فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue:2, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/04/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عوامل عفونی - بیماریها - جراحی
 • زلیخا طاطاری، سید مصطفی پیغمبری، سید احمد مدنی صفحات 83-90
  زمینه مطالعه
  کلامیدیوز پرندگان بیماری مشترک بین انسان و دام است که توسط باکتری داخل سلولی کلامیدیا پسیتاسی ایجاد می شود. کلامیدیوز پرندگان منجر به بیماری های تنفسی شدید در بوقلمون های جوان و افت تولید تخم در گله های تخمگذار می گردد.
  هدف
  با توجه به کمبود اطلاعات در مورد شیوع عفونت کلامیدیایی در جمعیت بوقلمون های ایران، این مطالعه با هدف تشخیص عفونت کلامیدیایی در برخی گله های بوقلمون ایران در استان های مختلف انجام گردید.
  روش کار
  در مجموع 177 نمونه از بوقلمون ها گرفته شد و ابتدا به منظور شناسایی خانواده کلامیدیاسه، تکنیک real- time PCR اختصاصی کلامیدیاسه که قطعه هدف آن ژن ریبوزومی 23S بود (Ct values بین 38-34) انجام گرفت و سپس نمونه های مثبت از نظر حضور کلامیدیا پسیتاسی با تکنیک nested PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  هفده نمونه از 177 نمونه (%6/9) که متعلق به 13 فارم از 48 فارمی که مورد آزمایش قرار گرفته بودند در آزمون real-time PCR اختصاصی خانواده کلامیدیاسه مثبت بودند. هیچ یک از نمونه های مثبت، در آزمون nested PCR تشخیصی برای کلامیدیا پسیتاسی نتیجه مثبت را نشان ندادند.
  نتیجه گیری نهایی: در این مطالعه هیچگونه عفونت کلامیدیا پسیتاسی در جمعیت بوقلمون های ایران شناسایی نگردید. بررسی دیگر حیوانات اهلی و وحشی از نظر عفونت های محتمل کلامیدیایی، به منظور درک بهتر منابع و اپیدمیولوژی این عامل توصیه می گردد. به علت چالش های موجود در نمونه گیری و اثرات آشکار آنها در کاهش نمونه های مثبت، استفاده از دیگر تکنیک های مکمل و همسو جهت نشان دادن شیوع دقیق آلودگی در جمعیت هدف، مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کلامیدیا پسیتاسی، real، time PCR، nested PCR، بوقلمون
 • سارا افتخاریان، مسعود قربانپور، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، رضا قنبرپور، رمضانعلی جعفری، امیر امانی صفحات 91-96
  زمینه مطالعه
  اگر چه اشرشیا کلی جزء فلور طبیعی روده موجودات خونگرم از جمله پرندگان است، اما در صورتی که طی دوره پرورش طیور، بهداشت زیر حد استاندارد باشد یا بیماری های تنفسی و یا سرکوب کننده سیستم ایمنی رخ دهد، باعث بیماری می گردد. اشرشیا کلی پاتوژن پرندگان (APEC)، چندین ژن مرتبط با حدت و بیماریزایی دارد. سویه های APEC مسئول برخی از بیماری طیور از جمله کلی باسیلوز، سندرم سر متورم، عفونت کیسه زرده، التهاب بند ناف و کلی گرانولوما هستند.
  هدف
  مطالعه حاضر به منظور بررسی حضور و فراوانی سه ژن مهم حدت در اشرشیا کلی های روده ای و خارج روده ای (کبدی) جدا شده از ماکیان استان خوزستان در جنوب غرب ایران بود.
  روش کار
  در مجموع 120 جدایه اشرشیا کلی (60 روده ای و 60 کبدی) جدا شده از ماکیان توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای حضور ژن های ایروباکتین (iutA)، هماگلوتینین حساس به حرارت (tsh) و فیمبریه نوع1 (fimH) مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که tsh،iutA و fimH به ترتیب در 78.3٪، 70٪ و 61.7٪ از جدایه های کبد حضور دارند در حالی که در جدایه های روده ای فراوانی این ژن ها به ترتیب 21.7٪، 41.7٪ و 41.7٪ بود. شایع ترین ژنوتیپ در جدایه های خارج روده ای و روده ای به ترتیب +tsh+ fimH+ iutA و -tsh-fimH- iutA بود.
