فهرست مطالب

Teaching Language Skills - Volume:8 Issue:1, 2016
 • Volume:8 Issue:1, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا فاخر*، فریدون وحدانی، منوچهر جعفری گهر، حسن سلیمانی صفحات 1-30
  مطالعه کنونی با تکیه بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی، تاثیر تعامل دوسویه هم سطح و غیرهمسطح در دانشجویان ایرانی را بر درک و تولید کنش های گفتاری درخواست و عذرخواهی بررسی کرده است. مشارکت کنندگان شامل 25 زبان آموز بودند که به صورت تصادفی در گروه های کنترل و آزمایش (تعامل) قرار گرفتند. مشارکت کنندکان گروه آزمایش براساس نمراتشان در پیش آزمون که شامل آزمون شنیداری منظورشناسی و آزمون شفاهی تکمیل کلام بود در گروه های همسطح و غیرهمسطح قرار گرفتند. هر دو گروه آزمایش و کنترل تحت آموزش فرامنظورشناسی (metapragmatic) در مورد کنش های گفتاری مورد مطالعه قرار گرفتند، اما گروه آزمایش به مدت 9 جلسه درگیر فعالیت های تعاملی حل مساله نیز شدند. پس از آن پس آزمون برگزار گردید که نتایج آن حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود. علاوه بر این گروه غیرهمسطح در هر دو شاخص درک و تولید کنش های گفتاری عملکرد بهتری را نسبت به گروه همسطح ارایه داد. نتایج به دست آمده پیامدهای آموزشی برای معلمان در زمینه نحوه گروه بندی زبان آموزان در فعالیت های مشارکتی دارد.
  کلیدواژگان: عامل دوسویه، منظورشناسی زبان دوم، جفت های همسطح، جفت های غیرهمسطح، نظریه فرهنگی اجتماعی
 • سید محمدرضا هاشمی*، دانیال شیرزادی صفحات 31-56
  تجزیه و تحلیل کلام در بخش بحث و بررسی مقالات پژوهشی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که در این بخش یافته های پژوهشی با نگاهی به ادبیات تحقیق مورد تفسیر قرار می گیرد و مولف سهم عمده ای در تولید گفتمان این بخش از مقاله دارد (هایلند، 1999). به همین دلیل، محتوا و ساختار بخش بحث و بررسی در مقالات مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. با این حال، تعداد کمی از پژوهش ها به کارکرد نشانه های تردید در این بخش با توجه به روش تحقیق به کار گرفته شده اعم از کمی، کیفی و ترکیبی پرداخته اند. لذا، جهت پرداختن به این موضوع، در تحقیق حاضر کاربرد نشانه های تردید در بخش بحث و بررسی 150 مقاله پژوهشی (50 مقاله با روش کمی، 50 مقاله با روش کیفی و 50 مقاله با روش ترکیبی) در رشته زبانشناسی کاربردی مورد بررسی قرارگرفت. به این منظور، ساختار و کارکردهای نشانه های تردید بر اساس مدل وارتالا (2001) و مدل هایلند (1998) تحلیل شد. داده ها به روش های کمی و کیفی با به کار گیری راهبردهای کدگذاری و یادداشت برداری آنالیز شد. نتایج نشانگر تعدد و تواتر ساختاری نشانه های تردید از بیشتر به کمتر به ترتیب در مقالات کمی، ترکیبی و کیفی است. همچنین، افعال کامل و کمکی و قیدها بیشترین کاربرد را در میان انواع نشانه های تردید داشتند و به واسطه آزمون مجذور خی معنا داری تفاوت میان این انواع تایید شد. علاوه بر موارد ذکر شده، یافته ها حاکی از آن است که کاربرد نشانه های تردید در مقالات ترکیبی و کمی مشابه است. برخی کاربردهای مربوط به نتایج مقاله حاضر نیز در پایان مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بحث، نرم سازی، شکل نرم سازی، نقش نرم سازی، روش تحقیق
 • سیروس ایزدپناه*، اسماعیل شاجری صفحات 57-84
