فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 98 (تابستان 1395)
 • پیاپی 98 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/27
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سیده زهره جلالی، الهام بیدآبادی، احسان کاظم نژاد، سیامک دیوشلی* صفحات 1-8
  مقدمه
  بروز خونروی داخل بطنی در نوزادان به عوامل بسیاری بستگی دارد و این چالش سبب شده در مطالعات گوناگون میزان های متفاوتی گزارش شود. از این رو بر بررسی و مطالعه بیشتر برای رسیدن به سنجه های خطر مشترک و گواهمندی پافشاری شده است.
  هدف
  تعیین عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی آینده نگر نوزادان بستری شده با اندیکاسیون سونوگرافی مغزی و سی تی اسکن، در بردارنده همه نوزادان پر ترم و نوزادان ترم با نشانه هایی چون: تشنج، افت هموگلوبین بدون توجیه، هیپوگلیسمی،... بررسی شدند. برای تشخیص خونروی داخل مغزی از سونوگرافی و سی تی اسکن در صورت روادید پزشک درمانگر، در روز های 3، 7، 14و 28 (هنگام ترخیص) استفاده شده پی گیری بیماران به مدت 6 ماه به وسیله نورولوژیست انجام شد. داده های گرد آوری شده با نرم افزاز SPSS نسخه 17 تجزیه و تحلیل آماری شد.
  نتایج
  خونروی مغزی درنوزادان با سن حاملگی بیش از 37 هفته ، 13/1% بود. این میزان در نوزادان با سن بارداری زیر 35 هفته 51/30% بود. (001/0P=) خونروی مغزی در زایمان NVD، 8/8% و در زایمان بروش C/S، 3/5 % بود. (001/0P=) در هم سنجی پراکنش نمره آپگار نیز درصد خونروی مغزی در نوزادان با آپگار بیش از 7، 8/1% و این میزان در آپگار زیر 3، 7/66 % بوده است. (0001/0P=) در این مطالعه وزن تولد (0001/0P=) و دور سر(0001/0P=) و همچنین نیاز به تهویه مکانیکی(0001/0P=) از عوامل خطر و پیش بینی کننده(predictor) خونروی مغزی بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ما نشان داد وزن کم هنگام تولد، سن حاملگی زیر 35 هفته، کوچک بودن دورسر و دریافت ونتیلاسیون مکانیکی در نوزادان می توانند عوامل خطر معنی دار بروز خونروی باشد. همچنین، در نوزادانی که به روش زایمان طبیعی متولد شده بودند، یا نیاز به احیا در بدو تولد داشته و نمره آپگار پایین تری داشتند، خونروی مغزی شیوع بیشتری داشت.
  کلیدواژگان: خونریزی داخل مغزی، عوامل خطر، نوزادان
 • ملاحت خلیلی، پردیس رحمت پور *، فاطمه براری، طوبی حسین زاده صفحات 9-16
  مقدمه
  مطالعات علم سنجی با ارزیابی اولویت، چشم انداز و گنجایش، به سیاستگذاران و مدیران دانشگاه ها و روسای مراکز پژوهشی در گماردن و توازن بودجه با هزینه، انتصاب، ارتقای پژوهشگران و موسسه ها کمک کرده و به شناخت بهتر نقاط توان و ناتوانی گردآورهای زیر پوشش می انجامد.
  هدف
  بررسی تولید علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نمایه شده در اسکوپوس تا پایان سال 2014 با استفاده از شاخص های نوین علم سنجی.
  مواد و روش ها
  پژوهش، مطالعه ای مقطعی در گستره علم سنجی است که به بررسی تولید علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نمایه شده در اسکوپوس از آغاز راه اندازی تا پایان سال 2014 می پردازد. داده ها از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس جستجو و تولید علمی و تعداد گواهمندی به آن ها برون آورده شد. شناسه های علم سنجی در سه دسته کمی، کیفی و ترکیبی برآورد شد.
  نتایج
  845 تولید علمی با 3078 استناد، با نشانی این دانشگاه در اسکوپوس نمایه شده بود. «تعداد تولید علمی به نویسندگان» 28/5 ، نسبت تعداد نسبت «تعداد تولید علمی به تعداد اعضای هیات علمی» 28/2 و نسبت «استنادات به مقاله ها» 64/3 بود. H index این دانشگاه 23 و g Index 32، e Index 11/18 و M–Quotient 35/1 بود.
  نتیجه گیری
  روند نشر تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رو به رشد است. از سویی کمابیش نیمی از تولیدات علمی این دانشگاه بدون دست کم یک استناد بوده و به دلیل پایین بودن استنادات، شاخص های ترکیبی نیز سطح مناسب ندارند. از این رو پیشنهاد می شود برای بالا بردن تولید علمی، بستر مناسبی برای آسان سازی کارهای پژوهشی در بخش های گوناگون دانشگاه و ارتقای کارکرد کیفی همراه با گسترش کمی آنها فراهم شود.
  کلیدواژگان: تولیدات علمی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، علم سنجی
 • هومان هاشمیان، محمدمهدی کرم بین *، شراره قرباندوست صفحات 17-23
  مقدمه
  مونونوکلئوز عفونی نشانگان بالینی است که به ویژه در کودکان، نوجوانان و بالغان جوان دیده می شود. چون نشانه های بالینی و آزمایشگاهی مونونوکلئوز عفونی در کانون های گوناگون دنیا و در سن های مختلف با هم تفاوت دارد، مطالعه در نقاط مختلف می تواند ارزش شایانی در بهبود روند تشخیص و درمان مبتلایان داشته باشد.
  هدف
  تعیین فراوانی مشخصات جمعیت شناختی و علایم بالینی، آزمایشگاهی بیماران بستری با تشخیص پایانی مونونوکلئوز عفونی در بیمارستان 17 شهریور رشت از سال 88 تا 92.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی و گذشته نگر، پرونده 99 بیمار بستری با تشخیص نهایی مونونوکلئوز عفونی بستری در بیمارستان 17 شهریور رشت از سال 88 تا 92 بررسی شد. خصوصیات جمعیت شناختی، بالینی و آزمایشگاهی استخراج گردیده و با آمار توصیفی به توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 آنالیز شد.
