فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال ششم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیاوش صلواتیان*، فاطمه مهربان صفحه 9
  زمینه و هدف
  رسانه ها در مهار و مدیریت بحران نقش قابل توجهی دارند. رسانه های اجتماعی باوجود نوین بودن و عمر اندکشان نسبت به رسانه های جمعی؛ جایگاه مهمی در مدیریت بحران ها ازجمله بحران های طبیعی پیدا کرده اند. حضور پررنگ و گسترده این رسانه ها در ایران، موج فزاینده کاربرانشان در شهر تهران و همچنین نقش چشم گیر آن ها در مدیریت بحران علتی شد تا در مقاله حاضر اقدام به شناسایی کارکرد رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهران نماییم.
  روش
  روش انجام پژوهش، نظریه مبنایی و جامعه مورد بررسی مدیران و خبرگان دو حوزه بحران و رسانه های اجتماعی بوده و ده نفر از این جامعه به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه عمیق و ابزار تحلیل کدگذاری کیفی در سه مرحله باز، محوری و نظری بوده است.
  یافته
  در این تحقیق سه دسته یافته کلی مربوط به نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت زلزله احتمالی شهر تهران شناسایی شد. اولین دسته، کارکردهای رسانه های اجتماعی در بحران است، که شامل 5 کارکرد «آموزش و آگاهی بخشی»، «اطلاع یابی و اطلاع رسانی»، «هدایت و رهبری»، «همبستگی و انسجام بخشی» و «رصد و پایش اطلاعات» است. پس ازآن الزامات مدیریتی در به کارگیری رسانه های اجتماعی در بحران احصا شد که شامل 5 الزام کلیدی «بهبود زیرساخت های ارتباطی»، «برنامه ریزی هدفمند»، «اعتمادسازی»، «نیازیابی، نیازسنجی و پاسخگویی»، «امداد و نجات» بود. در آخر نیز چالش های مدیریتی و رسانه های اجتماعی در زمینه استفاده از این رسانه ها تحت عنوان چالش ساختاری حاکمیت، چالش امنیت، چالش مدیریت فضا و کنترل افکار عمومی و چالش گمنامی کاربران تعیین و مدل پارادایمی تحقیق ترسیم شد.
  نتایج
  بر اساس یافته های این مقاله چالش های مدیریتی در سطح کلان کشوری، بسترهای ارتباطی و شرایط فعلی رسانه های اجتماعی در ایران، استفاده وسیع از رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهران در شرایط کنونی در ابعاد وسیع با دشواری های جدی مواجهه است.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، زلزله تهران، مدیریت بلایای طبیعی، کارکرد رسانه های اجتماعی، الزامات و چالش های مدیریتی
 • غزاله شادی فر صفحه 23
  زمینه و هدف
  ضرورت نیاز به سرپناه پس از سانحه چالش اصلی برای دولت ها، سازمان های بشر دوستانه و مهم تر از همه برای مردم آسیب دیده است. در پی بارش های موسمی در سال 2010 در پاکستان، یکی از بدترین سیل ها در تاریخ این کشور و یکی از بحران های بزرگ جامعه بشری در قرن اخیر رقم خورد. بعد از امداد اضطراری، در مرحله ساماندهی رویکرد سرپناه تک اتاقه توسط سازمان های حمایت کننده مردم، مطرح شد. در اصل این سرپناه برای اسکان موقت طراحی شده بود اما در صورت تمایل، آسیب دیدگان می توانستند آن را گسترش داده و به عنوان اسکان دائم نیز از آن استفاده کنند. در سال 2010 پنج نوع مختلف از این سرپناه در جنوب پاکستان ساخته شد. هدف این پژوهش بررسی و شناخت ویژگی های این سرپناه ارزان قیمت می باشد که با دانش و هنر بومی ساخته شده است.
  روش
  روش این مقاله بررسی اسناد، متون و مدارک مکتوب و همچنین استفاده از منابع اینترنتی برای شناخت روش های ساخت سرپناه تک اتاقه است. روند پژوهش با جمع آوری منابع زیادی از اطلاعات در مرحله اضطراری و ساماندهی شروع شد و پس از آن بیشتر بر روی روش های دستیابی به سرپناه تک اتاقه، تمرکز شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق در دو قسمت بررسی شده است: قسمت اول مروری خلاصه درباره سیل سال 2010 پاکستان و مرحله امداد اضطراری است، در قسمت دوم به مرحله ساماندهی و شناخت انواع سرپناه تک اتاقه و جزئیات آن پرداخته می شود.
