فهرست مطالب

Clinical Research in Paramedical Sciences - Volume:5 Issue:1, 2016
 • Volume:5 Issue:1, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/03/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقالات پژوهشی اصیل
 • بهرام یوسفی، علی حیرانی، اسما محمدی چشمه کبودی*، شکوفه کاظمی نوری صفحات 1-8
  زمینه
  هدف پژوهش حاضر، سنجش اختلال بدریختی بدنی بین دانشجویان دختر و پسررشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه رازی بود.
  روش ها
  بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی، 343 دانشجوی دختر و پسر در سال تحصیلی91 -90 ، شامل 167 دانشجوی تربیت بدنی با گذراندن حداقل دو ترم و 176 دانشجوی غیرتربیت بدنی از سایر دانشکده ها که به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شده بودند، پرسشنامه اختلال بدریختی بدنی (BDD) را تکمیل کردند. از آزمون های ناپارامتریک مناسب برای بررسی متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نرخ اختلال بدریختی بدنی در دانشجویان مورد مطالعه 8/3% می باشد(13از 343 نفر). بیشترین اختلال بدریختی بدنی در بین دانشجویان پسر غیر تربیت بدنی با4/5% و در دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی با میزان1/4% بود.
  نتیجه گیری
  در کل با توجه به پایین تر بودن نرخ اختلال بدریختی بدنی در دانشجویان تربیت بدنی نسبت به سایر دانشجویان، به نظر می رسد تشویق و آگاهی دادن دانشجویان سایر رشته ها جهت شرکت در تمرینات ورزشی و فعالیت های بدنی در بهبود این اختلال مفید باشد.
  کلیدواژگان: اختلال بدریختی بدنی، تصویر بدنی، فعالیت بدنی
 • علیشا اکیا، مهرداد خدادوست*، فرزانه محبی، میلاد دهقانی، مریم عمیقی صفحات 9-14
  زمینه
  با وجود واکسن موثر علیه هپاتیت B، عفونت با این ویروس هنوز یکی از شایع ترین عفونت های اکتسابی جوامع است. تشخیص عفونت HBV (Hepatitis B Virus) معمولا از طریق شاخص های سرولوژیکی و ویروسی انجام می شود. هدف ما بررسی فراوانی شاخص های سرولوژیک هپاتیت B در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 91-1390 بود.
  روش ها
  از 3561 بیمار نمونه خون گرفته و سانتریفوژ شد. سرم خون جدا و در20 -درجه سانتی گراد تا زمان انجام آزمایش ها نگهداری شد. آنتی ژن ها و آنتی بادی های هپاتیت با روش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد 3561 نفر از نظر HBsAg بررسی شد که شیوع 08/3درصدی هپاتیت B در جمعیت مورد مطالعه مشاهده شد. بیشترین موارد مثبت HBsAg (9/60 درصد) در سن 40-21 سالگی و کمترین میزان آن (صفر درصد) در سنین زیر 10 سال رخ داد. در این مطالعه 167 نفر (5/4%) از نظر HbsAb بررسی شدند. از این ها 105 نفر ( 63%) دارای آنتی بادی بودند که شامل 57 نفر (3/54%) زن و 48 نفر (7/45%) مرد بودند.
  نتیجه گیری
  شیوع عفونت مزمن هپاتیتB در افراد مسن و میانسال بیش از افراد جوانتر بود. به نظر میرسد که شیوع عفونت مزمن هپاتیتB بعد از برنامه ملی واکسیناسیون هپاتیت B در کودکان و نوجوانان در جامعه کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: هپاتیت B، شاخص های سرولوژیک، HBsAg
 • شاهین الیاسیانفر، حبیب الله خزاعی، علیرضا خاتونی، رضا پورمیرزا کلهری*، منصور رضایی صفحات 15-22
  زمینه
  بستری شدن مددجو در بخش مراقبت های ویژه قلبی می تواند منجر به اختلال خواب شود. این پژوهش با هدف اصلی تعیین تاثیر چشم بند و گوش بند بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی انجام شد.
  روش ها
  در یک کارآزمایی بالینی 80 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان امام علی درسال 1392 به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه(استفاده از چشم بند و گوش بند، استفاده از چشم بند، استفاده از گوش بند و گروه شاهد) مورد مطالعه قرار گرفتند. کیفیت خواب در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه استاندارد پیتسبورگ ارزیابی شد و داده ها با استفاده از آزمون های کای دو ، آنالیز واریانس و سی دانت با نرم افزار SPSS-21 تجزیه و تحلیل آماری شدند (05/0>P).
