فهرست مطالب

راهبرد توسعه - پیاپی 45 (بهار 1395)
 • پیاپی 45 (بهار 1395)
 • 294 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/04/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر
  حسن سبحانی صفحه 5
 • علی اصغر قائمی نیا* صفحه 26
  اقتصاد ایران در روزگار کنونی، طیف وسیعی از مشکلات را تجربه کرده، اما جالب تر آنکه حداقل در طول سی سال گذشته، انواع راه-حل ها نیز برای مشکلات تجویز شده است. انواع بیماری ها و در مقابل اقسام روش های درمانی در این اقتصاد فعلا نتیجه ای جز وخامت اوضاع اقتصادی ندارد که تورم و بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی منفی از مهم ترین مصادیق این وضعیت می باشد. یکی از نسخه هایی که تجویز آن فراوانی زیادی در طول حداقل دو دهه گذشته داشته است، برنامه های تعدیل اقتصادی است. در این مقاله به صورت مستند به دنبال یافتن ردپای برنامه های تعدیل در سیاست گذاری اقتصادی ایران هستیم و برنامه های پنج ساله توسعه را به عنوان بهترین معیار برنامه ریزی اقتصادی در ایران در نظر گرفته ایم. از آنجایی که هدف بررسی نفوذ و رسوب برنامه های تعدیل در برنامه های اقتصادی است، بنابراین بررسی عملکرد اقتصادی در طول این سالها خارج از هدف این تحقیق است، فارغ از اینکه این عملکرد نیز متاثر از برنامه-های تعدیل اقتصادی باشد یا خیر. طبق بررسی ها، برنامه های تعدیل اقتصادی در هر پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب نفوذ داشته است؛ هرچند این نفوذ دارای شدت و ضعف می باشد که تناسب و ترابط برنامه های پنج ساله با برنامه های تعدیل ساختاری بخشی از ناسازگاری میان برنامه های اقتصادی و شرایط و مقتضیات کشور را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: برنامه های تعدیل ساختاری، برنامه ریزی، خصوصی سازی، آزادسازی
 • محبوبه سادات قائمی طلب صفحه 47
  در عصر حاضر رسانه های گروهی پیشرفت زیادی کرده اند به نحوی که مرزهای زمانی و مکانی را زیر پا گذارده و تمام دنیا را زیر پوشش قرار می دهند. این عصر مواجه با انقلاب بزرگی است که حیات انسان تا کنون به خود دیده است. این دوره با پیدایش تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون، ماهواره و کامپیوتر همراه است. این تکنولوژی پیشرفته سبب تغییرات غیر قابل پیش بینی در سطح جهان شده است. از جمله تحمل صدای مخالفان در دولت به شکل یک اصل به تدریج پذیرفته می شود. نقش مردم و مشارکت آن ها در تصمیم گیری ها روز به روز پر رنگ تر می گردد. این تحول بزرگ بیشتر از انقلاب صنعتی و تمدن کتبی، زمینه اشاعه علم و آموزش سواد را در جوامع انسانی فراهم آورد، شیوه سنتی آموزش مدارس و دانشگاه ها را زیر سوال برد و ضروریات آمادگی برای پذیرش تغییرات را در درون یک کشور مطرح ساخت.