  نتایج
  در این مطالعه 99 بیمار دچار مونونوکلئوز عفونی با میانگین سنی 3/3± 19/6 سالگی بررسی شدند که 55% بیماران را پسران تشکیل می دادند. بیشترین فصل دچار شدن، تابستان (35%) و پس از آن بهار (30%) بوده است. شایع ترین شکایت اصلی بیماران تب (8/88%) و سپس گلودرد (6/63%) بود. میانگین مدت آغاز علایم تا مراجعه به بیمارستان 41/3±19/6 روز بود. شایع ترین نشانه بالینی بیماران تانسیلوفارنژیت (9/98%)، سپس، لنفادنوپاتی گردنی(9/93%) و تب (9/93 %) بود. لکوسیتوز در 7/73 %، لنفوسیتوز 6/62 % ، لنفوسیتوز آتی پیک در 3/29%، آنمی در 1/13 % و ترومبوسیتوپنی در 1/6 % افراد وجود داشت. همچنین، 5/54 % سرعت رسوب گلبولی (ESR) بالا، 5/46 % آنزیم های کبدی افزایش یافته، 1/11% تست مونو مثبت و 9/92% تست مثبت آنتی بادی از نوع M در برابر کپسید ویروس (IgM-VCA) داشتند. شایع ترین پیامد، دیسترس تنفسی (در 5 بیمار) بود. همچنین، در یک بیمار فوت (با تابلوی دیسترس تنفسی و خونروی) پیش آمد.
  نتیجه گیری
  شایع ترین شکایت اصلی بیماران تب و سپس گلودرد بود و شایع ترین علامت بالینی تانسیلوفارنژیت، سپس، لنفادنوپاتی گردنی و تب بدست آمد. پیشنهاد می شود تفاوت در وانمود بالینی و شیوع آنها در منطقه ما در روند تشخیص بیماری مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جمعیت شناسی، مونونوکلئوزعفونی، نشانگرهای بیولوژیکی، نشانه ها و علائم بیماری
 • سجاد رضایی، کریم عسگری مبارکه *، عالیا صابری، پروانه کشاورز، احسان کاظم نژاد لیلی صفحات 24-36
  مقدمه
  شیوع دمانس پس از سکته مغزی ایسکمی(PISD) چشمگیر است و این بیماری مغزی- عروقی می تواند خطر بروز دمانس را افزایش دهد. با این وجود متغیرهای جمعیتی مرتبط با PISD اغلب به خوبی درک نشده است.
  هدف
  تعیین شیوع PISD و محاسبه ی نسبت خطرزایی هریک از عوامل جمعیت شناختی در رابطه با بروز آن در مطالعه ای بنا نهاده شد بر بیمارستان در استان گیلان.
  مواد و روش ها
  در مطالعه کوهورت گذشته نگر 206 بیمار که به طور متوسط شش ماه از سکته مغزی ایسکمی آنها می گذشت به شیوه ی نمونه گیری پیاپی و غیراحتمالی از 760 بیمار دارای شرایط انتخاب شدند که طی فروردین 1391 تا فروردین 1393 از درمانگاه دپارتمان نورولوژی بیمارستان پورسینای شهر رشت شده بودند. همه بیماران با معاینه چند وجهی نورولوژی و بررسی یافته های پیمایشCT و MRI، ارزیابی وضعیت شناختی کنونی و پیش مرضی به ترتیب با آزمون های ACE-III و IQCODE و همچنین مصاحبه ی ساختاریافته بالینی برپایه ی سنجه های DSM-5 برای تشخیص اختلال عصبی- شناختی عروقی شدید قرار گرفتند.
  نتایج
  از 206 بیمار، 48 نفر دچار PISD تشخیص داده شدند (شیوع 3/23%). رگرسیون مخاطره نسبی کاکس نشان داد سن بالاتر(035/0=P،11/1-00/1:CI%95 ،06/1=[HR] نسبت خطر)، میزان تحصیلات پایین تر (021/0=P ،94/0-44/0:CI%95 ،64/0=HR)، شدت سکته مغزی بیشتر (004/0=P،37/1-06/1:CI%95 ،21/1=HR) که با مقیاس سکته مغزی موسسه ملی سلامت(NIHSS) سنجیده می شد و نارسایی شناختی پیش مرضی بیشتر (0001/0>P ،87/15-34/2:CI%95 ،09/6=HR) که با پرسشنامه ی آگاهی دهنده از نقصان شناختی در سالمندان(IQCODE) سنجیده می شد، خطر بروز PISD را به طور متوسط شش ماه پس از سکته مغزی پیشگویی می کند.
  نتیجه گیری
  شیوع PISD در بیماران مرخص شده از بیمارستان طی یک دوره شش ماهه چشمگیر است. بازشناسی به هنگام متغیرهای جمعیتی مرتبط با PISD می تواند به درمان اثربخش تر و پیشگیری از افت بیشتر کارکرد بیماران سکته مغزی کمک کند.
  کلیدواژگان: تشخیص، سکته مغزی عروقی، شیوع، عوامل خطر
 • فاطمه یونسی *، موسی کافی، عباس قنبری صفحات 37-44
  مقدمه
  نشانگان روده تحریک پذیر از شایع ترین اختلال های گوارشی با برآورد شیوع 22% در جمعیت عمومی است. سبب شناسی این بیماری همچنان نامعلوم باقی مانده اما بازتاب روان بر فیزیولوژی دستگاه گوارش انکارناپذیر است. نظر به اهمیت عوامل روانشناختی در IBS، بررسی ریزبینانه تر این عوامل با تمرکز بر ویژگی های شخصیت این بیماران و انواع آن با چیرگی اسهال، یبوست و تناوب اسهال و یبوست لازم به نظر می رسد.
  هدف
  مقایسه ویژگی های شخصیت در مبتلایان به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد سالم.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه از نوع توصیفی- مقایسه ای بود. آزمودنی ها دربردارنده 170 نفر (85 بیمار IBS (21 بیمار با غلبه اسهال، 30 بیمار با غلبه یبوست و34 بیمار با تناوب اسهال و یبوست) و 85 سالم) بود که به روش نمونه گیری در دسترس، از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دولتی رازی شهر رشت پس از ارزیابی بالینی توسط متخصص گوارش و استفاده از ملاک های تشخیصی روم ΙΙ انتخاب شدند. برای بررسی ویژگی های شخصیت از فرم کوتاه پرسشنامه NEOPI-R، ساخته مک کری و کوستا استفاده شد. این پرسشنامه شامل 5 عامل بزرگ شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق یا سازگاری و وجدانی بودن) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های t نمونه های مستقل و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شد و p کمتر از 05/0 معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  افراد دچار IBS در مقایسه با افراد غیر مبتلا به طور معنی دار در خرده مقیاس روان رنجور خویی(001/0≥ P) نمره بالاتر و در خرده مقیاس برون گرایی (001/0≥ P) نمره پایین تر کسب کردند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ویژگی های شخصیت این بیماران (روان رنجورخویی و درون گرایی) می تواند کانون توجه بالینی روانشناسان و متخصصان در درمان روانشناختی بیماران دچار نشانگان روده تحریک پذیر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استرس، سندرم روده تحریک پذیر، شخصیت
 • عبدالرسول سبحانی، زهره حیدرنژاد *، ماندانا منصورقناعی، فاطمه سلامت صفحات 45-50
  مقدمه
  کمبود ویتامین D شایع ترین کمبود تغذیه ای در دنیاست. بر پایه گواهان موجود، ویتامین D در نگهداری هموستاز طبیعی گلوکز میانجی گری می کند و در بررسی های صورت گرفته، کمبود ویتامین D با تراوش برهم زده شده انسولین در پیوند بوده است، اما مطالعاتی که ارتباط میزان 25هیدروکسی ویتامینD در گردش و خطر دیابت بارداری را بررسی کرده اند، اندک و حتی برخی ناسازگار بوده اند.