  یافته ها
  گروه های آزمون ازنظر کیفیت خواب تفاوت آماری معناداری با گروه کنترل داشتند (001/0>P). امتیاز کیفیت خواب درگروه استفاده همزمان از چشم بند و گوش بند نسبت به سایر گروه های آزمون کمتر برخوردار بود که نشان دهنده کیفیت خواب بهتر در این گروه بود اما از نظر نمره کیفیت خواب تفاوت معنا داری بین سه گروه وجود نداشت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  استفاده از تجهیزات غیرتهاجمی و غیردارویی مانند چشم بند و گوش بند بعنوان وسایل کم هزینه و بدون عارضه در بخش مراقبت ویژه قلب در جهت افزایش کیفیت خواب بیماران مبتلا به عوارض قلبی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: چشم بند، گوش بند، کیفیت خواب
 • نسترن کرمی، جهانگیر رضایی*، یزدان جوزانی فرد، عباس آقایی، سهیلا آستانگی، منوچهر عبدی، محمد کرمی، محمدحسن امیدواربرنا صفحات 23-30
  زمینه
  افسردگی اختلالی رایج و ناتوان کننده در سالمندان است که با کاهش کیفیت زندگی همراه بوده و اثراتی منفی روی عملکرد های جسمی و روانی سالمندان دارد. از آنجاییکه جمعیت سالمندان کشور رو به افزایش بوده و مطالعات کمی در مورد افسردگی در این گروه انجام شده است این مطالعه به منظور تعیین میزان افسردگی در سالمندان شهر کرمانشاه انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی است و بر روی 383 نفر از سالمندان شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایدر سال 1391 انجام شد بدین ترتیب که شهر به پنج خوشه تقسیم و در هر خوشه از 77 نفر به طور تصادفی داده ها با استفاده از تست افسردگی بک و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک گرداوری گردید و سپس با spss16مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های تحقیق 5/18% افراد به افسردگی خفیف 2/40% به افسردگی متوسط و7/5% افسردگی شدید، 1/3% افسردگی بسیار شدید و4/32% فاقد علامت بودند.رابطه معنی داری بین افسردگی با جنسیت ، منطقه محل زندگی و شاغل بودن یا نبودن سالمندان مشاهده نشد، اما بین افسردگی با داشتن بیمه (001/0p<) ، ورزش کردن(001/0p<) سطح درآمد (0001/0p<) و سن (017/0p=) رابطه ی معنادارآماری مشاهده شد
  نتیجه گیری
  شیوع نسبتا بالای افسردگی در سالمندان مخصوصا در افراد کم درآمد، فاقد پوشش بیمه و کم تحرک موید این است که این گروه نیازمند حمایت اقتصادی-اجتماعی روز افزون هستند. لذا توصیه می شود که مسئولین با برنامه ریزی مناسب و فراهم کردن امکانات ورزشی،شغلی و رفاهی متناسب ،گامی موثر جهت کاهش افسردگی در این گروه بردارند.
  کلیدواژگان: افسردگی، سالمندان، کرمانشاه
 • سعید کماسی، مژگان سعیدی، ارسلان نادری پور، شعبان مرادی، سیاوش سیلمانی، پریا مژگانی* صفحات 31-38
  زمینه
  تفاوت های جنسی آشکاری در همه گیرشناسی، تظاهر بیماری، فیزیولوژی، پاسخ به آزمون های تشخیصی، مداخلات و همچنین شیوع عوامل خطرساز غیر روانشناختی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطرساز روانشناختی در مردان و زنان بازتوانی قلبی انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش تمامی بیماران بازتوانی قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه در سال 1392 بودند که از بین آنها 212 نفر (106 زن و 106 مرد) به صورت همتا شده مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه بالینی و پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک، شاخص رضایت زناشویی هودسن، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج روش های تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون مجذور کای و تی تست به کمک نرم افزار SPSS ویرایش 18 به کار گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان 1/9 ± 25/56 و مردان 1/9 ± 15/57 بود. نتایج نشان داد که اضطراب و افسردگی در زنان به طور معناداری بالاتر از مردان است (p<0.01). متقابلا، مردان در مقایسه با همتایان مونث شان استرس زناشویی و خشم بالاتری دارند (p<0.01).
