورمون های تیروئیدی معنی دار نبود. افزودن کافور به جیره سبب افزایش خطی هورمون تستوسترون در بلدرچین های نر شد (05/0>P). تغذیه جیره های حاوی کافور جمعیت باکتری های هوازی و کلی فرم های روده را کاهش و جمعیت باکتری های اسید لاکتیک و باکتری های اسپورزا را افزایش داد (05/0>P). همچنین، با افزودن کافور به جیره در مقدار MDA گوشت نیز یک رفتار دوگانه مشاهده شد، به طوری که دوزهای 5/62، 125 و ppm250 کافور سبب افزایش مقدار MDA گوشت گردید (05/0>P). بنابراین، طبق نتایج حاصل به نظر می رسد داروی گیاهی کافور می تواند بر هورمون تستوسترون و کیفیت گوشت تاثیر مثبتی داشته باشد. از این رو پیشنهاد می شود که کافور جهت ارتقاء و بهبود عملکرد تولید مثلی در نرها استفاده شود.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون، بلدرچین ژاپنی، تستوسترون، عملکرد، کافور
 • فرشته جمیلی، ابوالقاسم گلیان، حسن کرمانشاهی، احمد حسن آبادی، حیدر زرقی صفحات 287-297
  این آزمایش به منظور بررسی اثر چهار نوع مولتی آنزیم تجاری و سطوح مختلف آن ها بر انرژی قابل سوخت وساز ظاهری تصحیح شده برای نیتروژن (AMEn) و قابلیت هضم چربی خام، پروتئین خام، ماده خشک و ماده آلی گندم با روش جمع آوری کل فضولات در جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد 135 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 به 45 قفس متابولیکی شامل نه تیمار، پنج تکرار و سه قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص یافتند. جیره های آزمایشی به نحوی تنظیم شدند که گندم تنها منبع تامین کننده انرژی باشد. با افزودن یک و دو برابر مقدار توصیه شده هر یک از چهار مولتی آنزیم تجاری به جیره پایه، هشت جیره آزمایشی دیگر تهیه شد. جوجه ها به دان و آب دسترسی آزاد داشتند و از 23-17 روزگی با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. افزودن یک یا دو برابر مقادیر توصیه شده مولتی آنزیم های تجاری، باعث افزایش معنی دار AMEnو قابلیت هضم ظاهری چربی خام، پروتئین خام، ماده خشک و ماده آلی گندم شد (05/0>P)، اما تفاوت معنی داری بین اثر نوع مولتی آنزیم ها و سطوح آنها بر شاخص های فوق مشاهده نشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افزودن مولتی آنزیم های تجاری باعث بهبود انرژی قابل سوخت وساز ظاهری گندم فلات به میزان 70 تا 120 کیلوکالری در کیلوگرم می شود.
  کلیدواژگان: انرژی قابل سوخت وساز ظاهری، جوجه گوشتی، قابلیت هضم، گندم، مولتی آنزیم تجاری
 • نسترن شاه ابراهیمی، خلیل میرزاده، مرتضی مموئی، احمد طاطار، محمد حجتی صفحات 299-310
  تاثیر زئولیت طبیعی و نانوزئولیت بر عملکرد، فلور میکروبی روده، خصوصیات استخوان درشت نی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی با استفاده از 336 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره شاهد (فاقد هر نوع زئولیت)، جیره حاوی زئولیت طبیعی (5/0، یک و 5/1 درصد) و جیره حاوی نانوزئولیت (5/0، یک و 5/1 درصد). استفاده از سطوح یاد شده زئولیت و نانوزئولیت تاثیر معنی داری بر وزن سینه، ران ها، کبد، چربی محوطه بطنی، سنگدان و بازده لاشه نداشت. افزودن زئولیت و نانوزئولیت به جیره سبب کاهش معنی دار تعداد کل باکتری ها و باکتری اشریشیاکلی شد (05/0>P). وزن، طول، حجم و چگالی استخوان درشت نی در حالت تازه و خشک و همچنین وزن خاکستر درشت نی تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. میزان فسفر، آلکالین فسفاتاز و آلانین آمینوترانسفراز سرم خون پرندگانی که در جیره خود نانوزئولیت دریافت کردند، بیشتر از پرندگان مربوط به تیمار شاهد بود (05/0>P). داده ها نشان داد که افزودن نانوزئولیت به جیره غذایی جوجه های گوشتی، منجر به بهبود وضعیت فلور باکتریایی روده و افزایش فعالیت آنزیم های شاخص کبدی می شود.
