فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال بیست و ششم شماره 2 (تابستان 1395)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و ششم شماره 2 (تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/04/21
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله پژوهشی
 • قربانعلی اسدی، رضا قربانی، بهاره بیچرانلو، میلاد باقری شیروان صفحات 1-15
  به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و بادمجان تحت تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط جایگزینی، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار در سال 1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل نسبت های جایگزینی 75 درصد ذرت شیرین + 25 درصد بادمجان، 50 درصد ذرت شیرین+ 50 درصد بادمجان و 25 درصد ذرت شیرین + 75 درصد بادمجان و کشت خالص هر یک از گونه ها بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه قابل کنسرو، عملکرد بلال، عملکرد ماده تر و خشک ذرت شیرین و همچنین عملکرد میوه بادمجان در کشت خالص بیشتر از تیمارهای مخلوط بود و با افزایش سهم هر یک از گونه ها در مخلوط، عملکرد گونه دیگر کاهش یافت. نسبت دانه به بلال و شاخص برداشت ذرت شیرین و همچنین وزن دانه و بلال، وزن خشک و تر بوته ذرت شیرین در نسبت 50 درصدی ذرت شیرین با بادمجان بر سایر تیمارهای آزمایش ارجحیت داشت. بر اساس شاخص غالبیت ذرت شیرین در کشت مخلوط بر بادمجان غالبیت داشت. بررسی شاخص ضریب ازدحام نسبی حاکی از سودمندی نسبت های 25 درصد ذرت شیرین + 75 درصد بادمجان و 50 درصد ذرت شیرین+ 50 درصد بادمجان در مقایسه با کشت خالص بود. بر اساس نسبت برابری زمین، نسبت های 25 درصد ذرت شیرین + 75 درصد بادمجان و 50 درصد ذرت شیرین + 50 درصد بادمجان کارایی استفاده از زمین را در مقایسه با کشت خالص به ترتیب 5 و 6 درصد افزایش داد.
  کلیدواژگان: ضریب ازدحام نسبی، عملکرد دانه قابل کنسرو، کشت مخلوط جایگزینی، نسبت دانه به بلال، نسبت برابری زمین
 • علیرضا یوسفی، مجید پوریوسف، رقیه مردانی صفحات 17-30
  توان رقابتی گیاه زراعی و علف هرز می تواند تحت تاثیر الگوی کاشت، با تغییر ساختار کانوپی و فراهمی آب و میزان آب در دسترس قرار گیرد. بنابراین آزمایشی با هدف بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر رشد علف های هرز و عملکرد گندم تحت الگوهای مختلف کاشت، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1391-1390 انجام شد. آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری معمولی، کم آبیاری (آبیاری بعد از کاشت، مرحله گلدهی) و دیم کامل به عنوان کرت اصلی و الگوهای مختلف کاشت در چهار سطح شامل کشت تک ردیف بر روی پشته، کشت تک ردیف داخل جوی، کشت سه ردیف بر روی پشته های عریض و کشت سه ردیف داخل جوی به عنوان کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه گندم در رژیم آبیاری معمولی در الگوی سه ردیف روی پشته با میانگین عملکرد 8/3437 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در شرایط کم آبیاری و دیم در الگوی یک ردیف داخل جوی به ترتیب با میانگین 3/2574 و 2/1868 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد حاصل شد. در رژیم های مختلف آبیاری، کمترین زیست توده علف هرز در داخل جوی ها در الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی مشاهده شد. همچنین بررسی علفهای هرز روی پشته ها نشان داد که الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در آبیاری معمولی و دیم، و الگوی کاشت سه ردیف روی پشته در رژیم کم آبیاری دارای کمترین زیست توده علف هرز بود. به طورکلی الگوی یک ردیف داخل جوی، زیست توده علف های هرز را به مقدار 4/67، 9/14 و 60 درصد نسبت به الگوهای سه ردیف داخل جوی، سه ردیف روی پشته و یک ردیف روی پشته کاهش داد.
  کلیدواژگان: الگوی کاشت، زیست توده علف هرز، عملکرد، کم آبیاری، گندم
 • رحیمه حسین پور، مهدی قاجار سپانلو، سروش سالک گیلانی صفحات 31-43
  بررسی تاثیر مصرف لجن فاضلاب به صورت جداگانه و همراه با کودهای شیمیایی و مدت کاربرد آن بر غلظت عناصر میکرو در خاک و کاهو(Lactuca sativa L.) در مزرعه، هدف این تحقیق بود. این پژوهش در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی، با دو عامل در سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی 6 تیمار کودی شامل شاهد، کود شیمیایی (سولفات پتاسیم، سوپرفسفات تریپل به میزان 75 و اوره 200 کیلوگرم در هکتار)، لجن فاضلاب 20 و 40 تن در هکتار بصورت جداگانه و همراه با 50 درصد کود شیمیایی بود و عامل فرعی نیز تفاوت کاربرد یک ساله، دو ساله و سه ساله تیمارهای کودی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر میزان روی و مس قابل جذب خاک، غلظت آهن، روی، مس و منگنز ریشه و نیز روی و مس اندام هوایی کاهو معنی دار شد. نتایج همچنین نشان داد که غلظت عناصر میکرو در خاک و اندام هوایی و ریشه کاهو به طور معنی داری تحت تاثیر کاربرد سالانه تیمارهای کودی قرار گرفتند. بیشترین افزایش در میزان عناصر میکرو خاک و کاهو در تیمار لجن فاضلاب به میزان 40 تن در هکتار بصورت انفرادی و همراه با50 درصد کود شیمیایی بدست آمد.