  نتیجه گیری نهایی: در مجموع به نظر می رسد که این مجموعه از ژن های حدت به میزان قابل توجهی (0.05>p) در جدایه های خارج روده ای شایع تر بوده و احتمالا این ژن ها نقش مهمی در پاتوژنز APEC جدا شده از جنوب غرب ایران ایفاء می نمایند. اگر چه این ژن های حدت در تمامی جدایه هایAPEC حضور نداشتند ولی شیوع آنها بالا بود و استفاده از محصولات این ژن ها در واکسن ممکن است در محافظت در برابر عفونت های ناشی از این باکتری موثر باشد.
  کلیدواژگان: ایروباکتین، ماکیان، اشرشیا کلی، فیمبریه نوع1، پروتئین حساس به حرارت (tsh)
 • عبدالله جمشیدی، جمشید رزمیار، ندا فلاح صفحات 97-103
  زمینه مطالعه
  شیوع بیماری های غذا زاد ناشی از اشریشیا کولای تولید کننده شیگا توکسین در سراسر جهان کاملا شناخته شده است. این توکسینها عوامل عمده گاسترو انتریتهای جوامع انسانی می باشند که گاها با کولیت خونریزی دهنده، سندرم اورمیک-همولیتیک و پورپورا ترمبو سایتو پنی پیچیده تر نیز می گردد.
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی حضورفاکتور های حدت شامل eaeA، hlyA، stx1 و stx2در سویه های اشریشیا کولای جداشده از نیمچه های گوشتی مبتلا به کلی باسیلوزدر شمال شرق ایران بود.
  روش کار
  تعداد 78 سویه اشریشیا کولای از موارد هپاتیت و پریکاردیت نیمچه های گوشتی ارجائی به کلینیک آموزش دانشکده در طی سال های 1390-1393 جداسازی گردید. این سویه ها با استفاده از محیط های انتخابی کشت مجدد گردیده و یک کلنی تیپیک از هر نمونه به روش PCR چندگانه از نظر حضور ژن های حدت STECر(eaeA، hlyA، stx1 و stx2) مؤثر در بیماری های ناشی از شیگا توکسین مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  از تعداد 78 سویه جداشده اشریشیا کولای، تنها یک ایزوله واجد ژن های eaeA و hlyA بود که فاقد ژن های stx1 و stx2 بود.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این بررسی نشان دهنده شیوع پایین ژن های حدت سویه های ورو توکسیژنیک در اشریشیا کولای جدا شده از نیمچه های گوشتی مبتلا به کلی باسیلوزیس می باشد.
  کلیدواژگان: کلید واژگان: اشریشیا کولای، شیگا توکسین، کلی باسیلوز
 • ایمنی شناسی
 • عوامل عفونی - بیماریها - جراحی
 • محمد حاجی حاجیکلایی، ساره رضایی، علیرضا قدردان مشهدی، مسعود قربانپور، غلامرضا عبدالله پور صفحات 113-119
  زمینه مطالعه
  اکثر آلودگی های ناشی از لپتوسپیرا در گوسفند و بز بدون علامت هستند اما ممکن است علائمی مانند تب، سقط جنین، مرده زایی و قطع تولید شیر را بدنبال داشته باشد. تفاوت رفتار تغذیه ای گوسفند و بز ممکن است باعث اختلاف در میزان فراوانی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در آنها شود.
  هدف
  هدف از این مطالعه مقایسه شیوع آنتی بادی های ضد گونه لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بز می باشد.
  روش کار
  به منظور مقایسه میزان شیوع سرولوژیکی لپتوسپیراهای بیماریزا در گوسفند و بز، از تعداد 246 راس گوسفند و 210 راس بز از 12 گله و از 8 منطقه اهواز نمونه های خون اخذ گردید. نمونه های سرم با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) و با استفاده از سروتیپ های پومونا، کانیکولا، بالوم، ایکتروهموراژیه، گریپوتیفوزا، تاراسوی و آسترالیس ارزیابی شدند.