  نتیجه گیری
  ویژگی هایی مانند نوع و مقیاس سانحه، نیاز به سرپناه و اثرات سانحه بر روی منابع و اقتصاد محلی، ضرورت استفاده از راه حل های بومی را برای سرپناه موقت یا دائم ملزم می کند. بعضی از ویژگی ها مانند اقتصادی بودن سرپناه، مقاوم بودن در برابر سیل، به کار بردن مصالح و تکنیک های محلی در اجرا، آموزش به خانواده ها برای ساخت دوباره و تعمیر خانه هایشان در سیل آینده از ویژگی هایی است که از این روش آموخته شد و می تواند برای شرایط مشابه نیز به کارگرفته شود.
  کلیدواژگان: پاکستان، سیل، سرپناه پس از سانحه، دانش وهنر بومی
 • محمدرضا رضایی، محمد حسین سرائی، امیر بسطامی نیا صفحه 32
  زمینه و هدف
  علی رغم گذشت بیش از سه دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب آوری، هنوز این مفهوم فاقد درک فراگیر و عملیاتی در حوزه های مختلف علمی از جمله مدیریت سوانح است. بسیاری از تناقضات موجود بر سر معنای تاب آوری از تمایلات شناختی، روشه ای متدولوژیک و تفاوت های مفهومی بنیادی موجود و همچنین دیدگاه هایی که بر تحقیق در سیستم های اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو تمرکز می کنند، ناشی می شود. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل مفاهیم، شاخص ها و چارچوب های تاب آوری در حوزه مدیریت سوانح طبیعی تاکید کرده است.
  روش
  این تحقیق یک مطالعه مروری است که از منابع کتابخانه ای و اینترنتی مختلف استفاده شده و از مجموع 136 مقاله بررسی شده، مستندات 77 مقاله مرتبط و معتبر در رابطه با تاب آوری استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس این تحقیق همه تعاریف تاب آوری بر اهمیت ادامه تحقیقات نسبت به ایجاد تعاریف عملیاتی تجربی تاب آوری ، رسمیت شناختن تاب آوری بعنوان یک ساختار پیچیده که در آن افراد، خانواده ها، سازمان ها، بر حسب شرایط مکانی و زمانی و همچنین سطح پیشرفت و فرهنگ یک جامعه دارای درجات متفاوتی از تاب آوری هستند، تاکید دارد. از میان رویکردهای مفهومی، دو رویکرد پایداری و بازیابی دارای درکی قطعی[1] از تاب آوری هستند به طوری که آنها تاب آوری یک جامعه (فرد یا سیستم اکولوژیکی) را به صورت مشخصه ذاتی که آن را قادر می سازد با یک عامل فشار انطباق پیدا کند یا نه، در نظر می گیرند. اما در رویکرد سوم، یعنی تاب آوری به عنوان گذار، تفاوت بین تاب آوری اجتماعی و اکولوژیکی روشن می شود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه با عنایت به ابعاد متفاوت تعاریف تاب آوری در حوزه سوانح طبیعی، تعریف کارپنتر و همکاران (2001) که در بسیاری از مطالعات آن را به عنوان یک تعریف جامع قبول کرده اند، را به عنوان تعریف مناسب تر و کاربردی تر می پذیرد. ترکیب مدل ارزیابی تاب آوری هائیتی و چارچوب ResilUS – «مرکز تاب آوری ایالات متحده»، که بر اساس جنبه های قابل اندازه گیری از سرمایه اجتماعی، مدل عملیاتی چند بعدی تاب آوری ، مقیاس های سلسله مراتبی – خانوار، کسب و کار، محله و جامعه در رابطه با طیف وسیعی از متغیرهای تصمیم گیری و سیاست است و در هر مقیاسی همدیگر را پشتیبانی می کنند، بهترین چارچوب برای اندازه گیری تاب آوری جوامع سوانح زده است.