  کلیدواژگان: عناصر میکرو، کاهو، کود آلی، کود شیمیایی، لجن فاضلاب
 • اسماعیل محمدی بیلانکوهی، عادل دباغ محمدی نسب، عزیز جوانشیر، ساناز صنایعی، بهرام میرشکاری صفحات 45-56
  به منظور بررسی تاثیر تداخل اندام هوایی و ریشه یولاف وحشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جو بهاره آزمایش گلخانه ای بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه تبریز اجرا شد. عامل تداخل بخش های مختلف گیاهی شامل تداخل کامل اندام های هوایی و زیر زمینی، تداخل بین اندام های ریشه، تداخل بین اندام های هوایی، شا هد بدون تداخل که شامل کشت خالص جو و یولاف وحشی در گلدان های مورد نظر بود، عامل تراکم جو شامل 2 و 4 بوته در گلدان، عامل تراکم یولاف وحشی شامل 2 و 4 بوته در گلدان و عامل رقم جو شامل دو رقم جنوب و کویر بودند. نتایج آزمایش حاکی از این است که تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد دانه در سنبله فرعی، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک در بوته، عملکرد دانه در بوته و شاخص برداشت جو بهاره در تیمار تداخل اندام هوایی نسبت به شاهد اختلاف معنی دار نداشت، ولی تیمار تداخل ریشه و تداخل کامل با شاهد تفاوت معنی داری را نشان دادند. همچنین در کلیه صفات ذکر شده رقم جنوب در تداخل اندام هوایی با تراکم 2:2 (جو جنوب : یولاف وحشی) بیشترین و رقم کویردر تداخل کامل با تراکم 4:4 (جوکویر : یولاف وحشی) کمترین مقادیر را نشان دادند. رقم جنوب نسبت به رقم کویر برتری داشته و کمتر تحت تاثیر تداخل یولاف وحشی قرار گرفت. میزان افت در تداخل اندام هوایی، تداخل ریشه و تداخل کامل نسبت به شاهد عاری از علف هرز در رابطه با عملکرد دانه در بوته جو برابر با 03/8 ، 93/42 و 43 درصد بود. در مجموع یولاف وحشی بیشترین تاثیر تداخلی خود را از طریق ریشه ها بر روی جو اعمال کرد و سبب کاهش رشد و افت عملکرد گردید. در واقع سهم ریشه یولاف وحشی در اعمال رقابت بر روی جو به مراتب بیشتر از اندام های هوایی آن است.
  کلیدواژگان: تداخل، جو بهاره، عملکرد دانه، یولاف وحشی
 • حمیدرضا بلوچی، فاطمه امینی، محسن موحدی دهنوی، محمود عطارزاده صفحات 57-73
  فلزات سنگین از مهم ترین آلاینده ها در محیط زیست به شمار می روند. یک رویکرد برای کاهش تجمع فلزات سنگین در گیاهان استفاده از بسترهای مختلف کاشت است. به منظور بررسی تاثیر فلزات سنگین بر رشد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی (رقم صدری) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه یاسوج در سال 1392 اجرا گردید. عامل اول شامل پنج سطح فلزات سنگین (شاهد بدون فلز سنگین، نیترات کادمیوم، نیترات سرب، نیترات نیکل و سولفات مس) و عامل دوم شامل بسترهای مختلف کاشت در چهار سطح عدم کاربرد ترکیبات آلی، کمپوست، ورمی کمپوست و خاک اره سپیدار بود. نتایج نشان داد که افزودن ورمی کمپوست میزان ارتفاع بوته و طول ریشه را به ترتیب در شرایط بدون فلزات سنگین 53 و 88%، نیترات نیکل 61 و 35%، نیترات سرب 63 و 17% و سولفات مس 25 و 85% نسبت به عدم کاربرد ترکیبات آلی افزایش داد. همچنین کاربرد ورمی کمپوست سبب افزایش 87 درصدی تعداد غلاف در بوته و دانه در غلاف در تنش نیترات کادمیوم گردید. از سوی دیگر استفاده از ورمی کمپوست، کمپوست و خاک اره سپیدار نتوانستند اثرات نامطلوب فلزات سنگین بر وزن دانه در بوته را محدود نمایند. ورمی کمپوست سبب افزایش 11 درصدی وزن صد دانه و 9 درصدی پروتئین لوبیا نسبت به شرایط بدون مواد آلی گردید. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست در خاک های آلوده به عناصر سنگین، تا حدودی می تواند این خسارات را جبران کند و اثرات نامطلوب تنش فلزات سنگین را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: خاک اره سپیدار، سرب، کادمیوم، کمپوست، ورمی کمپوست
 • افسانه مرادیان، علیرضا یوسفی، خلیل جمشیدی، بابک عندلیبی صفحات 73-84
  محتوای نیتروژن خاک با تاثیر بر شکست خواب بذر علف های هرز می تواند الگوی رویش آنها را تغییر دهد. به همین منظور آزمایشی در سال 1393 جهت پیش بینی رویش گیاهچه های توق، سلمه تره، سوروف، تاج خروس و پیچک و بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک (شاهد با 07/0 % نیتروژن، افزودن 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بر الگوی رویش آنها انجام شد. آزمایش بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی بود. در طول فصل تعداد گیاهچه های گونه های فوق به طور هفتگی شمارش و حذف شدند. داده ها به درصد رویش تجمعی تبدیل و رابطه آنها با زمان دمایی در مدل اصلاح شده گامپرتز برازش داده شد. نتایج نشان داد که تمام گونه ها الگوی رویش متفاوت دارند. همچنین الگوی رویش علف های هرز سلمه تره و پیچک تحت تاثیر محتوای نیتروژن قرار نگرفت در حالیکه محتوای نیتروژن خاک الگوی رویش گونه های تاج خروس، سوروف و توق را به طور معنی داری تغییر داد. با افزودن 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، تاج خروس، سوروف و توق در زمان دمایی 237، 96 و 63 رویش خود را آغاز کردند، در صورتی که در تیمار شاهد این مقادیر به ترتیب 340، 117 و 135 بود. همچنین این تفاوت ها در تکمیل رویش نیز مشاهده شد. با توجه به تاثیرپذیری الگوی رویش سه گونه تاج خروس، سوروف و توق در مناطقی که علف های هرز ذکر شده فلور غالب مزرعه را تشکیل می دهند باید به محتوای نیتروژن خاک به عنوان پارامتر تاثیرگذار در مدل سازی رویش توجه شود.