  کلیدواژگان: آنزیم های کبدی، اشریشیاکلی، افزودنی، جوجه گوشتی، نانوزئولیت
 • وحید جزی، فتح الله بلداجی، بهروز دستار، سید رضا هاشمی، امین عشایری زاده صفحات 311-321
  تاثیر تغذیه کنجاله پنبه دانه تخمیر شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پروفایل چربی سرم خون با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و با 12 پرنده در هر تکرار بررسی شد. کنجاله پنبه دانه با کشت مخلوط مایع حاوی باسیلوس سابتیلیس، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا به نسبت یک به 2/1 تخمیر شد. پس از هفت روز تخمیر، مقدار گوسیپول آزاد از 33/584 به 68 میلی گرم در کیلوگرم کنجاله کاهش یافت. تیمارهای آزمایش شامل جایگزینی صفر، 10 و 20 درصد کنجاله پنبه دانه خام و یا تخمیری با کنجاله سویا در جیره غذایی بود.استفاده از کنجاله پنبه دانه تخمیری در مقایسه با کنجاله پنبه دانه خام در جیره سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در جوجه های گوشتی شد (05/0>P). در 21 و 42 روزگی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در پرنده های تغذیه شده با جیره های حاوی 10 و 20 درصد کنجاله پنبه دانه تخمیری اختلاف معنی داری با پرنده های تغذیه شده جیره شاهد نداشت. چربی محوطه بطنی در جوجه هایی که با جیره حاوی کنجاله پنبه دانه تخمیری تغذیه شدند، از سایر پرندگان کمتر بود (05/0>P). غلظت کلسترول و تری گلیسرید سرم خون در گروه های تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله پنبه دانه تخمیری به طور معنی داری کمتر از سایر گروه ها بود (05/0>P). براساس نتایج حاصل، استفاده از کنجاله پنبه دانه تخمیری در مقایسه با کنجاله پنبه دانه خام عملکرد و سلامت جوجه های گوشتی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: باسیلوس سابتیلیس، جوجه گوشتی، عملکرد، کنجاله پنبه دانه، گوسیپول آزاد
 • علی اکبر سالاری، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، غلامعلی کلیدری صفحات 323-334
  به منطور بررسی تاثیر افزودن اسید کلریدریک و اسید بوتیریک به جیره بر عملکرد، شاخص های لاشه، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده کوچک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار 10 قطعه ای انجام شد. در این آزمایش، از 280 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 (ماده) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره های حاوی دو سطح اسید کلریدریک (5/1 و سه درصد)، دو سطح اسید بوتیریک (2/0 و 4/0 درصد) و دو سطح مخلوطی از آنها (5/1 + 4/0 و 3 + 2/0 درصد به ترتیب اسید کلریدریک + اسید بوتیریک) و یک تیمار شاهد (بدون افزودنی) بود. افزودن اسید کلریدریک و اسید بوتیریک به جیره بر میانگین وزن بدن در دوره رشد کاهش معنی داری را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (05/0P<). اسیدهای افزوده شده به طور معنی داری باعث کاهش مصرف خوراک و افزایش ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد نسبت به تیمار شاهد شدند (05/0P<). اثر تیمارها بر شاخص های لاشه، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی در مقایسه با گروه شاهد معنی دار نبود. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از اسید کلریدریک و اسید بوتیریک در جیره های غذایی در کل دوره پرورش تاثیر مثبتی بر عملکرد رشد، شاخص های لاشه و مورفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی ندارند.
  کلیدواژگان: اسید کلریدریک، اسید بوتیریک، بافت شناسی، جوجه گوشتی، شاخص لاشه، عملکرد
 • محمدرضا رضوانی، شهرام رحیمی، محمد دادپسند صفحات 335-346
  اثر آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی پودر پوست میوه انار با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتی 11 روزه سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 2 × 2 با دو سطح پودر پوست میوه انار (صفر و دو درصد جیره) و دو سطح روغن سویا در جیره (صفر و شش درصد در دوره رشد و صفر و هشت درصد در دوره پایانی)،در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار بررسی شد. پودر پوست میوه انار سبب بهبود تیتر آنتی بادی در 39 روزگی، افزایش گوارش پذیری چربی و افزایش جمعیت باکتری تولیدکننده اسید لاکتیک و کاهش جمعیت باکتری اشریشیاکولای در روده کور و ایلئوم شد (05/0 ≥ P). گوارش پذیری ماده خشک در جیره های حاوی روغن سویا کمتر بود و تغذیه این جیره ها موجب افزایش جمعیت باکتری های اسید لاکتیک و اشریشیاکولای در روده کور و ایلئوم شد (05/0 ≥ P). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر پوست میوه انار به جیره های دارای چربی در مقایسه با جیره کنترل، بدون تاثیر منفی بر عملکرد رشد، موجب بهبود فعالیت سیستم ایمنی، افزایش جمعیت باکتری های مفید و کاهش جمعیت باکتری های مضر دستگاه گوارش جوجه های گوشتی می شود.