  نتیجه گیری
  عوامل خطرساز روانشناختی و آسیب شناسی بیماری های قلبی- عروقی در زنان متفاوت از مردان بوده و نیازمند تشخیص و راهبردهای درمانی مختص به جنس مونث است. در واقع، عوامل خطرساز روانشناختی بیماری قلبی در زنان و مردان به گونه ای متفاوت نمود پیدا می کنند و هر یک از این دو گروه نیازمند تشخیص و راهبردهای درمانی مختص به خود هستند.
  کلیدواژگان: عوامل خطرساز، عوامل روانشناختی، بازتوانی قلبی، بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه
 • خیرالله صادقی، آرش پارسامقدم*، سیدمجتبی احمدی، علی اکبر پرویزی فرد، اکرم احمدزاده، احمد مظاهری، مهسا نظرعلی صفحات 39-50
  زمینه
  افسردگی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی و دارودرمانی رایج ترین روش در درمان این اختلال است، با توجه به عوارض جانبی و گران بودن این درمان، توسعه درمان های غیردارویی ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی تمرینات هوازی بر افسردگی، افکار خودآیند،پذیره های ناکارامد و طرح واره های ناسازگار اولیه دانشجویان افسرده می باشد.

  روش ها
  افسردگی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی و دارودرمانی رایج ترین روش در درمان این اختلال است، با توجه به عوارض جانبی و گران بودن این درمان، توسعه درمان های غیردارویی ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی تمرینات هوازی بر افسردگی، افکار خودآیند،پذیره های ناکارامد و طرح واره های ناسازگار اولیه دانشجویان افسرده می باشد.

  یافته ها
  میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در نمرات افسردگی در دانشجویان دختر(009/0=P) و پسر (021/0= P) کاهش معناداری را نشان داد، اگرچه میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در افکار خودایند و پذیره های ناکارامد کاهش را نشان داد، اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود (05/0P) و آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری (05/0>P)،کاهش معناداری را نشان داد.

  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج نشان می دهد که تمرینات هوازی می توان به عنوان یک روش درمانی یا یک روش تکمیلی همراه با درمان های روان شناختی و دارو درمانی برای کاهش افسردگی دانشجویان موثر باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، تمرینات هوازی، افکار خودایند، پذیره های ناکارامد، طرح واره های ناسازگار اولیه
 • سمر ناصحی، شاهرخ رامین*، محمد آقازاده امیری، مهدی یاسری، محمد نگارش صفحات 51-56
  زمینه
  براساس مطالعات انجام شده و با توجه به عوارض ناشی از انواع جراحی های چشم و پیشرفت علم چشم پزشکی و تکنولوژی ها و روش های جدید جراحی های چشم، در این مطالعه تغییرات ابیراهی رده بالا در بیماران دوربین و دوربین آستیگماتیسم قبل و بعد از جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی انتخابی به عنوان یکی از روش های جدید جراحی مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 12بیمار (8 زن و 4 مرد) و20 چشم که تحت عمل جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی انتخابی با دستگاه تکنولاز 217 پی قرار گرفته بودند انجام گرفت. بر اساس میزان سابجکتیو هایپروپی، بیماران به 3 گروه درجه پایین (0.5-75/1)، درجه متوسط (2-3) و درجه بالا (25/3-6) تقسیم شدند. رفراکشن سابجکتیو، بهترین حدت بینایی اصلاح شده و ابیراهی رده بالا با مردمک 6 میلی متر قبل و 6 ماه بعد از جراحی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این پژوهش میانگین سن بیماران 53/8±2/35 بود. در هر 3 گروه دوربینی افزایش ابیراهی رده بالا را داشتیم که بیشترین افزایش در گروه دوربینی با درجه بالا مشاهده شد.(05/0P >).
  نتیجه گیری
  روش جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی انتخابی به عنوان یک روش موثر، ایمن و قابل پیش بینی برای اصلاح دوربینی تا 3 دیوپتر می باشد اما در افراد با دوربینی بالای 3 دیوپتر به دلیل افزایش زیاد ابیراهی رده بالا پس از عمل، روش مناسبی به نظر نمی رسد.