  کلیدواژگان: مدل سازی، زمان دمایی، علف های هرز تابستانه، مدیریت علف های هرز، نیتروژن
 • محمد باقر خورشیدی بنام، احمد بایبوردی، محمد محمدی پور صفحات 85-105
  در تناوب های سه ساله، زمین به دو قسمت تقسیم و یک قسمت از زمین در سال اول مورد کشت پیاز و سیب زمینی قرار گرفت و در سال دوم پیاز در مکان سیب زمینی کاشته شد و برعکس. در قسمت دیگر زمین هم که سال پیش به آیش گذاشته شده بود به زیر کشت همین گیاهان و با همان منوال قرار گرفت و در سال سوم نیز پیاز در مکان سیب زمینی کاشته شد و در یک قسمت نیز گیاهان در جای قبلی خود بازکشت شدند. بنابراین تناوب های دو ساله مانند آیش-پیاز، آیش-سیب زمینی، پیاز-پیاز، سیب زمینی-پیاز، پیاز-سیب زمینی، و سیب زمینی-سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تناوب پیاز بعد از سیب زمینی منجر به افزایش معنی دار عملکرد سوخ و تولید سوخ های درشت تر پیاز گردید. عملکرد کل غده در سیستم سیب زمینی بعد از آیش، بخاطر تعداد بیشتر غده های بذری درشت، بالا بود. در سیستم سیب زمینی بعد از پیاز غده ها ریزتر بودند و تعداد غده بزرگ کمتر ولی درشت تری داشتند. در سیستم سیب زمینی بعد از آیش سال دوم تعداد زیاد غده ریز و بذری منجر به ریزی این غده ها شد. اما در سیستم سیب زمینی-سیب زمینی کمترین عملکرد بخاطر کمی تعداد و ریزی هر سه اندازه غده بدست آمد. کاشت سیب زمینی منجر به افزایش ماده آلی شد ولی در ادامه با کاشت پیاز ماده آلی کاهش معنی دار نشان داد و دوباره با کاشت سیب زمینی به جای پیاز، افزایش شدید ماده آلی مشاهده شد. تغییرات ماده آلی در سال آیش بسیار کم بود که در سال دوم با کاشت سیب زمینی در کرت های آیش افزایش بیشتر ماده آلی نسبت به کرت هایی که در آنها پیاز کاشته شده بود، ملاحظه گردید. از انتهای سال دوم در سیستم آیش-سیب زمینی-سیب زمینی ، افزایش ماده آلی مشاهده شد. در سیستم تناوبی سیب زمینی-پیاز-سیب زمینی افزایش و کاهش ماده آلی و در سیستم کشت انفرادی پیاز حالت ثابت و افزایشی دیده شد.
  کلیدواژگان: تعداد سوخ، تعداد غده، سیستم های تناوب، عملکرد، ماده آلی
 • هادی لطفی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی صفحات 107-116
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی ایرانی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 درصد نیاز آبی گیاه) ودو توده طالبی ایرانی (تیل زرد و تیل سبز) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری بر سطح برگ، تعداد میوه در بوته، طول بوته، درصد وزن خشک برگ، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، وزن متوسط میوه و عملکرد تاثیر معنی داری داشت. تنش کم آبی باعث افزایش مواد جامد محلول، درصد وزن خشک برگ و کاهش سطح برگ ، تعداد میوه در بوته، طول بوته، سفتی بافت میوه، وزن متوسط میوه و عملکرد گردید. کمترین عملکرد (kg.ha-1 13357)، وزن متوسط میوه (g 2/1504)، و بیشترین مواد جامد محلول (75/12 درصد) در تنش شدید (33 درصد) حاصل شد. از نظر صفات مورد مطالعه در بین توده های خربزه تفات معنی داری وجود داشت. بیشترین عملکرد (kg.ha-1 46171) و وزن متوسط میوه (g 7/3656) در توده تیل زرد در آبیاری 100 درصد نیاز آبی گیاه و بیشترین مواد جامد محلول (36/13 درصد) در توده تیل سبز در آبیاری 33 درصد نیاز آبی گیاه مشاهده شد. با توجه به نتایج، توده های تیل سبز و تیل زرد به ترتیب 6/63 درصد و 7/59 درصد کاهش عملکرد را در شرایط آبیاری 33 درصد در مقایسه با آبیاری معمولی نشان دادند که هر دو توده حساس به تنش کم آبی می باشند.
  کلیدواژگان: توده، سطح برگ، طالبی، مواد جامد محلول، وزن متوسط میوه
 • سیف الله فلاح، عالیه صالحی، نرگس قاسمی سیانی صفحات 117-132
  در کشاورزی پایدار استفاده کارآمد از باقیمانده کودها در تولید کود سبز اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، به منظور بکارگیری باقیمانده کودهای گاوی و شیمیایی کشت سیاهدانه در تولید کود سبز نخودفرنگی، آزمایشی در دانشگاه شهرکرد طی سال زراعی 92-1391 اجرا شد. تیمارهای کودی در کشت سیاهدانه (سال زراعی 91-1390 ) شامل کود گاوی، کود شیمیایی اوره، سه نسبت کود گاوی: اوره تقسیطی (2:1؛ 1:1؛ 1:2) و سه نسبت کود گاوی: اوره غیر تقسیطی (2:1؛ 1:1؛ 1:2) و همچنین عدم مصرف کود (شاهد) بودند. کشت نخود فرنگی بدون اضافه کردن کود (دامی یا شیمیایی) در سال زراعی 92-1391 انجام شد. نتایج نشان داد که باقیمانده تیمارهای کود گاوی و کود گاوی :کود اوره (2:1) تلفیقی تقسیطی بیشترین مقدار وزن خشک نخودفرنگی، به ترتیب معادل 3734 و 3526 کیلوگرم در هکتار در مرحله گلدهی را تولید نمود. بیشترین غلظت نیتروژن (1/51 و 3/50 گرم بر کیلوگرم در مرحله قبل از گلدهی و گلدهی)، جذب نیتروژن (2/176 کیلوگرم بر هکتار در مرحله گلدهی) و نسبت نیتروژن به فسفر (3/13 در مرحله گلدهی) در باقیمانده تیمار کود گاوی: کود اوره (2:1) تقسیطی به دست آمد، ولی بیشترین جذب فسفر (1/16 کیلوگرم بر هکتار در مرحله گلدهی) در باقیمانده تیمار کود گاوی مشاهده شد. کمترین نسبت کربن به نیتروژن (14/13 در مرحله قبل از گلدهی) به باقیمانده تیمار گاوی: اوره (2:1) تقسیطی اختصاص داشت. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از باقیمانده کودهای مصرفی در کشت قبلی علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن عناصر غذایی تکنیک موثری در بهبود تولید و کیفیت کود سبز می باشد.