  این نوشتار به بررسی شکل گیری رسانه ها و قدرت آن ها در تاثیرگذاری بر افکار عمومی می پردازد. فرض آن بر این است که رسانه های گروهی توانسته اند در تمام عرصه ها از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... نفوذ کرده و همراه با گسترش روز افزون علم و سطح سواد بر افکار عمومی تاثیرگسترده ای بگذارند.این تاثیرگذاری عامل مهمی در قدرت رسانه ها محسوب می گردد. در این مقاله ابتدا رسانه های گروهی و سپس افکار عمومی و نقش رسانه ها بر آن بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: رسانه های گروهی، افکار عمومی، سیاست، قدرت، تبلیغات
 • مریم برادران حقیر*، حسن طایی صفحه 60
  ماموریت سوم دانشگاه که به انقلاب علمی شناخته می شود، باعث ظهور الگوی جدیدی به نام دانشگاه کارآفرین شده است. چنین الگویی با ایجاد شایستگی های کارآفرینی و فرهنگ سازمانی متناسب، شرایط تولید و انتقال دانش به جامعه، توسعه منطقه و افزایش رفاه برای مردم را فراهم می نماید. بنا بر اهمیت نقش و تاثیر روز افزون دانشگاهها در رفع نیازهای جامعه، این تحقیق با روش مطالعه اسنادی با رویکرد تحلیل محتوای سند برنامه پنجم توسعه ابتدا به تبیین ضرورت و جایگاه دانشگاه کارآفرین به عنوان نیاز جامعه امروزی پرداخته است. سپس با روش کتابخانهای و بررسی منابع موجود، با این رویکرد که دانشگاه به عنوان خرده نظام در اجتماع قابل لحاظ است و پاسخگوی نیاز خانوار، بنگاه و دولت است، چهار ویژگی اصلی این دانشگاه استخراج شده است که عبارتند از: تعامل دانشگاه با اجتماع یا کسب و کار در منطقه، ایجاد اشتغال، تولید علم و شیوههای انتقال آن و مسئولیت اجتماعی دانشگاه. همچنین مسئولیت جامعه در قبال دانشگاه نیز مد نظر قرار گرفته است تا چرخه نگاه سیستمی و اهمیت محیط در پیشبرد اهداف دانشگاه کارآفرین تکمیل گردد.
  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، تولید علم، اشتغال، مسئولیت اجتماعی دانشگاه، رشد اقتصادی، تعامل دانشگاه با اجتماع یا کسب و کار در منطقه
 • بهزاد نظری*، حسن رضایی صفحه 87
  بازار بعنوان یکی از ارکان جامعه ایران نقشی اثرگذار در طول تاریخ گذشته این سرزمین ایفا کرده است. این اثرگذاری نه فقط بخاطر این است که بازار اساس ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه آن دوران را تشکیل داده بلکه همچنین به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با مراکز و موسسات مذهبی بوده است. در دوره پهلوی دوم بازارهای سنتی در اتحاد سازمانی و تاریخی با روحانیت شیعه تلاش کرد به تحدید قدرت دولت بپردازد و مانع از دست اندازی و تهدیدات قدرت به عرصه جامعه شود و در هر حرکت سیاسی-اجتماعی اعتراضی علیه حکومت استبدادی شرکت کرد؛ به گونه ای که می توان بازار و علما را دو ستون جامعه مدنی سنتی ایران به حساب آورد؛ در مقابل آن دولت نیز با اقدام در راستای کمرنگ نمودن نقش اقتصادی بازار در جامعه ایران سعی در تضعیف، کنترل و وابسته نمودن بازار به دولت نمود. این مقاله با نگاهی به تحولات عصر پهلوی دوم به بررسی نقش بازار در این تحولات و رابطه آن با دولت محمدرضا شاه می پردازد.