  نتایج
  شیوع سرمی آلودگی به لپتوسپیرا در گوسفند 8.53 ٪ و در بز 10.95 % بود. بالاترین فراوانی سرمی در هر دو گونه مربوط به سروتیپ پومونا به میزان 68.18 ٪ در گوسفند و 56٪ در بز و بعد از آن به ترتیپ ایکتروهموراژیه (18.8%)، کانیکولا، هارجو و گریپوتیفوزا (هر کدام 4.5%) در گوسفند و ایکتروهموراژیه (28 %) و کانیکولا (16%) در بز قرار داشتند. بررسی های آماری نشان داد که از نظر فراوانی آلودگی سرمی بین گوسفند و بز (0.428= p) و نیز بین گروه های سنی در گوسفند (0.310=p) و بز (0.363= p) اختلافی وجود ندارد. هرچند، یک گرایش به درصد آلودگی بیشتر در حیوانات بالغ (بالای سه سال سن) در مقایسه با جوان ترها مشاهده گردید. توزیع فراوانی آلودگی به لپتوسپیرا در گوسفند (0.466= p) و بز( 0.710= p) هیج اختلاف آماری در بین مناطق مختلف را نشان نمی دهد.
  نتیجه گیری نهایی: از نتایج این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که اختلافی در درصد آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در بین گوسفند و بز که در یک گله و تحت شرایط مدیریتی یکسان نگه داری می شوند، وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بز، لپتوسپیروزیس، شیوع سرمی، گوسفند
 • عقیل شریف زاده، علیرضا خسروی، حجت الله شکری، اسد بالال، فاطمه عرب خزائلی صفحات 121-125
  زمینه مطالعه
  ایگوانای سبز (ایگوانا ایگوانا ) یکی از حیوانات جدید اگزوتیک وارداتی است که در کلینیک های دامپزشکی ایران مورد توجه زیادی قرار گرفته است. علیرغم محبوبیت شان، اطلاعات ناچیزی در مورد بیماری آنها وجود دارد.
  هدف
  هدف این مطالعه تشخیص عوامل بیماریزا در ایگواناهای سبز مبتلا به ضایعات پوستی بود.
  روش کار
  حیوانات با علائم درماتیت خارش دار، دلمه، ریزش پولک، و درماتیت عمیق زخمی شونده در سرتاسر بدن به بیمارستان دام کوچک دانشکده دامپزشکی تهران، ایران آورده شدند. در طی معاینه بالینی، تراشه هایی از سبوره خشک جهت تشخیص برداشت شدند و مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه های بالینی بر روی محیط های سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل و سیکلوهگزامید و مایکوزیل آگار کشت داده شدند.
  نتایج
  در آزمایش میکروسکوپی، عناصر قارچی بنام تریکوفایتون منتاگروفایتس واریته منتاگروفایتس و مایت های پزوروپتیده بنام گلوبیلا دونا مشاهده گردیدند. نتیجه گیری نهایی: این مورد اولین گزارش از حضور عوامل قارچی و انگلی بعنوان عوامل بیماریزای ناهنجاری های پوستی در ایگواناهای سبز بود.
  کلیدواژگان: گلوبیلا دونا، ایگوانای سبز، تریکوفایتون منتاگروفایتس
 • محمدرضا مخبردزفولی، حمید توانایی منش، محمدمهدی دهقان، فرزاد حیاتی، سیروس صادقیان چالشتری، حسام الدین اکبرین، پویا پورنقی صفحات 127-133
  زمینه مطالعه
  بیماری های دریچه از معمول ترین مشکلات قلبی هستند و پیوند دریچه گزینه اصلی درمان در موارد پیشرفته به حساب می آید.
  هدف
  در این مطالعه از دریچه مهندسی بافت شده در آئورت توراسیک استفاده شد و کارایی آن با هدف ارزیابی خواص مکانیکی دریچه ها با اکوکاردیوگرافی ارزیابی شدند.
  روش کار
  این مطالعه بر روی شش راس گوسفند نر انجام شد. اکوکاردیوگرافی در همه گوسفندان 24 ساعت قبل از جراحی پیوند دریچه، 24 ساعت بعد (D1)، دو هفته بعد (W2) و چهار هفته بعد (W4) از جراحی انجام شد. از نمای طولی بطن چپ در سمت راست بدن برای ارزیابی وضعیت همودینامیک در طول دریچه آئورت استفاده شد.