  هدف
  تعیین ارتباط کمبود ویتامین D و دیابت بارداری
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مورد- شاهدی بر 154 زن باردار 50-15 ساله مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا رشت انجام شد. بیماران پس از گرفتن فرم داده ها دربردارنده سن، قد، وزن، پیشینه کامل طبی و بارداری از نظر دیابت بارداری بررسی شدند. سپس، سنجش میزان ویتامینD با کیت Diasorinبه روش CLIA صورت گرفت و داده ها با SPSS16 واکاوی شد.
  نتایج
  میانگین سنی گروه سالم 96/4 ± 75/26 و گروه دچار دیابت بارداری 73/5± 07/27 سالگی بود. (7/0 = P) ، افراد دو گروه، سطوح BMI یکسانی داشته و میانگین سرمی ویتامین D در گروه سالم 06/11 ±81/17 و در گروه مبتلا 76/6±41/17 نانومول بر لیتر بوده است (003/0= P). با الگوی رگرسیون لوجستیک، نشان داده شد که با افزایش میزان سرمی ویتامین D، بخت ابتلای به دیابت بارداری 5% کاهش می یابد. (99/0-91/0 CI= ) 95/0 OR=
  نتیجه گیری
  ارتباط وارونه ای بین دیابت بارداری و میزان ویتامینD وجود دارد. ( 002/0 = P)
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، گلوکز، ویتامین دی
 • محمد نوع پسند اصل، محمد دوستار، محمدحسین حاجی علی عسگری * صفحات 51-60
  مقدمه
  بیمارستان ها به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های اجتماعی نقش عمده ای در بهبود وضعیت بهداشت کشور و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دارند و یکی از حساس ترین سازمان های هستند که برای اداره درست آنها باید داده ها به شکلی صحیح گردآوری شده و پس از پالایش، دسته بندی و استنتاج به شکل مناسب و در زمان مناسب در اختیار همه تصمیم گیران بیمارستان بویژه مدیران و روسای آن قرار گیرد.
  هدف
  تعیین نقش سیستم های اطلاعات بیمارستانی و عملکرد بیمارستان ها با توجه به رضایتمندی بیماران از دیدگاه کارکنان.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این پژوهش کارکنان بیمارستان های رشت بودند که سیستم اطلاعات مدیریتی داشتند. تعداد نمونه آماری 320 نفر بود. داده ها با پرسشنامه جمع آوری و با الگوی معادله ساختاری موشکافی شد. نمونه بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران محاسبه شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین رضایتمندی بیمار و عملکرد بیمارستان و همچنین رابطه معنی داری بین سیستم اطلاعاتی بیمارستان و عملکرد بیمارستان وجود داشت.(p<000/0)
  نتیجه گیری
  وجود سیستم اطلاعات بیمارستانی و زیرمجموعه های آن موجب رضایتمندی بیمار و در نتیجه ارتقاء عملکرد بیمارستان می گردد.
  کلیدواژگان: رضایت بیمار، سیستم اطلاعات بیمارستانی
 • مهرسیما عبدالله زاده، فرنوش فرضی *، امیر پیروز، میرنظام میرچرخچیان، آبتین حیدرزاده، گلاره بی آزار، کاوه میرمظفری صفحات 61-69
  مقدمه
  درد حاد پس از جراحی در کودکان با کنشگری پاسخ های تشدید یافته استرسی فیزیولوژی و بیو شیمی باعث عوارض زیادی بعد از جراحی می شود. بلوک کودال و انفیلتراسیون داخل زخم دو روش موثر در کنترل درد بعد از جراحی کودکان است.
  هدف
  سنجش این دو روش در کنترل درد بعد از اعمال جراحی کودکان.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی دو سوکور، 110 کودک مورد جراحی هرنیورافی و ارکیوپکسی الکتیو به طور تصادفی به دو گروه بلوک کودال و انفیلتراسیون داخل زخم تقسیم شدند. دوز دارو در گروه بلوک کودال mg/kg1 از بوپی واکایین 125/0% و در گروه و انفیلتراسیون داخل زخم با mg/kg 5/0 از بوپی واکایین 25/0% بود. برای تصادفی سازی از روش بلاک ثابت تصادفی در بلوک های 4 تایی استفاده شد .نمره ی درد، زمان شروع ادرار و دفع گاز روده ای، میزان رضایتمندی پدر و مادر، زمان دریافت نخستین دوز استامینوفن و تعداد و دوز مجموع استامینوفن دریافتی در ساعت های 1-6-12-24 بعد از جراحی ثبت شد.
  نتایج
  شدت درد 24ساعت بعد از جراحی در هر دو گروه کودال(0001/0p=) و انفیلتراسیون (0001/0p<) به طور معنی دار کاهش یافت. بین سیر تغییر نمره درد (8/0(p=، زمان اولین دوز دریافتی استامینوفن (77/0P=)، تعداد دفعات (81/0(p= و دوز کلی آن (9/0(p=، زمان آغاز فعالیت روده ای (44/0(p= و زمان نخستین دفع ادرار (66/0p=) در برش های زمانی مورد بررسی بین دوگروه اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  ولی تفاوت معنی دار بین دو گروه در میزان رضایتمندی والدین در مقاطع زمانی بررسی شده وجود داشت و در گروه انفیلتراسیون در ساعت های پایانی بیش از گروه بلوک کودال بود(002/0p=).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد انفیلتراسیون داخل زخم و بلوک کودال دو روش موثر در کنترل درد بعد جراحی می باشند. ولی با توجه به رضایتمندی بیشتر و زمان بری کمتر، روش انفیلتراسیون داخل زخم بهتر است.