  کلیدواژگان: پودر پوست میوه انار، تیتر آنتی بادی، چربی، عملکرد، فلور میکروبی، گوارش پذیری
 • محمدرضا رضوانی، کریم هوشیار صفحات 347-357
  این پژوهش به منظور بررسی روش فرآوری سورگوم دانه ای و روش جیره نویسی بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی (هشت روزه) در یک آزمایش فاکتوریل 2 × 2 × 2 با دو روش جیره نویسی (اسیدآمینه کل و قابل هضم)،فرآوری با پلی وینیل پیرولیدون (PVP، صفر و یک درصد) و اسید آلی (صفر و دو درصد مخلوط اسید استیک و اسید پروپیونیک با نسبت 60 به 40) در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار، چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. اثر اصلی استفاده از جیره نویسی به روش قابل هضم، افزودن اسید و PVP در دوره پایانی (22 تا 42 روزگی) و کل دوره (هشت تا 42 روزگی) باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن روزانه و اثر اصلی روش جیره نویسی قابل هضم و افزودن اسید سبب بهبود گوارش پذیری مواد مغذی شد (05/0 ≥P). اثر افزودن اسید و PVP سبب کاهش وزن پانکراس شد (05/0 ≥P). برهم کنش PVP، اسید و روش جیره نویسی در هیچ یک از دوره های پرورش بر ویژگی های عملکرد معنی دار نبود. براساس نتایج تحقیق حاضر، تنظیم جیره براساس اسیدهای آمینه قابل هضم هنگام استفاده از سورگوم دانه ای در جیره های جوجه های گوشتی، به دلیل عدم نیاز به هزینه های اضافی برای فرآوری سورگوم دانه ای و دارا بودن نتایج عملکردی مشابه با جیره های فرآوری شده قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: اسید استیک، اسید پروپیونیک، پلی وینیل پیرولیدون، تانن، عملکرد، لاشه
 • مولا محمدی آرخلو، آرمین توحیدی، حسین مروج مروج، احمد زارع شحنه صفحات 359-366
  این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر زیلپاترول هیدرو کلراید بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و برخی فراسنجه های خونی با استفاده از 128 جوجه بلدرچین نر 26 روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و هشت پرنده در هر تکرار انجام شد. پرنده ها تا 47 روزگی با جیره های حاوی سطوح صفر، 2/0، 225/0 و 25/0 (میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده) زیلپاترول هیدروکلراید تغذیه شدند. در 50 روزگی، دو پرنده به ازای هر تکرار برای تفکیک و آنالیز شیمیایی لاشه پس از سه روز عدم مصرف زیلپاترول کشتار شدند. زیلپاترول هیدروکلراید سبب بهبود ضریب تبدیل بلدرچین ها شد (05/0>P)، ولی بر خوراک مصرفی و افزایش وزن آنها تاثیری نداشت. همچنین، زیلپاترول هیدروکلراید باعث افزایش غلظت گلوکز و تری گلیسیرید پلاسما در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). استفاده از زیلپاترول در جیره اثری بر ترکیب شیمیایی لاشه (پروتئین خام، چربی و کلسترول)، بازده لاشه و وزن نسبی ران و ساق، سینه، کبد و چربی حفره بطنی نداشت. به طورکلی، می توان نتیجه گرفت که زیلپاترول هیدروکلراید ضریب تبدیل را در بلدرچین های ژاپنی نر بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: بتاآگونیست، پرنده، فراسنجه خون، عملکرد رشد، کیفیت لاشه
 • معصومه منطقی، مرتضی مموئی، صالح طباطبائی وکیلی، جمال فیاضی، خلیل میرزاده صفحات 367-375
  تاثیر استفاده از مقادیر مختلف لسیتین سویا به جای زرده تخم مرغ برای محافظت از اسپرماتوزوئید قوچ در زمانیک ساعت پس از اسپرم گیری و نیز 24و48 ساعت پس از ذخیره کردن منی در پنج درجه سانتی گراد بررسی شد. از10 راس قوچ با سن دو تا سه سال و میانگین وزن (4±)64کیلوگرم، هفته ای یک بار به مدت هشت هفته اسپرم گیری شد. نمونه ها مخلوط و به چهار قسمت مساوی تقسیم شد. هر قسمت با یکی از رقیق کننده های پایه تریس و چهار تیمار حاوی 5/0، یک و 5/1 درصد لسیتین سویا و 14 درصد زرده تخم مرغ رقیق شده و درصد تحرک، زنده مانی، ناهنجاری های مورفولوژیکی و سلامت غشای اسپرم و نیز pH منی در آن ها تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان تحرک و زنده مانی اسپرم در زمان اول در تیمار 5/1 درصد لسیتین سویا بهتر بود (05/0P<). در زمان 48 ساعت پس از ذخیره کردن در تیمارهای یک و 5/1 درصد لسیتین سویا زنده مانی اسپرم در مقایسه با زرده تخم مرغ بهتر بود (05/0P<). به طورکلی، لسیتین سویا یک جایگزین مناسب برای زرده تخم مرغ بوده و موجب بهبود کیفیت مایع منی در زمان های مورد مطالعه می شود. باتوجه به محدودیت های موجود در استفاده از زرده تخم مرغ به عنوان یک منبع حیوانی در رقیق کننده قوچ، استفاده از لسیتین سویا به عنوان یک منبع گیاهی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: رقیق کننده منی، زنده مانی اسپرماتوزوئید، کیفیت اسپرم، لسیتین، ناهنجاری های مورفولوژیکی
 • سید مونس جلالی کوهی خیلی، مهرداد محمدی، محمد روستایی علی مهر صفحات 377-385
  اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون بر تحرک، زنده مانی، سلامت غشای پلاسمایی اسپرم و میزان تولید مالون دی آلدئید با استفاده از 12 قطعه خروس نژاد راس 308 در سن 30 هفتگی بررسی شد. نمونه های منی در پنج نوبت از خروس ها با روش مالش شکمی گرفته شد. در هر نوبت پس از ارزیابی اولیه اسپرم، نمونه ها تجمیع و با رقیق کننده سکستون رقیق شدند. نمونه ها به پنج قسمت تقسیم و پس از افزودن مقادیر صفر (شاهد)، 50، 100، 150 و 200 میکروگرم در میلی لیتر عصاره برگ زیتون به هر قسمت، به مدت 72 ساعت در دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری شدند. صفات تحرک پیش رونده، زنده مانی و سلامت غشای پلاسمایی در زمان های صفر، 24، 48 و 72 ساعت ذخیره سازی بررسی و میزان تولید مالون دی آلدئید در نمونه ها پس از 48 ساعت ذخیره سازی اندازه گیری شد. اضافه نمودن 100 میکروگرم عصاره برگ زیتون به منی میزان تولید مالون دی آلدئید را کاهش داد (05/0>P). پس از 48 و 72 ساعت ذخیره سازی، تحرک پیش رونده، زنده مانی و سلامت غشای پلاسمایی اسپرم در نمونه هایی که 100 میکروگرم عصاره برگ زیتون به آنها اضافه شده بود، بالاتر از گروه شاهد بود (05/0>P). پس از 72 ساعت ذخیره سازی، تحرک پیش رونده، زنده مانی و سلامت غشای پلاسمایی اسپرم در نمونه هایی که 200 میکروگرم عصاره برگ زیتون به آنها اضافه شده بود، پایین تر از گروه شاهد بود (05/0>P). براساس نتایج تحقیق حاضر، جهت ذخیره سازی اسپرم خروس در چهار درجه سلسیوس، افزودن 100 میکروگرم عصاره برگ زیتون به رقیق کننده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اسپرم، خروس، زیتون، مالون دی آلدئید
 • حامد کرمانی موخر، سعید زین الدینی، آرمین توحیدی، حمید کهرام صفحات 387-395
  هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه فراسنجه های تولیدمثل و تولید در برنامه مدیریتی دو و سه بار زایش در مدت دو سال با استفاده از ملاتونین در 100 راس میش نژاد ایران بلک بود. میش ها به صورت مساوی در دو گروه الف (دو بار زایش در دو سال با استفاده از رگولین) و گروه ب (دو بار زایش در دو سال بدون استفاده از رگولین) قرار داده شد. به منظور تحریک فحلی در جفت گیری اول و دوم گروه الف، 45 روز قبل زیر پوست گوش میش ها ایمپلنت رگولین قرار داده شد. باتوجه به کاهش فاصله زایش در گروه الف، کلیه میش های این گروه دو هفته قبل از جفت گیری خشک شدند. جهت بهبود نرخ تخمک ریزی در دو گروه الف و ب، از فلاشینگ تغذیه ای و اثر قوچ استفاده شد. عملکرد فراسنجه های تولیدمثل و تولید شامل نرخ فحلی، تخمک ریزی، آبستنی، بره زایی و وزن بره ها در دو گروه در طول دو سال مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد فراسنجه های تولیدمثل در دوره اول جفت گیری گروه الف به صورت معنی داری بیشتر از دوره دوم و سوم است. نرخ تخمک ریزی، آبستنی، بره زایی و وزن بره ها گروه الف بیشتر از گروه ب بود. درمجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عملکرد فراسنجه های تولیدمثل و تولید در برنامه سه بار زایش در دو سال بر پایه ملاتونین بیشتر از دو بار زایش در سال بدون استفاده از ملاتونین می باشد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت ملاتونین، چند بار زایش، نرخ بره زایی، وزن بره، میش
 • صالح طباطبائی وکیلی، مرتضی مموئی صفحات 397-408
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر آلبومین سرم گاوی (BSA) بر تحرک و باروری اسپرم خروس با استفاده از 20 قطعه خروس و 48 قطعه مرغ بومی بود. منی جمع آوری شده از خروس ها با هم مخلوط شدند. برای آزمایش اول، منی مخلوط پس از رقیق سازی به چهار قسمت تقسیم شد. تیمارها عبارت بودند از منی رقیق شده بدون BSA و دارای یک درصد BSA. در هر گروه، ارزیابی تحرک اسپرم طی 30 دقیق پس از اسپرم گیری و 24 ساعت پس از نگهداری منی در دمای چهار درجه سلسیوس انجام شد. ارزیابی فراسنجه های تحرک اسپرم ها با روش کامپیوتری (کاسا) و میکروسکوپی (روش معمول) انجام گرفت. برای آزمایش دوم، مرغ ها به چهار گروه با 12 قطعه مرغ در هر گروه تقسیم شدند و منی رقیق شده تازه بدون BSA و دارای یک درصد BSA و نیز منی رقیق ذخیره شده 24 ساعته بدون BSA و حاوی یک درصد BSA را با تلقیح مصنوعی دریافت کردند. پس از انکوباسیون تخم مرغ ها، میزان تخم های بارور در هر تیمار ثبت شد. سطح یک درصد BSA تاثیری بر تحرک اسپرم و باروری آن در منی تازه نداشت، اما 24 ساعت پس از نگهداری منی به حالت مایع، BSA باعث حفظ تحرک (50/71 در مقابل 62/28 درصد) و باروری (44/61 در مقابل 43/34 درصد) اسپرم ها شد (05/0P<). براساس نتایج حاصل، افزودن BSA به منی رقیق شده، تحرک و باروری اسپرم خروس بومیرا پس از 24 ساعت نگهداری در دمای چهار درجه سلسیوس بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: آلبومین سرم گاوی، باروری، تلقیح مصنوعی، تولیدمثل، خروس بومی
 • |
  • Nader Forough Ameri, Masoud Asadi Foozi, Ali Esmailizadeh Koshkoiyeh Pages 201-213
   This study aimed to identify genes that show signatures of selection for mutations in Iranian native cattle breeds. The data consisted of genotypes for ~777962 SNP markers of 90 animals from eight Iranian native cattle breeds distributing over the country. Therefore, the aim was to identifying divergently selected regions of the genome. Study of population differentiation across the genome using Weir and Cockerham’s FST test revealed some regions showing evidence of selection. Across the 30 bovine chromosomes (BTA), seven putative selection signatures were detected. These regions were located on chromosomes 1, 2, 7, 8, 12, 13 and X. Finally, study of the reported QTL regions in the orthologous areas of the cattle genome showed that the genomic regions identified in this study overlapped with the reported QTL representing economically important traits such as milk yield, cold tolerance and reproductive traits. Result of this research provided important information on existence of genetic diversity and selection signatures in Iranian native cattle.
