فهرست مطالب

 • Volume:26 Issue:93, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/04/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدیه صابری، طاهره اشک تراب*، نسترن حیدری خیاط صفحه 1
  زمینه و هدف
  اجتماعی شدن حرفه ای به عنوان یک موضوع مهم در پرستاری مطرح شده است. باوجود افزایش انتظارات از پرستاران همچنان مشکلاتی در اجتماعی شدن حرفه ای وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد تخصصی است.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی بوده و در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی سال 1394 انجام شد. جامعه پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. در این پژوهش از ابزار طراحی شده پایان نامه مقطع دکترای پرستاری خانم طهماسبی سال 1393 استفاده شد.
  یافته ها
  محدوده سنی واحدهای مورد پژوهش 23 تا 45 با میانگین 1/6±81/30 سال بود. 79/4 درصد دانشجویان، مونث و اکثریت دانشجویان متاهل و ساکن شهرستان بودند. میانگین نمره اجتماعی شدن پرستاران 2/22±212 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میانگین نمره گزارش شده، سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری در سطح تقریبا بالایی قرار داشت که معادل با سطح ماهر و خبره در مراحل شایستگی بالینی بنر (سطح 4 و 5) بود. توصیه می شود برای موثر بودن یادگیری آغاز شده از محیط های آموزشی رسمی در مقطع کارشناسی به سمت تکامل حرفه و اجتماعی شدن، امکان ادامه تحصیل برای پرستاران در مقاطع بالاتر و در رشته های تخصصی همراه با همکاری بیشتر دانشگاه و محیط بالینی فراهم شود.
  کلیدواژگان: حرفه ای شدن، اجتماعی شدن، پرستاری، آموزش، تحصیلات تکمیلی در پرستاری
 • علیرضا دشتی دهکردی، حجت الله یوسفی*، جهانگیر مقصودی، مسعود اعتمادی فر صفحه 11
  زمینه و هدف
  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت می باشد. این مطالعه باهدف بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی و همبستگی آن با برخی متغیرهای جمعیت شناسی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که بر روی 51 نفر از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک ام اس مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان که به شیوه در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، نیمرخ رفتارهای ارتقاء دهنده سبک زندگی نسخه دو بود. آزمون های آماری تی مستقل، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آنالیز واریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین امتیاز کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بیماران 12±119.6 بود. حیطه های معنوی و فعالیت جسمی با میانگین های 3.8±22.8 و 3.5±15.3 بیشترین و کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. امتیاز کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بین دو جنس اختلاف معنی دار نداشت (P>0.05). همچنین امتیاز کلی این رفتارها در بیماران متاهل و بیماران شاغل به صورت معنی داری بیشتر از بیماران مجرد و بیماران بیکار بود (P<0.05). بین امتیاز کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی و مقیاس درجه ناتوانی همبستگی معنی دار و معکوس وجود داشت (P<0.05). بین امتیاز کلی این رفتارها و سطح تحصیلات نیز همبستگی مستقیم معنی دار وجود داشت (P<0.05). بین سن و امتیاز کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی رابطه معنی دار مشاهده نشد (P<0.05)
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر بیانگر نامطلوب بودن انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی به ویژه در حیطه فعالیت جسمی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد که می تواند به خاطر ماهیت خود بیماری مولتیپل اسکلروزیس باشد که قابلیت بهبود را دارد.
  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، مولتیپل اسکلروزیس، متغیرهای جمعیت شناسی
 • فاطمه غفرانی کلیشی، منصوره اشقلی فراهانی*، روح انگیز جمشیدی اورک، زهرا عرب عامری، سارا بنی هاشمی، نعیمه سید فاطمی صفحه 21
  زمینه و هدف
  یکی از عوامل موفقیت در ابعاد مختلف زندگی هوش هیجانی است. هوش هیجانی عبارت از توانایی تشخیص هیجانات در خود و دیگران، مدیریت موثر هیجانات، استفاده از هیجانات در انگیزش خود و برقراری ارتباطات موثر می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و کمبود پژوهش در پرستاری در زمینه هوش هیجانی در ایران، در این مقاله به بررسی هوش هیجانی در پرستاری، الگوها و روش های اندازه گیری آن پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  جستجو در پایگاه های scienceDirect، Scopus، PubMed، SID، Magiran و Ovid با استفاده از کلمات کلیدی هوش، هوش هیجانی و دانشجویان پرستاری انجام گرفت که در نهایت 47 مقاله که ارتباط بیشتری با موضوع داشتند بررسی شدند.
  نتیجه گیری
  هوش هیجانی می تواند نتایج مثبتی مانند موفقیت عاطفی-اجتماعی، اعتماد به نفس بالا، رضایت مندی بیشتر از زندگی، تعهدات اجتماعی و سلامت را به همراه داشته باشد. دو دسته بندی برای الگوهای هوش هیجانی در نظر گرفته شده است و ابزار متفاوتی نیز برای سنجش این نوع هوش طراحی شده است.