  کلیدواژگان: اثر باقیمانده کود، بازیافت عناصر، کشاورزی پایدار، کود سبز نخودفرنگی، نیتروژن
 • نیر بشیری فر، ناصر علی اصغرزاد، سعید زهتاب سلماسی صفحات 133-151
  مرزه با نام علمی Satureja hortensis L.، جزء گیاهان دارویی بوده و اسانس و ترکیبات این گیاه با خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ در پزشکی و صنایع غذایی نیز مهم است. در یک آزمایش گلدانی اثر باکتری های Azospirillum irakense (A) و Pseudomonas putida (P) و سطوح نیتروژن شامل عدم مصرف نیتروژن (N0)، مصرف 80 میلی گرم در کیلوگرم (N1) و مصرف 160 میلی گرم در کیلوگرم (N2) بر جذب عناصر غذایی، تولید اسانس و مقدار تیمول در اسانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو باکتری بر درصد اسانس اثر مثبت و معنی دار داشته و موجب افزایش آن شدند. مقدار اسانس، در حضور باکتری A+))، 832/0 درصد بوده و نسبت به عدم حضور باکتری (A-)، 79 درصد و در حضور باکتری (P+) نسبت به عدم حضور باکتری (P-)، 35 درصد افزایش یافت. مصرف کود نیتروژن موجب افزایش درصد اسانس گردید ولی این افزایش در تیمار N2 کاهش معنی داری یافت. هرچند هر دو باکتری و کود نیتروژن باعث افزایش مقدار تیمول شدند، ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود. مایه زنی با باکتری A. irakense غلظت نیتروژن بخش هوایی را 14/9% افزایش داد. حضور باکتری P. putida وA. irakense به ترتیب غلظت پتاسیم بخش هوایی و ریشه را 4/11% و 86/18% افزایش دادند. حضور باکتری A. irakense باعث کاهش غلظت عناصر فسفر و کلسیم در بخش هوایی و باکتری P. putida، غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه را به ترتیب 55/21% و 52/43% افزایش داد.
  کلیدواژگان: آزوسپیریلیوم، اسانس، باکتری، پسودوموناس، تیمول، مرزه
 • رضا رضایی، بهزاد حصاری صفحات 153-168
  با هدف مکان یابی باغات مستعد برای تولید سیب ارگانیک، در این تحقیق، عوامل موثر در مکان یابی شامل ارتفاع از سطح دریا، شیب زمین، دسترسی به آب رودخانه، واحد اراضی، متوسط دمای سالیانه، متوسط بارندگی و دسترسی به بازار هر کدام با چند متغیر انتخاب و متناسب با اهمیت آن عامل در مکان یابی رتبه بندی و وزن دهی شدند. در مرحله بعد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، لایه های رقومی هر یک از عوامل فوق تهیه و با لایه رقومی باغات سیب این شهرستان همپوشانی و نقشه رقومی مناطق مستعد تولید سیب ارگانیک تهیه گردید. نتایج حاصل از آنالیز مکانی چند معیاره نشان داد که از مجموع 26 هزار هکتار باغات سیب ارومیه، 5/25 و 707 هکتار از باغات سیب به ترتیب در گروه کاملا مستعد و مستعد قرار دارند. ویژگی اصلی مناطق مستعد و کاملا مستعد برخورداری از توپوگرافی (ارتفاع از سطح دریا بیش از 1500 متر) و شیب (20- 8 درصد)، تیپ اراضی مناسب (رسوبی و عمیق) متوسط دمای روزانه مطلوب (10-5 درجه سانتیگراد)، دسترسی به آب رودخانه و بازار می باشد. بخش اعظم باغات موجود سیب ارومیه (بیش از 17 هزار هکتار) عمدتا بدلیل قرار گرفتن در دشت ها (ارتفاع پایین تر از 1300 متر)، عدم دسترسی به آب رودخانه، و متوسط دمای سالانه بیشتر و یا عدم دسترسی به بازار در گروه نامستعد قرار گرفتند. بنابراین توصیه می شود برنامه ریزی برای تولید پایدار سیب ارگانیک تنها در باغات و عرصه های مشخص شده در این مطالعه متمرکز گردد.