  کلیدواژگان: بازار، دولت پهلوی دوم، جامعه مدنی
 • جمال محمدی، کیوان باقری*، نصرت مرادی هوسین صفحه 112
  توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. بنابراین امروزه، مدیریت از ارکان اصلی رشد و تعالی به شمار می رود و هرگونه ضعف و نقصان در این رکن پیامدهای زیانباری برای آن مجموعه به همراه خواهد داشت و می تواند عاملی برای افزایش شکاف بین بخش های مختلف توسعه مناطق باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت توسعه یافتگی بخش بهداشت و درمان و سطح بندی شهرستان های همدان است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی - تحلیلی است. در این تحقیق پس از شناسایی معیارهای موثر بر توسعه خدمات بهداشت و درمان جهت اختصاص وزن به هریک از آنها با توزیع پرسشنامه ای بر اساس نظر 30 نفر از کارشناسان بخش بهداشت و درمان اقدام به وزن دهی به هر کدام از شاخص ها بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی گردید. سپس با استفاده از روش TOPSIS توسعه یافتگی شهرستان-ها در بخش بهداشت و درمان مشخص گردید. برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه از نرم افزارهایSPSS، EXPERT CHOICE و GIS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که شاخص های بهداشت و درمان در استان همدان به صورت متوازن توزیع نشده است و اختلاف زیادی بین شهرستانهای استان از نظر توسعه خدمات بهداشتی ملاحظه می شود به طوری که همدان و فامنین به ترتیب در رتبه اول و دوم و شهرستان های کبودرآهنگ و بهار از لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشت و درمان در رتبه-های آخر قرار دارند و با توجه به اینکه موضوع سلامت از مهمترین اصول زندگی در عصر پر چالش قرن بیست و یکم می باشد، این مهم نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری و منطقه ای می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه متعادل، شاخص های بهداشت و درمان، تحلیل فضایی، شهرستان های استان همدان
 • مهدی ناظمی اردکانی، عباس بابایی* صفحه 138
  بی گمان مهم ترین اصل لازم جهت مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی، ساماندهی آنهاست. نخستین گام در راه ساماندهی دستگاه های فرهنگی تدوین مبانی، اصول، نقشه راه و ایجاد بینش و درک مشترک از هدف است. ساماندهی دستگاه های فرهنگی عبارت از انسجام بخشی دستگاه های فرهنگی در قالب نظام فرهنگی از طریق اصلاح نقش ها و کارکردها و تحول در ساختارها و تنظیم روابط و مناسبات بین آن ها، در جهت افزایش بهره وری و کاهش تعارض های کارکردی است. زمانی که مجموعه دستگاه های فرهنگی کشور در تعامل با مجموعه دستگاه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور و جهان دیده شوند و نقش و وظیفه هر یک از دستگاه ها در تحقق اهداف کلان فرهنگی - نقشه جامع فرهنگی کشور- مشخص گردد، نظام جامع فرهنگی کشور ترسیم شده است. هدف این مقاله تبیین الزامات ساماندهی مساجد در نظام ج.ا.ا. است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مسائل و آسیب های مربوط به نهاد مسجد در سه حوزه کلی می پردازد: 1. حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ 2. عناصر، سازمان ها و نهادهای مرتبط و دخیل در اداره مسجد؛ 3. نهادها و سازمان های مذهبی و فرهنگی موازی با مسجد. این سه حوزه دربردارنده تمامی مسائل پیرامون مسجد است. براساس الگوی مفهومی ارائه شده، آسیب ها، علل بروز، پیامدها، و راه کارهای رفع آنها در این سه حوزه بررسی و الزامات ساماندهی مساجد در نظام اسلامی مشخص گردیده است.
  کلیدواژگان: ساماندهی، فرهنگ، دستگاه فرهنگی، مهندسی فرهنگی، مسجد
 • صادق بافنده ایماندوست*، علی مفیدی صفحه 175
  بی شک، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تعاملات اقتصادی و اجتماعی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. شاخص آمادگی شبکه ای NRI، از چهار زیرشاخص تشکیل شده است. این زیرشاخص ها، شرایط محیطی و آمادگی اجتماع در استفاده از ICT و نیز میزان کاربرد واقعی آن را برای نقش آفرینان اصلی (فرد، بنگاه و دولت) اندازه گیری نموده و هم چنین در نهایت تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجتماع و اقتصاد را محاسبه می نماید. سه زیرشاخص محیط، آمادگی و استفاده به عنوان محرک ها در نظر گرفته شده و باعث ایجاد زیرشاخص چهارم به عنوان تاثیرات می گردد. این چهار زیرشاخص از ده ستون و پنجاه و چهار نشانگر تشکیل شده است. مجمع جهانی اقتصاد به طور سالانه با نمره گذاری در این نشانگرها رتبه هر کشور را با نمره های بین 7-1 مشخص می نماید. در گزارش سال 2013 مجمع جهانی اقتصاد و در بین 144 کشور، ایران با نمره 43/3 در رتبه 101 قرار دارد. با توجه به مطالب اخیر می توان گفت که شاخص آمادگی شبکه ای NRI معیار کامل تری برای ارزیابی و مطالعه تاثیرات اقتصادی و اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. در این مقاله سعی شده است ساختار شاخص آمادگی شبکه ای، به همراه 54 نشانگر آن معرفی شود.