  [1] -deterministic
  کلیدواژگان: تبیین، تاب آوری، رویکردها، شاخص ها، چارچوب ها، سوانح طبیعی
 • عاطفه اسلامی*، نعمت حسنی صفحه 47
  زمینه و هدف
  استفاده از روش های آینده پژوهی می تواند یکی از بهترین فن های مدیریت بهینه ، در آینده ای باشد که ممکن است در آن هر لحظه بحرانی رخ دهد. در این راستا به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع زلزله با کمک علم آینده پژوهی به کسب آمادگی لازم جهت مقابله با زلزله پرداخت می شود. تحقیق حاضر با هدف برقراری ارتباط منطقی و کاربردی بین انواع آینده در علم آینده پژوهی و دوره بازگشت بلایا در مدیریت بحران سعی در کاهش آثار زلزله دارد.
  روش
  این پژوهش از نوع مقایسه ای می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا علم آینده پژوهی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و توجه اصلی معطوف به انواع آینده در آن است. از طرف دیگر مباحث اصولی مدیریت بحران بلایای طبیعی مورد بررسی واقع می شود.
  یافته
  برای نوع آینده زلزله بر حسب مدت زمان مانده به اتمام دوره بازگشت بیش از 50 سال، نوع آینده تعریف نشده و برحسب احتمال وقوع از نوع ممکن می باشد. همچنین اگر 50 تا 20 سال مانده باشد نوع آینده بلند مدت، اگر 20 تا 5 سال مانده باشد میان مدت، اگر 5 تا 1 سال مانده باشد نوع آینده کوتاه مدت و اگر حداکثر یک سال مانده باشد آینده نزدیک و بر حسب احتمال وقوع در تمام حالات قبل از نوع محتمل می باشد و پس از گذشت دوره بازگشت (پسابازگشت) نوع آینده آن نزدیک و احتمال وقوع حتمی است که منطقه شهر ری در این دوره قرار دارد.
  نتیجه گیری
  برای برقراری ارتباط منطقی بین انواع آینده در علم آینده پژوهی و دوره بازگشت بلایا در مدیریت بحران سه حالت مختلف در نظر گرفته شد. این سه حالت برحسب اینکه بیش یا کمتر از 50 سال به اتمام دوره بازگشت مانده باشد و دوره پسابازگشت تعریف شده اند. در مطالعه موردی زلزله شهر تهران یا همان زلزله ری، آینده در بازه پسابازگشت و از نوع نزدیک و حتمی تلقی گردیده و لذا باید با این باور که هر لحظه ممکن است بلیه به وقوع پیوندد برای برنامه ریزی های همان سال اقدامات مدیریتی را تدارک دید و این امر هر سال به همین صورت ادامه پیدا کرده و فقط داده و اطلاعات مربوطه سال به سال روزآمد می شوند. در پسابازگشت تمرکز مدیریت بر آمادگی برای مقابله شامل اقدامات فوری، اضطراری و عملیات امداد و نجات است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، مدیریت بحران، دوره بازگشت بلایا، زلزله - آینده نزدیک و حتمی
 • سعید ملکی، الیاس مودت* صفحه 59
  زمینه و هدف
  پدیده خشکسالی در واقع یکی از ویژگی های اصلی و تکرار شونده اقلیم های مختلف جغرافیایی به شمار می آید و به شدت بر همه جوانب فعالیت های بشری در شهر و روستا تاثیر گذاشته است.
  روش
  پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای – کاربردی می باشد؛ که جهت تعیین و پهنه بندی خشکسالی در استان با مراجعه به سازمانهای مربوطه و سایت هواشناسی و مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز استخراج و با استفاده از رویکرد فضایی به تحلیل و بررسی اطلاعات اقدام گردیده است.
  یافته
  لازم به ذکر است حدود 50 درصد مقاله حاضر را یافته های تحقیق شامل می شود که در این راستا با کمک مدل تاپسیس و استفاده از نمایه های نرمال بارندگی و معیار سالیانه بارندگی ضرایب و اوزان شاخص خشکسالی محاسبه و شدت آن تعیین شد. نتایج حاصله با مدل تاپسیس حاکی از آن است که ایستگاه شهرستان نیر در فاکتور رطوبت و دما خشک ترین ایستگاه می باشد؛ و نمایه های نرمال و سالانه بارندگی نشان می دهند به ترتیب ایستگاه میبد و خاتم در وضعیت نرمال و خشکسالی بسیار شدید قرار دارند.
