فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا نیکبخت نصرآبادی، پریسا بزرگ زاد، میرسعید یکانی نژاد، عادله جعفرلو *، مریم رحمتی صفحات 6-15
  هدف. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کارگاه اخلاق پرستاری بر رعایت حقوق بیمار توسط پرستاران در بخش اورژانس انجام شد.
  زمینه. با توجه به اهداف چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه ای کشور، حرکت به سمت ارتقاء کیفیت و تامین ایمنی بیماران و رعایت حقوق آن ها از اولویت های اساسی نظام سلامت و مورد تایید صاحب نظران عرصه ملی و بین المللی میباشد.
  روش کار. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با گروه کنترل بود. برای اندازه گیری متغیر وابسته (رعایت حقوق بیمار توسط پرستاران)، قبل و بعد از مداخله، دیدگاه 180 بیمار بستری در بخش اورژانس که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفت. مداخله بر روی پرستاران بخش اورژانس انجام شد. در این پژوهش همه پرستاران بخش اورژانس یکی از بیمارستان های دولتی شهر شهریار به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و 15 سوال بر اساس منشور حقوق بیمار در 5 حیطه با مقیاس لیکرت بود. جهت تامین پایایی پرسشنامه، آلفای کرونباخ برای ضریب همبستگی درونی سوالات از طریق مصاحبه با 20 بیمار بستری در بخش اورژانس محاسبه شد (0/84=α). روایی این پرسشنامه با کمک 10 نفر از اساتید مربوطه و پس از انجام اصلاحات احراز شد. پرسشنامه، قبل و یک ماه پس از برگزاری کارگاه اخلاق پرستاری از طریق مصاحبه با بیماران بستری در بخش اورژانس تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند. به این منظور از آزمون کای دو، آزمون تی مستقل و جداول فراوانی استفاده شد.
  یافته ها. قبل از برگزاری کارگاه، میانگین نمره کل رعایت حقوق بیماران 58/83 با انحراف معیار 16/81 بود و پس از برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق پرستاری، میانگین نمره کل رعایت حقوق بیماران به 84 با انحراف معیار 8/12 رسید. اختلاف آماری معنی داری بین میانگین نمره کل رعایت حقوق بیماران از دیدگاه بیماران، قبل و بعد از کارگاه وجود داشت (0/0001p≤). کمترین میزان رعایت حقوق بیمار توسط پرستاران از دید بیماران مربوط به حیطه ارائه اطلاعات (15 درصد) و بیشترین میزان رعایت حقوق بیمار مربوط به احترام به حریم خصوصی (82/77 درصد بود.
  نتیجه گیری. برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق پرستاری تاثیر مثبتی بر رعایت حقوق بیماران در بخش اورژانس دارد.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، اخلاق پرستاری، کارگاه آموزشی
 • فرهاد کامرانی، سمیه نیکخواه *، فریبا برهانی، محمد جلالی، سوده شهسواری، کیانوش نیرومند زندی صفحات 16-24
  هدف. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش به بیمار و پیگیری تلفنی (تلهنرسینگ) توسط پرستار بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخشهای سیسییو بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد.
  زمینه. افزایش تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد جهت کاهش بستریهای مجدد و پیشرفت بهبودی ضروری میباشد، اما آموزش بیمار به تنهایی افزایش تبعیت از رژیم درمانی را تضمین نمیکند و جهت بهبود تبعیت از رژیم درمانی، علاوه بر آموزش، پیگیری بعد از ترخیص نیز ضروری میباشد.