  کلیدواژگان: شاخص آمادگی شبکه ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابر اتصال
 • حمید برقی، سمیه محمودصالحی* صفحه 205
  با توجه به اهمیت نواحی روستایی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه در تولید محصولات کشاورزی و غذایی، روستاها از جایگاه ویژه ای در توسعه ملی و سرزمینی برخوردارند و بدون سازماندهی و توسعه این مناطق، برنامه های توسعه با ناکامی مواجه خواهند شد. گسترش شهرنشینی و افزایش مشکلات آن مانند اسکان غیر رسمی، بیکاری و آلودگی محیط، سکونت در محیط های روستایی را به عنوان یک گزینه مطلوب مطرح ساخته است. با وجود این توسعه روستایی پایدار مستلزم وجود مدیریت روستایی نهادمند و کارآمد است. هدف از این مقاله بررسی نقش مدیریت نوین روستایی در توسعه پایدار روستایی با استفاده از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی است.
  از این رو مدیریت روستایی یکی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی است و همچنین نقش بسیار مهمی در هماهنگی فعالیت های توسعه روستایی برعهده دارد، نتایج تحقیق حاکی از این است که نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طولانی به لحاظ ساختارهای اجتماعی، تحولات و دگرگونی های پیچیده ای داشته و متاسفانه خلاء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار به خصوص تا سال 1340 و در دهه های اخیر مشکلات عدیده ای را برای روستاییان ایجاد نموده است. در مدیریت محلی نوین روستایی، دهیاری ها از بدو تشکیل تاکنون با استفاده از همیاری و مشارکت مردم و کمک های دولت اقدامات موثری در توسعه روستایی انجام داده اند. اجرای طرح هادی، برنامه خدمات عمومی و برنامه خدمات اجتماعی- اقتصادی، سه فعالیت عمده دهیاری ها را تشکیل می دهندکه این سه فعالیت عمده دهیاری ها در چارچوب توسعه روستایی قرار می گیرند و دهیاری ها بیشترین تاثیر را در توسعه مدیریت روستایی از جهات عمرانی داشته است.
