فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 78، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جواد اژه ای*، مسعود غلامعلی لواسانی، مرضیه رضایی، زهرا اکبری صفحات 124-139
  پژوهش حاضر جهت استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین (WMTI) برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و دبیرستانی کل کشور بودند که در سال های تحصیلی 90-89 و 91-90 به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای بود که تعداد 2849 دانش آموز دختر و پسر (1267 پسر و 1582 دختر) از 5 استان تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه، گیلان و بوشهر انتخاب شدند. ابتدا فرم خام فورمن با استفاده از مدل آماری راش بر روی دانش آموزان ایرانی اجرا شد. از 42 ماده ای که آزمودنی ایرانی به آن پاسخ داده بودند، 28 سوال براساس مدل راش همگن تشخیص داده شد و تحت عنوان آزمون ماتریس وین برای ایران (WMT-I) نامگذاری گردید و جداول راهنما و استاندارد سنین بین 13 تا 18 به صورت جداگانه ارائه گردید. در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، تفاوت ضریب هوشی در پایه های تحصیلی و دختران و پسران محاسبه شد که نتایج حاکی از افزایش ضریب هوشی با افزایش سن و ضریب هوشی بالاتر دختران بود.
  کلیدواژگان: هوش، مدل راش، استانداردسازی، آزمون ماتریس وین، ایران
 • المیرا آریانا کیا*، علیرضا مرادی، محمد حاتمی صفحات 140-156
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان ترکیبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشخوار فکری صورت گرفت. این پژوهش در قالب یک طرح تک آزمودنی اجرا شد. نمونه این پژوهش شامل چهار بیمار (1 مرد، 3 زن، بین 26 تا 38 ساله) مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود که در چهار روش درمانی به صورت تصادفی جایگزین شدند (شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، فعال سازی رفتاری کوتاه مدت، درمان های ترکیبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با ترتیب معکوس). برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه نشخوار فکری (SRR) در جلسات پیش آزمون، 2، 4، 6، 8 و پیگیری 1 ماهه استفاده شد. بازبینی دیداری نمودارها و اندازه ضریب تاثیر کاهش معناداری را در نمرات نشخوار شرکت کنندگان نشان داد.این یافته های مقدماتی از نقش درمان ترکیبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی حمایت می کند.
  کلیدواژگان: فعال سازی رفتاری کوتاه مدت، شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، اختلال افسردگی اساسی، نشخوار فکری
 • راضیه شیخ الاسلامی* صفحات 157-173
  این پژوهش به تعیین رابطه بین ابعاد دلبستگی به خدا و خلاقیت هیجانی با واسطه گری ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی پرداخته است. به این منظور 230 دانش آموز به وسیله روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از دبیرستان های شهر شیراز انتخاب شدند و به سیاهه دلبستگی به خدا (بک و مک دونالد، 2004)، سیاهه خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999) و مقیاس ارضای نیازهای اساسی روانشناختی-نسخه عمومی- (گانیه، 2003)، پاسخ گفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی نقش واسطه ای سهمی در ارتباط بین دلبستگی اضطراب طرد از سوی خدا و خلاقیت هیجانی و نقش واسطه ای کامل در ارتباط بین دلبستگی اجتناب از صمیمیت با خدا و خلاقیت هیجانی ایفا می کند. نتایج این پژوهش هم راستا با پژوهش های پیشین، از اهمیت نیازهای اساسی روانشناختی در بهزیستی افراد حمایت می کند.
  کلیدواژگان: دلبستگی به خدا، نیازهای اساسی روانشناختی، خلاقیت هیجانی، نظریه خودتعیینی
 • ربابه نیتی*، طاهره الهی، جواد صالحی صفحات 174-188
  پژوهش حاضر، تاثیر خستگی شناختی بر میزان گوش بزنگی دانش آموزان را با بررسی نقش تعدیل کنندگی ظرفیت حافظه کاری مورد بررسی قرار داد. این پژوهش از نوع آزمایشی و جامعه آماری آن تمام دانش آموزان دختر دبیرستانی مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهر زنجان در سال تحصیلی 93-92 بود. شش کلاس از دبیرستان های ناحیه 1 به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و تکلیف حافظه کاری را پاسخ دادند. 40 نفر دارای ظرفیت حافظهکاری بالا و پایین به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شدند و آزمون های خستگی شناختی و عملکرد پیوسته بر روی آنها اجرا شد. داده ها با آزمون های آماری تحلیل کوواریانس، t مستقل، همبستگی جزئی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره سلسله مراتبی تحلیل شد. نتایج نشان داد که خستگی شناختی باعث کاهش میزان گوش بزنگی دانش آموزان می شود اما حافظه کاری میزان تاثیر آن را تعدیل می کند. براساس این یافته ها می توان گفت که حافظه کاری نقش بسزایی در حفظ هشیاری و گوش بزنگی دانش آموزان دارد و تقویت و ارتقای ظرفیت حافظه کاری باعث افزایش و استمرار گوش بزنگی خواهد شد.