  کلیدواژگان: بوپی واکائین، درد پس از عمل جراحی، کودکان
 • مینا مظاهری *، غلامرضا منشئی صفحات 70-79
  مقدمه
  بررسی های گوناگون نشان داده که اختلال هیجانی در نشانگان روده تحریک پذیر شایع است و با آغاز و شدت نشانه های آن ارتباط دارد.
  هدف
  سنجش دشواری تنظیم هیجان در بیماران دچار نشانگان روده تحریک پذیر و افراد عادی.
  مواد و روش ها
  طرح، پژوهش توصیفی از نوع مقایسه ای پس رویدادی بود. از بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر که به مرکز سلامت گوارش شهر اصفهان مراجعه کرده بودند،30 نفر با کنترل مشکلات هیجانی انتخاب شدند. برای مقایسه،30 نفر از افراد عادی (بدون مشکل گوارشی) کم و بیش از نظر مشکلات هیجانی و جنس با گروه بیمار همتا شدند. داده ها با استفاده از مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) و فرم کوتاه مقیاس افسردگی، پریشانی، استرس (21-(DASS گرد آوری شدند.
  نتایج
  نتایج آزمون یومان ویتنی حاکی از آن بود که به رغم کنترل مشکلات هیجانی (افسردگی، اضطراب و استرس)، بین بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد عادی از نظر دشواری در تنظیم هیجان و مولفه های آن، به جز مولفه نا آگاهی هیجانی، تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0P< و 05/0P<).   
  نتیجه گیری
  مبتلایان به نشانگان روده تحریک پذیر، به دلیل نداشتن مهارت های سازگارانه تنظیم هیجان و وجود برخی عوامل بدتنظیمی هیجانی، هیجان منفی بیشتر و شدیدتری را تجربه می کنند و این امر تنظیم هیجان آنها را با مشکل بیشتری روبرو می کند.
  کلیدواژگان: نشانگان روده تحریک پذیر، هیجان ها
 • جلال شاکری، احترام ابراهیمی، سیدعلی موسوی * صفحات 80-88
  مقدمه
  افسردگی اختلال شایعی در بیماران دچار سردرد است، اما در ایران پژوهش های صورت گرفته در مورد همبودی افسردگی و سردرد های اولیه محدود بوده است.
  هدف
  تعیین ارتباط علائم افسردگی و سردرد های اولیه.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مورد- شاهدی همبودی علائم افسردگی و سردرد های اولیه و نیز برخی عوامل تاثیر گذار مانند سن، جنس و نوع سردرد اولیه بررسی شدند.131 بیمار دچار سردرد های اولیه در سن 15 تا 64 سالگی مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان فارابی کرمانشاه و 131 نفر به عنوان گروه شاهد که از جمعیت عمومی شهر کرمانشاه انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه بالینی و با توجه سنجه های انجمن بین المللی سردرد(IHS) و نیز "پرسشنامه افسردگی بک"(BDI) گرد آوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار 18Spss- تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  میزان همبودی افسردگی و سردردهای اولیه 5/58% در گروه مورد و میانگین نمره افسردگی بزرگ تر از گروه کنترل (001/0p<) بود. افسردگی 8/3  برابر شانس ابتلای به سردردهای اولیه را بالا می برد. ارتباط افسردگی و سردردهای اولیه در همه گروه های سنی به غیر از گروه سنی 45-64 ساله معنی دار است (05/0p<).
  نتیجه گیری
  بین افسردگی و سردردهای اولیه ارتباط وجود دارد.
  کلیدواژگان: افسردگی، درد، سر درد
 • معصومه عباسی، منیره آقاجانی نسب، زهرا عطرکار روشن، راضیه حبیبی پور، فهیمه محمدقاسمی * صفحات 89-99
  مقدمه
  رژیم پرچرب باعث آپوپتوز، استئاتوز و التهاب بافت کبد، افزایش آنزیم های کبدی، پراکسیداسیون لیپیدی و رادیکال های آزاد می شود. سرکه بر مسیر آپوپتوز نقش داشته و می تواند باعث کاهش استئاتوز، التهاب و پروفایل های لیپیدی شود. سرکه بالزامیک ویژگی گرد آوری رادیکال های آزاد و غلظت پلی فنل بالا را دارد. 
  هدف
  تعیین اثر آنتی آپوپتوتیک و محافظتی سرکه بالزامیک بر بافت کبد و پروفایل های لیپیدی در موش های صحرایی بر رژیم پرچرب.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی،24 سر موش صحرایی نر ویستار به 3 گروه (8n=)، کنترل، رژیم پرچرب و رژیم پرچرب + سرکه بالزامیک تقسیم شدند. گروه کنترل روزانه 6/16% کیلوکالری و دو گروه دیگر غذای چرب محتوی روغن کانولا دارای 6/51% کیلوکالری مصرف می کردند. پس از 4 ماه، گروه 3 افزون بر غذای دریافتی به مدت 6 هفته روزانه mg/kg 51/0 سرکه بالزامیک به صورت خوراکی در آب دریافت می کرد. در پایان دوره، خونگیری و نمونه برداری از بافت کبد انجام شد. میزان سرمی آنزیم های کبدی و پروفایل لیپیدی به روش فتومتری اندازه گیری و بررسی آپوپتوز به روش تانل انجام شد. استئاتوز، التهاب و فیبروز با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و تری کروم مالوری بررسی شد. آنالیز آماری به روش واریانس یک طرفه و آزمون توکی انجام و مقادیر 05/0p< معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  سرکه باعث کاهش معنی داری در آپوپتوز، استئاتوز، التهاب بافت و فیبروز ورید مرکزی کبد شد (05/0p<). میزان تری گلیسرید در گروه تحت درمان با سرکه به صورت معنی دار کاهش یافت (001/0p<) اما تفاوت معنی داری در سطح سرمی LDL و کلسترول بین گروه رژیم پرچرب و سرکه بالزامیک دیده نشد. سطح سرمی HDL در گروه تحت درمان با سرکه نسبت به گروه رژیم پرچرب افزایش معنی دار نشان داد(05/0p<). سرکه تفاوت معنی داری در سطح آنزیم های کبدی ایجاد نکرد
  نتیجه گیری
  استفاده روزانه سرکه بالزامیک در رت های بر رژیم پرچرب به مدت 6 هفته، اثر محافظتی بر بافت کبد دارد و می تواند باعث افزایش سرمی HDL، کاهش تری گلیسرید، آپوپتوز و استئاتوز بافت کبد شود اما بر میزان آنزیم های کبدی موش های صحرایی اثر ندارد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان ها، (سرکه بالزامیک)، (سرکه خرما)، (سرکه سیب)، کبد چرب، موش صحرایی
 • ابراهیم مسعودنیا *، وحید نیک سرشت صفحات 100-109
  مقدمه
  گرچه مطالعات گوناگون در جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی نشانگر تاثیر الگوی رفتاری نوع A بر بیماری های قلبی کرونر است اما پژوهش های اندک در کشورهای آسیایی نشانگر نبود کارآیی الگوی رفتاری نوع A بر ابتلای به بیماری های قلبی کرونر بوده است.