  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، توسعه پایدار، توسعه روستایی، روستا
 • آسیب شناسی اجرای برنامه های سند تحول بر اساس مبانی مدیریت تحول سازمانی
  فرشته هدایتی*، رحمت الله خوارزمی صفحه 240
  آموزش و پرورش، سرمایه نسل امروز و آینده ما است. سرمایه ای که نمی توان قیمتی برآن نهاد و همان چیزی است که بشر را از تاریکی و جهل به عصر روشنایی سوق داده است. آموزش با توانمند ساختن افراد، دانش مورد نیاز پویایی در جامعه را فراهم می کند. عدم اطمینان یکی از وجوه بارز جامعه عصر حاضر بوده و احتمالا باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی مراکز آموزشی به عنوان حساس ترین سازمان های هر جامعه، باید پاسخگوی تغییرات و تحولات محیطی باشند. در پی پاسخ گویی سازمان های آموزشی نسبت به تغییرات محیطی در جهان دایما متغیر امروز، خود نیز نیازمند اصلاحات، تغییرات، و شاید هم تحولات باشد. خوشبختانه با درک ضرورت و اهمیت موضوع توسط مسئولان ارشد نظام آموزش و پرورش کشور، سند تحول بنیادین و برنامه راهبردی و دراز مدت برای تحول همه جانبه و پایدار در آموزش و پرورش کشور تدوین و برای اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ شده است. سند تحول با 23 هدف کلان و 131 راهکار ناظر به شش زیر نظام: رهبری و مدیریت، برنامه درسی و آموزشی، ارتقای منابع انسانی، فضا و تجهیزات، منابع مالی و پژوهش و ارزشیابی است. این مقاله با تمرکز بر زیر نظام رهبری و مدیریت، در صدد است بر اساس مبانی مدیریت تحول سازمانی، مدل تغییر مدل تغییر برنامه ریزی شده بورک لیتوین را معرفی، ضمن پرداختن به «تغییر تدریجی» و « تغییر تحولی» ، متغیرهای دخیل در ایجاد این تغییرات را مشخص نموده و براساس این مدل به آسیب شناسی اجرای برنامه های سند تحول بپردازد. امید است تمرکز بر این مجموعه امکان اجرای برنامه های سند تحول را تسریع و تسهیل نماید.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، تغییر سازمانی، تغییر برنامه ریزی شده، بورک لیتوین
 • رحیمه انصاری*، فاطمه پورکیایی، یوسف قنبری صفحه 260
  نظام شهری بر توزیع مکانی شهر در محدوده جغرافیایی ناحیه و کشور اشاره دارد. یکی از پیامدهای فضایی افزایش تعداد جمعیت شهرها، بر هم خوردن تعادل شبکه شهری است. نظام شهری ایران از الگوی سنتی کهکشانی قبل از سال 1300 به الگوی زنجیره ای (به دلیل تمرکز امکانات و خدمات در شهر های بزرگ) متمایل شده است. این الگو علاوه بر برهم زدن روابط منطقی بین شهر های کوچک، میانی و بزرگ با یکدیگر، باعث آشفتگی در نظام شهری ایران شده است. یکی از مهم ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است؛ لذا هدف از این مطالعه، سنجش و ارزیابی میزان تعادل در نظام شهری استان همدان طی سال های 1365 تا 1391 با استفاده از مدل آنتروپی و نزدیک ترین همسایه بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است؛ همچنین برای تحلیل کمی و کیفی داده های آماری از نرم افزار های Excell و GIS استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شهرهای استان همدان در 4 دوره سرشماری از سال 1365 تا 1391 است.
  نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری استان همدان با 99/ تصادفی و متمایل به منظم بوده است که ناشی از پیدایش نقاط شهری در فاصله نزدیک به شهرهای اصلی و مرکزی بوده است. همچنین نتایج حاصل از روش آنتروپی نیز نشان می دهد که ضریب آنتروپی در سال 1365 از 62 درصد به 66 درصد در سال 1391 سطوح شهری و سطوح ناحیه ای از 42درصد به 43درصد؛ که سال 1391 به متعادل ترین سطح خود طی این چهار دهه رسیده است و اگر چه از سال 1365 تا 1391 فراز و نشیب هایی را داشته ولی گرایش به سوی تعادل ضعیف جمعیت در نقاط شهری و ناحیه ای استان همدان را نمایان می سازد که در سطوح ناحیه به نسب شهری بسیار تدریجی تر بوده است. در مجموع سلسله مراتب شهری در شبکه شهری استان همدان نیمه متعادل بوده است که با ارائه فرصت برابر برای همه شهرهای استان می توان سلسله مراتب فضایی بهینه را در سطح استان پدید آورد.