  کلیدواژگان: ارومیه، تناسب اراضی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، سیب، مکان یابی
 • رویا کریمی، هاشم هادی، مهدی تاج بخش صفحات 169-187
  به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسید سالسیلیک و سولفات روی بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات کیفی و فیزیولوژیک سورگوم تحت شرایط کم آبی، آزمایشی به صورت اسپلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد. عامل ها شامل تنش کم آبی به عنوان کرت اصلی در سه سطح شاهد، متوسط و شدید (آبیاری پس از رسیدن رطوبت خاک به 90، 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی) و محلول پاشی به عنوان کرت فرعی در پنج سطح بدون محلول پاشی، محلول پاشی اسید سالسیلیک در دو سطح نیم و یک میلی مولار و سولفات روی در دوسطح 300 و 3000 میلی گرم در لیتر بود که در مرحله 5 تا 6 برگی انجام گرفت. بالاترین میزان قابلیت هضم علوفه با تیمار محلول پاشی سولفات روی 3000 میلی گرم در لیتر (76/64 درصد) در تمام سطوح حاصل شد. بیشترین میزان پروتئین خام (35/13 درصد) و خاکستر (32/8 درصد) با محلول پاشی سولفات روی 3000 میلی گرم در لیتر در آبیاری شاهد و کم آبی متوسط به دست آمد. عملکرد علوفه خشک درشرایط کم آبی شدید نسبت به آبیاری شاهد 11/21 درصد کاهش داشت. محلول پاشی سولفات روی 3000 میلی گرم در لیتر و اسید سالسیلیک نیم میلی مولار با میانگین 53/1571 گرم در متر مربع بالاترین عملکرد علوفه خشک را تولید نمودند. بنابراین این تیمارها به عنوان بهترین تیمارهای تولید عملکرد کمی و کیفی توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: اسید سالسیلیک، سورگوم، سولفات روی، کم آبی، محلول پاشی
 • مهدی بهشتی، حسینعلی علیخانی صفحات 189-201
  به تازگی بیوچار به دلیل پتانسیل بهبود حاصلخیزی خاک، غیرمتحرک کردن آلودگی ها و همچنین یک روش مناسب برای متوقف کردن کربن و به عنوان مخزن کربن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این تحقیق، یک سری بیوچار از کاه و کلش گندم در طی فرآیند پیرولیز آهسته در دماهای مختلف (300، 400، 500، 600 و 700 درجه سسلسیوس) تولید و ویژگی های فیزیکی وشیمیایی آنها تعیین شد. عملکردبیوچار، محتوای خاکستر، مقدار عناصر غذایی و سایر خصوصیات فیزیکوشیمیایی در تیمارها نسبت به ماده خام برای بررسی اثر درجه حرارت پیرولیز بر بیوچار کاه و کلش گندم و تعیین بهترین دمای پیرولیز برای تبدیل کاه و کلش به بیوچار برای استفاده در کشاورزی انجام گردید. آزمایشات با افزایش تدریجی دما بین 700-300 درجه سسلسیوس، عملکرد بیوچار، مقدار نیتروژن کل و کربن آلی کاهش یافت. در حالی که pH، قابلیت هدایت الکتریکی، مقدار خاکستر و پایداری کربن افزایش نشان داد. همچنین درصد عملکرد بین 32/58- 34/28 درصد از ماده خام، پایداری کربن آلی 14/92-32/65 درصد و pH بین 9/10-4/7 بود. حداکثر مقدار تبدیل کربن آلی ماده خام به کربن آلی پایدار در بیوچار در 500 درجه سلسیوس رخ داد. مقدار گروه های عاملی با افزایش دمای پیرولیز در بیوچار کاه و کلش گندم کاهش یافت، با این وجود، اسیدیته کل گروه های عاملی با افزایش دمای پیرولیز بیوچار کاه و کلش افزایش داشت. برای استفاده کشاورزی بیوچار کاه وکلش گندم، دمای 300 درجه سسلسیوس و برای ترسیب کربن بیوچار 500 درجه سلسیوس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بیوچار، پایداری کربن، دمای پیرولیز، عملکرد، کاه و کلش گندم، مقدار عناصر
 • محمدرضا شیری، سجاد محرم نژاد، مرتضی حنیفه زاده، علی بنده حق صفحات 203-214
  به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در تاریخهای کاشت مختلف، آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار طی دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات مغان انجام گرفت. عامل اول دو سطح مختلف تاریخ کاشت (دهم اردیبهشت و پنجم تیر) و عامل دوم پنج هیبرید ذرت سینگل کراس 704 و سینگل کراس 720 از گروه دیررس، سینگل کراس 600 و سینگل کراس 647 از گروه متوسط رس و سینگل کراس 301 از گروه دیررس بودند. نتایج حاصل نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت طی دو سال زراعی مورد مطالعه در تاریخ کاشت دهم اردیبهشت بیشترین مقدار و از پایداری مطلوبی در شرایط آب و هوایی مغان برخودار بود. سینگل کراس 704 بیشترین عملکرد دانه را در تاریخ کاشت دهم اردیبهشت ماه داشت. بنابراین این تاریخ کاشت با انجام مطالعات بیشتر قابل توصیه در منطقه مغان می باشد. همبستگی صفات نشان داد که میان برخی از صفات مورد مطالعه نظیر عملکرد دانه و تعداد دانه در بلال رابطه قوی و مثبتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، تاریخ کاشت، پایداری، عملکرد دانه، همبستگی
|
 • Ghorban Ali Asadi, Reza Ghorbani, Bahareh Bicharanlou, Milad Bagheri Shirvan Pages 1-15
  Yield and yield components of sweet corn and eggplant under different proportions of replacement intercropping, examined in randomized complete blocks design with 5 treatments and 3 replications in 2014. The treatments were included 75% sweet corn: 25% eggplant, 50% sweet corn: 50% eggplant, 25% sweet corn: 75% eggplant and sole cropping of each plant. The results showed that conserve grain yield, ear yield, fresh and dry matter yield of sweet corn and eggplant yield was higher than intercropped treatments. In addition, yield of each plant decreased with increasing of proportion of other plant in intercrop. The highest ratio of grain to ear, harvest index, and grain weight, ear weight in plant, fresh and dry weight of plant was related to 50: 50 sweet corn: eggplant ratio. Sweet corn was dominant in intercropping based on Aggressive Ratio. Investigating of Relative Crowding Coefficient ratio showed the advantage of 25% sweet corn 75% eggplant and 50% sweet corn 50% eggplant ratios compared to sole cropping. Based on Land Equivalent Ratio, the ratios of 25% sweet corn 75% eggplant and 50% sweet corn 50% eggplant increased land use efficiency by 5% and 6% more than crops in pure stand, respectively.