   Keywords: Fixation index, Genomic scan, Iranian native cattle, Population differentiation, Selective sweeps
  • Siamak Mashayekhi, Davoud Hasanloo, Majid Afshar, Mehrdad Nafisi Pages 215-223
   This study carried out for economic investigation on laying hen farms in Tehran province. The data was collected through completion of questionnaire by direct interview from 41 layer farms, which were selected by stratified random sampling method in 2013. Among all types of production functions, the Cobb-Douglas production function was selected and its coefficients was estimated and average product, marginal product and the ratio of value of marginal product to input prices and inputs’ production elsaticity was estimated. The results showed that more than 87 percent of cost of egg production belongs to the feed and pullet costs. The production elasticity of all studied inputs including feed intake, pullet and labor were positive and less than one, which shows that the producers were utilized these inputs economically. The average production of feed and pullet inputs was 0.49 and 18.5, respectively and on this basis, on an average, 0.49 kilograms eggs were produced for one kilogram of feed and 18.5 kilograms of eggs for one pullet in studied laying hen farms. According to the results, feed intake and pullet were most important effective factors on egg production in Tehran province. Meanwhile, considering the price of purchased inputs and sold egg, producers utilize these inputs economically and efficiently based on the ratio of value of marginal product to input price index.
   Keywords: Cobb, Douglas, Elasticity of production, input, Production cost, Production function
  • Mehdi Mirzaei, Ali Sadeghi Sefid Mazaki, Mohammad Khorvash, Gholam Reza Ghorbani, Pirouz Shakeri Pages 225-234
   This study was carried out to assess the effects of alfalfa hay level and replacing corn grain by other grains in starter on daily feed intake, average daily gain (ADG) and feed efficiency (FE) of pre and post-weaning dairy calves during the pre and post-weaning periods. For this purpose, a database Meta-analysis used in the present study. Statistical analyses were performed using PROC MIXED in SAS software. Starter intake and ADG were not affected by alfalfa hay feeding level during the pre-weaning period. However, alfalfa hay feeding tended to increase starter intake during the post-weaning and entire periods (P = 0.07 and P = 0.09, respectively). Further, ADG increased during the post-weaning and entire periods with alfalfa hay supplementation. Starter intake and ADG quadratically affected by the level of alfalfa hay supplementation. At pre-weaning period, feed efficiency tended to decrease (P = 0.06) with alfalfa hay supplementation, but was not different with control group during the post-weaning and entire periods. In addition, partial replacement of corn with other grains increased (P
   Keywords: starter, Corn grain, Calves performance, Meta, analysis, Alfalfa hay
  • Aynaz Aslaniyan, Farzad Ghanbari, Javad Bayat Kouhsar, Behrouz Karimi Shahraki Pages 235-248
   This research was conducted to determine the effect of gamma ray (GR) (100 and 150 kGy), sodium hydroxide (50 g/kg DM) and calcium oxide (160 g/kg DM) on gas production parameters and in vitro digestibility of soybean straw. All treatments, except for the gamma ray (100 and 150 kGy) did not have gas production up to 4 hours after incubation and there was a lag time. From 8 to 96 hours of incubation, the highest gas production was observed in sodium hydroxide gamma ray (100 and 150 kGy) treatments (P0.05), but increased gas production potential (b) (P
   Keywords: Calcium oxide, Digestibility, Gamma ray, Gas production, Sodium hydroxide, Soybean straw
  • Ayoub Laki, Mehdi Dehghan, Banadaky, Abolfazle Zali, Mehdi Ghanjkhanlou, Kamran Rezayadi Pages 249-260