  روش کار. این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 90 بیمار مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش سیسییو بیمارستانهای منتخب شهر کرج در سال 1393 انجام شد. نمونهها به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی بلوکی جایگشتی در یکی از سه گروه 30 نفری آموزش، آموزش و پیگیری تلفنی، و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه بود و اعتبار آن از نظر محتوا و اعتماد آن به روش آزمون مجدد سنجیده شد. جمعآوری داده ها در دو نوبت (شروع مطالعه و سه ماه بعد از شروع مطالعه) انجام شد. بیماران گروه آموزش با استفاده از جزوه آموزشی، قبل از ترخیص آموزش داده شدند و بیماران گروه پیگیری علاوه بر آموزش، به مدت سه ماه تحت پیگیری تلفنی قرار گرفتند. در شش هفته اول، دو تماس تلفنی و در شش هفته دوم، یک تماس تلفنی با بیماران برقرار شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافتهها. پس از مطالعه، سه گروه مورد مطالعه از نظر تبعیت از رژیم درمانی تفاوت آماری معنی داری داشتند (0/001=p)، به این ترتیب که تبعیت از رژیم درمانی در گروه های پیگیری تلفنی و آموزش نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری داشت.
  نتیجهگیری. آموزش به بیمار و پیگیری تلفنی، هر دو در بهبود تبعیت از رژیم درمانی بیماران تاثیر دارد، اما بیماران گروه آموزش و پیگیری تلفنی نسبت به گروه آموزش تبعیت بیشتری از رژیم درمانی داشتند. بنابراین، توصیه میشود از پیگیری تلفنی برای ارائه خدمت به بیماران استفاده شود.
  کلیدواژگان: پیگیری تلفنی (تلهنرسینگ)، آموزش به بیمار، سندرم کرونری حاد، تبعیت از رژیم درمانی
 • آرش فراهانی *، ابراهیم مسعودنیا صفحات 26-34
  هدف. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه نارسایی شاخصهای عملکرد خانواده (انسجام، بیانگری، و تعارض) و خطر بروز انفارکتوس میوکارد انجام شد.
  زمینه. بیماری های قلبی عروقی، به ویژه انفارکتوس میوکارد، از عوامل اصلی مرگ در ایران و جهان هستند. سبب شناسی آنفارکتوس میوکارد بسیار پیچیده است. یکی از عوامل خطر که در مطالعات مرتبط با سبب شناسی اختلال های قلبی عروقی نادیده گرفته شده است، خانواده و شاخصهای عملکرد خانواده است.
  روش کار. طراحی این مطالعه به صورت مورد-شاهدی بود. داده ها از دو گروه، یعنی 50 نفر از افراد با علائم انفارکتوس میوکارد (گروه مورد) مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی قلب و عروق حشمت رشت و مرکز فوق تخصصی قلب تهران و 50 فرد سالم (گروه شاهد) که فاقد علائم انفارکتوس میوکارد بودند جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های اجتماعی جمعیت شناختی و پرسشنامه شاخص روابط خانواده یا Family Relation Index (FRI) بود. داده ها با استفاده از روش مانوا (MANOVA) در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها. تفاوت معناداری بین گروه مورد و شاهد از نظر متغیرهای سابقه سکته قلبی، تحصیلات، سابقه مصرف سیگار، سابقه کلسترول و فشار خون (0/01>p) و سابقه دیابت (0/05>p) وجود داشت. همچنین، تفاوت معناداری میان دو گروه از نظر شاخص های انسجام و تعارض وجود داشت (0/01>p).
  نتیجه گیری. نارسایی در شاخص های عملکرد خانواده یعنی انسجام و نیز وجود تعارض در روابط خانوادگی، از جمله عوامل خطر عمده برای ابتلا به انفارکتوس میوکارد هستند. بنابراین، برای پیشگیری از اثرات منفی نارسایی در شاخص های عملکرد خانواده، لازم است مداخلات اجتماعی رفتاری و آموزشی برای خانواده ها برنامه ریزی و انجام شود.
  کلیدواژگان: شاخص های عملکرد خانواده، انفارکتوس میوکارد، تعارض، بیانگری، انسجام
 • رسول فراست کیش، نسرین شکرالهی، حسین زاهدنژاد * صفحات 36-45
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی حساسیت اخلاقی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در پرستاران بخش های مراقبت ویژه مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران انجام شد.
  زمینه. پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه کننده خدمت در سیستم های بهداشتی درمانی باید به مسایل اخلاقی مربوط به حرفه خود آگاه و حساس باشد. حساسیت اخلاقی به عنوان پایه و سنگ بنای اخلاق در پرستاری، زمینه ارائه مراقبت موثر و اخلاقی از بیماران را فراهم می کند.