  کلیدواژگان: گوش بزنگی، خستگی شناختی، حافظه کاری، هشیاری، دانش آموزان
 • ربابه نوری* صفحات 189-205
  هدف پژوهش حاضر تعیین نیازهای دانشجویان به مداخلات پیشگیرانه از اعتیاد بود.150دانشجو، بدون نام و به صورت داوطلبانه در 6 بحث گروهی متمرکز شرکت کردند، که 65 نفر دختر و 85 نفر (56/67%) پسر بودند. همچنین، نمونه ای نیز از کارکنان مراکز بهداشت، مشاوره و حراست دانشگاه انتخاب شد (18 نفر) که در سه گروه متفاوت بحث گروهی شرکت کردند. دانشجویان و کارشناسان گزارش دادند اطلاعات دانشجویان از ماهیت اعتیاد، ابعاد زیستی و روانی آن کم است و آنان نیاز جدی دارند که در این زمینه آموزش های اساسی داشته باشند. باورهای اشتباه در مورد اعتیاد و مواد شایع است، به خصوص باور به «آسیب ناپذیری». به نظر می رسد عوامل تحولی خاص دوره انتقال به بزرگسالی باید در مداخلات پیشگیرانه دانشجویی مدنظر قرار بگیرند. آموزش در مورد کلیه مواد «سبک» مانند سیگار وقلیان تا مواد «سنگین» مانند تریاک و هرویین ضروری است. دانشجویان ورودی جدید، مقیم خوابگاه ها، مبتلا به بیماری روانی، دارای مشکلات خانوادگی مستعدترین گروه ها برای مصرف مواد معرفی شدند. به نظر می رسد نگرانی و ترس از برچسب های اجتماعی، یکی از موانع دانشجویان در استفاده از خدمات موجود در دانشگاه باشد. نیازهای آموزشی اساسی دانشجویان در زمینه پیشگیری از اعتیاد عبارت اند از: آموزش ماهیت مواد واعتیاد باتوجه به ابعاد زیستی وروانی، اصلاح باورهای اشتباه دانشجویان، آموزش برنامه مهارت های زندگی با تاکید برمهارت های مقابله ای، خودآگاهی و تقویت باورهای معنوی/مذهبی و همچنین، آموزش مهارت های مطالعه. ارزشیابی طرح های پیشگیرانه انجام شده و بررسی موانع استفاده دانشجویان از خدمات پیشگیرانه موجود نیز ضروری است.
  کلیدواژگان: نیازها، مداخلات پیشگیرانه، دانشجویان دانشگاه، اعتیاد، مواد
 • سید ولی الله موسوی*، سجاد رضایی، مریم شیری، محمد سعید عبدخدایی صفحات 206-222
  این پژوهش به منظور تعیین اثر بزهکاری و جنس بر سبک های فرزندپروری، سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیت نوجوانان انجام شد. در یک طرح علی-مقایسه ای، 64 نوجوان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد (32 پسر و 32 دختر) به شیوه نمونه گیری در دسترس و 64 نوجوان عادی (32 پسر و 32 دختر) به شیوه نمونه گیری خوشه ایدومرحله ای انتخاب شدند و هریک به پرسشنامه های فرزندپروری بامریند، دلبستگی کولینز و رید و فرم کوتاه سیاهه شخصیتی نئو پاسخ دادند. نتایج توسط نرم افزار SPSS و براساس تحلیل کوواریانس چندمتغیری پس از تعدیل تفاوت های سنی و سنوات تحصیلی نشان داد، نوجوانان عادی سبک فرزندپروری مقتدرانه بیشتری را درک می کنند. اثر جنس معنی دار نبود اما در تعامل گروه× جنس، پسران بزهکار نمرات بیشتری در سبک مستبدانه نشان دادند. همچنین نوجوانان عادی دلبستگی ایمن بیشتری در مقایسه با گروه بزهکار داشتند و از نظر جنسی، پسران بیشتر از دختران، دلبسته دوسوگرا دیده شدند. در تعامل گروه× جنس نیز پسران بدون سابقه بزهکاری نمرات بیشتری در دلبستگی ایمن نشان دادند. از نظر پنج عامل بزرگ شخصیت به استثنای نورزگرایی، نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان عادی در عامل های برونگرایی، گشودگی، توافق پذیری و وظیفه شناسی نمرات پایین تری کسب نمودند. در این مورد اثر جنس معنی دار نبود اما در تعامل گروه× جنس، پسران دارای سابقه بزهکاری نمرات بیشتری در نورزگرایی نشان دادند.