  هدف
  تعیین رابطه الگوی رفتاری نوع A و ابتلای به آترواسکلروز عروق کرونر در جمعیت برگزیده ایران.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در قالب طرحی مورد- شاهدی انجام شد. داده ها از 77 بیمار با نشانه های آترواسکلروز رگ های کرونر مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی قلب بیمارستان افشار یزد (گروه مورد) و 78 فرد سالم قلبی و در ماه های مرداد و شهریور 1392گردآوری شد. این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. دو گروه، مقیاس پیمایش فعالیت جن کینز (Jenkins Activity Survey)، به عنوان ابزار سنجش الگوی رفتاری نوع A را تکمیل کردند.
  نتایج
  تفاوت معنی دار بین بیماران با علائم آترواسکلروز عروق کرونر افراد سالم از نظر الگوی رفتاری نوع A (01/0< p) به طور کلی و مولفه های برانگیختگی/ ناشکیبایی (01/0< p)، سرعت/ فوریت زمانی (01/0< p) و کوشش برای کامیابی (05/0< p) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  برخلاف داده های آسیایی، این فرضیه که الگوی رفتاری نوع A با خطر فزاینده ابتلای به آترواسکلروز عروق کرونر در جمعیت منتخب ایران در رابطه است پذیرفته شده است.
  کلیدواژگان: شخصیت نوع A، شخصیت مستعد کرونر، آترواسکلروز
 • علی میرمنصوری، فرنوش فرضی *، ولی ایمان طلب، حسین خوشرنگ، گلاره بی آزار، گیتا خانجانیان، سمانه غضنفر طهران صفحات 110-116
  مقدمه
  به نظر می رسد خونروی پیرامون جراحی در TURP وابسته به افزایش فعالیت فیبرینولیز ادراری باشد. ترانگزامیک اسید مهارکننده ی نیرومند پلاسمینوژن و فعال کننده های اوروکیناز است.
  هدف
  تعیین اثربخشی استفاده ی پیش از جراحی از ترانگزامیک اسید بر میزان ترانسفوزیون حوالی جراحی در بیماران کاندید TURP.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی ،80 بیمار به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه ترانگزامیک اسید (T) و گروه کنترل (P). پس از بی حسی نخاعی با بوپیواکایین 5/0٪ هیپر بار و پیش از آغاز جراحی، به گروه (T)،  kg / mg15 ترانگزامیک اسید به صورت انفوزیون وریدی طی 20 دقیقه تجویز شد و سپس انفوزیون وریدی یکسره با دوز mg/kg1 در ساعت، ترانگزامیک اسید به مدت 5 ساعت از آغازTURP  برقرار شد. گروه (P) به همان حجم و مقدار گروه(T) نرمال سالین دریافت کردند. هموگلوبین خون، یک ساعت پس از آغاز جراحی ،در ریکاوری، 6و 24 ساعت پس از پایان جراحی اندازه گیری شد و در صورت هموگلوبین کمتر از 10، یک واحد یا بیشتر (P.cell)Packed red blood cell آلوژنی برای نگهداری هموگلوبین بیش از gr/dl 10 تجویز شد و در پایان میزان نیاز به ترانسفوزیون در دو گروه مقایسه شد. آزمون های آماری تی و Repeated Measurement و ANCOVA و نرم افزار آماری spss 16 برای مقایسه بکار رفت. مقدار P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  در این مطالعه 80 بیمار با شرایط ورود به دو گروه تقسیم شدند. میانگین غلظت هموگلوبین قبل از عمل در گروه (T)15/1 ±51/12 ودر گروه (P)59/1± 38/12 بوده است (67/0P=). میزان ترانسفوزیون از شروع جراحی تا 24 ساعت پس از پایان به طور بارز در گروه (T) کمتر از گروه (P) بود. 6/0±2/0  واحد در مقابل92/0 ±6/0 واحد (026/0P=).
  در گروه (T) بیماران کمتری نسبت به گروه (P) خون دریافت کردند(10 درصد در مقابل 30 درصد025/0(P= .
  همچنین ارتباط آماری معنی دار بین بروز پیامد تهوع و استفراغ پس از جراحی در دو گروه بیمار تحت درمان TURP دریافت کننده ترانگزامیک اسید و بدون دریافت دیده نشد (0/1P=). در هیچ کدام از بیماران عارضه ی دیده نشد. میانگین میزان دریافت(P.cell)، 24 ساعت پس از اتمام جراحی نسبت به پیش از جراحی در گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید(6/0± 2/0) کمتر از گروه کنترل (92/0± 6/0 واحد) بود.(026/0P=).
  نتیجه گیری
  تجویز قبل از عمل ترانگزامیک اسید، سبب کاهش میزان ترانسفوزیون 24ساعت پس از پایان جراحی در بیماران تحت TURP می شود.
  کلیدواژگان: انتقال خون، برداشتن پروستات از راه مجرای خروجی ادرار، ترانگزامیک اسید
|
 • Dr Sz Jalali, Dr E. Bidabadi, Dr E. Kazemnezhad, Dr S. Divshali* Pages 1-8
  Introduction
  Intracranial hemorrhage in infants is associated with several factors. This has allowed different studies to report different levels of it. Therefore, further studies are required in order to arrive at reliable and common risk factors.
  Objective
  Evaluating the risk factors associated with cerebral hemorrhage in the newborns admitted to the neonatal and neonatal intensive care units.
  Materials And Methods
  In this descriptive prospective study, hospitalized infants with ultrasound and CT brain indication, including all preterm infants and neonates with symptoms such as seizures, loss, unexplained anemia, hypoglycemia were enrolled. To diagnose intracranial hemorrhage, ultrasound and CT. Scan were used in the days 3, 7, 14, 28 (discharge days), based on doctor discretion. Follow up for 6 months was performed by a neurologist and data were analyzed by SPSS software version 17.