  روش کار. در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 181 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه مرکز قلب و عروق شهید رجایی بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و به روش تصادفی لایه ای انتخاب و بررسی شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد ”حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری“ استفاده گردید. حساسیت اخلاقی در شش بعد احترام به استقلال مددجو، آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار، دانش حرفه ای، تجربه مشکلات و کشمکش های اخلاقی، به کارگیری مفاهیم اخلاقی در تصمیم گیری های اخلاقی، و صداقت و خیرخواهی بررسی شد. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی با در نظر گرفتن سطح معنی داری 0/05 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. میانگین نمره حساسیت اخلاقی در پرستاران 70/85 با انحراف معیار 7/73 به دست آمد، بیشترین امتیاز، در بعد آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار و کمترین امتیاز، مربوط به بعد دانش حرفه ای بود. از میان متغیرهای دموگرافیک، سن، میانگین ساعت کار هفتگی و سابقه کار با حساسیت اخلاقی پرستاران ارتباط آماری معنادار داشتند، به این ترتیب که با افزایش سن و سابقه کار، حساسیت اخلاقی افزایش و با افزایش میانگین ساعت کار هفتگی حساسیت اخلاقی کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری. با توجه به اینکه میزان حساسیت اخلاقی پرستاران در این پژوهش در حد متوسط بود، به مدیران پرستاری پیشنهاد می شود برای افزایش حساسیت اخلاقی پرستاران به استانداردسازی میزان ساعت کار هفتگی پرستاران در بخش های مراقبت ویژه بپردازند.
  کلیدواژگان: حساسیت اخلاقی، پرستار، بخش مراقبت ویژه
 • زهرا یوسفی، کبری راهزانی *، کوروش رضایی، کیانوش حسینی صفحات 46-53
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تنفس عمیق و آهسته در کنترل درد و پیامدهای ناشی از آن هنگام خروج شیت شریانی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر انجام شد.
  زمینه. آنژیوپلاستی عروق کرونر متداول ترین روش درمانی در 30 سال اخیر جهت درمان تنگی های عروق کرونر بوده است. عدم کنترل یا درمان درد ناشی از خارج ساختن شیت شریانی پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر عواقبی را به دنبال دارد که مهمترین آنها در بیماران قلبی افزایش ضربان قلب و فشار خون است.
  روش کار. در این کارآزمایی بالینی، 60 بیمار تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر که در دوره زمانی اردیبهشت تا مرداد سال 1394 در بخش کت لب بیمارستان دکتر شریعتی بستری شدند با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مداخله این پژوهش، آموزش روش تنفس عمیق و آهسته با نسبت زمانی دم به بازدم 4 به 6 بود. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها. میانگین نمره درد در گروه مداخله بلافاصله پس از خروج شیت و 5 دقیقه پس از آن به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین فشار خون و ضربان قلب مشاهده نشد. میانگین دفعات بروز حمله وازوواگال در گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر از گروه مداخله بود. میانگین موارد بروز عوارض عروقی علیرغم تفاوت های مشاهده بین دو گروه در زمان های مختلف اختلاف آماری معناداری نداشت.
  نتیجه گیری. استفاده از روش تنفس عمیق و آرام در کنترل درد و تعداد موارد بروز حملات وازوواگال پس از خروج شیت شریانی موثر است و می تواند به عنوان یک روش آسان و بی خطر از ایجاد نارضایتی ناشی از درد و عوارض آن در بیماران پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: آنژیوپلاستی عروق کرونر، پیامدهای درد، تنفس عمیق و آرام، خارج کردن شیت شریانی
 • رسول آذرفرین، محمدضیا توتونچی قربانی، زهرا عریضاوی *، منیژه یوسفی مقدم صفحات 54-62
  هدف. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حرکت زودهنگام بر شاخص های تنفسی بیماران پس از جراحی قلب باز در بخش مراقبت های ویژه مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران بود.