   The aim of this study was to investigate the effect of feeding of steeped barley grain with lactic acid (LA) and citric acid (CA) on dry matter intake, feeding behavior, apparent nutrients digestibility, rumen pH and milk production. Eight early lactating Holstein cows in the second parities were used in 4×4 Latin square change- over design. Treatments consisted of basis diet containing 1) dry rolled barley grain (DR), 2) dry rolled barley grain steeped in an equal quantity of tape water alone (W), 3) or in 0.75% LA, or 4) 1% CA for 24 h. The result of this study showed that dry matter intake, feeding behavior and apparent nutrients digestibility did not significantly different among treatments. Rumen pH was greater at 6 h after feeding in LA and CA diets (P
   Keywords: Citric acid, Digestibility, Lactic acid, Milk production
  • Zeinab Moradpour, Somayeh Salari, Mohammad Reza Ghorbani, Mohsen Sari Pages 261-272
   This experiment conducted to evaluate the effect of different methods of force molting on performance, egg quality of laying hens with one hundred eighty of 52-wk old Hy-line layer in completely randomized design with six treatments, five replicates for 90 days. Treatments include 1 - feed withdrawal (FW), 2 - 50 percent alfalfa meal: 50 percent layer ration, 3 - 75 percent alfalfa meal: 25 percent layer ration, 4 - 100 percent alfalfa meal, 5 - whole barley grain (WBG) and 6 - high level of zinc oxide (20000 ppm) that were used for 10 days. The highest percentage of weight loss was observed in FW and zinc oxide groups (P
   Keywords: Alfalfa meal, Body weight loss, Whole barley grain, Yolk Color, Zinc oxide
  • Asghar Sedaghat, Mohammad Amir Karimi Torshizi, Shaban Rahimi Pages 273-286
   This study was conducted to evaluate the effect of camphor levels on performance, organ weight, testosterone and thyroid hormones, intestinal selective bacteria, and meat peroxidation of Japanese quail. Two-hundred 1-d chicks were allocated in 20 cages with five treatments and four replicates (10 chicks per each cage) using complete randomized block design. Treatments were including: 0, 62.5, 125, 250, and 500 ppm camphor which dissolved in soybean oil. Blood sample was taken then quails were slaughtered at 42-d of age. Results revealed camphor unaffected the carcass and organs weight. Also feed conversion ratio, feed intake, live body weight, and thyroid hormones unaffected by using camphor supplementation in the diet. Results showed that camphor could enhance libido by increasing the production and secretion of testosterone (P
   Keywords: Camphor, Japanese quail, Oxidation, performance, Testosterone
  • Fereshteh Jamile, Abolghasem Golian, Hasan Kermanshahi, Ahmad Hasanabadi, Heydar Zarghi Pages 287-297
   The purpose of this study was to determine the effect of two levels of four commercial multi-enzymes on the apparent metabolizable energy corrected for nitrogen (AMEn) and digestibility of crude fat, crude protein, dry matter, and organic matter in broiler chickens through total excreta collection method. One hundred thirty male broiler chicks were assigned to 45 metabolic cages involving 9 treatments, and 5 replicates of 3 chicks each. A control diet was made so that wheat was the sole source of energy supply. Eight experimental diets were prepared with the addition of one or two recommended levels of each commercial multi-enzymes to the control diet. The chickens had free access to feed and water ad-libitum from 17 to 23 days of age. Gross energy, crude protein, crude fat, organic matter, and dry matter were measured in feed and excreta samples. Addition of one or two recommended levels of different commercial enzymes to diet significantly increased (P
   Keywords: broiler chicken, commercial multi, enzymes, digestibility of nutrients, metabolizable energy, wheat
  • Nastaran Shahebrahimi, Khalil Mirzadeh, Morteza Mamuei, Ahmad Tatar, Mohammad Hojjati Pages 299-310
   Effect of natural zeolites and nano-zeolite on gut flora, tibia bone characteristics, blood parameters and performance of broilers investigated with 336 male Ross 308 broilers chicks allocated to seven treatments with four replicates and 12 chicks per each. Experimental treatments were control (no zeolite supplemented), natural zeolite (0.5, 1 and 1.5 percent) and nano-zeolite (0.5, 1 and 1.5 percent). Experimental diets had no significant effect on relative weight of breast, thights, liver, abdominal fat, gizzard and carcass efficiency. Zeolite and nano-zeolite supplementation led to significant decrease of total bacteria and E. Coli population (P
   Keywords: Additive, broiler, E. Coli, Hepatic enzymes, Nano, zeolite
  • Vahid Jazi, Fathollah Boldaji, Behrouz Dastar, Seyed Reza Hashemi, Amin Ashayerizadeh Pages 311-321