  کلیدواژگان: شبکه شهری، سلسله مراتب شهری، آنتروپی، مدل نزدیک ترین همسایگی
|
 • Aliasghar Ghaeminia* Page 26
  Iran's economy today, has experienced a range of problems, but interesting at least during the last thirty years, a variety of solutions to problems have been prescribed. A wide variety of diseases and treatments lead to the worsening economic situation in the economy that High inflation, unemployment and negative economic growth are the most important examples of this situation. One of the many versions that have been prescribed in the past two decades, the economic adjustment programs. In this article seeks to trace economic policy adjustment programs in Iran And five-year development program as we considered the best measure of economic planning in Iran and five-year development program as we considered the best measure of economic planning in Iran. Since the purpose of this paper is penetration and deposition adjustment programs on economic plans, so evaluation of the economic performance during these years is beyond the scope of this study, Whether or not this function is affected by the economic adjustment programs. According to the survey, the economic adjustment programs in all five programs had influence, however, it is the strength and weakness that relation between five years plan with structural adjustment programs shows the part of confliction between economic plans and situation of country.
  Keywords: Structural Adjustment Programs, Planning, Privatization, Liberalization
 • Mahbobe Sadat Ghaemi Talab Page 47
  The mass media have made progress in the modern era, so that the boundaries of time and place under cover trampled and the whole world. This era is facing a great revolution that human life has everseen. The course is accompanied by the emergence of the telegraph, telephone, radio, television, satellites and computers. This advanced technology has led to unpredictable changes in the world. Including tolerate dissenting voice in the government is gradually accepted as a principle. The role of the people and their participation in decision making is getting stronger. The big change most of the industrial revolution, written civilization, dissemination of knowledge and provide literacy training in human populations, questioned traditional method training schools and universities and raised the need for preparedness to accept the changes within a country. This paper examines the development of the media and its power toinfluence public opinion. Assuming it is that media able to penetrate in all fields including economy, politics, culture and..., and have a broad impact on public opinion along with the development of science and education levels. This influence is an important factor in the power of the media. In this article at First is checked media and then public opinion and the impact of media on it.
  Keywords: Media, Public opinion, Politics, Power, Advertisements
 • Maryam Baradaran Haghir*, Dr. Hasan Taee Page 60
  The third mission of the university that is known to the scientific revolution is the cause of emerging of a new model of entrepreneurial university. Such a model by creating entrepreneurial competencies and proportional corporate culture provide production conditions and transfer of knowledge to society, regional development and human Welfare. Because of the importance and impact of the increasing role of universities in meeting the needs of society, this research with documentary study approach with Fifth Development Plan document content analysis express the urgency and place of the entrepreneurial university as modern society's needs. Then with method of Librariesand resources review, with this approach is that the university as a subsystem in the community and meet the needs of households, firms and the government, it extracted four main features of universities include: interactive universities with business or community in the region, create jobs, product and transfer of knowledge and practices and University social responsibility. Also the society's responsibility to university taken into consideration so that it completed system look cycle and the importance of Environment in setting goals entrepreneurial university.
  Keywords: Entrepreneurial University, Product Science, Employment, University Social Responsibility, Economic Growth, Interaction University with Community or Business in the Region
 • Behzad Nazari*, Hasan Rezaee Page 87
  Bazaar as a pillar of Iranian society had an influential role in the past history of this country. It has been so, not only because it was the base of social –economic structure of that society but also for its close relation with religious centers and institutions. During the second Pahlavi era, traditional Bazaar, in an institutional and historical alliance with Shiite celergies, tried to limit the power of government and not let it to control and encroach the society. Therefore, it (Bazaar) participated in all social-political demonstration against the despotic government, as we can name the bazaar and clergies as the two axial pillars if iranian traditional society. In contrary, the government by decreasing the economic role of bazzar in society, tried to weaken its role, control and associated it with the government. This article while reviewing the second pahlavi developments, will analyze the role of bazzaar in these developments and its relation with kind Mohammad Reza.