  زمینه. دوران پس از جراحی قلب باز یکی از مهمترین دورانی است که بیمار به علت بیماری زمینه ای و ترومای جراحی در معرض خطر ابتلا به عوارض و مشکلات قرار دارد. حرکت زودهنگام یکی از راهکارهایی است که می تواند از این عوارض پیشگیری کند و پرستار بخش مراقبت ویژه از اعضاء کلیدی در انجام این اقدام است.
  روش کار. تحقیق حاضر، یک کارآزمایی بالینی با تعداد 104 بیمار کاندید جراحی قلب باز بود. بیماران به روش تخصیص تصادفی در دو گروه 52 نفری آزمون و کنترل قرار گرفتند. حرکت و خروج از تخت در گروه کنترل طبق روال بیمارستان پس از ترخیص از بخش انجام گرفت و گروه آزمون در روزهای دوم و سوم پس از جراحی، حرکت زودهنگام (تغییر پوزیشن، نشستن روی تخت، آویزان کردن پاها از تخت، نشستن روی صندلی کنار تخت و قدم زدن در بخش) متناسب با توانایی بیمار انجام دادند. تاثیر این مداخله بر شاخص های تنفسی بیماران مورد بررسی قرار گرفت. سایر برنامه های درمانی در دو گروه یکسان بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری تی مستقل، کای دو و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. بین دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی و سابقه بیماری های زمینه ای تفاوت معنی داری وجود نداشت. عملکرد بهتر ریوی و تغییرات مناسب گازهای خون شریانی در گروه آزمون مشاهده شد. میزان ظرفیت دمی و اشباع اکسیژن خون شریانی در گروه آزمون به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری. حرکت زودهنگام پس از جراحی قلب باز یک مداخله ایمن و قابل اجرا است و می تواند اثر مثبتی بر شاخص های تنفسی بیماران بگذارد و موجب کاهش عوارض ریوی متعاقب جراحی گردد. این اقدام به عنوان یک راهکار برای کاهش عوارض ریوی در این بیماران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: حرکت زودهنگام، جراحی قلب باز، شاخص های تنفسی
 • طاهره نجفی قزلجه، لیلا کلهر * صفحات 64-71
  هدف. در این مقاله مروری سعی شده است پیامدهای بالینی تزریق خون در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر بررسی شود.
  زمینه. علی رغم تلاش ها برای کاهش استفاده از فرآورده های خونی در جراحی های قلب، مصرف آن همچنان بالا می باشد. خون بایستی به عنوان یک منبع کمیاب در نظر گرفته شود که می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد.
  روش کار. در این بررسی مروری، مقالات پژوهشی منتشر شده بین سال های 2002 تا 2015 با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Science Direct و منابع کتابخانه ای با کلیدواژه های تزریق خون، عوارض تزریق خون، پیامدهای بالینی، جراحی بای پس قلبی ریوی و معادل انگلیسی آنها، مقالات مربوط مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها. از مجموع 15 مقاله مورد بررسی مشخص گردید که بقا در طی 30 روز اول و همچنین، در طی سال اول پس از جراحی قلب در بین بیماران با تزریق خون به طور معنی داری کمتر از بیماران بدون تزریق خون می باشد. وقوع مرگ در دوره کوتاه مدت و بلندمدت بعد از جراحی نیز در بین بیماران با تزریق خون به طور معنی داری بیشتر از بیماران بدون تزریق خون است. همچنین، عوارضی از قبیل فیبریلاسیون دهلیزی، عفونت ، پنومونی و سکته مغزی نیز به طور معنی داری در بین بیماران دریافت کننده خون بالاتر است.