  Keywords: Conserve Grain Yield, Grain to Ear Ratio, Land Equivalent Ratio, Relative Crowding Coefficient, Replacement Intercropping
 • Alireza Yousefi, Majid Pouryousef, Roghaie Mardani Pages 17-30
  Both planting pattern (with changes in canopy structure) and soil water availability (which affects growth and development) exert a strong effect on crop-weed competitiveness. Therefore, the effect of different planting patterns on the wheat yield and weed biomasses under different irrigation conditions were evaluated. The experimental design was a split plot with three replications, with irrigation treatments as the main plot, and planting pattern as the sub plot. Main plots included three irrigation regimes: normal irrigation, deficit irrigation (irrigation after planting and in start of flowering) and rainfed. Subplots were four planting patterns (three rows of wheat on the ridge, three rows of wheat inside the furrow, one row on the ridge and one row inside the furrow). The results showed that wheat grain yield significantly affected by both irrigation treatments and planting pattern. In irrigated condition, using the pattern of three rows on the ridges resulted in higher wheat grain yield (3437.8 kg.ha-1), while in the deficit irrigation and rainfed condition, the pattern of “one row inside furrow” had greater grain yield, whereas the average grain yields were 2574.3 and 1868.2 kg.ha-1 , respectively. Results also showed that, weed biomasses were the lowest in one row inside furrow pattern in all irrigation treatments. However, lowest weed biomasses on the ridges obtained in the “one row inside furrow pattern” at irrigation and rainfed condition and in the “three rows on the ridges pattern” at deficit irrigation. Average over all irrigation treatments, the “one row inside the furrow pattern” decreased weed biomass by 67.4, 14.9 and 60% compared with three rows inside the furrow, three rows one the ridge and one row on the ridge patterns, respectively.
  Keywords: Deficit Irrigation, Planting Patterns, Weed Biomasses, Wheat, Yield
 • Rahima Hosseinpour, Mehdi Ghajar Sepanlou, Soroush Salek Gilani Pages 31-43
  The aim of the present study was to investigate the effects of sewage sludge (SS) application individually and with chemical fertilizer and application time on the micronutrient concentration in soil and lettuce (Lactuca sativa L.) in the field. The experiment was arranged in split plots based on complete randomized block design with two factors and three replications. The main plot included 6 fertilizer treatments consisting of control, chemical fertilizer (pottasium solfate, triple phosphate super of 75 and urea 200 kg/ ha) 20 and 40 ton.ha-1 of sewage sludge individually and with 50% chemical fertilizer. The sub-plots were considered as one year, two-year and three-year application of fertilizer. Experimental results showed that the treatment significantly affected the available Zn and Cu of soil and concentration of Fe, Zn, Cu and Mn in lettuce root and Zn and Cu in shoots. The results also showed that concentration of the microelement in soil and root and shoot of lettuce were affected significantly by annual application of fertilizers. Interaction of the two factors showed significant effect on available Zn content of soil, Zn and Mn concentration of root and Fe and Cu of shoot. The highest increase in content of soil and lettuce micronutrient belonged to the application of 40 ton. ha-1 sewage sludge individually and enriched with 50% chemical fertilizer.
  Keywords: Chemical Fertilizer, Lettuce, Micronutrient, Organic Fertilizer, Sewage Sludge
 • Ismail Mohammadi Bilankoohi, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, Aziz Javanshir, Sanaz Sanayei, Bahram Mirshekari Pages 45-56
  In order to study the competitive effects and interference of above and below-ground of wild oat on grain yield and yield components of two cultivars of spring barely a greenhouse experiment as factorial based on complete randomized design with three replications was carried out in Tabriz University. The interference treatments included full interference, shoot interference, root interference and no interference as a control. Plant density factor included 2 and 4 plants of barely and wild oat per pot and third factor as two barely varieties (Jonob and Kavir). The result indicated that above-ground interference of wild oat had no significance difference with control treatment in number of tiller, number of seeds per primary spike, number of seeds per secondary spike, one thousand grain weight, biological yield per plant, grain yield per plant and harvest index of barely, but below-ground interference of wild oat and full interference showed significance difference with control. In all measured traits Jonob cultivar in 2:2 (Jonob: wild oat) density and Kavir cultivar in 4:4 density (Kavir: wild oat) had highest and lowest rate, respectively. Jonob cultivar had higher competitive ability than Kavir. Grain yield of barley in above, below and full interference decreased 8.13, 42.39 and 43 percent, respectively. Wild oat exerted the most competitive effects through the roots on the barely and reduced its growth and yield.
  Keywords: Grain Yield, Interference, Spring Barley, Wild Oat
 • Hamidreza Balouchi, Fatemeh Amini, Mohsen Movahhedi Dehnavi, Mahmood Attarzadeh Pages 57-73
  Heavy metals are the most important pollutants in the environment. One approach to reduce the accumulation of heavy metals in plants is usage of different growing substrates. In order to investigate of heavy metals effect on growth and yield components of pinto bean (cv. Sadri), a greenhouse experiment was conducted as a factorial based on completely randomized design with three replications in Yasouj university, in 2013. The first factor included of five levels of heavy metals (control without heavy metals, Cd(NO3)2, Pb(NO3)2, Ni(NO3)2 and CuSO4) and the second factor included of four levels of different growing substrates (compost, vermicompost, Populus sawdust and non-application of organic compounds). The results showed that the addition of vermicompost respectively increased plant height and root length in conditions of without heavy metals 53, 88%, nickel nitrate 61, 35%, lead nitrate 63, 17% and copper sulfate 25, 85% compared to non-application of organic compounds. Vermicompost application also increased 87% the number of pods per plant and seed per pod in cadmium nitrate stress. On the other side, use of vermicompost, compost and Populus sawdust could not limit the adverse effects of heavy metals on seed weight per plant. Vermicompost increased hundred grain weights (11%) and protein content of bean (9%) compared to non-organic material conditions. In general, the results of this study showed that application of vermicompost on soil contaminated with heavy metals, to some extent, can improve undesirable effects of heavy metals stress.