  نتیجه گیری
  در نتیجه گیری پژوهش حاضر براساس نمایه میانگین بارندگی تنها ایستگاه میبد در وضعیت نرمال و به ترتیب تقریبا ایستگاه خاتم، یزد، مهریز، تفت، صدوق، ابرکوه و اردکان در وضعیت خشکسالی بسیار شدید قرار دارند و بر اساس نمایه متوسط سالانه ایستگاه های صدوق، ابرکوه، اردکان، بافق و طبس در وضعیت خشکسالی متوسط و ایستگاه های بهاباد و میبد به ترتیب وضعیت خشکسالی ملایم و نرمال را دارا می باشند. در نتیجه توجه به پدیده ی خشکسالی و نوسانات بارش در برنامه ریزی ها و مطالعات محیطی امری بسیار ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: بحران، خشکسالی، مدل و تکنیک، یزد
 • سید امیر فتاحیان صفحه 71
  زمینه و هدف
  وقوع مخاطرات طبیعی تاثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی گذاشته و تلفات سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. ساخته های بشر و زیرساخت های موجود را نابود کرده و خسارت و عوارض اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. منطقه 20 شهرداری تهران به علت شرایط زمین شناسی خاص با وقوع مخاطرات طبیعی به خصوص زلزله مواجه می باشد. این پ‍ژوهش تلاش دارد به ارائه راهبردهای ارتقای مدیریت بحران های لرزه ای در این منطقه اقدام کند.
  روش
  این پژوهش در طی فرایند سه مرحله ای با ورود اطلاعات اقدام به تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی شد و از اطلاعات به دست آمده به تشکیل ماتریس داخلی، خارجی و تشکیل ماتریس SWOT گردید و در نهایت با استفاده از ماتریس برنامه راهبردی کمی (QSPM) اقدام به اولویت بندی شد و بهترین راهبرد جهت بهبود مدیریت بحران لرزه ای در منطقه 20 انتخاب گردید.
  یافته ها
  عامل O3 یعنی مقاوم سازی ساختمان های واقع در حریم گسل ها به عنوان مهم ترین عامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شناخته شد. وضعیت مدیریت بحران لرزه ای منطقه 20 تهران بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به صورت تدافعی می باشد که برای ارتقای مدیریت بحران لرزه ای، اولویت با استفاده از راهبردهای WT (تدافعی) می باشد.
  نتیجه گیری
  راهبرد WT2 یعنی ایمن سازی بافت های مسکونی واقع در حریم گسل ها و تعریض خیابان ها به خصوص در مناطق ناپایدار شهری برای امدادرسانی سریع تر به این مناطق در هنگام وقوع زلزله بیشترین جذابیت را برای ارتقاء مدیریت بحران لرزه ای منطقه 20 شهرداری تهران دارد و در اولویت بعدی راهبردهای WT3 و WT1 قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: مخاطرات طبیعی، مدیریت بحران لرزه ای، راهبرد، منطقه 20 تهران، SWOT، QSPM
 • رویسین ای برادفورد، جان جی اسالیوان ترجمه: دکتر سیدمهدی الوانی، میثاق شلویری صفحه 78
  سیلاب های شدید، متداول ترین نوع بحران های طبیعی در اروپا هستند. پیش بینی می شود در آینده به تبع افزایش تغییرات جوی، سیلاب ها شدیدتر از زمان حال شوند. مفهوم «مدیریت سیلاب بجای پیشگیری از سیلاب»[1]، به عنوان رویکردی موثر شناخته شده و در خط مشی های ملی و بین المللی اروپا ریشه دوانده است. استفاده از هشدارها[2] و اطلاع رسانی ها[3]، یکی از ارکان اساسی مدیریت خطرات ناشی از سیلاب هاست. تردید[4] نیز یکی از ابعاد کلیدی مدیریت موثر خطرات ناشی از سیلاب ها به شمار می رود. مفهوم «برداشت های تردیدآمیز افراد» که به عنوان «تفاوت در چگونگی درک و تفسیر اطلاعات توسط مردم و همچنین تردید ایشان در چگونگی واکنش به هشدارها» تعریف می شود، یکی از مولفه های مهم مدیریت خطرات ناشی از سیلاب هاست که مورد توجه این مقاله است. متن حاضر برگرفته از تحقیقات کمی وسیعی است که در مناطق در معرض خطر در چهار حوزه مطالعاتی کشور ایرلند انجام شده است. این مناطق در معرض خطرات ناشی از بارش های بی حد باران، خطر طغیان رودخانه ها و بالا آمدن سطح دریا قرار داشتند و بخشی از پروژه سیلاب ERA-Net CRUE UR محسوب می شدند. حدود 2200 پرسشنامه بصورت پستی در چهار حوزه مورد بررسی توزیع و 436 پرسشنامه، یعنی حدود 20% از کل، تکمیل و بازپس فرستاده شد. متن حاضر با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پرسشنامه ها، موانع موجود بر سر راه اطلاع رسانی موثر در مورد خطرات سیلاب را شناسایی کرده و به فعالیت های کلیدی ماقبل و حین سیلاب، مثل درک خطر[5]، آمادگی برای مواجهه با سیلاب[6]، اطلاعات و هشدارها، روش های ارتباطی و واکنش به هشدار[7] می پردازد. در ادامه نیز با توجه به یافته ها، توصیه هایی در مورد چگونگی غلبه بر موانع ارائه می شود.