  نتایج
  انتگرال زمان سرعت (VTI) از 88/2±98/18 پیش از جراحی به 48/2±55/12 یک روز پس از جراحی رسید که تفاوت معناداری را نشان داد. سرعت میانگین هم در روز اول کاهش معناداری نسبت به پیش از جراحی نشان داد. ولی حداکثر سرعت در طول مطالعه ثابت باقی ماند. در هیچ زمانی گرادیان فشار تفاوت معناداری را نشان نداد.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دریچه مهندسی شده در این مطالعه بعضی از فاکتورهای همودینامیک خون را تغییر داد ولی حرکت دریچه طبیعی طبیعی بود و عارضه معمول پس از استفاده از این دریچه آنوریسم بود که علت آن اسکافولد ضعیف دریچه بود.
  کلیدواژگان: اکوکاردیوگرافی، قلب، همودینامیک، مهندسی بافت، دریچه
 • تولید مثل
 • علی سوخته زاری، مسعود علیرضایی صفحات 135-141
  زمینه مطالعه
  گرلین، بعنوان یک لیگاند داخلی برای گیرنده ترشحی رشد بطور غالب در معده تولید می گردد و اخیرا بیان گرلین در جفت و تخمدان گزارش شده است.
  هدف
  بنابراین ما تصمیم گرفتیم که گرلین تخمدانی را بصورت کمی ارزیابی و رابطه گرلین و استروژن را در طول نیمه دوم آبستنی در گوسفند بررسی کنیم.
  روش کار
  نمونه های تخمدان از 40 میش آبستن در 3، 5/3، 4، 5/4 و 5 ماهگی از آبستنی در یک کشتارگاه محلی جمع آوری شدند. فولیکول ها و جسم زرد فعال از بافت های اطراف بصورت جداگانه تهیه گردیدند. نمونه ها با استفاده از بافر فسفات (یک دهم مولار با 7.40= pH) بر روی ازت مایع هموژنیزه شدند تا نمونه های مایع بدست آید. غلظت گرلین و استروژن بوسیله روش الیزا اندازه گیری شد و بترتیب بصورت میلی گرم و پیکوگرم در میلی گرم از پروتئین بافت برای گرلین و استروژن بیان گردید.
  نتایج
  یک رابطه خطی بین گرلین و استروژن در فولیکول های تخمدان وجود داشت ( 0.97=r،0.004=p) اما در جسم زرد این رابطه نبود. گرلین فولیکول ها بطور معنی داری در 4، 5/4 و 5 ماهگی افزایش یافت (0.001>p) ولی گرلین جسم زرد بطور معنی داری در 5/4 ماهگی از آبستنی گوسفند کاهش یافت (0.01>p). در فولیکول های تخمدان همچنین غلظت استروژن در 5-4 ماهگی آبستنی بالا بود (0.001>p) اما جسم زرد فعال فقط در 5 ماهگی غلظت استروژن بالاتری نشان داد (0.001>p).
  نتیجه گیری نهایی: این نتایج نقش گرلین را در سیستم تولید مثل برجسته می کند و دریچه جدیدی رو به مطالعات آینده باز می کند.
  کلیدواژگان: جسم زرد، استروژن، فولیکول، گرلین، گوسفند
 • ژنتیک
 • علی طاهری میرقائد صفحات 143-150
  زمینه مطالعه
  ژن EPSA1ر(1 Endothelial PAS domain-containing protein) یک تنظیم کننده رونویسی تحت تاثیر شرایط هایپوکسی بوده و ژن VPFر(Vascular Permeability Factor) بعنوان یک فاکتور مهم برای رشد و تکامل عروق خونی می باشد.
  هدف
  در این مطالعه سطوح بیان ژن های EPSA1 و VPF در دوره تکامل لاروی فیل ماهی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  نمونه برداری از 12 مرحله تکاملی شامل 1، 2 و 4 روز قبل از تفریخ تخم، لارو های تازه تفریخ شده و لاروهای 1، 3، 6، 10، 15، 20، 25 و 50 روز پس از تفریخ صورت پذیرفت. نمونه ها تا زمان انجام مراحل کار و استخراج RNA در فریزرoC 80- نگهداری شدند. سپس تغییرات میزان بیان ژن های EPSA و VPF مورد مطالعه قرار گرفت و تفاوت بین بیان ژن های مذکور در مراحل مختلف تکاملی توسط آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  بیان ژن های ژن های EPSA و VPF در تمامی مراحل تکاملی جنینی و مراحل ابتدایی لاروی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بیان ژن های ژن های EPSA و VPF در دوره جنینی پایین بوده و سپس در زمان تفریخ و مراحل ابتدایی تکامل لاروی افزایش در بیان مشاهده شد درحالیکه با افزایش سن لارو بیان ژن های مذکور روند رو به کاهش داشت.
  نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین ژن های ژن های EPSA و VPF در مراحل تکامل لاروی فیل ماهی وجود دارد و افزایش بیان ژن ها مذکور در مراحل ابتدای تفریخ و مراحل تکاملی لاروی جذب زرده فیل ماهی، نشان دهنده اهمیت آن در تکامل رگزایی می باشد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، تکامل لاروی، ماهی خاویاری
 • آناتومی - بیوشیمی
 • بهادر شجاعی، محمد ناصر ناظم، سیدمحسن سجادیان، محمدحسن زاده، حجت الله جعفری صفحات 151-156
  ناهنجاری دوتایی شدن از سمت خلف بدن اغلب دستگاه های گوارش، ادراری تناسلی و حتی تنفسی را درگیر می کند. این ناهنجاری با طیف متفاوتی از دوتایی شدن به میزان کم تا تقریبا کامل دو حیوان گزارش شده است. در برخی از دوقلوهای به هم چسبیده، روند دوتایی شدن ممکن است تا ناحیه سر نیز کشیده شود. این نوع ناهنجاری در گونه های متعددی از حیوانات اهلی دیده شده است و با توجه به حضور یک یا دو قلب به نام توراکوپاگوس و یا امفالوپاگوس خوانده می شود. در این مطالعه یک بره مرده دوتا شده با یک سر و دو تنه که در نواحی گردن و سینه به یکدیگر اتصال داشتند مورد مطالعه قرار گرفت. تشریح ماکروسکوپی حیوان و رادیوگرافی دیجیتال آن با دو حالت گماری جانبی و پشتی – شکمی انجام شد. در حیوان مطالعه شده حاضر، دوتایی شدن دستگاه گوارش از عقب به جلو فقط تا روده پیشین جنینی دیده شد در حالی که این اتفاق در اندام هایی که در بدن موقعیت قدامی تری دارند، مانند قلب، ریه ها و حتی قسمت هایی از مغز دیده شد. ناهنجاری دوتایی شدن در گاو اغلب از سمت جلوی بدن و در گوسفند از سمت عقب بدن شروع شده و به طرف انتهای دیگر بدن پیشرفت می کند. بسته به میزان پیشرفت روند دوتایی شدن، اندام هایی از بدن حیوان درگیر شده و اندام های دیگر مستقل باقی می مانند. به نظر نویسندگان، نحوه دوتایی شدن در این حیوان تئوری اسپنسر را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: دوتایی شدن، مونوسفالوس، امفالوپاگوس، بره
|
 • Zolikha Tatari, Seyed Mostafa Peighambari, Seyed Ahmad Madani Pages 83-90
  Background
  Avian chlamydiosis is a zoonotic disease of birds caused by the intracellular bacterium Chlamydia psittaci. Avian chlamydiosis leads to severe respiratory disease in young turkeys and egg production losses in layers.
  Objectives
  Due to paucity of information about the prevalence of chlamydial infection in the turkey population in Iran, this study was conducted to detect chlamydial infection in some Iranian turkey flocks indifferent provinces.
  Methods
  A total of 177 samples were taken from turkeys and first verified as Chlamydiaceae by Chlamydiaceae-specific real-time polymerase chain reaction (real-time PCR) by detection of the 23S RNA gene of Chlamydiaceae (Ct values ranging from 34 to 38) and then positive samples were investigated for the presence of C. psittaci by a nested PCR.
  Results
  Seventeen of 177 samples (9.6%), corresponding to 13 farms of 48 examined farms were positive for Chlamydiaceae by real-time PCR. None of the positive samples were found to be C. psittaci in the nested PCR.
  Conclusions
  This study showed no C. psittaci infection in the turkey population in Iran. We recommend investigation on other farm animals and wild populations for possible chlamydial infection and for better understanding of the source and epidemiology of this agent. Due to the challenges that exist for sampling and the relevant impact on reducing positive samples, investigation by parallel and complementary techniques may be useful in showing the true prevalence of infection in the target populations.