  Keywords: Bazaar, Second Pahlavi, Civil Society
 • Dr. Jamal Mohammdi*, Keivan Bagheri, Nosrat Moradi Hosin Page 112
  Balanced and harmonious development of geographic spaces requires the close and comprehensive investigation of economic, social and cultural issues and better knowledge of society's needs and its improvement. Therefore, nowadays management is considered as one of the main factors of growth and development and any weakness and deficiency in this element will have harmful events for that set and can be considered as a factor for increasing the gap between different sections of improving regions. The objective of the present study is to investigate the situation of healthcare and gradation of townships of Hamedan. The dominant approach of this study is descriptive-analytical method. In the research, after identifying factors affective on improving healthcare services to adopt weight to each of them by distributing questionnaires based onthe ideas of 30 experts of healthcare section, the weight adopting of each of these indices based on hierarchical analysis was conducted. Then using TOPSIS, improvement of the townships in healthcare section was identified. To analyze the data and designing the maps, Expert Choice, Gis software programs were used. The results obtained indicate that indices of healthcare in Hamedan has not been distributed equally and many discrepancies has been observed among the townships in terms of healthcare services in such a way that Hamedan and famnin located in the first and the second rank and Kabudarahang and Bahar, in terms of enjoying healthcare indices located in the last ranks respectively. Concerning that the issue of health is one of the most important principles of life in the challenging 21st century, this important issue requires manger's and official's particular attentions.
  Keywords: Balanced Development, Healthcare Indecators, Spatial Analysis, Townships of Hamedan Province
 • Dr. Mahdi Nazemi Ardakani, Abbas Babaei* Page 138
  Organizing cultural institutes considered as the most important principle to manage them. First step to settle cultural organizations is compiling basics, principles, road map and providing common thought and understanding about the objective. Organizing cultural institutes include partial integration of cultural institutes in cultural system through map, functions and structures` reform as well as establishing connections and relations between them to increase efficiency and decreasing functional conflict. When cultural organizations of a country is seen, interacted with economical, political and social institutes of the country and the world, and the role/task of the organizations assigned in macrocultural perspective i.e. the comprehensive State cultural plan, the country`s comprehensive system is established. The goal of this paper is compiling the requirements of mosque settling in I.R.Iran`s system. This paper analytically and descriptively investigates the problems and damages of mosque, as an entity, in three aspects: 1- Cultural, social and economical aspects 2- Components, organizations and related entities in mosque administration 3- Religious/cultural entities and organizations parallel to mosques. The mentioned three fields include all aspects of mosque related issues. According to presented conceptual pattern damages, consequences and approaches to eliminate them investigated in the fields and necessity of mosque settling detected in Islamic system.
  Keywords: Settle, Culture, Cultural Institute, Cultural Engineering, Mosque
 • Dr. Sadegh Bafandeh Imandoust*, Ali Mofidy Page 175
  Undobtedly, the Information and Communication Technology (ICT) has affected the country’s economic and social interactions. The Networked Readiness Index (NRI) comprising four subindexes that measure the enviroment for ICTs, the readiness of a society to use ICTs, the actual usage of all main stakholders (Individual, Business and Government), and finally, the impacts that ICTs generate in the economy and in the society, the three first subindexes can be regarded as the driver that establish the conditions for the results of the fourth subindexes, ICT impacts. These four subindexes are divided into 10 pillars composed of 54 individual indicators in total. World economic forum (WEF) estimates the rank of each country with the number 1-7 annually. In 2013 report, among 144 countries, number of Iran was 3.43(rank 101). As mentioned in report, Networked Readiness Index can evaluate socio economic effects of Information & Communication Technology (ICT). This paper tries to introduce NRI and its 54 pillars.