  کلیدواژگان: هوش، هوش هیجانی، دانشجویان پرستاری
 • هادی رنجبر، منصور عرب، مریم حاتمی زاده، فاطمه شعبانی، ناهید نصری* صفحه 31
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر استفاده از اینترنت در کشور به شدت افزایش یافته است. فن آوری های جدید در کنار تاثیرات مثبتی که بر زندگی بشر دارند می توانند زمینه ساز ایجاد مشکلاتی بخصوص در جنبه های روانشناختی باشند. در این بین نگرانی از اثرات بد این پدیده در حال افزایش است. شناسایی اثرات این مشکلات نیاز به بررسی آنها و تعیین ارتباط بین آنها با سایر متغیرهای روانشناختی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین رضایت از زندگی، احساس تنهایی و استفاده مشکل زا از اینترنت انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیقی-همبستگی 348 نفر از مراجعه کنندگان به کافی نت های شهر کرمان در سال 91 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه رضایت از زندگی (Satisfatction With Life) ابزار احساس تنهایی (UCLA Loneliness) و پرسشنامه استفاده مشکل زا از اینترنت (Problematic Internet Use) بودند. پرسشنامه استفاده مشکل زا از اینترنت پس از ترجمه با روش ترجمه و بازترجمه از طریق روایی محتوی و صوری مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 80/0 به دست آمد. پایایی ابزارهای احساس تنهایی 83/0 و رضایت از زندگی 67/0 به دست آمد. نتایج پژوهش با استفاده از آزمونی تی مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ویرایش 16 تحلیل شدند.
  نتایج
  بین رضایت از زندگی با استفاده مشکل زا از اینترنت و همچنین احساس تنهایی ارتباط منفی وجود داشت (P<0.05). همچنین بین احساس تنهایی و استفاده مشکل زا از اینترنت ارتباط مثبت وجود داشت (P<0.05). وضعیت تاهل، جنس، استفاده از سرویس های اینترنتی یاهو و فیس بوک و استفاده از اینترنت در منزل بر استفاده مشکل زا از اینترنت تاثیر مثبت داشتند (p<0.05) و سبب زیاد شدن آن می شدند.
  نتیجه گیری
  ارتباط بین استفاده مشکل زا از اینترنت، احساس تنهایی و رضایت از زندگی در این پژوهش نشان داده شد. برای جلوگیری از ایجاد عوارض استفاده کنترل شده از اینترنت برای افراد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اینترنت، وابستگی، رضایت، احساس تنهایی
 • شیرین عباسی، سید محمد شمس، محمد کمالی نژاد* صفحه 41
  زمینه و هدف
  درماتیت آتوپیک یا اگزمای سرشتی، شایع ترین بیماری التهابی مزمن و عودکننده دوران نوزادی و کودکی است که به ندرت تا بزرگ سالی ادامه پیدا می کند. و به طور شایع، سابقه ای از آتوپی (به صورت آسم، رینیت آلرژیک یا حساسیت غذایی) همراه بیماری دیده می شود. این مطالعه به بررسی تطبیقی درماتیت آتوپیک با بیماری های التهابی- بثوری در طب سنتی ایران می پردازد. تطبیق این بیماری با بیماری های توصیف شده در طب سنتی ایران به عنوان یک طب کل نگر، می تواند گشایش افق های دیگری از شناخت و درمان را در پی داشته باشد.
  یافته ها
  هر چند حضور فاکتورهای التهابی در ایجاد درماتیت آتوپیک اثبات شده است، اما پاتوژنز بیماری هنوز به طور دقیق شناخته شده نیست. ازآنجایی که اطلاعات دقیقی از محل ضایعات، مزمن و عودکننده بودن و سابقه شخصی یا خانوادگی در حساسیت به آلرژن ها در کتاب های طب سنتی ایران موجود نبوده است، بررسی بیماری به تظاهرات بالینی ذکر شده در منابع طب سنتی ایران محدود شده و این مطالعه بر پایه علائم اصلی بیماری (بثورات التهابی، خارش و خشکی) صورت پذیرفته است. در این پژوهش بیماری های التهابی- بثوری استخراج شده از منابع طب سنتی ایران از نظر علائم و اسباب ایجاد کننده آن با آنچه در طب نوین به عنوان تظاهرات بالینی و پاتوژنز درماتیت آتوپیک نام برده شده، مقایسه گردید.
  نتیجه گیری
  در فاز نهایی این پژوهش، از میان این طیف گسترده از بیماری های التهابی- بثوری با توجه به دو عامل اسباب ایجاد کننده و علائم بیماری، بیشترین شباهت درماتیت آتوپیک با نمله و جاورسیه دیده شد.