  Results
  The percentage of cerebral hemorrhage was 1.13 and 30.51 in neonates less than 35 weeks of gestational age (P=0.001). Cerebral hemorrhage in delivery by NVD method was 8.8% and in delivery with C/S was 3.5% (P=0.001). Comparing distributions of the Apgar score, the percentage of cerebral hemorrhage in neonates with Apgar scores more than 7 was 1.8% and Apgar score below 3 was 66.7 (p
  Conclusion
  The results showed that low birth weight, gestational age below 35 weeks, lower head circumference, and receiving mechanical ventilation in neonates can be significant risk factors for the occurrence of cerebral hemorrhage. Also, neonates who were born through NVD method, or needed to revive at birth, and have lower Apgar scores had significantly more prevalent brain hemorrhage.
  Keywords: Cerebral Hemorrhage, Infants, Risk Factors
 • M. Khalili, P. Rahmatpour *, F. Barari, T. Hoseinzadeh Pages 9-16
  Introduction
  Scientometrics studies with Assessing priorities, perspectives and capacities help policymakers and managers of universities and heads of research centers in appropriation budget, balance between budget and cost, appointment, promotion researchers, leading to a better understanding of the strengths and weaknesses of their covered settings.
  Objective
  this study investigates the scientific outputs of Guilan University of medical sciences (GUMS) indexed in Scopus database based on scientometrics indicators in 2014.
  Materials And Methods
  this is a cross-sectional study in scientometric field that assesses GUMS Scientific outputs indexed in scopus database Since the establishment up to the end of 2014. Data from Scopus database and documents and citation from the time of establishment of this university were collected. scientometrics indicators in 3 domains of quantity, quality and hybrid were calculated.
  Results
  overall, 845 scientific outputs with 3078 citations with the affiliation of this university were indexed in Scopus. Ratio of document to authors was 5.28, document to faculty members was 2.28 and ratio of citation of document was 3.64. H Index, g Index, e Index and M-Quotient of this university were respectively 23, 32, 18.11 and 1.35.
  Conclusion
  The publication trend of GUMS scientific outputs is growing. In addition, almost half of scientific outputs of this university were without at least one citation and also combined indices don’t have the appropriate level due to the low citations. To increase scientific outputs, providing appropriate platform to facilitate research among different parts of university and improve qualitative performance with quantitative expansion of them, was recommended.
  Keywords: Guilan University of Medical Sciences, Scientific Output, Scientometrics
 • Dr H. Hashemian, Dr Mm Karambin *, Dr Sh Ghorbandoust Pages 17-23
  Introduction
  Infectious mononucleosis is a clinical syndrome, particularly in children, adolescents and young adults. Since the clinical and laboratory characteristics of infectious mononucleosis are different according to geographical regions and age groups, studies in different regions can be crucial in improving the diagnosis and treatment of patients with infectious mononucleosis.
  Objective
  This study aimed to investigate the frequency of demographic, clinical and laboratory characteristics of patients with infectious mononucleosis admitted to 17th shahrivar Hospital of Rasht since 2009 to 2013.
  Materials And Methods
  In this descreptive retrospective study, medical records of all patients with a diagnosis of infectious mononucleosis admitted to 17th Shahrivar Hospital of Rasht between 2009 and 2013 were examined. Patents’ demographic, clinical and laboratory findings were collected and analyzed by descriptive statistics using SPSS software version 18.
  Results
  In this study, 99 patients with infectious mononucleosis with an average age of 6.19 ± 3.03 were assessed of which 55% were boys. The most common season was summer (35%), followed by spring (30%). The most common chief complaints were fever (88.8%), and pharyngitis (63.3%). The mean duration of disease was 6.19 ± 3.41days. The most common clinical signs were tonsillopharyngitis (98.9%), cervical lymphadenopathy and fever (9/93%).. Leukocytosis was seen in 73.7% of patients and also, lymphocytosis in 62.6%, atypical lymphocytosis in 29.3%, anemia in 13.1% and thrombocytopenia in 6.1%. The high ESR, increased liver enzymes, positive monotest and positive IgM-VCA test were detected in 54.1 %, 46.5 %, 11.1 % and 9/92 % of subjects, respectively. The most common complication was respiratory distress in 5 patients. One patient died with respiratory distress and bleeding.
  Conclusions
  The most common chief complaints were fever and sore throat; and cervical lymphadenopathy, fever and tonsillopharyngitis were most common signs. It is recommended that differences in the clinical manifestations and their prevalence in our region, be considered in the diagnosis.
  Keywords: Biological Markerss, Dermography, Infectious Mononucleosis, Signs, Symptom
 • S. Rezaei, Dr K. Asgari Mobarake *, Dr A. Saberi, Dr P. Keshavarz, Dr E. Kazemnejad Leili Pages 24-36
  Introduction
  The prevalence rate of Post-Ischemic Stroke Dementia (PISD) is remarkable, and this cerebrovascular disease may increase the risk of incident dementia. However, demographic parameters associated with the PISD are often not well understood.
  Objective
  To determine the prevalence of PISD, and to calculate the risk ratio of each of the demographic factors in association with its occurrence in a hospital-based study (Guilan province).
  Materials And Methods
  In a retrospective cohort study, 206 patients, approximately six months post stroke were selected by consecutive and nonprobability sampling method among 760 eligible patients who were discharged from Neurology Department Clinic of Poursina Hospital in Rasht city, from April 2012 to May 2014. All patients underwent a multi-dimensional neurological examination, CT scans and MRI findings inspection, evaluation of the current and premorbid cognitive status by IQCODE and ACE-III tests respectively and also structured clinical interview, based on DSM-5 criteria in order to diagnose the major vascular neurocognitive disorder.
  Results
  Forty eight of the patients were diagnosed with PISD (prevalence 23.3%). Cox proportional hazards regression demonstrated that older age (hazard ratio [HR]=1.06,95%CI:1.00-1.11,P=0.035), lower educational level (HR=0.64,95%CI:0.44-0.94,P=0.021), more severe stroke (HR=1.21,95%CI:1.06-1.37,P=0.004),which was measured by National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and more premorbid cognitive impairment (HR=6.09,95%CI:2.34-15.87,P
  Conclusion
  PISD prevalence is remarkable among patients discharged from a hospital on a six month post stroke period. Early recognition of demographic factors related to PISD is helpful in more effective treatment, and can help prevent further loss of performance in stroke patients.
  Keywords: Cerebrovascular Accident, Diagnosis, Prevalence, Risk Factors
 • F. Younesi *, Dr M. Kafi, Dr A. Ghanbari Pages 37-44
  Introduction
  Irritable bowel syndrome is the most common gastrointestinal disorder with an estimated prevalence of 22 percent in general population. Its etiology remains unclear. But impact of psych on physiology of digestion system is undeniable.