  [1] - Managing Rather Than Preventing Flood

  [2] - Warnings

  [3] - Communication

  [4] - Uncertainty

  [5] - Risk Perception

  [6] - Flood Preparedness

  [7] - Reacting to Warnings
  کلیدواژگان: مدیریت خطرات ناشی از سیلاب ها، هشدار در مورد وقوع سیلاب، برداشت های تردیدآمیز
|
 • Siavosh Salvatian*, Fatemeh Mehraban Page 9
  Background And Objective
  Media plays a significant role in controlling and managing disasters. Social media although very new in comparison with mass media, has a great stand in natural disaster management. Extensive presence of such media in Iran, as well as a growing wave of number of users in Tehran and their significant role in disaster management were reasons for the present study to recognize the impacts and role of social media in disaster management of possible earthquake in Tehran.
  Method
  The method of this research is theory based and studied population included 10 managers and experts in the field of disaster and social media were selected through theoretical sampling. In-depth interviews were used to collect data and analysis tool was qualitative coding.
  Findings: In this research, finding classified into three general groups related to social media role in disaster management of possible earthquake in Tehran. The first part was role of social media in disasters which classified into 5 general categories as Training and public awareness, information dissemination, directing and leadership, cohesion and information monitoring and control. Following that managerial requirements in usage of social media in disasters have been extracted. This includes five key requirements such as improvement of communication infrastructure, targeted planning, building trust, need assessment and response and rescue and relief. Finally, managerial challenges and social media in the usage of this kind of media entitled governance structural challenge, security challenge, space management and public opinion control and other challenge as users anonymity determined and paradigm model has been drown.
  Conclusion
  According to finding of this research, managerial challenges in macro-levels, communication infrastructure and current situation of social media in Iran as well as vast usage of social media in disaster management of possible earthquake in Tehran, at present situation in different dimensions face serious problems and challenges.
  Keywords: Disaster, Crisis Management, Social Media, Tehran\'s Earthquake, Disaster Management
 • Ghazaleh Shadifar* Page 23
  Background And Objective
  Need for shelter after disasters is the major challenge for governments, humanitarian agencies and most importantly of all for the affected people. After the seasonal rainfall in 2010 in Pakistan, one of the worst floods in its history and one of the major disasters of human society in the last century were occured. Following the emergency response in the rehabilitation phase “one room shelter approach” was proposed by organizations supporting people. These shelters were originally designed for temporary housing, but if they want, they could extend and use as a permanent shelter. In 2010, five different types of these shelters were built in the south of Pakistan. The aim of this study is to review and identify the features of these low-cost shelters that is built with the knowledge and Aboriginal art.
  Method
  This study reviews documents, literature and written texts and also the internet database in order to understand methods of constructing “one room shelters”. The procedure of this study began with gathering a lot of information about emergency and rehabilitation phase and then it concentrated on ways to achieve one room shelters.