  کلیدواژگان: دوربینی، عمل جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی انتخابی، ابیراهی رده بالا
 • فرحناز کشاورزی، محمدحسین امیدوار برنا *، فاطمه بختیاری صفحات 78-85
 • محسن ژاله *، سروش برجی، نصرالله سهرابی، زهره عباسی فرد صفحات 86-89
|
 • Bahram Yousefi, Ali Heirani, Asma Mohamadi Cheshmeh Kabodi*, Shokoofe Kazemi Nori Pages 1-8
  Introduction
  This study aimed at comparing the body dysmorphic disorder (BDD) between physical education (P.E) and non-physical education (N.P.E) students of Razi University.
  Methods
  This study was performed using a descriptive method. 343 male and female students including 176 non-freshman P.E and 187 N.P.E were randomly cluster sampled. Next, the body dysmorphic disorder questionnaire (BDDQ) was used. Non parametric tests were used to examine the variables of the study.
  Results
  The results showed that the rate of BDD was 3.8 % (13 out of 343). The most rate of BDD for male N.P.E students was (5.4%) and for female N.P.E (4.1%).
  Conclusion
  In general, since the rate of BDD was lower in P.E students, it seems that encouraging and informing the N.P.E students to participate in physical activities and playing sports is beneficial to decreasing the BDD in them.
  Keywords: body dysmorphic disorder, body image, physical activity
 • Alisha Akya, Mehrdad Khodadoost*, Farzaneh Mohebi, Milad Dehghani, Maryam Amighi Pages 9-14
  Introduction
  Despite an effective vaccine against hepatitis B (HBV), infection with this virus is still one of the most common community-acquired infections. HBV infection is usually diagnosed using serological and virological parameters. We aimed to investigate the prevalence of hepatitis B serologic markers in patients referred to the clinic of Kermanshah University of Medical Sciences during 2011-2012.
  Methods
  Blood was obtained from 3561patients and centrifuged. Blood serum was separated and kept at -20 °C until testing. The antigen and antibodies of hepatitis B virus were examined using ELISA method.
  Results
  A total of 3561 persons were tested for HBsAg and the prevalence of hepatitis B was 3.08% for this population. The highest rate of HBsAg (60.9%) was for 40-21 year old and the lowest (0%) was in children under 10 years. In this study, 167 patients (4.5%) were tested for HbsAb. Of them 105 (63%) cases were positive which consisted of 57 (54.28%) women and 48 (45.71%) men.
  Conclusion
  The prevalence of HBV infection in the elderly and middle-aged people was more than youngers. It seems thah the prevalence of HBV infection after the national vaccination program for hepatitis B in children and adolescents has decreased in the community.
  Keywords: Hepatitis B, Serological markers, HBsAg
 • Shahin Eliyasianfar, Habibolah Khazaei, Alireza Khatoni, Reza Pourmirza Kalhori*, Mansour Rezaei Pages 15-22
  Introduction
  Patients hospitalized in cardiac intensive care units can lead to sleep disorder. The main objective of this study was to determine the effect of blindfolds and earplugs on sleep quality of the patients who were admitted to the CCU.
  Methods
  In this clinical trial, 80 patients admitted to CCU of Emam Ali Hospital in 2013 were purposively selected and randomly divided into four groups (the first intervention group, who used eye masks and earplugs; the second intervention group, who used eye masks only; the third intervention group, who used earplugs; and a control group, who did not receive any intervention). Qualities of sleep were evaluated using Sleep Quality Index Pittsburgh. Data in the four groups were analyzed using chi-square and ANOVA and Dunnetts C statistics tests using SPSS-21 software (05/0>P).
  Results
  There revealed a significant difference in the quality of sleep (P0/05).
  Conclusion
  Utilization of such non-invasive non-pharmaceutical tools as blindfolds and earplugs are recommended in cardiac intensive care units since they are cost effective and noncomplicating and that they result in an improvement in sleep quality of the patients who are suffering from cardiac complications.
  Keywords: blindfolds, earplugs, sleep quality
 • Nastaran Karami, Jahangir Rezai*, Yazdan Jozanifar, Manochehr Abdi, Abbas Aghaei, Soheyla Astanegi, Mohammad Karami, Mohammad Hassan Omidvar Borna Pages 23-30
  Background
  Depression is a common and disabling disorder among elderly people which is associated with decreased quality of life. It has negative effects on the physical and mental functions of the elderly. Elderly population of the country has been increasing and almost few studies have been conducted on the depression rate of the group. Therefore, this study was performed aiming at determining the depression rate of the elderly in Kermanshah.