  کلیدواژگان: فرزندپروری، سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیت، بزهکاری
 • فهیمه حسنی*، بهشته نیوشا، ژاسنت صلیبی صفحات 223-238
  هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تلفیقی تفکرانتقادی و تفکرخلاق بر باورهای معرفت شناختی دانش آموزان دختر کلاس دوم تجربی در شهر قم بود. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور گروه نمونه ای با روش تصادفی خوشه ای(چندمرحله ای) انتخاب و سپس به دو گروه نمونه برحسب سن، پایه، رشته تحصیلی، نمره استعداد تحصیلی همتا سازی و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش 25 نفری، تقسیم شدند. پس از اجرای پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه باورهای معرفت شناسی شومر (1993)، گروه آزمایشی در معرض راهبردهای آموزش تلفیقی تفکرانتقادی و خلاق قرار گرفت و سپس در مرحله پس آزمون پرسشنامه مزبور بار دیگر در مورد دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده از نمره گذاری پرسشنامه ها از روش آماری تحلیل کواریانس و تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مداخله آموزشی بر باور معرفت شناسی دانش آموزان و ابعاد آن شامل دانش ساده، قطعیت دانش، یادگیری سریع و توانایی وقوف بر همه چیز تاثیر معناداری دارد، اما تاثیر معناداری بر بعد توانایی ذاتی نداشت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تلفیقی تفکرانتقادی و خلاق، می تواند اعتقادات فراگیران در مورد ساختار، ثبات، سرعت و منابع دانش و دانستن را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: تفکرانتقادی، تفکرخلاق، باورهای معرفت شناسی
|
 • Javad Ejei*, Gholamali Lavasani, Marzieyeh Rezaiee, Zahra Akbari Pages 124-139
  Current study was conducted to standardize Vienna Matrix Test for Iran (WMTI). For Iranian students between ages 13-18. Intended population in this study was all students (males and females) who were studying in middle and high schools during the academic year 2010-2011 and 2011-2012. Multistage random sampling procedure was used to select 2849 students (1267 male and 1582 female) from five province in Iran: Tehran, Khorasan-e-Razavi, Kermanshah, GiIan, and Bushehr. At the beginning Formans original from that was based on Rasch's statistic model was administered on student population. From 42 statements 28 statements were selected based on the model and was used for Vienna Matrix Test for Iranian (WMTI). Norm tables for the age group 13 to 18 were developed. Finally mean differences between girls and boys was calculated by means of one-way analysis of variance. Result showed the age and gender effect. Intelligent quotient increased as chronological age increases. Girls also were higher than boys in intellectual functioning in overall.
  Keywords: intelligence, Rasch's model, standardize, Vienna Matrix Test for Iran (WMTI)
 • Elmira Ariana Kia*, Ali Reza Moradi, Mohammad Hatami Pages 140-156
  The aim of the present study was to examine the effectiveness of combined effects of brief behavioral activation therapy (BATD) and mindfulness -based cognitive therapy (MBCT) in reduction of rumination. This research was administrated by a single subject design framework. Four patients (1 male, 3 female, ages 26-38) who met criteria for major depressive disorder participated in the study. The participants were randomly assigned to four treatments. One of the patients received MBCT and another on BATD and other two patients received combinations of BATD and MBCT to reverse sequence. To collect data Ruminative Responses Subscale (RRS), were administered on pretreatment, during treatment at Sessions 2, 4 and 6, at end of treatment [Session 8], and at 1-month follow-up. The visual inspection of charts and effect size indicated significant decrease in rumination of participants. These preliminary findings provided support for the role of Combined of BATD and MBCT in reducing rumination patients with major depressive disorder.
  Keywords: brief behavioral activation therapy, mindfulness, based cognitive therapy, mojor depressive disorder, rumination
 • Razieh Sheikholeslami* Pages 157-173
  The aim of this research was examining relationships between God attachment and emotional creativity with the mediating role of satisfying basic psychological needs. 230 students were selected by means of cluster sampling method from high schools in Shiraz city. Instruments were used included the God Attachment Inventory (Beck and McDonald, 2004), the Emotional Creativity Inventory (Averill, 1999), and the Basic Psychological Needs Satisfaction Scale (Gagné, 2003), general version. Results of path analysis indicated that satisfying basic psychological needs had partial mediating role in relationship between anxiety about abandonment attachment and emotional creativity. Also, satisfying basic psychological needs showed complete mediating role in relationship between avoidance of intimacy attachment and emotional creativity. These results provided strong support for the importance of meeting basic psychological needs in people's well-being.