  Keywords: Chlamydia psittaci, nested PCR, real, time PCR, turkey
 • Sara Eftekharian, Masood Ghorbanpoor, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri, Reza Ghanbarpour, Ramazanali Jafari Jafari, Amir Amani Pages 91-96
  Background
  Although Escherichia coli (E. coli) is a part of intestinal normal microflora of warm-blooded animals, including poultry, outbreaks occur in poultry raised below standard sanitation and during the course of respiratory or immunosuppressive diseases. Avian pathogenic E. coli (APEC) harbors several genes associated with virulence and pathogenicity. APEC strains are responsible for some diseases in poultry including colibacillosis, swollen head syndrome, yolk sac infection, omphalitis and coli granuloma.
  Objectives
  The aim of this study was examination of the presence and frequency of three important virulence genes in intestinal and extra-intestinal (liver) E. coli isolates from chicken of Khuzestan province in the southwest of Iran.
  Methods
  Totally 120 (60 intestinal and 60 liver) E. coli isolates were examined by polymerase chain reaction (PCR) for the presence of aerobactin (iutA), temperature sensitive hemagglutinin (tsh) and fimbriae type 1 (fimH ) genes.
  Results
  The results showed that tsh, iutA and fimH are respectively present in 78.3%, 70% and 61.7% of liver isolates while in intestinal ones the frequency of these genes was 21.7%, 41.7% and 41.7% respectively. The most prevalent genotypes in extra intestinal and intestinal isolates were tsh縩蟺⮭ and tsh-fimH-iutA-respectively.
  Conclusions
  It seems that these sets of virulence genes are significantly more prevalent (P
  Keywords: aerobactin, chicken, Escherichia coli, fimbriae type 1, temperature sensitive hemagglutinin (tsh)
 • Abdollah Jamshidi, Jamshid Razmyar, Neda Fallah Pages 97-103
  Background
  Foodborne outbreaks associated with shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) have been well documented worldwide. STECs are major causative agents of gastroenteritis in humans that may be complicated by hemorrhagic colitis (HC), hemolytic uremic syndrome (HUS), and thrombotic thrombocytopenia purpura (TTP).
  Objectives
  The aim of this study was to investigate the presence of virulence-associated genes including eaeA, hlyA, stx1 and stx2 in Escherichia coli strains isolated from broiler’s Colibacillosis in the northeast of Iran.
  Methods
  From a total of 78 E.coli strains isolated from yolk sac infection, hepatitis and pericarditis, that were referred to educational veterinary clinic during 2011-2014, subculturing of the isolates was performed using selective media and a typical colony from each sample was subjected to multiplex PCR assay for identification of the presence of STEC important virulence-associated genes (eaeA, hlyA,stx1 and stx2) causing shiga toxin-mediated diseases.

  Results
  Of 78 E.coli isolates, one isolate was positive for both eaeA and hlyA genes while negative for stx1 and stx2 genes.
  Conclusions
  The results showed low prevalence of STEC virulence genes associated with human infections in avian pathogenic E.coli (APEC) strains isolated from different flocks of broilers affected with colibacillosis.
  Keywords: chicken colibacillosis, Escherichia coli, STEC
 • Sahar Nouri Gharajalar, Malahat Ahmadi, Shahram Shahabi, Bahman Hosseini Pages 105-112
  Background
  DNA immunization is an appropriate method to produce an immunological response. Pseudomonas aeruginosa produces exotoxin A which is highly cytotoxic for eukaryotic cells. Since domains II (translocation domain) and 1b of the toxin have antigenic qualities, so they could be useful candidates to protect against pseudomonas infections.
  Objectives
  To evaluate if recombinant plasmid containing immunogenic domain of exotoxin A might be protective against Pseudomonas aeruginosa infections.
  Methods
  To study the biologic and immunological effects of antigenic domains of exotoxin A, plasmid expression vector (pET28a) containing domain II and 1b of exotoxin was constructed. To evaluate the effects of intracellular recombinant gene expression, BALB/C mice were immunized with the recombinant plasmid and then subjected to third degree thermal injury and the humoral immunity responses were assayed.
  Results
  Immunization with the recombinant plasmid containing translocation and 1b domains of exotoxin A resulted in increasing antibodies production (IgA and IgG) against Pseudomonas aeruginosa. DNA immunization significantly decreased the bacterial count liver, spleen, blood and inoculated burns after challenging with P. aeruginosa and dramatically improved the survival rate of burn-injured mice.