  Findings: The results of this research are classified into two parts: The first part is a brief review about 2010 Pakistan flood and emergency response phase; in the second part, it will be discussed about the organizing phase and identifying different types of one-room shelters in detail.
  Conclusion
  Features such as the type and scale of the incidents, the need for shelter and the effects of disasters on resources and the local economy require the necessity of using local solutions for the temporary or permanent shelter. Some features of shelters such as being economical, flood resistant, applying local materials and skills in implementation, Training families to rebuild and repair their homes in the future floods are features that were taught from this method and it can be used for similar situations.
  Keywords: Pakistan, flooding, shelter after disaster, native knowledge, art
 • Amir Bastaminia*, Dr Mohamad Reza Rezaie, Dr Mohamad Hossien Saraie Page 32
  Background And Objective
  Despite passing over three decades of basic research on resilience, but this concept lacks a comprehensive and operational understanding in the various scientific fields including disaster management. Many existing contradictions on the meaning of resilience arises from cognitive tendencies, methodological approaches and conceptual basic differences, as well as the views which focus on researches in ecological, social or a combination of both systems. So, the present study reviews and analyzes concepts, indicators and frameworks of resilience in disaster management.This study is a review study that Library and internet various resources were used. And a total of 136 articles finds and reviews, and valid documentation 77 related articles were extracted and analyzed.
  Method
  This is a review study that the library and internet documents and resources were used. 77 relevant articles from a total of 136 articles were reviewed and analyzed.
  Findings: According to the study, all of the definitions of the resiliency are indicated on the importance of continuing research towards creating operational definitions of resilience, resilience recognition as a complex structure in which individuals, families, organizations, based on the spatial and temporal conditions as well as the level of development and culture of a society have various degrees of resilience. Among the conceptual approaches, the two approaches of stability and recovery have a certain conception of resilience so that they considered the resiliency of a society (individual or ecological system) as an inherent characteristic that enables it to be accommodated with an operating pressure factor or not. But in the third approach i.e. The resiliency as a transition, the difference between social and ecological resilience becomes clear.
  Conclusion
  This study, according to the different dimensions of resilience definitions in the field of natural disasters, according to the many studies, accepted the definition of Carpenter et al (2001) as a more appropriate and practical definition. The combination of evaluation model of Haitian resilience and ResilUS framework -"resiliency center of United States", that is based on measurable aspects of social capital, operating multi-dimensional resiliency, the scale of hierarchy - family, business, neighborhood and society in relation to a wide range of decision variables and politics and support each other in every scale, are the best framework for measuring the resiliency of disaster-stricken communities.
  Keywords: Explanation, Resiliency, approaches, indicators, frameworks, natural disasters
 • Atefe Eslami*, Nemat Hassani Page 47
  Background And Objective
  Using of future research methods can be one of the best methods for optimal management in a future in which a disaster may happen at any moment. In this regard, in order to reduce losses caused by the earthquake, it will be prepared to encounter with it by help of future research. The present study tries to reduce the effects of earthquake by establishing a logical and applied relationship between types of future in future research and a recurring period of disasters in disaster management.
  Method
  This is a comparison research that data was gathered by library method. In this research, at first, future research documents will be studied and the main attention is focused on the future types in it. On the other hand, principle issues of disaster management will be studied.
  Findings: For the future type of earthquake in terms of time before the end of the return period more than 50 years, the type of future is not defined. If 50 to 20 years was left it is long term, if 20 to 5 years was left it is medium term, if 5 to 1 years was left it is short term and if one year was left it is near future and according to possibility occurrence it is possible in all scenarios. After the return period the type of future is near and the possibility of occurrence is inevitable that Rey area is located in this period.
  Conclusion
  To make a logical relationship between types of future in future research and recurrence of disasters in disaster management, three different states were considered. These three states have been defined post-return period considering whether there is over or less than 50 years left to the end of the return period. In this study, the earthquake of Tehran or Shahr-e-Rey is considered as future in post-return period, near and inevitable, so with this belief that the disaster may happen at any moment, management measures must be prepared every year and it must continue every year and only the related information should be updated. In post-return period, the management focus is on preparedness, including immediate and emergency actions and rescue operations.