  Keywords: Networked Readiness Index, Information, Communication Technology, Hyper Connect
 • Dr. Hamid Barghi, Somayeh Mahmoudsalehi* Page 205
  With regard to the importance of rural areas in economic and social life of nations, especially in producing agricultural and food products, villages have a special status in national and territorial development and development plans would encounter failure without organization and development of these regions. Spread of urbanization and increase in its problems including informal settlements, unemployment and environmental pollution has made rural settlement a favorable option. However, sustainable rural development requires institutionalized and effective rural management. The aim of this study was investigating the role of new rural management in sustainable rural development using documentary, library and analytical method. Therefore, rural management is one of the important aspects of rural development that plays an important role in coordinating rural development actions. Results of this study suggest that rural management system of Iran has encountered complicated changes and transformations over many years in terms of social structures. Unfortunately, the lack of efficient and systematic management in rural areas over these periods especially until 1961 and recent years has created numerous problems for villagers. In new rural and local management, rural managers have taken great measures in rural development using cooperation and participation of the people andstate aid. Implementing Guidance Plan, public services program and social-economic services program are three main activities of rural managers that fall within the framework of rural development and rural managers have had the greatest effect in developing rural management in terms of civil development.
  Keywords: Rural Management, Sustainable Development, Rural Development, Villages
 • Pathology of Implementation Development Document According to Organizational Change Management
  Fereshte Hedayati*, Rahmatollah Kharazmi Page 240
  Education, is capital for today generation and our future. Capital that cannot put a price on it. Something that has pushed human of darkness to lighting period. Education by empowering people, provides the knowledge needed dynamism in society. A society that unreliability is one of the outstanding aspects of it and probably will remain. In such a situation training centers as the most sensitive organizations of any society must respond to changes in their environment. According to educational organizations respond to environmental changes in today's ever-changing world, also the need for reform, change, and perhaps development. Fortunately, with perception of importance of education by senior military officials, document transformation and long-term strategic plan for comprehensive and sustainable development of the country was drafted in education and to run education have been notified. Document transformation with 23 the purpose of macro and strategy 131, has six sub-systems: leadership and management, curriculum and instruction, development of human resources, space and equipment, funding and research and evaluation. This article focuses on leadership and management, Is seeking according to organizational change management model, introduce change model Litwin change model and according to the "gradual change" and "change transformation”, Variables that these changes are caused, have determined. According to this model do pathology programs document. It is hoped that focusing on the collection makes it possible to accelerate and facilitate the implementation of document transformation.
  Keywords: Education, Organizational Change, Planned Change, Burke Litwin
 • Rahime Ansari*, Fateme Kiani, Dr. Yosof Ghanbari Page 260
  Urban system of spatial distribution of city the geographic confine area and country refers. Space consequence of the increasing number of cities population, imbalance city network. Iran urban system the traditional model of galaxy before 1300 chain model (due to the concentration of facilities in large cities) inclined. This pattern in addition to the, disturb the logical relations between the small towns, middle and large with each other, cause confusion in Iran's urban system. One of the most important issues in urban system, the spatial distribution of the population. The aim of this study measure and evaluate balance in the system of the city of Hamedan during the 1365 to 1391 model entropy and nearest neighbor is investigated. Research method is descriptive- analytical; as well as for qualitative and quantitative analysis of statistical data Excel and GIS software is used. The Statistical Society of all cities in the province from 1365 to 1391 in the fourth period of census. The results of this study indicate that the distribution pattern of urban settlements in Hamedan province. /99 random and tending to normal that due to the rise of urban areas in close distance to major cities and central. also the results entropy method show Entropy coefficient in 1365 from 62 percent to 66 percent in 1391 urban surfaces and area surface of from 42 percent to 43 percent; the year 1391 Balancinglevel in four decades reached. Although the years 1365 to 1391 changes but the trend toward poor balance of population in urban areas and area of the province reveals. That in area surfaces the urban was more gradual descent. Overall urban hierarchy in the urban network of the province half been moderate. By providing equal opportunities for all cities Optimal spatial hierarchy can be in the province created.
  Keywords: Urban Network, Urban Hierarchy, Entropy, Model of Nearest Neighbor