   The effect of feeding fermented cottonseed meal on performance, carcass characteristics and blood serum lipid profile was studied in a completely randomized design with five treatments, five replicates and 12 birds per replication using 300 male Ross 308 broiler chicks. Raw cottonseed meal was fermented with a liquid mixed culture containing Bacillus subtilis, Aspergillus niger and Aspergillus oryzae with a ratio of 1:1.2. After seven days of fermentation, free gossypol was reduced from 584.33 to 68 mg/kg. The experimental treatments included replacing 0, 10, and 20 percent of the raw or fermented cottonseed meal by the soybean meal in the diet. The use of fermented cottonseed meal in the diet improved weight gain and feed conversion ratio of broilers compared to the raw cottonseed meal (P
   Keywords: Bacillus subtilis, broiler, Cottonseed meal, Free gossypol, performance
  • Ali Akbar Salari, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, Gholamali Kalidari Pages 323-334
   The aim of this experiment was to study the effects of hydrochloric and butyric acids addition to broiler diets on performance, carcass characteristics, intestinal microbial population and intestinal histology. Two hundred eighty Ross 308 one-day old female broiler chicks were assigned to 7 dietary treatments and 4 replicates of 10 chicks in a completely randomized design. Experimental treatments consisted of dietary addition of 2 levels of hydrochloric acid (1.5 and 3 percent), 2 levels of butyric acid (0.2 and 0.4 percent) and 2 levels of the acids mixture (1.5 0.4 and 3 0.2 percent) and a treatment with no acid supplementation as control group. Dietary hydrochloric and butyric acids during grower period decreased average body weight, significantly (P
   Keywords: broiler, butyric acid, carcass characteristic, histology, hydrochloric acid, performance
  • Mohammad Reza Rezvani, Shahram Rahimi, Mohammad Dadpasand Pages 335-346
   In order to investigate antioxidant and antimicrobial effects of pomegranate peel powder (PPP), this research was conducted as completely randomized design arranged in a 2 × 2 factorial experiment using pomegranate peel powder (0 and 2 percent) and soybean oil (SO, zero and six percent in growing period; zero and eight percent in finishing period). One hundred and sixty 11-day-old Ross 308 broiler chickens assigned to four treatments of four replicate each. The results showed that PPP improved the antibody titer in 39-day broilers, increased fat digestibility, improved lactobacillus and decreased E coli micro flora in ileum and cecum significantly (P ≤ 0.05). The SO decreased DM digestibility and lactobacillus micro flora and E coli in ileum and cecum (P ≤ 0.05). As a conclusion adding PPP to the fat containing diets in comparison to control diets; without PPE and SO, improved antibody titer, beneficial gastric micro flora in ileum and cecum and had not any deleterious effect on overall broiler performance.
   Keywords: Antibody titer, Digestibility, Fat, Micro flora, performance, Pomegranate peal powder
  • Mohammad Reza Rezvani, Karim Hoshyar Pages 347-357
   The aim of this study was to investigate the processing methods of sorghum grain and diet formulation on performance and nutrients digestibility in broilers. Three hundred and twenty chicks at eight day of age were allotted into eight groups of four replicate with ten chicks per replicate. This research was conducted as completely randomized design arranged in a 2 × 2 × 2 factorial experiment using formulation method (total vs. digestible amino acids), Polyvinylpyrrolidone (PVP, 0 vs. 1%) and acid treatment (0 vs. 2%, acetic and propionic acid, 60:40 mixture). Main effects of addition of PVP and acid treatment of sorghum and formulation based on digestible amino acids significantly improved feed conversion ratio and average daily gain during the finishing period (22 to 42 d.) and the overall feeding periods (8 to 42 d.; P≤0.05). Also, acid treatment of sorghum and formulation based on digestible amino acid significantly improved nutrients digestibility during the finishing period (22 to 42 d.) and the overall feeding periods (8 to 42 d.) (P≤0.05). Addition of PVP or acid treatment resulted in a decrease in the weight of pancreas (P≤0.05). The interaction effect of PVP, acid and method of diet formulation was not significant on any performance parameters. The data showed that diet formulation based on digestible amino acid can be more advisable in comparison to sorghum grain processing methods. It can be because of no need for additional processing costs and having the same performance results.