  Keywords: Cadmium, Compost, Lead, Populus Sawdust, Vermicompost
 • Afsaneh Moradian, Ali Reza Yousefi, Khalil Jamshidi, Babak Andalibi Pages 73-84
  The soil nitrogen content with impact on weed seed dormancy breaking can change their seedling emergence pattern. A trial was carried out in 2014 to predict seedling emergence of Xanthium strumarium, Chenopodium album, Echinocloa cruss-galli, Amaranthus retroflexus andConvolvulus arvensis, and to evaluate the impact of soil nitrogen content (Control with 0.07% nitrogen, adding 50 and 100 kg N.ha-1) on seedling emergence pattern in Moldavian balm. The experimental design was randomized complete block design. Weed seedlings were counted and removed on a weekly basis throughout the season. The data were converted to percent of cumulative emergence and percentage of cumulative emergence values was compared with thermal time using Gompertz modified functions. The all species showed different emergence patterns and thermal time required for the onset of emergence. The results also showed that the emergence patterns of Chenopodium and Convolvulus not affected by nitrogen treatments. However, soil nitrogen content significantly changed emergence patterns of A. retroflexus, E. cruss-galli and X. strumarium. According to our model, A. retroflexus, E. cruss-galli and X. strumarium emergence, respectively, started at 237, 96 and 63 TT with 50 kg additional nitrogen.ha-1, while the respective value in control were 340, 117 and 135, respectively. Due to influence of soil nitrogen on emergence pattern of A. retroflexus, E. cruss-galli and X. strumarium, soil nitrogen content should be considered as an important parameter in the modeling of these weed seedling emergence.
  Keywords: Modeling, Nitrogen, Summer Weeds, Thermal Time, Weed Management
 • Mohammad Bagher Khorshidi Benam, Ahmad Bybordi, Mohammad Mohammadipur Pages 85-105
  In three years rotation systems each field divided to two parts and 1st part cultivated with onion and potato and second part kept fallow. In 2nd year onion cultivated on potato and vice versa and fallow plots went under potato planting. In the 3rd year, onion cultivated on onion and potato planted on potato and onion. So fallow-onion, fallow-potato, onion-onion, potato-onion, onion-potato and potato-potato rotation systems were studied. Results showed that potato-onion rotation increased significantly bulb yield by producing jumbo bulbs. Tuber yield in fallow-potato was high because of more coarse seed tubers. In onion-potato system, tubers were tiny and big tubers were less but jumbo. Second year fallow-potato seed and little tubers were more so their sizes become tiny. But in potato-potato fewer yields obtained because of three sizes less number and size. Potato increased soil organic carbon (OC) percentage. Following onion decreased OC and another potato increased OC again sharply. OC changes in fallow year plots showed minimum change but in second year planting potato increased OC more than onion. Fallow-potato-potato system increased OC from second year end, but potato-onion-potato system showed decrease after increase and onion-onion-onion increase OC constantly.
  Keywords: Bulb Number, Organic Matter, Rotation Systems, Tuber Number, Yield
 • Hadi Lotfi, Taher Barzegar, Zahra Ghahremani Pages 107-116
  In order to evaluate the effect of water deficit stress on growth, yield and fruit quality of two Iranian cantaloupe, the experiment was set out in a split plot design with three replicates in research filed of University of Zanjan. Treatments consisted arrangement of three Irrigation levels (starting irrigation at 100, 66 and 33 ETc) and two accessions of Iranian cantaloupe (Tile-Zard and Tile-Sabz). Results showed that irrigation had a significant effect on leaf area, fruits number per plant, plant length, Leaf dry matter, flesh firmness, total soluble solids (TSS) content, fruit weight and yield ratio. The water stress significantly increased TSS, leaf dry matter and reduced leaf area, fruits number per plant, plant length, flesh firmness, fruit weight and yield. The lowest values of yield (13357 kg.ha-1), fruit weight (1504.2 g), and the highest total soluble solids (TSS) (12.75 Percent) was obtained in the sever water stress (start point of 33 ETc). Cantaloupe accessions showed significant differences in studied traits. The highest values of yield (46171 kg.ha-1) and fruit weight (3656.7 g) was obtained under 100 ETc irrigation in "Tile-Zard". Also the highest TSS was obtained in Tile-Sabz under 33 ETc irrigation. According to the results, Tile-Sabz and Tile-Zard had 63.6% and 59.7% yield loss respectively, under 33 ETc irrigation compared normal irrigation, that both accessions are sensitive to water deficit stress.
  Keywords: Accessions, Cantaloupe, Fruit Weight, Leaf Area, Total Soluble Solids Content
 • Seyfollah Fallah, Aliye Salehi, Narges Ghasemi Seyani Pages 117-132
  In sustainable agriculture, efficient use of the nutrients residues of fertilizers had superior importance to production of green manure. In order to utilize the organic and chemical fertilizer residue in black cumin (Nigella sativa L.) crop to green manure production of pea (Pisum sativum), the experiment was conducted at Shahrekord University during 2012-2013. Treatments included application of cattle manure (CM), urea (U), three ratios CM:U full dose application (2:1; 1:1;1:2), three ratios CM:U split application (2:1; 1:1;1:2), and unfertilized control to in previous crop (black cumin) in 2012. Pea seeds planted in 2013, and provided no additional manure or fertilizer. The results indicated that the residue of cattle manure and cattle manure: chemical fertilizer (2:1) produced the greatest of pea dry matter (3734 and 3526 kg.ha-1, respectively) at flowering stage. The greatest nitrogen concentration (51.1 and 50.3 g.kg-1 at before flowering and flowering stage, respectively), nitrogen uptake (176.2 kg.ha-1 at flowering stage) and N/P (13.3 at flowering stage) were obtained in the residue of split integrated fertilizer (2:1), however the maximum of phosphorus uptake (16.1 kg.ha-1 at flowering stage) observed in cattle manure residue. The lowest C/N (13.14 at before flowering stage) obtained in the residue of split integrated fertilizer (2:1). In general it can be concluded that the use of the applied fertilizers residue of previous crop, in addition to preventing the loss of nutrients is effective technique to improve the production and quality of green manure.