  نتیجه گیری. تزریق خون برای بیمار تحت جراحی قلب باعث افزایش مرگ، افزایش اقامت در بیمارستان و عوارض متعدد دیگر می شود و نیاز است سیاست تزریق خون محدود در برابر تزریق خون آزاد در مراکز جراحی قلب در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تزریق خون، پیامد بالینی، جراحی قلب
 • حمید پیروی، منا علی نژاد نایینی*، احمد امین صفحات 72-79
  هدف. هدف این مقاله مروری، معرفی پدیده کاشکسی قلبی برای اعضاء تیم درمانی مراقبتی به ویژه پرستاران است. به نظر می رسد آشنایی بیشتر اعضاء این تیم با پدیده کاشکسی بتواند آن را در کانون توجه برنامه مراقبتی برای بیماران درگیر با این مسئله جدی قرار دهد. زمینه. نارسایی قلبی وضعیتی سیستمیک است که با اختلال در کار قلب آغاز می شود و به دنبال آن، اختلال عملکرد بیشتر ارگان های بدن از جمله سیستم قلبی عروقی، ماهیچه ای اسکلتی، کلیوی، عصبی و غدد، ایمنی، هموستات، و التهابی رخ می دهد. نارسایی قلبی اکنون به عنوان یک بیماری چند سیستمی دیده می شود که می تواند ناخوشی هایی همچون کم خونی، مقاومت به انسولین، به هم خوردن توازن سیستم اتونومیک، و کاشکسی قلبی را ایجاد کند. با وجود اهمیت پدیده کاشکسی در افراد با نارسایی قلبی، به نظر می رسد به اندازه کافی در برنامه درمانی مراقبتی تیم ارائه دهنده خدمات سلامتی مورد توجه قرار نمی گیرد. روش کار. این مقاله به مرور مطالعات انجام شده بین سال های 1999 تا 2016 درباره کاشکسی قلبی می پردازد. جستجو در پایگاه های علمی Science direct و PubMed با کلیدواژه های نارسایی قلبی و کاشکسی قلبی منجر به یافتن 493 عنوان مقاله، شد. پس از بررسی مقالات، تعداد 41 عنوان مقاله برای تهیه مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها. طی دو دهه گذشته، با توجه به عدم وجود تعریفی واحد درباره کاشکسی قلبی، تلاش های بسیاری در راستای ارائه تعریفی واحد برای این پدیده صورت گرفته است. عدم توازن کاتابولیک/ آنابولیک و غلبه پدیده کاتابولیسم به دلیل مجموعه ای از فرایندهای ایمیونولوژیک، متابولیک، و عصبی هورمونی به عنوان پاتوفیزیولوژی این پدیده مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر این فرایندها در اوایل شکل گیری نارسایی قلبی مزمن برای حفاظت قلب و سیستم گردش خون از آسیب و به منظور جبران کاهش عملکرد ماهیچه قلبی فعال می شوند. با توجه به اینکه مکانیسم های ایجاد کاشکسی چندگانه هستند، لازم است در درمان، مکانیسم های متعددی به طور همزمان مورد توجه قرار گیرند. اقدامات درمانی توصیه شده مبتنی بر پیشگیری، ورزش، تغذیه، و استفاده از داروها هستند. نتیجه گیری. کاشکسی قلبی به عنوان یکی از عوارض نارسایی قلبی مزمن اثرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی بیمار و پیامدهای بیماری دارد. موفقیت راهبردهای درمانی برای پیشگیری یا درمان کاشکسی قلبی به میزان زیادی به تبعیت بیمار از رژیم درمانی بستگی دارد، زیرا این راهبردها چنگانه هستند و لازم است به طور صحیح و کامل اجرا شوند.
  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، کاشکسی قلبی، پاتوفیزیولوژی، درمان
|
 • Alireza Nikbakht, Nasrabadi, Parisa Bozorgzad, Mirsaid Yekani, Nejad, Adeleh Jafarloo *, Maryam Rahmati Pages 6-15
  Aim. This study was conducted to examine the effect of nursing ethics workshop on patients rights practiced by nurses in the emergency department.
  Background. According to the goals of 20 years vision and development plans of Iran, moving toward improving the quality and safety of patients and their rights are of the main priorities of health care system approved by national and international experts and authorities.