   Keywords: Acetic acid, carcass, performance, polyvinylpyrrolidone, propionic acid, tannins
  • Mola Mohammadi, Arekhlo, Armin Towhidi, Hossein Moravej, Ahmad Zare Shahaneh Pages 359-366
   The purpose of this study was to evaluate the effect of Zilpaterol hydrochloride on the growth performance, carcass quality and blood parameters with128 male quails at 26 days of age were divided into four treatments which each treatment consists of four replicates of 8 birds. The birds received daily 0, 0.2, 0.225, or 0.25 mg/kg of live weight d−1zilpaterol. After three days of withdrawing zilpaterol, two birds were slaughtered for carcass evaluation. Results showed that zilpaterol hydrochloride supplementation improved feed conversion ratio (FCR) (P
   Keywords: Beta, adrenergic, Bird, Blood plasma, Carcass quality, Growth performance
  • Masoume Manteghi, Morteza Mamouei, Saleh Tabatabaei Vakili, Jamal Fayazi, Khalil Mirzadeh Pages 367-375
   The Effect of various amount of soybean lecithin replaced with egg yolk to protect the ram semen in times of one hour after semen collection, as well as 24 and 48 hours after the semen store at 5°C was evaluated. Semen was collected weekly for 8 weeks from 10 rams with 2-3 years old and average body weights of 64 kg. Semen samples were pooled and divided into 4 parts. Each part was diluted with one of the tris base extender containing 0.5, 1 and 1.5 percent of soybean lecithin and 14 percent of egg yolk. The motility, viability, morphological abnormalities and membrane integrity of spermatozoa and pH of semen were evaluated. The results showed that 1.5 percent of soybean lecithin improved the motility and viability of spermatozoa at the first time (P
   Keywords: Lecithin, Morphological abnormalities, Semen diluent, Sperm quality, Sperm viability
  • Seyed Moones Üalali, Kheli Kohi, Mehrdad Mohammadi, Mohammad Roostaei, Ali Mehr Pages 377-385
   Antioxidant effect of olive leaf extract (OLE) was studied on motility, viability, plasma membrane integrity of spermatozoa and malondialdehyde production in 12 Ross 308 roosters at their 30 weeks of age. Semen samples were collected by abdominal massage in 5 times. In each session after the initial sperm assessment, collected samples were pooled and diluted with Sexton extender.Samples were split into five parts and the concentrations of 0 (control), 50, 100, 150 and 200 µg/mL OLE were added to each part, then,the samples were incubated for 72 hours at 4 degree Celsius. Progressive motility, viability and plasma membrane integrity were evaluated at 0, 24, 48 and 72 hours of storage and production of malondialdehyde were analyzed after 48 hours of storage. Adding 100 µg/mL OLE to semen reduced malondialdehyde production (P
   Keywords: Antioxidant, Malondialdehyde, Olive, Rooster, Spermatozoa
  • Hamed Kermani Moakhar, Saeed Zeinoldini, Armin Towhidi, Hamid Kohram Pages 387-395
   Using melatoninin ewes of Iran black breed, this study aimed to compare the reproduction and production performances in lambing program of two and three times per years for duration of two years. A hundred ewes allocated to two parallel groups: Group A (ewes in three lambing managing system using melatonin) and Group B (ewes in two lambing managing system without using melatonin). To induce the estrus synchronization of ewes of Group A, 40 days before their first and second mating, melatonin implant was placed under the ear skin of these animals. Due to the decrease of birth interval in Group A, ewes of this group were dried off two weeks before mating. The nutritional flushing and ram effect were used to improve the ovulation rate in Groups of A and B, before mating. Reproduction and production parameters including estrus, ovulation, pregnancy, lambing rates and lambs weight were compared between two groups during two years. Our results indicated that the reproductive and productive performance of Group A was higher in first mating as compared to their second and third mating. The ovulation, pregnancy, lambing rate and lambs weight during two year was higher in Group A in comparison to Group B. Collectively, our findings indicated that the ewe's production and reproduction performance in three lambing managing system with the use of melatonin were more efficient compared to the ewes in two lambing managing system without using melatonin.
   Keywords: Ewe, Implant melatonin, Lambing rate, Lamb weight, Multiple birth
  • Saleh Tabatabaei Vakili, Morteza Mamouei Pages 397-408
   In this Research, effect of bovine serum albumin (BSA) on motility and fertility of indigenous rooster spermatozoa was evaluated using 20 and 48 indigenous roosters and hens, respectively. Semen was collected and pooled. In the first experiment, the pooled semen was diluted and divided into four aliquots.The treatments were included the diluted semen without BSA and with 1% BSA; In each group, spermatozoa motility was evaluated during 30 minutes of semen collection and 24 hours after semen storage in 4°C. Spermatozoa motility parameters were evaluated by computer assisted sperm analysis and routine methods. In the second experiment, hens were divided into 4 groups with 12 hens in each group and fresh diluted semen without BSA and containing 1% BSA as well as stored diluted semen without BSA and containing 1% BSA were inseminated. The eggs were incubated and proportion of fertile egg in each treatment group was recorded. By adding 1% BSA into the diluted semen of indigenous rooster, sperm motility parameters and fertility rate were not affected in fresh semen. However, after 24 hours of semen storage in liquid condition, BSA significantly preserved motility and fertility potential of spermatozoa (P
   Keywords: Artificial insemination, BSA, Fertility, Indigenous chicken, Reproduction