  Methods
  This descriptive-analytic study was performed on 383 elderly participants of Kermanshah selected through the random cluster method in 2012. Accordingly, considering the city as 5 districts (based on the classification of municipal areas), 77 people from each district were randomly chosen. Next, they were provided with a standard depression test (Beck) and a demographic questionnaire. The data were analyzed using SPSS version 16.
  Results
  The results of this study showed that the depression rate for 18.5 % of the participants was mild, 40.2 % moderate, 5.7 % serious, and 3.1 % very serious Also, 32.4 % showed no signs of the disorder. There revealed to be no significant relationship between depression and gender, living district, and the employed or unemployed status of the elderly participants. But there revealed to be a significant correlation between depression rate with having an insurance (p
  Conclusions
  The high prevalence of depression among the elderly, especially for those with low income, no insurance, and those who are less active, proves their growing needs for an economical –social support.Therefore, it is recommended that the authorities take an effective step for decreasing the depression rate of these people through the proper planning, provision of sports facilities, employment and recreational opportunities.
  Keywords: Depression, Elderly, Kermanshah
 • Saeid Komasi, Mozhgan Saeidi, Arsalan Naderipour, Shaban Moradi, Syavash Soleymani, Parya Mozhgani* Pages 31-38
  Introduction
  There is a clear gender differences in the epidemiology, clinical presentation, physiology, responding to diagnostic tests, interventions, as well as the prevalence of non psychological risk factors. This study was conducted to the study of psychological risk factors in cardiac rehabilitation men and women.
  Methods
  This study is cross-sectional. The study population consisted of all cardiac rehabilitation (CR) patients, who were referred to a CR in the Imam Ali hospital in Kermanshah in 2013. Among the patients selected 212 peoples (106 women and 106 men), as matched. Data were collected through clinical interview, Beck anxiety and depression questionnaires, Hudson marital stress index, and Buss and Perry Anger Questionnaire. The SPSS version 18 was used to analyze the data using methods of MANOVA, Chi-square test and T test.
  Results
  The mean age was 56.25  9.1 years for women and 57.15  9.1 years for men. The results showed that anxiety and depression is significantly higher in women than men (p
  Conclusion
  Psychological risk factors and pathology of the cardiovascular diseases (CVDs) is different in women and men and needs to specific diagnose and treatment strategies to females. Psychological risk factors for cardiac disease appear differently in men and women. Thus, each of these two groups need their own diagnosis and treatment strategies.
  Keywords: Risk factors, psychological factors, cardiac rehabilitation, Imam Ali hospital of Kermanshah
 • Kheirollah Sadeghi, Arash Parsa Moghadam*, Seyed Mojtaba Ahmadi, Aliakbar Parvizifard, Akram Ahmadzade, Ahmad Mazaheri, Mahsa Nazarali Pages 39-50
  Introduction
  Depression is the most common psychiatric disorder in which medication is the most common treatment. Concerning the side effects and the high expense of these treatments, developing the non-pharmaceutics treatments seem to be a necessity. The current study investigated the effectiveness of aerobic exercise on depression, automatic thought, dysfunctional assumption, and the early maladaptive schemas of depressed students.
  Methods
  In this randomized clinical trial study, the subjects were 48 students who were met depression criteria by structured clinical interview (DSM-IV-TR). The obtained data was analysed through conducting descriptive statistics (frequency and mean of standard deviation) and the inferential statistics (ANCOVA) via SPSS 16.
  Results
  There was a significant difference between the mean of subjects’ scores in depression female (P= 0.009), and male (p=0.021). Although there was decreased between the mean of subjects’ scores in Automatic Thought and Dysfunctional assumption, but this difference was not significant. There was a significant difference between the mean of subjects’ scores in vulnerability to harm or illness (P
  Conclusion
  : Totally, the results indicated that aerobic exercise can be effective as a treatment or an additional psychological and medication treatment for depression.
  Keywords: depression, aerobic exercise, Automatic Thought, Dysfunctional assumption, early maladaptive schemas
 • Samar Nasehi, Shahrokh Ramin*, Mohammad Alizadeh Amiri, Mehdi Yaseri, Mohammad Negaresh Pages 51-56
  Introduction
  The previous studies have shown and with the knowledge of the complications of surgeries and improvements in the field of surgeries, customized photorefractive keratectomy (PRK) as a new method of surgery. This study is a comparative assessment of changes in High Order Aberration in Hyperopic and Hyperopic Astigmatism Patients pre- and post- customized ablation photorefractive keratectomy.