  بر اساس فرضیه شناختی رابینسون، این مطالعه - اثرات پیچیدگی کاربرد پیچیدگی واژگانی استدلال فراگیران ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. برای این منظور با اجرای آزمون پیچیدگی کار ذهنی و فکری همراه با بعد ساده بودن کار و تاثیر آن از لحاظ تسلط بر پیچیدگی واژگانی در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمون نوشتاری که از متن تافل انتخاب گردیده بود، 48 زبان آموز به عنوان شرکت کننده در تحقیق انتخاب شدند. سپس به دو گروه یعنی گروه اول به تعداد 24 نفر که به آن ها کار واحد ساده بدون پیچیدگی ذهنی ارائه شد و گروه دوم به تعداد 24 نفر که به آن ها کار با پیچیدگی ذهنی بیشتر ارائه شد. به شرکت کنندگان گروه کار ساده 8واحد تصویر داستان با قالب و فریم مرتب شده ارائه و به گروه کار پیچیده نیز همچون گروه ساده- 8 تصویر داستان اما نامرتب داده شد. ابتدا از گروه دوم خواسته شد قالبها را مرتب و بعد در خصوص وقایع اتفاق افتاده در تصویر به صورت واژگانی توضیح دهند. خروجی هر دو گروه بر اساس اندازه گیری تسلط کدگذاری گردید. نتایج حاصله حاکی از آن بود که فرضیه صفر به خاطر تاثیر مثبتی که بعد کار واحد ساده بر پیچیدگی واژگان داشت، رد شد. به عبارتی می توان گفت وقتی شرکت کنندگان درگیر مرتب کردن تصاویر از لحاظ محتوی در بعد کار پیچیده بودند زبان آموزان مجبور شدند به منظور پیدا کردن ترتیب منطقی بین تصاویر از سیستم پردازش عمیق تر معنایی استفاده نمایند که منتهی به فعال شدن سیستم مبتنی بر معنا- محور شد. یافته ها نشان داد پیش بینی مدل رابینسون در جامعه ایرانی بیشتر مورد تانید است.
  کلیدواژگان: زبان آموزان ایرانی، پیچیدگی واژگان، بعد ساده کار، پیچیدگی کار، چارچوب سه گانه پیچیدگی کار رابینسون
 • سکینه جعفری، سعید کتابی *، منصور توکلی صفحات 85-110
  ترویج تعاملات ارتباطی همزمان با هدایت توجه زبان آموزان به دستور زبان به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه درتحقیقات فراگیری زبان دوم مورد توجه بوده است. مطالعه حاضر بر
  تاثیر تمرینات بازنویسی گفتار بر صحت دستوری زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی می پردازد. این پژوهش در دو کلاس سطح متوسط و دو کلاس سطح پیشرفته زبان آموزان (یک کلاس به عنوان گروه کنترل و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایشی در هر سطح آموزشی) انجام شده است. هر جلسه در طی یک دوره 20 هفته ای یک تمرین گفتاری به صورت بحث گروهی به هر چهار گروه داده شد. برای این منظور زبان آموزان در هر کلاس به گروه های سه یا چهار نفره تقسیم شدند. از زبان آموزان خواسته شد که مکالمه گروه خود را هر جلسه ضبط کنند. زبان آموزان در گروهای کنترل مکالمات ضبط شده خود را بدون انجام هیچ نوع فعالیت بعد از مکالمه به معلم خود تحویل دادند. برخلاف گروهای کنترل به گروهای آزمایشی فعالیت های بعد از مکالمه داده شد. به صورت انفرادی و جداگانه زبان آموزان در گروهای آزمایشی ابتدا مکالمات گروه خود را روی کاغذ پیاده کرده و سپس به صورت مستقل تلاش کردند تا اشتباهات گفتاری خود و هم گروهی شان را پیدا کنند. سپس با همکاری هم هر گروه به بحث و بررسی مجدد اشتباهات انجام شده پرداختند. نتایج نشان داد که زبان آموزان گروهای آزمایشی قادر به پیدا کردن و تصحیح اشتباهات گفتاری خود بودند. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون ANOVA یک سویه نشان داد که رونویسی از گفتار و تصحیح اشتباهات خود و هم گروهی زبان آموزان تاثیر قابل توجهی بر صحت دستوری گفتار زبان آموزان گروهای آزمایشی داشته است.