  Conclusions
  Finally, immunization by gene encoding antigenic products may be a good technique for protection against P. aeruginosa infections.
  Keywords: DNA immunization, exotoxin A, mice, Pseudomonas aeruginosa
 • Mohammad Haji Hajikolaei, Sareh Rezaei, Alireza Ghadrdan Mashhadi, Masoud Ghorbanpour, Gholamreza Abdollahpour Pages 113-119
  Background
  Most leptospiral infections in sheep and goat are asymptomatic but may result in high fever, abortion, stillbirth, agalactiae. There is a different foraging behavior between sheep and goat that may cause the different prevalence of Leptospira interrogans infection in sheep and goats.
  Objectives
  The purpose of the present study was to compare the prevalence of L. interrogans antibodies in sheep and goats.
  Methods
  Blood samples were taken from 246 sheep and 210 goats in 12 herds from 8 areas of Ahvaz where the animals were kept together. Sera were initially screened at dilution of 1:100 against 8 live serovars of L. intrrogans: pomana, canicola, hardjo, ballom, ictrohaemorrhagiae, grippotyphosa, tarasovi and australis using the microscopic agglutination test (MAT).
  Results
  The prevalence of leptospiral infection was 8.53% in sheep and 10.95% in goats. The highest reacting leptospira in both species was L.i. Pomona with a reactor rate of 68.18% in sheep and 56% in goats, followed in descending order by ictrohaemorrhagiae (18.8%), canicula, hardjo and grippotyphosa (each of them 4.54%), in sheep and ictrohaemorrhagiae (28%), canicula (16%) in goats. Statistical analysis showed that were no significant differences between sheep and goat (P=0.428). There were no significant differences among age groups in sheep (p=0.301) and goats (p= 0.363), but there was a tendency in adults sheep and goats (≥3years) to be more seropositive than young sheep and goats. Seroprevalence of leptospiral infection among various areas in sheep (p= 0.464) and goats (p= 0.710) was also not significantly different.
  Conclusions
  It is concluded that there is no difference between sheep and goats in terms of leptospiral infection when they are kept together in the same herd and husbandry condition.
  Keywords: goat, leptospirosis, seroprevalence, sheep
 • Aghil Sharifzadeh, Alireza Khosravi, Hojatollah Shokri, Asad Balal, Fatemeh Arabkhazaeli Pages 121-125
  Background
  Green iguana (Iguana iguana) is one of the newly imported exotic pets which has been observed with increasing regularity in veterinary clinics in Iran. Despite their popularity, information about their diseases is scarce.
  Objectives
  The aim of this study was to assess the pathogenic agents in green iguanas with skin disorders.
  Methods
  The animals were brought to Small Animal Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran, Iran, with chronic pruritic dermatitis, scabs, loss of spines and deep ulcerative dermatitis located over the body. During physical exam, deposits of dry seborrhea were taken and processed for diagnosis. The clinical specimens were cultured on sabouraud dextrose agar containing chloramphenicol and cycloheximide and mycosel agar.
  Results
  Microscopic examination revealed fungal elements as Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes and psoroptid mites as Geckobiella donnae.
  Conclusions
  This was the first report of the presence of fungal and parasitic agents as the etiological agents of dermatological disorders in green iguanas.
  Keywords: dermal co, infection, Geckobiella donnae, green iguana, Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes
 • Mohammad Reza Mokhber Dezfouli, Hamid Tavanaeimanesh, Mohammad Mehdi Dehghan, Farzad Hayati, Sirous Sadeghian Chaleshtori, Hesameddin Akbarein, Pouya Pournaghi Pages 127-133
  Background
  Heart valve diseases are considered a common disease in human and animals, and valve replacement is an option for treatment of valvular diseases.
  Objectives
  In this study efficacy of a tissue engineered valve in thoracic aorta was evaluated with transthoracic echocardiography.
  Methods
  This study was undertaken on 6 male sheep. Echocardiography was performed on all sheep 24 hours before surgery and repeated 24 hours (D1), 2 weeks (W2) and 4 weeks (W4) after surgery. Right parasternal long axis view of left ventricular outflow tract (LVOT) was used to assess hemodynamic across new valve.