  Keywords: Fertilizer Residue, Nitrogen, Nutrients Recovery, Pea Green Manure, Sustainable Agriculture
 • Nayer Bashirifar, Naser Aliasgharzad, Saeed Zehtab Salmasi Pages 133-151
  Savory (Satureja hortensis L.) is one of the important medicinal plants, which is used in pharmaceutical and perfume industry. In a pot experiment, effects of Azospirillum irakense (A)and Pseudomonas putida (P) and nitrogen levels (no nitrogen (N0), N1: 80 mg/kg, and N2: 160 mg/kg) were investigated on elemental composition, essential oil and thymol content of savory. The results showed that both bacteria had a significant and positive effect on essential oil percentage. In the presence of A. irakense (A), essential oil was 0.832% and increased by 44% compared to the absence of this bacterium (A-). Also, in the presence of P. putida (P), essential oil increased 26% by weight compared to the absence of this bacterium (P-). Application of nitrogen fertilizer, also enhanced the essentiol oil percentage, but it was significantly decreased in N2 level. Both bacterial strains and nitrogen fertilizer increased the thymol content, but the increase was not significant. A.irakense increased the shoot nitrogen concentration up to 8.37%. P.putida and A.irakense increased shoot and root K concentration by 10.24% and 15.86%, respectively. A.irakense deacreased shoot P and Ca concentration and P.putida increased shoot and root P concentrations by 17.73% and 30.32%, respectively.
  Keywords: Azospirillum, Essential oil, Pseudomonas, Satureja hortensis L, Thymol
 • Reza Rezaee, Behzad Hesari Pages 153-168
  suitable location for organic apple production is the important factors involved in site selection including elevation, slope of land, access to water, land units, the average annual temperature and average rain fall and access to markets, each with more variables were separated and proportional to their importance in site selection were ranked and weighted. Then, with GIS, digital layers of each of these factors were prepared and integrated with the digital layer of apple orchards and the final map of suitable orchards for organic apple production was prepared. Results showed that in the studied area, from 26, 000 ha of apple orchards, about 25.5 and 707 ha were grouped as most suitable and suitable, respectively. The main features of the suitable area are desired topography (elevation more than 1,300 m) and slopes (8 -20%), type of land (with sediment and deep soil) and favorable average daily temperature (5-10 ° C) as well as access to the river and the market. However, much of apple orchards in Urmia (over 17,000 ha) were determined not suitable for organic apple production, because of the lower altitude less than 1300 meters, low quality water for irrigation, and higher average daily temperatures or poor access to the roads and markets. It can be recommended that the only suitable and most suitable orchards as determined in this study should be involved in programming for sustainable production of organic apple.
  Keywords: Apple, Lands Suitability, Geographic Information System, Site Selection, Urmia
 • Roya Karimi, Hashem Hadi, Mehdi Tajbakhsh Pages 169-187
  The effect of foliar application of zinc sulphate and salicylic acid on forage yield and some qualitative and physiological characteristics of sorghum bicolor Var. Speedfeed, under water deficit conditions, was studied as split-plot experiment based on randomized complete block design with three replications at University of Urmia Research Farm in 2013. Water deficit stress as main plot consisted of three levels (irrigation at the 90%, 70% and 50% of soil field capacity) and foliar applications as sub plot with five levels including: no foliar application (control), foliar application of salicylic acid (0.5 and 1mM) and zinc sulphate (300 and 3000 mg.l-1) Which were applied in the 5 to 6 leaf stage. The highest digestibility (64.76 %) was obtained from the foliar application of zinc sulphate 3000 mg.l-1 at all levels of water deficit. Maximum crude protein and ash contents (13.35% and 8.32%) were achieved with foliar application of zinc sulphate 3000 mg.l-1 in control and moderate water deficit. Severe water deficit decreased hay yield by 21.11% in comparison with control. Both foliar application of zinc sulphate 3000 mg/l and salicylic acid 0.5 mM with average of 1571.53 g.m-2 produced the highest hay yield. Therefore, these treatments that led to significant improvements in the hay yield quality and quantity are recommended as the best treatments of this research for farmers.
  Keywords: Foliar Application, Salicylic Acid, Sorghum, Water Deficit, Zinc Sulphate
 • Mehdi Beheshti, Hosseinali Alikhani Pages 189-201
  Biochar has received great attention by many researchers recently due to its potential to improve soil fertility and immobilize contaminants and is proper as a way of carbon sequestration and therefore a possible carbon sink. In this work, a series of biochar were produced from wheat straw by slow pyrolysis at different temperatures (300, 400, 500, 600 and 700 ◦C) and their physicochemical properties were analyzed. Biochar yield, ash content, the amount of nutrients and other physicochemical properties in the all treatment of the raw material for the effect of temperature on the wheat straw biochar and to determine the best temperature pyrolysis temperature for converting wheat straw to biochar with agricultural usage. As temperature increased incrementally from 300 to 700◦C, biochar yield, total N content and organic carbon (OC) decreased while pH, EC, ash content and OC stability increased. The generated biochars production caused yields 28.34-58.32 % of feed mass, stable OC % 65.32-92.14 and pH 7.4-10.9. The maximal transformation of feed OC into biochar recalcitrant OC occurred at 500 ◦C. There were reductions in the amount of functional groups as pyrolysis temperature increased for wheat straw biochar. However, total acidity of the functional groups increased with pyrolysis temperature increased for wheat straw biochar. To produce agricultural-use wheat straw biochar, 300 ◦C should be is suggested in pyrolysis process and for carbon sequestration biochar 500 ◦C is recommended.
  Keywords: Biochar, Carbon Stability, Nutrient Content, Pyrolysis Temperature, Wheat Straw, Yeild
 • Mohammad Reza Shiri, Sajjad Moharramnejad, Mortaza Hanifezadeh, Ali Bandehhagh Pages 203-214
  The effects of planting date on seed yield and its components of maize hybrids evaluated in factorial experiment based on complete randomized block design with four replications during two growing seasons in Moghan Research Station. Treatments consisted of two planting dates (1 May and 25 June) and five maize hybrids, namely SC704 and SC720 from a late maturing group, TWC600 and SC647 from mid maturing group and SC301 from early maturing group. Results showed that 1 May planting date at two growing seasons had higher yield and its components of maize. SC704 had high grain yield at 1 May planting date. Therefore, this planting date could be recommended for Moghan region. A significant correlation indicated a strong positive relationship between grain yield and number of grains per ear.
  Keywords: Correlation, Grain Yield, Planting Date, Stability, Yield Components