  Keywords: God attachment, basic psychological needs, emotional creativity, self, determination theory
 • Robabeh Niati*, Tahere Elahi, Javad Salehi Pages 174-188
  This study aimed to assess the effect of cognitive fatigue on the student's vigilance with the study of modulating role of WMC. The study performed with experimental design on high school girl students of zanjan in 2013-2014. First, 6 classrooms were selected from high schools of region 2 in Zanjan based on cluster randomized sampling and tested with N-back. Task. Then 40 participants with high and low WMC selected from them as final sample. They executed vigilance test before and after cognitive fatigue condition. Data analyzed with T-test, ANCOVA, partial correlation and hiararhieal multiple regression analysis. Results indicated cognitive fatigue had an effects on student's vigilance and reduced it. However WM moderates this effect. So it can be called that WM has an important role in preservation at student's conscious and vigilance. There fore reinforcement and promoting of WMC leads to increasing vigilance and continuity this increasing.
  Keywords: vigilance, cognitive fatigue, working memory, consciousness, student
 • Robabeh Noury* Pages 189-205
  The current investigation aims to determine educational needs of college students for preventive means of addiction and substance use. One hundred 1Ç Ã ä anonymous and voluntarily participated in 6 focused group discussions (FGDs), 65 were female (43.33%) and 85 male (56.67%). Also, a sample of staff from health, counseling centers and security (18) took part in 3 different FGDs. Students and staff report that students’ knowledge about addiction, biological and psychological dimensions are little and they seriously, need to basic education about the issues. There are prevalent myth about addiction and substances, especially, myth about “invulnerability”. It ä ÃÇ Ã adulthood should be considered in preventive interventions for college students. Education about “soft” drugs like hookah and tobacco and “hard”drugs like opium and heroin are essential. The most vulnerable students for using substances introduced as freshmen, students living in dormitories, students who have a à ¡ 3ä Ã Ç 1 à -ä 1Ã Ã Ç ing the available services in the universities. Essential needs of college students in prevention of addiction are: Drug education and addiction according to physi äà 1 myth, life skills education with emphasis in coping skills, self-awareness, enrichment of spiritual/ religious believes, study skills training. The evaluative research on preventive interventions that are provided and study of the barriers for utility of available preventive services are also essential. More practical suggestions are provided in the article.
  Keywords: needs, preventive interventions, college students, addiction, substances
 • Seyed Valliollah Mousavi*, Sajjad Rezaei, Maryam Shiri, Mohammad Saeid Abdekhodaei Pages 206-222
  This research was conducted to examine the effect of delinquency and sex on parenting styles, attachment styles and personality traits of adolescents. In a causal-comparative study 64 delinquent adolescences from correction and reform facility in Mashhad (32 boys and 32 girls) were selected by available sampling and 64 normal adolescences (32 boys and 32 girls) by two-stage cluster sampling. Each responded to questionnaires of Baumrind Parenting, Attachment Collins and Read (RAAS) and short form of the NEO Personality Inventory(NEO-FFI). Data analysed by using results a multivariate analysis of covariance after adjusting for differences in age and years of education showed that normal adolescents were more perceived authoritative parenting style. Sex effect was not significant, but interaction of group×sex, delinquent boys had higher scores on authoritarian style. Also normal adolescences had more secure attachment compared with the delinquent adolescences and in terms of sex, the boys more than girls, were seen with ambivalent attachment. Again in the group×sex interaction, boys without delinquency showed more scores in secure attachment. In the Big Five Factors Personality with the exception of neuroticism, delinquent adolescences relative to normal adolescences obtained lower scores in extraversion, openness, agreeableness and Conscientiousness factors. In this case, the effect of sex was not significant, but the interaction of group×sex, boys with delinquency showed higher scores in neuroticism.
  Keywords: parenting style, attachment style, personality characteristics, Criminal
 • Fahimeh Hasani*, Beheshte Niusha, Jacenthe Salibi Pages 223-238
  The aim of this study was to the effectiveness of integrating study critical thinking and creative thinking in second-grade female student's epistemological beliefs pretest-posttest control group design was used in the city of Qom. A pilot study of pretest-posttest control group. A sample was selected using stratified random sampling procedure Then sample was matched according to age groups, foundations, academic major, academic predisposition score, Then run the test by using a questionnaire, the Epistemological Beliefs Schommer Questionnaire (1993), were randomly divided into control and experimental groups (25 each), respectively. Blended learning strategies, critical and creative thinking in the experimental group were exposed and then the post-test questionnaire was administered again in two groups. Data were analyzed by analysis of covariance and multivariate analysis of covariance. Based on these findings, the intervention on student's epistemological beliefs and their dimensions, including basic knowledge, certainty and knowledge, quick learning ability and awareness of things was significant, but the impact on the natural ability was not significant. The results showed that a combination of critical and creative thinking, can improve learner's beliefs about the structure, stability, speed resources, knowledge and understanding.
  Keywords: critical thinking, creative thinking, epistemeological beliefs