  Results
  Velocity time integral (VTI) significantly decreased from 18.98±2.88 before surgery to 12.55±2.48 one day after surgery (D1) (p
  Conclusions
  Our results demonstrated that this tissue engineered aortic valve (TEAV) could change some hemodynamic parameters, but heart could compensate some of them. Valve movement remained normal but the major complication was aneurism which seems to be the result of poor scaffold.
  Keywords: echocardiography, heart, hemodynamic, tissue engineer, valve
 • Ali Sookhtehzari, Masoud Alirezaei Pages 135-141
  Background
  Ghrelin, an endogenous ligand for the growth secretagogue receptor is predominantly produced in the stomach and an expression of ghrelin has recently been identified in placenta and ovary.
  Objectives
  Therefore, we decited to measure ovarian ghrelin as quantitative and evaluate the correlation between ghrelin and estrogen during second half of ovine pregnancy.
  Methods
  The ovarian samples were collected from 40 pregnant sheep in 3, 3.5, 4, 4.5 and 5 months of pregnancy in a local abattoir. Follicles and active corpora lutea (CL) were dissected from surrounding tissues, separately. The samples were homogenized with phosphate buffer (0.1 M, pH 7.4) on liquid nitrogen to provide fluid samples. Ghrelin and estrogen concentrations were measured by ELISA method and expressed as milligram (mg) and picogram (pg) per mg of tissue protein, respectively.
  Results
  There was a linear correlation between ghrelin and estrogen in ovarian follicles (r=0.97 and p=0.004), but not in CL. Follicular ghrelin significantly increased in 4, 4.5 and 5 months (p
  Conclusions
  These results emphasize the role of ghrelin in the reproductive system and open a new window to future studies.
  Keywords: corpora lutea, estrogen, follicle, ghrelin, sheep
 • Ali Taheri Mirghaed Pages 143-150
  Background
  The Endothelial PAS domain-containing protein 1 (EPSA1) is the key transcriptional regulator of hypoxic response and Vascular Permeability Factor (VPF) is an important growth factor for vascular development and angiogenesis.
  Objectives
  In the present study, the levels of the EPSA1 coding gene and VPF transcripts were evaluated during Larval development of Beluga, Huso huso.
  Methods
  Samples at 12 developmental time-points including 1, 2, 4 days before hatch (eyed eggs), fresh hatched larvae (0), and larvae 1, 3, 6, 10, 15, 20, 25 and 50 days post-hatching were collected and stored in a −80 °C freezer until RNA extraction. Changes in EPSA1 and VPF mRNA expression were studied and differences in normalized mRNA expression levels among the different developmental stages of H. huso were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA).
  Results
  The transcripts of EPSA1 and VPF were detected in all developmental time-points of H. huso from embryos to fingerling fish. Our results revealed that the mRNA expression of EPSA1 and VPF was low during embryonic development and then upregulated significantly at the time of hatch and early larval time-points, whereas in the late larval development stages they started to decline.
  Conclusions
  This study showed that there is an association between the EPSA1 and VPF mRNA expression during larval development of H. huso. The up regulation of EPSA1 and VPF transcripts at the time of hatch and during yolk sac fry development of H. huso is likely tied to the role of them in vasculogenesis and angiogenesis.
  Keywords: Gene expression, larval development, Sturgeon
 • Bahador Shojaei, Mohammad Nazem, Seyed Mohsen Sajjadian, Mohammad Hasanzadeh, Hojjatollah Jafari Pages 151-156
  Caudal duplication is an abnormality which usually affects the digestive, urogenital and even respiratory systems. It forms a graded series from slight duplication to near separation of two fetuses caudocranially. In some conjoined twins, duplication process may cranially proceed up to the head region. This kind of developed conjoined monocephalus twin has been reported in many domestic species and is classified as thoracopagus or omphalopagus twins according to the presence of one or two hearts, respectively. A male dead conjoined monocephalus twin lamb attached from neck to thorax was used for this study. Lateral and dorso-ventral digital radiography and anatomic dissection were performed on the case. The results showed that duplication process of the gastrointestinal tract interestingly prevented cranial to the midgut, while more cranial organs such as heart, lungs and even brain were seen duplicated. Duplication anomaly has been mostly reported cranially in cattle and caudally in sheep. Nevertheless, if duplication process does not occur completely, some body organs of the resulting conjoined twin will remain unduplicated. Duplication process of this case is thought to strengthen Spencer’s spherical theory.
  Keywords: duplication, monocephalus, omphalopagus, lamb