  Method. This study is quasi-experimental study with control group. To measure dependent variable (patient’s right practice by nurses), before and after intervention, perspectives of 180 patients admitted to emergency department were selected by convenience sampling. Intervention was implemented for emergency department nurses. All emergency department staff nurses working in a governmental hospital in the City Shahriar, Iran, were selected. The data were collected through a questionnaire composed of 2 parts, demographic information and 15 questions designed based on patients rights protocol in 5 domains with Likert scale. In order to ensure reliability, Cronbach’s Alpha was calculated for internal consistency coefficient through interviews with 20 patients (α=0.84). Validity of the questionnaire was evaluated by 10 experts. The questionnaire were completed before and one month after intervention through interviewing with patients admitted to the emergency department during the data collection time period. Data were analyzed by SPSS version 22.
  Findings. Before intervention, the mean score of patient’s right practice was 58.83±16.81 and after intervention, the mean score of patient’s right practice increased to 84±8.12. There was a statistically significant difference between the mean total score of patient’s rights practice based on patients perspectives, before and after intervention (p˂0.0001). The lowest score for patient’s rights practice was reported for the domain information giving (15%) and the highest score was reported for the domain respect for privacy (82.7%).
  Conclusions. The intervention (nursing ethics workshop) has a positive effect on patient’s rights practice by nurses in the emergency department.
  Keywords: Patient's rights, Nursing ethics, Workshop
 • Somayeh Nikkhah*, Fariba Borhani, Mohammad Jalali, Sudeh Shahsavari, Kianoosh Nirumand, Zandi Pages 16-24
  Aim. The aim of this study was to determine the effect of patient education and nurse-led telephone follow-up (telenursing) on adherence to treatment in patients with acute coronary syndrome admitted to cardiac care units hospitals affiliated to Alborz University of Medical Sciences.
  Background. Increasing adherence to treatment is essential in patients with acute coronary syndrome to reduce readmissions and improve the recovery, but only patient education does not guarantee the adherence to treatment and it is necessary to follow-up patients after discharge.
  Method. This randomized clinical trial study was conducted on patients with acute coronary syndrome admitted to the selected hospitals of Karaj, Iran, in 2014. In this study, 90 patients were selected purposively and randomly allocated in three groups of education (n=30), education/ telephone follow-up (n=30), and control (n=30). Data collection instrument was questionnaire. Data were gathered at baseline and 12 weeks after the intervention. Patients in educational groups (education, and education/ telephone follow-up groups) were trained before discharge using educational pamphlets. Telephone follow-up were implemented for education/ telephone follow-up group for 3 months; twice a week in the first six weeks and weekly in the second six weeks. The data was analyzed by descriptive and inferential statistics in SPSS version16.
  Results. After intervention, there was a statistically significant difference between the groups in terms of adherence to treatment (P=0.001). Participants in the education/ telephone follow-up group and education group experienced more improvement in adherence to treatment than the control group.
  Conclusion. Both patient education and education/ telephone follow-up have effect on improvement of adherence to treatment, but education/ telephone follow-up results in more improvement in adherence in comparison to education. It is recommended to implement education/ telephone follow-up for patients with acute coronary syndrome.
  Keywords: Nurse, led telephone follow, up (telenursing), Patients education, Acute coronary syndrome, Adherence to treatment
 • Arash Farahani *, Ebrahim Masoudnia Pages 26-34
  Aim. The present study aims to determine the relationship between family performance indices (cohesion, expressiveness, and conflict) and the risk of myocardial infraction.
  Background. Cardiovascular diseases, especially myocardial infraction, is the first factor of fatality in the world and also in Iran. The etiology of myocardial infraction is a very complicated. One of the risk factors overlooked in the studies associated with the etiology of cardiovascular disorders is family and performance indices of the family.
  Method. The present research was conducted by a case-control cross-sectional design. The data were collected from two groups, a group of 50 patients with myocardial infraction symptoms (case group) referring to Heshmat Specialized Hospital for Cardiology in Rasht and Tehran Specialized Heart Center, and a group of 50 healthy persons (control group) with no symptoms of myocardial infraction. The data gathering tool included Family Relationships Index. The data were analyzed by SPSS version 16 using MANOVA method.