  کلیدواژگان: درماتیت آتوپیک خارش، التهاب، طب سنتی
 • حمید رضا عریضی، مهناز زارعی* صفحه 57
  زمینه و هدف
  تولد یک کودک می تواند باعث به هم ریختگی قوی احساسات مادر از قبیل، هیجان، لذت و حتی ترس شود؛ اما می تواند باعث چیزی که مادر انتظارش را ندارد هم بشود و آن افسردگی پس از زایمان است. هدف پژوهش حاضر عبارت از فراتحلیل پژوهش های انجام شده پیرامون اثربخشی مداخلات روان شناختی بر افسردگی پس از زایمان در ایران با توجه به نقش تعدیلی شیوه درمان بود.
  مواد و روش ها
  در این مرور نظام مند و فراتحلیل 14 پژوهش که دارای ویژگی ها و اطلاعات لازم بودند انتخاب و فراتحلیلی در مورد آن ها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. محاسبات با استفاده از هر سه روش هانتر و اشمیت، هرجس و اولکین و رونتال و رابین انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر مداخلات انجام شده بر افسردگی پس از زایمان 562/0 بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس فراتحلیل حاضر نتیجه گیری می شود که میزان اندازه اثر مداخلاتی که مبتنی بر تلاش و انگیزه شرکت کنندگان بودند از مداخلاتی که شرکت کنندگان در آن از تلاش و انگیزه کمتری برخوردار بودند، بیشتر است. بر مبنای یافته های پژوهش، توصیه های کاربردی برای کاهش افسردگی پس از زایمان انجام شده است. مهم ترین نکته این است که درمان های روان شناختی تاثیر بالاتری نسبت به آموزش دوران بارداری در مادران دارد.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، مداخلات روان شناختی، فراتحلیل
|
 • Mahdieh Sabery, Tahereh Ashktorab*, Nastaran Heydarikhayat Page 1
  Background And Aim
  Professional socialization is an important issue in nursing. This process creates a mechanism that group members think and act the same and finally will control over their actions. With growing expectation from nurses omits exits professional socialization dimensions such as independency, problem solving, responsibility, conducting research and competency of care delivery. Nevertheless, there are fewer problems with professionalism in nurse specialists and the levels of patient’s satisfaction of delivered services are increased, so the aim of this study is to evaluate the level of professional socialization of nursing student postgraduate degree.
  Materials And Methods
  A descriptive study in Shahid Beheshti School of nursing and midwifery in 2015 was conducted. Population of study was the MSc nursing student. Census Sampling was conducted and all students who wish to participate in the study were enrolled. The questionnaire was an instrument which was designed in a previous PhD in nursing dissertation.
  Finding: The range of participant’s age was 23 to 45 with mean ± SD 30.81±6.1 years. 79.4% of study units were female. The majority of students were married and live in urban area. Mean score of professional socialization of nursing students was 212±22.2 and it was ranged from 157 to 269.
  Conclusion
  Based on the scores of professional socialization of MSc nursing students, it was in a high level. The score was equal to the level of proficient and expert at Benner’s stages of clinical competence. It can be recommended that to make the learning of professional development and socialization from undergraduate level more effective the education in postgraduate degrees should be facilities. More collaboration between university and clinical environment should be provided.
  Keywords: Professionalism, Socialization, Nursing, Education, Education, Nursing, Postgraduate
 • Alireza Dashti–Dehkordi, Hojatolah Yousefi*, Jahangir Maghsoudi, Masoud Etemadifar Page 11
  Background And Aim
  The health promotion behaviors are effective factors in prevention of diseases. The aim of this study was to determine, the health promotion behaviors and their relationship with demographic factors in people with multiple sclerosis.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive cross-sectional survey assessing health-promoting behaviors among patients with multiple sclerosis. 51 patients with multiple sclerosis referred to MS clinic of AlZahra Hospital were randomly selected. The health-promoting behaviors were measured using HPLP-II (Health Promotion Lifestyle profile-II) and Expanded Disability Status Scale (EDSS). Data were analyzed by independent t-test, Pearson Correlation, Spearman correlation and One-Way ANOVA.
  Findings: The overall health-promoting behavior's profile had a mean ± SD of 119.6±12. The highest mean in the sub-scales was for “spiritual growth” (22.8±3/8) and the lowest was for “physical activity” (15.3±3.52). The results indicated that there was not a significant difference between two genders. Pearson's correlation indicated a negative relationship between Expanded Disability Status Scale with mean of overall health-promoting behavior's profile. There were also significant correlations between the levels of education with mean of overall health-promoting behavior's profile.
  Conclusion
  Regarding the situation of health-promoting behaviors, especially in physical activity sub-scale, providing programs to improve health promotion behaviors in people with multiple sclerosis are recommended.