  Methods
  This cross-sectional study, 20 eyes of 12 patients (8 female and 4 male) were underwent customized PRK technique by technolas 217p. The patients were divided into three groups based on the amount of subjective hyperopia, hyperopia between .50 and .75D have been as the mild hyperopia group, hyperopia between .00 and .00D as moderate and high hyperopia group were included hyperopia between .25 and .00D. Subjective refraction ,best corrected visual acuity(BCVA) and high order aberration with 6 millimeter pupil was measured pre- and postoperatively.
  Results
  High Order Aberrations (HOA) was increased in each hyperopic group especially in high hyperopia group.
  Conclusion
  Utilization of such non-invasive non-pharmaceutical tools as blindfolds and earplugs are recommended in cardiac intensive care units since they are cost effective and noncomplicating and that they result in an improvement in sleep quality of the patients who are suffering from cardiac complications.
  Keywords: Hyperopia, Customized photorefractive Keratectomy, High order aberration
 • Mojtaba Almasi, Amineh Naderi * Pages 57-64
  Introduction
  Spend a larger share of household resources for health services could threaten the living standards in the short term and long term, so that households should ignore current expenditures in other goods and services in the short term In the long run , the consequences of such asset sales and auctions , check out the savings or accumulation of household debt is expected .
  Methods
  This study uses a probit model to Factors affecting the crippling cost of dialysis patients, in Dialysis patients referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Urmia, 108 families in the district investigates in 2014.
  Results
  The determinants of catastrophic health expenditures are: wealth index, gender of household head, place of residence, presence of members in need of care, job status of household head, number of dialysis services to be covered by compulsory insurance and supplemental insurance. Furthermore, the results indicate that presence of members in need of care and , number of dialysis services will increase the probability that households face catastrophic expenditures while any increase in wealth index, male household head, employed household head, household covered by compulsory and supplemental insurance and place of residence will decrease the probability of facing the catastrophic expenditures.
  Conclusion
  The results of this study indicate the importance of expanding prepaid mechanisms, strengthening basic health insurance and support vulnerable groups such as households have a member with a particular disease, female -headed households and Households with unemployed heads.
  Keywords: Catastrophic expenditures, Insurance Coverage, Dialysis Patients
 • Farahnaz Keshavarzi, Mohammad Hassan Omidvar Borna *, Fateme Bakhtiari Pages 78-85
  Introduction
  In recent years, an increasing number of infertile patients are associated with several environmental, occupational and genetic factors. These factors directly impact on body tissues, including reproductive tissues or indirectly affect the performance of the neuro endocrine system. The purpose of this study was to determine the associated risk factors with infertility in patients referred to the infertility center of Mo'tazedi hospital in Kermanshah.
  Methods
  This Cross-sectional study was conducted on 514 patients that were divided to the two groups of the “infertile case group” and the “fertile control group "that has children and with no history of infertility. The case Group (infertile) was selected based on semen analysis. SPSS software version 16 was used for analyzing the study.
  Results
  The results showed that Smoking, Varicocele and Ergogenic substances among infertile case and control groups has significant relationship (P<0.05) , but there was no significant relationship (P>0.05) between using Alcohol, Opium and Cryptorchidism among the two groups.
  Conclusion
  Smoking, using Ergogenic substances and Varicocele can be considered as risk factors for infertility in men in Kermanshah province.
  Keywords: infertility, risk factor, Kermanshah
 • Mohsen Zhaleh *, Sorush Borji, Nasrollah Sohrabi, Zohreh Abasifard Pages 86-89
  Patients hospitalized in cardiac intensive care units Trauma is the second cause of mortality in Iran after cardiovascular diseases. In this cross-sectional descriptive study, all of patients with certain diagnosis of fracture, referred to Taleghani Hospital in Kermanshah, were investigated. Demographic information of patients was extracted from files of patients based on standard questionnaire. The data were analyzed using SPSS software version 16. Of 5342 patients, 3579 cases (67%) were male and 3498 cases (65.4%) had a fracture in upper extremities. The most common case of fracture was falling from a height (77%). The result of the study, showed the high rate of fracture in children under 12 years in this area.
  Keywords: fracture, limbs, children