  Keywords: Future research, crisis management, recurrence period of disasters, earthquake, near future, Imminent
 • Elias Mavedate*, Saeed Maleki Page 59
  Background And Objective
  Drought hazard is one of the environmental phenomena that mainly is due to climate change. In fact, this is one of the main periodic features of different geographical regions. This phenomenon has a great impact on all aspects of human activities in urban and rural areas.
  Method
  The method of this study is developmental - applied and with the aim to determine frequency and severity of droughts in Yazd province, examines this issue. It should be noted that required information has been collected for zoning drought in Yazd province in cooperation with related organizations such as Meteorological site and Statistical Center of Iran and by using spatial approach, information reviewed and data analyzed.
  Findings: It should be mentioned that about 50 percent of this paper consists of research findings. In this regard, with the help of TOPSIS model and use of rainfall normal indices and annual index, Coefficients and weights of drought index calculated and rainfall intensity determined. The results according to TOPSIS model indicated that in terms of humidity and temperature factors, station of Nir city is the driest station. Also, normal and annual rainfall indices demonstrated that Meibod and Khatam Stations respectively are in normal and very high drought conditions.
  Conclusion
  In conclusion of the present research, based on the rainfall average index, only Meibod is in normal condition and Katam, Yazd, Mehriz, Taft, Saduq, Abarkouh and Ardakan stations respectively are in severe drought conditions. Also, according to annual moderate index, Saduq, Abarkouh, Ardakan, Bafg and Tabas stations are in a state of moderate drought and Meibod and Bahabad stations respectively are in mild and normal drought conditions. In conclusion, considering regional drought and variations in rainfall is very essential for planning and environmental studies.
  Keywords: crisis, drought, models, techniques, Yazd
 • Seyed Amir Fatahyan* Page 71
  Background And Objective
  The occurrence of natural hazards has a devastating impact on human settlements and makes heavy casualties on their residents. They have destroyed man made and existing infrastructures and remains extensive damages and economic and social effects. District 20 of Tehran due to its geology conditions is encountered with a variety of natural disasters especially earthquake. This study aims to provide strategies for improving the seismic disaster management in district 20.
  Method
  In this study, during a three-stage process, after inserting the data we made an attempt to form an evaluation matrix of internal and external factors. We used the results obtained from this stage to form a matrix of internal and external of SWOT. And finally, using the quantitative strategic planning matrix, we tried to prioritize strategies and subsequently we chose the best strategy to improve the seismic disaster management in district 20.
  Findings: Factor O3 namely retrofitting buildings located on the nearby faults was recognized as the most important factor in the internal and external evaluation matrices. The situation of seismic disaster management in district 20, based on the matrix, is defensive, which is the primary factor for improving the district’s disaster management.
  Conclusion
  WT2 strategy that is to secure the residential textures located on the nearby faults and to widen city streets, especially in unstable urban regions for faster relief actions during an earthquake is the most important factor for improving and promoting seismic disaster management of the area. WT3 and WT1 strategies are the next priorities.
  Keywords: Environmental disasters, management of seismic crisis, Strategy, Region 20 of Tehran, SWOT, QSPM
 • Roisin Bradford*, John Osullivan, Translated By: Seyed Mehdi Alvani, Misagh Shalviri Page 78
  Extreme floods are the most common type of natural disaster in Europe. It is projected that future floods may be exacerbated by the effects of climate change. The concept of managing rather than preventing floods is now being recognized as an effective approach and is engrained in both national and European policy. The use of effective flood warnings and communication is an essential cornerstone of flood risk management. Uncertainty is also a key aspect of effective flood risk management. The concept of "interpretive uncertainty", defined as the differences in how people understand and interpret information, is emerging as a significant component in flood risk management and is the focus of this paper. The study involved extensive quantitative research of at-risk communities in four case study areas across Ireland, exposed to pluvial, fluvial and coastal risks as part of the ERA-Net CRUE UR-.flood project. Approximately 2,200 postal questionnaires were administered across the four case study areas, with 436 returns; a response rate of 20 %. From an analysis of these results, the paper identifies barriers and obstacles to effective flood risk communication, focusing on before and during flood experiences such as risk perception, flood preparedness, information and warnings, communication methods and reacting to warnings. From these findings, recommendations are made on how these obstacles can be overcome.
  Keywords: Flood Risk Management, Flood Warnings, Interpretive Uncertainty