  Findings. There was a statistically significant difference between case and control groups in terms of control variables: history of myocardial infarction, education, history of smoking, history of cholesterol and hypertension (pConclusion. Deficiency in family performance indices, including cohesion, and conflict in family relationships, are among the main risk factors of myocardial infarction. Therefore, it is necessary to prepare and implement social, behavioral and educational interventions in order to prevent negative effects of inadequacies in family performance indices.
  Keywords: Family performance indices, Myocardial infarction, conflict, Expressiveness, Cohesion
 • Rasool Farasatkish, Nasrin Shokrollahi, Hossein Zahednezhad* Pages 36-45
  Aim. The aim of this study was to evaluate the ethical sensitivity and its relationship with demographic characteristics in critical care nurses of Shahid Rajaee Heart Center in Tehran.
  Background. Nurses are the largest group of service providers in the health care system, and must be aware of and sensitive to ethical issues related to their profession. Ethical sensitivity is the basis of ethics in nursing enabling nurses to take care of their patients effectively and ethically.
  Method. In this descriptive-analytical study, 181 nurses working in the intensive care units of Shahid Rajaee Heart Center hospital were randomly selected. Data were collected through demographic questionnaire and standard questionnaire of the nurses’ moral sensitivity. Moral sensitivity has six aspects: respecting the patient independence, awareness of how to communicate with patients, professional knowledge, experiencing the ethical problems, using moral concepts in decision-making ethics, integrity and benevolence. The data were analyzed based on SPSS version 19, using descriptive and inferential statistics.
  Findings. The mean score of nurses’ ethical sensitivity was 70.85±7.73 with the highest scores in the domain knowledge of how to communicate with patients and the lowest score was related to the domain the level of professional knowledge. Among the demographic variables, there was a statistically significant correlation of age, average weekly work hours, and years of working with ethically sensitive nurses; with the increase of age and experience, the moral sensitivity was also increased, while the ethical sensitivity decreased as a result of the increase of average weekly work hours.
  Conclusion. Considering that moral sensitivity in this study was moderate, it is recommended that nurse managers standardize the weekly working hours of the nurses in intensive care units in order to increase the ethical sensitivity in nurses.
  Keywords: Moral sensitivity, Nurse, Intensive care unit
 • Zhra Yousefi, Kobra Rahzani *, Korosh Rezaei, Kianoosh Hoseini Pages 46-53
  Aim. This study was conducted to examine the effect of deep and slow breathing on pain and pain outcomes during arterial sheath removal after undergoing coronary angioplasty.
  Background. During the last 30 years, coronary angioplasty has been the most common method for management of coronary artery stenosis. Lack of control or treatment of the pain caused by arterial sheath removal may have some consequences, most notably increased heart rate and blood pressure in patients.
  Method. This is a clinical trial study conducted on 60 patients undergoing coronary angioplasty, hospitalized between April and August 2015 in the catheterization laboratory of Shariati hospital, Tehran, Iran. Patients were divided into two groups using random number table. The intervention was slow, deep breathing techniques by inhale and exhale ratio of 4 to 6. Data were analyzed using SPSS.
  Findings. Immediately and 5 minutes after sheath removal, the average pain score in the intervention group was significantly lower rather than control group (PConclusion. The use of slow and deep breathing and relaxation technique is effective on pain management and the incidence of vasovagal attacks after arterial sheath removal, and can be used as an easy and safe method to decrease patients’ discontent caused by pain.
  Keywords: Coronary angioplasty, Consequences of pain, Deep, slow breathing, Arterial sheath removal
 • Rasoul Azarfarin, Ziae Totonchi, Zahra Arizavi *, Manizheh Yousefi, Moghadam Pages 54-62
  Aim. The aim of this study was to evaluate the effect of early mobility on respiratory parameters in patients after open heart surgery.
  Background. Post-operative phase of open heart surgery is the most critical period during which many serious and fatal complication can occur. Early mobility can prevent such complications. The role of the critical care nurse is crucial in this regard.