  Keywords: Health Behavior, Multiple sclerosis, Demographic Factors
 • Fatemeh Ghofrani Kelishami, Mansoureh Ashghali Farahani*, Roohangiz Jamshidi Orak, Zahra Arab Ameri, Sara Bani Hashemi, Naimeh Seyedfatemi Page 21
  Background And Aim
  Emotional intelligence is one of the most important factors for success in all aspects of life. Emotional intelligence is the ability to recognize emotions in themselves and others, effective management of emotions, the emotions in their motivation and effective communication. Given the importance of the issue and the lack of nursing research in the field of emotional intelligence in Iran, in this article emotional intelligence in nursing, patterns and measurement methods were discussed.
  Materials And Methods
  After searching the database Ovid, Science Direct, Scopus, PubMed, SID, Magiran using keywords intelligence, emotional intelligence, nursing students, Information obtained after review of 47 sources.
  Conclusion
  Emotional intelligence can be positive results, such as socio-emotional success, confidence is high, more life satisfaction, health and social commitment to the cause. Patterns of emotional intelligence considered and Different tools have been designed to measure this type of intelligence.
  Keywords: Intelligence, Emotional Intelligence, Nursing Students
 • Hadi Ranjbar, Mansour Arab, Maryam Hatamizadeh, Fatemeh Shabani, Nahid Nasri* Page 31
  Introduction
  In recent years, the Internet use greatly increased throughout the World. In between worrying about the bad effects of this phenomenon is on the rise. This study was examined the relationship between life satisfaction, loneliness and problematic Internet use.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 348 individuals were referred to Coffee Net in Kerman in 2011 were surveyed. Life satisfaction questionnaire, UCLA Loneliness Scale and problematic Internet use questionnaire were used. The results were analyzed using the t-test, ANOVA and Pearson correlation.
  Results
  The relationship between problematic Internet use, loneliness and life satisfaction was negatively correlated (P
  Conclusion
  The association between problematic Internet use, loneliness and life satisfaction in this study was shown. To avoid complications, it is recommended that people use the Internet with control.
  Keywords: Internet, Dependency, satisfaction, loneliness
 • Shirin Abbasi, Seyedmohammad Shams, Mohammad Kamalinejad* Page 41
  Background And Aim
  Atopic Dermatitis (AD) or innate eczema is the most common chronic relapsing inflammatory skin diseases in infantile and childhood, which is rarely continued into adulthood. Family or personal history of atopy (e.g. asthma, allergic rhinitis or food sensitivity) is very common in children suffered from AD.
  Materials And Methods
  Although the role of inflammatory processes in AD is well recognized, the exact pathogenesis of it is not fully understood. Therefore, comparison between AD and diseases described in traditional Iranian medicine (TIM) as a holistic medicine may open new horizons to the deeper comprehension and therapeutic approaches. In this study, we try to draw an analogy between AD and inflammatory skin rashes described in traditional Iranian medicine references. The lack of information of lesion's location, being chronic or recurrent and family or personal history of allergy in traditional Iranian medicine references led us to solely use the clinical manifestation. Hence, according to the major symptoms of AD, inflammatory rashes, pruritus, and xerosis are defined as the clinical manifestation of AD in this study. At the first step, we compare the symptoms and causes of inflammation skin rashes in traditional medicine and clinical manifestation with pathogenesis of AD in modern medicine. In the second step, we extract the similarities and differences between AD and inflammatory skin rashes described in TIM.
  Conclusion
  The results reveal that, Namleh and Javarsiyeh have the most common symptoms to AD, among all diseases described in traditional Iranian medicine.
  Keywords: Dermatitis, Atopic, Inflammation, Medicine, Traditional
 • Hamidreza Oreizi, Mahnaz Zareie* Page 57
  Aim and
  Background
  Birth of a kid lead to disturbance of the mothers emotions and such as emotions, pleasure and even fears, and also could result the consequence which is postpartum depression. The aim of present study is meta- analysis of were researches about the effectiveness of psychological interventions on postpartum depression in Iran, considering to the Moderating role of Therapeutic intervention.
  Methods and Materials: In order to this, 14 researches with intended criteria to this study were selected and the meta- analysis accomplished. The meta- analysis check list was used as the tool. Calculation were done by use of 1- Hunter & Schmidt 2- Hedges & Olkin and 3- Rosenthal.
  Findings and
  Conclusions
  Findings showed that effect size of the intervention on postpartum depression was 0/562. According to the conclusions, the rate of effect size of those interventions which were based on efforts and motives was more than that of interventions which theirs subjects were not motivated enough. According to the finding of the research some practical recommendations to the reduction of postpartum depression were suggested. The important point was the grater effectiveness of psychotherapy in comparison with prenatal education of mothers.
  Keywords: Depression, Postpartum, Psychological Techniques, Meta, Analysis