  کلیدواژگان: استقلال، صحت دستوری، بحث و مکالمه گروهی، بازنویسی از گفتار
 • علیرضا جلیلی فر *، زینب گلکار موسوی صفحات 111-138
  پژوهش حاضر بر آن بود که سه نوع متن از مقدمه کتاب های دانشگاهی یعنی؛ سرآغاز، مقدمه و پیش گفتار را از لحاظ کاربردها و ساختارهای متنی بالقوه، آنچنان که در نظریه نوع متن توسط سویلز (1990) و باتیا (1993) استدلال شده، بررسی نماید. علاوه بر این، مطالعه فعلی بر این هدف بود که پدیده اختلاط نوع متن را به عنوان عامل بیناگفتمانی، در سراسر انواع متن فوق الذکر بررسی نماید. در انجام این کار، پردازش جز به کل به عنوان رویکردی به تجزیه و تحلیل حرکت بلاغی، به منظور دستیابی به دیدگاه نسبتا عینی از ماهیت این گونه های نوع متن مقدماتی دانشگاهی اتخاذ گردید. داده ها که شامل سه مجموعه داده ی جداگانه با تعداد کل 75 نمونه متنی مستخرج از کتاب های درسی زبانشناسی کاربردی بودند، به منظور شناسایی اختلاف آماری محتمل در بکارگیری حرکت بلاغی در سراسر سه مجموعه داده ی مورد مطالعه، بررسی شدند. یافته های این مطالعه، مدل های ساختاری تقریبا مشابهی را برای سه نوع متفاوت از مقدمه کتاب دانشگاهی نمایان کرد. با این وجود، تحلیل آماری داده ها حاکی از وجود تفاوت هایی ملموس تنها در دو حرکت بلاغی بود. علاوه بر این، بررسی صناعات فراگفتمانی و ویژگی های بلاغی در هر سه مجموعه داده، نشان داد که چگونه نویسنده های مقدمه کتاب ، منابع متنی را با موفقیت به تصرف درآورده و یک هدف تبلیغاتی را با یک هدف آموزنده درآمیخته اند. یافته های این تحقیق، نه تنها برای نویسندگان در تالیف یک بخش مقدماتی موفق برای کتاب های درسی خود در زبانشناسی کاربردی سودمند می باشد بلکه همچنین می تواند به عنوان دستورالعمل هایی در راستای تغذیه آموزش انگلیسی با اهداف ویژه از نظر محتوا و طراحی برنامه درسی و نظام آموزشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: تحلیل نوع متن، ترکیب نوع متن، مقدمه، کتاب های دانشگاهی
 • مسعود معتمدنیا، نوید نصرالهی شهری*، بهزاد قنسولی صفحات 139-159
  جابجایی گروه اسمی به اصطلاح «سنگین» هنگامی اتفاق می افتد که افراد ترجیح می دهند تا گروه اسمی مفعولی مستقیم را که طویل یا سنگین باشد در جایگاه انتهایی شبه جمله در درون جمله قرار دهند تا اینکه آن را در جایگاه پسا فعلی قرار دهند. در این مطالعه دو آزمایش مورد استفاده قرار گرفت که نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که وجود گروه اسمی طویل موجب تغییر در ترتیب گذاری سازه ها (گروه اسمی و گروه حرف اضافه) در جمله توسط فراگیران پیشرفته ایرانی زبان انگلیسی می شود. در آزمایش اول، با افزایش طول گروه اسمی مفعولی با اضافه کردن اطلاعات به آن ترجیح شرکت کنندگان بر آن بود تا بیشتر جملاتی با ساختاری که در آن ترتیب عادی سازه ها تغییر کرده است بسازند و کمتر جملات را با ساختار عادی زبان انگلیسی شکل دهند. نتایج آزمون قضاوت دستوری که در آزمایش دوم مورد استفاده قرار گرفت نشان داد که شرکت کنندگان جملاتی را که دارای ساختار متغیر هستند بیشتر از لحاظ دستوری درست فرض کرده اند تا اینکه آنها را نادرست فرض کنند. یافته های موجود این نظر را تایید می کند که فراگیران پیشرفته زبان انگلیسی همانند افرادی که انگلیسی برای آنها زبان مادری محسوب می شود تمایل دارند هنگامی که طول گروه اسمی مفعولی افزایش می یابد جملات را با ساختار متغیر شکل دهند. از نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان در تهیه مطالب برای زبان آموزان در سطوح مختلف استفاده کرد. همچنین، مدرسین زبان می توانند از نتایج حاصل در تطبیق دادن نحوه ی تدریس این ساختار با سطح زبان آموزان با در نظر گرفتن احتمال وجود مشکل در پردازش این ساختار استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ترتیب گذاری سازه ها، جابجایی گروه اسمی سنگین، طول
|
 • Zahra Fakher *, Fereidoon Vahdany, Manoochehr Jafarigohar, Hassan Soleimani Pages 1-30
  Drawing upon sociocultural theory of Vygotsky, the current study aims to investigate the effect of dyadic interaction in mixed and matched level proficiency pairings on comprehension and production of request and apology speech acts. The participants were 125 EFL learners who were randomly assigned to control and experimental (interaction) groups. Based on their scores in the pretest including a pragmatic listening test and an Oral Discourse Completion Test (ODCT), those in the experimental groups were assigned to the mixed (H-L) and matched level (H-H and L-L) dyads. Both the control and experimental groups received metapragmatic instruction on speech acts; however, the experimental groups were engaged in collaborative problem-solving tasks on speech acts for nine sessions. Following the treatment, the posttest was administered, the results of which revealed the outperformance of the interaction groups compared with the control group. Moreover, mixed level dyads were found to outperform their matched level counterparts in both measures of comprehension and production of speech acts. The findings have pedagogical implications for L2 teachers and practitioners on how to best pair learners in collaborative activities.