  Method. In a randomized clinical trial, 104 patients who were candidate for open heart surgery were randomly assigned to experimental (n=52) and control (n=52) group. Patients in control group received hospital routine treatments. Patients in experimental group were mobilized from the bed in the first, second and third day after surgery. Early mobility included change position, siting on the bed, legs dangling off the bed, sitting in the chair next to the bed, and walking). The effect of early mobilization on respiratory indices was examined. Data were analyzed in SPSS version 18 using independent t-test, Chi-square and one way ANOVA statistical testes.
  Findings. There was no statistically significant difference between groups regarding demographic variables and underlying disease. Better lung function and arterial blood gases suitable changes were seen in the experimental group. Inspiratory capacity and arterial oxygen saturation was greater in the experimental than control group.
  Conclusion. Early mobility after open heart surgery is a safe and effective intervention and can have a positive effect on the patient's respiratory indices reducing pulmonary complications following surgery.
  Keywords: Early mobilization, Open heart surgery, Respiratory indices
 • Tahereh Najafi Ghezeljeh, Leila Kalhor* Pages 64-71
  Aim. The aim of this review was to determine the clinical outcomes of blood transfusion in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery.
  Background. Despite efforts to reduce the use of blood products in cardiac surgeries, its use is still high. Blood should be considered as a scarce source which can lead to some clinical outcomes.
  Method. In this paper, a review was conducted on the studies published between 2002-2015. The studies were searched out through scientific databases, including PubMed and Science Direct by the keywords blood transfusion, adverse effects, clinical outcomes, coronary artery bypass graft surgery and their Persian equivalents.
  Findings. The review of 15 studies revealed that survival rate 30 days and 1 year among patients received blood transfusion were significantly less than patients without blood transfusion. Mortality (short and long term) in patients with blood transfusion was significantly higher than patients without blood transfusion. Also, patients receiving blood transfusion had more complications including atrial fibrillation, infection, pneumonia and cerebral vascular accident as compared with patients without blood transfusion.
  Conclusion. Blood Transfusion increases mortality, hospital stay and several various complications. It is essential that policy of limited blood transfusion to be considered against free blood transfusion.
  Keywords: Blood transfusion, Clinical outcomes, Heart surgery
 • Hamid Peyrovi, Mona Alinejad, Naeini *, Ahmad Amin Pages 72-79
  Aim
  The aim of this review was to introduce cardiac cachexia for health care team, especially nurses. Acquaintance of health care providers with cardiac cachexia may lead them to pay more attention to this phenomenon when taking care of heart failure patients with cardiac cachexia.
  Background
  Heart failure is a systemic condition starting with heart dysfunction followed by dysfunction of most body organs including cardiovascular, musculoskeletal, renal, neuroendocrine, immune, haemostatic, and inflammatory systems. Heart failure is already considered as a multisystem disease which can lead to such morbidities as anemia, insulin resistance, autonomic nervous system imbalance, and cardiac cachexia. Despite the importance of cachexia phenomenon in people with heart failure, it seems that it is not sufficiently considered by health care providers in the treatment and care program.
  Method
  In this paper, a review was conducted on the studies published between 1999-2016 about cardiac cachexia. The studies were searched out through scientific databases, including PubMed and Science Direct by the keywords heart failure and cachexia. The search resulted in 493 papers out of which 41 paper were considered in this review.
  Findings
  In the last two decades, many attempts have been made to determine a unified definition of the cachexia. An anabolic/ catabolic imbalance with the dominance of catabolism which is the result of a combination of immunologic, metabolic, and neuroendocrine processes has been considered as pathophysiology of cardiac cachexia. In the early period after development of chronic heart failure, most of these processes are activated to protect heart and circulatory system from damage and also, to compensate for decreased cardiac muscle performance. Mechanisms of cachexia development are multiple, and it is necessary for treatment to consider several mechanisms simultaneously. Therapeutic management is based on prevention, exercise, nutrition, and drugs.
  Conclusion
  Cardiac cachexia as a complication of chronic heart failure has adverse effects on patients’ quality of life and outcomes. The success of strategies for prevention or treatment of cardiac cachexia greatly depends on patients adherence to therapeutic regimen; multidimensional nature of strategies makes it necessary to be implemented in a comprehensive and right way.
  Keywords: Heart failure, Cardiac cachexia, Pathophysiology, Treatment