  Objective
  Considering the importance of psychological factors in this syndrome, the aim of the study is more accurate investigation of these factors with focus on personality characteristics in IBS patients and its types with Diarrhea dominant, Constipation dominant & Altering type.
  Materials And Methods
  the research method is descriptive-comparative and the research sample consists of 170 subjects, including 85 patients (21 with Diarrhea dominant, 30 with Constipation dominant & 34 with Altering type) and 85 healthy subjects, selected in Razi state hospital in Rasht, using availability sampling method. Patients were diagnosed by a gastroenterologist using the ROME II criteria and clinical evaluation and endoscopy (in some cases). Having been diagnosed, patients were asked to complete personality inventory forms (NEOPI-R) designed by Mc Crue & Kosta (1992), containing five major personality factors (neuroticism, extraversion, openness, agreeableness & conscientiousness). The obtained data were analyzed by implementing independent sample T test and ANOVA. P value=0.05 was considered significant.
  Results
  based on the obtained results, neuroticism was significantly higher)P≥0/001 (and extraversion was significantly lower )P≥0/001) in patients, compared to those of healthy subjects.
  Conclusion
  based on these results, it seems that in psychological treatment we need to pay more attention to personality characteristics of IBS patients
  Keywords: Irritable Bowel Syndrome, personality, Stress
 • Dr Ar Sobhani, Dr Z. Heidarnezhad *, Dr M. Mansour Ghanaei, F. Salamat Pages 45-50
  Introduction
  Vitamin D deficiency is the most common nutritional deficiency as well as a basic factor for normal bone growth. Increasing evidence indicates that the vitamin D contributes to normal glucose homeostasis and its deficiency is associated with impaired insulin secretion, as demonstrated in some reported studies. However, very limited studies and some even with conflicting results, have addressed the association between the level of 25-hydroxyvitamin D in circulation and the risk of gestational diabetes.
  Objevtives: Investigating the association between vit D deficiency and gestational diabetese.
  Materials And Methods
  This case-control study was conducted on 157 women aged 15-50 years, referred to Rasht alzahra Hospital. Demographic data and medical history were collected. In doing so, for evaluation of gestational diabetes, glucose challenge test was done. Also, vitamin D level measurement was performed using Diasorin kit and CLIA method and the obtained results were analyzed by SPSS version 16.
  Results
  The mean age of the normal group was 26.75± 4.96 and the mean age for those with gestational diabetese was 27.07± 5.73 .( p = 0.7) .BMI index was the same for both groups and the average vitamin D serum levels for normal and patient groups were 11.06±17.81 and 17.41±6.76 nmol/l , respectively. Using regression logistic model, we demonstrated that increasing vitamin D serum level can reduce the chance of gestational diabetese by 5%. OR=0.95 (CI=0.91-0.99)
  Conclusion
  In conclusion, gestational diabetese and vitamin D level seem to be negatively correlated. (P=0.002)
  Keywords: Diabetes Mellitus, Glucose, Vitamin D
 • Nopasand Asil SM, Sostar M, Haji Ali Asgary MH * Pages 51-60
  Introduction
  Hospitals are important social organizations, and play an important role in every country health standards, and we need to gather, and process the related data. Data should be ready at appropriate time and be used for decision making finally.
  Objective
  the aim of this study is an investigation into the relationship between hospital information system and hospital performance whereby patient satisfaction is studied as the mediator.
  Materials and Methods
  socialstatistical analysis of Rasht hospital staff that have management information system. Sample was 320. Data were gathered by questionnaire and analyzed by SEM.
  Results
  There was a significant relationship between patient satisfaction and hospital performance. There was a significant relationship between hospital information system and hospital performance too.
  Conclusion
  Existance of hospital information system and it’s subsets and therefore improve hospital performance.
  Keywords: Hospital Information System, Patient Satisfaction
 • Abdollahzadeh MS_Farzi F *_Pirooz A_Mircharkhchian MN_Heidarzadeh A_Biazar G_Mirmozafari K Pages 61-69
  Introduction
  Acute postoperative pain in children increases by activation of physiological and biochemical stressresponses and leads to several complications. Caudal block and infiltration of local anesthetic are two effective modalities for postoperative pain management in children.
  Objective
  The aim of this study was to compare the effects of these two methods on postoperative pain control in children.
  Materials and Methods
  In this double blind clinical trial, 110 children who underwent herniorhaphy and orchidopexy, were allocated to two groups of caudal block and wound infiltration using randomized fixed quadripartite blocks.The drug dosage in caudal block group was 1mg/kg of bupivacaine 0.125 % and it was 0.5mg/kg of bupivacaine 0.25% in wound infiltration group. Pain score , time to start of micturition and gas passing, parents’ satisfaction, time for the first dose of acetaminophen , number and total acetaminophen dosage in 24 hours, were noted at 1-6- 12 -24 hours after operation.
  Results
  Pain score significantly diminished in caudal (0.0001) and infiltration (<0.0001) groups. There was no significant difference between the two groups in terms of pain score changes(0.8),time for the first dose of acetaminophen (p=0.77) , number of need for analgesia (p=0.81), total analgesic doses(p=0.9), the onset of intestinal activity(p=0.44) and micturation (p=0.66) during 24 hours after surgery. However, parents’ satisfaction was significantly more in infiltration group (p=0.002)
  Conclusion
  It seems that both methods are effective for this purpose. However, considering the less time needed for the procedure, and more satisfaction of wound infiltration, it might be suggested as the preferred method.
  Keywords: Bupivacaine, Child, pain, postoperative
 • Mazaheri M *_Manshaee Gh Pages 70-79
  Introduction
  Various studies have indicated that emotional disorders are prevalent in IBS patients and they are related to onset and severity of symptoms.The aim of this study was to compare the difficulties in emotion regulation in patients with irritable bowel syndrome and normal people.
  Materials and Methods
  The study wasa descriptive-comparative type. Of the patients with irritable bowel syndrome referred to Isfahan Digestive Health Center, 30 patients by controlling emotional problemswere selected. For comparison, 30 individuals without digestive problem (normal) were matched with the patient group according to the emotional problems and gender. Information was collected using the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and the short form of Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21).
  Results
  Mann-Whitney Test results showed that despite controlling emotional problems (depression, anxiety andstress), there were significant differences between patients with irritable bowel syndrome and normal people in terms of difficulties in emotion regulation and its components, except emotional awareness component(P<0. 01, P< 0. 05).