  Keywords: dyadic interaction, L2 pragmatics, matched level dyads, mixed level dyads, sociocultural theory
 • Mohammad R. Hashemi *, Danial Shirzadi Pages 31-56
  The discourse of the discussion in research articles is regarded to be of considerable significance—as in this section the findings are interpreted in light of previous research and the authors’ argumentations are put forward as a major contribution (see Hyland, 1999). For this reason, the content and structure of the discussion section have been explored in several studies; however, little attention has been focused on a comparative analysis of how hedges are used in the discussion sections of qualitative, quantitative, and mixed methods studies. To address this gap, the present study explored the use of hedges in 150 applied linguistics articles (50 qualitative, 50 quantitative, and 50 mixed methods studies). To this end, the study investigated forms and pragmatic functions of the hedges in the discussion sections, utilizing Varttala’s (2001) and Hyland’s (1998) models. The data were analyzed both qualitatively and quantitatively through use of rigorous coding and memoing strategies. The results of the study indicated that hedging forms in the discussion sections of quantitative applied linguistics articles had the highest frequency, followed by mixed methods studies and qualitative articles, respectively. Also, full verbs, auxiliaries, and adverbs were the most frequent categories of hedging; moreover, the results of Chi square test proved the significance of observed differences. The findings demonstrated that mixed methods studies tended to show similarities with quantitative articles regarding the use of hedging strategies. The results are interpreted in relation to the nature of each research method.
  Keywords: discussion, hedges, hedging form, hedging function, research methods
 • Siros Izadpanah *, Esmaeil Shajeri Pages 57-84
  Based on Robinson’s Cognition Hypothesis, this study explored the effects of task complexity on the lexical complexity of Iranian EFL students’ argumentative writing.This study was designed to explore the manipulation of cognitive task complexity along single task dimension (a resource dispersing dimension in Robinson’s triadic framework) on Iranian EFL learners’ production in term of lexical complexity. To this end, based on the results of the writing test of TOFEL (2004), 48 learners were selected and assigned to two groups, simple task group (STG, n = 24) and complex task group (CTG, n= 24) randomly. The participants in the STG were given an eight-frame picture which had been arranged in the correct sequence before its administration (눩 task). These participants were required to order the frames in the right sequence first, before starting writing (- single task). Their output was encoded based on the measures of lexical complexity. The null hypothesis was nullified since the results indicated positive significant impact of single dimension on lexical complexity. Regarding the results of the present study, it can be stated that when the participants were engaged putting the pictures in their correct order in the complex task, they carried out deeper semantic processing in order to find the reasonable order, which might lead to the better activation of their exemplar-based system and made them browse it more deeply. It was found that, at least in the Iranian context, Robinson’s (2005) predictions were more convincing.
  Keywords: Iranian EFL students, lexical complexity, +, single task dimension, task complexity, triadic componential framework
 • Sakineh Jafari, Saeed Ketabi *, Mansoor Tavakoli Pages 85-110
  Promoting communicative interactions, while simultaneously drawing students’ attention to language form, is considered as a potentially significant area of research in second language acquisition. This study focuses on the effect of transcribing task, as an autonomous noticing activity, on intermediate and advanced EFL learner's grammatical accuracy. The study was conducted in two advanced and two intermediate adult EFL classrooms, with one class in each level of proficiency serving as the control group and the other as the experimental group. Every session, over a period of 20 weeks, a classroom oral discussion task was assigned to both intermediate and advanced learners. For this purpose, learners were divided into groups of three or four in each class. Students were asked to record their group's conversations each session. Students in the control groups gave their recorded conversations to the teacher without any post-task activity. Unlike the control groups, the students in the experimental groups were engaged in the post-task activity. Working individually, learners in the experimental groups first transcribed the recorded classroom speaking task and autonomously tried to find and correct their own and their peer's grammatical errors. Subsequently, working collaboratively, learners were engaged in further discussion and reformulation of these inaccurate utterances. The results obtained from one-way ANOVA indicated that transcription of oral output with a follow up self and peer correction significantly enhanced the accuracy of EFL learners’ oral production.
  Keywords: autonomy, grammatical accuracy, group discussion task, transcription
 • Alireza Jalilifar *, Zeinab Golkar Musavi Pages 111-138
  Motivated by the need to explore the introductory sections of textbooks, the present study attempted to scrutinize three realizations of academic introductions, namely, Preface, Introduction, and Foreword in terms of their functions and potential generic structures in light of Swales’s (1990) views of genre. Moreover, the study aimed to investigate genre-mixing as an interdiscursivity element across the above-mentioned texts (Bhatia, 1993). In so doing, a heuristic analysis was adopted to achieve a less biased view of the nature of the variations of introduction and to proceed systematically in developing a potential generic model. Seventy five text samples were extracted to identify the variations in exploiting the moves across the datasets under study. The findings of the study revealed almost similar schematic frameworks for the three manifestations of introductions. Moreover, examining meta-discursive and rhetorical devices across the datasets indicated the ways in which book introduction writers successfully appropriate genre resources and mix a promotional with an informative purpose.
  Keywords: genre analysis, genre mixing, introduction, textbook
 • Masoud Motamedynia, Navid Nasrollahi Shahri *, Behzad Ghonsooly Pages 139-159
  Heavy-NP shift occurs when speakers prefer placing lengthy or “heavy” noun phrase direct objects in the clause-final position within a sentence rather than in the post-verbal position. Two experiments were conducted in this study, and their results suggested that having a long noun phrase affected the ordering of constituents (the noun phrase and prepositional phrase) by advanced Iranian EFL learners. In the first experiment, we found that when the direct object NP is lengthened by adding extra linguistic information, participants tended to form sentences with heavy-NP shift structures more often than the basic word order (subject direct object prepositional phrase). The results of the grammaticality judgment task used in the second experiment indicated that participants regarded sentences with the shifted word order as being grammatical more often than being awkward and ungrammatical. These findings support the idea that advanced EFL learners, quite like native speakers of English, show a strong tendency towards forming shifted structures when the length of the direct object NP increases. The results obtained from this study can be attended to in developing materials for learners in different levels of proficiency. Furthermore, teachers can use the results to adapt their teaching of the structure to learner's level of proficiency by considering the processing difficulty the structure might cause.
  Keywords: constituent ordering, heavy, NP shift, length, sentence processing