  Conclusion
  Patients with irritable bowel syndrome, due to lack of adaptive emotion regulation skills and existence of some emotional dysregulation factors, experience further and more severe negative emotions. Thus, it will cause that their emotion regulation faces more difficulty.
  Keywords: Irritable Bowel Syndrome, Emotions
 • Shakeri J, Ebrahimei E, Mousavi SA * Pages 80-88
  Introduction
  Having depression is common in patients with headache, but research on this issue in Iran is limited.
  Objective
  Investigating depression and Primary headache symptoms comorbidity
  Materials and Methods
  Study of depression and headache comorbidity and some influential factors such as age, gender and type of headache is the goal of this case-observation study. 131client patients of nerves and mental clinic of Kermanshah Farabi Hospital, and 131 people as a control group were selected among general population of Kermanshah city randomly. Data were collected by clinical interview and based on criteria of International Headache Society (IHS) and with Beck Depression Inventory.
  Results
  We found comorbidity of depression and headache in 58.8% of cases, with the average depression score larger than that in the control group (p<0.001). 3.8 times of depression raises the risk of primary headaches. The relationship between depression and headaches in all age groups except the 45-64 year age group was significant (p<0.05).
  Conclusion
  Data analysis indicated a correlation between depression and headaches
  Keywords: Depression, Headaches, Pain
 • Abbasi M_Aghajaninasab M_Atrkarroshan Z_Habibipour M_Mohammadghasemi F * Pages 89-99
  Introduction
  High fat diet leads to liver apoptosis, steatosis and inflammation, elevated liver enzymes, lipid peroxidation and free radicals. Vinegars contribute to apoptosis pathway and can reduce steatosis, inflammation and lipid profiles. Balsamic vinegar has strong radical scavenging ability and a high polyphenol concentration.
  Objective
  The aim of this study was to evaluate antiapoptotic and protective effects of balsamic vinegar on liver tissues and lipid profiles in rats under high fat diets.
  Materials and Methods
  Male wistar rats (n=24) were divided into 3 groups (n=8): control, high fat diet(HFD), HFD & balsamic vinegar(BV). Control group received 16.6 % Kcal per day, and the other two groups received high fat diet (HFD) 51.6 % containing canola oil. After 4 month group 3 in addition to HFD received a balsamic vinegar (0.51 mg/kg) for 6 weeks orally through their water. In the end of experiment, bloodletting and liver biopsy were performed. Serum liver enzymes and lipid profiles level were evaluated using photometric method. Apoptosisevaluation was performed with immunohistochemistry TUNEL method, and steatosis, inflammation and fibrosis were evaluated with H&E and Tri Chrome Malory staining. The data were analyzed using ANOVA and Tuckey post hoc test. P value less than 0.05 was considered significant.
  Results
  Vinegar makes a significant reduction in liver apoptosis, steatosis, inflammation and central vein fibrosis (p<0.001). Triglyceride levels decreased significantly in the group treated with vinegar (p< 0.001). However, no significant difference in LDL and total cholesterol levels was observed between high-fat diet and balsamic vinegar. Serum levels of HDL in the group treated with vinegar, compared to high-fat diet group, showed a significant increase (p<0.01). Vinegar did not make a significant difference in liver enzyme levels.
  Conclusion
  This study showed that daily use of balsamic vinegar in rats under high-fat diet for 6 weeks, had protective effects on the liver tissue, and can increase serum levels of HDL, decrease TG and liver tissue apoptosis and steatosis,but no effect on the level of liver enzymes.
  Keywords: Antioxidants, (Apple Vinegar), (Balsamic Vinegar), (Date Vinegar), FattyLiver
 • Masoudnia E *_Nik Seresht V Pages 100-109
  Introduction
  Although numerous studies in Western Europe and North America indicate the impact of type A behavior pattern on coronary artery atherosclerosis or coronary heart disease (CAD), few studies conducted in Asian countries indicate that type A behavior pattern had no effect on coronary artery atherosclerosis
  Objectives
  The aim of this study was to determine the relationship between type A behavior pattern and coronaryartery atherosclerosis among Iranian populations.
  Materials and Methods
  This study was performed with a case-control design. Data were collected from 77 patients with coronary artery atherosclerosis, referred to Afshar Hospital Professional Heart Clinic in Yazd city, and 78 normal controls, in JulyandAugust 2013. These groups were selected by convenience sampling method. The two groups completed the Jenkins Activity Survey (JAS) to measure the type A behavior.
  Results
  The results suggest that the two groups were significantly different regarding the type A behavior (p<0/01), and components of irritability/impatience (p<0/01), speed (p<0/01), and achievement striving (p<0/05).
  Conclusion
  Results of this study, contrary to Asian data, confirmed the hypothesis that type A behavior pattern is associated with increased risk of coronary artery atherosclerosis in Iranian populations.
  Keywords: Type A Personality_Coronary-Prone Personality_Atherosclerosis
 • Mirmansouri A_Farzi F *_Imantalab V_Khoshrang H_Biazar G_Khanjanian G_Ghazanfar Tehran S Pages 110-116
  Introduction
  Perioperative blood loss is thought to be associated with an increase in urinary fibrinolytic activity. Tranexamicacid (TXA) is a potent inhibitor of plasminogen and also urokinase activators.
  Objective
  To determine the efficacy of preoperative treatment with tranexamic acid in the rate of perioperativetransfusions in patients undergoing transurethral resection of the prostate(TURP).
  Materials and Methods
  In a clinical trial, 80 patients were randomly divided into two groups: Tranexamic acid (TXA) and controls. After Spinal anesthesia with marcaine, in the Tranexamic acid group (TXA), the patients received intravenous infusion of tranexamic acid15 mg/kg before surgery and the control group received no medication, and serum Hb concentration was measured 1 hour after beginning the surgery, in recovery room, and 6 hours and 24 hours after surgery. If the hemoglobin concentration was lower than 10 mg/dL, one or more units of allogeneic packed red blood cells were transfused to keep the concentration of hemoglobin above 10 mg/dL, finally the mean need for the erythrocyte transfusions was compared between two groups. We used statistical tests such as T-test,Repeated Measurement, ANCOVATest and SPSS software 16. P values less than 0.05 were considered significant.
  Results
  This study, showed that the mean perioperative blood transfusion 24 hours post operation, in TXA group was less than that in control group (0.2±0.6)vs(0.6 ±0.92).(P=0.026)
  Conclusion
  preoperative treatment with tranexamic acid reduces the rate of perioperative blood transfusions in patients undergoing T.U.R-P.